Výzva pre Úrad verejného zdravotníctva SR k okamžitému ukončeniu porušovania základných ľudských práv a slobôd vynútenými lekárskymi zásahmi

16.08.2013 10:14

       [...]

       4. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre v priebehu rokov 1985 až 1998 ustálil, že na fyzickú integritu osoby sa vzťahuje pojem "súkromie" chránené článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd. Stanovil, že povinné lekárske zásahy, aj keď sú menšieho významu, predstavujú zásah do najintímnejších aspektov práva na súkromný život. Povinné očkovanie - ako nedobrovoľné lekárske ošetrenie - predstavuje zásah do práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré zahŕňa fyzickú a psychickú integritu. (pozri napr. Salvetti v. Taliansko (december) no. 42197/98, 9. júla 2002 a Matter v. Slovensko, no. 31534/96, § 64, 5. júla 1999).

       5. ESĽP rozhodnutím z 15.3.2012 č. 24429/03 v prípade Solmakhin v. Ukraine dokonca stanovil, že za porušovanie tohto práva na súkromný život, porušovateľ je povinný zaplatiť poškodenému náhradu nepeňažnej ujmy, ktorej výšku stanovil na sumu 2.400 Eur. Slovenské súdy sú podľa § 135 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku viazané pri rozhodovaní týmto rozhodnutím, nakoľko sa týka základných ľudských práv a slobôd.

 

       Viac na stránke Teraz Zdravie.