Za akým účelom zbiera ÚVZ SR od pediatrov každý mesiac údaje o povinnom očkovaní?

20.01.2012 08:27

Ing. Marián Fillo

 

       Zo stanoviska Úradu pre ochranu osobných údajov vieme, že nielen novela očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ale aj samotná táto vyhláška už od svojho vzniku je v rozpore so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Hlavné problémy sú:

 1. To, aké osobné údaje sa zbierajú, za akým účelom, a komu môžu byť sprístupnené za akých okolností, má určiť zákon (nie vyhláška).
 2. Ani vo vyhláške (nieto ešte v zákone) nie je určený účel, za akým sa tieto osobné údaje zbierajú.
 3. Ani vo vyhláške (nieto ešte v zákone) nie je stanovené, komu všetkému budú zozbierané osobné údaje k dispozícii a za akých okolností.
   

       V §14 ods. 1 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. sa totiž píše:

"Lekár, ktorý vykonáva očkovanie, zasiela do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po vykonaní očkovania údaje o pravidelnom povinnom očkovaní v určenej elektronickej podobe podľa prílohy č. 5 regionálnemu úradu. ..."

       V prílohe č. 5 sa dočítame, aké osobné údaje prikazuje vyhláška očkujúcim lekárom posielať každý mesiac RÚVZ. Sú to jednak údaje o samotnom lekárovi (zdravotníckom zariadení), jednak údaje o každom vykonanom povinnom očkovaní, alebo o nevykonanom očkovaní, ktoré sa podľa očkovacieho kalendára vykonať malo.

       O očkujúcom lekárovi chce RÚVZ vedieť:

 • mesiac, za ktorý je dané hlásenie
 • dátum odoslania hlásenia
 • počet (ne)vykonaných očkovaní
 • kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS)
 • názov PZS
 • adresa PZS (ulica, číslo, obec)
 • e-mail PZS
 • kód lekára
 • meno a priezvisko lekára
   

       O (ne)vykonanom očkovaní chce RÚVZ vedieť:

 • číslo záznamu
 • meno a priezvisko dieťaťa
 • rodné číslo dieťaťa
 • dátum narodenia dieťaťa
 • zdravotná poisťovňa dieťaťa v čase očkovania
 • adresa dieťaťa (ulica, číslo, obec)
 • či bolo očkovanie vykonané (áno/nie)
 • dátum pozvania na očkovanie
 • dátum výkonu očkovania
 • poradie dávky očkovacej látky
 • názov očkovacej látky
 • šarža (číslo výrobnej dávky) očkovacej látky
 • nežiaduce účinky (nastali/nenastali) - ak očkovanie bolo vykonané
 • kontraindikácie (dočasné/trvalé) - ak očkovanie nebolo vykonané
   

       Jedna naša čitateľka sa podujala objasniť sporný bod č. 2 - účel, za akým sa tieto osobné údaje zbierajú. Adresovala preto Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) žiadosť o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

 

Podľa §14 ods. 1 veta 1 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.:
"Lekár, ktorý vykonáva očkovanie, zasiela do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po vykonaní očkovania údaje o pravidelnom povinnom očkovaní v určenej elektronickej podobe podľa prílohy č. 5 regionálnemu úradu."

V prílohe č. 5 tejto vyhlášky sú potom uvedené údaje, z ktorých prinajmenšom niektoré podliehajú ochrane osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z.: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa bydliska, zdravotný stav (kontraindikácia dočasná/trvalá).

Otázka: Čo všetko a čo presne robí RÚVZ s týmito údajmi a za akým účelom ich vlastne zbiera?

 

       Tu je odpoveď z ÚVZ SR:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 826 45 Bratislava


 

Vážená pani
MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
E-MAIL


 

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
29.XII.2011 8714/2011
32/2012
Mgr. Šramková
Mgr. Krajčírová
10.I.2012

 

Vec: Žiadosť o informácie podľa zák. č. 211/2000 Z.z. - odpoveď

 

 

       Dňa 29.XII.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, týkajúcou sa prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov. K Vašej žiadosti Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

       V súčasnosti sa hlásenie údajov o výkone očkovania využíva na dopĺňanie údajov o očkovaní pri výskyte nákaz, preventabilných očkovaním, na spresnenie epidemiologickej anamnézy.

       Hlásenie údajov o výkone očkovania je kompatibilné s Epidemiologickým informačným systémom, ktorý slúži na zber údajov o výskyte prenosných ochorení.

       Zadefinovaná štruktúra hlásenia údajov o výkone očkovania sa bude využívať pri vytváraní registra očkovaných, ktorý je v súčasnosti v procese vývoja. Tento register bude slúžiť k priebežnej kontrole zaočkovanosti a perspektívne nahradí administratívnu kontrolu očkovania v Slovenskej republike, ktorá sa vykonáva v súčasnosti.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 


Napísanie a grafická úprava tohto článku zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Za akým účelom zbiera ÚVZ SR od pediatrov každý mesiac údaje o povinnom očkovaní?

LOBBY

Peter | 31.01.2012

Všetko je pod taktovkou farmácií, tlak cez WHO, EÚ ap.
Nečudujte sa, keď vývoj, zatiaľ v stabilnom svete pre farmácie, banky ap., ide tým smerom kam chcú ... nič však netrvá večne ..

KTORY ....

Slav | 21.01.2012

Ktory zakon slebo vyhlaska opravnuje lekara poskytovat udaje z karty ?
---------------------------------------------------------------------------------
Ktory zakon slebo vyhlaska definuje ake udaje moze lekar posielat dalej :
-------------------------------------------------
Ktory zakon slebo vyhlaska opravnuje UVZ RUVZ prijimat a spacovavat udaje zo zdravotnej karty pacienta ?
----------------------------------------

a to vsetko bez suhlasu zakonneho zastupcu dietata ...

????

Re:KTORY ....

Ing. Marián FILLO | 21.01.2012

Zdravotnú dokumentáciu upravuje §18 - §25 Zákona č. 576/2004 Z.z., konkrétne sprístupňovanie informácií je v §24. RÚVZ medzi oprávnenými osobami NEFIGURUJE.

Lekári majú posielať každý mesiac hlásenia o povinnom očkovaní (ne)vykonanom v predchádzajúcom mesiaci. To je v §14 ods. 1 a Prílohe č. 5 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ako je to aj popísané v článku.

Osobné údaje a nakladanie s nimi upravuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, hlavne v §6 až §10

Register očkovaných?!!

Iva Vranská | 20.01.2012

Tak to je vrchol! Na ÚVZ sa chcystajú robiť register očkovaných! Odporúčala by som skôr pracovať na tom, aby sa vytvoril objektívny, verejne dostupný register poškodení očkovaním.

Pridať nový príspevok