Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odmieta zrušiť povinné očkovanie proti pneumokokom napriek tomu, že je podľa jeho vlastných údajov prudko kontraproduktívne

08.02.2015 21:27

MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC

 

23.I.2015

 

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
83752 Bratislava 37

 

       Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácie

 

       Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších pred­pisov Vás chcem poprosiť o poskytnutie informácie:

  1. kedy bude zrušené povinné očkovanie proti pneumokokom? Vzhľadom na údaje z Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy (https://www.vzbb.sk/sk/urad/ narodne_centra/nrc_pn/trendy_vo_vyskyte_serotypov_Spneumoniae_na_Slovensku.pdf) je evidentné, že toto povinné očkovanie je celkovo kontraproduktívne a výsledky po takmer šiestich rokoch očkovania ukazujú, že sa výskyt vážnych pneumokokových ochorení z roka na rok zvyšuje, nehovoriac o zbytočných nežiaducich účinkoch, ktoré toto očkovanie spôsobuje našim najmenším a najnevinnejším detičkám.

       Zároveň by som sa chcela opýtať, voči komu bude vyvodená hmotná zodpovednosť za:

  1. desiatky miliónov eur z verejných zdrojov, vynaložených na 6 rokov kontraproduk­tívneho plošného očkovania,
  2. ujmu na zdraví tých osôb, ktoré utrpeli vážne pneumokokové ochorenia práve vďaka očkovaniu, keďže očkovanie viedlo k nárastu vážnych pneumokokových ocho­rení o vyše 100%.

       Totiž už najmenej rok pred schválením povinného očkovania proti pneumokokom na Sloven­sku bolo z vedeckej literatúry úplne zrejmé, že plošné očkovanie proti pneumokokom bude viac na škodu než na úžitok, viď napr.:

       Tento vývoj sa teda dal očakávať, vedelo sa dopredu, že to takto dopadne, ale aj napriek tomu to kompetentné osoby ignorovali a Slovensko si tak zopakovalo nemilú skúsenosť z USA — na škodu štátneho rozpočtu i na škodu zdravia tých, ktorých zdravie toto očkovanie údajne malo chrániť, ale nechránilo, práve naopak. Jediný, kto z neho mal úžitok, boli výrobcovia očkovacích látok.

       Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu zaoberať sa skutočným vplyvom očkovania na naše životy a životy tých najcennejších, našich detí. Odpovede na moje otázky Vás prosím poslať e-mailom na MENO.PRIEZVISKO@gmail.com

 

       S pozdravom

MENO PRIEZVISKO

 


 

logo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Vážená pani
MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC
MENO.PRIEZVISKO@gmail.com

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
23.I.2015 MO/2223/2015 Mgr. Merková
RNDr. MUDr. Mikas, PhD.
2.II.2015

 

       Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií — odpoveď

 

       Dňa 27.I.2015 bol Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky postúpený Váš list, resp. žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po preskúmaní žiadosti dospel k záveru, že z obsahovej stránky Vaša žiadosť nespadá pod režim zákona č. 211/2000 Z.z.

       I napriek vyššie uvedenému Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

       1. „Kedy bude zrušené povinné očkovanie proti pneumokokom?“

       Pneumokokové infekcie sú najčastejšou závažnou bakteriálnou infekciou vo svete a najčastejšou príčinou úmrtí detí v prvých dvoch rokoch života. Ide o závažné infekcie vyznačujúce sa vysokou chorobnosťou, v mnohých prípadoch s trvalými následkami až úmrtiami. Streptococcus pneumoniae je častou príčinou bakteriálneho zápalu pľúc, zápalu mozgových blán a infekcie krvi. Medzi ochorenia spôsobené S. pneumoniae s menej závažnými klinickými príznakmi infekcie patrí zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal priedušiek. Ochorenia spôsobené S. pneumoniae majú okrem závažného klinického dopadu aj výrazný ekonomický dosah vzhľadom na náklady spojené s liečbou.

       Povinné očkovanie chráni pred invazívnymi pneumokokovými ochoreniami u detí, znižuje počet komplikácií, trvalých následkov, prispieva k redukcii úmrtí, potreby hospitalizácie a zníženiu nákladov na antibiotickú liečbu. Okrem toho dochádza aj k sekundárnemu efektu, t.j. k poklesu nosičstva pneumokokov u malých detí, ktoré sú jedným z najčastejších zdrojov infekcie pre dospelých a starých ľudí a tým aj k zníženiu výskytu pneumokokových ochorení u dospelých.

       O zrušení povinného očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa preto z odborného hľadiska v súčasnosti neuvažuje.

       2. „Zároveň by som sa chcela opýtať, voči komu bude vyvodená hmotná zodpovednosť za desiatky miliónov eur z verejných zdrojov, vynaložených na 6 rokov kontraproduktívneho plošného očkovania“

       Celoplošné očkovanie je určené na ochranu detí do 5 rokov veku proti závažným formám invazívnych pneumokokových ochorení. Tento cieľ sa kontinuálne dosahuje. V roku 2011 bolo zriadené Národné referenčné centrum pre surveillance invazívnych pneumokokových nákaz a zároveň bolo vydané Odborné usmernenie na posilnenie surveillance invazívnych pneumokokových nákaz. Dosiahlo sa rozšírenie a skvalitnenie diagnostiky týchto nákaz, ktoré v minulosti často zostávali etiologicky neobjasnené. To jednoznačne znamená, že počet ochorení sa nezvýšil, zvýšil sa počet ochorení etiologicky objasnených. Posilnená surveillance naviac poukázala na ďalšie zraniteľné skupiny populácie, ktoré bude v budúcnosti potrebné rovnako chrániť a to 65 ročných a starších a všetky rizikové skupiny vo vzťahu k ich zdravotného stavu a prítomným chronickým chorobám. Práve americké zdravotné autority vydali koncom minulého roku odporúčania pre očkovanie amerického obyvateľstva nad 65 rokov a osoby v riziku.(ACIP,2014).

       3. „Zároveň by som sa chcela opýtať, voči komu bude vyvodená hmotná zodpovednosť za ujmu na zdraví tých osôb, ktoré utrpeli vážne pneumokokové ochorenia práve vďaka očkovaniu, keďže očkovanie viedlo k nárastu vážnych pneumokokových ocho­rení o vyše 100%“

       Ako sme už uviedli, k nárastu počtu ochorení nedošlo. Za toto obdobie došlo len k jednému prípadu ochorenia u očkovaného dieťaťa, ktoré malo imunodeficientné ochorenie. Ostatné ochorenia spôsobili kmene S. pneumoniae, ktoré neboli obsiahnuté v použitej vakcíne. Naopak, došlo k vážnemu poškodeniu zdravia u neočkovaného dieťaťa, ktoré prekonalo invazívne pneumokokové ochorenie s vážnymi trvalými následkami.

 

       S pozdravom

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
PEČIATKA ÚVZ SR

 

Bankové spojenie:
7000135898/8180
Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090