V Zbierke zákonov vyšla eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR

30.12.2011 14:00

Ing. Marián Fillo

 

       Dnes, t.j. v piatok 30.XII.2011, vyšla v Zbierke zákonov Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č. 544/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, v znení vyhlášky č. 273/2010 Z.z.:

V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 č. 544/2011 Z.z. z 28. decembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
v znení Vyhlášky č. 273/2010 Z.z.

 

       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

Čl. I

       Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 6 sa vypúšťa odsek 1.
  Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
 2. V § 13 sa vypúšťa odsek 5.
  Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
 3. V § 13 ods. 5 tretej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.“
 4. V § 14 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
  „g) počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania,“.
  Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
 5. V § 22 ods. 5 sa slová „zdravotného preukazu“ nahrádzajú slovami „potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti“.
 6. V prílohe č. 2 časti A sa vypúšťa bod 1.
  Doterajšie body 2 až 4 sa označujú ako body 1 až 3.

 

Čl. II
Účinnosť

       Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

v z. Ján Porubský v. r.

 

Komentár

       Bodmi 1, 2 a 6 sa od 1.I.2012 ruší povinné očkovanie proti tuberkulóze. To je chvályhodný krok, mal však nastať už oveľa skôr, keďže nežiaduce účinky tohto očkovania už pekne dávno prevážili nad jeho prínosmi. Navyše je veľmi dobre možné, že toto očkovanie bolo viac na škodu než na úžitok už od svojho vynájdenia, ale medzi odbornou verejnosťou v tejto veci nepanuje zhoda a v tomto článku to nebudem viac rozoberať.

       Bod 5 je kozmetická zmena, ktorá v zásade nič nemení.

       Problémové sú body 3 a 4.

 

       V bode 3 nie je jasné, čo má vlastne lekár Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) oznámiť, ale dá sa predpokladať, že to nebude oznam v duchu:

"Dňa 3.II.2012 rodičia jedného dieťaťa odmietli 1. dávku očkovania proti osýpkam, príušniciam a ružienke"

ale oveľa skôr niečo v zmysle:

"Dňa 3.II.2012 odmietla Gwendolína Hamburgerová, bytom Injekčná 34, 12345 Horné Očkovce, povinné očkovanie svojej maloletej dcéry Inocencie Hamburgerovej, nar. 31.IX.2010, 1. dávkou očkovacej látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke."

       Medzi týmito dvomi formuláciami je priepastný rozdiel. Prvá sa dá použiť len na štatistiku (čo je účel, ktorý predstiera MZ SR). Tá druhá umožní hon na čarodejnice, pardón - na neočkujúcich rodičov, čo je účel, ku ktorému sa v podstate priznáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Táto povinnosť zo všetkých očkujúcich lekárov robí udavačov. Niektorí, pravda, udávali neočkujúcich rodičov už predtým, avšak bez akejkoľvek opory v platnom práve. Týmto tú oporu získajú a udávať budú povinní aj lekári, ktorým sú eštébácke metódy proti srsti.

       Okrem toho, že to je celé veľmi sporné vo vzťahu k Zákonu č.   428/2002   Z.z. o ochrane osobných údajov, čo dokladuje aj posudok  Úradu na ochranu osobných údajov , ide tu o ustanovenie novej povinnosti pre všeobecných lekárov, a to vo vyhláške (tzn. podzákonnom právnom predpise), nie v zákone či medzinárodnej zmluve, ani nie na základe zákona (v žiadnom zákone takáto povinnosť zakotvená nie je, je to len v tejto vyhláške), a to je v jasnom rozpore s čl. 13 ods. 1 Ústavy SR:

"Povinnosti možno ukladať
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2."

        Poslanci za stranu Sloboda a solidarita (SaS) sa vyjadrili, že sa kvôli tomuto spornému bodu obrátia na Ústavný súd. Dúfajme, že svoje slovo dodržia.

 

       V bode 4 sa tiež ustanovuje nová povinnosť, nie však lekárom ale RÚVZ. Pôvodne tam bolo, že má RÚVZ počas kontroly očkovania navyše ešte kontrolovať aj "evidenciu odmietnutí povinného očkovania". To je veľmi veselý právnický trik, pretože bez toho, že by sa priamo niekde inde stanovilo, že lekár je povinný takúto evidenciu viesť, RÚVZ ju má kontrolovať. A z toho nepriamo vyplýva, že by si lekár mal viesť evidenciu odmietnutí povinného očkovania.

       Nakoniec to však bolo zmenené na "počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania", takže by lekár pri kontrole mal nahlásiť len koľko ktorých povinných očkovaní bolo odmietnutých. To vyzerá pomerne nevinne, napriek tomu však v bode 3 má lekár novú povinnosť hlásiť každé odmietnutie očkovania, takže to až tak nevinné nie je. Okrem toho je veľmi pravdepodobné, že akonáhle lekár nejaký nenulový počet odmietnutých povinných očkovaní nahlási, zamestanci RÚVZ sa ho rovno opýtajú, kto všetko to bol, a zase sme tam, kde sme nechceli byť. Pri súčasnej veľmi nízkej právnickej zdatnosti väčšiny detských lekárov je vysoko pravdepodobné, že títo všetko poslušne vyklopia aj napriek tomu, že to nie je ich povinnosťou a RÚVZ nemá pri kontrole očkovania na niečo také nárok (podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR má štátny orgán "konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.", tzn. nesmie robiť nič, čo mu zákon neukladá). Stačí, aby zamestnanci RÚVZ lekárovi zamávali pred očami paragrafmi (o ktorých vedia, že ich lekár čítať nebude, takže môžu za povinnosť lekára vyhlásiť prakticky čokoľvek, čo sa im hodí), pohrozili lekárovi pokutou 1659 € a je to!

 

Dôsledky

       Dúfajme, že poslanci za SaS splnia svoj sľub a vyhláška MZ SR nakoniec skončí pred Ústavným súdom, ktorý by sa mohol pozrieť aj na ďalšie protiústavné ustanovenia tejto vyhlášky (vrátane samotného povinného očkovania ako takého).

       MZ SR sa vyjadrilo, že sa bude zaoberať nesúladom vyhlášky so zákonom na ochranu osobných údajov, ale asi až v novom roku, tzn. PO ZAČIATKU PLATNOSTI novej verzie vyhlášky.

       Vo výsledku môžeme skonštatovať, že celá táto maškaráda je de facto ďalším krokom ku farmakokracii, novodobej totalite, v ktorej absolutistickými monarchami sú farmaceutické firmy (vrátane výrobcov vakcín), a pre tie neplatí ani Ústava SR, ani Zákon č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

GlaxoSmithKline

       GlaxoSmithKline sa po zrušení povinného očkovania proti tuberkulóze stal výhradným dodávateľom všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku. Stojí tiež za zmienku, že práve GlaxoSmithKline (GSK) sa v poslednom čase masívne obul do firiem, ktoré zaplatili vydanie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní v rôznych časopisoch čoby platený inzerát. S ohľadom na monopol GSK v dodávkach vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku navrhujem od 1.I.2012 zmeniť adresu stránky ÚVZ SR zo súčasného www.uvzsr.sk na www.uvzsr.GSK.

       Keďže vo svojej podstate našou činnosťou (snahou umožniť slobodné, zodpovedné a informované rozhodovanie o očkovaní čo najviac rodičom) podkopávame odbyt GSK, niet sa čo diviť, že GSK vytiahol do boja proti sponzorovi Petície za slobodnú voľbu v očkovaní. Na tento moment sme vlastne už dlho čakali, pretože zatiaľ všetku špinavú prácu robilo MZ SR, ÚVZ SR, RÚVZ a tiež viacerí detskí lekári. To, že sa do veci začal úplne priamo montovať aj sám veľký farmaceutický moloch, svedčí zrejme o tom, že sa ľady lámu a niekomu tu už začína poriadne prihárať. K tomu si dovolím zacitovať z Apokalypsy (Zjavenia Jána), 24. kapitola, verše 9 a 12:

"A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvádza celý svet; zvrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.
...
Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas."

       Farmaceutický moloch stráca kontrolu nad obyvateľstvom Slovenska a zároveň stráca nervy. Vie, že má krátky čas. Totiž, čoraz viac ľudí sa obracia na alternatívne spôsoby liečby, lebo zažili buď na vlastnej koži či u svojich blížnych, že výrobky farmaceutického molocha im boli viac na škodu než na úžitok. Čoraz viac ľudí sa informuje a slobodne rozhoduje o očkovaní. Niekedy sa rozhodnú aj pre očkovanie (zväčša v redukovanej podobe), častokrát však pre úplne iné spôsoby prevencie a liečby prenosných ochorení (vitamín C, vitamín D a mnohé ďalšie). Čoraz viac ľudí vie, že štátom preferované a platené zdravotníctvo je najskorumpovanejšou oblasťou spoločnosti (česť poctivej menšine, ktorá nekradne a ani sa nenechá podplácať).

       Farmaceutický moloch (ktorého sú MZ SR a ÚVZ SR predĺženou rukou, čo je očividné z právnych predpisov z ich dielne, ktoré vôbec nevyhovujú ani občanom, ani štátu, ale len a len výrobcom vakcín a medikamentov) sa snaží pritiahnuť opraty presadzovaním zákonov, ktoré obmedzujú informovanosť verejnosti o zložení jeho výrobkov, presadzovaním totalitných praktík v podobe masového udavačstva, notorického porušovania ľudských práv a slobôd (napr. fyzickej nedotknuteľnosti osoby), či povinného, štátom garantovaného obratu, ktorý majú občania pre tohto molocha vygenerovať zo svojich daní (nákup vakcín pre povinné očkovanie) a ktorý môžeme považovať v podstate za výpalné (daň z hlavy), vďaka ktorému budeme údajne "v bezpečí".

       Aby sme mali jasno, kto tu je v skutočnosti pánom, porovnajme si príjmy Slovenskej republiky s príjmami GSK. Príjmová časť rozpočtu SR v roku 2010 činila spolu približne 10.900.863.000 €. Príjmy GlaxoSmithKline v účtovnom roku 2010 činili približne 44.450.000.000 $, čiže podľa aktuálneho kurzu $/€ približne 34.353.504.907 €. Takže GSK zarába ročne vyše 3x viac než Slovenská republika. Dôsledky si láskavý čitateľ domyslí aj sám.

       Pripomeňme tiež, že GSK nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii, zatajuje 10 zo 16 zložiek najpoužívanejšej povinnej vakcíny - Infanrix Hexa - medzi nimi aj formaldehyd (rakovinotvorná látka) a polysorbát 80 (poškodzujúci pohlavné orgány, čo vedie k neplodnosti).

       GlaxoSmithKline bol v USA odsúdený na pokuty vo výške niekoľkých miliárd dolárov za jeho protizákonné konanie.

       A tejto firme, milí čitatelia, zverili naši "odborníci" do rúk zdravie všetkých našich detí. A TO POVINNE!

       Čo Vy na to?

 

       P.S.: Aby nevzniklo nedorozumenie, že GSK je jediným vinníkom, dodávam, že mnohé z vyššie uvedeného platí v iných oblastiach zdravotníctva aj pre ďalšie veľké ryby farmaceutického priemyslu, avšak v otázke povinného očkovania detí máme do činenia takmer výlučne s GSK a trochu ešte aj s Pfizerom (výrobca vakcíny Prevenar 13 proti pneumokokom, ktorá však je za doplatok vyše 12 € za kus, čiže všetky plne hradené povinné vakcíny dodáva len a len GSK).

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 3,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: V Zbierke zákonov vyšla eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR

Re:Tiché zápasy skupín - HEŠ, tu ide o prachy

Ing. Marián Fillo | 31.12.2011

Za koho kope www.uvzsr.GSK je asi vcelku jasné.

Ja uz mam toho pokrk!

NeDlouholudsky | 30.12.2011

Tam by pomohlo jedine to, ze RUVZ ani UVZ NEMOZE sa prehrabavat v zdravotnej dokumentacii bez vedomia a pisomneho suhlasu toho konkretneho cloveka. Co je myslim aj tak zakonne niekde uvedene, lenze sa to ignoruje.

Ak by teda RUVZ nemohol legalne nazriet do zdravotnej karty, tak si moze akurat tak piskat...... a aj cele ockovanie/neockovanie by to vyriesilo........nech si kontroluju AKO vykonava lekar svoju profesiu ale nech sa neseru do toho aky ma clovek zdravotny stav a ake ukony si na sebe dal/nedal urobit pokial si toto clovek sam nevyziadal. Hajzli....

Re:Ja uz mam toho pokrk!

Ing. Marián FILLO | 30.12.2011

Môžete skúsiť trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ale boli by potrebné nejaké dôkazy, že naozaj lezú tam, kam im to zákon nepovoľuje.

A lekari sa neozvu :-) lebo...

NeDlouholudsky | 30.12.2011

z lekarov si urobili poctarov......... nahlasia im co ja viem aj 7 ludi odmietlo ockovanie.........RUVZ si povie....tak pokym ich nebude 50 nepojdeme tam na kontrolu............. potom tam pridu a vsetky mena si pekne "legalne" v ramci kontroly odpisu, odfotia a podobne.......... lekar v tom samozrejme bude "nevinne" ved on ziadne mena neposkytol, odpisalo si ich samotne RUVZ....

tym padom aj zistia ktori lekari "neockuju" viac ako "priemerne nad normu".....lebo si vypocitaju priemerne odmietnutie ockovani v SR a teda tych co budu mat vyssie perceta odmietnuti zacnu masirovat hlavy a vyhrazat sa im pokutami a odobratim licencii a podobne.... takze je to aj proti samotnym lekarom a mali by to ignorovat alebo bojovat proti tomu!!! lenze nebudu z niecoho zit musia

akurat je mi otazne ci RUVZ moze mat pristup k zdravotnym kartam BEZ MOJHO SUHLASU a ci ich mozu zneuzivat v moj neprospech!..... toto je tiez otazne....

Re:A lekari sa neozvu :-) lebo...

Ing. Marián Fillo | 30.12.2011

No podľa platných zákonov RÚVZ NEMÁ MAŤ prístup k úplnej zdravotnej dokumentácii, ale má len kontrolovať, či sú záznamy o očkovaní v zdravotnej dokumentácii podľa predpisov.

Re:Re:A lekari sa neozvu :-) lebo...

Slav | 31.12.2011

... tenky lad
.... aby uradnik .... neanonymne kontrolval existenciu a spravnost zapisu o ockovani/neockovani ..a pritom si nepoznacil udaje o dietati ... doteraz RVUVZka argumoentovali ze predvolavali rodicov len na zaklade hlaseni pediatrov ... teda ucinnostou platnosti pozmenenej vyhlasky - ktora sama o sebe je je v rozpore ... by ma zaujimalo na zklade coho ... hlasili padiatri doteraz odmietajucich rodicov ?

ak by prislo na lamanie chleba ockavam ze by RUVZka nechali padiatrov v tom .. odvolavajuc sa ze konali len n aich podnet ale enboli iniciatorom toho podnetu ...
-

Re:Re:Re:A lekari sa neozvu :-) lebo...

Ing. Marián FILLO | 01.01.2012

To isté si myslím aj ja, že sa vyhovoria na pediatrov a tí si to zlíznu aj za RÚVZ ktoré im (ústne ale predsa) kázalo všetkých bonzovať. Keďže to však nemajú na papieri, nedokážu na súde ani mäkké fň.

eštébácka novela

Jao | 30.12.2011

Ja osobne vyhlasujem generálnu stávku všetkým lekárom a to i pediatrom. Naozaj ich už nepotrebujeme a ignorujeme ich potreby. Zbavili sme sa lenivosti a hlúposti a nebudeme už odovzdávať svoje zdravie neznámemu človeku, aj keď s titulom Mudr., ktorý vie akurát predpisovať chémiu, ktorá im síce zarobí peniaze, ale nám nepomôže zlepšiť zdravie. Práve naopak. Zbavili sme sa lenivosti a začali sme študovať alternatívu, staré recepty našich predkov a ozdravujeme si náš imunitný systém jednoducho a skoro zadarmo. A že to funguje spoľahlivo je to, že naše deti sú zdravé. Je mi jedno, či sa nám bude pediater, alebo nejaká UVZSR vyhrážať pokutami, väzením, alebo inými fašistickými metódami, ale zdravie svojich detí neodovzdám tým sluhom zla a otrokom peňazí za každú cenu. A to očkovanie určené nám nech si pichajú sebe, aby mali z čoho ZDRAVO žiť.

Re:eštébácka novela

Peter | 30.12.2011

Prečo nie si moja manželka? :-D Ona nie je schopná pochopiť že doktori nám prinesú iba problémy. Ste tu aj iní ktorí vás nechápu partneri?

Re:Re:eštébácka novela

Jao | 30.12.2011

Hehe, Peter, nemôžem, už som ženatý :-)
Tiež som kedysi slepo veril Mudr.com. Ale keď boli deti po každej návšteve pediatra na tom zdravotne horšie, tak som sa začal vzdelávať a čítať. Potom mi otvorili oči stránky pána Filla, za čo si ho nesmierne vážim a skladačka začala pekne do seba zapadať. Samozrejme, že som tiež musel manželku dlhšie presviedčať dôkazmi a argumentami, ale podarilo sa. A ak by dnes každý pochopil, že liečenie a zdravie sa dnes už nehľadá v ordináciách, nepotrebovali by sme zajtra žiadneho lekára a ich bohovia z farmafiriem by mohli zatvoriť svoje fabriky. Peter, držím palce aby Ťa manželka podporila v Tvojom presvedčení.

<< 1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok