Ústavný súd Slovenskej republiky: tlačová informácia č. 92/2014

10.12.2014 00:00

       Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 10. decembra 2014 rozhodol:

       1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2013 o návrhu Krajského súdu v Nitre na vyslovenie nesúladu ustanovení § 51 ods. 1 písm. d) a § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, s čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 ods. 1 v spojení s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky nálezom takto:

       Návrhu Krajského súdu v Nitre n e v y h o v u j e .

 

       Viac na stránke Ústavný súd Slovenskej republiky.