Zmena legislatívy - návrh postupu

09.01.2012 00:00

       [...]

       Keďže novela vyhlášky je v rozpore so zákonom č. 428/2002, navrhujeme rodičom, ktorí sa rozhodli odmietnuť niektoré z tzv. povinných očkovaní, aby si vytlačili konštatáciu Úradu na ochranu osobných údajov, pediatrovi toto vyjadrenie poskytli a pri komunikácii s ním žiadali, aby pediater ich odmietnutie očkovania nenahlásil, pretože ak ho v zmysle novely vyhlášky nahlási, poruší zákon a dopustí sa nezákonného spracovávania osobných údajov. Treba vedieť, že zákon má vyššiu právnu silu ako vyhláška. Pediatrovi môže poskytnutá konštatácia Úradu na ochranu osobných údajov slúžiť pred RÚVZ ako odôvodnenie, prečo nepostupoval podľa novely vyhlášky, t.j. prečo prípad odmietnutia očkovania nenahlásil. Ak pediater nebude ochotný žiadosť rodiča akceptovať, je tu možnosť upozorniť pediatra na to, že v prípade nahlásenia odmietnutia očkovania, môže rodič podať na pediatra sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov za vedomé nezákonné spracovanie osobných údajov, pričom výška pokuty za porušenie zákona je stanovená do 332000 eur. Taktiež je možné upozorniť pediatra, že za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 trestného zákona č. 300/2005 hrozí odňatie slobody až do dvoch rokov.

       Konštatovanie Úradu na ochranu osobných údajov potvrdzuje, že všetky doposiaľ uložené pokuty za odmietnutie očkovania boli uložené na základe nezákonného spracovávania osobných údajov. Pediater nemal právo osobitným listom informovať RÚVZ o odmietnutí očkovania, ak sa rodič na termín očkovania dostavil, ale tento zdravotný úkon pre svoje dieťa odmietol. RÚVZ nemal právo takúto informáciu spracovávať, čiže ju mal odmietnuť prijať.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.