Úrad na ochranu osobných údajov nechráni osobné údaje ale záujmy vakci-biznisu

15.09.2012 16:24

Ing. Marián FILLO

 

       Už sme si zvykli, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vlastne nekontroluje liečivá - prinajmenšom nerobí chemický rozbor vakcín, takže nikto v tomto štáte v skutočnosti nevie, čo všetko a v akom množstve vakcíny obsahujú - a teraz si zrejme máme zvyknúť na ďalšiu anomáliu: Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) nechráni osobné údaje.

       Tak sa to aspoň javí z odpovede, ktorú dostal z ÚOOÚ jeden môj známy, ktorý sa sťažoval, že detská lekárka proti jeho vôli a bez akejkoľvek opory v zákone poskytla jeho osobné údaje Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), keď odmietol povinné očkovanie svojho dieťaťa.

       Vec sa má totiž tak, že ak niekto smie bez Vášho vedomia a/alebo dovolenia poskytnúť tretej strane Vaše osobné údaje, tak len v prípade, že:

  1. je to dovolené zákonom (nie vyhláškou ani ničím iným, o čom nehlasovala Národná rada SR),
  2. v príslušnom zákone sú presne uvedené, aké osobné údaje sa smú komu poskytnúť bez vedomia dotknutej osoby,
  3. je presne stanovené na aké účely sa budú tieto osobné údaje využívať.
     

       V prípade odmietnutia tzv. "povinného" očkovania tieto podmienky nie sú splnené, a preto je udávanie neočkujúcich rodičov pediatrami na RÚVZ protizákonné. Čo s tým však robí ÚOOÚ, ktorého poslaním je dohliadať na dodržiavanie Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov? Niežeby ÚOOÚ konal, ako mu nariaďuje zákon, a potrestal vinníkov, ale on sa jednoducho dohodol s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tom, že pediatrov-udavačov pokutovať nebude, a aby to nejak právnicky podložil, vydal Záväzné stanovisko č. 1/2012. To bolo na konci apríla a nesie č. 1/2012, z čoho možno tušiť, že ÚOOÚ asi toho nemá veľa na práci. A aby nemal na práci vôbec nič, vydal toto záväzné stanovisko, ktorým "vyriešil" svoju nevídanú zahltenosť sťažnosťami rodičov na pediatrov-udavačov.

       Tu si môžete prečítať typickú reakciu ÚOOÚ na sťažnosť udaného neočkujúceho rodiča:


ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odborárske námestie 3, 81760 Bratislava 15

 

Váž. pán
TITUL MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

 
 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo: Vybavuje / linka Bratislava
    JUDr. Macová / 02/50239406 11.VII.2012

 

Informácia o výsledku prešetrenia oznámenia

 

       Dňa 4.VII.2012 bolo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") doručené Vaše oznámenie vo veci podozrenia z porušenia zákona č. 428/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 428/2012 Z.z.). Úrad v danej veci začal konať pod spisovou značkou P2021/12.

        Predmetom Vášho oznámenia je podozrenie z neoprávneného získavania a spracúvania osobných údajov Vás a Vášho dieťaťa, a to MUDr. Očkomilou PICHĽAVOU (ďalej len "pediater"). Dňa 1.VI.2012 ste si prevzali doporučený list z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) vo veci "Predvolanie v súvislosti s odmietnutím povinného očkovania". V tomto predvolaní stojí: "Dňa 3.V.2012 oznámila všeobecná lekárka pre deti a dorast MUDr. Očkomila PICHĽAVÁ ...". Domnievate sa, že týmto prišlo k nezákonnému spracovaniu osobných údajov Vás a Vašej dcéry a porušeniu lekárskeho tajomstva, a to z dôvodu, že lekár je oprávnený oznamovať RÚVZ len počty detí bez osobných údajov a taktiež keďže voči Vám nie je vedené žiadne priestupkové konanie, lekár nie je oprávnený vydať Vaše osobné údaje RÚVZ. Vzhľadom na to, že RÚVZ si nežiadal osobné údaje Vás a ani Vášho dieťaťa, jednal pediater svojvoľne, čím sa podľa Vás dopustil nezákonného spracovania osobných údajov a porušenia lekárskeho tajomstva.

       Pri oznámeniach, týkajúcich sa podozrení z porušovania povinností alebo podmienok, určených zákonom č. 428/2012 Z.z. úrad postupuje v súlade s §45 citovaného zákona: "V prípade, že v rovnakej veci, v akej už bolo vybavené oznámenie iného oznamovateľa, podá oznámenie ďalší oznamovateľ bez uvedenia nových skutočností, jeho oznámenie netreba znova prešetrovať, ale treba ho upovedomiť bez zbytočného odkladu o výsledku vybavenia pôvodného oznámenia, najneskôr však v lehote podľa odseku 12 prvej vety" (§45 ods. 15 zákona č. 428/2012 Z.z.). S odkazom na cit. ustanovenie úrad teda nemá povinnosť opätovne prešetrovať také oznámenie, ktoré v rovnakej veci už prešetril. Úrad má len povinnosť upovedomiť oznamovateľa o výsledku vybavenia prešetreného oznámenia.

 

       V kontexte vyššie uvedeného Vám k predmetu podania oznamujeme nasledovné:

 

       V rámci šetrenia predmetného oznámenia úrad vykonal analýzu relevantných právnych predpisov, a to zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."), vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len "vyhláška č. 585/2008 Z.z."), zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 372/1990 Zb.") a tiež zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z."). Analýza bola vykonaná z pohľadu ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z.

       Na základe uvedenej analýzy úrad zistil, že podľa §56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu. To znamená, že odmietnutím očkovania sa dotknutá osoba (pacient), resp. jeho zákonný zástupca v prípade ak dotknutá osoba nemá právnu spôsobilosť, dopustí priestupku.

       Podľa §56 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. sa priestupku môže dopustiť ten, kto nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam. Takýmto subjektom je aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. v nadväznosti na §13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., t.j. ošetrujúci lekár, teda napr. aj pediater.

       §13 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. ustanovuje, že lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, a lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo ním poverená sestra, písomne oznámi termín povinného očkovania osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu. Lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.

       Podľa §56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. tomu, kto sa dopustí vyššie uvedeného priestupku (neoznámi odmietnutie očkovania), je možné uložiť pokutu do výšky 1.659 € a v blokovom konaní do 99 €. Podľa cit. ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno tiež uložiť pokutu, a to v súhrnnej výške 331 €.

       Podľa §56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. priestupky podľa cit. zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti regionálne úrady verejného zdravotníctva a na prejednávanie priestupkov sa podľa cit. ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

       Vzhľadom k uvedenému bol detský lekár povinný oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva skutočnosť, že ste odmietli nechať zaočkovať Vaše dieťa, inak by sa dopustil priestupku, za ktorý mu RÚVZ môže uložiť sankciu.

       Z analýzy však vyplynulo, že rozsah osobných údajov, ktoré lekár regionálnemu úradu poskytuje, je upravený vyhláškou č. 585/2008 Z.z. a neupravuje ho zákon č. 355/2007 Z.z., čím dochádza k rozporu s ustanovením §7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z., pretože podľa §7 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD: "Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch, ustanovených zákonom."

       Nakoľko úrad v uplynulom období dostal viaceré oznámenia, týkajúce sa povinného očkovania, a pri analýze súčasného právneho stavu zistil vyššie uvedený rozpor, na jeho riešenie pripravil záväzné stanovisko podľa §6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z.z., ktoré prerokoval so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Záväzné stanovisko č. 1/2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.V.2012, sa nachádza na www.dataprotection.gov.sk. Na základe Záväzného stanoviska č. 1/2012 sú od 1.V.2012 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti oprávnení poskytovať osobné údaje regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

       Podľa §45 ods. 13 zákona č. 428/2012 Z.z. sa týmto považuje Vaše oznámenie za vybavené.

 

       S pozdravom

JUDr. Jarmila Ďuriančíková
vedúca odboru prešetrovania oznámení a analýz
PODPIS a PEČIATKA

 
 


 

       Dr. Ďuriančíková (resp. Dr. Macová) však zabudla dodať, že podľa Záväzného stanoviska č. 1/2012 môže pediater oznámiť RÚVZ uvedené osobné údaje len "na účel prejednávania priestupku". Pokým nebolo začaté nijaké priestupkové konanie, nemôže byť reč o prejednávaní priestupku. Oznámenie pred začatím priestupkového konania je teda porušením oprávnenia oznámiť RÚVZ osobné údaje neočkujúcich rodičov aj podľa Záväzného stanoviska č. 1/2012. Ďalej dotyčná pani akosi nepochopila, že vyhláška č. 585/2008 Z.z. nijak nešpecifikuje, ktoré údaje má pediater hlásiť RÚVZ po odmietnutí očkovania a ani dokedy tak má urobiť. V zásade môže nahlásiť odmietnutie očkovania napr. aj o 2 roky neskôr, kedy už vyprší premlčacia lehota. Povinnosť si tým splní, a teda nemôže dostať pokutu za to, že neoznámil odmietnutie povinného očkovania povedzme do 1 mesiaca, odkedy sa tak stalo. No a do tretice dotyčnej pani vôbec nezaplo, že vyhláška v zásade nesmie stanovovať nové povinnosti, pretože podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR:

"Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,"

       Povinnosť hlásiť odmietnutie povinného očkovania by teda musela byť ustanovená v zákone alebo na základe zákona, museli by byť v zákone uvedené jej medze a musela by zachovávať základné práva a slobody. Pritom ani jedna z týchto troch podmienok nie je v tomto prípade splnená.

       Odvolávka na §56 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. je taktiež prekrútená, pretože o nespolupráci by mohla byť reč jedine v prípade, že RÚVZ pediatra vyzve na spoluprácu (súčinnosť) a ten to odmietne. Tu ale ide o niečo iné: o svojvoľné konanie z iniciatívy pediatra, nie z iniciatívy RÚVZ. Preto citované ustanovenie nemožno uplatniť na nehlásenie odmietnutia povinného očkovania, obzvlášť nie v prípade, že táto povinnosť je ustanovená vyhláškou a nie zákonom, že nie sú špecifikované osobné údaje, ktoré má pediater hlásiť, a že nie je stanovené, do akého času má pediater odmietnutie povinného očkovania hlásiť. Za takéhoto právneho stavu teda pediater nie je pokutovateľný za to, že (do nejakého času) nehlásil odmietnutie povinného očkovania.

       S ohľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že ÚOOÚ sa pripojil k MZ SR a ÚVZ SR - známym to strážcom vysokých ziskov vakci-biznisu, že svojimi výkladmi, stanoviskami a nekonaním nechráni osobné údaje, ale naopak slúži výrobcom vakcín, pre ktorých je povinné očkovanie ten najlepší mysliteľný obchod.

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusnia: Úrad na ochranu osobných údajov nechráni osobné údaje ale záujmy vakci-biznisu

banany, banany...

ela | 16.09.2012

... najlepsie rastu v Slovakistane-Kocurkove...

Nariadené opatrenia

Peter | 15.09.2012

Pani právnička si nevšimla ani taký detail, že zákon 355/2007 rozlišuje "povinné očkovanie" a "nariadené očkovanie". Pokuta hrozí za nespoluprácu v tom druhom prípade, avšak povinné očkovanie pri dosiahnutí veku NIE je nariadené opatrenie, taký pojem sa používa pri očkovaniach ktoré boli nariadené pri epidémiách apod. Je to právne celkom odlišná kategória. Prekvapuje ma, že to nevie právnička.

Re:Nariadené opatrenia

Ing. Marián FILLO | 16.09.2012

To je tiež dobrý postreh.

Navyše ma ešte napadla jedna vec: v prípade, že je v rozpore zákon s vyhláškou, zákon má vyššiu právnu silu, a teda sa treba riadiť zákonom, nie vyhláškou.

V tomto prípade sa treba riadiť zákonom č. 428/2002 Z.z. na ochranu osobných údajov a nie vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Zároveň je vylúčené, že by lekár, ktorý sa v situácii rozporu zákona s vyhláškou riadi zákonom, dostal pokutu za to, že dal prednosť zákonu pred vyhláškou. To je absolútne nemysliteľné.

Pridať nový príspevok