Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. zo stredy 12.VII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z piatka 23.VI.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina

30.07.2017 16:33

Ing. Marián FILLO, Jaseňová 3221/26, 01007 ŽILINA, 0904 827 031, sloboda.v.ockovani@gmail.com


 

Adresát:
 

Okresný súd Žilina

Hviezdoslavova 28

01059 ŽILINA

 

Sp.zn.: 17C/35/2017

v Žiline v sobotu 29.VII.2017

 

 

    Vec: Vyjadrenie sa k Vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného z 23.6.2017 zo stredy 12.VII.2017

 

    Ja, dolu podpísaný Ing. Marián FILLO, narodený DD.MM.RRRR, trvale bytom Jaseňová 3221/26, 01007 ŽILINA, sa týmto

vyjadrujem

    k Vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného z 23.6.2017 (ďalej len Vyjadrenie žalobcu), ktoré mi bolo doručené v piatok 28.VII.2017:

 

prof. MUDr. Vladimír OLEÁR, CSc.    1. prof. MUDr. Vladimír Oleár CSc. (ďalej len žalobca) samozrejme považuje „uznesenie súdu … za zákonné a zodpovedajúce stavu veci“, lebo mu to práve vyhovuje a skutočná zákonnosť je mu úplne ukradnutá. Navyše žalobcov právny názor je z hľadiska merita veci úplne irelevantný.

 

    2. Žalobca spomína moje údajné „ďalšie invektívy a subjektívne názory a pocity“ bez toho, aby čo len jednu/jeden menoval. Mám za to, že žalobca sa týmto iba snaží poškodiť moju dobrú po­vesť a vážnosť pred súdom (čím sa vlastne dopúšťa práve toho prečinu, z ktorého obviňuje mňa) a je to zo strany žalobcu umelo vykonštruované, nekalé a ničím nepodložené tvrdenie.

 

    3. Žalobca v skutočnosti atakoval moje ústavné právo na slobodu prejavu, pretože Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len Ústava) (a v súlade s ňou aj Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.) pripúšťa aj šírenie údajov, ktoré majú potenciál poškodiť „dobré meno, česť a ob­čiansku a profesionálnu povesť“ tej-ktorej osoby, pokiaľ sú tieto údaje (a logické vývody) pravdivé resp. logicky správne. Správnosť mojej logickej úvahy a pravdivosť mnou uvedených údajov však žalobca ani v jednom bode nenapadol. Mám preto za to, že žalobca mi vlastne ani nemá čo vytknúť, a teda mi nepriamo dáva za pravdu, že jeho konanie je vo svojej podstate naozaj fašistické v zmysle mnou uvedenej definície fašizmu, uvedenej v článku „Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR od­mietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania“ (ďalej len predmetný člá­nok).[1] Preto mám za to, že mi žalobca chce uprieť moje ústavné právo na slobodu prejavu (čl. 26 Ústavy), čím len podčiarkuje skutočne fašistickú povahu svojho konania.

 

    4. To, že žalobca sám seba považuje za „dlhoročného odborníka v oblasti očkovania“ (s čím ja osobne nesúhlasím), prípadne to, že ho za odborníka v oblasti očkovania považuje niekto iný, je z hľadiska vecnej podstaty tohto sporu irelevantné. Predmetom tohto sporu vôbec nie sú odborné zdravotnícke hľadiská a údaje o očkovaní, ale len eticko-právne aspekty plošného povinného očko­vania a z toho vyplývajúce pomenovanie resp. prirovnanie určitého konania (ktorého sa žalobca dopustil) k obdobnému konaniu, bežnému za totalitného režimu, zvaného „fašizmus“. To, že žalobca „nemá v úmysle odborne napádať“ moje názory, iba dosvedčuje skutočnosť, že mi vlastne nemá čo vytknúť, teda že nemá žiadne argumenty, a teda že pravdu mám ja. Navyše moje ozna­čenie žalobcu za „fašistu“ (v zmysle mnou v predmetnom článku uvedenej definície) nie je z pova­hy veci osočovaním, ale len priamočiarym pomenovaním skutočnosti pravým menom. Navyše vô­bec nejde o označenie „bezdôvodné“, pretože dôvody v predmetnom článku jasne uvádzam a žalobca s nimi vôbec nepolemizuje. Preto mám za to, že žalobca v tejto veci bezostyšne klame.

 

    5. Ak by sme dotiahli myšlienku takéhoto súdom nariadeného mazania „nepohodlných“ (ale pravdivých) textov z článkov do dôsledkov, tak by si novinári vlastne vôbec nemohli poriadne vy­konávať svoju prácu pri upozorňovaní na nekalé konanie štátnych úradníkov či politikov, bez ohľa­du na pravdivosť a podloženosť svojich tvrdení. Uznesenie Okresného súdu Žilina (ďalej len OSŽA) č. 17C/35/2017-18 (IČS: 5117216346; ECLI:SK:OSZA:2017:5117216346.1) o návrhu na nariade­nie neodkladného opatrenia (ďalej len Uznesenie) je teda bezprecedentným útokom na slobodu tlače a slobodu slova, pretože de facto zavádza cenzúru všetkých výrokov, ktoré (čo aj prá­vom, pravdivo a podložene) upozorňujú na protiprávne, nemravné či nekalé konanie ľudí pri moci (úradníkov, politikov, oligarchov ai.).

    Navyše žalobca dezinterpretuje moju výzvu na to, aby ma žaloval na súde, pretože ňou som iba vyjadril, že si za svojím výrokom stojím a som ochotný dokázať ho aj pred súdom (o čom svedčí aj nasledujúca veta: „Veľmi rád to dokážem na verejnom pojednávaní pred súdom.“), nie že by som od svojho označovania žalobcu za fašistu nebol ochotný (za určitých okolností) upustiť. A keďže mi ide v prvom i poslednom rade o pravdu, som ochotný upustiť od označovania žalobcu za fašistu, akonáhle prestane konať skutky a podávať verejné vyjadrenia, ktoré sú svojou podstatou fašistické, a zároveň sa za svoje minulé (v podstate fašistické) konanie verejne ospravedlní a urobí všetko pre nápravu ním spôsobených škôd (napr. sa zasadí o odškodnenie obetí povinného očkovania).

 

    6. Žalobca uvádza, že ani jeden z 12 dôvodov, ktoré uvádzam v mojom Odvolaní,[2] „neobstojí“, ale napriek tomu nie je schopný ani jeden z nich vyvrátiť, neuvádza nijaký argument, nijak toto svo­je tvrdenie nepodkladá. To len utvrdzuje moje presvedčenie, že žalobca v skutočnosti nemá nijaký argument proti môjmu Odvolaniu a že mi týmto nepriamo (a nechtiac) de facto dáva za pravdu.

 

    Pre všetky tieto dôvody považujem Vyjadrenie žalobcu za irelevantné, vágne a v podstate nijak vecne nevyvracajúce dôvody môjho Odvolania, a trvám na svojom návrhu z 23.VI.2017,

aby bolo Uznesenie OSŽA
č. 17C/35/2017-18
zrušené v plnom rozsahu
.

 

 

    S úctou

Ing. Marián FILLO
v.r.

 

Odkazy na zdroje

[1]  https://www.slobodavockovani.sk/news/skutocni-fasisti-v-nr-sr-odmietli-co-i-len-debatovat-o-zdobrovolneni-doteraz-povinneho-ockovania/

[2]  https://www.slobodavockovani.sk/news/odvolanie-sa-voci-nariadeniu-neodkladneho-opatrenia-v-spore-prof-mudr-vladimir-olear-csc-vs-ing-marian-fillo/

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.