Záväzné stanovisko ÚOOÚ k bonzovaniu neočkujúcich rodičov

02.05.2012 08:30

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
1/2012
z 24. apríla 2012

vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo veci poskytovania osobných údajov dotknutých osôb – neplnoletých fyzických osôb, ich zákonných zástupcov a plnoletých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu – Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, takto

 

r o z h o d o l :

 

       Majúc na zreteli Dohovor Rady Európy 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov v znení dodatkov (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky č. 49/2001 Z.z.), Dodatkový Protokol (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.  20/2005  Z.z.), zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a vychádzajúc z ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.  578/2004  Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

       1) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, sú oprávnení poskytovať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  1. osobné údaje neplnoletých fyzických osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť,
  2. osobné údaje zákonných zástupcov fyzických osôb podľa písm. a) a plnoletých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak dotknutá osoba nemá rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP, štátna príslušnosť, a
  3. dátum kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté,
     

na účel prejednávania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánmi verejného zdravotníctva uvedenými v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti.

       2) Toto záväzné stanovisko nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2012 a bude účinné do 30. apríla 2013. Ak novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bude upravovať požadovaný zoznam osobných údajov, nadobudne účinnosť pred týmto dátumom, zrušuje sa účinnosť tohto záväzného stanoviska dňom účinnosti tejto novely.

 

O d ô v o d n e n i e

       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako dozorný orgán nad ochranou osobných údajov zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, a tým sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Úrad vykonáva dozornú činnosť priebežne, pričom sleduje stav spracúvania a ochrany osobných údajov podľa § 38 zákona č. 428/2002 Z.z. a podľa § 38 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 6 ods. 5 uvedeného zákona vydáva záväzné stanovisko pri pochybnostiach o tom, či spracúvané osobné údaje svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania zodpovedajú účelu ich spracúvania, sú s daným účelom spracúvania zlučiteľné alebo sú časovo a vecne neaktuálne vo vzťahu k tomuto účelu.

       Úrad v roku 2012 riešil a rieši viaceré oznámenia dotknutých osôb týkajúce sa poskytovania ich osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva za to, že odmietli podrobiť seba alebo svoje dieťa povinnému očkovaniu.

       Zákon č. 428/2002 Z.z. v § 7 ods. 3 ustanovuje, že ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb, tak súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov podľa § 7 ods. 1 uvedeného zákona sa nevyžaduje. Spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a).

       Osobitným zákonom v tomto prípade je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“), ktorý v § 56 ods. 1 písm. a) ustanovuje, že priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.

       Ďalej podľa § 56 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. sa priestupku môže dopustiť ten, kto nespolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam. Takýmto subjektom môže byť aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“) v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 585/2008 Z.z.“).

       Vzhľadom na to, že podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva (§ 5 ods. 4 písm. w) uvedeného zákona), regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 6 ods. 3 písm. k) uvedeného zákona) a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. (§ 7 písm. k) uvedeného zákona) a na prejednávanie priestupkov sa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  372/1990  Zb.“), je potrebné stanoviť zoznam osobných údajov, ktoré budú prevádzkovatelia podľa § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) poskytovať tretím stranám podľa § 4 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z.z. (úradu verejného zdravotníctva, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z.) na splnenie uvedeného účelu (prejednávanie priestupkov) v súčasnom období, t.j. dovtedy dokiaľ zoznam osobných údajov neustanoví priamo osobitný zákon č. 355/2007 Z.z.

       Úrad v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v januári 2012 uviedol ako zásadnú pripomienku požiadavku na doplnenie tohto osobitného zákona o zoznam osobných údajov, ktoré budú prevádzkovatelia poskytovať tretím stranám na splnenie uvedeného účelu. Vo vyhodnotení pripomienok vo februári 2012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uviedlo, že táto pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu, že zoznam osobných údajov bude do zákona č. 355/2007 Z.z. zapracovaný pri ďalšej novele.

       Vzhľadom na znenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD cit.:

„Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom.“

a skutočnosť, že zákon č. 355/2007 Z.z. neurčuje zoznam osobných údajov potrebných na dosiahnutie stanoveného účelu v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z., je potrebné zabezpečiť, aby sa na účel prejednávania priestupkov ustanovil zoznam osobných údajov týmto záväzným stanoviskom.

       Na základe vyššie uvedených a zdôvodnených skutočností bude úrad akceptovať a považovať za legitímne poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. a ich zákonných zástupcov úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva len v rozsahu vymedzenom vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

       Toto záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2012 a ruší sa dňom 30. apríla 2013. Pokiaľ zoznam osobných údajov bude priamo zapracovaný v osobitnom zákone č. 355/2007 Z.z. pri jeho ďalšej novele, ktorá nadobudne účinnosť pred 30. aprílom 2013, dňom účinnosti novely sa zrušuje účinnosť tohto záväzného stanoviska.

 

P o u č e n i e

       Na rozhodovanie o pochybnostiach podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 51 ods. 2 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z.

       Proti tomuto záväznému stanovisku nemožno podať opravný prostriedok.

       Toto záväzné stanovisko je preskúmateľné súdom.

 

       V Bratislave, dňa 24. apríla 2012

Mgr. Gyula Veszelei, v. r.
predseda úradu

 

 

Zdroj: https://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/stanovisko_ockovanie_1.pdf

Záloha: https://5dc9cda860.clvaw-cdnwnd.com/7cff9d578e5f0c327ad39eae6a1d256a/200001197-0494c058f6/2012-04-25_-_UuOOUu_-_Stanovisko_k_bonzovaniu_neoczkovanyych.pdf

 


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava + doplnenie odkazov na znenia citovaných právnych predpisov) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Záväzné stanovisko ÚOOÚ k bonzovaniu neočkujúcich rodičov

Re:Re:Re:dokonca ste opraveneni pouzit nasilie

peace | 10.05.2012

neprijemne, bez ironie...ale keby bolo keby...vytiahla ju nakoniec? rozumies, na co je dobre toto rozduchavanie vasni?

a samozrejme nic nepodpisovat!

NeDlouholudsky | 03.05.2012

nezobralo mi to asi ostatny prisoevok...

nic lekarke nepodpisujte, oni vam hodia pred oci panflet, vyhlasenie o domietnutie OCKOVANIA!, nie ockovacej latky....

toto je podvod zo strany lekarok............ a dava dovodne podozrenie zo spachania priestupku a ony (pediatricky) nasledne mozu plne zakonne udat vase udaje na RUVZ.....

NIC NEPODPISOVAT!......... nie ste pediatricke povinni nic podpisovat, vobec nic..............

ak teda uz neodolate, podpiste s vyhradou ze na vas bol vyvijany natlak, vyrhazanie ujmou ak nepodpisete, nepodpisanim, zo strany lekarky Mudr. XXX dna XXX a ze nerozumiete tomu co mate podpisat.....

dobre vam radim, ak podpisete lekarke nieco = ista pokuta........... ak nepodpisete nic a odmietnete slovne ockovaciu latku NEMOZU VAM VOBEC NICOVITE NIC.....

JEDNODUCHE RIESENIE

NeDlouholudsky | 03.05.2012

ono to realne schodne riesenie je vzdy jednoduche

..........pred vakcinaciou si plne v sulade so zakonom slovne vypytajte pribalovy letak vakciny........

lekarka je stale zo zakona POVNNA VAM HO DAT, v slovenskom jazyku, a do ruky.......

trochu sa tvarte ze ho studujete, nasledne odmietnite podanie tejto vakciny pre obsah v pribalovej informacii..... nemusite vobec specifikovat PRECO.......prote pre to co sa tam pise..... napisal to vyrobca, nie vy, tak asi vie preco to pise :D

lekarka je povinna zo zakona zapisat do karty ze ste odmietli ockovanie KONKRETNOU ockvoacou latkou, bodka....

ziaden priestupok sa nestal............. a lekarka nemoze oznamit vase osobne udaje RUVZ......... ruvz teda ani nemoze pytat informacie od lekarky......

podozrenie z priestupku este nezaklada pravo na ziskavanie osobnych informacii.....

musi existovat DOVODNE PODOZRENIE.......... a toto tymto padom vobec neexistuje..... vy ste domietnutim konkretnej vakciny ziaden priestupok nespachal a toto by mala lekarka vediet..... inak vyfasne pokutu za rozsirovanie osobnych informacii


bodka, hotovo.....

ockovane vase dieta (alebo vy) uz nemozete zo zakona byt, a pani lekarka si moze svoju vakcinu pichnut akurat sebe do prdele.....

ale ja som ziadne ockovanie neodmietol!

NeDlouholudsky | 03.05.2012

.......ziadne ockovanie proti ochoreniu som ja neodmietol, cize som nespachal ziaden priestupok.... odmietol som konkretne vakciny, co je plne v sulade s pravnym stavom v SR. Ziadneho priestupku som sa nedopustil.

Alebo mi chce niekto tvrdit ze odmeitnut podanie konrketnej latky konkretneho vyrobcu je priestupkom?..... hups, asi nezijeme v slobodnej krajine.....

a odkazujem nejakej pracovnicke na RUVZ, alebo nejakej pediatre, ze ak sa zastarie do veci mojej rodiny, tak si to bude pamatat cely zivot!!!......

tak ktora bude prva?.....

Zavazne stanovisko

Jana | 03.05.2012

Lekari su kontrolovani/s obsahom zdravotnej karty sa oboznamuju aj pracovnici zdravotnych poistovni pri kontrole vykonu lekara/ aj zamestnancami zdravotnych poistovni, ak su nejake nezrovnalosti dostanu mastne pokuty od 500 euro vyssie.
JA si stale myslim, a verim tomu, ze treba nasu legislativu ohladne ockovania skorigovat s legislativou EU, pretoze preco sa u nas ockuje povinne a v inych statoch nie/ alebo dobrovolne? Zda sa, ze je lepsie zaplatit pokutu za priestupok, ako hladat vychodisko. Ved platime za Rozhlas a TV aj vtedy , ak ich nemame doma. Nie je to ustupok, len logicka uvaha. Na tejto urovni nemame sancu, vyssia uroven vedomia a lasky k cloveku, ukaze pravdu o medicinskej profesii/ ach, ako lutujem, ze sa suhlasilo s prerusenim strajku lekarov, bolo by to dnes prehladnejsie/.

judr vyjadrenie

pep52 | 02.05.2012

som z tychto pravnickych kecov uplne mimo,chcelo by to prelozit do slovenciny

... LEN NA UCEL PREJEDNAVANIA PRIESTUPKU.

Slav | 02.05.2012

1) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti .....
.... sú oprávnení poskytovať UVZ SR, RUVZ a orgánom verejného zdravotníctva ...
... osobné údaje podla
a/ ...
b/ ...
c/ ...
... na účel prejednávania priestupku ...
------------------------------------------------------------
este raz a pomaly si precitajte na aky ucel smu byt z vasej karty poskytnute osobne udaje a ydravotne info .... !!!
---------------------------------------------------------------
... LEN NA UCEL PREJEDNAVANIA PRIESTUPKU
---------------------------------------------------------------
...Vasim odmietnutim daneho ockovania, ale Poskytovatel zdravotnej starostlivosti stale nie je opravneny - poskytovat osobne udaje komukolvek ... / ani RUVZ ani UVZ ani nikomu /,
------------------------------------------------------------------
Aby mohol napr RUVZ vase konanie klasifikovat ako priestupok musi mat INFO o tom ze ste sa ho dopustil ...
---------------------------------------------------------
AKym ZAKONNYM sposobom moze tieto NFO urad ziskat ?
------------------------------------------------------------
... ZIADNYM ...
... iba ak
... vas z osobnej iniciativy UDA pediater vasho dietata..!!!
---------------------------------------------------------------
ZAVER ...
... NIET UDANIA ---> NIET PRIESTUPKU
... NIET PRIESTUPKU ---> NIET opravnenia Poskytovatel zdravotnej starostlivosti poskytnut vaseosobne udaje ... NA UCEL PREJEDNAVANIA PRIESTUPKU.
------------------------------------------------
... toto resume - je nazorom laika ...

Re:... LEN NA UCEL PREJEDNAVANIA PRIESTUPKU.

Ivana | 02.05.2012

Ja si osobne myslim, ze to zial pokryva ich potrebu ziskavania osobnych udajov. Ale je to tiez len moj laicky nazor. Nie som pravnik.
Ak aj doteraz bolo OK, ze doktori nahlasili pocet neockovanych deti, tak to je asi OK aj teraz. A ked uz RUVZ vie, ze su deti neockovane, ma info o tom, ze sa stal nejaky priestupok. Zacne prejednavat priestupok (zatial spachany neznamou osobou) a preto oslovi doktora, aby mu podal osobne info tejto osoby.
Ak by aj nazor SLAVa bol pravdivy, bude to otazka casu, kym aj tym byrokratom to dojde a vydaju dajaky dodatok alebo co.

Re:Re:... LEN NA UCEL PREJEDNAVANIA PRIESTUPKU.

Ing. Marián FILLO | 03.05.2012

Stále je tu možnosť očkovanie NEODMIETNUŤ, ale len POSUNÚŤ o 2 roky po lehote (napr. 1. hexu/pneumo na 2 roky 4 mesiace, 2. hexu/pneumo na 2 roky 6 mesiacov atď.

POSUNUTIE NIE JE ODMIETNUTIE, takže lekár nie je povinný ho hlásiť.

Tým pádom RÚVZ nebude mať indíciu a rodičia sú v suchu.
Po 2 rokoch je priestupok (ktorý nastane deň po uplynutí časovej lehoty na to-ktoré očkovanie) PREMLČANÝ, takže si vás síce môžu zavolať na pokec na RÚVZ, ale to je asi tak všetko čo môžu. Po 2 rokoch od spáchania priestupku vám už nesmú dať pokutu. :-)

Ja to beriem tak, že niekomu tu fest prihára, a celé toto "priťahovanie skrutiek" je prejavom zúfalstva nad exponenciálne rastúcim počtom odmietačov očkovania. Kritická hranica odmietačov (od ktorej bude spoločensky neúnosné odmietačov akokoľvek trestať) sa blíži závratným tempom a oni sú si toho vedomí, tak robia takéto zúfalé kroky.

Re:Re:Re:... LEN NA UCEL PREJEDNAVANIA PRIESTUPKU.

yoshi | 04.05.2012

Aj ja si to myslím, keď mala byť na ta3 odvysielaná relácia o očkovaní, spomínali ste to tu na vašej stránke, tak sa hneď o 3 dni objavil na našej káblovej tv oznam, že náš rúvz posiela nejaké letáky alebo niečo podobné, nepamätám si to už, proste reakcia na reláciu, aby rodičia vedeli, že očkovanie je bezpečné. Chrapúni...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok