Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy

29.12.2012 00:38

Age of Autism - 27.XII.2012 - Initiative Citoyenne, Namur, Belgicko

 

       Pôvodný článok "Prevenar 13 Pneumococcal Vaccine Damned in Belgian Media Reports"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - reklama na Prevenar 13       Táto tlačová správa o bezpečnosti i účinnosti očkovacej látky Prevenar 13 proti pneumokokom (výrobca: Pfizer), používanej v očkovacích kalendároch ako v USA, tak aj v Európe (za príplatok aj na Slovensku - pozn. prekl.), bola túto sobotu (22.XII.2012 - pozn. prekl.) zo široka prepieraná v belgických médiách. Správa je založená na dokumentoch, ktoré unikli z Belgického úradu pre kontrolu liečiv a zahŕňajú hlásenia o 22 úmrtiach v priebehu 2 rokov. Treba mať na pamäti, že tieto údaje sa týkajú krajiny s 10,5 miliónmi obyvateľov (3% obyvateľstva USA, 15% obyvateľstva Veľkej Británie) a poskytujú silné dôkazy o tom, že riziká očkovania touto očkovacou látkou významne prevyšujú nad prínosmi.

       Táto správa nasleduje po nedávnom odhalení Initiative Citoyenne (doslova preložené z francúzštiny: Občianska iniciatíva - pozn. prekl.) ohľadne úmrtí, zavinených 6-zložkovou (hexavalentnou) očkovacou látkou Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline = GSK). Initiative Citoyenne má v rukách aj zaujímavú správu o istom francúzskom lekárovi, ktorý dostal pokutu 4000 $ za neinformovanie jedného pacienta o rizikách očkovania proti nákazlivej žltačke typu B. Čím viac dôkazov o rizikách očkovania, tým pravdepodobnejšie bude lekárske povolanie pod značným tlakom, ak jestvuje viac prípadov tohto druhu.

 


 

       Dňa 8.XII.2012 články v tlači pojednávali o obsahu významného 1.271-stránkového dôverného dokumentu GSK,[1] ktorý unikol z Belgického úradu pre kontrolu liečiv skrz nášho informátora. Tento šokujúci dokument o farmakovigilancii očkovacej látky Infanrix Hexa odhalil vážne problémy s bezpečnosťou, čo dokazuje celý rad vážnych komplikácií, vrátane 36 úmrtí (v priebehu 2 rokov). Nič z týchto informácií nebolo dovtedy oznámené dotknutým rodičom, čo predstavuje jednoznačné porušenie Belgického zákona z 22.VIII.2002 o informovaní pacientov.

       Teraz sme dostali ďalšie dôverné dokumenty o bezpečnosti inej očkovacej látky, ktorou sú veľmi často očkované dojčatá a ktorá sa podáva spoločne so šesťzložkovou očkovacou látkou (hexavalentnou vakcínou, skr. hexavakcínou) Infanrix Hexa: Prevenar 13, čo je očkovacia látka proti pneumokokom, ktorú vyrába firma Wyeth/Pfizer (Pfizer v roku 2009 kúpil pôvodne samostatnú firmu Wyeth - pozn. prekl.).

       Prevenar 13 je injekcia, namierená proti 13 rôznym kmeňom pneumokokov, ktorá je vylepšenou verziou starého Prevenaru (ktorý je len proti 7 kmeňom pneumokokov). V skutočnosti bola rýchlo vrhnutá na trh v roku 2010, aby nahradila staršieho súrodenca, pravdepodobne v snahe zakryť fiasko ohľadne pôvodného Prevenaru, ktorý na veľké rozčarovanie vyústil do nárastu vážnych nákaz, čím sa stal úplne kontraproduktívnym.[2]

       Dobre teda, táto očkovacia látka nie je tak účinná, ako sa nás snažia presvedčiť, ale je aspoň bezpečná pre tak malé bábätká?

       Súdiac podľa nedávno vypracovaného dôverného dokumentu of firmy Wyeth (Pfizer) a podľa odpovede Európskeho liekového úradu (European Medicines Agency = EMA) sa zdá, že ako výrobca, tak aj EMA sú si vedomí významne vyššieho počtu neurologických nežiaducich účinkov u detí, očkovaných Prevenarom 13 súbežne s Infanrixom Hexa podľa belgického očkovacieho kalendára vo veku 2 a 4 mesiacov (tzn. v 3. a 5. mesiaci života, čiže rovnako ako na Slovensku - pozn. prekl.).

       4.I.2012 - na konci požadovanej lehoty 6 týždňov - dve riaditeľky odboru vzťahov s regulačnými orgánmi z firmy Pfizer, Mary Allin a Helen Edwards, poslali odpoveď Dr. S. Spinosovi z EMA ohľadne "vyššieho počtu neurologických problémov, hlásených v Taliansku po súbežnom podaní Prevenaru 13 s hexavakcínou". Tieto dve riaditeľky na konci svojho listu uviedli, že nemali pocit, že by bolo treba zmeniť referenčné informácie o bezpečnosti (Reference Safety Information = RSI) tejto vakcíny, inými slovami: zmeniť príbalový leták.[3]

       Zároveň s tým iný dôverný dokument - korešpondencia medzi Výborom EMA pre medicínske výrobky určené ľuďom (Committee for Medicinal Products for Human Use, pôvodne Committee for Human Medicinal Products = CHMP) a Pfizerom (držiteľom oprávnenia)[4] - uvádza, že "pomer riziko/prínos u Prevenaru 13 zostáva pozitívny, ale nasledujúce obavy ohľadne bezpečnosti si vyžadujú ďalšie skúmanie/diskusiu na strane držiteľa oprávnenia:

  1. Úmrtia. Počas skúmaného obdobia bolo 22 prípadov úmrtia, čo predstavuje 2,6% celkového počtu prípadov. Tento pomer vzrástol z 0,3% počas predchádzajúceho skúmaného obdobia. Navyše, vo veľkej väčšine týchto prípadov je časový interval medzi očkovaním Prevenarom 13 a úmrtím (alebo nástupom príznakov, ktoré viedli vo výsledku k úmrtiu) krátky. Prípadové prezentácie týchto prípadov úmrtia sa považujú za neprimerané.
  2. Neúčinnosť. Bolo hlásených 51 prípadov neúčinnosti. Držiteľ oprávnenia poznamenáva, že v súčasnosti používa len 3 výrazy podľa MedDRA (zlyhanie očkovania, liečivý prípravok účinný a liek neúčinný) na zachytenie týchto hlásení. Sú tu obavy, že prípady hláseného pneumokokového ochorenia bez sprievodného popisu, ktorý by obsahoval aspoň jeden z týchto troch výrazov, sú "zanedbané": prinajmenšom 10 prípadov bolo rozpoznaných týmto Hodnotiteľom v rámci SOC Nákazy a zamorenia (Infections and infestations), čo je názornou ukážkou oprávnenosti týchto obáv. Navyše, veľká väčšina hlásení ohľadne "neúčinnosti" sa týka len 3 sérotypov (kmeňov): 19A, 3 a 7. Požadujeme od držiteľa oprávnenia komentár k tomuto problému.
  3. [...]
  4. Neurologické poruchy u dojčiat, očkovaných Prevenarom 13 a zároveň hexavakcínou. Po vyšetrovaní na Októbrovom pracovnom stretnutí k farmakovigilancii (October Pharmacovigilance Working Party) ohľade nárastu výskytu neurologických reakcií po súbežnom podaní dvoch vakcín podľa národného očkovacieho programu v Taliansku sa od držiteľa oprávnenia požaduje poskytnutie súhrnného prehľadu neurologických reakcií u tých prípadov, kedy bol Prevenar 13 podaný súbežne s hexavakcínou."

[Pozn. prekl.:
MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities = Lekársky slovník pre regulačné činnosti;
SOC = System Organ Class = Trieda systémových orgánov, v rámci MedDRA najvyššia úroveň zadelenia (klasifikácie) lekárskych výrazov]

       Potom máme odpoveď výrobcu, ktorý sa porýpal v databáze, pokrývajúcej 2-ročné obdobie od 10.VII.2009 do 9.VII.2011. Výrobca nás informuje, že za toto obdobie dostal Pfizer 1.691 hlásení nežiaducich účinkov Prevenaru 13, pričom 18% z týchto nežiaducich účinkov, tzn. 312 prípadov, boli neurologické problémy.

       Dôležitým faktom je, že Pfizer hodnotil príslušnú frekvenciu neurologických porúch v troch rôznych skupinách detí: tých, čo všetky dostali iba Prevenar 13 v jeden deň, tých, čo dostali Prevenar 13 a iné očkovacie látky v jeden deň, a tých, čo dostali Prevenar 13 a hexavakcínu v jeden deň.

       Spomedzi 934 detí, ktoré dostali iba Prevenar 13 a mali nežiaduce účinky očkovania, 87 malo neurologické problémy (87/934 = 9%).

       Spomedzi 287 detí, ktoré dostali Prevenar 13 + iné očkovacie látky v ten istý deň a ktoré mali nežiaduce účinky očkovania, 62 malo neurologické problémy (62/287 = 21%).

       Spomedzi 470 detí, ktoré dostali Prevenar 13 i hexavakcínu zároveň v jeden deň a ktoré mali nežiaduce účinky očkovania, 163 malo neurologické reakcie (163/470 = 34%!!!).

       Je preto zjavné, že súbežné podanie niekoľkých očkovacích látok - obzvlášť tých, čo sú odporúčané belgickým očkovacím kalendárom (Prevenar 13 spolu s Infanrixom Hexa) - znásobuje riziko neurologických reakcií, vrátane vážnych a potenciálne nevratných poškodení zdravia! A to je presne to, čo hovoríme už dlhé roky ohľadne nebezpečenstva nadmerného očkovania bábätiek.

       Či už ide o dlhotrvajúci sústavný plač (encefalitický krik/vresk), kŕče, hypotonicko-hyporesponzívne epizódy, triašku, stratu vedomia, epilepsiu, dojčenské kŕče alebo absenciu odpovede na podnety, tieto účinky boli vždy častejšie, ak bol Prevenar 13 podávaný spoločne s Infanrixom Hexa. Koľkože rodičov si toho bolo vedomých a kto im to povedal? Povedal im to belgický Úrad pre pôrod a detstvo (Office de la Naissance et de l'Enfance = ONE)?

       ONE vždy tvrdil vo všetkej svojej literatúre, že súbežné podanie niekoľkých očkovacích látok je úplne bezpečné, že akékoľvek nežiaduce účinky boli vo všeobecnosti podobné ako pri podaní týchto očkovacích látok samostatne,[5] ba dokonca že súbežné podanie týchto očkovacích látok znížilo "nepohodlie dieťaťa". Ich celková oddanosť očkovaniu nikdy nevyprchala![6]

       Taktiež poznamenávame, že ako EMA, tak aj my (použijúc dôverný dokument o Infanrixe Hexa) sme podčiarkli jasnú časovú súvislosť medzi očkovaním a úmrtiami, ako aj medzi očkovaním a rôznymi hlásenými neurologickými komplikáciami, napr. kŕčami či hypotóniou (z ktorých väčšina nastala do 24 hodín od očkovania, alebo krátko nato) v drvivej väčšine týchto prípadov.[7]

       Nakoniec, tretí veľmi dôležitý dôverný dokument o Prevenare 13 poskytuje údaje z klinických skúšok.[8] Tento dokument tvrdí, že 2.XII.2008 výrobca požiadal o schválenie registrácie a predaja svojej očkovacej látky Prevenar 13 po celej Európe a schválenie dostal 9.XII.2009. Tieto údaje boli potom použité aj na schválenie tejto očkovacej látky v Japonsku a Kanade. Avšak čo sa týka tolerancie výrobku, informácie sú značne šokujúce.

       Predovšetkým, najneuveriteľnejšia je metodológia a počet detí, sledovaných za účelom zhodnotenia bezpečnosti Prevenaru 13: namiesto porovnania veľkej vzorky očkovaných detí s inou skupinou úplne neočkovaných detí, výrobca porovnal svoj Prevenar 13 (tzn. novú verziu) s jeho predchodcom (Prevenarom)!!!

       A čo sa týka počtu hodnotených detí, je smiešne nízky: 796 bábätiek + 569 malých detí = celkovo 1.365 detí, rozdelených do dvoch štúdií a štyroch skupín (Prevenar 13/Prevenar podaný bábätkám alebo malým deťom v závislosti od štúdie), zatiaľčo aj 10.000 detí sa niekedy považuje za stále ešte nedostatočné na odhalenie vzácnych nežiaducich účinkov! Nežiaduce účinky boli sledované 6 mesiacov len u 580 detí. Niektoré deti boli dokonca "pohodlne" odstránené z týchto údajov, pretože výrobca sa svojvoľne rozhodol, že ich nežiaduce účinky žiadnym spôsobom nesúvisia s hodnotenou očkovacou látkou!

       Taktiež sa dozvedáme, že frekvencia lokálnych i systémových nežiaducich účinkov je výrazne vyššia pri vpichu do svalu (intramuskulárne) než pri vpichu pod pokožku (subkutánne). Napriek tomu príbalový leták stále odporúča vpichnutie do svalu!

       Aby sme pochopili rozmery tejto veci, je dôležité vedieť, že precitlivelosť v mieste vpichu je 13% až 20% pri subkutánnom podaní oproti 72% až 79% pri intramuskulárnom podaní. Čísla sú ešte zaujímavejšie, pokiaľ ide o systémové účinky: Menej než 8,1% detí, očkovaných subkutánne, potrebovalo medikamenty na zrážanie horúčky (antipyretiká) v porovnaní so 78% až 84% detí, očkovaných intramuskulárne! Strata chuti do jedla nastala u menej než 19% detí, očkovaných subkutánne, oproti vyše 54% detí, očkovaných intramuskulárne. Podráždenosť vznikla u 37% detí, očkovaných subkutánne, oproti 88% detí, očkovaných intramuskulárne, ospalosť u menej než 41% vs. vyše 70% a poruchy spánku u menej než 24% vs. vyše 45%.

       Neprekvapuje, že tieto údaje odhaľujú dokladujú fakt, že hlbší vpich jedovatých látok vo vakcíne (vrátane neurotoxického, tzn. pre mozog a nervovú sústavu jedovatého hliníka) do bunkových tkanív tela predstavuje oveľa vyššie riziko. Podľa výskumného teamu z Univerzitnej nemocnice Henriho Mondora (Hôpitaux Universitaire Henri Mondor) v Créteile (Francúzsko) je hliník, podávaný intramuskulárne namiesto subkutánneho podania, bez najmenších pochybností hlavným vinníkom rastúceho počtu prípadov makrofágovej myofascitídy (MMF).[9]

       Tento dôverný dokument o klinických skúškach však bez ohľadu na spôsob podania (subkutánne alebo intramuskulárne) konštatuje spontánne hlásenie nežiaducich účinkov očkovania u 83% až 92% očkovaných, čo je trochu šokujúce, keďže ide o výrobky, určené zdravým ľuďom!

       Ohľadne VÁŽNYCH nežiaducich účinkov a ich výskytu v klinických skúškach nás výrobca informuje, že v jednej štúdii bolo pozorovaných 30 vážnych nežiaducich účinkov u 22 osôb, čo je 11,4%-ný výskyt vážnych nežiaducich účinkov!!! Drvivá väčšina týchto reakcií boli nákazy a zdravotné problémy, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Výrobca však rýchlo podotkol, že podľa ohlasovateľov ŽIADNY z týchto nežiaducich účinkov nesúvisel s očkovaním!!!

       Aby to nebolo málo, tento počet bol značne vyšší u bábätiek než u mierne starších detí, čo potvrdzuje, že nezrelosť imunitného systému bábätka nie je kompatibilná s očkovacím šialenstvom, ktoré odporúčajú odborníci, zaslepení konfliktami záujmov. Celkovo 42 spomedzi 1.365 (tzn. 3%) hodnotených osôb malo vážne nežiaduce účinky, čo je úplne neprijateľné množstvo, ktoré je jednoznačne vyššie než výskyt vážnych komplikácií pneumokokových ochorení v obyvateľstve!!!

       Na pochopenie rozsahu tohto problému si pripomeňme, že pôrodnosť v Belgicku je približne 128.000 detí ročne, z ktorých drvivá väčšina dostane NARAZ aj Prevenar 13, aj Infanrix Hexa. Jednoduchým výpočtom zistíme, že výskyt vážnych nežiaducich účinkov očkovania čisto touto jednou očkovacou látkou môže byť približne 3% z 128.000 = 3.840 detí!!!

       Vo výsledku nás tieto údaje asi veľmi neuspokoja, pričom je zjavné, že zdravotnícke úrady zatajujú príliš veľa informácií, ktoré by mohli byť nesmierne UŽITOČNÉ pre rodičov, od ktorých sa očakáva, že budú konať v prospech svojich detí. Vážne nežiaduce účinky sú oveľa častejšie, než úrady tvrdia, a zdravie našich detí je PRIAMO napádané nielen slepou oddanosťou ideológii, ale aj skostnatelým odporúčaným očkovacím kalendárom, ktorý vnucuje maximum súbežných dávok, aby si získal súhlas rodičov: áno, ale predovšetkým na ochranu komerčných záujmov, ktoré tu sú v stávke!

       Initiative Citoyenne preto mocne volá do zbrane proti slepému a bezuzdnému nasledovaniu tejto smrtonosnej politiky, ktorá nesmierne škodí verejnému zdraviu. Vyzývame všetkých čestných a ochotných občanov, aby požadovali skoncovanie s týmto "Zákonom o mlčanlivosti", s týmto tabu, ale aj s touto zaslepenou ideológiou, ktorá je hnacím motorom súčasného očkovacieho šialenstva.

       Naše dojčatá a malé deti sú doslova porazené súčasným množstvom očkovaní, ktorých sa im dostáva, ale čo môžu robiť? Veď ani NEVEDIA HOVORIŤ.

       V mene Initiative Citoyenne

Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée

 

Zdroje:

[1]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[2]  https://www.initiativecitoyenne.be/article-pneumocoques-l-echec-retentissant-de-la-vaccination-86420861.html

[3]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/Wyeth-confidential-neurological-events.pdf

[4]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/emea-responses--Prevenar-13-Pfizer-Confidential.pdf

[5]  https://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/dec-2011/ONE-p.-225.pdf

[6]  https://www.sante.cfwb.be/index.php?id=programme

[7]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/emea-responses--Prevenar-13-Pfizer-Confidential.pdf (viď str. 2, 7 a 10/12)

[8]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/Prevenar--confidential--overview-clinical-trials.pdf

[9]  https://www.kine-formations.com/docs/Myofasciite_a_macrophages.pdf (viď str. 18 a 20)

 


Preklad a zverejnenie tohto článku (grafická úprava + overenie odkazov + klikateľné odkazy na zdroje + vysvetlivky) zabrali prekladateľovi vyše 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy

PREVENAL 13

Ján -senior-Papánek | 23.12.2022

Pred štyrmi rokmi som sa dal zaočkovať vakcínou Prevenar 13 a odvtedy mám často krče v nohách a som náchylný na prechladnutie. Som často zahlenený,mam tazkosti s dychanim a uz viac ako 3 mesiace sa v noci 2x spotim, tak ze se musim prevleci a potom som unaveny apaticky bez nalady .CHodim na odbery krvi a PCR mam v norme.Prosim o radu .

how to take cialis

EsomboguE | 03.08.2021

<a href=https://cialiswwshop.com/>generic cialis cost</a>

free cialis voucher

EsomboguE | 18.06.2021

<a href=https://vsnolvadexv.com>nolvadex bodybuilding

date cialis was approved by fda

EsomboguE | 01.06.2021

<a href=https://ponlinecialisk.com/>cialis price

Nikdy neockovať

Svetlana Ficková | 24.06.2016

Keby som vedela oveľa skôr,čo je to dať zaočkovať dieťa,aké sú následky,v živote by som to neurobila.Nikto vám nepovie,čo obsahujú vakcíny a ľudia sa tým nezaoberajú.Dnes už viem,že tento humus,by sa mal zakazať,uz viem prečo je toľko chorých detí po očkovaní,niektorý aj s vážnými následkami.Sama som to zo synom zažila a dnes viem,že nebyť očkovania,nemuseli sme prejsť tou tŕnistou cestou za zdravím.Skôr,než sa rozhodnete pre alebo proti očkovaniu,urcite si prečítajte,co tie vakcíny obsahujú a verte,že ak svoje dieťa nadovšetko milujete,od toho ho uchránite,veď zdravie je najväčší dar.

Re:Nikdy neockovať

Popo | 06.12.2017

Konkrétne aké

NEOČKOVAŤ DETI!!!!!

Mirka | 05.06.2015

Bohužiaľ patríme k prípadom čo nám nastal problém po očkovaníSanitka-Můj čas - text
Můj čas,
je pouhopouhé prozatím,
můj čas,
může říct já už neplatím.

Rád, tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil,
a času míň, než se mi zdálo
před půl hodinou

®: Příteli chvátej SOS,
ať jsem i zítra čím jsem dnes,
zbav mě tíhy mé rány mé co nejdřív,
příteli chvátej píšu vzkaz,
dej mi co ztrácim dej mi čas,
vrať mi víru mou, lásku mou
a té nejvíc.
Z vlastního spánku můžeš krást
jen času svého dej mi část,
boj s časem toužím tentokrát
neprohrát.

Můj čas,
to jsou jen chvílky takové,
můj čas,
se ocit v tísni časové.

Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív,
a čekám dál,
že přece ustrneš se nade mnou.

®: Příteli chvátej SOS,
ať jsem i zítra čím jsem dnes,
zbav mě tísně mé, strasti mé co nejdřív.
Příteli chvátej píšu vzkaz,
dej mi co ztrácim dej mi čas,
vrať mi víru mou, lásku mou,
a té nejvíc.
Z vlastního spánku můžeš krást
jen času svého dej mi část,
společně můžem tentokrát
neprohrát.

Až budeš příště v tísni sám,
kus času svého já ti dám,
a pomoc tvou ti zítra tím,
oplatím ....
Text přidala ráďa
touto hnusnou pliagou!!!Na radu doktorky sme sa dali zaočkovať PREVENAROM a o týždeň sme sa ocitli na KRAMÁROCH s diagnózou -ZÁPAL LYMFATICKÝCH UZLÍN!!!!Sme na antibiotikách a prosím PÁNA BOHA ,aby sa mi maličký vyliečil a bol v poriadku ...Ja ako matka mám len jedno slovo na tých ľudí a to VRAHOVIA!!!Nechápem s akým svedomím mohli vypustiť takéto niečo do sveta a ešte k tomu nevinným deťom....Dúfam,že budú maminky viac informované o tomto JEDE a nedajú to nikdy v ŽIVOTE svojim ratolestiam .

John

Smithe653 | 24.10.2016

I appreciate your wordpress web template, exactly where did you down load it through? dakafegdedcddeee

John

Smithc132 | 06.11.2016

Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I've subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day! egeegdbeddgafkgb

otvorte oči konečne ľudia

stara mama | 29.12.2012

som veľmi vďačná Vám p. Fillo, že otvárate oči ľudom a ja dúfam, že sa Vám to všetko vráti v dobrom. Aj my patríme k Vašim vďačným, vďaka Vám sme si mohli pospájať všetky súvislosti a samozrejme aj ostatným, ktorí svojou toškou do mlyna prispeli, či už svojimi vedomostami aj skúsenosťami. Práve aj táto dotknutá téma o Prevenare, bohužiaľ jedno z našich vnúčat bolo tiež zaočkované týmto jedom v jeden deň spolu s Hexavakcímou. Hádajte ako to dopadlo..., skončilo v nemocnici s krvavými hnačkami...., 5. mesačné dieťatko !!!Reakcia lekárov- to nemože byt z očkovania, kedže to bolo v ten týždeň, keď bol zaočkovaný. Toto je zarážajúce, arogancia lekárov a naša neskutočná zlosť, samozrejme že sa teda nikto ani z lekárov neunúval nahlásit žiadne nežiadúce účinky !!! A práve pre túto aroganciu, ktorá len potvrdila, ako to vlastne je, toto bolo naše úplne posledné očkovanie, aké sme mali, podotýkam, že sme vtedy nemali žiadne informácie, ktoré máme teraz. Chlapček je každý mesiac na antibiotikách ! Naše ďalšie vnúčatko už nie je očkované vôbec chválabohu, je krásne usmievavé, čullé a reaguje na každý aj ten najmenší podnet, vidno, že neprešlo touto hroznou tortúrou aj vďaka Vám.
Prajeme Vám všetkým, len to najlepšie do Nového roku 2013 a tešíme sa na Vaše príspevky.

uff

Lulike | 29.12.2012

...no mam dost... kazdy den sa presveidcam, ako dobre ze som maleho nedala nicim ockovat.

Ockovanie

Kmotricka666 | 04.08.2015

Ahoj...po par rokoch no zaujimalo by ma ci si mala nejaky postih ci problemy ked si odmietla ockovania...dakujem

Re:uff

zvedavec | 14.11.2016

mna by zaujimalo - az raz Vase dieta tieto choroby dostane - kto bude platit liecbu. a ak nebodaj umrie, tak kto bude tentoraz "vinny" (okrem Vas, ako zakonneho zastupcu)?

Re:Re:uff

ja | 05.12.2016

Kto asi? Načo mi strhávajú z výplaty do zdravotky neskutočné sumy? Každý človek má právo na zdravotnú starostlivosť...je to v ústave ak sa nemýlim. To že tvoje dieta dostane nejakú z tých chorôb je asi taká vysoká aká je šanca že na nu zomrie ked ju dostane.

Podporte aj tento clanok na vybrali.sme.sk

tsss | 29.12.2012

https://vybrali.sme.sk/c/Uniknute-doverne-dokumenty-o-Prevenare-13-dokazuju-ze-ako-vyrobca-tak-aj-zdravotnicke-urady/

Senior

Helena | 29.12.2012

https://dolezite.sk/Rezort_zdravotnictva_planuje_vsetkych_ocipovat_do_styro_164.html

vakcíny

irena | 29.12.2012

Každý naozajstný lekár, odborník , genetik, ktorý nieje podplácaný výrobcami vakcín ti musí potvrdiť že nieje možné vyrobiť vakcínu bez toho aby bola kontaminovaná. Jednoducho sa to nedá a to preto lebo príroda je silnejšia a len blbci môžu veriť tomu že jej zákony prekonajú.
Chýba im v prvom rade pokora pred bohom .
Výrobky ako vakcíny nebudú nikdy požehnané pretože sú vyrobené umelo a z nedobrých komponentov . Neobsahujú ani štipku tej životodarnej energie ktorá pôsobí liečivo na všetko. Ich používanie je vynútené, násilné a teda poškodzujúce detský organizmus . Nieje to podporené dobrým úmyslom ale s úmyslom zbohatnúť .
Teda všetci kto toto podporuje aby boli násilne vpravené ihlou do nevinného dieťaťa je pošpinený krvou a úmrtiami týchto detí, to isté distribútori, lekári, úradníci RÚVZ, ministerstvo zdravotníctva. Majú ruky poškvrnené krvou nevinných detí a sú už teraz prekliati.
Verím že budú za tento zločin čoskoro potrestaní za tú neposlušnosť voči bohu a zneváženie ľudského života ktorý je boží dar.

Re:vakcíny

addblock | 30.12.2012

Obávam sa že Vám Fillo zachvíľu zablokuje písanie príspevkov. Lebo má strach ako každý.

Re:Re:vakcíny

ela | 30.12.2012

mozno zablokuje, mozno nie. jedno je vsak iste: pravda sa NEDA zablokovat, ani umlcat, ani zabit...........

Re:Re:vakcíny

stara mama | 30.12.2012

Vy máte strach addblock !!!

Re:Re:vakcíny

Ing. Marián FILLO | 30.12.2012

To ste teda pekne na omyle.
Písanie komentárov neblokujem, keďže zablokované je automaticky (presnejšie povedané: štandardný článok v CMS WebNode.sk neobsahuje diskusiu), písanie komentárov naopak umožňujem, presnejšie: pridávam pod článok prvok "diskusia".

Takže je to presne naopak.

Zaujímalo by ma ale, z čoho akože mám podľa Vás strach.

Re:Re:Re:vakcíny

Helena | 31.12.2012

Chvála Bohu, že máme takého človeka ako je pán Ing. Fillo. Ja čo som obklopená dôchodcami, starodôchodcami ma berú za nenormálnu. Neveria biznisu farmácie, gmo, chemtrails, ako banka Goldman Sachs prevzala Európu (budeme chudobnejší a chudobnejší, budú diktovať škrty a škrty, oni bohatnú tým že nám nanútili dlhy). Všetcia by sme mali trochu finančne podporovať pána Ing. Filla aby mohol túto práca pre nás robiť. Prajem mu veľa zdravia.

Záznamy: 1 - 22 zo 22

Pridať nový príspevok