Úrad na ochranu osobných údajov odmieta chrániť osobné údaje neočkujúcich rodičov a neočkovaných detí

23.01.2015 17:28

Logo/hlavička Úradu na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 82007 Bratislava 27

 

Vážený pán
TITUL MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO

 

Váš líst číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Bratislava
/ 6.X.2014 23926/2014-Os-4 Mgr. Oravec
02 / 323 132 33
17.XII.2014

 

       Vec

       Upovedomenie o odložení návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijal dňa 11.XII.2014 Vaše podanie vyhodnotené úradom ako návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) v zmysle § 63 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) smerujúci proti MUDr. MENO PRIEZVISKO — ambulancia prakt. lekára pre deti a dorast, pneumoalergolog. amb. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

       Predmetom Vášho podania je tvrdenie, že prevádzkovateľ nezákonne poskytol Vaše osobné údaje a osobné údaje Vašich maloletých detí Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dôvodom jeho konania bolo odmietnutie udelenia Vášho súhlasu s povinným očkovaním.

       Podľa § 62 ods. 1 zákona, účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či postupom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne sankciu za porušenie tohto zákona.

       Podľa § 2 ods. 3 zákona, tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

       Podľa § 5 ods. 1 zákona, osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

       Podľa § 10 ods. 1 zákona, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní povinností podľa § 6 ods. 2 písm. c) až f) a i).

       Podľa § 10 ods. 2 zákona, prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

       Podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

       Podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“), prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

       Podľa § 6 písm. b) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravia riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu.

       Podľa § 6 písm. j) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a nahradiť náklady podľa § 56 a 58.

       Podľa § 52 ods. 5 písm. g) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

       Podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, priestupku na úseku verejného zdravia sa dopustí ten, kto sa bez preukázateľne závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov nepodrobí očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.

       Podľa § 13 ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,13) alebo ním poverená sestra, písomne oznámi termín povinného očkovania osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa má vykonať mimoriadne očkovanie, pri nebezpečenstve z omeškania možno oznámenie vykonať aj inou formou. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu; lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania. Ak očkovanie vykoná iný lekár, je povinný písomne informovať o vykonanom očkovaní lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

       Z vyššie uvedených ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky je zrejmé, že prevádzkovateľ je okrem iného oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak mu to dovoľuje osobitný zákon. Osobitným zákonom, ktorý upravuje základný právny rámec povinného očkovania je zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V tomto zákone nie je explicitne uvedené oprávnenie zdravotníckych pracovníkov poskytovať osobné údaje osôb, ktoré odmietli udeliť súhlas s povinným očkovaním. Jeho obsahom nie je ani taxatívne vymenovaný rozsah osobných údajov, ktoré môžu orgány vykonávajúce svoju pôsobnosť na tomto úseku štátnej správy spracúvať. Priame, explicitné neuvedenie takéhoto oprávnenia však nemožno považovať za absenciu oprávnenia na takéto spracúvanie osobných údajov a zákon je v tomto prípade potrebné vykladať v širších súvislostiach. Z § 6 ods. 3 písm. b) a písm. j) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zrejmé, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva kontrolu na úseku epidemiologických prenosných chorôb a zabezpečuje ich prevenciu. Jedným z nástrojov, ktoré mu na zabezpečenie plnenia týchto úloh zákonodarca poskytol, je oprávnenie prejednávať priestupky a iné správne delikty. Odmietnutie povinného očkovania bez zákonom stanoveného dôvodu je podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom. Ďalším nástrojom, ktorý má Regionálny úrad verejného zdravotníctva na vykonávanie svojich úloh k dispozícii je povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov poskytovať mu informácie a údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať a ktoré majú vplyv na vykonávanie pôsobnosti tohto úradu. Z uvedeného vyplýva, že zdravotnícke zariadenie je povinné oznamovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na epidemiologickú bezpečnosť krajiny, čo podľa názoru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je aj odmietnutie absolvovať povinné očkovanie.

       Prevádzkovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Vašim deťom bol v súlade s § 14 písm. f) zákona oprávnený spracúvať ich osobné údaje. Súčasťou zdravotnej dokumentácie detí sú aj údaje o ich rodičoch. Z uvedeného dôvodu bol prevádzkovateľ oprávnený spracúvať aj Vaše osobné údaje.

       Podľa § 52 ods. 5 písm. g) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bol prevádzkovateľ oprávnený a zároveň povinný poskytnúť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave údaje, ktoré mal k dispozícii a ktoré slúžia k napĺňaniu úloh tohto úradu, čo v tomto prípade je zabránenie šíreniu epidemiologických chorôb

       V zmysle § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia mal prevádzkovateľ právo spracúvať a tým aj poskytnúť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutých osôb, keďže podľa tohto ustanovenia má právo fyzická osoba odmietnuť povinné očkovanie len zo závažných a lekárom zdôvodnených dôvodov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný pred začatím konania o priestupku dôvody odmietnutia preskúmať. Preskúmanie by bez poskytnutia údajov o zdravotnom stave nebolo možné.

       Podľa § 63 ods. 3 písm. a) zákona úrad môže návrh odložiť, ak návrh je zjavne neopodstatnený.

       Ďalším dôvodom pre odloženie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov je výklad § 10 ods. 3 písm. f) zákona. Z neho vyplýva oprávnenie prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Podľa názoru úradu, dosiahnutie a zabezpečenie verejného zdravia je možné považovať za verejný záujem. Pokiaľ z hľadiska súčasnej právnej úpravy je povinné očkovanie jedným z nástrojov potrebných na zabezpečenie a dosiahnutie verejného zdravia, na spracúvanie osobných údajov za účelom, ktorý je v rozsahu spracúvaných osobných údajov nevyhnutný na zabezpečenie tejto úlohy súhlas dotknutej osoby nie je potrebný.

       Vzhľadom na vyššie uvedené výklady zákona a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, úrad vyhodnotil Váš návrh ako zjavne neopodstatnený, ktorý nezakladá dôvod na začatie konania o ochrane osobných údajov a preto návrh v súlade s § 63 ods. 3 písm. a) zákona odložil, o čom Vás upovedomuje.

 

       S pozdravom

(PEČIATKA)

JUDr. Juraj Mičura

riaditeľ odboru správnych konaní
a osobitných registrácií