Tato studie odhaluje, že děti ve vakcínách dostávají toxické množství hliníku, které způsobuje neurologické poškození a autismus

27.07.2014 09:18

fotografia Christina EnglandVacTruth.com28.I.2014Christina England

 

       Pôvodný článok This Study Reveals Children are Being Vaccinated With Toxic Levels of Aluminium Causing Neurological Damage and Autism
       z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Nedávno publikovaná studie kanadských vědců prof. Christophera Shawa a Dr. Lucije Tomljenovic ukázala, že čím více vakcín, které děti dostanou, obsahuje hliníkový adjuvant, tím je vyšší riziko, že se u nich rozvine autismus, autoimunní onemocnění a neurologické problémy.

       Studie byla publikována na jaře 2013 v Springer Science + Business Media pod názvem „Hliník v centrálním nervovém systém: toxicita u lidí a zvířat, hliníková adjuvancia a autoimunita“ („Aluminum in the Central Nervous System: Toxicity in Humans and Animals, Vaccine Adjuvants, and Autoimmunity“). Autoři zjistili, že výskyt autismu během 17 let významně stoupl v zemích, kde většina vakcín obsahuje hliníkový adjuvant.

 

Vysoce signifikantní korelace

       Vědci porovnali množství vakcín doporučovaných Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention = CDC) během let 1991–2008 a změny ve výskytu autismu během téže doby. Uvádějí:[1]

„Porovnání údajů ukazuje významnou a statisticky vysoce signifikantní korelaci mezi počtem vakcín s hliníkem a změnami ve výskytu autismu. Údaje ukazují, že existuje signifikantní souvislost mezi množstvím hliníku, aplikovaným dětem v předškolním věku, a současným výskytem autismu v sedmi západních zemích. Země s nejvyšším počtem vakcín s hliníkovým adjuvantem mají nejvyšší výskyt autismu.

       Poukazují, že:

„Pozorovaná korelace mezi počtem vakcín s hliníkovým adjuvantem a ASD (poruchy autistického spektra, angl. Autism Spectrum Disorders) byla dále testována s použitím Hillových kritérií. Splňuje osm z devíti kritérií, což poukazuje, že vakcíny obsahující hliníkový adjvant jsou vysoce pravděpodobnou, přinejmenším částečnou příčinou autismu.“

       Hillova kritéria jsou metoda, jak zjistit příčinnou souvislost mezi určitým faktorem a nemocí. Například, způsobuje nadměrné kouření rakovinu plic? Vědci, kteří chtějí zjistit, jestli existuje validní příčinná souvislost mezi možnou příčinou a nemocí, nyní často tuto metodu používají. Poprvé byla vyvinuta britským medicínským statistikem Austinem Bradfordem Hillem.[2]

       Prof. Shaw a Dr. Tomljenovic pokračují:

„Existují další souvislosti mezi expozicí/toxicitou hliníku a ASD. Jsou to: pilotní studie, které prokázaly vyšší než normální hladiny hliníku ve vlasech, krvi a/nebo moči u autistických dětí; děti jsou rutinně exponovány vyšším hladinám hliníku ve vakcínách na kilogram tělesné hmotnosti než dospělí; není prakticky nic známo o farmakokinetice a toxikodynamice hliníku ve vakcínách u dětí; a hliník ve vakcínách je dáván do souvislosti s vážnými neurologickými poruchami, chronickou únavou a autoimunitou.“

       Pokud mají prof. Shaw a Dr. Tomljenovic pravdu, jsou jejich výsledky extrémně znepokojující i proto, že autismus není jedinou nemocí, kterou dávají do souvislosti s hliníkovými adjuvancii.

       Ve své práci dávají hliník do souvislosti se vzestupem Alzheimerovy nemoci, syndromu války v Perském zálivu a relativně novým syndromem ASIA (autoimunní/zánětlivý syndrom indukovaný adjuvanty), který byl vědci identifikován minulý rok.

 

Toxické množství hliníku ve vakcínách

       V roce 2012 byla publikována práce vědců Stephanie Seneff, Roberta M. Davidsona a Jingjing Liu pod názvem „Empirická data potvrzují, že symptomy autismu souvisejí s expozicí hliníku a paracetamolu“ („Empirical Data Confirm Autism Symptoms Related to Aluminum and Acetaminophen Exposure“). Tato práce také potvrzuje, že expozice velkému počtu vakcín, obsahujících hliníkový adjuvant, v útlém věku je nejpravděpodobnější příčinou pro nárůst výskytu autismu a dalších nežádoucích následků očkování. Autoři uvádějí:[3]

„V této práci prezentujeme některé analýzy databáze VAERS, které silně naznačují, že hliník ve vakcínách je toxický pro zranitelné děti. Přestože jsme neprokázali, že hliník je přímou příčinou autismu, přesvědčující důkazy v literatuře týkající se toxicity hliníku spolu s důkazy, že vážné nežádoucí reakce nastávají mnohem častěji po podání vakcín obsahující hliník v porovnání s vakcínami, které hliník neobsahují, naznačují, že poškození nervových buněk v důsledku průniku hliníku do nervového systému může být významným faktorem při vzniku autismu. Skutečnost, že výskyt autismu narůstá v souvislosti se zvyšující se zátěží hliníkem ve vakcínách, je také významná.“

       Tyto informace jsou zvláštně nepříznivé pro každého rodiče, který uvažoval o očkování svých dětí, protože stále narůstající počet dětských vakcín obsahuje hliník jako adjuvant.

       Ve svém skvělém článku pro časopis Mothering v roce 2008 tento problém podrobně vysvětlil pediatr Dr. Robert W. Sears. Dr. Sears je další profesionál, který je velmi znepokojen účinky hliníku na zdraví dětí. V článku, varujícím matky před nebezpečím vakcín obsahujících adjuvant, nazvaném Je hliník novým thimerosalem?“ („Is Aluminum the New Thimerosal?“), Dr.Sears vysvětluje, že hliník se do vakcín přidává proto, aby byly účinnější.

       Uvádí, že ačkoli by to za normálních okolností neměl být problém, protože hliník se vyskytuje v životním prostředí, včetně potravy, vody, vzduchu a v půdě, dělá si starosti kvůli jeho účinkům na zdraví dětí. Znepokojuje ho, jestli vůbec někdy někdo skutečně otestoval bezpečné množství injikovaného hliníku.

       Během svého výzkumu narazil na mnoho velmi znepokojujících dokumentů. Ale jen málo z nich bylo tak znepokojujících jako dokument Americké společnosti pro enterální a parenterální výživu (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition = ASPEN). Sears popisuje tento dokument:

„Zdrojem pro určení denního limitu 4 až 5 μg hliníku na kilogram tělesné hmotnosti, který dokument ASPEN cituje, byla studie, která porovnávala nervový vývoj asi 100 předčasně narozených dětí, které dostávaly standardní nitrožilní roztok obsahující hliník a 100 předčasně narozených dětí, které byly krmeny stejným roztokem, z kterého byl téměř všechen hliník odflitrován. Studie byla provedena na základě známých faktů: že injikovaný hliník se může v krvi, kostech a mozku kumulovat do toxických hladin; že předčasně narozené děti mají sníženou funkci ledvin a tedy vyšší riziko toxicity; že pitva jednoho náhle zemřelého předčasně narozeného dítěte, jehož smrt byla jinak nevysvětlitelná, ukázala vysokou koncentraci hliníku v jeho mozku a že otrava hliníkem může vést k demenci.“

       Pokračuje uvedením několika velmi alarmujících skutečností, kterých si rodiče obvykle nejsou vědomi:

„Ale žádný z těchto dokumentů nebo studií neuvádí vakcíny; zabývají se jen nitrožilními roztoky a injekčními léky. Ani FDA nepožaduje, aby příbalové letáky vakcín obsahovaly varování před nebezpečím toxicity, ačkoli podobné varování je vyžadováno pro všechny ostatní léky aplikované injekčně. Všechny tyto studie a varování se týkají převážně předčasně narozených dětí a pacientů s nemocemi ledvin. Ale co větší donošené děti se zdravými ledvinami?“

       Dále vysvětluje:

Avšak tyto dokumenty nám neříkají, jaká je maximální bezpečná dávka pro kojence nebo dítě a já jsem takovou informaci nedokázal nikde najít. Možná právě proto ASPEN navrhuje a FDA požaduje, aby všechny injekční roztoky měly omezený obsah hliníku na 25 μg; přinejmenším víme, že toto množství je bezpečné.“

       Pokud tomu tak skutečně je, proč doporučované vakcíny obsahují mnohem více hliníku? Podle dr. Searse je množství hliníku v dětských vakcínách:

  • DTaP (záškrt, tetanus a černý kašel): 170–625 μg podle výrobce
  • Hepatitis A: 250 μg
  • Hepatitis B: 250 μg
  • Hib (Haemophilus influenzae typu b, PedVaxHib): 225 μg
  • HPV: 225 μg
  • Pediarix (DTaP–hepatitis B–polio): 850 μg
  • Pentacel (DTaP–Hib–polio): 330 μg
  • Pneumokoky: 125-500 μg (podle výrobce)
  • Infanrix hexa: 820 μg (doplnění: překladatelka)

       Nemusíte být odborníkem, abyste pochopili, že tyto hodnoty dalece přesahují bezpečné dávky, doporučené ASPEN, zejména když vezmete v úvahu, že novorozené dítě je očkováno vakcínou proti hepatitis B, která obsahuje 250 μg hliníku! (v USA, u nás pouze v případě matky nemocné na hepatitis B — pozn.překl.)

       Podle Dr. Searse FDA uvádí, že:[4]

„Ačkoli toxicita hliníku není běžně klinicky rozpoznávána, může být závažná u některých skupin pacientů, jako jsou novorozenci, a může k ní docházet častěji, než je známo.“

       Je-li toto pravda, proč jsou potom všechny novorozené děti, včetně předčasně narozených, očkovány hned po narození vakcínou proti hepatitidě B, která obsahuje více než doporučenou bezpečnou dávku hliníku?

 

Další problémy s předčasně narozenými

       Mnoho dětí se rodí předčasně. Dítě dnes dokáže přežít mimo dělohu již od 24 týdně těhotenství. Znamená to, že mnoho extrémně nezralých dětí je očkováno velkým množstvím hliníku v den, kdy se narodí. (v USA, u nás pouze v případě matky nemocné na hepatitis B — pozn.překl.)

       A jako by to nebylo dost zlé, v křehkém věku osmi týdnů, podle CDC doporučovaného očkovacího kalendáře dostanou tyto malinké nezralé děti až 8 vakcín najednou.[5] (platí pro USA. U nás dostanou v 9 týdnech Infanrix Hexa a většina z nich i pneumokokovou vakcínu, dohromady 7 vakcín najednou. V USA dostávají navíc i rotaviry. — pozn.překl.)

       Pro dítě narozené v 24. týdnu těhotenství to znamená, že v době očkování jsou fakticky „minus osm týdnů“ nikoli „plus osm týdnů“. Mnoho z nich dokonce musí být vytaženo z inkubátoru, aby mohly být očkovány v souladu se zákonem vakcínou, která je potenciálně může zabít!

 

Závěr

       Jak výše zmiňované studie prokázaly, je hliník extrémně toxický, zejména pro děti, které jsou opakovaně očkovány vakcínami, obsahujícími množství hliníku nad doporučenou bezpečnou dávku. FDA a ASPEN doporučují 25 μg jako bezpečnou dávku, ale přesto mnoho dětských vakcín obsahuje mnohem více hliníku.

       Studie, které jsem prozkoumala, jednoznačně ukazují, že čím více vakcín s hliníkem děti dostanou, tím je větší riziko, že se u nich rozvine autismus, autoimunní onemocnění a neurologické poškození.

       Vy jako rodiče máte povinnost své děti chránit za každou cenu, ale kolik z nás ví, co obsahují doporučené vakcíny? Rodiče musí mnohem důkladněji zkoumat ingredience vakcín, kterými chtějí své děti očkovat, a také jejich možné zdravotní důsledky.

       Autismus znamená pro většinu dětí onemocnění na celý život a má dopad na každý aspekt jejich vývoje. Máme povinnost vůči svým dětem si být přinejmenším plně vědomi možných nebezpečí očkování, předtím než je necháme očkovat až 39 vakcínami ode dne narození do věku 6 let. (u nás je počet vakcín menší, celkově se očkuje proti méně nemocem než v USA — pozn.překl.) Vakcínami, o kterých je známo, že obsahují hliník, rtuť, formaldehyd a mnoho dalších potenciálně nebezpečných složek.

       Přečtěte si prosím před zamýšleným očkováním vašeho dítěte zdroje, uvedené níže, nebo si prostudujte seznam složek vakcín (anglicky). (prehľad na Slovensku registrovaných vakcín a ich zloženia nájdete v článku „Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie“ — pozn.red.)

 

Zdroje

[1]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067

[2]  https://www.drabruzzi.com/hills_criteria_of_causation.htm

[3]  https://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227

[4]  https://sarahjmuma.files.wordpress.com/2012/05/aluminum-new-thimerosal-sears.pdf

[5]  https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child.html

 

Na další studium