Úrad verejného zdravotníctva SR svojím rozhodnutím protiprávne upiera rodičom právo na informácie o očkovacích látkach, ako aj právo na výber alternatívnych vakcín

25.12.2014 00:55

Ing. Marián Fillo

 

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) nižšie uvedeným zamietnutím Odvolania sa voči pokute od RÚVZ PP, udelenej matke neočkovaného dieťaťa za to, že nesúhlasila s očkovaním, pokým nedostane dostatoč né údaje o zložení a bezpečnosti použitých vakcín, v podstate:

 • uprel rodičom právo na informácie o očkovaní resp. o konkrétnej očkovacej látke (vrátane práva na poskytnutie príbalového letáku pred očkovaním), tzn. uprel im ich zákonom zaručené práva,
 • uprel rodičom možnosť voľby očkovacích látok alternatívnych voči očkovacím látkam, ktoré štát preferuje tým, že sú zaradené na Zozname kategorizovaných (poisťovňou hradených) liečiv, a to aj v prípade, že tieto alternatívne očkovacie látky sú na území Slovenskej republiky platne registrované a dostupné, čo v dôsledku znamená, že ÚVZ SR bez akéhokoľvek zákonného či iného opodstatnenia preferuje jedného jediného konkrétneho výrobcu očkovacích látok (GlaxoSmithKline = GSK),
 • dovolil očkujúcim lekárom veselo a beztrestne porušovať akékoľvek právne predpisy, týkajúce sa povinného očkovania, resp. všeobecne poskytovania zdravotnej starostlivosti, keď ide o povinné očkovanie, pokiaľ títo lekári poslušne hlásia akékoľvek „odmietnutie povinného očkovania“, a to aj v prípade, keď v skutočnosti k nijakému odmietnutiu povinného očkovania nedošlo,
 • úplne a vedome ignoruje porušovanie platných zákonov a amorálne správanie sa na strane očkujúcich lekárov a výrobcov očkovacích látok,
 • nespravodlivo pokutuje rodičov za chyby očkujúcich lekárov (neposkytujúcich informácie o očkovaní, čo im prikazuje najmenej 1 zákon a 1 vyhláška, ako aj krivo hlásiacich odmietnutie povinného očkovania, keď k nijakému odmietnutiu povinného očkovania nedošlo), pracovníkov RÚVZ (dezinterpretujúcich odmietnutie konkrétnej vakcíny ako odmietnutie očkovania vo všeobecnosti a tiež odmietnutie poskytnúť informovaný súhlas pred poskytnutím potrebných informácií ako odmietnutie povinného očkovania, upierajúcich rodičom právo na voľbu vakcíny a právo na informácie o očkovaní/vakcínach) a výrobcov vakcín (neuvádzajúcich v príbalovom letáku úplné informácie o zložení očkovacej látky a o jej nežiaducich účinkoch),
 • núti rodičov pod hrozbou pokuty porušovať platné právne predpisy (napr. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine),
 • notoricky bezočivo klame a zavádza (upresním v pripravovanom podrobnom komentári).

       Chýbajúce bodky, čiarky, zle vyskloňované/vyčasované slová, nedokončené vety a ďalšie jazykové nedostatky tohto paškvilu z dielne zamestnancov ÚVZ SR som neopravoval, aby ste videli na vlastné oči, milí daňoví poplatníci, akú ledabylú lajdácku prácu odvádzajú vami (a proti mojej vôli — žiaľ — aj mnou) platení darmožráči, pardón, štátni úradníci, tzn. de facto naši zamestnanci. Pri čítaní tohto paškvilu som mal dojem, že ho písal hosťujúci študent zo Stredoafrickej republiky a nie občan Slovenska, pracujúci v štátnej správe, ktorý by z podstaty veci mal bezchybne ovládať slovenský jazyk.

       Mimoriadne ma pobavili aj podarené preklepy ako napr. „po prekovaní infekcie“ (zrejme malo byť „po prekonaní infekcie“) či „Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“ (malo byť „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“). Diletant, čo písal toto Rozhodnutie, bol zrejme tak lenivý, že si nedal ani len tú námahu, aby si po sebe aspoň raz prečítal, čo za hlúposti to napísal. Žiaľ, toto nie je prvýkrát, je to skôr železné pravidlo, než aby to bola výnimka z pravidla. S ohľadom na to je mimoriadne komické, že ÚVZ SR považuje niektoré vety zo zamietnutého Odvolania „za dehonestujúce orgánov verejného zdravotníctva“. Naozaj nie je potrebné, aby boli slovenské orgány verejného zdravotníctva dehonestované v nejakom odvolaní mamičky, ktorá má pocit krivdy z nespravodlivo vysolenej pokuty. Oni sa totiž naše orgány verejného zdravotníctva viac než dokonale dehonestujú sami — tými paškvilmi, čo vytvárajú a posielajú rodičom, po ktorých právach a slobodách bezcitne šliapu s razanciou tvrdých (vakci)nacistických čižiem.

       A nie, naozaj nikomu sa nebudem ospravedlňovať za výraz „vakci-nacizmus“. Toto, čo teraz predviedol ÚVZ SR (viď nižšie), reálne je fašizmus či — ako som to, myslím, výstižne nazval — vakci-nacizmus, tzn. neľudská diktatúra, porušujúca základné ľudské práva a slobody i platný právny poriadok, a to jednostranne v prospech veľkokapitálu, snúbiaceho sa so štátnou mocou, a zároveň v neprospech radového občana. A pokojne ma za toto vyjadrenie žalujte, dámi a páni z ÚVZ SR či RÚVZ PP! Neviem sa dočkať!

       Na úvod snáď toľko stačí, milí čitatelia. Posúďte sami, či (ne)preháňam:

 


 

logo ÚVZ SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Číslo: OLP/8810/2014
Bratislava: 12.XII.2014

 

R o z h o d n u t i e

 

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) preskúmal odvolanie účastníčky konania p. Mgr. MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC zo dňa 13.X.2014, podané proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad“) číslo: KK 7251/2014 zo dňa 24.IX.2014 a podľa § 59 ods. 2 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

       Odvolanie p. Mgr. MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC zo dňa 13.X.2014 sa podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku zamieta.

       Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad číslo: KK 7251/2014 zo dňa 24.IX.2014 sa podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku potvrdzuje.

 

Odôvodnenie

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 v spojení s prílohou č. 1 bod 25 a ods. 3 písm. k) a § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 55 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) vydal podľa § 59 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 77 zákona č. 372/1990 Zb. dňa 24.IX.2014 pod číslom: KK 7251/2014 rozhodnutie (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým uznal p. Mgr. MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC (d'alej len „p. Mgr. MATKA“) vinnou zo spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorého sa dopustila tým, že ako zástupca maloletej MENO PRIEZVISKO, nar. DEŇ.MESIAC.ROK, trvale bytom ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC (ďalej len „maloletá DCÉRA“) nezabezpečila povinnosť podrobiť maloletú DCÉRU očkovanou prvou dávkou očkovacej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne, pneumokokovým invazívnym ochoreniam dňa 9.V.2014 v ambulancii MUDr. MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC (ďalej len „MUDr. LEKÁRKA“), čím porušila § 51 ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 5 ods. 3 a prílohou č. 2, časť A, bod 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 585/2008 Z. z.“).

       Ako z výroku napadnutého rozhodnutia ďalej vyplýva,

 • za spáchaný priestupok sa p. Mgr. MATKE ukladá podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. pokuta vo výške 50 eur (slovom päťdesiat euro),
 • podľa § 79 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. v spojení s § 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky č. 531/2008 Z. z. je p. Mgr. MATKA povinná uhradiť trovy konania vo výške 16 eur (slovom šestnásť eur),
 • pokutu a trovy konania je p. Mgr. MATKA povinná zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia na účet, uvedený vo výroku napadnutého rozhodnutia.

       Ako z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva,

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad obdržal hlásenie MUDr. LEKÁRKY zo dňa 9.5.2014 o odmietnutí povinného očkovania 1. dávkou očkovanej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, ktoré je povinné v zmysle § 6 ods. 1 vyhlášky č. 585/2008 Z. z.; v hlásení je uvedené, že matka odmieta očkovanie konkrétnymi očkovacími látkami od konkrétnych výrobcov, čo však nie je kontraindikácia očkovania,
 • p. Mgr. MATKA hlásenie o odmietnutí očkovania odmietla podpísať, je to potvrdené MUDr. LEKÁRKOU a sestrou MENO PRIEZVISKO,
 • týmto konaním nebola splnená povinnosť zástupcu dieťaťa, vyplývajúca z § 51 ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.,
 • dňa 14.V.2014 bolo p. Mgr. MATKE zaslané predvolanie na konzultáciu do poradne očkovania pri Regionálneho úrade verejné zdravotníctva Poprad na deň 3.VI.2014; na toto predvolanie však písomne odpovedala, konzultácie sa nezúčastnila.
 • v písomnej odpovedi uviedla: „Muselo dôjsť k omylu, pretože Vami uvádzané — „z dôvodu odmietnutia očkovania“ nie je korektné. Odmietla som konkrétne očkovacie látky od konkrétnych výrobcov, a to je rozdiel. Okrem toho som ako rodič v ambulancii nebola plne informovaná podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navyše nie som si vedomá skutočnosti, že by som niekedy poskytla MUDr. LEKÁRKE súhlas na poskytovanie osobných údajov (mojich a dieťaťa) a údajov o zdravotnom stave dieťaťa tretej strane.“,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad listom číslo: 4363/2014 vo veci začal priestupkové konanie a v súlade s § 74 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. bolo nariadené ústne pojednávanie na 1.VIII.2014; predvolanie na toto ústne pojednávanie bolo riadne doručené dňa 10.VI.2014,
 • ústneho pojednávania sa dňa 1.VIII.2014 zúčastnil splnomocnený zástupca p. Mgr. MATKY, p. MENO PRIEZVISKO, bytom ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC (ďalej len „p. ZÁSTUPCA“).

       Ako z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia ďalej vyplýva, po zákonnom poučení a po oboznámení sa s obsahom spisového materiálu, týkajúceho sa priestupku p. ZÁSTUPCA do zápisnice uviedol:

„Odkiaľ má MUDr. LEKÁRKA tlačivo na nahlásenie odmietania očkovania? Na základe čoho RUVZ požaduje poskytovanie údajov od pediatra? Zákon na ochranu osobných údajov a zákon o zdravotnej starostlivosti je špecifickejší, popiera poskytovanie osobných údajov.

       Myslím, že zákon bol porušený z Vašej strany. Podľa mňa išlo o protizákonný postup aj pediatričky aj RÚVZ. Osobné údaje môžu byť poskytované len na nevyhnutné účely epidemiologického vyšetrovania iba v nevyhnutnom rozsahu. Pani MATKA súhlas na poskytovanie osobných údajov pediatričke svojho dieťaťa nedala. V zákone 355/2007 nie sú ustanovenia upravujúce právo pracovníkom RÚVZ nahliadať do zdravotnej dokumentácie.

       Maloletá DCÉRA sa narodila počas komplikovaného kliešťového pôrodu, čo malo neurologické následky, je vedená v neurologickej ambulancii ako hypotonické dieťa pričom neurologické diagnózy môžu byť kontraindikácie očkovania, taktiež výsledky imunologického vyšetrenia boli mimo normu, čo je opäť kontraindikáciou očkovania. Pediatrička bola povinná na základe zákona o liekoch predložiť bez vyzvania príbalový leták o vakcíne, čo neurobila, taktiež neinformovala o možných nežiaducich účinkoch očkovania ani v rozsahu príbalového letáku, nehovoriac o tom, že výrobca v letáku zatajuje 95 % hlásených nežiaducich účinkov očkovania. V slovenskom príbalovom letáku sa neuvádza väčšina prídavných látok, na rozdiel od príbalového letáku austrálskeho tej istej vakcíny a to vrátane látok karcinogénnych, neurotoxických a alergénnych. Zákon o rodine ukladá rodičom sústavne a dôkladne starať sa okrem iného aj o zdravie dieťaťa, čo obnáša aj kontrolu zloženia všetkých potravín alebo liekov, ktoré má dieťa prijať. Preto je rodič v podstate povinný zaujímať sa o zloženie aj vakcín v povinnom očkovaní, ale od pediatra sa p. MATKA tieto informácie nedozvedela. Keďže nie je predpoklad, že by bola pediatrička veci znalá, pýtame si kompletnú informáciu o zložení vakcíny, to znamená, úplný chemický rozbor od RÚVZ, rovnako tak aj vedecké dôkazy o neškodnosti očkovania predmetnými vakcínami u detí s hypotóniou a s imunologickými ukazovateľmi mimo normu. To čo pediatrička uvádza ako odmietnutie očkovania, je v skutočnosti odmietnutie výkonu očkovania za nedostatku informácií, ktoré by zo zdravotného hľadiska oprávňovali vykonať očkovanie za aktuálneho zdravotného stavu maloletej DCÉRY. P. MATKA nie je zásadne proti očkovaniu, neodmieta ho ako také, no chce si byť istá tým, že ponúkané očkovacie látky jej dcére neuškodia a preto si pýta vyššie uvedené vedecké dôkazy a informácie, ktoré nedostala od pediatričky. Preto tiež odmieta obvinenie z priestupku, keďže očkovanie má nastať až po informovaní rodičov o očkovaní, ale toto informovanie neprebehlo v dostatočnej miere. Je teda absurdné, že pediatrička hlásila odmietnutie očkovania, pretože to bola ona, ktorá si nesplnila svoje povinnosti. Zároveň nezobrala do úvahy zdravotný stav dieťaťa, ktorý je kontraindikáciou očkovania. P. MATKA tiež namieta proti výrobkom spoločnosti GSK, ked'že táto firma sa v minulosti dopustila a stále sa dopúšťa hrubo neetického správania: zatajovanie nežiaducich účinkov svojich výrobkov, falšovanie vedeckých štúdií, protizákonný nábor do klinických skúšok, podplácanie lekárov a zdravotníckych zariadení za účelom zvýšenia predaja svojich výrobkov ai. P. MATKA odmieta podporovať amorálne praktiky tejto firmy používaním jej výrobkov. Výsledky neurologického a imunologického vyšetrenia doručí p. MATKA dodatočne.“

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol príslušné ustanovenia platných právnych predpisov, dotýkajúce sa predmetnej veci a uviedol:

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky určilo pre povinné očkovanie detí proti záškrtu, tetanu. Čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovýni invzívnym ochoreniam v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. v Zozname kategorizovaných liekov vakcíny Infanrix hexa, Synflorix a Prevenar 13,
 • na základe vyššie menovaných právnych predpisov odmietnutie vyššie menovaných vakcín je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva,
 • k priebehu a rozsahu vyšetrenia dieťaťa pred očkovaním sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad nevyjadruje, nakoľko nie je oprávnený skúmať zákonnosť postupu ošetrujúceho lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) v § 10 ods. 3 písm. f) ustanovuje, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy, realizovanej vo verejnom záujme, kam nesporne patrí aj ochrana verejného zdravia.

       K vyjadreniu, podanému p. ZÁSTUPCOM na ústnom pojednávaní Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad v odôvodnení napadnutého rozhodnutia okrem iného uviedol:

 • zákon č. 122/2013 Z. z. v § 10 ods. 3 písm. f) ustanovuje, že prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, kam nesporne patrí aj ochrana verejného zdravia,
 • v § 55 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. sú ustanovené oprávnenia osôb, vykonávajúcich štátny zdravotný dozor, medzi ktoré patrí právo vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov, ďalej právo požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov, medzi ktoré sa radí aj zdravotná dokumentácia,
 • p. Mgr. MATKA nepredložila žiadne relevantné dôkazy, ktorými by odôvodnila nesplnenie povinnosti podrobiť svoje maloleté dieťa — maloletú DCÉRU povinnému očkovaniu 1. dávkou proti uvedených prenosných ochoreniam,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. pripúšťa len jedinú výnimku vo vzťahu k povinnému očkovaniu a to existenciu kontraindikácie pre dané očkovanie,
 • na základe posúdenia všetkých dôkazov v tomto konaní nedošlo k preukázaniu existencie kontraindikácie pre dané očkovanie,
 • v súlade s § 13 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. lekár vykoná očkovanie po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania: ak by lekár určil kontraindikáciu očkovania, musela by byť zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii očkovaného dieťaťa ako i v hlásení o odmietnutí povinného očkovania,
 • k priebehu a rozsahu vyšetrenia dieťaťa pred očkovaním sa regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadruje, nakoľko nie je oprávnený skúmať zákonnosť postupu ošetrujúceho lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad, p. Mgr. MATKE a ani p. ZÁSTUPCOVI neprislúcha posudzovať odbornosť ošetrujúceho lekára,
 • tvrdenia o výrobkoch spoločnosti GSK sú nepodložené vyjadrenia účastníka konania,
 • priestupok bol spáchaný porušením ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a nie zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 36/2005 Z. z.“),
 • práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb sa v konaní podľa zákona č. 355/2007 Z. z. nemôžu zamieňať s práva a povinnosťami, uvedenými v jednotlivých ustanoveniach zákona č. 36/2005 Z. z.,
 • nerešpektovanie povinného očkovania môže ohroziť zdravie populácie nárastom počtu závažných infekčných ochorení, ktoré môžu vyvolať zdravotné komplikácie a poškodenie zdravia. Jedným z najvýznamnejších preventívnych opatrení v boji proti prenosným ochoreniam je imunizácia. Slovenská republika tak ako aj ostatné členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie („WHO“) prijala rozšírený program imunizácie a riadi sa odporúčaniami WHO a Európskej komisie,
 • objektívna stránka, t. j. ohrozenie verejného zdravia neočkovanou osobou spočíva v tom, že každé odmietnutie povinného očkovania znamená existenciu vnímavého jedinca, ktorý môže ďalej šíriť nebezpečné choroby a tým vážne ohrozuje verejné zdravie,
 • objektívne právne normy (ktoré sú záväzné pre každého), chrániace zdravie detí, nesmú byť zrušené kvôli subjektívnemu presvedčeniu rodičov; práve povinnosti a zodpovednosť vyplývajúca z toho, že je niekto rodičom, je silnejšia než rodičovské práva, ktorú sú tiež zákonné, ale v tomto prípade sú zákonom obmedzené. Preto rodič, ktorý neumožní, aby jeho dieťa bolo zaočkované napriek lekárskym odporúčaniam a právnej povinnosti, zbavuje dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie na najvyššej úrovni a dokonca ohrozuje rovnaké právo ostatných členov spoločnosti,
 • vzhľadom na to, že je nepochybné, že p. Mgr. MATKA spáchala priestupok podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia,
 • pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadal na všetky okolnosti spáchania priestupku. P. Mgr. MATKA tým, že vedome odmieta podrobiť svoje dieťa povinnému očkovaniu, ohrozuje tak jeho zdravie a tiež verejný záujem spoločnosti na predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení, teda na ochrane verejného zdravia,
 • pri určení výšky pokuty prihliadal správny orgán na mieru rizika ohrozenia verejného zdravia prenosnými ochoreniami, proti ktorým p. Mgr. MATKA odmietla povinné očkovanie a súčasne prihliadal na skutočnosť, že sa jedná o odmietnutie prvého očkovania u maloletej DCÉRY,
 • podľa § 13 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu,
 • podľa § 79 ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

       Proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad Číslo: KK 7251/2014 zo dňa 24.IX.2014 podala účastníčka konania p. Mgr. MATKA (ďalej len „odvolávateľka“) v zákonom stanovenej lehote odvolanie zo dňa 13.X.2014 (ďalej len „podané odvolanie“), ku ktorému zaujíma Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku nasledovné stanovisko:

       Podľa ČI. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

       Podľa ČI. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

       Podľa § 3 ods. 1 prvá veta správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

       Podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby sú povinné podrobiť sa povinnému očkovaniu.

       Podľa § 51 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.

       Podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2.

       Podľa § 56 ods. 2 druhá veta zákona č. 355/2007 Z. z. za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.

       Podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti orgány verejného zdravotníctva.

 

K 1. bodu podaného odvolania:

       Pokiaľ sa v tomto bode podaného odvolania poukazuje na ustanovenie § 6 ods. 3 písm. k zákona č. 355/2007 Z. z. k tomu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza nasledovné:

 • zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 355/2007 Z. z. priniesol zmeny aj v § 6 ods. 3,
 • zákon č. 204/2014 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1.VIII.2014
 • podľa § 63c ods. 6 zákona č. 204/2014 Z. z. konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov,
 • oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad o začatí konania o priestupku číslo: 4363/2014 zo dňa 3.VI.2014 bolo p. Mgr. MATKE doručené dňa 10.VI.2014

z čoho vyplýva, že predmetné konanie o priestupku bolo začaté a nebolo právoplatne ukončené do lehoty pred 1.VIII.2014 a preto Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad postupoval správne, keď napadnuté rozhodnutie vydal podľa do 1.VIII.2014 platného zákona č. 355/2007 Z. z.

       Tento bod podaného odvolania považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za neopodstatnený.

 

K 3. I. Bodu podaného odvolania:

       Zákon č. 355/2007 Z. z. v § 51 ods. 1 písm. d) ustanovuje povinnosť fyzických osôb podrobiť sa povinnému očkovaniu.

       Podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení ustanovilo prenosné ochorenia, proti ktorým sa povinne očkuje.

       Žiadny právny predpis neustanovuje konkrétnu povinnosť liečiť konkrétne ochorenie konkrétnym liekom a preto ani nie je a nemôže byť ustanovené, ktorými očkovacími látkami sa má vykonať povinné očkovanie proti vybraným prenosným ochoreniam tak, ako sa na to poukazuje v tomto bode podaného odvolania kde sa uvádza, že vôbec v žiadnom právnom platnom právnom predpise nie je ustanovené povinné očkovanie očkovacou látkou Infanrix Hexa.

       Nakoľko očkovacie látky Infanrix Hexa, Synflorix alebo Prevenar 13 sú jedinými očkovacími látkami v rámci kategorizácie liekov a liečiv, ktoré sú určené na pravidelné povinné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam v Slovenskej republike, v prípade, že zástupca dieťaťa odmieta očkovanie uvedenými očkovacími látkami, odmieta aj povinné pravidelné očkovanie proti uvedeným prenosným ochoreniam.

 

K 3. II. bodu podaného odvolania:

       Podrobnosti o postupoch pri vykonávaní povinného očkovania ustanovuje vyhláška č. 585/2008 Z. z., pričom očkujúci lekári sú povinní vykonávať očkovanie podľa touto vyhláškou stanovených postupov a používať očkovacie látky, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky.

       Orgány verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nie sú oprávnené posudzovať postupy ošetrujúcich lekárov a to ani pri vykonávaní očkovania.

       V prípade podozrenia na nesprávny postup pri aplikácii očkovacej látky alebo iného pochybenia zo strany zdravotníckeho zariadenia je možné obrátiť sa na Urad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

K 3. III. bodu podaného odvolania:

       Podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.

       Podľa § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2.

       Očkovanie je zásahom do organizmu a môžu sa po ňom tak, ako aj po každom inom lieku vyskytnúť nežiaduce reakcie.

       Charakter reakcie po očkovaní, jej stupeň závažnosti a vzťah ku konkrétnej očkovacej látke predstavujú zásadnú informáciu v hodnotení možnosti pokračovania očkovania alebo stanovenia kontraindikácie (dočasnej alebo trvalej). Väčšina reakcií po očkovaní patrí medzi očakávané reakcie, ktoré sa v súvislosti s odaním očkovacej látky už vyskytli a sú uvedené v príbalovou letáku pre užívateľa. Ich frekvencia výskytu je rôzna, závisí od individuálnej predispozície jednotlivca, ale aj od aplikačnej techniky. V klinickej praxi prevažujú fyziologické reakcie po aplikácii očkovacích látok a najmä časová koincidencia reakcie po očkovaní s iným ochorením, ktorého vznik mnohokrát vôbec príčinne nesúvisí s podaním očkovacej látky. Aj napriek tomu je potrebné akceptovať, že reakcie sa po očkovaní vyskytnúť môžu, pričom frekvencia výskytu reakcií po očkovaní je mnohonásobne nižšia v porovnaní s komplikácia a trvalými následkami po prirodzenej infekcii. Z toho dôvodu je individuálny a celospoločenský prínos primárnej prevencie pre infekčnými chorobami vyšší, než predpokladané riziko vzniku závažného poškodenia po podaní očkovacej látky. Reakcie po očkovaní sú najčastejšie bolesť v mieste vpichu, začervenanie, opuch, zvýšená teplota, zvýšená plačlivosť, ktoré však vymiznú obvykle do 2 dní. Ide o prirodzenú „fyziologickú“ reakciu organizmu na vpravenie antigénu (očkovacej látky) do organizmu, ktorý indukuje tvorbu špecifických protilátok.

       V súlade s legislatívou, platnou v Slovenskej republike je každý lekár povinný hlásiť nežiaduce reakcie v súvislosti s aplikáciou liečiv. Reakcie po očkovaní hlásia lekári Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „ŠÚKL“) a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Hlásenie nežiaducich reakcií v súvislosti s očkovaním je každoročne kontrolované. Administratívna kontrola pravidelného povinného očkovania sa vykonáva vo všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast v Slovenskej republike.

 

K 3. IV. bodu podaného odvolania:

       Kompetencie orgánov verejného zdravotníctva sú ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z.

       Orgány verejného zdravotníctva nie sú oprávnené kontrolovať povinnosti, ustanovené zákonom o rodine.

       Vyhláška č. 585/2008 Z. z. bola vydaná na vykonanie ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a nie zákona o rodine.

       Akékoľvek „porovnávanie“ zákona č. 36/2005 Z. z. a vyhlášky č. 585/2008 Z. z. je právne irelevantné a zavádzajúce a tvrdenie, uvedené v tomto bode podaného odvolania o trestnom čine, prípadne zneužívaní právomoci verejného činiteľa v súvislosti s postupom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad pri vydávaní napadnutého rozhodnutia považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za dehonestujúce orgánov verejného zdravotníctva.

 

K 4. bodu podaného odvolania:

       Viď stanovisko k bodu 3.I a 3.II.

 

K 5. bodu podaného odvolania:

       Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia je vecou celospoločenskou, t. j. celej populácie a zabezpečenie verejného zdrvia nie je možné ponechať na slobodnej voľbe jednotlivca a preto ani zákon č. 355/2007 Z. z. takéto ustanovenie o akomkoľvek odmietnutí ktorejkoľvek povinnosti, ustanovenej týmto zákonom nemá a preto ani zástupca dieťaťa nemá právo odmietnuť jeho povinné očkovanie.

       Povinné očkovanie ako jeden z najúčinnejších nástrojov v boji proti prenosu a šíreniu nebezpečných prenosných ochorení a ako prostriedok, slúžiaci na ochranu verejného zdravia nemôže byť viazaný na „súhlas“ alebo „nesúhlas“ jednotlivca; v takomto prípade by celoplošnú ochranu verejného zdravia nebolo možné zabezpečovať.

       Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia sa riadi zákonom č. 355/2007 Z. z. a nie zákonom č. 576/2004 Z. z. tak, ako sa na to v tomto bode podaného odvolania poukazuje a teda aj práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb-podnikateľov ako aj právnických osôb a tiež orgánov štátnej správy sú ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. a neriadia sa ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z. z.

       V ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast sa podozrenie na kontraindikáciu očkovania zhodnotí posúdením klinického stavu, laboratórnych nálezov, výsledkov vyšetrovacích metód a aktuálnej alebo dlhodobej liečby dieťaťa vo vzťahu k jednotlivým druhom očkovania, ďalej rizikovosti reakcií na očkovanie v súvislosti s ochorením dieťaťa, ktoré diagnostikov lekár špecialista.

       Konzultačnú činnosť v oblasti povinného i odporúčaného očkovania u detí s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami zabezpečujú centrá očkovania. Postup pri vykonávaní očkovania detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania je upravený v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33477/2010-OZS (uverejnenom vo Vestníku MZ SZ čiastka 32-60 zo dňa 20.XII.2010). Povinné očkovanie možno odložiť iba v prípade, ak existuje dočasná alebo trvalá kontraindikácia očkovania. Po odznení dočasnej kontraindikácie je dieťa doočkované.

       V kompetencii orgánov verejného zdravotníctva nie je posudzovať odbornosť ošetrujúcej lekárky, nakoľko kompetentný zhodnotiť, či u dieťaťa, ktoré má byť očkované, existujú zdravotné dôvody, kontraindikácie očkovanie je práve očkujúci lekár, v ktorého starostlivosti je dieťa, ktoré má byť očkované.

 

K 6. bodu podaného odvolania:

       V zmysle stanoviska Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pokiaľ ide o povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov poskytovať orgánom verejného zdravotníctva všetky informácie a údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať na plnenie ich úloh, je nesporné, že zahŕňa aj povinnosť oznámiť odmietnutie povinného alebo nariadeného očkovania a to za účelom vyvodenia priestupkovej zodpovednosti voči povinnej fyzickej osobe.

       Ide o informácie a údaje, ktoré svojim obsahom sú nevyhnutné pre výkon verejnej správy na úseku verejného zdravotníctva, pričom ich rozsah je určený jeho účelom, v danom prípade vyvodením zodpovednosti za protiprávne konanie. Je preto logické, že poskytovateľ je povinný okrem skutočností odmietnutia očkovania oznámiť osobné údaje osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu, resp. osobné údaje ich zákonných zástupcov a to v rozsahu, aby mohol byť zabezpečený riadny výkon verejnej správy, t. j. uskutočnením priestupkového konania dosiahnuť realizáciu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení formou povinného očkovania.

       Pre orgány verejného zdravotníctva je stanovisko Generálnej prokuratúry záväzné.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považuje námietky, uvedené v tomto bode podaného odvolania, týkajúce sa zákona o ochrane osobných údajov v kontexte napadnutého rozhodnutia za zavádzajúce.

 

K 7. bodu podaného odvolania:

       Viď stanovisko k bodu 3.I.

 

K 8. bodu podaného odvolania:

       Viď stanovisko k bodu 3.II

       Cieľom medicíny, založenej na dôkazoch je aplikovať do medicínskej praxe všetky zisteného poznatky, s cieľom podporovať zdravie populácie. Dôkazy však musia spĺňať aspekty odbornosti, objektívnosti a pravdivo a jasne informovať o zistených výsledkoch.

       Tvrdenie, že očkovanie spôsobuje vznik autoimunitných a iných ochorení nie je podložené dôveryhodnými vedeckými štúdiami, ktoré by jednoznačne a objektívne potvrdzovali ich príčinný vzťah. Rozsiahle epidemiologické štúdie vo viacerých krajinách nepotvrdili príčinnú súvislosť medzi očkovaním a autizmom, očkovaním a vznikom diabetes mellitus, očkovaním a poruchami imunitného systému.

       Očkovacie látky obsahujú hliník vo forme hydroxidu hlinitého. Je to látka, ktorej prítomnosť zásadným spôsobom zvyšuje imunitnú odpoveď na očkovanie. Bez hydroxidu hlinitého by bola odpoveď na očkovanie slabá, bez žiaducej odpovede imunitného systému. Európsky liekopis stanovuje maximálne povolené množstvo v jednej dávke očkovacej látky, čo je 1,25 mg. Mnohé štúdie a následne mataanalýzy nepriniesli dôkazy o tom, že by zlúčeniny hliníka spôsobili vážne alebo dlhodobé nežiaduce účinky. Žiadna z očkovacích látok, ktorá sa v Slovenskej republike používa v rámci plošného očkovania, neobsahuje väčšie množstvo hliníka, ako ej povolené Európskym liekopisom.

       Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Ak by sa vyskytol prípad, že by bolo dieťa alebo dospelý trvale poškodený očkovaním, bude mať k dispozícii všetky diagnostické, liečebné a rehabilitačné postupy podľa jeho zdravotného stavu hradené zo zdravotného poistenia.

 

K 9. bodu podaného odvolania:

       Viď stanovisko k bodu 6.

       Podľa § 55 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená požadovať informácie údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov.

       Podľa § 52 ods. 5 písm. písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

       Orgány verejného zdravotníctva majú svoje právomoci zakotvené v zákona č. 355/2007 Z. z. a nie v zákone č. 576/2004 Z. z.

       V tomto bode podaného odvolania sa správne uvádza, že cit.: „RÚVZ teda má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie len za účelom epidemiologického vyšetrovania, a aj vtedy len v na to nevyhnutnom rozsahu.“

       Epidemiológia je odbor lekárstva, zaoberajúci sa príčinami vznikom a zákonitosťami šírenia chorôb hromadného výskytu (infekčných aj neinfekčných). (Epidémia je hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste.)

       Vychádzajúc z uvedeného úrady verejného zdravotníctva nekonajú v rozpore s platnými právnymi predpismi, keď zisťujú podklady, potrebné pre rozhodnutie a to ani podklady, potrebné pre priestupkové konanie.

 

K 10. bodu podaného odvolania:

       Viď stanovisko k bodu 5.

 

K 11. bodu podaného odvolania:

       Orgány verejného zdravotníctva nie sú kompetentné posudzovať odbornosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

       Konštatovať skutočnosť, či zdravotnícke zariadenie alebo osoba, ktorá poskytla zdravotnú starostlivosť porušila alebo nie „celý rad platných právnych predpisov“ tak, ako sa na to v tomto bode podaného odvolania poukazuje, je príslušný iba Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne súd.

 

K 12. bodu podaného odvolania:

       Ku skutočnostiam, uvedeným v tomto bode podaného odvolania Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, že nedisponuje relevantnými informáciami o potvrdených úmrtiach detí v príčinnej súvislosti s očkovaním.

       V Slovenskej republike úmrtie v príčinnej súvislosti s očkovaním zaznamenané nebolo.

       V Slovenskej republike národnou autoritou v otázkach, týkajúcich sa bezpečnosti liekov a liečiv je ŠÚKL.

       V rámci centrálnej registrácie európskej únie sa posudzujú všetky aspekty, ktoré sa týkajú výrobného procesu očkovacích látok. Informácie a dokumenty, ktoré musia byť priložené k žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh, musia preukázať, že terapeutická účinnosť výrobku prevažuje nad jeho potenciálnymi rizikami. Európska únia zaviedla prísny systém na hodnotenie bezpečnosti lieku. Regulačný systém dohľadu nad liekmi v Európskej únii zahŕňa vnútroštátne regulačné orgány pre lieky v členských štátoch, Európsku komisiu ako príslušný orgán pre lieky, schválené v Európskej únii prostredníctvom centralizovaného postupu, európsku agentúru pre lieky, ktorá zodpovedá za centrálne povolené lieky a koordináciu systému. Spoločnosť, ktorá je držiteľom povolenia na uvedenie lieku na trh, má zákonnú povinnosť nepretržite zbierať údaje a vykonávať činnosti, súvisiace s dohľadom nad liekmi. Kľúčovú úlohu pri sledovaní bezpečnosti liekov v Európskej únii má Európska agentúra pre lieky, ktorej hlavnou úlohou je podporovať koordináciu európskeho systému dohľadu na liekmi, poskytovať informácie o bezpečnom a účinnom používaní liekov, riadiť a udržiavať európsky systém dohľadu na liekmi.

       V Európskom liekopise sú uvedené spôsoby pomnoženia vírusov pre jednotlivé očkovanie látky a požiadavky na ich rôzne testovanie (napr. obsah vírusov, nukleovej kyseliny, toxicity, atď.). Ako uvádza ŠÚKL, dve bunkové kultúry (použité na množenie vírusu rubeoly, ktorý sa len ťažko množí na iných bunkách) boli pripravené v 50-tych rokoch minulého storočia z dvoch legálnych potratov. Odvtedy sa bunky rozmnožujú umelo a nezískavajú sa na novo. Tieto bunkové kultúry sú schválené odbornými autoritami a keďže ide o registrované očkovacie látky, voči tomuto procesu nemajú výhrady v oblasti medicínskej etiky ani regulačné úrady. ŠÚKL v rámci analýz každej šarže očkovacej látky pred jej prepustením do verejnej distribučnej siete preveruje prítomnosť a koncentráciu všetkých zložiek očkovacích látok a garantuje ich bezpečnosť.

 

K 13. bodu podaného odvolania:

       Viď stanovisko k bodu 3.I a 3.II.

       V zákon č. 355/2007 Z. z. v § 51 ods. 1 písm. d) je jasne ustanovená povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu a splnenie tejto povinnosti pre zástupcu dieťaťa vyplýva z ustanovenia § 51 ods. 3. Nie je teda pravdou tvrdenie, uvedené v tomto bode podaného odvolania, že odvolávateľka svojim konaním, ktoré je predmetom uvedeného priestupkového konania neporušila nijaké ustanovenie zákona č. 355/2007 Z. z. Ako z podaného odvolania vyplýva,

 • odvolávateľka disponuje množstvom informácií o očkovacej látke Infanrix Hexa a Synflorix,
 • vyslovuje subjektívny názor, že informácia v príbalovom letáku očkovacej látky je neúplná,
 • požaduje takú informáciu od orgánu verejného zdravotníctva (kompletný chemický rozbor), ktorou orgán verejného zdravotníctva nedisponuje a ani disponovať nemôže (takouto informáciou nedisponuje ani lekár, ktorý predpíše pacientovi liek) — s takouto požiadavku sa môže odvolávateľka obrátiť na výrobcu očkovacej látky.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k tomuto bodu podaného odvolania poznamenáva, že

 • zo strany odvolávateľky došlo jednoznačne k porušeniu ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.,
 • povinnosť ustanovená zákonom č. 355/2007 Z. z. nie je a ani nemôže byť zamieňaná povinnosťami, ktoré ustanovuje iný právny predpis, teda ani zákon č. 36/2005 Z. z.. tak, ako je to uvedené k bodu 3.I., odmietnutie očkovania konkrétnou očkovacou látkou, je vlastne odmietnutie povinného očkovania.

       Pokiaľ sa v tomto bode podaného odvolania poukazuje na akékoľvek „prepojenie“ orgánu verejného zdravotníctva na výrobcu predmetnej očkovacej látky, toto tvrdenie považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za hrubo zavádzajúce a zváži ďalšie kroky na obhajobu orgánov verejného zdravotníctva.

       Opakovane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k tomuto bodu podaného odvolania uvádza, že

 • v súlade s § 13 ods. 1 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. lekár vykoná očkovanie po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania,
 • v súlade s § 13 ods. 2 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení, do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania,
 • v prípade podozrenia na pochybenia zo strany zdravotníckeho zariadenia je možné obrátiť sa na Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

       Tvrdenie, uvedené v tomto bode podaného odvolania o tom, že odvolávateľke ide len o snahu zistiť podrobné informácie o očkovacích látkach považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za zavádzajúce, nakoľko ako z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia tak i z priloženého spisového materiálu vyplýva, odvolávateľka p. Mgr. MATKA bola listom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad číslo: 3685/2014 zo dňa 14.v.2014 predvolaná do poradne očkovania na konzultáciu, kde mohla dostať odpoveď na všetky svoje otázky. Odvolávateľka p. Mgr. MATKA však túto možnosť nevyužila.

 

K 14. bodu podaného odvolania:

       Význam očkovania spočíva v individuálnej a kolektívnej ochrane.

       Na individuálnej úrovni chráni jednotlivca pred nákazou, na kolektívnej úrovni je dôležitá kolektívna imunita, ktorá predstavuje stav imunity (prirodzenej i umelo získanej) v populácii alebo určitej komunite. Rezistencia (odolnosť) populácie voči zavlečeniu a šíreniu infekčného agens ako pôvodcu choroby sa opiera o špecifickú imunitu vysokej proporcie rizikovej populácie voči špecifickému vyvolávateľovi ochorenia.

       Všeobecné pravidlá imunizácie platia na celom svete a sú definované WHO ako celosvetový program imunizácie.

       Očkovací kalendár si definuje každá krajina samostatne. Je v záujme jednotlivca ale aj celej spoločnosti, aby bola chránená pred infekčnými ochoreniami. Aj preto je očkovanie voči najdôležitejším infekčných ochoreniam v Slovenskej republike zakotvené v zákona ako povinné očkovanie.

       Aj v niektorých iných krajinách je očkovanie vedené ako povinné očkovanie. Resp. povinnosť byť zaočkovaný platí v mnohých štátoch sveta — len je zaistená rôznou formou. V niektorých krajinách sa vzhľadom na opakovaný výskyt epidémií infekčných ochorení u nezaočkovaných jedincov uvažuje o opätovnom zavedení povinného očkovania. U nás je povinné očkovanie u detí presne v zmysle deklarácie UNICEF: „Dieťa má právo byť chránené pred infekčných chorobami očkovaním.“ Znamená to. že nikto (ani rodič) mu toto právo nemôže odoprieť.

 

K 15. I. bodu podaného odvolania:

       V praxi sa monitoruje účinnosť, resp. imunogenita očkovacích látok na základe stanovenia hladiny špecifických protilátok v sére zaočkovanej osoby. Hladina pretrvávajúcich špecifických protilátok sa používa na sledovanie individuálnej špecifickej imunity a kolektívnej imunity v rámci imunologických prehľadov. Imunologické prehľady sú realizované cestou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na ich základe sa uskutočňujú zmeny v imunizačných schémach a účinný postup očkovania.

 

K 15. II. bodu podaného odvolania:

       Očkovacie látky nie sú 100% imunogénne, t. j. nie každý očkovaný zareaguje na očkovanie vytvorením protilátok. Ďalej sú tu deti, ktoré nemôžu byť trvale zo zdravotných dôvodov očkované pre tzv. trvalú kontraindikáciu. Z uvedených dôvodov je potrebné, aby všetky zdravé deti, ktoré kontraindikáciu na očkovanie nemajú, boli pre dosiahnutie kolektívnej imunity zaočkované. Ak teda rodič odmietne dať svoje dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti, vnímavé voči infekcii, ktoré nemôžu byť trvale zo zdravotných dôvodov očkované. Priaznivá epidemiologický situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním v Slovenskej republike vedie laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. V súčasnosti však pri migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené. Pri nedostatočnej optimálnej hladine tzv. kolektívnej imunity, môže hroziť návrat osýpok, ružienky, detskej obrny, záškrtu a ďalších infekčných ochorení.

 

K 15. III bodu podaného odvolania:

       Účinnú odpoveď organizmu možno docieliť po prekonaní infekčného ochorenia alebo po aplikácii očkovacej látky. Po prekovaní infekcie vzniká krátkodobá, dlhodobá alebo až celoživotná aktívna imunita. Ak je očkovanie účinné, pretrváva ochranná hladina protilátok v krvi niekoľko rokov a následnou posilňujúcou dávkou očkovacej látky sa udržuje ďalšie desaťročia. Výška protektívnej hladiny však závisí od okolností, ktoré sa líšia pre rôzne druhy očkovacích látok a od určitej skupiny osôb. Imunizácia je vytváranie nešpecifickej a špecifickej imunitnej odpovede v ľudskom organizme na očkovaný antigén, adjuvans alebo ostatné zložky očkovacej látky. Po prekonaní infekcie je riziko komplikácií: prípady ochrnutia, spôsobené prirodzenou infekciou detskej obrny, mentálna retardácia po prirodzene prekonanej pneumokokovej alebo hemofilovej meningitíde, zlyhanie pečene alebo nádor pečene po prirodzenej infekcii hepatitídy typu B alebo prípady ohluchnutia po prekonaní mumpsu. Tieto komplikácie sú vysokou cenou za získanú odolnosť voči ochoreniam, proti ktorým môžeme dnes očkovať, prekonaním infekcie. Očkovanie teda chráni nielen pred infekciami, ale aj vážnymi komplikáciami a trvalými následkami.

 

K 15. IV. bodu podaného odvolania:

       Všeobecné pravidlá imunizácie platia na celom svete a sú definované WHO ako celosvetový program imunizácie. Očkovací kalendár si definuje každá krajina samostatne. Je v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby bola chránená pred infekčnými ochoreniami. Aj preto je očkovanie voči najdôležitejším infekčných ochoreniam v Slovenskej republike zakotvené v zákone ako povinné očkovanie.

 

K 15. V. bodu podaného odvolania:

       Po každom zdravotnom výkone, vrátane očkovania, sa môžu vyskytnúť komplikácie. Očkovanie je zásahom do organizmu. Riziko z komplikácii po prekonaní infekčného ochorenia je však neporovnateľne vyššie.

 

K 16. bodu podaného odvolania:

       Skutočnosť, že maloletá DCÉRA nebola v riadnom očkovacom termíne zaočkovaná bez lekárom potvrdených dôvodov, ktoré by jej zaočkovaniu bránili, je odmietnutie povinného očkovania.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opätovne aj k tomuto bodu odvolania upozorňuje, že odvolávateľka p. Mgr. MATKA, keby mala reálny záujme získať čo najširšie a najodbornejšie informácie o očkovaní, bola by využila možnosť ponúkanej konzultácie v poradni očkovania pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Poprad.

       Keďže tak neurobila, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považuje jej tvrdenia o tom, že neodmieta očkovanie, len „čaká na informácie“ za irelevantné a zavádzajúce.

 

K 17. bodu podaného odvolania:

       Podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2.

       Ked'že maloletá DCÉRA v riadnom očkovacom termíne zaočkovaná nebola, jej zástupca — matka, odvolávateľka p. Mgr. MATKA naplnila skutkovú podstatu priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Tvrdenie odvolávateľky v tomto bode podaného odvolania o tom, že citácia tohto ustanovenia zákona zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad je vyslovené klamstvo, považuje Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za znevažovanie platného právneho predpisu odvolávateľkou.

       Tvrdenie odvolávateľky, uvedené aj v tomto bode podaného odvolania o tom, že jej nikto neposkytol informácie je vzhľadom na uvedenú možno poskytnúť jej vo vyššie uvedenej poradni úradu všetky informácie, považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za zavádzajúce.

 

K 18. bodu podaného odvolania:

       Pokiaľ sa v tomto bode podaného odvolania poukazuje na Dohovor o ľudských práva a biomedicíne, k tomu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poznamenáva:

       Dohovor o ľudských právach a biomedicíne v čl. 26 ods. 1 ustanovuje, že výkon práv a ochranných ustanovení, uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných.

       Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že povinnosť zabezpečiť povinné očkovanie, ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. nie je v rozpore s európskym dohovorom, nakoľko ide o obmedzene práv z dôvodu ochrany verejného zdravia, čo dohovor vo vyššie citovanom ustanovení pripúšťa.

       Nerešpektovanie povinného očkovania môže ohroziť zdravie populácie nárastom počtu nebezpečných a život ohrozujúcich ochorení. Tieto ochorenia môžu končiť aj smrťou. Neočkovaná osoba je vnímavá voči infekciám a predstavuje vhodný terén pre vznik a šírenie epidémií v populácii.

       Z uvedeného je potrebné vyvodiť záver, že každé odmietnuté povinné očkovanie znamená existenciu vnímavého jedinca, ktorý môže ďalej šíriť nebezpečné choroby a tým vážne ohroziť zdravie populácie.

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky poznamenáva, že zákon č. 355/2007 Z. z. bol harmonizovaný s právom Európskej únie.

 

Z á v e r:

       Z toho dôvodu, že p. Mgr. MATKA ako zástupca jej dcéry maloletej DCÉRY

 • nezabezpečila jej povinné očkovanie 1. dávkou očkovacej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne, pneumokokovým invazívnych ochoreniam,
 • nepredložila lekárske potvrdenie o prípadnej existencii kontraindikácie očkovania,
 • nevyužila možnosť konzultácie a poskytnutia informácií o všetkých otázkach, týkajúcich sa povinného očkovania, ktoré jej bolo ponúknuté Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Poprad v poradni očkovania úradu,
 • čím naplnila skutkovú podstatu priestupku podľa § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad postupoval správne, keď p. Mgr. MATKE v priestupkovom konaní uložil v súlade s § 56 ods. 2 druhá veta zákona č. 355/2007 Z. z. pokutu a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to vo výroku tohto rozhodnutia uvedené.

 

Poučenie:

       Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať (§ 59 ods. 4 správneho poriadku).

       Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti občianskeho súdneho poriadku.

 

Rozhodnutie dostanú:

       Doručí sa do vlastných rúk:

p. Mgr. MENO PRIEZVISKO

ULICA ČÍSLO

PSČ MESTO/OBEC

 

       Rozhodnutie sa doručí:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

So sídlom v Poprade

Zdravotnícka 3

05897 Poprad

 

PEČIATKA PODPIS
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Diskusia: Úrad verejného zdravotníctva SR svojím rozhodnutím protiprávne upiera rodičom právo na informácie o očkovacích látkach, ako aj právo na výber alternatívnych vakcín

Neuveritelne

Meno | 23.01.2015

Ak sa nabuduce SR lobby rozhodne zaockovat ludom kyanid draselny, tak to bude v sulade s ustavou SR!

takto to vidim ja.... toto

Toto nie je ani mozne...

Zhrozeny | 23.01.2015

Vidim, ze SR nie je pravny stat. Toto je uplny ale vazne uplny vysmech statnych organov ludom. Vazne treba uvazovat o dostahovani sa niekam prec.....

spravodlivosť

Zzzz | 27.12.2014

Úrady majú totálne v <> zákony. Spravodlivosť sa rieši takto: https://zpravy.idnes.cz/cliven-bundy-proti-statu-0hd-/zahranicni.aspx?c=A140425_115138_zahranicni_tp .

informácie o očkovacích látkach

Martin | 25.12.2014

Stačí zistiť, či vakcíny svojim zložením nepatria medzi dole uvedené zbrane.

SR je signatárom Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení (BWC). Súhlas s dohovorom vyslovila ČSSR 30. 4. 1973 a dohovor nadobudol platnosť 26. 4. 1975. SR sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Meeting of Experts (MX) a Meeting of States Parties (MS) prostredníctvom národného orgánu pre biologické zbrane, ktorým je MZ SR.

V prípade, že môj príspevok je mimo tému, prosím zmazať, ďakujem.

totalita svojvolne interpretovaneho pravneho pozitivizmu

otec | 25.12.2014

kde uz nejestvuju zakladne prava cloveka ale len stat, ktory ich upiera v takej miere akej chce

Záznamy: 1 - 5 zo 5

Pridať nový príspevok