Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix

23.08.2015 11:22

Ing. Marián Fillo

 

    Výrobcovia vakcín proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus, údajný pôvodca rakoviny krčka maternice a pár ďalších drhov rakoviny), teda MSD (Merck Sharp & Dohme) i GSK (GlaxoSmithKline) sa už dlhší čas — zatiaľ vcelku neúspešne — pokúšajú naryžovať aj na Slovensku na predaji svojich vakcín Gardasil (na Slovensku i v Česku sa predáva pod značkou Silgard) resp. Cervarix.

logo ECCA    Jednou z očividne marketingových / public relations akcií je aj Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka  maternice, ktorý prebiehal od 25. do 30.I.2015. Usporiadateľom je ECCA ( European Cervical Cancer Association  = Európska spoločnosť pre rakovinu krčka maternice), ktorá na svojej stránke priznáva, že prijíma „vzdelávacie granty od priemyslu“. V obchodníckej (marketingovej) novo-reči (newspeaku) sa pod vzdelávacím grantom od priemyslu pochopiteľne rozumie príspevok na (možno nenápadne vyzerajúcu) v podstate reklamnú kampaň, tzn. nejakú činnosť smerom k verejnosti, ktorej konečným cieľom je zvýšiť predajnosť propagovaného výrobku, vyrábaného daným priemyslom (v tomto prípade farmaceutickým).

    Príslušný PR článok plače nad tým, že na Slovensku využíva očkovanie proti HPV len „približne jedno percento 12 ročných dievčat“. Očkovanie je vraj „primárna prevencia“ rakoviny krčka maternice. To je vcelku zvláštne, keď zatiaľ nejestvuje žiadny dôkaz o tom, že by očkovanie proti HPV skutočne znižovalo výskyt tohto druhu rakoviny (či akejkoľvek inej rakoviny), pretože priemerná inkubačná doba sa pohybuje okolo 15 rokov a vakcíny sú dostupné len od roku 2006, tzn. len cca 9 rokov.

    Bolo by načim, aby očkovanie proti HPV propagujúce MÚDr.e hlavy konečne prestali zavádzať verejnosť a za primárnu prevenciu ochorení, spôsobených nákazou HPV, označili zodpovedný pohlavný život (v ideálnom prípade nanajvýš jeden pohlavný partner na celý život), keďže táto nákaza sa prakticky nijak inak nešíri než kontaktom na intímnych miestach. Pravda, rodiace sa dievčatko sa môže nakaziť aj počas priechodu pôrodnými cestami nakazenej matky, ale také niečo je vcelku zriedkavé a na celkovom počte prípadov rakoviny krčka maternice to má len zanedbateľný podiel.

    Pre tých menej zodpovedných: dôsledné používanie kondómov výrazne znižuje riziko prenosu HPV, nie je však ani zďaleka 100%-nou zárukou. Aj používanie kondómov by sme však bez výčitiek svedomia mohli označiť za primárnu prevenciu nákazy HPV a s ňou súvisiacich chorôb. Prečo primárnu (prvotnú)? Pretože (i keď už nie na 100%, ako je to u zodpovedného pohlavného života, pokiaľ ho vedú obaja partneri zároveň) zabráni samotnému prenosu vírusu, čo očkovanie nikdy nedokáže. Očkovanie nanajvýš tak môže zabrániť prepuknutiu choroby po úspešnej nákaze, nie však samotnej nákaze. A preto je v zásade vylúčené, aby mohlo byť očkovanie (u akejkoľvek prenosnej choroby) primárnou prevenciou. Primárne je zabrániť nákaze, zabrániť vzniku choroby po nákaze je až sekundárne (druhotné).

logo GlaxoSmithKline    Marketingový charakter podujatia — okrem vyššie spomínaného marketingového prekrúcania slovníka — podčiarkuje aj fakt, že GSK pri obdobnom podujatí v roku 2008 vydal tlačovú správu, v ktorej uvádza, že očkovanie môže znížiť výskyt rakoviny krčka maternice až o (úplne neuveriteľných) 94%. Tak toto je celkom isto vylúčené z hneď niekoľkých dôvodov:

  • Vysoko rizikových (možno rakovinu spôsobujúcich) kmeňov ľudského papilómového vírusu (HPV) je 15 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82), nie 2. Ak by sa vo veľkej miere očkovalo, možno sa zníži výskyt typov 16 a 18, ale výskyt ostatných typov sa (pokiaľ sa sexuálne správanie obyvateľstva zásadnejšie nezmení) takmer isto zvýši, ako sme to zaznamenali u pneumokokov. To vo výsledku znamená, že aj keby sa výskyt rakoviny krčka maternice očkovaním proti 2 z 15 rakovinotvorných HPV znížil, toto zníženie určite nebude 94%-né a pravdepodobne bude len dočasné — kým iné typy HPV nezaplnia miesto, uvoľnené očkovaním odstránenými HPV 16 a 18.
  • Očkovaním potierané kmene HPV 16 a 18 možno spôsobujú väčšinu rakoviny krčka maternice, avšak podľa príbalového letáku je to len 70%. Aj keby bola vakcína 100%-ne účinná, čo žiadna vakcína nie je a nikdy nebude, ako sám výrobca uvádza v príbalovom letáku („Tak ako pri každej očkovacej látke, ochranná imunitná odpoveď sa nemusí vyvolať u všetkých očkovaných.“), maximálne možné zníženie výskytu ochorení na HPV je logicky len 70%. Odkiaľ má teda GSK 94%? Protirečí to predsa jeho vlastnému príbalovému letáku.
        Dalo by sa síce namietnuť, že Cervarix údajne do istej miery chráni aj pred ochoreniami na HPV 31, 33 a 45 (76,8%, 44,8% resp. 73,6%), jedným dychom však treba dodať, že zároveň podľa tej istej tabuľky (tab. č. 6) zvyšuje riziko pretrvávajúcej 6-mesačnej HPV infekcie kmeňmi HPV 35 (19,8%), 56 (5,3%), 58 (18,3%) a 59 (7,5%). A to sú údaje výrobcu vakcíny, u ktorých je vysoko pravdepodobné, že bola vyvinutá maximálna snaha na to, aby vyšli v pozitívnejšom svetle, než zodpovedá skutočnosti, tzn. neradno im veľmi veriť.
  • Tých výrobcom uvádzaných 70% rakoviny krčka maternice, spôsobenej HPV 16 a 18 platí pre USA cca pred 10 rokmi, nie však pre ľubovoľnú krajinu, a ani v USA to už neplatí dnes, čo je zrejmé aj z toho, že jeden z výrobcov už uviedol na trh vakcínu proti 9 kmeňom HPV, keďže potenciálny prospech zo staršej vakcíny už zrejme poklesol pod únosnú hranicu. To vo výsledku znamená, že čím viac sa očkuje (ak je očkovanie aspoň ako-tak účinné), tým menšiemu percentu rakovín krčka maternice možno takýmto očkovaním predísť.
        Navyše, napr. v takej Jamajke, ktorá je k USA rozhodne bližšie než Slovensko, pri rakovine krčka maternice vôbec nedominujú HPV 16 a 18. Je teda zrejmé, že údaje pre USA neplatia pre celý svet.
  • Na Slovensku vôbec nie je známe, koľko % z rakoviny krčka maternice spôsobujú HPV 16 a 18 (a prípadne ešte 31, 33 a 45). Preto nie je vôbec jasné, koľko % rakoviny krčka maternice vôbec možno očkovaním proti typom 16 a 18 ovplyvniť. Kto by namietal, že v roku 2011 sme to ešte nevedeli, ale dnes to už vieme, môžem ho upokojiť, že ani k 15.XII.2014 nebolo zastúpenie jednotlivých kmeňov HPV na Slovensku známe.
     

    Stručne zhrnuté: očkovanie proti HPV je na Slovensku za súčasnej úrovne poznania čistým šarlatánstvom, a preto by nemalo byť vôbec nijak podporované z verejných zdrojov — ani tými pár percentami, ktorými už podporované je. Napriek tomu však prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR na epidemiológiu, požaduje  100% úhradu zdravotnej poisťovne za očkovanie proti HPV. Kompetentnosť tejto odborníčky tu nebudem bližšie popisovať, keďže som už tak urobil v minulosti.

    Zarážajúce však je, že kategorizačná komisia vôbec berie takéto nezmyselné a šarlatánske požiadavky vážne a že o nich serió zne rokuje. Poteší, že aspoň predstaviteľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne zachovala zdravý rozum, keď namietla:

„Rozhodujúce údaje o úžitku očkovania proti HPV  budú komplexnejšie zdokumentované až neskôr, rovnako ako ekonomický dopad sa prejaví až v dlhodobom časovom horizonte. …
    Očkovanie proti HPV nepredstavuje jediný spôsob prevencie. Zodpovedný individuálny prístup v ochrane proti nákaze ako aj účasť na preventívnych prehliadkach môžu významne prispieť k zníženiu rizika ochorenia.“