Otázky a odpovede k (ne)očkovaniu na Slovensku

 

Obsah

 1. Čo mi hrozí ak odmietnem povinné očkovanie svojich detí?
 2. Prijmú moje neočkované dieťa do škôlky?
 3. Môžem s neočkovaným dieťaťom vycestovať do zahraničia?
 4. Môžu mi zastaviť vyplácanie sociálnych dávok (rodičovský príspevok, prídavky na deti), ak odmietnem povinné očkovanie svojho dieťaťa?
 5. Dostanem sa za odmietnutie povinného očkovania pred súd?
 6. Musí lekár hlásiť odmietnutie povinného očkovania na RÚVZ?
 7. Koľko je nežiaducich účinkov očkovania na Slovensku?
 8. Preplatí zdravotná poisťovňa povinné očkovanie, keď ho posuniem o niekoľko mesiacov/rokov?
 9. Mám povinnosť dať dieťa zaočkovať, keď už detská lekárka preň obstarala vakcínu?
 10. Preplatí zdravotná poisťovňa liečbu ochorenia, proti ktorému sa povinne očkuje?
 11. Musia odmietnutie očkovania podpísať obaja rodičia? Ako mám sformulovať odmietnutie očkovania?

 

1. Čo mi hrozí ak odmietnem povinné očkovanie svojich detí?

       Jediné, čo reálne hrozí, je pokuta v súhrnnej výške do 331,- € + trovy priestupkového konania 16,- €, spolu max. 347,- € (alternatívne bloková pokuta do 99,- €). Aj to je len podľa protiústavného zákona č. 355/2007 Z.z. a protiústavnej príslušnej vyhlášky č. 585/2008 Z.z. v znení vyhlášky 273/2010 Z.z. Ak by ste boli ochotní sa súdiť, pravdepodobne by ste súd nakoniec vyhrali, takže by ste ani tú pokutu nemuseli zaplatiť.

       Čo Vám za odmietnutie povinného očkovania určite nehrozí:

 • väzenie
 • zápis do registra trestov (ide o priestupok, nie o trestný čin)
 • odobratie dieťaťa
 • obmedzenie rodičovských práv
 • násilné zaočkovanie dieťaťa proti vôli rodičov
 • neprijatie dieťaťa do škôlky (viď otázku č. 2)
 • zákaz výjazdu do cudziny (viď otázku č. 3)
 • odobratie sociálnych dávok (viď otázku č. 4)
 • súdny spor (viď otázku č. 5)

 

2. Prijmú moje neočkované dieťa do škôlky?

       Na prijatie do škôlky je potrebné potvrdenie detského lekára, že dieťa je zdravotne spôsobilé navštevovať kolektívne zariadenie. Súčasťou tohto potvrdenia by podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. mal byť aj "údaj o povinnom očkovaní".

       Nikde však nie je daná riaditeľke škôlky povinnosť a ani možnosť neprijať dieťa len na základe toho, že mu chýbajú nejaké povinné očkovania, pokiaľ lekár potvrdí, že dieťa je zdravotne spôsobilé. Ak by Vám zamietnutie žiadosti o prijatie do škôlky odôvodnili tým, že dieťa nemá všetky povinné očkovania, spýtajte sa, na základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu sa tak stalo. Je krajne nepravdepodobné, že by ste na túto otázku dostali zmysluplnú odpoveď. Ak predsa len áno, napíšte nám, prosím, na sloboda.v.ockovani@gmail.com.

       V prípade, že Vám riaditeľka škôlky nepodloží žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom (zákon, vyhláška...) zamietnutie žiadosti o prijatie do škôlky z dôvodu chýbajúceho povinného očkovania, môžete na ňu podať sťažnosť u zriaďovateľa (typicky mesto alebo obec, prípadne farnosť), keďže konala očividne protiprávne.

 

3. Môžem s neočkovaným dieťaťom vycestovať do zahraničia?

       V zásade áno, prinajmenšom v rámci Európskej únie a bežných dovolenkových krajín by to nemal byť žiadny problém.

       Problém môže nastať pri ceste do Saudskej Arábie (obzvlášť pri púti do Mekky) a do niekoľkých ďalších - na naše pomery značne exotických - krajín, ako aj pri študijnom pobyte v USA.

       Každopádne, pri cestách napr. do Francúzska, Talianska, Slovinska, Chorvátska, Grécka, Turecka či Tunisu sa nemusíte obávať potýčky s miestnymi úradmi ohľadne očkovania Vášho dieťaťa. Rovnako tak slovenské úrady nebránia vycestovaniu do zahraničia s neočkovaným dieťaťom. A keby aj chceli, v rámci Schengenského priestoru (napr. do Rakúska, Maďarska, Poľska, Česka či Nemecka) si môžete cestovať slobodne bez toho, že by ste o tom akémukoľvek úradu museli dať vedieť. :-)

 

4. Môžu mi zastaviť vyplácanie sociálnych dávok (rodičovský príspevok, prídavky na deti), ak odmietnem povinné očkovanie svojho dieťaťa?

       Nie.

       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zásade s očkovaním nemá absolútne nič do činenia. Jediné, čo by mohlo ÚPSVaR zaujímať, je, či chodíte s dieťaťom na preventívne zdravotné prehliadky. Ak by ste nechodili, mohli by Vám siahnuť na sociálne dávky. ÚPSVaR však (nakoľko vieme) nekontroluje sám iniciatívne, či rodičia s dieťaťom na preventívky chodia, takže takéto niečo by sa v zásade mohlo stať len v prípade, že by ÚPSVaR dostal na Vás udanie (napr. od detského lekára).

       Ak však na preventívne zdravotné prehliadky s dieťaťom chodíte (len odmietate očkovanie), nehrozí Vám zo strany ÚPSVaR v zásade nič.

 

5. Dostanem sa za odmietnutie povinného očkovania pred súd?

       V zásade nie.

       Odmietnutie povinného očkovania je priestupkom, nie trestným činom, a tento priestupok rieši miestopríslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), nie súd.

       Z toho tiež vyplýva, že za odmietnutie povinného očkovania nedostanete zápis do registra trestov.

       Ak však nebudete s rozhodnutím RÚVZ spokojní a ÚVZ SR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) Vám zamietne Vaše odvolanie, môžete zažalovať ÚVZ SR a RÚVZ na krajskom súde. To by však bol súdny spor na Váš podnet a Vy by ste boli žalobcom, nie obžalovaným.

 

6. Musí lekár hlásiť odmietnutie povinného očkovania na RÚVZ?

       Rozhodne nie.

       Nehlásenie odmietnutia povinného očkovania nie je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva (viď § 56 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.) a teda lekár nemôže byť za to nijak sankcionovaný.

       Príslušná vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. v § 13 síce ukladá ošetrujúcemu lekárovi povinnosť hlásiť každé odmietnutie povinného očkovania, nestanovuje však, aké presne údaje majú byť hlásené, ani dokedy to má lekár hlásiť. Lekár teda môže hlásiť napr. "pred dvomi rokmi mi tri páry rodičov odmietli povinné očkovanie" a tým si túto povinnosť splnil. Dva roky sú totiž premlčacia lehota, po ktorej už nesmiete za "spáchaný priestupok" dostať pokutu a nič nebráni lekárovi hlásiť odmietnutie očkovania až po jej uplynutí. Navyše nemusí hlásiť nijaké osobné údaje. Ak by to urobil bez Vášho vedomia a/alebo proti Vašej vôli, porušil by zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

       Navyše táto udavačská povinnosť je ustanovená protiústavným spôsobom, keďže podľa Ústavy SR smie byť povinnosť stanovená len zákonom alebo na základe zákona, pričom v žiadnom zákone nie je spomenuté udávanie neočkujúcich rodičov ich detským lekárom. Je to len vo vyhláške. Rešpektujúc platné právo by sa v prípade rozporu právneho predpisu vyššej sily (ústava) s rozporom právneho predpisu nižšej sily (vyhláška) mal lekár riadiť právnym predpisom vyššej sily (ústavou), nie právnym predpisom nižšej sily (vyhláškou). Ak by urobil opak, postavil by tým celý koncept právneho štátu úplne na hlavu.

       Očkujúci lekár má podľa § 14 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. hlásiť aj (ne)vykonanie povinného očkovania v rámci pravidelného mesačného výkazu povinných očkovaní. Toto hlásenie však neobsahuje nijaký priestor pre dôvod neočkovania, ale len dvojstavovú hodnotu "Kontraindikácie", ktoré môžu byť buď dočasné alebo trvalé. Takže ak rodičia chcú očkovanie len posunúť, lekár vyplní kontraindikácie dočasné, ak úplne odmietnuť dané očkovanie, lekár vyplní kontraindikácie trvalé. Nič viac hlásiť nemusí. Navyše je táto povinnosť ustanovená rovnako protiústavným spôsobom ako hlásenie odmietnutia povinného očkovania, a rovnako tak je aj v rozpore so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

       Viac v tejto právnej analýze.

 

7. Koľko je nežiaducich účinkov očkovania na Slovensku?

       Presne to nevie asi nikto (leda tak Pán Boh), každopádne je to však mnohonásobne viac, než sa vykazuje v oficiálnych štatistikách.

       MUDr. Monika Laššánová z Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v článku "Nežiaduce účinky liekov, riziko farmakoterapie" (časopis Via practica 2/2008) uvádza, že na Slovensku sa hlási menej než 1% skutočného počtu nežiaducich účinkov liekov.

       Ak by sme teda chceli dospieť k ako-tak hodnoverným číslam, museli by sme oficiálne štatistiky násobiť najmenej stovkou, a aj to len ak by sme boli veľkí optimisti, inak by sme museli násobiť viac než stovkou (možno tisíckou?).

 

8. Preplatí zdravotná poisťovňa povinné očkovanie, keď ho posuniem o niekoľko mesiacov/rokov?

       To je skôr otázka na konkrétnu zdravotnú poisťovňu, avšak niet žiadneho rozumného dôvodu nepreplatiť akékoľvek povinné očkovanie.

       Zdravotná poisťovňa má povinnosť každému dieťaťu preplatiť kompletný očkovací kalendár a či dostane dieťa nejakú vakcínu v prvom, druhom či treťom roku života, na veci v zásade nič nemení. Náklady sú z hľadiska poisťovne rovnaké, ba možno ešte menšie pri neskoršom očkovaní, keďže ceny vakcín majú tendenciu skôr klesať než rásť - prinajmenšom v posledných niekoľkých rokoch na Slovensku boli buď ustálené alebo klesali (napr. vakcíny proti pneumokokom alebo proti HPV).

 

9. Mám povinnosť dať dieťa zaočkovať, keď už detská lekárka preň obstarala vakcínu?

       NIE.

       Detská lekárka má povinnosť pred každým zdravotným zákrokom si vyžiadať informovaný súhlas rodiča. Ak tak neurobí a bez predchádzajúceho súhlasu vopred obstará pre dieťa vakcínu, je to len a len jej chyba a bude to jej škoda, ak vakcína expiruje. Ostatne, čo by robila lekárka, keby dieťa krátko pred termínom očkovania dostalo napr. angínu?

       Obstaraná vakcína sa predsa dá použiť pre iné dieťa. Skutočný problém však môže byť v prípade, že lekárka už očkovanie vopred vyfaktúrovala poisťovni - ešte predtým, než dieťa reálne zaočkovala. Toto je vážny prešľap voči pravidlám a ak to lekárka robí, musí si byť vedomá toho, že porušuje pravidlá a že z toho môže mať zle. Preto sa niektoré lekárky snažia "prehodiť Čierneho Petra" na rodiča otázkou, ktorá zastiera skutočnú podstatu veci: "A čo ja teraz budem robiť s vakcínou?".

       Odpoveď rodiča na takúto otázku by teda mala byť v zmysle: "Je mi to srdečne jedno, je to len a len Váš problém!"

 

10. Preplatí zdravotná poisťovňa liečbu ochorenia, proti ktorému sa povinne očkuje?

       Mala by.

       V prvom rade si treba uvedomiť, že nijaké očkovanie nechráni proti danému ochoreniu a) navždy b) všetky očkované osoby. Takže ochranný účinok očkovania sa u nejedného očkovaného vôbec nevytvorí a u tých, u ktorých sa vytvorí, netrvá večne. Dĺžka trvania ochranného účinku (ak sa vôbec vytvorí) je individuálna. Takže u každého očkovania v princípe platí, že každá očkovaná osoba môže ochorieť na tú chorobu, proti ktorej bola v minulosti očkovaná. Myslíte, že poisťovňa nepreplatí liečbu čierneho kašľa niekomu, kto bol proti čiernemu kašľu plne zaočkovaný?

       V druhom rade si treba uvedomiť, že zdravotná poisťovňa prepláca liečbu drogovej závislosti u narkomanov, liečbu rakoviny pľúc u fajčiarov, liečbu srdcových chorôb u nevhodne sa stravujúcich ľudí atď. atď. Všetci títo si svoje zdravotné problémy preukázateľne spôsobili sami. Naproti tomu prenosné ochorenie si asi máloktorý človek spôsobí sám. Prečo by teda ten, čo si sám zavinil chorobu, mal mať preplatenú liečbu, a ten, čo si ju sám nezavinil, ju nemal mať preplatenú?

       Niekto by ale mohol argumentovať, že ste zanedbali preventívne opatrenia. Nuž ale keby sme to dotiahli dôsledkov, tak by sme vlastne ani nemohli vyjsť z domu, a ak áno, tak len v skafandri, pretože život jednoducho prináša zdravotné riziká a človek sa môže niečím nakaziť prakticky kdekoľvek. Treba si uvedobiť, že nech robíme čokoľvek, nikdy nebudeme mať mikróby úplne pod kontrolou. S touto nemilou skutočnosťou sa treba zmieriť a prijať, že riziká tu boli, sú a budú. Zdravotné poistenie si platíme práve preto, lebo sme si vedomí týchto rizík. Keby sme "nezanedbávali preventívne opatrenia", tak by sme asi celý deň nič nerobili, len riešili prevenciu prenosných ochorení.

       Predstavme si ale, že by poisťovňa odmietla preplatiť liečbu napr. čierneho kašľa nezaočkovanej osobe s odôvodnením "zanedbali ste preventívne opatrenia". V takom prípade by ale rovnako mala odmietnuť preplatiť liečbu fajčiarovi, lebo preventívne nemal fajčiť, liečbu narkomanovi, lebo si preventívne nemal pichať drogy, liečbu kardiakovi, lebo sa preventívne mal zdravo stravovať, liečbu pracovného úrazu napr. baníkovi, lebo preventívne nemal fárať do bane atď. atď. Otázkou potom je, načo vlastne by sme ešte mali zdravotné poistenie, keď by poisťovňa dokopy nič nikomu nechcela preplatiť?

 

11. Musia odmietnutie očkovania podpísať obaja rodičia? Ako mám sformulovať odmietnutie očkovania?

       Odmietnutie očkovania nemusí podpísať ani jeden rodič.

       Žiadna u nás platná právna norma nijak neupravuje, akú formu má mať odmietnutie očkovania. Vyhláška č. 585/2008 Z.z. § 13 ods. 3 však upravuje, čo má lekár zapísať o očkovaní do zdravotného záznamu:

"Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo, a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4."

       Lekár by teda po odmietnutí očkovania rodičmi mal napísať do zdravotnej dokumentácie napr.:

"Očkovanie 3. dávkou vakcíny Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline) dňa 30.XI.2011 nebolo uskutočnené z dôvodu odmietnutia očkovania rodičmi dieťaťa.

MUDr. Očkomil Pichľavý"

       O podpisovaní rodičmi sa však nikde nič nepíše, takže by to ani nemal nikto vyžadovať.

       Niečo iné by bol informovaný (ne)súhlas podľa § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. O informovanom súhlase však v drvivej väčšine prípadov nemôže byť reč, keďže pacienti (resp. ich rodičia) nie sú o očkovaní takmer nikdy informovaní v súlade s týmto zákonom.

       Ak by ste však predsa len boli dôkladne poučení "o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti", a to "zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu" poučovanej osoby (teda Vás), tak potom môžete napísať sami stručné odmietnutie očkovania v znení napr.:

"Odmietam očkovanie svojho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DEŇ.MESIAC.ROK v MESTO očkovacou látkou Priorix, pretože vývoj a výroba tejto očkovacej látky pomocou buniek pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov je v príkrom rozpore s mojím svedomím a náboženským presvedčením.

TITUL MENO PRIEZVISKO, TITUL
PODPIS"

       Okrem vyššie uvedeného môže byť dôvodom napr. aj neúnosne vysoký výskyt vážnych nežiaducich účinkov, priveľký obsah hliníka (vysoké riziko alergií a neurologických porúch), použitie génového inžinierstva pri výrobe a vývoji vakcíny alebo trebárs absencia dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej štúdie danej vakcíny vykonávanej dlhodobo (aspoň 5 rokov) na dostatočne veľkej vzorke (aspoň 3000 detí), v ktorej by kontrolnou skupinou boli úplne neočkované deti, pričom výber detí by zodpovedal zastúpením rôznych vrodených vád či chronických chorôb priemernej populácii. Žiadna taká štúdia totiž nebola doposiaľ vykonaná.

       Treba si dať pozor, aby v odmietnutí očkovania nebolo uvedené, proti akým chorobám odmietate očkovanie, pretože to už by bolo možné klasifikovať ako priestupok. Ak však uvediete len obchodný názov očkovacej látky, žiaden priestupok nenastáva, pretože v žiadnom platnom právnom predpise sa nepíše, že očkovanie sa vykonáva (napr.) očkovacou látkou Priorix.

       Príklady odmietnutia konkrétnych vakcín z povinného očkovania nájdete v článku "Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku".

       Odporúča sa, aby takéto odmietnutie podpísal len jeden z rodičov, pretože hoci sa to zatiaľ (s výnimkou RÚVZ Spišská Nová Ves) nestalo, je predsa len z právneho hľadiska možné udeliť pokutu obom rodičom zvlášť. Ak sa tejto (zatiaľ len teoretickej) možnosti chcete vyhnúť, nepodpisujte odmietnutie očkovania obaja, ale len jeden z vás. A v prípade, že ste neboli informovaní tak, ako je to vyššie uvedené, nemusíte podpisovať vôbec nič.

 


Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.