Trestné oznámenie ohľadne šírenia poplašnej správy MUDr. Petrom Liptákom a jeho (ne)riešenie

04.06.2012 10:44

Ing. Marián Fillo

 

       Jeden môj známy podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, lebo nadobudol podozrenie, že došlo k trestnému činu šírenia poplašnej správy (§361 Trestného zákona), keď MUDr. Peter Lipták a MUDr. Katarína Šimovičová v médiách žiadali vyhlásenie núdzového stavu (umožňujúceho beztrestné porušovanie niektorých platných právnych predpisov) počas prechodu na nový spôsob obstarávania vakcín očkujúcimi lekármi, až pokým sa neznormalizujú dodávky vakcín pre povinné očkovanie.

       MUDr. Peter Lipták ako predseda sekcie všeobecných lekárov pre dospelých a MUDr. Katarína Šimovičová ako predsedníčka sekcie všeobecných lekárov pre deti a dorast Slovenskej lekárskej komory tak v mene všetkých všeobecných lekárov žiadali predsedníčku vlády SR, vládu SR, poslancov NR SR a prezidenta SR:

"... je ohrozené zdravie a životy veľkého počtu ľudí a preto je nevyhnutné okamžité vyriešenie situácie vyhlásením núdzového stavu podľa ústavného zákona z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu tak, aby bolo možné nariadiť zdravotným poisťovniam okamžité obstarávanie vakcín akýmkoľvek možným spôsobom do rozbehnutia ich centrálneho nákupu zdravotnými poisťovňami."

       Spomínaný známy sa právom domnieva, že ide o šírenie poplašnej správy, keďže v minulosti už niekoľkokrát nastali výpadky dodávok rôznych vakcín (viď napr. str. 154 vo Výročnej správe ÚVZ SR za rok 2005) a nič hrozné sa nestalo, a už vôbec nebolo treba vyhlasovať núdzový stav.

       Prokuratúra preposlala toto trestné oznámenie polícii a od tej prišlo nasledujúce vyrozumenie:

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 1
úrad justičnej a kriminálnej polície — odbor justičnej polície
1. oddelenie všeobecnej kriminality
81213 Bratislava, Sasinkova ul. č. 23
tel. 0961 031 601, fax 0961 031 609


Bratislava DD.MM.2012

 

U Z N E S E N I E

 

       Podľa §197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku vec trestného oznámenia TITUL MENO PRIEZVISKO o skutočnostiach, nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný prečin šírenia poplašnej správy podľa §361 ods. 1 a 2 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť MUDr. Peter Lipták prostredníctvom médií dňa 27.I.2012, kedy vyslovil verejne výrok, že "je ohrozené zdravie a životy veľkého počtu ľudí a preto je nevyhnutné okamžité vyriešenie situácie vyhlásením núdzového stavu podľa ústavného zákona z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu tak, aby bolo možné nariadiť zdravotným poisťovniam okamžité obstarávanie vakcín akýmkoľvek možným spôsobom", výrok, ktorý mal byť podľa oznamovateľa byť spôsobilý naplniť skutkovú podstatu uvedeného prečinu  o d m i e t a m, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa §197 ods. 2 Trestného poriadku.

 

 

O D Ô V O D N E N I E

 

       Dňa DD.MM.2012 bolo uvedené trestné oznámenie doručené na Odbor kriminálnej polície OR PZ Bratislava 1 z OO PZ OR PZ Bratislava 1 prostredníctvom Okresnej prokuratúry Bratislava 1, kde bolo doručené dňa DD.MM.2012.

       Vyhodnotením trestného oznámenia podľa jeho obsahu som dospel k záveru, že smeruje proti výroku, resp. časti otvoreného listu Vláde SR, poslancom NR SR a Prezidentovi SR, ktorý bol poskytnutý médiám a spísaný a podpísaný dňa 27.I.2012 MUDr. Petrom Liptákom a MUDr. Šimovičovou.

       Tento list bol prostredníctvom internetovej stránky https://www.vpl.sk/sk/zachranme-zdravotnictvo/ zadovážený do spisu.

       Pre naplnenie skutkovej podstaty prečinu šírenia poplašnej správy podľa §361 ods. 1 a 2 Trestného zákona je potrebné, aby niekto úmyselne spôsobil nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, a takúto správu, hoci vie, že je nepravdivá a môže vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku.

       Z obsahu uvedeného listu je zrejmé, že predmetný výrok, uvádzaný v trestnom oznámení, je vytrhnutý z kontextu. Samotnému predmetnému výroku predchádza odborné zdôvodnenie, pričom požiadavka vyhlásiť núdzový stav vychádza práve z tohto zdôvodnenia.

       Samotná problematika očkovania v Slovenskej republike ako aj v Európskej únii je témou vysoko odbornou. Ani odborná verejnosť nemá jednotný názor na túto problematiku a prostriedkami trestného práva nie je možné zistiť, či očkovaním resp. neočkovaním občanov SR je ohrozené ich zdravie a životy. Nie je teda možné jednoznačne určiť, či uvedený výrok, správa, je alebo nie je pravdivá.

       Keďže povinným znakom uvedenej skutkovej podstaty prečinu je úmyselné rozširovanie poplašnej správy, považujem toto rozhodnutie za dostatočne odôvodnené.

POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok.

 

Vyšetrovateľ PZ:
kpt. Mgr. Rastislav DURAJ

 

       Keďže takéto "vyriešenie" trestného oznámenia jeho podávateľa neuspokojilo, napísal sťažnosť:

 

TITUL MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO


 

kpt. Mgr. Rastislav DURAJ
OR PZ v Bratislave 1
Sasinkova 23
81213 Bratislava

 

Vec: Sťažnosť proti Uzneseniu OR PZ BA1 č. ČÍSLO_UZNESENIA zo dňa DD.MM.2012

 

       Ja, dolu podpísaný TITUL MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTO/OBEC, trvale bytom ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC, týmto podávam sťažnosť proti Uzneseniu OR PZ BA1 č. ČÍSLO_UZNESENIA zo dňa DD.MM.2012, a to z nasledujúcich dôvodov:

  1. Samotné vytrhnutie z kontextu nie je dôvodom pre odmietnutie trestného oznámenia. OR PZ je povinný prešetriť kontext, v ktorom bolo vyjadrenie verejne vyhlásené.
  2. To, že predmetnému výroku MUDr. Petra LIPTÁKA predchádzalo odborné zdôvodnenie, ktoré nie je OR PZ odborne kompetentný vyhodnotiť, nie je dôvodom na odmietnutie trestného oznámenia, ale dôvodom na vyžiadanie si odborného posudku od kompetentného odborníka v oblasti epidemiológie/imunológie/virológie/bakteriológie.
  3. Odborné zdôvodnenie, uvedené v citovanom dokumente MUDr. Petra LIPTÁKA a MUDr. Kataríny ŠIMOVIČOVEJ, totiž môže byť úmyselne sfalšované, čiže úmyselne nepravdivé, hoci vyjadrené odbornou terminológiou. Samotná jeho odbornosť nie je vôbec dôvodom pre odmietnutie trestného oznámenia. Čo ak MUDr. Peter LIPTÁK naozaj úmyselne šíril poplašnú správu, a to s dômyselne umelo vykonštruovaným zdôvodnením, ktoré síce budí v laikovi dojem odbornosti a tým je pre laika nezrozumiteľné, v skutočnosti je však úmyselne nepravdivé?
     

       Keďže sa OR PZ nevysporiadal s mojím trestným oznámením dostatočne a dôkladne, čo je predmetom tejto mojej sťažnosti, žiadam, aby OR PZ vo vyšetrovaní MUDr. Petra LIPTÁKA a jeho výrokov pokračoval a keď sa OR PZ necíti byť kompetentný vyhodnotiť jeho "odborné zdôvodnenie", aby si OR PZ vyžiadal odborný posudok od nezávislého odborníka v oblasti epidemiológie/imunológie/virológie/bakteriológie.

        Za kladné vybavenie tejto sťažnosti vopred ďakuje
 

TITUL MENO PRIEZVISKO
PODPIS

 

Na vedomie:

  • Okresná prokuratúra Bratislava 1

 

       Na to došiel sťažovateľovi od Okresnej prokuratúry Bratislava 1 s veľkým časovým odstupom (vyše mesiaca) tento list:

 

OKRESNÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA 1
Kvetná 13, 82005 Bratislava


Bratislava DD.MM.2012

 

U Z N E S E N I E

 

       Prokurátor Okresnej prokuratúry pre Bratislavu III vo veci ozn. ČÍSLO_OZNÁMENIA zo dňa DD.MM.2012 rozhodol takto:

 

Podľa §193 ods. 1 písm. c) Tr. por.
 
z a m i e t a m

 

sťažnosť ozn. ČÍSLO_OZNÁMENIA zo dňa DD.MM.2012, ktorú si podal proti uzneseniu vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, oddelenie všeobecnej kriminality pod sp. zn. SPISOVÁ_ZNAČKA zo dňa DD.RR.2012, ktorým v zmysle §197 ods. 1 písm. d) Tr. por. odmietol trestné oznámenie TITUL MENO PRIEZVISKO pre podozrenie zo spáchania prečinu šírenia poplašnej správy podľa §361 ods. 1 a 2 Tr. zákona, ktorého sa mal dopustiť MUDr. Peter Lipták, prostredníctvom médií dňa 27.I.2012, kedy vyslovil verejne výrok, že "je ohrozené zdravie a životy veľkého počtu ľudí a preto je nevyhnutné okamžité vyriešenie situácie vyhlásením núdzového stavu podľa ústavného zákona z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu tak, aby bolo možné nariadiť zdravotným poisťovniam okamžité obstarávanie vakcín akýmkoľvek možným spôsobom", pričom uvedený výrok mal byť podľa oznamovateľa spôsobilý naplniť skutkovú podstatu vyššie uvedeného trestného činu,

 

pretože nie je dôvodná.

 

 

O d ô v o d n e n i e :

 

       Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I, oddelenie všeobecnej kriminality, uznesením pod sp. zn. SPISOVÁ_ZNAČKA zo dňa DD.RR.2012 v zmysle §197 ods. 1 písm. d) Tr. por. odmietol trestné oznámenie TITUL MENO PRIEZVISKO pre podozrenie zo spáchania prečinu šírenia poplašnej správy podľa §361 ods. 1 a 2 Tr. zákona, na vyššie uvedenom skutkovom základe.

       Uznesenie bolo oznamovateľke TITUL MENO PRIEZVISKO doručené dňa DD.MM.2012. Proti predmetnému uzneseniu vyšetrovateľa si podal ako oprávnená osoba v zákonnej lehote dňa DD.MM.2012 sťažnosť, ktorú odôvodnila tým, že odôvodnenie uznesenia vyšetrovateľom, že oznamovateľ vyjadrenie, ktoré malo napĺňať skutkové znaky prečinu, vytrhol z kontextu otvoreného listu, nie je dôvodom na odmietnutie veci. Taktiež skutočnosť, že predmetnému výroku MUDr. Liptáka predchádzalo odborné zdôvodnenie, ktoré nie je OR PZ kompetentný vyhodnotiť, nie je dôvodom na odmietnutie trestného oznámenia, ale dôvodom na vyžiadanie si odborného posudku od kompetentných odborníkov v danej oblasti. Ďalej uviedol, že odborné zdôvodnenie, uvedené v citovanom dokumente MUDr. Liptáka a MUDr. Šimovičovej, totiž môže byť úmyselne sfalšované, čiže úmyselne nepravdivé, hoci vyjadrené odbornou terminológiou. Samotná jeho odbornosť nie je vôbec dôvodom pre odmietnutie trestného oznámenia. Pričom vyjadruje podozrenie, že MUDr. Lipták naozaj úmyselne šíril poplašnú správu, a to s dômyselne umelo vykonštruovaným zdôvodnením, ktoré síce budí v laikovi dojem odbornosti a tým je pre laika nezrozumiteľné, v skutočnosti je však úmyselne nepravdivé.

       V zmysle §192 tr.por. Som preskúmal sťažnosť TITUL MENO PRIEZVISKO na uznesenie vyšetrovateľa a aj na vec sa vzťahujúci spisový materiál, pričom som zistil, že postup vyšetrovateľa v zmysle §197 ods. 1 písm. d) Tr. por. bol zákonný a dôvodný.

       Prečinu šírenia poplašnej správy v zmysle §361 Tr. zákona sa dopustí ten, kto podľa
odseku 1/ úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania, spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo,

odsek 2/ kto správu alebo iné obdobné konanie, uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie, vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku.

       Vyhodnotením oznámenia TITUL MENO PRIEZVISKO som dospel k záveru, že konaním, opísaným v jeho oznámení, neboli naplnené skutkové znaky prečinu šírenia poplašnej správy podľa §361 ods. 1 a 2 Tr. zákona a ani žiadneho iného trestného činu. Mám za to, že skutočnosti, opísané v otvorenom liste, adresovaného vláde SR, poslancom NR SR a prezidentovi SR, nie sú uvádzané žiadne také skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne znepokojenie aspoň časti obyvateľstva tak, ako to vyžaduje Trestný zákon v §361. Taktiež mám za to, že ani úmysel pisateľov listu MUDr. Liptáka a MUDr. Šimovičovej nesmeroval k tomu, aby šírili takúto správu medzi obyvateľstvo a tým spôsobili nebezpečenstvo vážneho znepokojenia.

       Z vyššie uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

       Poučenie: Proti tomuto uzneseniu zákon nepripúšťa sťažnosť.

 

JUDr. Ladislav Sloboda
prokurátor okresnej prokuratúry

 

       Podotýkam, že pravopisné a sémantické chyby som nezaniesol prepisom dokumentu ja, ale sú obsiahnuté už v pôvodine.

       Uvítame Vaše názory na toto "vyriešenie" trestného oznámenia ohľadne šírenia poplašnej správy MUDr. Petrom Liptákom a MUDr. Katarínou Šimovičovou v diskusii pod článkom.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku (vrátane grafickej úpravy a prepisu papierových dokumentov do elektronickej podoby) zabralo autorovi článku približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Trestné oznámenie ohľadne šírenia poplašnej správy MUDr. Petrom Liptákom a jeho (ne)riešenie

JA SOM CAST VEREJNOSTI !!!

NeDlouholudsky | 04.06.2012

cize tymto padom doslo k precinu, lebo vo mne toto vyvolalo obavy a strach, a sirilo to poplasnu spravu!

vyborne vyjadrenie policie

NeDlouholudsky | 04.06.2012

prokuratura nekona vo vela veciach vobec nic smerujuce k zakonnosti....... aj ked je ocividne porusovany zakon, tak sa tvaria akoby nic... vlastna skusenost (tiez nemoze byt sirenim poplasnej spravy kedze je to moja osobna skusenost!)

velmi mudra veta je "Ani odborná verejnosť nemá jednotný názor na túto problematiku a prostriedkami trestného práva nie je možné zistiť, či očkovaním resp. neočkovaním občanov SR je ohrozené ich zdravie a životy."

ked teda toto tvrdi policia, tak to buzem pouzivat aj proti RUVZ! :-D :-D :-D

neexistuje teda ziadna ZARUKA ze dieta je ockovane BEZPECNE

je to oficialne stanovisko policajneho zboru SR

Re:vyborne vyjadrenie policie

Lucia M. | 05.06.2012

Presne Tak ! oficialne stanovisko PZ : "prostriedkami trestného práva nie je možné zistiť, či očkovaním resp. neočkovaním občanov SR je ohrozené ich zdravie a životy." Presne toto ma napadlo aj v súvisloti s tou "Obvinenou" zo Spiša - slovo vina, obvinený atd sa používa len a výhradne v trestnom práve. Čiže som obvinená - vinná a čaká ma za to trest. Nie, bol to len priestupok, nie trestný čin, takže teta nemože byt Obvinená. Zrazu sa nám polícia sama k tomu vyjadrí že prostriedkami trestného práva toto všetko nemožno zistiť. Help! Banánová republika jak sa patrí

Re:Re:vyborne vyjadrenie policie

Gabriel | 05.06.2012

.. si myslím , že keby sa do toho niekto riadne obul , tak by to skončilo istotne trestným oznámením a nie jeho zamietnutím , ... stačilo by pozbierať pár (čím viac tým lepšie) vyjadrení od občanov nášho štátu , že sa ozaj cítili byť ohrozený , znepokojený a mali pocit strachu (ja sám som zachytil tieto emócie u ľudí v mojom okolí) práve z tvrdení týchto vyššie menovaných MUDr.-cov a bol by to (podľa mňa) priamy dôkaz toho , že časť obyvateľstva nášho štátu bola minimálne vážne znepokojená ak nie priam vystrašená z ich verejne proklamovaných tvrdený. ... a som sklamaný z postupu a reakcie polície , ktorá mi pripadá ako skôr ako lenivý obor ako niekto kto má energiu tu niečo riešiť , ale tento pocit nadobúdam pri návšteve hocktorého štátného úradu na Slovensku.

Pridať nový príspevok