ÚVZ SR/RÚVZ klamú, až sa hory zelenajú (Ad: eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR) - DOPLNENÉ

26.12.2011 15:32

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 18.XII.2011 o 0100 a doplnený na konci článku o "Klamstvo č. 3" 26.XII.2011 o 1532.

 

 

       Možno si poviete, že teraz som už naozaj prestrelil, ale verím tomu, že keď si prečítate tento článok až do konca, tak zistíte, že vôbec nie.

       V prvom rade: vieme už pekných pár mesiacov, že na Slovensku nejestvuje nijaký právny predpis alebo jeho časť, ktorý by ustanovil povinnosť všeobecného lekára (pre deti a dorast resp. pre dospelých) hlásiť odmietnutie povinného očkovania. Jediné, čo by lekár mal urobiť, je (podľa §13 ods. 6 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení) nahlásiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ak sa občan bez ospravedlnenia "nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom". Ak sa však na očkovanie dostavíte, ale očkovanie odmietnete, lekár má len povinnosť zapísať do zdravotnej dokumentácie "dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo" (podľa §13 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.) a tým to preňho hasne.

       Napriek tomu je však drvivá väčšina lekárov presvedčená, že  odmietnutie  očkovania musia hlásiť a že ak tak neurobia, hrozí im pokuta 1659 € (či dokonca 3318 €). Na otázky rodičov, odkiaľ majú také bludy, títo lekári vo väčšine prípadov tvrdia, že im to hovoria ľudia z "hygieny" (tzn. z RÚVZ). Vzhľadom k všeobecne nízkemu právnemu povedomiu lekárov (a možno tiež strachu pred "hygienou", ktorá je pre nich rozhodne väčšou hrozbou než rodič-zákazník) tak lekári radšej veria "hygiene" než vlastným očiam a rodičom, ktorí pred nimi mávajú vytlačenou Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z.

       Tejto lumpárni sme chceli urobiť koniec a donútiť ÚVZ SR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky; nadriadený orgán všetkých RÚVZ) k oficiálnemu vyjadreniu, že lekár nemá povinnosť hlásiť odmietnutie povinného očkovania s výnimkou dvojnásobného nedostavenia sa po preukázateľnom predvolaní. Jedna čitateľka nášho webu sa teda opýtala ÚVZ SR v rámci žiadosti o informácie na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nasledovné:

Dobrý deň,

opakovane sa stretávam s tvrdením zo strany detských lekárov mojich kamarátok/známych, že lekár musí hlásiť na RÚVZ odmietnutie povinného očkovania zo strany rodiča maloletého dieťaťa. Je to tak časté, že som to už prestala počítať. Všetci títo lekári pritom tvrdia, že o tejto ich povinnosti ich informovali zamestnanci RÚVZ, tzn. nezistili to preštudovaním si príslušných právnych predpisov, ale jediným zdrojom tejto informácie je RÚVZ.

       Preštudovala som si však právne normy týkajúce sa (povinného) očkovania (tzn. Zákon č. 355/2007 Z.z., Vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z. v znení Vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z.z. a Zákon č. 545/2006 Z.z.), a nikde som nenašla ustanovenú nijakú povinnosť detského lekára hlásiť odmietnutie očkovania zo strany rodičov dieťaťa.

       Jediné, čo sa trochu podobá na povinnosť hlásiť odmietnutie povinného očkovania, je výkaz (ne)vykonaných očkovaní, ktorý by mal lekár podávať RÚVZ každý mesiac v elektronickej forme do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Tento výkaz má presne vymedzenú údajovú štruktúru, v ktorej niet nijakého miesta na uvedenie dôvodu nevykonania očkovania (v tomto prípade "nesúhlas zákonného zástupcu"). Je tam len dvoj-stavová hodnota, či boli kontraindikácie trvalé alebo dočasné, z čoho usudzujem, že v prípade posunu očkovania lekár vyplní dočasné kontraindikácie a v prípade úplného odmietnutia očkovania lekár vyplní trvalé kontraindikácie. To je jediné, čo má lekár povinnosť hlásiť RÚVZ. Popri tom by mal ešte napísať do zdravotnej dokumentácie dieťaťa niečo v zmysle "Očkovanie očkovacou látkou XYZ (výrobca QWERT), n-tá dávka, dňa DD.MM.RRRR nevykonané z dôvodu odmietnutia zákonného zástupcu".

       Predtým by mal lekár informovať rodičov o charaktere očkovania. Predpokladám, že povinnosť informovania sa riadi §6 Zákona č. 576/2004 Z.z. (keďže povinné preventívne očkovanie nespadá pod žiadnu z výnimiek z povinného informovania pred vykonaním zdravotníckeho zákroku) z čoho vyplýva, že lekár (alebo ním poverená zdravotná sestra) má povinnosť:
1. informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách očkovania
2. informácie podávať zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorej jú informácie určené
3. vyžiadať si pred každým očkovaním (či už dobrovoľným alebo povinným) preukázateľný (zrejme písomný) informovaný súhlas/nesúhlas s očkovaním
4. dať rodičovi bez vyzvania, v písomnej forme a pred očkovaním príbalový leták vakcíny (podľa §25 ods. 11 Zákona č. 545/2006 Z.z.).

       To sú v zásade všetky povinnosti lekára, aké som našla ohľadne odmietnutia povinného očkovania, pričom informácie o očkovaní môže rodič odmietnuť, o čom musí byť vyrobený písomný záznam. Nenašla som ale nijakú povinnosť lekára hlásiť odmietnutie povinného očkovania nad rámec pravidelných mesačných výkazov. Pripúšťam však, že som mohla niečo prehliadnuť, alebo že jestvuje ešte nejaký ďalší právny predpis, o ktorom neviem, ktorý stanovuje povinnosť lekára hlásiť odmietnutie povinného očkovania na RÚVZ.

       Preto Vás týmto na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o zaslanie odpovede na nižšie uvedené otázky e-mailom na moju e-mailovú adresu: E-MAIL

       Má detský lekár povinnosť hlásiť RÚVZ odmietnutie povinného preventívneho očkovania dieťaťa rodičmi (resp. jedným z rodičov) nad rámec pravidelných mesačných výkazov (ne)vykonaných očkovaní?

       Ak áno, z ktorých všeobecne záväzných právnych predpisov (číslo v zbierke zákonov, článok/paragraf, odsek, prípadne písmeno) mu táto povinnosť vyplýva?

Za odpovede vopred ďakuje a pekný deň praje

TITUL MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
E-MAIL

       Na to ÚVZ SR odpovedal nasledovne:

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 826 45 Bratislava


 

Vážená pani
TITUL MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
E-MAIL


 

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
22.VII.2011 RM/5590/2011 RNDr. MUDr. Mikas
Mgr. Merková
1.VIII.2011

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - odpoveď

 

       Dňa 22.VII.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcou sa hlásenia odmietnutia povinného očkovania. K Vašej žiadosti o poskytnutie informácií Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

       Podľa §51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") je fyzická osoba povinná podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam. Z uvedeného vyplýva, že zákon v záujme verejného zdravia ukladá každej fyzickej osobe povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu.

        V súlade s §13 ods. 6 vyhlásky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.") "lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo ním poverená sestra, písomne oznámi termín povinného očkovania osobe alebo jej zákonnému zástupcovi."

       Ak sa osoba bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu, dopustí sa podľa §56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. priestupku na úseku verejného zdravotníctva.

       Ďalej sa v §13 ods. 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorá je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z.z., uvádza: "Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu."

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 


Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 

       Keďže táto odpoveď v zásade neodpovedá na položené otázky, spomínaná čitateľka nášho webu obratom položila ÚVZ SR upresňujúcu otázku:

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď. Rada by som sa uistila, či som to pochopila správne:
Lekár je povinný hlásiť RÚVZ rodiča odmietajúceho povinné očkovanie JEDINE v prípade, že sa tento NEDOSTAVÍ ani v náhradnom, preukázateľne oznámenom termíne? Ak sa dostaví a odmietne očkovanie, lekár nemá povinnosť to hlásiť RÚVZ, ale len zapísať do zdravotného záznamu?

Za upresnenie vopred ďakuje

TITUL MENO PRIEZVISKO

       Na to prišla z ÚVZ SR takáto odpoveď:

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 826 45 Bratislava


 

Vážená pani
TITUL MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
E-MAIL


 

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
11.VIII.2011 RM/5590/2011 RNDr. MUDr. Mikas
Mgr. Merková
24.VIII.2011

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. - odpoveď

 

       Dňa 11.VIII.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcou sa hlásenia odmietnutia povinného očkovania. K Vašej žiadosti o poskytnutie informácií Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

       Povinnosť lekára poskytovať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva informácie, týkajúce sa odmietnutia povinného očkovania, vyplýva z ustanovenia §52 ods. 5 písm. g) zákona č.  355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."), podľa ktorého je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie jeho úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať. Zatiaľ čo úlohou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je očkovanie v súlade s legislatívou ako aj evidovanie očkovania (resp. nevykonania očkovania) v zdravotnej dokumentácii osoby, regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (§54 zákona č. 355/2007 Z.z.). V prípade zistenia priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z., resp. správneho deliktu podľa §57 zákona č. 355/2007 Z.z. je regionálny úrad verejného zdravotníctva povinný skutok spoľahlivo zistiť a vyvodiť právnu zodpovednost’. V zrnysle uvedeného sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní hlásiť uvedené údaje.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 


Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 

       A tu máme hneď prinajmenšom dvojnásobné klamstvo zo strany ÚVZ SR.

 

Klamstvo č. 1

       V každom prípade, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorá uvádza okrem iného aj ako má prebiehať očkovanie, stanovuje v §13 povinnosti lekára pri výkone očkovania, kde je v ods. 1 uvedená aj povinnosť bezprostredne pred očkovaním "posúdiť aktuálny zdravotný stav očkovanej osoby a zhodnotiť možné dočasné alebo trvalé kontraindikácie očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku". V ods. 2 je potom uvedená povinnosť lekára PRED OČKOVANÍM osobu, ktorá má byť očkovaná, "poučiť o charaktere očkovania a lekársky ju vyšetriť".

       Toto sa, žiaľ, neúnosne často nedeje. Mnohí detskí lekári vôbec nehodnotia zdravotný stav dieťaťa, ktoré má byť očkované, a nevyšetrujú ho pred očkovaním, ale sa len mamičky opýtajú, či bolo dieťatko posledný mesiac-dva zdravé a kladnou odpoveďou mamičky je pre nich "lekárske vyšetrenie" vybavené.

       Ešte väčší počet lekárov sa vôbec neunúva informovať rodičov o charaktere očkovania. Pripomeňme si, že informovanie o zdravotnej starostlivosti má spĺňať požiadavky §6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, t.j. po obsahovej stránke má byť pacient (resp. zákonný zástupca) informovaný o "účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti" (§6 ods. 1) a po formálnej stránke má byť poučenie poskytnuté "zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť".

       Keďže podľa slov samotného ÚVZ SR "vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. ... je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z.z." a zároveň "regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona", môžeme s istotou tvrdiť, že ÚVZ SR jednoznačne klame, pretože RÚVZ nevykonávajú kontrolu toho, ako prebieha očkovanie v jednotlivých prípadoch, ani lekárov nepokutujú za neinformovanie či nevyšetrenie dieťaťa pred očkovaním. RÚVZ naopak tvrdia, že to vôbec nie je v ich kompetencii.

       A pritom je vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. porušovaná denno-denne (snáď s výnimkou sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov), keďže v drvivej väčšine prípadov poučenie o očkovaní (ak vôbec lekár nejaké vykoná) nespĺňa náležitosti §6 zákona č. 576/2004 Z.z.: buď je na pacienta (rodiča) vyslovene vyvíjaný nátlak, alebo je informovanie neobjektívne (napr. nafukovaním rizík chorôb a bagatelizáciou či úplným popretím rizík očkovania), alebo lekár dokonca vôbec nemá v ambulancii príbalový leták (písomnú informáciu pre používateľa = PIL resp. súhrn charakteristických vlastností = SPC) k vakcíne (potom je otázkou, ako môže podľa PIL a SPC "zhodnotiť možné dočasné alebo trvalé kontraindikácie očkovania", keď PIL a SPC vôbec nemá), prípadne na rozhodnutie má rodič 1 minútu, čo ozaj nie je "dostatočný čas slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas".

       Všetky tieto prešľapy voči zákonu (vyhláške) sa však dejú v tak vysokej miere, že sú oveľa viac pravidlom než výnimkou. RÚVZ resp. ÚVZ SR to však absolútne nezaujíma. Inak povedané: RÚVZ nekontrolujú, či bolo rodičom poskytnuté poučenie v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti (tzn. či s každým očkovaním dieťaťa rodičia písomne súhlasili a svojím podpisom tiež potvrdili, že boli informovaní o účele, povahe, následkoch a rizikách očkovania), nekontrolujú ani či má lekár v ambulancii príbalový leták (PIL a SPC), podľa ktorého má zhodnotiť možné dočasné alebo trvalé kontraindikácie očkovania, kontrolujú len chladničku, v ktorej má lekár vakcíny, a tiež či sú v zdravotnej dokumentácii zapísané všetky potrebné údaje o (ne)očkovaní, ale aj tu napr. RÚVZ Košice jednoznačne klame a zavádza, viď článok "Poučenie o odmietaní povinného očkovania, ktoré detským lekárom poslal RÚVZ Košice".

       Takže klamstvom č. 1 je, že RÚVZ kontroluje dodržiavanie ustanovení (nie je napísané ktorých, takže zrejme všetkých) zákona č. 355/2007 Z.z. (a príslušnej vykonávacej vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.). Kontroluje len niečo a aj to len tie veci, ktoré sa mu hodia v zmysle "čím väčšia zaočkovanosť, tým lepšie - čo aj cez mŕtvoly a bez ohľadu na zákony". Ale to, čo by naopak mohlo viesť k nižšej zaočkovanosti (poučenie o očkovaní, zhodnotenie kontraindikácií očkovania) nekontroluje vôbec. Pritom RÚVZ (možno nie všetky, ale mnohé áno) tvrdia pediatrom, že pediatri musia (sami od seba, iniciatívne) hlásiť odmietnutie povinného očkovania a hrozia za každé nehlásenie pokutou do výšky 1659 € (niekde dokonca 3318 €). To nemá nijaký podklad v momentálne platných právnych predpisoch.

 

ÚDZS - slepá ulička

       RÚVZ sa pritom bránia, že ani nie je v ich kompetencii kontrolovať dodržiavanie všetkých ustanovení zákona a vyhlášky MZ SR pri očkovaní (prinajmenšom RÚVZ Žilina a RÚVZ Bratislava to tvrdia). Na opakované námietky rodičov, že lekári si ohľadne očkovania neplnia svoje zákonné povinnosti, odpovedal RÚVZ Bratislava, že by to rodičia mali hlásiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), viď článok "Niekoľko právnických postrehov z návštevy na RÚVZ Bratislava".

       Jeden otec zo Žiliny to však skúsil a výsledkom bolo, že ÚDZS nie je kompetentný skúmať (ne)dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. ani §6 zákona č. 576/2004 Z.z., ale len všetko s ohľadom na zdravotné poisťovne a navyše k tomu ešte či poskytnutá liečba bola lege artis (t.j. poskytnutá z odborného lekárskeho hľadiska "správne"). ÚDZS sa odvolal na zákon č.    581/2004    Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý uvádza nasledovné kompetencie ÚDZS (§18 - Pôsobnosť úradu):

(1) Úrad
a) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
1. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,
2. vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3. vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou, poistencom alebo platiteľom poistného platobným výmerom,
4. vydáva rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou poisťovňou platobným výmerom,
5. vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,
b) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
c) zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,
d) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
e) plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
f) je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostli vosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,
g) uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
h) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.

       Ďalšie úlohy sú ustanovené v §20 a ide len o veci súvisiace so zdravotným poistením a o informácie, ktoré má ÚDZS zverejňovať.

       Vyzerá to teda tak, že ÚDZS má naozaj pravdu a do jeho kompetencií naozaj nespadá kontrola správnosti poučenia o zdravotnej starostlivosti ani kontrola iných zákonných požiadaviek (tzn. kontrola právnej stránky poskytovania zdravotnej starostlivosti), ale len kontrola správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti (tzn. kontrola správnosti samotného zdravotníckeho úkonu). Z toho mi vyplýva, že právnička Mgr. Marianna Škulová z RÚVZ Bratislava zrejme nie je (nebola) dosť dobre zorientovaná v kompetenciách ÚDZS.

       ÚDZS spomínanému nespokojnému otcovi odporučil obrátiť sa na zriaďovateľa zdravotníckeho zariadenia (v prípade, že daný lekár nie je súkromník, ale je zamestnancom väčšej firmy) alebo na odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja, v tomto prípade Žilinského samosprávneho kraja. To tento otec aj urobil a v súčasnosti čaká na vyjadrenie odboru zdravotníctva ŽSK.

 

Klamstvo č. 2: Naozaj povinné udavačstvo?

       Otázkou je, ako si máme vyložiť poslednú vetu druhej odpovede ÚVZ SR: "V zrnysle uvedeného sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní hlásiť uvedené údaje."

       Buď tým ÚVZ SR myslí, že (a) lekári majú povinnosť sami od seba iniciatívne hlásiť RÚVZ odmietnutie povinného očkovania, alebo tým ÚVZ SR myslí, že (b) v prípade, že ak sa RÚVZ obráti na lekára so žiadosťou o informácie pre potreby priestupkového konania, tak je lekár povinný požadované informácie poskytnúť, nie je však povinný robiť to automaticky bez vyzvania zo strany RÚVZ.

       V prípade (a) by nemalo zmysel pridávať novelou vyhlášky č. 585/2008 Z.z. lekárom povinnosť udávať odmietnutie očkovania (viď článok "Hromadná pripomienka k novelizácii očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení"), lebo tá povinnosť už (podľa ÚVZ SR) je ustanovená v momentálne platných právnych predpisoch. Pritom hovorkyňa MZ SR sa vyjadrila, že „Nejde o pokyn ministra, ale o agendu Úradu verejného zdravotníctva,“ viď článok "Neočkujete sa? Nahlásia vás". Tzn. túto zmenu (doplnenie) vyhlášky navrhol sám ÚVZ SR. Keby bolo udávanie povinné už teraz, nemusel by to predsa ÚVZ SR navrhovať. Z toho vyplýva, že všetci pracovníci rôznych RÚVZ lekárom bezočivo klamali, keď ich presviedčali, že udávanie neočkujúcich rodičov je povinné (navyše pod hrozbou likvidačnej pokuty, ak tak neurobia). Doteraz to očividne povinné nebolo, keď bol ÚVZ SR donútený podať takýto návrh na doplnenie vyhlášky.

       V prípade (b) je opäť jasné, že všetci pracovníci rôznych RÚVZ lekárom bezočivo klamali, keď ich presviedčali, že udávanie neočkujúcich rodičov je povinné. Navyše však ÚVZ SR v inej odpovedi na žiadosť o informácie tvrdí: "Povinnosť hlásiť odmietnutie povinného očkovania dieťaťa vyplýva očkujúcim lekárom zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Lekári nezasielajú hlásenie o odmietnutí povinného očkovania ÚVZ SR, ale príslušnému RÚVZ."

 

Klamstvo č. 3: Udávanie len za účelom štatistiky?

       Na otázku aktuálne.sk odpovedala hovorkyňa MZ SR Katarína Zollerová:

"Úradu nejde o menný zoznam, ale o sumár nezaočkovaných detí, ktorý by mal ukázať možné riziká vypuknutia epidémie v prípade nízkej zaočkovanosti."

       Hneď nasledujúci deň však vyšlo v internetovej verzii týždenníka Trend vyjadrenie hovorkyňe ÚVZ SR Lenky Šramkovej:

... lekár bude mať povinnosť udať regionálnemu ÚVZ meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovania a dôvody odmietnutia. Zároveň by mal viesť evidenciu odmietnutí povinného očkovania.

       Doteraz pediatri odmietnutie očkovania len zaznamenali v zdravotnej karte. ÚVZ, ktorý je oprávnený za takéto konanie rodičov pokutovať, odporcov očkovania „odhalil“ len pri kontrolách záznamov lekárov.

       Po novom budú úradníci z ÚVZ automaticky informovaní o všetkých odmietnutých povinných očkovaniach. Následne regionálny ÚVZ podľa L. Šrámkovej pozve rodiča na osobný pohovor, kde mu pracovníci odborov epidemiológie vysvetlia riziká ochorenia alebo ochorení, proti ktorým jeho dieťa nebude chránené. „V prípade, že ani po pohovore nebude rodič ochotný dať svoje dieťa zaočkovať, bude nasledovať priestupkové konanie v zmysle zákona,“ vysvetlila hovorkyňa ÚVZ.

       Pokuta za odmietnutie očkovania môže v súhrnnej výške dosiahnuť až 331 eur. Podľa úradu nie je zmyslom nahlasovania odporcov očkovania odstrašiť ich od svojho rozhodnutia. Údaje o odmietnutých očkovaniach sa podľa L. Šrámkovej budú „využívať pri odhaľovaní príčin nízkej zaočkovanosti, pri plánovaní stratégie Imunizačného programu Slovenskej republiky, komunikácie s rodičmi a pri plánovaní informačných kampaní zameraných na podporu zaočkovanosti.“

       Ide teda ÚVZ SR o menný zoznam odmietačov povinného očkovania či nejde? Nemôže byť predsa pravdou aj áno aj nie zároveň. Zdá sa, že ÚVZ SR predsa len ide o menný zoznam. Prečo teda najprv tvrdí, že mu oň nejde a krátko na to sa prizná, že mu oň ide? To nemal ÚVZ SR vyjasnené už pred začiatkom pripomienkového konania k novele vyhlášky MZ SR? Alebo snáď hovorkyňa MZ SR úmyselne klamala? To pochybujem, lebo zrejme len pretlmočila vyjadrenie ÚVZ SR.

       Očividne tu opäť raz niekto klame - drzo a verejne - a zdá sa, že to okrem www.slobodaVockovani.sk žiadnemu médiu nevadí, resp. že to uniklo pozornosti ostatných médií.

       Navyše je prudko nelogické ustanoviť povinnosť hlásiť každé odmietnutie očkovania (a nie len počet za nejaké časové obdobie), ak ide ÚVZ SR naozaj len o čísla a nie o menný zoznam, viac v článku "Ad: Odmietnete dať zaočkovať dieťa? Budete na zozname".

       Všimnite si tiež, že ÚVZ SR v skutočnosti nejde o zlepšovanie verejného zdravia, lebo plánuje informačné (či skôr dezinformačné?) kampane, zamerané na podporu zaočkovanosti (tzn. na podporu predaja vakcín, čo určite ocenia ich výrobcovia), nie na podporu verejného zdravia, čo prinajmenšom v niektorých prípadoch znamená naopak zaočkovanosť znížiť. Príkladom toho je (čaro nechceného?) presne tá istá novela očkovacej vyhlášky MZ SR, keďže sa ňou zároveň ruší povinné očkovanie proti tuberkulóze, čím sa zaočkovanosť proti tuberkulóze dramaticky zníži. Navyše MZ SR odôvodnilo zrýchlené pripomienkové konanie k tejto novele "ochranou zd ravia", čím vlastne priznalo, že pokračovanie v očkovaní proti tuberkulóze by verejnému zdraviu škodilo. ÚVZ SR teda plánuje z peňazí nás - daňových poplatníkov - platiť (dez)informačné kampane, ktoré nás majú presvedčiť (rozumej: zblbnúť), aby sme dali svoje deti očkovať čo najviac a čo najrýchlejšie, čím s veľkou pravdepodobnosťou ich zdraviu viac uškodíme než pomôžeme.

       Treba si teda konečne verejne a nahlas položiť otázku: "Koho záujmom vlastne ÚVZ SR slúži? Záujmom detí a ich rodičov, či záujmom výrobcov vakcín?" Láskavý čitateľ si odpoveď na túto otázku určite nájde aj sám.

 

       Nech už si to obraciame a vysvetľujeme, ako chceme, je úplne očividné, že ÚVZ SR i niektoré RÚVZ opakovane klamú ako lekárov, tak aj radových občanov. V skutočnosti totiž bude udávanie odmietnutia povinného očkovania lekármi povinné až od 1.I.2012, ak by bola novela vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. prijatá bezo zmeny.

 


Napísanie a grafická úprava tohto komentára zabrali autorovi približne 6 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.