Záväzné stanovisko ÚOOÚ k bonzovaniu neočkujúcich rodičov

02.05.2012 08:30

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
1/2012
z 24. apríla 2012

vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo veci poskytovania osobných údajov dotknutých osôb – neplnoletých fyzických osôb, ich zákonných zástupcov a plnoletých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu – Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, takto

 

r o z h o d o l :

 

       Majúc na zreteli Dohovor Rady Európy 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov v znení dodatkov (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky č. 49/2001 Z.z.), Dodatkový Protokol (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.  20/2005  Z.z.), zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a vychádzajúc z ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.  578/2004  Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

       1) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, sú oprávnení poskytovať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  1. osobné údaje neplnoletých fyzických osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť,
  2. osobné údaje zákonných zástupcov fyzických osôb podľa písm. a) a plnoletých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak dotknutá osoba nemá rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP, štátna príslušnosť, a
  3. dátum kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté,
     

na účel prejednávania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánmi verejného zdravotníctva uvedenými v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti.

       2) Toto záväzné stanovisko nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2012 a bude účinné do 30. apríla 2013. Ak novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bude upravovať požadovaný zoznam osobných údajov, nadobudne účinnosť pred týmto dátumom, zrušuje sa účinnosť tohto záväzného stanoviska dňom účinnosti tejto novely.

 

O d ô v o d n e n i e

       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako dozorný orgán nad ochranou osobných údajov zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, a tým sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Úrad vykonáva dozornú činnosť priebežne, pričom sleduje stav spracúvania a ochrany osobných údajov podľa § 38 zákona č. 428/2002 Z.z. a podľa § 38 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 6 ods. 5 uvedeného zákona vydáva záväzné stanovisko pri pochybnostiach o tom, či spracúvané osobné údaje svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania zodpovedajú účelu ich spracúvania, sú s daným účelom spracúvania zlučiteľné alebo sú časovo a vecne neaktuálne vo vzťahu k tomuto účelu.

       Úrad v roku 2012 riešil a rieši viaceré oznámenia dotknutých osôb týkajúce sa poskytovania ich osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva za to, že odmietli podrobiť seba alebo svoje dieťa povinnému očkovaniu.

       Zákon č. 428/2002 Z.z. v § 7 ods. 3 ustanovuje, že ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb, tak súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov podľa § 7 ods. 1 uvedeného zákona sa nevyžaduje. Spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a).

       Osobitným zákonom v tomto prípade je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“), ktorý v § 56 ods. 1 písm. a) ustanovuje, že priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.

       Ďalej podľa § 56 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. sa priestupku môže dopustiť ten, kto nespolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam. Takýmto subjektom môže byť aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“) v nadväznosti na § 13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 585/2008 Z.z.“).

       Vzhľadom na to, že podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva (§ 5 ods. 4 písm. w) uvedeného zákona), regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 6 ods. 3 písm. k) uvedeného zákona) a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. (§ 7 písm. k) uvedeného zákona) a na prejednávanie priestupkov sa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  372/1990  Zb.“), je potrebné stanoviť zoznam osobných údajov, ktoré budú prevádzkovatelia podľa § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) poskytovať tretím stranám podľa § 4 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z.z. (úradu verejného zdravotníctva, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z.) na splnenie uvedeného účelu (prejednávanie priestupkov) v súčasnom období, t.j. dovtedy dokiaľ zoznam osobných údajov neustanoví priamo osobitný zákon č. 355/2007 Z.z.

       Úrad v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v januári 2012 uviedol ako zásadnú pripomienku požiadavku na doplnenie tohto osobitného zákona o zoznam osobných údajov, ktoré budú prevádzkovatelia poskytovať tretím stranám na splnenie uvedeného účelu. Vo vyhodnotení pripomienok vo februári 2012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uviedlo, že táto pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu, že zoznam osobných údajov bude do zákona č. 355/2007 Z.z. zapracovaný pri ďalšej novele.

       Vzhľadom na znenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD cit.:

„Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom.“

a skutočnosť, že zákon č. 355/2007 Z.z. neurčuje zoznam osobných údajov potrebných na dosiahnutie stanoveného účelu v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z., je potrebné zabezpečiť, aby sa na účel prejednávania priestupkov ustanovil zoznam osobných údajov týmto záväzným stanoviskom.

       Na základe vyššie uvedených a zdôvodnených skutočností bude úrad akceptovať a považovať za legitímne poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. a ich zákonných zástupcov úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva len v rozsahu vymedzenom vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

       Toto záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2012 a ruší sa dňom 30. apríla 2013. Pokiaľ zoznam osobných údajov bude priamo zapracovaný v osobitnom zákone č. 355/2007 Z.z. pri jeho ďalšej novele, ktorá nadobudne účinnosť pred 30. aprílom 2013, dňom účinnosti novely sa zrušuje účinnosť tohto záväzného stanoviska.

 

P o u č e n i e

       Na rozhodovanie o pochybnostiach podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z. sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 51 ods. 2 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z.

       Proti tomuto záväznému stanovisku nemožno podať opravný prostriedok.

       Toto záväzné stanovisko je preskúmateľné súdom.

 

       V Bratislave, dňa 24. apríla 2012

Mgr. Gyula Veszelei, v. r.
predseda úradu

 

 

Zdroj: https://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/stanovisko_ockovanie_1.pdf

Záloha: https://5dc9cda860.clvaw-cdnwnd.com/7cff9d578e5f0c327ad39eae6a1d256a/200001197-0494c058f6/2012-04-25_-_UuOOUu_-_Stanovisko_k_bonzovaniu_neoczkovanyych.pdf

 


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava + doplnenie odkazov na znenia citovaných právnych predpisov) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Záväzné stanovisko ÚOOÚ k bonzovaniu neočkujúcich rodičov

Re:Re:dalsia rana pod pas na Slovensku, totalnej diere Europy??

Slav | 08.10.2012

... su aj ine sposoby ...

scenar 1
pediatricka zavola na RUVZ a popise im problem ... ze tu ma nejakych neockovancov, ale ze si nieje je ista ci ma/nema hlasit ....
... Ruvz pride na kontrolu kde dostane ustne info do ktorej karty sa ma pozriet. ... a lup ... to boal "NAHODA" .. nasli vas ...

scenar 2
... nikto nikam nevola ani nepise - ale pri kontrole je podana ustan info

scenar 3
hraniciaci ...s hazardnymi hrami ... ruvz pracovnicka ... s dlhym nosom vycvicenym dlhou praxo vas "vycmucha sama" ....nahodou

otazkou ostava...ci pracovnik ruvz jje zo zakona opravneny pri konrtole nahliadat do zdrav.karty vasho dietata ????????

AK ANO ...poucte ma !!!

Re:dalsia rana pod pas na Slovensku, totalnej diere Europy??

NeDlouholudsky | 08.05.2012

Ano samozrejme "na vine" ked dieta ochorie som ja ako rodic, a kedze mam taketo povinnosti MAM AJ PRAVA....

a jedno z mojich PRAV je aj hovorit do toho co a ako sa bude a nebude ockovat mojmu dietatu. Toto pravo patri LEN A LEN MNE AKO RODICOVI a je to ciste moja osobna vec...... zarucena ustavou SR.

Cize suma sumarum sirenie verejnym sposobom spravy o tom ze ma caka ako rodica nejaky postih za aplikaciu svojich zarucenych prav je umyselne sirenie poplasnej spravy a keby som to pocul ja osobne, obratom podavam trestne oznamenie pre sirenie poplasnej spravy.

dokonca ste opraveneni pouzit nasilie

NeDlouholudsky | 04.05.2012

Na obranu ak by lekarka vam nedala zo zakona povinny letak k vakcine a stale trvala na ockovani dietata, ste opraveneni ju aj "spacifikovat" proste zabranit poskodeniu vasho dietata....

v tomto pripade je lekarka okamzite dovodne podozriva z trestneho cinu ublizenia na zdravi (nemoze si pichat komu chce co chce), a teda ak po vyzvani nepredlozi pribalovu informaciu k ockovacej latke a vo svojom konani ockovania nadalej pokracuje mate pravo jej tu vakcinu znicit alebo lekarku proste udriet, alebo pouzit iny DOSTATOCNY aj fyzicky prostriedok aby k nezakonosti a ublizeniu na zdravi nedoslo.

toto vyplyva zo zakonov platnych v SR...... a ja postupujem a budem postupovat podla toho.....

Re:dokonca ste opraveneni pouzit nasilie

peace | 04.05.2012

kokos ludia, vy uz aku kovbojku z toho robite? To si akoze predstavujes, ze lekarka vlastnym telom bude drzat dieta, v jednej ruke ihla, v druhej zovreta noha, zaroven bude fyzicky atakovat rodica a branit, co to da, len aby si zaockovala? to vaaazneee???? ja neverim vlastnym ociam, co sa tu clovek nedocita, toto je vazne chore brrrr

... toto je vazne chore brrrr ... to je ...

Slav | 06.05.2012

... zial ... celkova situacia zo strany statu je horsia ako chora ...
...a niektori lekari ako keby Megelemu z oka vypadli ...

Re:... toto je vazne chore brrrr ... to je ...

peace | 06.05.2012

Jaaj, uz to chapem...cize ked sa niekto sprava ako blbec, ja sa budem ako dvojnasobny...no co dodat

... ja sa budem ako dvojnasobny.

Slav | 07.05.2012

... kedze FARMA firma, stat a lekar - nenesu ziadnu zodpovednost za komplikacie a zhorseny zdravotny stav dietata po ockovani
... je volbou kazdeho rodica ake prostriedky na ochranu zdravia svojho dietata zvoli
... ked chce niekto inzultovat lekara .. ci poda tretstne oznamenie alebo si najde si noveho padiatra - ok - jeho vec
... tato palba do vlastnych radov nikam nevedie ...

Re:... ja sa budem ako dvojnasobny.

peace | 10.05.2012

ja tomuto vsetkemu rozumiem, co hovoris, ale fakt nerozumiem, naco je dobre hnat veci do extremu? uz len ta predstava, co tu nacrtol nedluholudsky je zvratena. a to ostatne sa len odvija od tychto fantazmagorii.

Re:Re:... ja sa budem ako dvojnasobny.

Peter | 29.06.2012

Nedavno bol udajne pripad, ked dieta zaockovali proti voli matky. Lekarka si na to dokonca zavolala nejakych dvoch chlapikov, mozno z hygieny (matka nevedela, co su zac), ktori na nu spolu s lekarkou najprv psychicky tlacili. Ked matka ockovanie aj tak odmietla a odchadzala, pouzili takticku fintu - ked uz matka bola v cakarni, lekarka ju zavolala naspat, ze este nieco. Matka posadila dieta v cakarni na lavicku, odbehla k doktorke, dvaja chlapi zatial schytili dieta a V CAKARNI ho zaockovali. Matka zacula z cakarne krik a kym dobehla, dieta uz bolo zaockovane.

Znie to ako z hororu, a toto sa stalo pred necelym rokom na Slovensku. Doslo k mnohonasobnemu poruseniu zakona, mozno aj trestneho a matke som odporucal podat trestne oznamenie. Keby matka bola zbadala, co robia, este skor nez dieta zaockovali, bola podla mna opravnena pouzit aj strelnu zbran, keby nejaku mala, aby im zabranila v ublizeni na zdravi/obmedzovani osobnej slobody/napadnuti.

Re:Re:dokonca ste opraveneni pouzit nasilie

NeDlouholudsky | 08.05.2012

Aku kovbojku?

Ja som zazil osobne lekarku co so mnou bojovala a urazala ma, manipulovala ma a popierala mi akekolvek prava.........., cize predpokladam ze keby uz doslo na to ze vytiahne svoju vakcinu tak jedina sanca ako jej v tom zabranit (kedze neuznava nic len seba) by bolo tu vakcinu fyzicky znicit popripade ju aj fyzicky inzultovat.

bohuzial to je fakt. Tiez by si zmlatil blbca, co by ti siahol na tvoj majetok a obmedzoval ti ludske prava, a trestny zakon ti to dokonca dovoluje pouzit ako opravnenu obranu v pripade adekvatneho ohrozenia a nemoznosti riesit veci inak. Co je pripad ockvoania tvojho dietata bez informovaneho suhlasu rodica.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok