Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. z utorka 8.VIII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z utorka 4.VII.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina

18.10.2017 08:48

Ing. Marián FILLO, Jaseňová 3221/26, 01007 ŽILINA, 0904 827 031, sloboda.v.ockovani@gmail.com


 

Adresát:
 

Okresný súd Žilina

Hviezdoslavova 28

01059 ŽILINA

 

Sp.zn.: 14C/21/2017

v Žiline v sobotu 21.VIII.2017

 

 

    Vec: Vyjadrenie sa k Vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného zo 04.07.2017 z utorka 8.VIII.2017

 

    Ja, dolu podpísaný Ing. Marián FILLO, narodený DD.MM.RRRR, trvale bytom Jaseňová 3221/26, 01007 ŽILINA, sa týmto

v y j a d r u j e m

    k Vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného zo 04.07.2017 (ďalej len Vyjadrenie žalobcu), ktoré mi bolo doručené v pondelok 14.VIII.2017:

 

MUDr. Štefan ZELNÍK PhD. — billboard    1. MUDr. Štefan Zelník PhD. (ďalej len žalobca) samozrejme považuje „uznesenie súdu … za zákonné a zodpovedajúce stavu veci“, lebo mu to práve vyhovuje a skutočná zákonnosť je mu úplne ukradnutá. Navyše žalobcov právny názor je z hľadiska merita veci úplne irelevantný.

 

    2. Žalobca spomína moje údajné „ďalšie invektívy a subjektívne názory a pocity“ bez toho, aby čo len jednu/jeden menoval. Mám za to, že žalobca sa týmto iba snaží poškodiť moju dobrú po­vesť a vážnosť pred súdom (čím sa vlastne dopúšťa práve toho prečinu, z ktorého obviňuje mňa) a je to zo strany žalobcu umelo vykonštruované, nekalé a ničím nepodložené tvrdenie.

    Žalobca tiež „pripomína, že žalovaný opakovane zotrváva na označovaní žalobcu za „fašistu“.“ Nuž, ani nemôžem inak, pokiaľ žalobca nijak neľutuje svoje minulé skutky, ktoré sú svojou pova­hou v zmysle mnou uvedenej historickej definície fašizmu preukázateľne fašistické, a už vôbec nemôže byť reč o tom, že by sa žalobca akýmkoľvek spôsobom snažil tieto svoje skutky odčiniť, ba práve naopak — z jeho ďalšieho vystupovania v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len NRSR) je zrejmé, že naďalej de facto fašizmus v slovenskom zdravotníctve a v súvisiacej právnej úprave neodškriepiteľne podporuje, ba dokonca ho chce ešte zintenzívniť.[1]

 

    3. Žalobca v skutočnosti atakoval moje ústavné právo na slobodu prejavu, pretože Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len Ústava) (a v súlade s ňou aj Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.) pripúšťa aj šírenie údajov, ktoré majú potenciál poškodiť „dobré meno, česť a ob­čiansku a profesionálnu povesť“ tej-ktorej osoby, pokiaľ sú tieto údaje (a logické vývody) pravdivé resp. logicky správne. Správnosť mojej logickej úvahy a pravdivosť mnou uvedených údajov však žalobca ani v jednom bode nenapadol. Mám preto za to, že žalobca mi vlastne ani nemá čo vytknúť, a teda mi nepriamo dáva za pravdu, že jeho konanie je vo svojej podstate naozaj fašistické v zmysle mnou uvedenej historickej definície fašizmu, uvedenej v článku Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania (ďalej len predmetný článok).[2] Preto mám za to, že mi žalobca chce uprieť moje ústavné právo na slobodu prejavu (čl. 26 Ústavy), čím len podčiarkuje skutočne fašistickú povahu svojho konania.

 

    4. Ak by sme dotiahli myšlienku takéhoto súdom nariadeného mazania „nepohodlných“ (ale pravdivých) textov z článkov do dôsledkov, tak by si novinári vlastne vôbec nemohli poriadne vy­konávať svoju prácu pri upozorňovaní na nekalé konanie štátnych úradníkov či politikov, bez ohľa­du na pravdivosť a podloženosť svojich tvrdení. Uznesenie Okresného súdu Žilina (ďalej len OSŽA) č. 14C/21/2017-19 (IČS: 5117216349; ECLI:SK:OSZA:2017:5117216349.1) o návrhu na nariade­nie neodkladného opatrenia (ďalej len Uznesenie) je teda bezprecedentným útokom na slobodu tlače a slobodu slova, pretože de facto zavádza cenzúru všetkých výrokov, ktoré (čo aj prá­vom, pravdivo a podložene) upozorňujú na protiprávne, nemravné či nekalé konanie ľudí pri moci (úradníkov, politikov, oligarchov ai.).

    Navyše žalobca dezinterpretuje moju výzvu na to, aby ma žaloval na súde, pretože ňou som iba vyjadril, že si za svojím výrokom stojím a som ochotný dokázať ho aj pred súdom (o čom svedčí aj nasledujúca veta: Veľmi rád to dokážem na verejnom pojednávaní pred súdom.), nie že by som od svojho označovania žalobcu za fašistu nebol ochotný (za určitých okolností) upustiť. A keďže mi ide v prvom i poslednom rade o pravdu, som ochotný upustiť od označovania žalobcu za fašistu, akonáhle prestane konať skutky a podávať verejné vyjadrenia, ktoré sú svojou podstatou fašistické, a zároveň sa za svoje minulé (vo svojej podstate fašistické) konanie verejne ospravedlní a urobí všetko pre nápravu ním spôsobených škôd (napr. sa zasadí o odškodnenie obetí povinného očkova­nia). Zatiaľ ale nebadať nijaké známky snahy žalobcu o ospravedlnenie sa, nieto ešte nápravu ním spôsobených škôd. Ak teda žalobca nechce byť označovaný za fašistu, nech sa jednoducho prestane správať fašisticky, ospravedlní sa za svoje minulé fašistické konanie a napraví, čo sa ešte napraviť dá. Potom nebude nikto (ani ja) mať dôvod naďalej ho označovať za fašistu.

 

    5. Žalobca uvádza, že ani jeden z 13 dôvodov, ktoré uvádzam v mojom Odvolaní,[3] „neobstojí“, ale napriek tomu nie je schopný ani jeden z nich vyvrátiť, neuvádza nijaký argument, nijak toto svo­je tvrdenie nepodkladá. To len utvrdzuje moje presvedčenie, že žalobca v skutočnosti nemá nijaký argument proti môjmu Odvolaniu a že mi týmto nepriamo (a nechtiac) de facto dáva za prav­du.

 

    Pre všetky tieto dôvody považujem Vyjadrenie žalobcu za irelevantné, vágne a v podstate nijak vecne nevyvracajúce dôvody môjho Odvolania, a trvám na svojom návrhu zo 4.VII.2017,

aby bolo Uznesenie OSŽA
č. 14C/21/2017-19
zrušené v plnom rozsahu
.

 

    S úctou

Ing. Marián FILLO
v.r.

 

Odkazy na zdroje:

[1]  viď napr. https://www.noviny.sk/slovensko/205986-ockovanie

[2]  https://www.slobodavockovani.sk/news/skutocni-fasisti-v-nr-sr-odmietli-co-i-len-debatovat-o-zdobrovolneni-doteraz-povinneho-ockovania/

[3]  https://www.slobodavockovani.sk/news/odvolanie-sa-voci-naria deniu-neodkladneho-opatrenia-v-spore-mudr-stefan-zelnik-phd-vs-ing-marian-fillo/

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.