Zdravotné sestry neveria očkovaniu, výskumníci ich preto vôbec nerešpektujú

27.06.2012 23:03

Gaia Health - 24.IV.2012 - Heidi Stevenson

 

       Pôvodný článok "Nurses Don’t Trust Vaccines, So Study Researchers Show Them No Respect"
       z angličtiny preložila Mgr. Zdenka Pepelová, PhD. a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Toto bola zase ďalšia treťotriedna štúdia, navrhnutá tak, aby dala také výsledky, aké si medicínske mocnosti prajú. Zdravotné sestry nesúhlasia s rutinným očkovaním? Potom ich musíme buď presvedčiť alebo donútiť.

ilustračný obrázok - tri injekčné striekačky, každá inej farby
Zdravotné sestry strácajú vieru v očkovanie...
Fotografia: Piyachok Thawornmat

       Zdravotné sestry sú v medicíne v prvej línii. Očakáva sa od nich plnenie pokynov doktorov bez otázok. Avšak, zdravotné sestry začínajú byť nespokojné s modernou medicínou a so zdravotníckymi úradmi – a mnohé sa odmietajú dať zaočkovať proti chorobám, proti ktorým podľa pokynov musia očkovať svojich pacientov.

       Na základe známeho faktu, že sa mnohí zdravotníci odmietajú dať zaočkovať, izraelská štúdia skúma dôvody, ktoré stoja za týmto nesúhlasom. Ako sa uvádza v časopise Vaccine, autori štúdie "Čo stojí za nízkou preočkovanosťou detských zdravotných sestier?" ("What lies behind the low rates of vaccinations among nurses who treat infants?") si stanovili takýto cieľ:

"Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať prekážky a dôvody, prečo sa tieto zdravotné sestry odmietajú dať zaočkovať proti čiernemu kašľu, napriek faktu, že touto vakcínou denne očkujú svojich detských pacientov. Tieto prekážky sa nemusia vzťahovať len na vakcínu proti čiernemu kašľu a môžu nám pomôcť porozumieť nesúhlasu voči ďalším vakcínam."

       Ako tu možno vidieť, výskumníci majú určité predsudky voči postoju sestier. Na to sa zameriame po zhodnotení štúdie.

 

Štúdia

       Táto štúdia bola vyvolaná situáciou, kedy 20 doktorov a sestier z pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia vo veľkej nemocnici ochorelo na čierny kašeľ (pertussis). Ministerstvo zdravotníctva vydalo odporúčanie, aby všetci zdravotnícki pracovníci v dvoch miestnych nemocniciach boli zaočkovaní, a takisto navrhlo, aby boli zaočkované aj zdravotné sestry, ktoré pracujú s dojčatami v zdravotníckych strediskách pre matky a deti (Mother and Child Healthcare Centers = MCHCs). Miera zaočkovanosti medzi týmito sestrami bola len 2%.

       Preto boli tieto sestry dotazované v troch cieľových skupinách o počte 9, 8 a 8 osôb, aby sa zistilo prečo majú taký postoj k očkovaniu. Rozhovory boli prepísané a skúmané. Bolo identifikovaných niekoľko zásadných tém:

 

Nedostatok dôvery v zdravotnícke úrady

       V štúdii sa uvádza:

"Väčšina sestier vo všetkých cieľových skupinách vyjadrila v rôznej miere nedostatok dôvery v zdravotnícke autority v súvislosti s odporúčaným očkovaním. Táto nedôvera bola spojená s nedávnou pandémiou chrípky."

       Výskumníci uvádzajú, že sestry stratili dôveru po fiasku okolo prasacej chrípky, kedy boli presadzované nepotrebné vakcíny, a následne predpokladajú, že sestry jednoducho presunuli stratu dôvery na vakcínu proti čiernemu kašľu.

       Strata dôvery v zdravotnícke úrady bola rozdelená do podkategórií:

 • prístup zamestnávateľa (ministerstva zdravotníctva) k zdravotným sestrám:
  sestry boli frustrované z administratívy, sťažovali sa na prístup, ktorý vykazoval nedostatok rešpektu.
 • právo na samostatnosť:
  zdravotné sestry nemali pocit, že ministerstvo zdravotníctva má právo prikázať im, aby sa dali zaočkovať
 • nedôvera k zdravotníckym informáciám:
  zdravotné sestry údajne majú "mylné predstavy" o očkovaní. Takisto popisujú informácie, ktoré sú im poskytované, ako „nedostatočné“. Nepomohli im pri konzultáciách s rodinami, ani pri rozhodovaní o očkovaní.
  (Tu treba poznamenať, že výskumníci jednoducho prehlasujú, že zdravotné sestry majú „mylné predstavy“ o vakcínach. Namiesto toho, aby prezentovali postoje zdravotných sestier ako odlišné od ich vlastných postojov, stavajú sa vyslovene proti nim)

 

ilustračný obrázok - batéria injekčných striekačiek
Názory zdravotných sestier na očkovanie.
Fotografia: Akeeris 

Právo na samostatnosť

       Hoci zdravotné sestry uvádzali, že si boli vedomé toho, že sa musia riadiť pravidlami pre očkovanie detí, mali pocit, že je ich právom nenasledovať slepo očkovacie odporúčania v prípade ich samých. Mali spravidla celkom jasno v tom, že mať na výber či sa zaočkovať dajú alebo nedajú, je ich právom.

 

Nehodlajú ísť príkladom

       Väčšina zdravotných sestier sa nedomnievala, že by bolo vhodné, aby ony samé poslúžili ako názorný príklad. Čo robia vo svojom osobnom živote a aké názory zastávajú, je ich súkromnou záležitosťou, nie informáciou pre pacientov. Niekoľko zdravotných sestier malo pocit určitého rozporu, keď sa rozhodli nedať sa zaočkovať, preto bola táto otázka diskutovaná vo všetkých troch skúmaných skupinách.

 

Strach z nežiadúcich účinkov

       Všimnite si, že štúdia používa skôr termín „vedľajšie účinky“ než nežiaduce účinky.

       Zdravotné sestry mali osobné skúsenosti s nežiadúcimi účinkami vakcín a diskutovali o nich. Mali pocit, že riziko ochorenia nie je až tak veľké, aby stálo za to risknúť nežiaduce účinky očkovania proti čiernemu kašľu či chrípke. Takisto mali pocit, že boli použité ako pokusní králici.

 

Vnímanie rizika

       Zdravotné sestry nevnímali riziko nákazy čiernym kašľom alebo chrípkou ako vysoké a neprikladali veľký význam závažnosti týchto ochorení. Takisto mali pocit, že pred samotným očkovaním by mala byť otestovaná ich imunita.

       Sestry tiež uvádzali, že sa domnievajú, že vakcíny nie sú pre dospelých tak dôležité ako pre deti.

 

Komentáre výskumníkov

       Zdá sa, že výskumníci sa rozhodli dokázať, že nedôvera zdravotných sestier k vakcínam vychádzala predovšetkým z fiaska okolo prasacej chrípky, ktoré sa udialo rok predtým. Ako sa vyjadrili:

"Dominantnou témou, ktorá vyvstala z našich kvalitatívnych údajov, bol pocit nedôvery, ktorý sestry vyjadrovali smerom k zdravotníckym úradom. ... Táto nedôvera je podobná nedôvere, popísanej antivakcinacistami."

       Všimnite si ten negatívny tón. Výskumníci nemali nijaký záujem zvážiť, či by im zdravotné sestry, ktoré sú v úlohe prvotného kontaktu s pacientom, mohli poskytnúť hodnotný uhol pohľadu na túto tému. Namiesto toho ich jediným záujmom bolo prísť na to, ako oponovať názorom zdravotných sestier. Inými slovami: predpokladali, že sestry sú menej inteligentné a menej schopné činiť rozumné rozhodnutia než oni sami.

       Výskumníci tiež poukázali na to, že k podobným výsledkom dospeli aj iné štúdie - že zdravotné sestry sa aj v iných výskumoch významne zhodli ohľadne nepriaznivých účinkov vakcín. Naozaj veria tomu, že zdravotné sestry nevedia o čom hovoria?

 

Zaujatosť výskumníkov

       Výskumníci dospeli k záveru:

"Na základe tejto štúdie vyvstáva etický problém: do akej miery by mali zdravotnícke úrady tolerovať samostatné rozhodovanie o očkovaní zdravotníkom, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami pacientov? Je potrebný ďalší výskum a opatrenia, ktoré by zlepšili dôveru zdravotných sestier k zdravotníckym úradom, ako aj ich vedomosti o očkovaní."

ilustračný obrázok - kvapka krvi na ihle injekčnej striekačky
Názory zdravotných sestier neboli rešpektované
Fotografia: GameAnna

       Vo svojej nafúkanosti neberú vôbec na zreteľ názory zdravotných sestier, hoci sú v nich takmer jednotné. Predstavujú si, že zdravotné sestry sú iracionálnymi ľudmi? Že si svojim rozhodnutia len tak vycucali z prsta? Zjavne áno.

 • Žiadny záujem o príčiny názorov sestier:
  výskumníci neprejavili žiadny záujem zistiť dôvody nedôvery sestier voči zdravotníckym úradom. Zaujíma ich len ako názory zdravotných sestier obísť a vnútiť im svoje názory, aby zabezpečili pokračovanie svojho očkovacieho programu.
 • Presvedčenie, že názory sestier sú skreslené:
  zdá sa, že autori si myslia, že názory zdravotných sestier sú skreslené, pretože fiasko okolo prasacej chrípky sa udialo len rok predtým. Poukazujú na to, že diskusia zvyčajne skĺzala k očkovaniu proti chrípke a čiernemu kašľu. Každopádne, neobťažovali sa zobrať do úvahy fakt, že tieto dve vakcíny boli tými najnovšími, pred ktoré boli zdravotné sestry postavené, a preto sa prirodzene zameriavali na ne. Výskumníci vyjadrili svoj vlastný predsudok v snahe naznačiť, že sestry boli nadmieru ovplyvnené fiaskom okolo prasacej chrípky. Jednoducho nemali záujem zaoberať sa tým, že skepticizmus sestier mohol mať aj iný dobrý dôvod.
 • Zaujatosť výskumníkov nebola skúmaná:
  výskumníci prejavili svoju predpojatosť tým, že spojili postoje zdravotných sestier s postojmi ľudí, ktorí sú proti očkovaniu, a následne používali výraz „antivakcinacisti“, ktorý zjavne považujú za hanlivý. Toto určite nie je výrazivo, ktoré by človek očakával vo vedeckom časopise. Použili ho však, a nie raz.
   

       Títo výskumníci, zdá sa, nemali ani len najmenší záujem o vytvorenie poctivej štúdie. Keby mali, pokúsili by sa zistiť, či sestry mali do činenia s ľuďmi, poškodenými očkovaním, spomedzi svojich pacientov, príbuzných či priateľov. To však vôbec nezistovali.

       Ide len o ďalšiu brakovú štúdiu, navrhnutú tak, aby dosiahla výsledky, vyhovujúce zdravotníckym úradom. Chcú stoj-čo-stoj očkovať, a ak nejakí členovia ich vlastného tímu majú iný názor, vypracúvajú štúdie, aby trošku zistili, prečo je to tak, a mohli sa potom rozhodnúť či tieto starosti vyvrátia, alebo ich jednoducho udupú. Nezdá sa, že by mali čo i len najmenší záujem o niečo iné než o výsledky, ktoré sa rozhodli dosiahnuť.

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + grafická úprava) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Zdravotné sestry neveria očkovaniu, výskumníci ich preto vôbec nerešpektujú

Názov článku

J.N. | 28.06.2012

Nie som špecialista angličtinár, ale skôr chápem anglický názov skôr v kontexte: "Zdravotné sestry nedôverujú vakcínam, a tak tvorcovia štúdií nemajú pre ne (sestry) pochopenie".

Re:Názov článku

Ing. Marián FILLO | 29.06.2012

Ako sa to vezme...

Z kontextu celého článku vyplýva, že ich naozaj nerešpektujú, čo síce zahŕňa aj to, že pre ne nemajú pochopenie, ale nedostatok rešpektu je viac než len nechápavosť. Ide tam aj o určitú aroganciu, pocit nadradenosti atď. ktorý samotná nechápavosť môže a nemusí zahŕňať.

Pridať nový príspevok