XVII. vakcinačný deň v Žiline v sobotu 8.X.2011 od 9:00

08.08.2011 09:00

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline
 

 

pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky

usporiadajú

 

XVII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

 

určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

 

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline , Predmestská 1

Termín: 8.10.2011 od 9.00 hod. – do 14. 30 hod.

 

Registrácia: 7.30 – 9. 00 hod.

Odborný program: 9.00 – 11.00 hod.

 1. Otvorenie XVII. Vakcinačného dňa SR.
 2. Avdičová, M., Dluholucký, S.: Nové vakcíny v každodennej praxi ambulantného pediatra
  Diskusia.
 3. Nováková, E.: Novinky v laboratórnej diagnostike ochorení preventabilných očkovaním
  Diskusia.
 4. Hudečková, H..: Význam kolektívnej imunity
  Diskusia.

Panelová diskusia: 11:30 – 14.30 hod.
Hlavná téma: Aktuálne problémy zabezpečenia Imunizačného programu v SR

Ukončenie a závery zo XVII. Vakcinačného dňa SR.

 

Po skončení odborného programu a vyplnení hodnotiaceho dotazníka bude

účastníkom odovzdané potvrdenie o účasti s

5 kreditmi SACCME

 

Informácie pre účastníkov:

Účastnícky poplatok:

10,- € pri platbe prevodom do 3.10.2011

majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť

Banka: VÚB

Číslo účtu: 4532 012/0200

Variabilný symbol: 11-1103/090

V prípade platby prevodom je potrebné:

 • v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa

 • preukázať sa pri registrácii potvrdením o zaplatení

20,- € v prípade platby v hotovosti pri registrácii na mieste konania

Účastnícky poplatok neplatí člen SEVS, ktorý má zaplatený členský príspevok

 

Občerstvenie bude zabezpečené pre prihlásených účastníkov do termínu 25. 9. 2011

 

Prihláška: https://sevs.sls.sk/VD2011.doc