Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať - DOPLNENÉ

29.05.2013 11:33

Meno, priezvisko, bydlisko zákonného zástupcu dieťaťa


 

Meno, priezvisko, titul
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Ulica, číslo
PSČ, mesto
 
V .................., dňa ......................

 

       Vec: Žiadosť o informácie

 

       V súvislosti s očkovaním dieťaťa: ....................................(meno, priezvisko dieťaťa), nar. ...................., ktoré upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a vykonávacia vyhláška č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii prenosných chorôb v platnom znení, očkovacou látkou „Infanrix Polio“, Vás ako jeho zákonná zástupkyňa v súlade s platnou právnou úpravou žiadam, aby ste mi podal(a) odpovede na nasledujúce otázky:

 1. Aký je účel očkovania?
 2. Aká je povaha očkovania?
 3. Aké sú následky očkovania?
 4. Aké sú riziká očkovania?
 5. Aké sú možnosti voľby k očkovaniu?
 6. Aké sú riziká odmietnutia očkovania?
 7. Čo je to adsorbovaná očkovacia látka?
 8. Čo je to acelulárna zložka?
 9. Čo je to inaktivovaná očkovacia látka?
 10. Čo sa považuje za závažné vedľajšie účinky vakcíny?
 11. Akým spôsobom sa zisťuje alergia na niektorú zo zložiek obsiahnutých vo vakcíne Infanrix Polio, konkrétne
  Difterický toxoid, tetanový toxoid, antigény Bordetella pertussis (Pertusový toxoid, Filamentózny hemaglutinín, pertaktín), poliovírus typ 1 (kmeň Mahoney), typ 2 (kmeň MEF-1), typ 3 (kmeň Saukett), hydroxid hlinitý, chlorid sodný, Médium 199 (obsahujúce hlavne aminokyseliny, minerálne soli, vitamíny), neomycín, polymyxín?
 12. Aké je úplné zloženie „Médium 199“?
 13. Môže byť vysoká teplota, opuch a stvrdnuté miesto vpichu, zdurená lymfatická uzlina prejavom alergie na niektorú zo zložiek očkovacej látky?
 14. Môže byť ospalosť po podaní očkovacej látky prejavom problému nervového alebo iného systému ľudského tela v súvislosti s očkovacou látkou?
 15. Čo je kolaps?
 16. Aké sú možné následky kolapsu, ako prebieha liečba možných následkov kolapsu, akú dobu prebieha liečba možných následkov kolapsu, aké sú náklady na liečbu možných následkov kolapsu ?
 17. Čo znamená výraz „šokový stav“?
 18. Aké sú možné následky šokového stavu, ako prebieha liečba možných následkov šokového stavu, akú dobu trvá a aké sú náklady na liečbu?
 19. Ako bola uchovávaná očkovacia látka?
 20. Čo je to difterický toxoid, tetanový toxoid, antigény Bordetella pertussis, pertusový toxoid, filamentózny hemaglutinín, pertaktín, poliovírus (inaktivovaný): typ 1 (kmeň Mahoney), typ 2 (kmeň MEF-1), typ 3 (kmeň Saukett)?
 21. Čo je to hydroxid hlinitý?
 22. Odkiaľ a akým spôsobom sa získavajú difterický toxoid, tetanový toxoid, antigény Bordetella pertussis, pertusový toxoid, filamentózny hemaglutinín, pertaktín, poliovírus (inaktivovaný): typ 1 (kmeň Mahoney), typ 2 (kmeň MEF-1), typ 3 (kmeň Saukett)?
 23. Odkiaľ a akým spôsobom sa získava hydroxid hlinitý?
 24. Čo znamená informácia výrobcu, že "Difterický toxoid (najmenej 30IU), tetanový toxoid (najmenej 40IU), pertusový toxoid (25 mikrogramov), filamentózny hemaglutinín (25 mikrogramov), pertaktín (8 mikrogramov) je adsorbovaný na hydroxid hlinitý (0,5 miligramu Al3+)."?
 25. Čo znamená informácia výrobcu, že "Poliovírus (inaktivovaný) typ 1 (kmeň Mahoney) 40 jednotiek D antigénu, typ 2 (kmeň MEF – 1) 8 jednotiek D antigénu, typ 3 (kmeň Saukett) 32 jednotiek D antigénu je kultivovaný na bunkách VERO?"
 26. Čo sú bunky VERO, odkiaľ sa získavajú a akým spôsobom?
 27. Čo znamenajú jednotlivé číselné informácie uvádzané pri jednotlivých zložkách vakcíny?
 28. V akom zmysle „hydroxid hlinitý urýchľuje účinok očkovacej látky“? O koľko rýchlejšie nastúpi účinok očkovacej látky vďaka prítomnosti hydroxidu hlinitého v nej?
 29. V akom zmysle „hydroxid hlinitý zlepšuje účinok očkovacej látky“? Akým spôsobom je účinok očkovacej látky zlepšený vďaka prítomnosti hydroxidu hlinitého v nej?
 30. V akom zmysle „hydroxid hlinitý predlžuje ochranný účinok očkovacej látky“? O aký čas je predĺžený účinok očkovacej látky vďaka prítomnosti hydroxidu hlinitého v nej?
 31. Akú dobu bude trvať ochranný účinok vakcíny po zaočkovaní?
 32. Akým spôsobom sa zisťuje účinnosť očkovania, v akých časových intervaloch, na akom počte očkovaných ľudí, na akom počte neočkovaných ľudí, v akom veku, z akých životných a sociálno-ekonomických podmienok, aké ďalšie faktory sa zisťujú, vyhodnocujú a berú do úvahy pri posudzovaní účinnosti očkovania?
 33. Akým spôsobom sa zisťuje funkčnosť  imunitného systému?
 34. Ak má dieťa problémy s imunitným systémom, akú ochranu pred infekciami očkovacia látka zabezpečí?
 35. Akú súvislosť s očkovacou látkou má „nediagnostikované alebo progresívne ochorenie mozgu“?
 36. Akú súvislosť s očkovacou látkou má „nekontrolovaná epilepsia“?
 37. Akým spôsobom sa zisťuje, či dieťa má/nemá problémy so zrážaním krvi?
 38. Akú súvislosť s očkovacou látkou má zrážanlivosť krvi?
 39. Aké sú možné následky týchto nežiaducich účinkov vakcíny: kožné vyrážky, žihľavka, kožná alergia, vysoká teplotu nad 39,5 °C, opuch očí a tváre, tažkosti s dýchaním a prehĺtaním, náhly pokles krvného tlaku, náhlu stratu vedomia, kolaps, znížené vedomie?
 40. Aké môžu byť následky možných vedľajších účinkov vakcíny, akú dobu môžu trvať, ako prebieha liečba vedľajších následkov a s akým úspechom, aké sú náklady na liečbu vedľajších následkov vakcíny?
 41. Akým spôsobom sa zisťuje výskyt vedľajších účinkov vakcíny, aký počet osôb, z tých, ktorí boli očkovaní, hlásia vedľajšie účinky vakcíny?
 42. Ako sa zisťuje pomer výskytu nežiadúcich účinkov očkovacej látky k počtu podaných očkovacích látok?
 43. Ako sa zisťujú následky vedľajších účinkov vakcíny?
 44. Aká je šarža vakcíny, ktorá má byť použitá na očkovanie?
 45. Aké látky a v akých množstvách boli použité ako vstupné suroviny pri výrobe vakcíny, (ktorá má byť použitá na očkovanie) ktoré sa po skončení výrobného procesu vakcíny stali liečivom?
 46. V ktorej krajine bola vyrobená vakcína, ktorá má byť použitá na očkovanie ?
 47. Kto prepravoval, doviezol vakcínu, ktorá má byť použitá na očkovanie ?
 48. Aká je predpísaná správna výrobná prax pre vakcínu, ktorá má byť použitá na očkovanie?
 49. Aká bola výrobná prax vakcíny, ktorá má byť použitá na očkovanie?
 50. Ktorý orgán kontroloval priebeh výroby vakcíny, kedy s akým výsledkom a kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 51. Aké sú požiadavky na zabezpečenie výroby a kontroly: vakcíny, kvality vakcíny, účinných látok, pomocných látok v súlade s účelom očkovania?
 52. Ktorý orgán kontroloval dodržanie požiadaviek na zabezpečenie výroby a kontroly vakcíny, kvality vakcíny, účinných látok a pomocných látok v súlade s očkovaním, kedy s akým výsledkom a kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 53. Kto je držiteľom povolenia na výrobu vakcíny a kto ho vydal, kde je povolenie prístupné na nahliadnutie?
 54. Uveďte, prosím, identifikačné údaje držiteľov povolenia, odborných zástupcov, náhradných odborných zástupcov konkrétnej očkovacej látky.
 55. Je vakcína liekom s obsahom omamnej látky, psychotropnej látky alebo s obsahom drogového prekurzora?
 56. Akým spôsobom a ako často sa preveruje dôveryhodnosť osôb, ktoré zaobchádzali s konkrétnou vakcínou, kým sa preveruje a kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 57. Kto je držiteľom rozhodnutia o registrácii vakcíny a kto ho vydal, kde je rozhodnutie prístupné na nahliadnutie?
 58. Kto je držiteľom rozhodnutia o schválení vakcíny a kto ho vydal, kde je rozhodnutie prístupné na nahliadnutie?
 59. Vyžaduje sa povolenie Ministerstva zdravotníctva? Kde je povolenie prístupné na nahliadnutie?
 60. Došlo k zmenám niektorého z rozhodnutí alebo k zmenám povolenia? Kde sú tieto zmeny prístupné na nahliadnutie?
 61. Ako, kto a kedy kontroloval dodržiavanie ustanovení zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení u konkrétnej vakcíny a s akým výsledkom?
 62. Aké sú požiadavky na správnu individuálnu prípravu konkrétnej vakcíny?
 63. Ako bol priebeh individuálnej prípravy konkrétnej vakcíny?
 64. Ktorý orgán kontroloval dodržanie požiadaviek správnej individuálnej prípravy konkrétnej vakcíny, kedy s akým výsledkom a kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 65. Aké sú požiadavky na správnu veľkodistribučnú prax konkrétnej vakcíny?
 66. Ako sa uskutočnila veľkodistribúcia konkrétnej vakcíny?
 67. Ktorý orgán kontroloval dodržanie požiadaviek na správnu veľkodistribučnú prax konkrétnej vakcíny, kedy s akým výsledkom a kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 68. Kto viedol kusovú evidenciu vakcín, z ktorej pochádza vakcína, ktorá má byť použitá na očkovanie a kto uchováva doklady o nadobudnutí konkrétnej vakcíny?
 69. Požiadal orgán štátneho dozoru v zdravotníctve alebo zdravotná poisťovňa o predloženie predmetných dokladov? Kedy a s akým výsledkom, kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 70. Kto je držiteľom povolenia na výrobu vakcíny a kto ho vydal, kde je prístupné na nahliadnutie?
 71. Je možné vylúčiť toxické pôsobenie hliníka v organizme dieťaťa po podaní očkovacej látky?
 72. Je možné vylúčiť problémy tráviacej sústavy dieťaťa po podaní očkovacej látky?
 73. Je možné vylúčiť problémy endokrinnej sústavy dieťaťa po podaní očkovacej látky?
 74. Je možné vylúčiť problémy nervovej sústavy dieťaťa po podaní očkovacej látky?
 75. Je možné vylúčiť problémy imunitnej sústavy dieťaťa po podaní očkovacej látky?
 76. Je možné vylúčiť problémy ostatných sústav tela dieťaťa po podaní očkovacej látky?
 77. Aké baktérie (druh, kmeň) spôsobujú čierny kašeľ?
 78. Proti akým baktériám (druh, kmeň) je vyvinutá vakcína proti čiernemu kašľu?
 79. Aké baktérie spôsobujú (druh, kmeň) záškrt?
 80. Proti akým baktériám (druh, kmeň) je vyvinutá vakcína proti záškrtu?
 81. Aké baktérie spôsobujú (druh, kmeň) tetanus?
 82. Proti akým baktériám (druh, kmeň) je vyvinutá vakcína proti tetanu?
 83. Aké vírusy (druh, kmeň) spôsobujú detskú obrnu?
 84. Proti akým vírusom (druh, kmeň) je vyvinutá vakcína proti detskej obrne?
 85. Kto je distribútorom konkrétnej vakcíny?
 86. Vykonal Štátny ústav pre kontrolu liečiv inšpekciu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora vakcíny, kedy a s akým výsledkom, kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 87. Disponuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznámeniami výrobcu, dovozcu alebo distribútora vakcíny o prípadných zmenách, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu alebo bezpečnosť vakcíny, kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 88. Aký je systém zabezpečovania kvality výroby vakcíny?
 89. Uveďte, prosím, identifikačné údaje odborného zástupcu pre: výrobu vakcíny, zabezpečovanie kvality vakcíny, registráciu vakcíny?
 90. Kde je prístupný na nahliadnutie analytický certifikát prepustenej šarže vakcíny, dodanej na slovenský trh?
 91. Kto, ako často, s akými výsledkami vykonáva štátny farmaceutický dozor nad vakcínou? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 92. Boli Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv predložené na preskúšanie pred prepustením šarže vzorky vakcíny, ktorá má byť použitá na očkovanie v množstve potrebnom na tri analýzy? Boli vykonané analýzy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 93. Ako často, kedy naposledy, kým a s akým výsledkom bol vykonaný audit vo výrobných zariadeniach výrobcu vakcíny? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 94. Ako často, kedy naposledy, kým a s akým výsledkom bol vykonaný audit v distribučných zariadeniach distribútora vakcíny, či distribútor dodržiava požiadavky správnej veľkodistribučnej praxe? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 95. Koľko potvrdených prenosných ochorení - záškrtu, tetanu, čierneho kašľa, detskej obrny sa vyskytlo na území SR za jednotlivé predchádzajúce kalendárne roky? Koľko z týchto prípadov bolo na zaočkovaných osobách a koľko na nezaočkovaných osobách? V akom veku boli osoby postihnuté daným ochorením? Z akých sociálno-ekonomických podmienok pochádzali? Aký bol priebeh ochorení? Aké boli následky ochorení? Aké sú náklady na liečbu jednej osoby?
 96. Koľko bolo pravdepodobných prenosných ochorení – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna na území SR za jednotlivé predchádzajúce kalendárne roky? Koľko z týchto prípadov bolo na zaočkovaných osobách? Koľko na nezaočkovaných osobách? V akom veku boli osoby postihnuté daným ochorením? Z akých sociálno-ekonomických podmienok pochádzali? Aký bol priebeh ochorení? Aké boli následky ochorení? Aké sú náklady na liečbu jednej osoby?
 97. Koľko bolo možných prenosných ochorení – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna na území SR za jednotlivé predchádzajúce kalendárne roky? Koľko z týchto prípadov bolo na zaočkovaných osobách? Koľko na nezaočkovaných osobách? V akom veku boli osoby postihnuté daným ochorením? Z akých sociálno-ekonomických podmienok pochádzali? Aký bol priebeh ochorení? Aké boli následky ochorení? Aké sú náklady na liečbu jednej osoby?
 98. Aký je vplyv životných, sociálno-ekonomických podmienok a spôsobu života na výskyt záškrtu, tetanu, čierneho kašľa a detskej obrny?
 99. Aké životné, sociálno –ekonomické podmienky a spôsob života sú optimálne na znižovanie rizika výskytu uvedených prenosných ochorení?
 100. Aké sú vedľajšie účinky prekonania čierneho kašľa, tetanu, záškrtu, detskej obrny?
 101. Aké sú možnosti liečby čierneho kašľa, tetanu, záškrtu, detskej obrny?
 102. Aké sú časové súvislosti, zákonitosti, postupnosti a pravidlá vo vývoji imunitného systému dieťaťa a ako sú zohľadňované pri očkovaní?
 103. Aké sú kritériá na posúdenie „primeranosti zásahu do fungovania imunitného systému“?
 104. Je očkovanie primeraným zásahom do fungovania imunitného systému?
 105. Ktorá látka je pomocnou látkou v očkovacej látke?
 106. Kedy, kým a s akým výsledkom bola posúdená vhodnosť použitia pomocnej látky na výrobu očkovacej látky a kde je zdokumentovaný priebeh posudzovania?
 107. Aké sú kritériá na posúdenie „vhodnosti“ použitia pomocnej látky?
 108. Kto, kedy, akým spôsobom a s akým výsledkom overil totožnosť a kvalitu účinnej látky a pomocnej látky použitej pri výrobe očkovacej látky?
 109. Bola konkrétna šarža vakcíny podrobená kompletnej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze, prípadne iným skúškam a kontrolám potrebným na zabezpečenie kvality vakcíny? Kto vykonal analýzy, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 110. Aké iné skúšky a kontroly sú potrebné na zabezpečenie kvality vakcíny, kto ich vykonal, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 111. Aké sú požiadavky na farmaceutické skúšanie vakcíny, kto vykonal farmaceutické skúšanie vakcíny, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 112. Aké sú požiadavky na toxikologicko-farmaceutické skúšanie vakcíny, kto vykonal toxikologicko-farmaceutické skúšanie vakcíny, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 113. Aké sú požiadavky na klinické skúšanie vakcín, kto vykonal klinické skúšanie vakcíny, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 114. Kto je držiteľom povolenia na veľkodistribúciu vakcíny?
 115. Vyvolá konkrétna očkovacia látka spoľahlivú špecifickú imunitu proti antigénom pôvodcu ochorenia, pre ktoré je vyvinutá?
 116. Aký je postup pre prepustenie šarže vakcíny na trh a kto ho vykonal, kedy a s akým výsledkom? Kde je informácie prístupná na nahliadnutie?
 117. Kto posúdil výrobný a kontrolný protokol výrobcu a kto vykonal analytickú kontrolu vzoriek vakcíny, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 118. Aký je postup, ktorý musí dodržať SR pri udelení povolenia na uvedenie vakcíny na slovenský trh, kto kontroluje dodržanie uvedeného postupu, kto tak urobil, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 119. Aké laboratórne skúšky očkovacej látky, prípadne jej jednotlivých zložiek boli vykonané Štátnym ústavom na kontrolu liečiv, kedy a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 120. Akým spôsobom sa preukazuje účinnosť očkovacej látky?
 121. Kto vykonal porovnanie účinnosti očkovacej látky „Infanrix Polio“ s dnešnými možnosťami prevencie a liečby chorôb, kedy a aké obdobie bolo posudzované, aké faktory boli považované za významné pre porovnávanie a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 122. Akým spôsobom sa preukazuje kvalita očkovacej látky?
 123. Akým spôsobom sa preukazuje bezpečnosť očkovacej látky?
 124. Akú dobu prebiehal výskum a vývoj vakcíny, akým spôsobom sa vykonával, na akom území, na akom počte osôb? Kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 125. Kedy bolo vykonané klinické skúšanie vakcíny, akú dobu sa vykonávalo, na akom počte osôb a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 126. Aká je pôsobnosť Európskej agentúry pre liečivá pri schvaľovaní, hodnotení a kontrole vakcíny, akým spôsobom, kedy sa tak stalo a s akým výsledkom? Kde sú informácie prístupné na nahliadnutie?
 127. Popíšte, prosím, mechanizmus účinku vakcíny.
 128. Kedy, kým, na akom počte osôb, na území ktorého štátu a s akými výsledkami boli vykonané „dvojito zaslepené skúšky“ vakcíny, s akým výsledkom a kde sú prístupné informácie na nahliadnutie?
 129. Súhlasíte so zverejnením Vašich odpovedí na predchádzajúce otázky?

 

       S úctou

meno, priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa,
podpis

 


Ak chcete túto žiadosť o informácie použiť, môžete si ju stiahnuť vo formáte Microsoft Word (.doc) alebo OpenOffice.org/LibreOffice (.odt). Túto žiadosť máme aj v (na české podmienky uspôsobenej) českej verzii www.svobodaVockovani.cz.


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať

niekedy stačí aj jedna...

Kataría | 07.06.2013

Niekedy stačí iba jedna otázka..:o) vid : https://www.auria.sk/blog/rozpravka-o-mamke-ktora-chcela-vediet-ako-to-naozaj-je

a ockovanie nikomu nechyba

Dnes sa mi narodilo dieta | 03.06.2013

narodilo sa mi dieta...

dnes v porodnici nam dali pokoj svaty s ockovaniami...

este pred nieco vyse 1,5 rokom, na nas pozerali ako na vrahov nasho starsieho dietata, ze odmietame BCG vakcinu..

zaujimave, ako iba o 180 stupnov sa vedia veci zmenit, a zrazu co bolo zivotne dolezite vratane verejneho zdravia, dnes nikoho absolutne nikoho nezaujima...

tak kto nas klame?! a neklame?!

Re:a ockovanie nikomu nechyba

veronika | 05.06.2013

bcg pokial mam spravne informacie uz nie je povinna

Superbaktérie ako súčasť systému

mama | 03.06.2013

https://www.auria.sk/blog/superbakterie-ako-sucast-systemu

chlorid sodny?

zarazena | 02.06.2013

nejdem sa tu vyjadrovať k problematike očkovania, ale zaujala ma jedna z otázok tohto siahodlhého zoznamu. ani som ich všetky nečítala, ak mam pravdu povedať. ale otázka čislo 11 ma zarazila. "Akým spôsobom sa zisťuje alergia na niektorú zo zložiek obsiahnutých vo vakcíne Infanrix Polio, konkrétne ...., chlorid sodný, ..." To sa mám akože pediatra vážne toto spýtať?

Re:chlorid sodny?

J.N. | 02.06.2013

Tak pozrite pani zarazená, prečo by aj nie - veď nie každý vie, že chlorid sodný je kuchynská soľ, tak lekára by malo iba potešiť, že je aj v tomto kompetentný poučiť tupého laika, nie? Ale tak vážne - je to otázka namieste, mňa náhodou zaujíma prečo tam aj tá soľ musí byť...že vás nezarazila otázka, č. 44 že o akú šaržu vakciny ide...to by nemalo byť žiadne tajomstvo, to by mal každý tú informáciu mať v očkovacom preukaze, vakcíny sú aj tak vyrábané, že je na nich odlepovacia časť s vytlačeným číslom šarže, ktoŕú by lekár mal sňať a nalepiť pacientovi do očkovacieho preukazu, ja sa pýtam, robia to lekári na Slovensku???!!!!

Re:Re:chlorid sodny?

Ladislav Melisko | 04.06.2013

Ked sa budete lekara pytat na chlorid sodny, tak hned z fleku zo seba urobite idiota. Takze smelo do toho!

Re:Re:Re:chlorid sodny?

Alergik | 04.06.2013

Chlorid sodny je sice na najposlednejsia vec, co ma z celeho zlozenia toho toxickeho koktejlu trapi, ale...
To, kto nakoniec zo seba urobi "idiota" (aj ked s tym pomenovanim osobne nesuhlasim) alebo nie, zavisi aj od toho, kedy tato otazka padne...ak padne hned potom, ako pediater mamicku dokladne pouci o tom, ze prikrmy sa detom min. Do 1. Roku veku nesmu prisolovat a potom tiez len velmi opatrne, tak potom je to na zvazenie... To iste plati pre glutaman sodny, ktory sa nesmie podavat detom min. Do 3. Rokov veku a dojciace matky sa mu maju tiez vyhybat a na 2. Strane v BCG vakcine, ktora sa donedavna "veselo" pichala uz na 4. Den zivota novorodenca, glutaman sodny nikomu neprekazal...podobne je to aj s dentalnou ortutou, ktora vie, ze je dentalna a preto neskodi...som sama komu tento dvojity meter prekaza??
Mamicky, sledujte zlozenie potravin, ktore Vasim detom davate- to je dolezite a zodpovedne... Ale kontrolovat zlozenie vakcin, to je uz krajne nezodpovedne..to robia len fanaticky, zle matky, ktore treba pokutovat a hlasit na socialku...nedavno bola v TV mlada matka, ktora davala svojmu asi 2 r. Dietatu len kupovane cokoladove pudingy so slahackou zo supermarketu...vraj nic ine nechce jest... Doteraz na nu socialku nikto nezavolal urcite, vsak je zodpovedna, hlavne, ze je dieta zaockovane, len o to ide...

Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

stara mama | 04.06.2013

Super postreh a takýchto vecí je veľmi veľa, ibaže veľa mladých matiek sa o to nezaujíma, na škodu veci, chápem, že možno nemajú čas všetko študovať a preto sa spoliehajú na to, že snáď bude všetko OK. Nájdu sa zas aj také, ktoré fanaticky dôverujú svojmu pediatrovi, ktorý možno vie o očkovaní oveľa menej ako ktorýkoľvek rodič, ktorý si aspoň niečo o očkovaní preštudoval a to hovorím z vlastnej skúsenosti...,

Re:Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

ivan | 06.06.2013

ano v súčasnej dobe je to tak, že najsprostejší v ambulancii je doktor, najsprostejší v triede je učiteľ a čo ja viem na ulici policajt.
lebo sme si prečítali, hlavne niečo zaručene správne na internete. Paradoxne kto na tento moderný , či skôr "moderný" prístup dopláca sú zrovna tí pacienti, školáci a pod.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

Alergik | 06.06.2013

S tym vsak ja vobec nesuhlasim...nepochopili ste pointu...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

Jana | 12.06.2013

Ivan, vy patríte asi k ľuďom, čo si hudú stále len to svoje. A prečo by mali byť doktori, učiteli atď. tí najmúdrejší? Vyštudovaná škola ešte neznamená, že ten dotyčný zjedol všetku múdrosť sveta!

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

Alergik | 15.06.2013

Asi tak. Ja si lekárov a zdravotnikov vážim, avšak tak ako 2 právnici majú 3 uplne odlisne názory na tu istú vec, tak som sa ja doteraz stretla aj s tým istým problémom u lekárov- 2 vystudovani lekári a na ten istý problém resp. Otázky 2 úplne odlišné názory, čiže nám pacientom neostáva nič iné, len si to dôkladne nastudovat sami a podľa toho sa priklonit k 1 alebo 2 názoru toho ci onoholekára. Je na tom snad nieco zle??! Alebo si nenastudovat nic a vyuzit intuiciu ci sympatie ?? Aj tak sa dá..:) :) ....a to samozrejme platí aj pre vakciny...
PS: mam dôverovať zdravotnej Sestre, ktora mi bude chciet pichnut nejaku injekciu a ktora mi zaroven povedala(oponovala), ze oxytocin nie je hormón? A pritom ho veselo pichala mamickam ako "liek" na spustenie mlieka? Keď si nechcem dat pichnut hormóny som zasa len ta novodoba moderna mamička, čo si niečo nastudovala na internete a robí sa mudrejsia ako vystudovani zdravotníci ?!? Viete čo je mi to už jedno, ja konam podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, rovnako tak konal cely život aj sir Winton, ktorý povedal, ze celY život odmietal vakciny, lebo celkový efekt je taký, ze len "zblbnu"(oslabia) imunitny systém...dnes ma 104 rokov a je zdravý a mentálne je na Tom tak, ako keď bol mladý, iba nohy ho už bolia ;) ;) žiaden zbytočný hliník v mozgu, žiadna starecka demencia či Alzheimer... Evidentne svoje rozhodnutie nikdy neolutoval...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

Alergik | 15.06.2013

https://andreavadkerti.sk/tag/nicholas-winton/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:chlorid sodny?

Maria | 21.06.2013

Pan Ivan a kto za to moze?

Rozprávka o mamke, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je

mama | 01.06.2013

https://www.auria.sk/blog/rozpravka-o-mamke-ktora-chcela-vediet-ako-to-naozaj-je

Liga kritizuje testování vakcín za peníze, SÚKL chybu nenašel

mama | 01.06.2013

https://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/liga-kritizuje-testovani-vakcin-za-penize-sukl-chybu-nenasel-464686

Senior

Helena | 01.06.2013

https://dolezite.sk/Biela_mafia_206.html

Nebezpečenstvo očkovania

mama | 01.06.2013

https://www.nefdesante.sk/nebezpecenstvo-ockovania-x186x-

Senior

Helena | 01.06.2013

https://www.malatina.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=667:uvz-a-sevs-ignoruju-vedecke-poznatky&catid=40:zdravoveda&Itemid=67

Senior

Helena | 01.06.2013

Prekopírovala som jeden odstavec o gmo plodinách (je tam spomenuté očkovanie) z www.sme.sk:
„Hlad je stále veľký problém. Preto je dôležité, aby sa podarilo vyvinúť plodiny, ktoré by mohli rásť aj v extrémnych podmienkach,“ dodáva aj Celec. „A v budúcnosti by mohli geneticky modifikované plodiny pomôcť napríklad pri plošných jednoduchých očkovaniach.“
Nech žije depopulácia...

Senior

Helena | 31.05.2013

https://www.naturalnews.com/040571_Gates_Foundation_vaccine_monitoring_dangers.html
Vakcinačný teror pokračuje...

premiéra

stara mama | 30.05.2013

po tom, čo moja dcéra vyfasovala od pediatričky veľmi smiešne lajstro pre neočkovanie svojho syna , bude toto ako bumerang, už sa tešíme na tie odpovede, dá Pánboh, tak ich aj zverejníme, ak bude schopná na ne odpovedať....,

Otazky

lienka | 30.05.2013

uzasne napisane, naozaj by ma odpoved na vacsinu otazok zaujimala. A pediatri? kedze povinne pichaju vakciny, mali by odpovede vediet alebo si ich dostudovat, ked ich vacsina tak vrelo aj odporuca. A ak sa mylim, tak nech sa proti povinnemu ockovaniu tiez verejne postavia.

Re:Otazky

mama | 01.06.2013

Či sa doktori verejne postavia proti povinnému očkovaniu? Vy by ste sa postavil proti, keby vám mal klesnúť príjem z očkovania? (plus čo dostávajú za vakcíny od farmaceutických firiem?)

BOMBA !!!

Peter | 30.05.2013

Len kým som si tie otázky prečítal, bol som z nich unavený...Toto musí odrovnať akéhokoľvek pediatra, či iného "odborníka". Náš doktor nás prestal kontaktovať a aktívne sa o nás zaujímať práve vďaka tomu, že som mu začal pri KAŽDEJ príležitosti klásť otázky. Oni počítajú s tupým stádom, ktoré bez reptania bude robiť všetko podľa ich inštrukcií a neznášajú tých, ktorí sa pýtajú. Takže smelo do toho...Ako povedal V.I.Lenin : "Pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa !!!" (Či to bolo "učiť sa ?!" To tiež.)

Senior

Helena | 30.05.2013

https://www.protiprudu.org/ked-medicina-neuzdravuje-ale-zabija/

Eh?...

artista | 30.05.2013

Na konci dokumentu by nemalo byť napísané s úctou, ale s neúctou. Dá sa to nazvať aj ináč, niekto sa na tom dobre odbavil. Niekto, kto v sebe prechováva nenavisť (?) k pediatrom. Pediater nemá šancu odpovedať na tieto otázky. Tieto otázky by ani nemali byť adresované pediatrom, ale priamo ministerstvu. Predstavte si, že predavate šunku v Tescu. A dakto vam da do ruky papier s otazkami typu: aka je individualna priprava šunky, čo jedlo kura predtym nez bolo zabite, kto povolil predaj tejto šunky, kde je toto povolenie k nahliadnutiu...je to absurdne. Pediatri vam nespravili nič a to že ich uprimnou tužbou bolo študovať medicinu a pomahať deťom im nemusite zavidieť.

Re:Eh?...

Ing. Marián FILLO | 30.05.2013

OK, ale informovať o očkovaní je zákonnou povinnosťou pediatra, takže ak to pediater nevie zodpovedať, má možnosť preposlať otázky ministerstvu.

Re:Re:Eh?...

ivan | 30.05.2013

Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie. Autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody

To som našiel na tejto stránke, ako to mám chápať ?

Re:Re:Re:Eh?...

Ing. Marián FILLO | 30.05.2013

To je tzv. disclaimer. Viac k tomu viď napr. tu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Disclaimer

Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 01.06.2013

čiže tu sa mamička dočíta o škodlivosti očkovania, nedá zaočkovať a dieťa ochorie, my nič my muzikanti, asi tak

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 01.06.2013

Toto upozornenie je aj na strankach propagujucich ockovanie, kde napr. Najvacsia odbornicka na ockovanie doc. Kristufkova pise, ze thiomersal obsahuje methylortut...tu na tychto strankach, ktore vedie "inzinier" sa docitate , ze obsahuje etylortut, dufam, ze ste aspon trochu v obraze a ze poznate spravnu odpoved...
A mimochodom, napr. 15.5. v Modrom z neba bol chlapec, ktorý po očkovani v 11.roku (MMR) v dec. 2011 upadol na 2 mes. do bdelej kómy, v ktorej kričal, (najskôr mu začali trpnut končatiny) po 2 mes. Sa prebral potom ešte sa 2 mes. Nehybal, nerozpraval, neprehltal , na zač. Lekári povedali, že to poškodenie je nezlucitelne so zivotom...v BA im zamietli žiadosť o vozík a poloh.postel, lebo nenapisali, že jeho stav je trvalý...teraz sa stal zazrak, chodí, je, rozprava...po delfinoterapii sa už znova naučil aj bicyklovat...zasa musela pomôcť len rodina finančne a Modre z neba...stat a GSK sa na toto dieťa znova pekne vykaslali...lekári nevedia dovod...Takze ak sa Vasmu dietatu po ockovani nieco stane a Vy zo dna na den budete musiet opustit pracu a 24 hod. Denne sa starat o svoje postihnute dieta a ocitnete sa v hmotnej nudzi bez prostriedkov na to, aby ste svojmu dietatu dopriali vsetku moznu dostupnu nadstandardnu zdr.starostlivost, ktora by mohla jeho stav zlepsit, vedzte, ze stat aj vyrobca vakciny sa na Vas z vysoka vy..rú...naproti tomu, v krajinach, kde je ockovanie len dobrovolne, tam fondy na odskodnovanie obeti funguju...

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Ing. Marián FILLO | 03.06.2013

Na túto otázku Vám odpoviem, akonáhle mi Vy odpoviete na to, prečo má (z hľadiska slovenského trnu) najväčší výrobca vakcín GlaxoSmithKline na svojej stránke uvedené:

"Táto webová stránka bola vytvorená ako služba spoločnosti GlaxoSmithKline. Napriek všetkému úsiliu nemusia byť informácie na tejto stránke vždy aktuálne. Obsahom alebo úmyslom tejto webovej stránky nie je poskytovať rady alebo odporúčania. Táto webová stránka neslúži ako základ pre akékoľvek rozhodovanie ohľadne výberu liekov alebo liečby. Je dôležité, aby ste sa spoliehali iba na rady lekárov, ktorí Vám poradia najlepší postup pre Vašu konkrétnu situáciu.

Spoločnosť GlaxoSmithKline nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť alebo použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke, resp. za ich aktualizáciu.

Prostredníctvom tejto webovej stránky je možné sa spojiť s inými webovými stránkami na internete, vrátane webových stránok pobočiek spoločnosti GlaxoSmithKline v iných krajinách, čo nevyhnutne neznamená, že spoločnosť GlaxoSmithKline tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje. Spoločnosť GlaxoSmithKline nepreberá zodpovednosť za informácie na webových stránkach tretích strán, ktoré sú mimo jej kontroly. Aj keď je maximálnou snahou spoločnosti GlaxoSmithKline poskytovať spojenia iba na webové stránky tretích strán, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých platných zákonov a ostatných právnych predpisov, ako aj interné normy spoločnosti GlaxoSmithKline, je potrebné si uvedomiť, že obsah týchto webových stránok tretích strán je tvorený a podlieha zmenám bez možnosti ovplyvnenia spoločnosťou GlaxoSmithKline. Preto spoločnosť GlaxoSmithKline nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne informácie alebo stanoviská obsiahnuté na webových stránkach tretích strán."

https://ockovanie.sk/vseobecne-vyhlasenia.htm

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 06.06.2013

prepáčte ale asi ste len prekopírovali z glaxa a asi ste to nečítali, ak by ste to čítali, nemôžete sa pýtať to čo sa pýtate.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 06.06.2013

Ivan, fakt neviem o co Vam vlastne ide, kedze takyto disclaimer ma aj spolocnost, ktora vas lekarov skoli - Mediforum mimochodom patriaca pod takmer monopolneho dodavatela povinnych vakcin na SK - GSK - takze evidentne plne nezaisle skoliace stredisko :) „Spoločnosť GlaxoSmithKline nezodpovedá za škody vzniknuté postupom alebo konaním uskutočneným na základe obsahu stránky.“ https://www.mediforum.sk/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 07.06.2013

vadí mi jedna vec, vytrhávanie z kontextu, čo je na tejto stránke normálne, hoci je to nenormálne.
"táto webová stránka neslúži ako základ pre akékoľvek rozhodovanie ohľadne výberu liekov alebo liečby. Je dôležité, aby ste sa spoliehali iba na rady lekárov, ktorí Vám poradia najlepší postup pre Vašu konkrétnu situáciu"
Toto je kľúčové na tej ich stránke, Vy tu doktorov akurát tak osie...., ale tam je jasne napísané. To si asi nečítal, či radšej nevidel. Takže ak dvaja robia to isté, zjavne to to isté nie je.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 08.06.2013

Neviem, kde by som od radosti podela, keby som konečne našla lekára, na ktorého sa môžem plne spoľahnúť. Spadol by takýýýý veľký balvan z pliec, ale predbežne musím konštatovať, že si musím overiť absolútne všetko, čo sa mi v ambulancii povia, odporučí a nedaj Bože aj predpíše ako "liek". Veľmi by som potrebovala dobrého lekára pre seba, pre svoje deti, a nielen dílerov farmabyznysu. Toto a nič iné je dôvodom, prečo tu na týchto stránkach "osie...." tzv. doktorov - lekárov.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 09.06.2013

a aby som nezabudla, mne osobne v časoch najväčších pochybností, že ako je to vlastne s tým očkovaním, a kde hľadať pravdu, najviac pomohol tiež lekár, MUDr. Ivan Bakoš. Po prečítaní si článku
https://www.sme.sk/c/4263387/ivan-bakos-kritici-ockovania-jednoznacne-skodia.html
mi bolo nad slnko jasné, že takýto rozprávkari nebudú rozhodovať, či ja alebo moje dieťa budú "povinne" zaočkované. Jednoducho sa u mňa strápnil a odpísal na celej čiare, práve tým "akoby ľudským" snažením sa o vysvetlenie celej problematiky. Bola to paródia a groteska, len ten smiech bol u mňa cez slzy...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 10.06.2013

nikto tu dr. neosie...pripustam,ze niektorí si mozno se.. do huby, ale bohuzial sami - napr. tvrdeniami na stranke ockovanieinfo, kde sa vyjadruju "odbornici"-docenti MUDr.,ze thiomersal obsahuje methylortut :-) alebo dalsi doc.MUDr. ktory tvrdi ako je hlinik neskodny a uvedie ako zdroj studiu tvrdiacu presny opak, alebo ked takyto docent vyhlasi,ze dieta bez problemov zvladne aj niekolko 100 vakcin naraz...a to su lekari, ktorí sa povazuju za odbornikov na ockovanie :-). V podstate vseobecne platí, ze ten lekar, ktory je za ockovanie je automaticky odbornik a ten co ma k ockovaniu vyhrady automaticky prestava byt tym padom odbornikom...takze prepacte pan Ivan, ale takymito radami takychto "pseudo-odbornikov" sa nebudem riadit...nastastie su lekari, ktori su vo veci ockovania a ich moznych nez.ucinkov vzdelanejsi ako títo a s nimi sa rada poradím...len skoda,ze ich je zatial tak malo a boja sa verejne vystupit proti - hlavne z dovodu,ze ockovanie je "povinné" !

Re:Re:Eh?...

ivan | 30.05.2013

Ozaj, pán inžinier Vy ste zaočkovaný, tak ako vaši spolužiaci napríklad zo ZŠ, spolužiaci s vedľajších tried, tried mladších, starších a takto to je prakticky u všetkých tu píšucich. Takže logicky musíte poznať x tj. obrovské množstvo, Vašich spolužiakov a tých ostatných s poškodeniami po očkovaní.Kde sú ? Poznáte ich.
A ako je to vlastne s tou variolou, čiže Vy by ste nemali vôbec problém vystaviť Vaše dieťa vírusu varioly ?

Re:Re:Re:Eh?...

vrana | 30.05.2013

Poznám spolužiakov zo základnej školy, ktorých rodičia mali za socializmu odvahu povedať nie. Očkovaní sme boli chorí a podávali slabšie výkony na telesnej výchove. Tí ktorí sa neočkovali boli zdraví a silní.

Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 31.05.2013

vieš milá vrana, toto sú také tvrdenia o ničom, štatisticka

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Ing. Marián FILLO | 03.06.2013

Pre Vás možno o ničom, Ivan,

ale pre mnohých krutá realita.

Samozrejme, 1-2-3 prípady nerobia štatistiku. Ale keď už poznám stovky prípadov, čo dokladujú takéto tvrdenie, tak to už je iná káva...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 06.06.2013

stovky, kde sú a kde sú dôkazy

Re:Re:Re:Eh?...

Ing. Marián FILLO | 30.05.2013

Áno, Ivan, poznám obrovské množstvo ľudí poškodených očkovaním, napr. alergikov, astmatikov, ľudí s neurologickými poruchami, trvale oslabenou imunitou, kŕčami, ochrnutiami...

Mám problém vystaviť svoje dieťa vírusu varioly, rovnako tak ale mám problém aj vystaviť svoje dieťa vírusu vakcínie.

Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 31.05.2013

ja som určite starší ako Vy, ale už povinné očkovaný ako moji spolužiaci a nemôžem si pomôcť, ale žiadne obrovská množstvá neexistujú a napríklad taký diabetici I. typu a autisti kde sú z tých mojich mladých rokov.
Viete také tvrdenie obrovské množstvá, no na internete sa to dá, to fakt, ale v skutočnej realite no neviem

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 01.06.2013

Tak mily Ivan, tymto Vasim tvrdenim ste krasne ukazal, ze co sa tyka problematiky ockovania ste uplne, ale fakt, ze úúúplne mimo...Inak by ste vedel, ze s autizmom sa spaja hlavne vakcina MMR, ktoru ste Vy vzhladom na svoj vek a teda ani Vasi rovesnici nemohli dostat a ani nedostali!!! Ak mate nad 40 r. Tak ste z tejto trojkombinacie nedostali VOBEC NIC, teda ani len monovakcinu proti osypkam!!!My 30-ici sme dostali LEN monovakcinu proti osypkam!!! Cize, ako vidim, museli ste prekonat vsetky 3 tieto detske choroby a ako vidno prezili ste, tak ako moji rodicia a stari rodicia, ktori si s tymito beznymi detskymi chorobami poradili na dedinach aj bez lekara, hoci nas tu smrtou, ked sa nedame zaockovat strasite... Ja som prekonala aj ruzienku aj mumps tiez ako beznu detsku chorobu bez nasledkov, kedze vtedy sa voci tymto chorobam neockovalo a boli chapane a prezentovane ako bezne detske ochorenia (dokonca su dobre zname pozitivne ucinky prekonania tychto beznych detskych ochoreni), az pokym nevynasli vakcinu. Odvtedy su tieto choroby "hrozostrasnym zabijakom"...
A takisto DM I ako mozny nez. Ucinok ockovania je uvedeny v prib. Letaku vakciny MMR firmy Merck...taktiez DM I je spajany s vakcinami so zlozkou Hib, ktoru Vasa generacia ani moja generacia deti NEDOSTALA!!!Infanrix hexa so zlozkou Hib sa na SK pouziva od cca 2007. Takze halooo- wake up, please!!!
Precitajte si knihu nem. Pediatra Dr. Hirte-ho Ockovanie za a proti: „K nejčastějším autoimunitním poruchám, které se dávají do souvislosti s očkováním, patří revmatická onemocnění, diabetes mellitus a neurologická onemocnění. Martinuc Porobic (2005) pozoroval u zdravých studentů vzestup protilátek proti vlastním tělesným buňkám během jednoho měsíce, který uběhl po očkování proti žloutence typu B. Po tomto očkování častěji vypuklo autoimunitní neurologické onemocnění jako je například skleróza multiplex (viz také kapitola „Žloutenka typu B"). U ročních dětí se ve slinivce břišní objevilo po očkování vakcínou se složkou Hib nápadně mnoho protilátek proti buňkám vytvářejícím inzulín (GADA, 1A-2A) (Wahlberg 2003). U dětí, které jsou kvůli své genetické predispozici náchylné k autoimunitním onemocněním, se po očkováních relativně často objevují nežádoucí neurologické reakce (Montinari 1996, Bradstreet 2004).“ Konkretna studia Vaccinations may induce diabetes-related autoantibodies in one-year-old children. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14679101

Re:Re:Re:Eh?...

stara mama | 30.05.2013

Ivan, Ivan, čo to tu píšete, poznáte zdravotné problémy týchto zaočkovaných ludí, teda aj mňa, alergičky ?? Mojej sestry alergičky a brata, ktorý vyfasoval ako 3.ročný psoriázu, ktorú nikdy v našej rodine nikto nemal, podobne ani ako alergie ,? Skúste počítať a dočítate sa, nájdete tu všetko, na čo neviete odpoveď !

Re:Re:Re:Re:Eh?...

Helena | 31.05.2013

Aj ja som sa stala ťažkým alergikom po jednom očkovaní. A poznám mnohým čo veľmi ochoreli vďaka očkovaniu, čo umreli vďaka očkovaniu. Bohužiaľ aj ja som sa neskoro zobudila.
Teraz len rozmýšľam ako je tento svet nastavený. Pokiaľ som robila (teraz som dôchodkyňa) a keď som urobila chybu vo svojej práci tak som ju musela finančne uhradiť. Ale keď lekár zdemoluje zdravie človeka tak sa mu nič nestane. Zákony fungujú čudne...

Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 31.05.2013

Tak 1 príklad za mna - po pov.ockovani DTP vakcínou v 13.r. sme sa len z našej triedy ( cca 28 deti) stali pár mes. nato, v najbližšiu pelovu sezónu dvaja silní alergici...vo vedľajšíchtriedach to bolo podobne, učiteľky nechapali... Deti, ktoré doteraz nemali nikdy problém cvičiť vonku, zrazu mali od aprila a hlavne v maji, juni zapalene pouchnute nenormalne svrbiace oči, svrbenie hltanu, sennu nadchu, viacero bolo tým pádom OTV počas celej sezóny...nechapali sme ani my, čím bol ten rok taký špecifický, že v našom ročníku v 4 triedach zrazu toľko alergikov...došlo mi to až oveľa neskôr...všetci sme boli v 13. R . Povinne preockovaní vakcínou s vys.obsahom hliníka, ktorý tým že vyburcoval náš IS k tvorbe veľkého množstva protilatok, narusil rovnovahu TH1 a TH2 a posunul ju smerom k TH2 humoralnej / protilatkovej imunite a IS zrazu začal "bojovat" , tvoriť protilatky aj proti bežným latkam, ktoré predtým nepovazoval za svojich "nepriateľov" a zil s nimi dovtedy v symbioze, ako sú napr. pele trav a stromov, roztoce, perie vo vankusoch, srsť dom.milacikov atd atd...

Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 31.05.2013

Nemôžem si pomôcť, ale klasická, školská medicína uznáva očkovanie ako jednu asi najlepších medicínskych intervencii vôbec, ktorá zabránila úmrtiu desiatkam milionom ľudí. Osobne si myslím, že vybrať si alergiu po očkovaní (mimochodom súvis nikto nedokázal ) ako smrť pri neočkovaní, no nekomentujem. Takže skoro všetci tu proti očkovaniu zameraní neuznávajú medicínske intervencie klasickej medicíny. Správne by bolo očkovanie dať ako nepovinné, ale ten kto sa neočkuje mal by sa liečiť len alternatívne. Celý tento problém má širšie súvislosti, tj. súvisí aj s otázkou zdravotného poistenia a pod. A zdá sa, že pán inžinier priznal, že to, že variola nie je, asi nebude zásluha nejakej hygieny, alebo že by si vírus povedal končím svoju zemskú púť a pod, ale to že takáto choroba nekosí, je len zásluha očkovania.

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 01.06.2013

A ja si, Ivan, nemôžem pomôcť tiež:

" Správne by bolo očkovanie dať ako nepovinné, ale ten kto sa neočkuje mal by sa liečiť len alternatívne."

a odkážem Vás na môj starší článok:

https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-iba-veda/

zvlášť na odstavec:
"Krst – prijatie do spoločenstva a zároveň „očistenie od pôvodného, prvotného hriechu“, nedokonalosti od prírody. Nepokrstení – neočistení mali v minulosti, keď na to boli mocenské prostriedky a spoločenské prijatie, obmedzené práva a označovali ich ako hrozbu pre väčšinovú spoločnosť.
Podobnosť: Princíp kolektívnej imunity – len očkovaní majú právo byť právoplatnými občanmi, neočkovaní (rovnako ako nepokrstení) nemajú mať riadne občianske práva (prístup neočkovaných detí do kolektívu). Zároveň je očkovanie „očistením nedokonalosti od prírody“, pretože vylepšuje „naivný imunitný systém“, zásahom očkovacej látky sa mení podstata imunitného systému a vylepšuje sa to, čo sa narodilo nedokonalé. Neočkovaný jedinec je ohrozením spoločnosti, rezervoárom infekčných chorôb."

Pri písaní toho článku ma viedla intuícia, že v prípade očkovania nemáme do činenia s žiadnym racionálnym zdôvodnením, ale s dogmatikou. Čo presahuje naše schopnosti chápania, tomu musíme veriť. Klasická školská medicína sa teda len tvári ako veda.

Ten Váš argument v diskusii so zástancami povinného očkovania počuť stále častejšie a stále agresívnejšie - dobre, neočkujte sa, ale potom musíte odmietnuť všetko, čo medicína ponúka. Presne tak, ako v cirkevnej organizácii - najprv krst, a ak ten nie, potom nemáte prístup k nijakej ďalšej sviatosti. Je to ďalší prvok, ktorý presne zapadá k tomu, čo som písala v článku.

Ďakujem Vám a aj podobne zmýšľajúcej, obávam sa, že väčšine, v medicínskych kruhoch. Na facebooku, napríklad, beží diskusia s medikmi, čo mali výhrady voči pripravovanej demonštrácii v Košiciach za slobodnú voľbu v očkovaní. Poniektorí z nich sa nevedia dočkať chvíle, kedy nezodpovední neočkujúci alebo aj mnohé iné dobrodenia klasickej medicíny odmietajúci ľudia budú "na kolenách kľačať a prosiť" o pomoc lekárov. Len tak ďalej, ukazujete svoju pravú tvár a svoje pravé motívy v plnej kráse, či skôr ošklivosti. Vieme, s čím máme tú česť - a to najmiernejšie z toho je urazená ješitnosť.

Bez toho, že klasická školská medicína má štátom, teda mocenskými prostriedkami vynútený monopol na starostlivosť o zdravie obyvateľstva, by nemali jej predstavitelia toľko sebavedomia a ani Vy s nimi. Uvedomujete si, že sú to jednoducho vyhrážky, čo tu píšete?

Zdravotné poistenie: podľa Vás by sme mali platiť asi príplatky extra, prípadne by sa na nás nezodpovedných nemalo vzťahovať vôbec. Takú figu drevenú. Tu zase je ten istý princíp: buď budeme poslúchať a necháme lekárov robiť so sebou, čo oni uznajú za vhodné, alebo potom skapme. A keď poviem, že sa mi vôbec, ale vôbec nepáči, akým spôsobom sa nakladá s prostriedkami z verejného zdravotného poistenia, na ktoré máme nárok všetci, a preto si myslím, že sme vlastne povinne nútení platiť niečo, s čím nesúhlasíme? Kapitola sama o sebe. Časť odpovede tiež vo vyššie uvedenom článku.

A na záver, čudovali by ste sa, ale presne to si vírusy a baktéria hovoria: končím svoju pozemskú púť. Kdeže je mor, proti ktorému sa nikdy neočkovalo, napríklad? Aj hygiena a aj iné súvislosti sa pod chorobnosť na istú chorobu podpisujú. Nespite prosím na falošných vavrínoch, lebo veda môže ešte ukázať celkom iné fakty o našom zdraví a chorobách, než si tie, o ktorých si myslíte, že všetko vysvetlili a sú obzvlášť pravdivé preto, lebo Vy o nich viete.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 01.06.2013

len dve veci, názor a nie vyhrážka. Môžem si myslieť čo chcem a môžem to napísať, všetci to tu tak robia. Nikto sa nikomu nevyhráža.
A po druhé. Použiť ako argument mor ? To snáď nemyslíš vážne. Koľko je vírusov, baktérii, resp. všeobecne mikroorganizmov. To sú vari všetky rovnaké? Je variola ? Nie je, kedy odišla do minulosti ? Prečo už nie je ? Sú osýpky u neočkovaných teraz v UK ?
Očkuje sa proti hepatitide typu C ? očkuje sa proti B ? Medicína bola, je a vždy bude riziko oproti benefitu, tu všetci meliete o tom aké je to riziko. V očkovaní je profit jednoznačne vyšší ako riziko.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 01.06.2013

ale je to vyhrážka, a to navyše s postojom, že si tu niekto - napríklad Vy (nepotykali sme si) bude vypisovať veci, ktoré ma obmedzujú v práve priznanom všetkým. Bez ohľadu na spôsob života, výživy, rasy, politického presvedčenia a čo ja viem čoho ešte. A zrazu očkovanie má byť nejakým kľúčovým momentom, či mám alebo nemám právo na zdravotnú starostlivosť. Aj zdravotnú starostlivosť klasickej medicíny v potrebných prípadoch. Ja nechápem, ako ste na to došli, že kto nechce očkovať, nemá právo na nápravu zlomenej nohy, napríklad.

A na tom čiernom more trvám, akoby nie. Akože čo mám byť argumentom, že sa čierny mor pominul akosi sám od seba - že to bolo už dávno, či čo? Čierny mor je tu stále, len momentálne akosi nie je virulentný, či ako sa tomu odborne nadáva a prejavuje sa celkom okrajovo a akosi sa mu nedostáva dostatok životnej energie či ako by sa to dalo inak označiť. Proste splnil si, čo mal (áno, mám na mysli poriadne preriedenie populácie) a stačilo mu. Nijaké injekcie by ho v tom čase, v tých podmienkach a v celkovom kontexte vtedajšej doby neboli zabránili vo vyčíňaní. Ľudia to v tom čase brali ako trest Boží za ich hriechy. Ale ľudia dnešnej doby si pre zmenu myslia, že na všetko stačí injekcia, ktorá má väčšie profity ako riziká. Ešte sa ukáže, kto bol/ je viac poverčivý.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 06.06.2013

nepýtal som sa na mor, ale na iné , či došli argumenty ?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 06.06.2013

Na to by ste sa ale nemal pytat, to by ste mal predsa vediet... Napr. šarlach... A ked neviete, nechajte sa poucit od pani Dr. Elekovej...copy:

"Význam očkovania je z historického pohľadu veľmi popierateľný. To je práve to, čo sa ukazuje – očkovanie nemalo na vymiznutie niektorých ochorení prakticky žiadny vplyv. Málokto si položí otázku: ako vymizli ochorenia, proti ktorým sa nikdy neočkovalo? Vezmime si jedno ochorenie – šarlach. V 19. storočí zabil asi 3x viac detí ako napríklad záškrt. Šarlach mal najvyššiu smrtnosť zo vtedajších ochorení, rodičia sa ho báli viac ako pravých kiahní. A kde je šarlach teraz? Občas malé epidémie, sporadické prípady, týždeň podávania antibiotík a hotovo. Pravdaže, najväčší pokles výskytu a úmrtnosti na šarlach nastal pred zavedením antibiotík. Ale aby sme sa nedržali len histórie. Súčasná situácia je jednoznačná: zaveďte do chudobnej oblasti hygienu, stačí mydlo, voda a inštrukcie, čo s tým, a nastane zníženie výskytu zápalov pľúc a hnačiek u detí najmenej o 50 %. Zvedaví si môžu vygooglovať Soap Study of Karachi (Mydlová štúdia). Začnite v Afrike medzi chudobnými očkovať a zvýšite úmrtnosť približne dvojnásobne. Opakujem: očkovanie v rozvojových krajinách zvyšuje úmrtnosť očkovaných detí, zavedenie hygieny ju znižuje." https://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3517

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 07.06.2013

pani doktorka Eleková má biznis z homeopatie a očkovanie jej ten biznis zjavne znižuje a ak chce riešiť šarlach homeopatiou, OK je to jej vec.Ibaže proti šarlachu sa pokiaľ viem neočkuje a asi nikdy nebude. Ale moc som neporozumel, čo si to ako myslel.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 10.06.2013

Ano, s homeopatiou urobi velky biznis :-), hlavne ked priemerna cena homeopatickeho lieku je cca 50 centov :-) A mimochodom keby islo pani doktorke o biznis a nie o zdravie detí, tak by odporucala nielen povinné ale aj vsetky dobrovolné vakciny a napichat rovno vsetky v 1 den - vtedy by mala u seba nepretrzity nával novych a novych pacientov- ona totiz lieči prave deti , ktore práve vakciny POŠKODILI !!! Taketo deti vidi a lieci ona denno-denne...a nepochopili ste,co sme tým morom a šarlachom chceli povedať ? Píšete, ze "ibaze proti šarlachu sa pokial viem neockuje a asi nikdy nebude" - však samozrejme,že sa neočkuje a nikdy sa ani neočkovalo - ved to je jasne napisane v tom texte,co som Vam tam prekopirovala - ide o to, ze tvrdite,ze len ockovaniu vdacime za to, ze tu uz nemame epidemie chorob, ktore húfne v minulosti "kosili" ludí a ja sa pytam, preco potom tu uz dnes nemame epidemie moru či šarlachu, proti ktorym sa nikdy neočkovalo? Takze zrejme na ustup ochoreni maju vplyv aj dalsie faktory-podmienky,ktore sa od tej doby zasadne zmenili,ze? A ako to,ze trend ustupu TBC v USA aj v Kanade bol takmer identicky, aj ked jedna krajina plosne ockovala proti TBC a druha nie? aj na tomto priklade je jasne vidiet,ze klucovu ulohu pri ustupe ochoreni museli zohravat ine faktory ako samotne ockovanie...A to,ze sa v UK alebo vo Svajc., ci Nemecku obcas vyskytnu pripady osypok, vobec nemusi byt len na skodu a netreba hned robit paniku...komplikacie,ktore pri osypkach hrozia sa daju minimalizovat opatreniami ako napr. neznizovat horucku antipyretikami a podavat vit. A (pripadne navyse kto chce aj homeopatiká) a navyse prekonanie osypok nesie so sebou aj pozitivne aspekty..a navyse z epidemiolog.hladiska je aj vyhodne,pokial je virus osypok dalej v obehu,pretoze kontakt s nim sprostredkuje ockovanym spolahlivejsiu a dlhodobejsiu ochranu proti vypuknutiu ochorenia...a mimochodom umrtnost na osypky klesla o 98% este pred zavedenim plosneho ockovania proti osypkam (1915-1958 v USA a UK...) Blbé však je, že dnešné už očkovane matky, ktoré osypky uz prirodzene neprekonali, nevedia uz tym padom ochranit svoje dojčatá materskymi protilatkami,ako to bolo v minulosti a tak su dnes dojcata osypkami ohrozene viac ako tomu bolo hocikedy v minulosti..

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 08.06.2013

prečo by došli argumenty, nedošli: proti variole sa neočkuje, vraj bola eradikovaná a aj očkovaním, sa hovorí. Iní hovoria o cieľavedomej a aktívnej spoluúčasti takých opatrení, aktívne vyhľadanie ohniska nákazy, ako napríklad izolácia nakazených, pálenie používaného šatstva a ak očkovanie, tak očkovanie tých najbližších. Inak o tomto kde očkovaní svojho času na vakcinologickom kongrese rozprával aj dobre naladený prof. Straka, priamy účastník záťahu tam v Indii, kde tak dobre poučili všetkých očkovacích pomocníkov zaočkovať všetko, čo sa hýbe, že zaočkovali aj tam prítomného zdravotníka: samotného Straku a to tou istou ihlou, akou pred tým popichali "domorodé" obyvateľstvo. Eradikácia ako z rozprávky, všakže. A k tej hepatitíde - tam pri tej eradikácii ako aj pri najrozličnejších podobných vpichoch sa veselo prenášala, aj so syfilisom a podobne, ale kiahne sú vraj preč.
Len sa dnes inak volajú :-)
Treba sa milý Ivan dovzdelávať aktívnym hľadaním informácií a nie tu skúšaním mňa, či mi dôjdu argumenty.
Hepatitída B sa očkuje, už v prvom roku v hexavakcíne, lebo veľké riziko hrozí, že dieťa touto zaujímavo prenosnou chorobou bude nakazené v nemocnici. Tým to odôvodňujú naše vakcinačné celebrity, napr. Mudr. Šimurka.
O tom, že by sa očkovala hep C neviem.
Osýpky vo Veľkej Británii- je to skôr hystéria úradov, ako realita.Ale samozrejme, nedodávam zdroje, lebo tie sú pre niekoho načisto nedôveryhodné, ale s tým nič nenarobím.
Ak Vás to už tak veľmi trápi, lebo zdá sa, že áno, ja si myslím, že očkovanie, čo sa týka akútnych prejavov niektorých chorôb, skutočne zaberá. Ale potlačenie akútnych príznakov nepokladám za prejav zdravia. Ako príklad uvediem ten vakcinačný vírus osýpok, čo sa usadí v lymfatickom systéme na stenách tenkého čreva, čo ho objavil tím Dr. Wakefielda. Ak ste doteraz udržali pohľad priamo, prosím, neprevracajte oči teraz, pri mene Wakefield. Ak sú Vaše vedomosti o súvise trávenia a psychológie (a teda o súvise trávenia a takých porúch, ako je autizmus) nedostatočné, predbežne Vám odporučím knihu Dr. Natashy Campbell-McBride, ktorá je aj v slovenčine: Syndróm trávenia a psychológie. Pani doktorka je atestáciou výživárka a neurologička a ponúka výbornú podpornú liečbu pre diagnózy: autizmus, ADD, ADHD, dyslexia, dyspraxia, depresia a schizofrénia. A predstavte si, ani z toto nemá bars veľký biznis, lebo základ je vo výživových odporúčaniach.
A ten mor stále myslím vážne a vážne myslím aj tú variolu. Nezveličujte jeden medicínsky vynález na záchrancu ľudstva. Vakcinácia potrebuje z piedestálu dole, do jedného radu s ostatnými postupmi, pomocou ktorých sa predchádza chorobám. A aj so všetkými tými benefitmi - pre koho akými.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 10.06.2013

Milá Eva, je evidentné, že to más trošku popletené, ani nemá význam reagovať naozaj, ale za to nemôžeš, na dosť veľa nezmyslov čo si tu napísala a čo je najdôležitejšie vôbec nechápeš čo som vlastne napísal a ako som to myslel. To čo som si prečítal nie sú argumenty, takže fakt došli, ale nehľadaj, nemá to význam.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 13.06.2013

samozrejme, musím byť nechápavá, akože inak :-)
Aspoň potom na jedno je dobrá táto diskusia "bez vzájomného pochopenia": ja si teda vyhradzujem právo byť taká, vo Vašich očiach (znovu opakujem, nepotykali sme si) nechápavá a dovoľujem si požadovať, aby som smela žiť aj v tej svojej nechápavosti podľa svojho presvedčenia. Nič iné celý čas nechcem. Ja Vás nenútim, aby ste silou mocou pochopili, čo vravím a čo píšem. Ani aby ste chápali moje dôvody. Toto tu totiž nie je vedecká, ale paradigmatická diskusia. V samotnom myslení totiž, milý Ivan, veľmi veľa záleží na citových pohnútkach. Toto je poznatok z najnovšej psychiatrie :-). Podľa toho, o čo človeku v hlbších vrstvách psychiky ide, zorganizuje v myslení "podvedome" poznávací proces. Od citových pohnútok závisí, čo a v akých súvislostiach si zapamätá, čomu prikladá význam, čo si nevšimne, čo a ako poskladá do zmysluplného celku.
Vy a ja máme iný základ myslenia, a preto sa Vám zdá, že som nechápavá. Som iná a preto v iných súvislostiach ako Vy myslím. Tu ale nejde o hru so slovami a pojmami, ale o dôsledky, ktoré z môjho spôsobu myslenia a z Vášho spôsobu myslenia do života plynú. Až v týchto dôsledkoch, v "životných odpovediach" sú tie kritériá, ktoré ukážu, koho myslenie bolo čím podložené a až podľa toho sa dá hodnotiť, kto čo chápe a kto nie.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Ano | 06.06.2013

jednoznačne, jednoznačne vyšší profit pre doktorov offitov a ich obdivovateĺov

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 01.06.2013

Ivan, vidim, ze o suvislosti vzniku alergii, alerg. Astmy toho vela nastudovaneho nemate. Inak by ste vedeli napr. Toto: "Vakcíny nebo jejich ekvivalent (antigen plus hydroxid hlinitý) se i v současnosti používá k vyvolání alergií u pokusných zvířat", zrejme ste necital napr. ani Hurwitzovu studiu..."Je VĚDECKY prokázáno, že vakcíny vedou k posunu imunitní reakce směrem k TH2 složce, která je odpovědná za rozvoj alergie. Takže každé další očkování alergiků jejich stav zhorší.." Toto som si zazila sama na svojej kozi, ja uz ziadny iny dokaz navyse nepotrebujem... a ano- poistovna mi hradila dlhe roky drahe lieky a napr. po injekcii na liecbu alergie som dostala astmaticky zachvat!!! tou istou vakcinou nedavno ockovany Kamil upadol do komy a zomrel...az alternativna medicina, ktoru som si SAMA PLATILA nieco vyse 2 rokov ma zbavila mojej alergie!!! dovtedy som sa len roky liecila bez uspechu s prognozou, ze to tak bude do konca zivota...odvtedy preferujem len alternat. medicinu, ktoru si uz cca 6 rokov platim vylucne sama a z mojej poistky necerpam takmer vobec nic...Precitajte si tento clanok od MUDr. Elekovej napr.: https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovani-poruchy-vyvoje-a-imunity-u-deti-1-cast/

A co sa tyka nebezpecenstva linika vo vakcinach velmi otvorene o tom hovori prof.Shaw https://www.slobodavockovani.sk/news/shaw-prof-dr-christopher-a-/, ktory so svojim timom pri vyskume linika prisiel na sokujuce vysledky- videli odumieranie neuronov!!!

https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-jsou-bezpecna-/
"Je zajímavé, že podobný mechanismus, kterým akutní, subakutní a chronický stres selektivně potlačuje buněčnou Th1 imunitu a současně posiluje humorální Th2 imunitu, se považuje za odpovědný za rozvoj a průběh mnoha infekčních, autoimunitních/zánětlivých, alergických a nádorových onemocnění.[89] Například se ukazuje, že vyvoláním přesunu k Th2 mohou stresové hormony zvyšovat náchylnost k akutním respiračním onemocněním a posilovat postup onemocnění u HIV pozitivních jedinců.[89] Kromě toho těžký akutní stres, spojený s vysokou hladinou adrenalinu, vede k uvolňování histaminu z Th2 buněk (mastocytů), což může vést k zahájení nebo zhoršení existující alergické reakce.[89] A vysoké hladiny histaminu byly pozorovány také v mnoha rakovinných tkáních, což ukazuje na to, že zesílení Th2 reakce závislé na stresových hormonech může zvýšit náchylnost k vytváření tumorů.[89] Tato pozorování mohou vysvětlit, proč přirozeně získaná imunita proti běžným dětským nemocem může chránit před určitými agresivními druhy tumorů,[90] astmatem a dalšími alergiemi[91, 92] i neurodegenerativními nemocemi jako je např. Parkinsonova nemoc.[93]"

https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-mechanizmy-autoimunity-a-toxicity-hlinikovych-adjuvantov-v-detskej-populacii/

Prof. Shaw na otazku "S tím co víte o hliníku z vašeho výzkumu, nechal byste si vy osobně píchnout vakcínu obsahující hliník?" odpovedal: „Ne, nenechal." Ani svoje mladsie dieta uz nedal zaockovat... Tiez uviedol: "V mojí laboratoři se nikdo nechce nechat očkovat. Tohle nás naprosto vyděsilo. Nechtěli jsme šťourat do očkování, ale můj bože, najednou jsme tu měli odúmrť neuronů!" , "Méně dobročinný člověk než já by se asi podíval na vztahy mezi farmaceutickými firmami a regulačními úřady. Neznám žádné bezpečné adjuvans. Hliník je jedním, které je považováno za „bezpečné“."
Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/studie-jasne-ukazuji-ze-hlinik-ve-vakcinach-muze-zpusobit-poskozeni-nervoveho-systemu

Takisto vysledky tejto studie si prestudujte:

https://www.slobodavockovani.sk/news/autoimunita-jako-dusledek-nadmerne-stimulace-imunitniho-systemu/
Podla Vasej logiky je neockovane dieta hned mrtve dieta a ockovane dieta automaticky zdrave dieta...takto to ale nefunguje!
Vysvetlite mi, ako ste prisli na to, ze dieta, ktore bude mat v dosledku ockovania oslabenu TH1 zlozku imunity si poradi s hocijakou infekciou lepsie ako dieta neockovane, ktore nebude mat oslabenu bunkovu teda protiinfekcnu imunitu??mate vo svojom okoli vobec zmapovane kolko je dnes deti s poruchami imunity??v mojom okoli skoro kazde druhe dieta ma narusenu imunitu a lieci sa od utleho detstva u imunologov a alergolov...dnesne deti dostavaju mnozstvo vakcin v porovnani s ich rodicmi a starymi rodicmi, teda podla Vasej logiky by mali prekypovat zdravim, ale realita ukazuje presny opak...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

stara mama | 04.06.2013

výborne, úplne s Vami súhlasím, máme doma neočkovaného 10. mes.chlapčeka zdravééého ako buk a toto hovorí za všetko, nebol zatiaľ vôbec chorý aj napriek tomu, že všetko pchá do pusinky, hráva sa so psíkom a neochorel ani ked jeho rodičia boli chorý....a naozaj je veeeelmi šikovný bezproblematický.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 06.06.2013

dúfame, že toho domáceho miláčika , psíka, tiež nemáte doma zaočkovaného, lebo čo ak by náhodou z toho ochorel. Napríklad by dostal alergiu a lebo autizmus a to veru taký autistický pes, alebo alergický to by nemuselo dobre dopadnúť.
Nedávno bolo v médiách, že sa majú očkovať líšky proti besnote,lebo sa premnožila, to je ozaj blbosť. Podľa mňa je alergická alebo autistická líška lepšia ako besná. Či vlastne to očkovanie určite nefunguje, stačí líšky podchytiť, izolovať, zaviesť hygienické opatrenia a je po besnote. Teda som si to ani nemyslel ale pán inžinier písal, že tak sa to dá jednoducho vyriešiť.

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 02.06.2013

Ad: "ale to že takáto choroba nekosí, je len zásluha očkovania.."

Tak , ked si precitate obsiahlu kapitolu ohladne varioly v knihe Dr. Buchealda Ockovanie - obchod so strachom, kde uvadza konkretne pripady z danej doby, ako sa ludia v nadeji davali ockovat proti pravym kiahnam a nasledne ako OCKOVANÍ na prave kiahne zomreli, konkretny pripad dvoch dievcatie, z ktorych bola jedna zaockovana a druha nie a paradoxne ta neockovana mala ovela miernejsi priebeh kiahni ako ta ockovana- kedze to " nezapadalo" do teorie klasickej mediciny, tak mudri MUDR.- covia sa rozhodli, ze najlepsie bude pre ich "vedu" , v ktoru tak veria, ze vymenia fotografie tychto dievcat a tu, ktora mala lahky priebeh oznacia ako ockovanu, aby to zapadalo do teorie, ze aj ked ako zaockovana kiahne dostala- aspon mali u nej lahsi priebeh...takze takto sa robi "veda" ...o tomto podvode informoval Dr. Buchwald vo svojej knihe... Takisto, keby ste boli viac v obraze, tiez by ste vedeli o podvodnej studii, ktoru dokonca doteraz doc. Kristufkova uvadza ako svoj zdroj pre tvrdenie, ze thiomersal nesposobuje autizmus a neurologicke problemy, oneskoreny vyvoj a pod...
Aj tento skandal zachytil dr. Hirte vo svojej knihe- tak citajte Ivanko, nech sa Vam trochu rozlepia tie zaslepené očičká :) a odporucam vziat si nejake vrecko, keby Vas pri citani "naplo"-mne je z toho totiz dost "na blití"...

"Velkému skandálu v oblasti manipulace s výsledky výzkumu očkovacích látek odhalil americký lékař a poslanec kongresu Weldon. Výsledek jedné studie souvislostí mezi pomocnou složkou očkovacích látek thiomersalem a autismem (Verstraeten 2003), byl prokazatelně zfalšovaný na nátlak jejího výrobce a amerického ministerstva zdravotnictví. V dopise ministerstvu zdravotnictví cituje Weldon následující zdokumentované výroky z předběžných rozhovorů mezi autorem studie Verstraetenem, zástupci ministerstva zdravotnictví a farmaceutického průmyslu: „Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi očkováním a následným onemocněním autismem ... Existuje zde vysoce signifikantní souvislost s opožděným vývojem řeči... Bylo by ovšem potřeba zacházet s touto informací jako s vysoce důvěrnou a neměla by se zveřejňovat ... Tyto údaje přece můžeme zamlčet, abychom získali žádoucí výsledky ... Kritéria výzkumu můžeme podle libovůle změnit a nějak důvěryhodně to vysvětlit, abychom dosáhli požadovaného výsledku studie... Můžeme z naší databáze odstranit záznamy dětí s nejnižším zatížením thiomersalem a případy s vysokým zatížením, protože ty případy s vysokým zatížením reprezentují neobvykle vysokou procentuální míru následných škod... Tato studie by vlastně nebyla ve skutečnosti zapotřebí, výsledky byly předvídatelné ..." Jeden z účastníků tohoto setkání zaznamenal: „Nedal bych svému vnukovi žádnou vakcínu s obsahem thiomersalu, pokud bych věděl, co tomu předcházelo." V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického centra) : „První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem, případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie očekávat jiný výsledek." Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003). S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování." Spominana riaditelka CDC nasledne dostala lukrativne miesto ako riaditelka divizie vakcin vo farmaceut.firme Merck...tento system tzv. "otacavych dverí" je v USA dobre znamy - najskor osoba "schvali" urcity liek/vakcinu a vzapati ide pracovat k vyrobcovi daneho lieku a podobne... A GSK ?? To je ta firma, co ma u nas monopol na vsetky povinne vakciny... (iba o pneumokokovu sa deli aj s Pfizerom..) Rozhovor je zachyteny aj tu inak.. https://www.slobodavockovani.sk/news/riziko-neurologickych-poruch-sposobenych-zlozkami-ockovacich-latok/

PS dufam, ze ste mojimi prispevkami jasne pochopil, ze co sa rizik ockovania tyka, nemate absolutne ziadne informacie, ste uplne mimo a kym si potrebne studie od roznych lekarov a vedcov, ktori sa stali voci ockovaniu kritickí nenastudujete , je zbytocne sa s Vami vobec dalej na tuto temu bavit. Miesto vypisovania tych dookola opakovanych mytov, si chodte nastudovat prace tychto lekarov a zistite si preco su uz voci ockovaniu kritickí, co ich k tomu viedlo, a pochopite, ze svoju karieru tito PÁNI LEKARI nezahodili len tak z rozmaru, ale mali na to vazne dovody...pre nich by bolo ovela lahsie mlcat a stupat si potichucky na kariernom rebricku ako prehovorit- informovat VSETKYCH nielen svoju najblizsiu rodinu a ocitnut sa tym padom automaticky na ciernej listine...vela riskuju, ale vedia preco, maju svedomie a na zdravi detí a dalsich generacii im skutocne uprimne zalezi...staci si precitat a pozriet rozhovor s dr. Wakefieldom a tiez pochopite ako to cele funguje-vlade a vyrobcovi nevadilo, ze vakciny sposobia epidemiu meningitidy, kludne ich vedome dali niekolkokrat po sebe do roznych krajin do obehu-pichnut malym detom!!! hnus!!! https://blip.tv/play/AYORgwAA.html

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 06.06.2013

staci si precitat a pozriet rozhovor s dr. Wakefieldom a tiez pochopite ako to cele funguje
to nie je náhodou ten podplatený podvodník ?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 06.06.2013

Kedze Dr. Wakefield si dovolil spojit vakcinu MMR s autizmom, trebalo ho zastavit a zdiskreditovat. A to sa ako je vidiet (aj z Vasej reakcie) aj skvele podarilo...Malokto sa uz dalej zaujima o detaily, vacsina ludi je len povrchnych a zozerie vsetko,co media napisu...Tí, čo chceli zistiť ako to v skutocnosti naozaj bolo, uz davno aj vedia napr., ze Brian Deer - bol obycajny "najomny" reportér na volnej nohe, ktorý vytrvalo útočil na Dr. Wakefielda na stránkách Sunday Times - novín riadenych synom Ruperta Murdocha Jamesom Murdochom, ktorý je v predstavenstve GlaxoSmithKline, ktorá MMR vyrába...takze uz to doslo aj Vam, pan Ivan, o co tu vlastne islo??...ked stale nie - precitajte si rozhovor s tymto PANOM DOKTOROM a vyjadrenie NEZAVISLEHO EXPERTA na tento pripad...mimochodom vidim,ze to video s Dr.Wakefieldom ste si nepozreli-takze si pozrite aj to...kedze sa tu prezentujete ako lekar,tak by ste mal mat aspon tolko UCTY ku kolegovi,ze si vypocujete aj jeho verziu tohto pribehu predtym ako ho odsudite a uverite podsuvanym a predzutym klamstvam rodiny Murdochovcov o tom,aky je tento pan doktor "podvodnik"...
https://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-wakefield-o-mmr-a-autizme-1z3/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-obvinenia-briana-deera-voci-dr-andrewovi-j-wakefieldovi-su-falosne-dokumenty-analyzoval-nezavisly-expert/
https://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-wakefield-zaluje-bmj-za-tvrdenie-ze-jeho-studia-je-podvodom/
https://www.slobodavockovani.sk/news/murdoch-a-vakciny-horsi-zlocinec-nez-jste-si-mysleli/
https://www.slobodavockovani.sk/news/preco-zdravotnicki-predstavitelia-zasli-do-takych-krajnosti-aby-umlcali-dr-andrewa-wakefielda/
https://www.slobodavockovani.sk/news/casopisy-british-medical-journal-bmj-a-the-lancet-uzatvorili-partnerstvo-s-vyrobcom-vakcin-merck-sharp-dohme-msd-/

https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-opice-dostali-autizmu-podobne-priznaky-po-ockovani-mmr-a-dalsimi-vakcinami/

https://www.slobodavockovani.sk/news/sud-v-rimini-taliansko-rozhodol-ze-autizmus-u-dietata-bol-sposobeny-ockovanim-ministerstvo-ma-zaplatit-odskodne/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 07.06.2013

Dr. Wakefield si nedovolil nič spájať, doktor Wakefield sa nechal podplatiť a to teda hodne veľkou sumou, aby dokazoval nedokázateľné, ale to poniektorým nehrá do karát, tak budú obhajovať neobháji teľné.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Ano | 07.06.2013

a prečo si dr. Offit neobhájil ten svoj slávny dokázateľný výrok/presvedčenie bezpečnej aplikácie 10 000 vakcín naraz, keď bol vyzvaný aby si nechal on sám aplikovať tých 10 000 vakcín naraz?? prečo neobhájil to svoje obhájiteľné, mohli sme mať dôkazy

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 09.06.2013

Takze pán Ivan, nenašli ste v sebe toľko ucty k človeku - lekárovi , aby ste si pred vynesenim "rozsudku" vypočul / prečítal jeho verziu...škoda...sklamali ste ma...ale vela to vypoveda o Vasom charaktere...keby všetci mali takú otvorenú myseľ ako Vy a taky zmysel pre spravodlivosť ako Vy a doslova by bažili po nových poznatkoch tak ako Vy, tak doteraz by sa upalovali ľudia na hraniciach za spochybnovanie geocentrizmu...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 10.06.2013

prosím Ťa, čo tu točíš, o akej diskreditácii hovoríš,
dal sa podplatiť, dal a následne napísal článok, v ktorom evidentne klamal. Zdiskreditoval sa sám a môžeš ho obhajovať ako chceš, nedá sa.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 12.06.2013

Ivan, bud taky dobry a nestrapnuj sa tu takymito vyjadreniami, ktorymi len potvrdzujes, ze o tomto pripade, jeho pozadi a vsetkych suvislostiach nemas naozaj ani ponatia...kazdy nezaujaty objektivny clovek schopny zdraveho usudku sa v prvom rade vzdy oboznami s vypovedou jednej aj druhej strany a podla toho si spravi vlastny nazor. Tento bezny postup je ale evidentne nad tvoje schopnosti, kedze si doteraz nebol schopny vypocut si vypoved dr. Wakefielda ani len na tej videonahravke, nebol si schopny vypocut si alebo precitat si prepis rozhovoru- interview medzi dr. Mercolom a dr. Wakefieldom,nebol si schopny precitat si Wakefieldovu knihu o tomto pripade, dokonca ani len rezenciu tejto knihy od dr. Elekovej, ani len vyjadrenie nezavisleho experta k tomuto pripadu, nepoznas financne vazby casopisov, z ktorych inormacie si nasal a ich prepojenia na vyrobcov MMR vakcin, nevies ani o vaznom pochybeni britskej vlady pri zavedeni tejto vakciny na trh, nevies, ze dr. W. podal zalobu na BMJ a rovnako krivo obvineny prof. Walker Smith uz zalobu proti GMC aj vyhral atd atd atd...napriek tomu si ale schopny drzo a arogantne vyhlasit, ze "evidentne klamal a nechal sa podplatit" (co samozrejme nie je pravda) ! Takze gratulujem k tomuto evidentne objektivnemu a zdravemu usudku. Naozaj k tomu nie je co dodat...
Velmi v skratke, ale vystizne to napisala dr. Elekova v ramci jednej diskusie tu na stranke:
MUDr.Ludmila Eleková | 21.06.2012
"Vyjádřím se k tomu jako možná jediný člověk účastnící se této diskuze, který si dal tu práci a přečetl PŮVODNÍ ČLÁNEK V LANCETU a Wakefieldovu knihu Callous Disregard, kde popisuje celou anabázi.
Kdo z vás četl totéž? Zejména kritici, jaké máte informace? Z novin, které jsou placeny týmiž lidmi, kteří mají akcie farma firem?
Víte, že britská vláda vědomě registrovala a používala MMR vakcínu, která byla předtím stažena z několika zemí pro nepřijatelně vysoký výskyt meningitid? Víte, že byli výslovně varováni, aby to nedělali nebo alespoň zavedli bedlivý monitoring NÚ? Víte že to ignorovali a kšeft dali firmě SmithKlineBeecham (ano, totéž jako dnešní GlaxoSmithKline, dvorní dodavatel prakticky všech dětských vakcín), protože to byla britská firma. Merck měl bezpečnější vakcínu, ale o něco dražší (asi o libru na dávku). Víte, že SKM o ten kšeft ani moc nestáli, protože moc dobře věděli, že jejich MMR je svinstvo? A víte, že když jim britská vláda slíbila beztrestnost a zbavila je odpovědnosti za NÚ, tak pak byli ochotni vyrábět vakcínu, o které zcela bez pochyb věděli, že zabije a zničí životy mnohem více dětem, než by zvládly všehcny ty nemoci dohromady?
A myslíte si, že když na to Wakefield náhodou přišel, že mu poděkovali? Prostě zakopl o špatně zahrabanou politikcou mrtvolu. Celé to byl politický, vykonsturovaný proces.
MMR způsobuje autismus, tečka. Wakefield to napsal jasně: kdyby ty děti upadly do autismu po přirozené nákaze, nikdy by nikdo jeho práci nezpochybnil. Normálně nezaujatě by se to probíralo v odborném tisku, normálně by byly vyšetřovány a léčeny. Jenže dotknout se posvátné MMR -chrań bůh.
Už byli rehabilitováni dva z jeho spoluautorů a jeho vlastní rehabilitace je na spadnutí. Jeho případ je testem demokracie a obyčejné spravedlnosti."

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Eva Juhárová | 13.06.2013

Takže to nakoniec vyzerá tak, že pán Ivan sa tu, na tejto stránke, pridáva k davu tých, čo tu "osie...." lekárov. V jeho prípade Dr. Wakefielda a Dr. Elekovú :-D Oni sú pre neho "tí najsprostejší", lebo majú k očkovaniu iný postoj, ako sa od lekárov očakáva. A v tomto prípade osie... lekárov je zjavne úplne OK.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Alergik | 15.06.2013

Presne tak ! Pan Ivan a jemu podobní maju vsak vo vsetkom vzdy hned jasno. Nato, aby o nejakom lekarovi ci vedcovi vyhlasili, ze nie je odbornik alebo, ze je rovno podvodnik im staci jedno jedine- zistit si, aky ma dany clovek postoj k ockovaniu. Ak pozitivny, je to jasny odbornik, ak nie, tak budu hladat dovody preco ho za neodbornika vyhlasit napr. kvoli jeho specializacii alebo ho zdiskreditovat tym, ze urcite sa dal podplatit...asi tak nejako vyzera sucasny patent na rychle vyselektovanie odbornikov...

Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

Ing. Marián FILLO | 03.06.2013

Ivan, asi sa Ti niečo snívalo, nemôžem si pomôcť.

Ja totiž v súvislosti s pravými kiahňami (variolou) tvrdím dve zásadné veci:

1. neboli vyhubené, ale stále sa vyskytuje ich miernejšia podoba (variola minor), tentokrát pod novým názvom "opičie kiahne" (monkey pox)

2. za ich "vyhubenie" (presnejšie: redukciu) vôbec ale vôbec nemôže očkovanie, lež tzv. Leicester method. Veľmi stručne: ide o súhru 4 opatrení:
1. surveillance (aktívne vyhľadávanie chorých)
2. isolation (izolácia chorých)
3. quarantine (karanténa kontaktov chorých)
4. sanitation (hygiena, vrátane spálenia všetkého šatstva a ostatných predmetov dennej potreby chorého)
Viac k Leicester method tu:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082657/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 05.06.2013

Viete pán inžinier, Vy si kľudne môžete tvrdiť, že variola sa nestratila vďaka očkovaniu, samozrejme všetci čo sa na vakcinácii podieľali sú tupci, len potom nerozumiem prečo tu máme x vážnych infekčných chorôb ktoré sa tak ľahko vyhubia. A tomuto vôbec nerozumiem:
Hello. This is Paul Auwaerter speaking from the Division of Infectious Diseases at the Johns Hopkins University School of Medicine for Medscape Infectious Diseases.

It has been 50 years since the licensure of the measles vaccine in 1963 in the United States. The vaccine was derived from work by Thomas Peebles and John Enders, who discovered and refined the virus and vaccine.[1-3] Then, later in the 1960s and early 1970s, Maurice Hilleman incorporated it into the remarkable MMR (measles, mumps, rubella) vaccine at Merck.[1-3]

Before measles immunization, measles was a highly contagious illness that caused, on average, 48,000 hospitalizations a year in the United States and resulted in 7000 children with significant seizure disorder, roughly 1000 with permanent brain damage, some related to subacute sclerosing panencephalitis (SSPE), and about 500 deaths.[2,3] With immunization, these rates fell dramatically in most of the developing world, such that by the year 2000, indigenous measles had been eradicated in the United States, with only rare imported cases.[1,3]

Speaking from a personal perspective, I started studying measles in 1991 in the laboratory of Diane Griffin. Twenty years ago, the most pressing matters were efforts to enhance immunization in infants in the developing world, where it still accounted for many deaths, perhaps to prevent those babies from contracting measles after maternal antibodies waned. In addition, we wanted to develop ways to maintain a cold-chain delivery of the measles vaccine to low-resource settings.

Where are we now? In 2013, the measles vaccine remains extraordinarily effective. In 2008 in the United States, however, we saw an outbreak of indigenous measles with subsequent outbreaks such that in 2011, 222 cases had been reported in the US.[2] Since the autumn of 2012, in the United Kingdom, there have been outbreaks of measles in Northeastern England and Wales, totaling more than 750 cases.[4] These outbreaks are occurring primarily in unimmunized children, mostly children ages 5-14 years.

This is exactly the age that you might predict as a consequence of the erroneous Lancet article by Wakefield and colleagues[5] that linked the MMR vaccine with autism (a hypothesis that has been soundly discredited along with the primary author). However, the ramifications are coming home to roost now; many parents became concerned that vaccines may lead to developmental delays in their children, and they sought not to immunize them. Thus, we are seeing these unimmunized children now, predictably prone to measles.

To samozrejme bude tiež nejaký výplod nejakého nevzdelanca.
Pán inžinier, aby sme si rozumeli, ja by som bol rád aby sa očkovanie zrušilo, detský doktori by na tom zarobili, na tom by zarobili, nie na očkovaní, ale to tu asi málo kto pochopí.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Eh?...

ivan | 06.06.2013

Ej ha, ani som nevedel aké je to vlastne jednoduché. Vyhľadám, izolujem, zabezpečím karanténu, hygienu a je po variole. Tak to potom kľudne môžeme zatočiť krkom aj hepatitide, aidsu, ale čo ja viem aj obyčajnej angíne... Hm a čo ja viem v takom Somálsku, Ugande, Etiopií a ... (doplň kde chceš) sa na tom podieľal kto ? To tam robili doktori, vláda, inžinieri ) a taká hygiena bola tam len v tedy použitá a teraz už nie. Toto by ma fakt veľmi zajímalo ako sa podarilo a vďaka komu v niektorých týchto krajinách eradikovať variolu.

Re:Eh?...

ela | 30.05.2013

artista, ale sunku nie sme zakonom povinni jest. ked sa ti zda byt sunka podla bezne na obale uvedeneho zlozenia preEckovana gebuzina,tak ju nekupis a teda nejes. tu ide ale o vakciny, ktore mozu sposobit usmrtenie a sme NUTENI ich bez slov nechat pchat do nasich deti. a to uz za par otazok stoji, nie? coze je to stodvadsaddevat otazok v porovnani so smrtou dietata??

Re:Eh?...

pediatri vam nespravili nič?? | 01.06.2013

pediatri nám vpravili do tela živé mykobaktérie-BCG vakcínu, MMR-vakcínu napr. aj ďalšie vakcíny napr. s obsahom "kadečoho".........nespochybňujem ich úprimnú túžbu pomáhať deťom.......ale následky konania pred ich vlastným svedomým im nezávidím

doplnte dalsie otazky

Norbert | 30.05.2013

Každý by si mal spraviť inú variantu dotazníku, napríklad poprehadzovať otázky, alebo preformulovať vety. To preto aby nedostali od organizačného vedenia univerzálne tlačivo s odpoveďami.

Re:doplnte dalsie otazky

ivan | 30.05.2013

mohli by sme sa tu dohodnúť koľko dáme za odpovede pediatrovi,
200Eur by stačilo ? či viac

Re:Re:doplnte dalsie otazky

Norbert | 30.05.2013

Pediatri dostávajú peniaze za to že majú deti v evidencii, za prehliadky, vyšetrenie, ošetrenie, predpisanie tabletiek, pichnutie. Neoficialne dostavaju peniaze od farmafirmiem a niekde aj uplatky od rodicov. Súkromní doktori majú každý rok nové auto. Citujem z filmu Aliaška v plameňoch: Koľko je naozaj dosť?

Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

stara mama | 30.05.2013

John Virapen to napísal vo svojich knihách, stačí čítať a premýšľať.

Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

Helena | 31.05.2013

Ja obeť očkovania som prečítala 4 knihy o farmaceutickom biznise a rozprávala sa s jednou paňou čo robila vo výskume liekov v Amerike. Len biznis, biznis, pacient nikde. No comment
Ja dôchodkyňa mám pred sebou video pána MUDr. Saputo na www.naturalnews.tv ako hovorí ako farmaceutický priemysel robí depopuláciu nás dôchodcov (očkovania, psychiatrické lieky, lieky proti vysokému cholesterolu, lieky na osteoporózu + ďalšie vymyslené choroby). Darmo je nás priveľa + zravý Chemtrails + zdravé gmo.

Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

píp | 03.06.2013

nehnevajte sa, toto su take bludy, to sa neda citat, pediater dostane cca 3 eura mesacne za dieta, ktore ma v evidencii, bez ohladu na to, ci je vysetrene , osetrene 10krat alebo ani raz, navyse dostava peniaze za prehliadky, ktore su preplacane raz za 2 roky /do roka cca raz za 2 mesiace/, za ockovanie 3eura, myslite si, ze to je ta skutocna motivacia na ockovanie? a kazdy rok nove auto? mohli by ste byt prosim konkretny? kde? kto? meno... lebo z oficialneho prijmu to nie je mozne, takze zrejme dochadza k porusovaniu zakona a danovym unikom, co by ste mali nahlasit. Naco je dobre toto rozduchavanie vasni a nenavisti, naozaj nerozumiem, co tym chcete dosiahnut.

Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

Ing. Marián FILLO | 03.06.2013

V stredu som sa rozprával s jedným pediatrom a ten mi povedal, že za očkovanie je takmer 7 €, čo je o dosť iná suma než 3 €. Pravda, na nové auto každý rok to nevydá, ale to ani nebolo moje tvrdenie, to niekto iný písal.

V prvom roku života nie je prehliadka každé 2 mesiace, ale spolu 9x, čo je teda o poznanie viac než raz za 2 mesiace.

Nejak máte problém s detailmi, zdá sa.

Re:Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

píp | 06.06.2013

Nemam problem s detailmi. Skuste sa opytat aj inych pediatrov :-).
Prajem pekny den.

Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

Alergik | 03.06.2013

GSK ci Pfizer ma finančne podchytenych len tzv. Mienkotvornych lekárov, ktorí mozu ovplyvnovat ockovaci kalendar a vás ostatných lekárov Skolia napr. cez vlastne skoliace stredisko Mediforum napr. Skola ockovania či na rôznych konferenciach - títo sú platení za osvetovu činnosť v médiách , kde hovoria len o pozitivach ockovania, dostávajú lektorske odmeny, odmeny a granty od výrobcu za výskum alebo publikácnu činnosť...sú v redakcnych rádiách časopisov , ktoré sponzorsky podporujú výrobcovia vakcín a platia im zahr. Dovolenky spojené so školením atd. Atd. Stačí mat podchytenych tých správnych ľudí , ktorí ovplyvňujú názory všetkých ostatných bežných "pesiakov"...bohužiaľ ...a radový pediater pri množstve prace, ktorú dennodenne vykonáva nemá moc priestoru na samostudium, veď väčšinou ide o ženy pediatricky, ktoré majú svoje rodiny a z toho vyplývajúce ďalšie domáce povinnosti a tak sa spoliehajú na info z takýchto "školení" a na mienkotvornych profesorov a docentov a iné prominentne pediatricky, ktoré rovnako plati vYrobca za lektorsku činnosť a podobne ...

Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

barbekju | 03.06.2013

Doktor ktorý vraždí za 3 eura je idiot. Za očkovanie alebo chemoterapiu sa berie bokom viac. Za 3 judášske strieborné nemá význam riskovať odplatu ľudí.

Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

ivan | 06.06.2013

no veru dostávajú, asi tak figu borovú, ak by dostávali tak by nebol problém s pediatrami na slovensku, všetci by sa do toho hrnuli a nerobili by samí pred dôchodkom. Neskutočné čo sa dá na nete dočítať, teda hodne nezmyslov.

Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

Alergik | 06.06.2013

Par vyvolenych mienkotvorcov, ktori vas skolia ake je ockovanie bezpecne a ucinne dostavaju nemale odmeny od vyrobcov vakcin, to sa bat nemusite...

Re:Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

ivan | 07.06.2013

prínos/riziko vždy bolo a bude v medicíne. Prínos očkovania oproti riziku je jednoznačný a neskutočne ľahko dokázateľný. Nič na tom nezmení žiadna takáto stránka ani takého antivakcinačné aktivity, aké sú tu na tejto stránke. Kľudne sa môže očkovanie zrušiť, ja s tým veru problém nemám a o niektorých očkovaniach si myslím, že sú zbytočné, ale akože všetko je len zlé, lebo to tu niekto napíše... no nehnevaj sa na mňa to je dosť úbohé a z takýchto názorov som v mojom veku už dávno vyrástol. Nebude sa očkovať a budú ochorenia na vzostupe, a ani tony mydla na umývanie tomu nepomôžu, to je fakt, a zasa ľahko dokázateľný a až potom budú mať pediatri biznis.
Nakoľko pediatri sú najzavrhovanejšou skupinou lekárov u nás, ja by som im to doprial. Vieš milý alergik, byť odkázaný len na to, čo si tu prečítaš a potom sa tváriť, že niečomu rozumiem, dosť biedne.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

Alergik | 10.06.2013

1. dost biedne je akurat tak Tvoje konstatovanie, pretoze ani prinajmensom nie je tato stranka jedinym zdrojom mojich informacií, takze v tomto si uuplne mimo...
Ak je tu na stranke prelozena nejaka studia - napr. o hliniku, nic Ti nebrani v tom,aby si si tuto studiu vyhladal cez pubmed a prestudoval, takisto Ti nic nebrani v tom zakupit si vsetku dostupnu literaturu na temu Ockovanie a prestudovat si vsetky studie v orig.zneni,na ktore ta-ktora kniha odkazuje...alebo s tym mas problem?? ja mam takychto knih zakupenych a prestudovanych asi dvanast...
2. uz si tu v ramci diskusie ukazal,aky mas prehlad napr.o vakcinach,ktore si dostal Ty resp. Tvoji rovesnici a ake dostavaju dnesne deti - bol si opäť uplne mimo, takze sa laskavo radsej zamysli nad svojimi vedomostami a dopln si ich skor ako budes kritizovat druhych...
3. neviem odkial mas informacie,ze pediatri su najzavrhovanejsou skupinou lekarov u nas - s tymto urcite ja osobne nesuhlasim,ale samozrejme zlepseniu vztahu lekar-pacient by rozhodne pomohla slobodna volba v ockovani-pediater by nebol statom donuteny udavat svojich pacientov a vyvijat na nich neprimerany natlak,aby splnil "prikazy zhora"-teda maximalnu preockovanost svojich pacientov bez ohladu na individualne potreby pacienta a individualne vysoke riziko poskodenia zdravia ockovanim v suvisl. s rodinnou anamnezou pacienta (autoimunitne ochorenia, vyskyt DMI po ockovani u surodenca, alebo apnoe s rizikom SIDS po ockovani v rodine a pod...)
4. ak by bola slobodna volba, aj tak len mozno 1-2% rodicov by neockovalo,zvysok by akceptovalo oficialne odporucane ockovania,takze niet sa coho bat...a inak -kolko mate neockovanych pacientov,,ze viete porovnavat ich zdravie s ockovanymi?? Nem.pediater Dr.Hirte ma totiz vo svojej starostlivosti tak ockovane ako aj neockovane deti a vsimol si zaujimavy fakt,ze neockovane deti nebyvaju tak casto chore,pretoze ich vidí len na preventivnych prehliadkach a teda su zdravsie v porovnani s ich ockovanymi rovesnikmi, resp. ak aj maju nejaku infekciu,tak to zvladnu eviidentne bez potreby navstevy pediatra,cize na neockovanych detoch velky biznis asi neurobis a ani tak vela roboty s nimi mat nebudes - tym padom su Tvoje obavy neopodstatnene...a nie je ani logicke,aby dieta ockovane,u ktoreho je predpoklad, ze bude mat oslabenu TH1 bunkovu protiinfekcnu imunitu (kedze ockovanie posuva imunitu smerom k TH2 protilatkovej humoralnej imunite), zvladalo akukolvek infekciu lepsie ako dieta neockovane,ktore nebude mat v dosledku ockovania oslabenu TH1...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:doplnte dalsie otazky

zvedava | 27.03.2016

Tak nejak mi nejde do hlavy, preco-ze to my na sk a vedla v cr mame povinne a zapadni susedia dobrovolne? Sme vari zberba spinavsia? Alebo len nase ludske prava su EU vramci byvaleho vychodneho bloku trosku ine? Alebo sa tak nasi drahi sudruhovia boja o nase zdravie ako za totality hromadne vsetci na spartakiadu a do sprievodu? Ci vyborny trh pre farmafirmy? Poburuje ma nemat, alebo mat obmedzene ludske prava nez maju vramci Europskej unie nasi zapadni susedia... Mame tu silu globalizacie a harmonizacie legislativy atd, tak nech sa celoplosne vyriesi tento problem s dobrovolnym ockovanim v EU celej, a vyhneme sa tymto diskusiam ano/nie. Kazdy je predsa v konecnom dosledku svojpravny, zodpovedny za seba a svoje deti, nech si kazdy teda sam rozhodne podla svojho vedomia a svedomia. Nikto by nemal nutit nikoho a znasilnovat niecim s cim sa nestotoznuje a nechce alebo inak nie je schopny psychicky zvladnut (strach z rizika)! Ide o zasah do sukromia, pretoze ide o doslovny zasah do tela! A telo mojho dietata je vlastne moje telo, kedze vzislo z matky.
No a zaujimalo by ma tvrdenie, ze po zruseni povinneho ockovania ochorenia budu na vzostupe... To by potom museli byt nasi "volnomyslienkari ockovaci dobrovolnici" s rozsiahlejsimi ludskymi pravami rozhodujucimi o sebe samom na Zapade vramci EU uz vymreti? Nie? A co utecenci, tych budu povinne nutit sa u nich ockovat, ked im daju obcianstvo? Asi nie, ze? To by si nemohli dovolit. To len nas stat si moze dovolovat.

ale

ivan | 30.05.2013

ale podľa mňa by takýto dotazník mali rodičia predkladať pediatrom pri každom probléme dieťaťa a mali by sa písomne pýtať na všetko, veď aj s takým podaním paracetamolu môže byť teoreticky problém či nie ?

Re:ale

Ing. Marián FILLO | 30.05.2013

Presne tak.
Lenže podanie paracetamolu nie je v žiadnom zmysle slova povinné, a to je dosť veľký rozdiel.

Re:Re:ale

ivan | 30.05.2013

ano, lenže tú povinnosť neurčujú pediatri. Inak treba urobiť dve veci očkovanie zrušiť, je evidentné že stúpne počet ochnorení proti ktorým sa očkuje, ale nestúpne počet pediatrov, tí budú už len klesať. To mne by sa páčilo.Ozaj a dúfam, že ste za to, aby si rodičia zaplatili , ak by dieťa ktoré sa neočkuje v rámci povinneho očkovania ochorelo.

Re:Re:Re:ale

Ing. Marián FILLO | 30.05.2013

V poriadku, Ivan,

nech to teda pediatri dajú "vyžrať" debilnému ministerstvu, je mi to srdečne jedno. Ak však nevedia odpovedať na otázky o očkovaní, nie sú vlastne kompetentní očkovanie vykonávať. Nech ich teda ministerstvo poriadne vyškolí aj v tom, ako funguje očkovanie a čo všetko reálne po očkovaní hrozí, nielen v tom, ako psychologicky manipulovať zdráhajúcich sa rodičov.

Nárast prenosných ochorení po zrušení očkovania je veľmi otázny. Síce by pravdepodobne vzrástol o niečo výskyt osýpok, príušníc a ružienky, rapídne by však klesol výskyt iných vírusových ochorení, keďže očkovanie prepína špecifickú imunitu do Th2, čím potláča Th1, a teda aj potláča schopnosť imunitného systému účinne sa vysporiadať s bežnými virózami. Osobne teda očakávam skôr celkový pokles chorobnosti na prenosné (hlavne vírusové) ochorenia, keby sa očkovanie naozaj zrušilo.

Obaja však veľmi dobre vieme, že sa len tak ľahko nezruší, takže toto je čisto hypotetická debata.

Pokles počtu pediatrov vidím ja osobne ako vysoko pozitívnu vec, lebo to vo výsledku donúti rodičov prevziať väčšiu časť zodpovednosti za zdravie dieťaťa do vlastných rúk, naučiť sa zvládať detské choroby pokiaľ možno bez pediatra a na pediatra sa obracať len v skutočne nevyhnutných a vážnych prípadoch.

A čo konkrétne si majú rodičia zaplatiť, keď neočkované dieťa ochorie napr. na osýpky? Vitamín A? Ten ani dnes poisťovňa neprepláca, takže čo ako?

Záznamy: 1 - 100 zo 124
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok