Štúdie: Epidémie osýpok u zaočkovaných - štúdie poukazujú na neúčinnosť vakcíny

29.06.2012 02:41

Gaia Health - 7.IV.2012 - Heidi Stevenson

 

       Pôvodný článok "Measles Outbreaks Centered in the Vaccinated: Studies Show Vaccine Is Ineffective"
       z angličtiny preložila Ing. Mgr. Andrea Droščínová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - lekár pri výkone očkovania       Dôkazy z vládnych zdravotníckych úradov a lekárskych časopisov jednoznačne dokladajú, že vakcína proti osýpkam je neúčinná. Takže aká je oficiálna odpoveď? Bašta "medicíny založenej na dôkazoch" samozrejme ignoruje svoje vlastné dôkazy a žiada očkovať viac!

       Bez ďalších okolkov, tu sú štúdie a oznámenia vládnych úradov, ktoré dokladujú, že epidémie osýpok zasiahli zaočkovaných a dokonca sa u nich sústredili:


"Osýpky (morbili) u zaočkovaných detí" ("Measles (Rubeola) in Previously Immunized Children"),
Pediatrics, september 1970, 46(3):397-402

       Táto štúdia spred 40 rokov dokladuje, že nedostatočná účinnosť vakcíny proti osýpkam nie je nič nové. Píše sa v nej:

Analýza sérologických údajov podporila tvrdenie, že výskyt osýpok bol v príčinnej súvislosti s nedostatočnou ochranou za použítia vakcíny spolu s globulínom u malých detí. Tiež dokázala pretrvávanie komplement fixujúcich protilátok mnoho rokov po očkovaní a poukazuje na prítomnosť "booster fenoménu" (posilňovanie imunity). 

       Preskúmanie klinických prejavov choroby u 25 detí, ktoré boli zaočkované, a u 22 detí, ktoré zaočkované neboli, odhalilo len malý rozdiel v závažnosti ochorenia.

 

"Epidémia osýpok medzi zaočkovanými stredoškolskými študentmi Illinois" ("Measles Outbreak among Vaccinated High School Students — Illinois"),
správa CDC z roku 1984

       CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. red.) vyšetrovalo epidémiu osýpok, trvajúcu od 9.XII.1983 do 13.I.1984. Ohniskom epidémie bola škola so 411 študentmi, pričom všetci boli zaočkovaní proti osýpkam. Štúdia potvrdila históriu ich očkovaní. Prvým prípadom bol 17-ročný študent. Zdroj jeho infekcie nebol zistený. Čím viac s ním boli študenti v kontakte, tým väčšia bola pravdepodobnosť, že dostali osýpky.

       CDC pridalo redakčnú poznámku:

Tento výskyt osýpok dokazuje, že k prenosu osýpok môže dôjsť v populácii detí školského veku so zaznamenanou 100%-nou zaočkovanosťou. Táto zaočkovanosť bola overená počas vyšetrovania epidémie osýpok. Doterajšie vyšetrovania výskytu osýpok medzi vysoko zaočkovanou populáciou odhalili rizikové faktory, ako je nesprávne skladovanie a manipulácia s vakcínami, vakcíny podávané deťom mladším než 1 rok, použitie globulínu spolu s očkovaním a použitie neživej vakcíny. Uvedené rizikové faktory však nedokázali dostatočne vysvetliť túto epidémiu osýpok.

       Pokúšajú sa to pripísať k sérii zlyhaní vakcín, sú to však len samé nepodložené dohady.

 

"Výskyt osýpok na vysokej škole s požiadavkou očkovania pred nástupom do školy" ("A measles outbreak at a college with a prematriculation immunization requirement"),
American Journal of Public Health, 1991

       V súčasnom očkovacom kalendári CDC je MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) odporúčaná vo veku 12-15 mesiacov (na Slovensku vo veku 15-18 mesiacov - pozn. red.). Avšak táto štúdia hovorí:

Študenti zaočkovaní v 12- až 14–tich mesiacoch veku majú zvýšené riziko v porovnaní s tými, ktorí sú zaočkovaní v 15-tich mesiacoch alebo neskôr.

       Táto štúdia nasledovala po epidémii 84 prípadov osýpok na vysokej škole v štáte Colorado, kde u vyše 98% študentov bolo doložené, že majú "dostatočnú imunitu proti osýpkam na základe predchádzajúcej infekcie osýpok, očkovanie živou vakcínou proti osýpkam po prvých narodeninách alebo sérologické dôkazy imunity". Aspoň jeden z týchto dôkazov o imunite bol totiž vyžadovaný pred nástupom do tejto školy.

 

"Výbušná epidémia osýpok na školách" ("Explosive School-based Measles Outbreak"),
American Journal of Epidemiology, 1998

       Táto štúdia skúmala mieru prevencie poskytnutú očkovaním proti osýpkam a zistila, že:

Úplná ochrana pred osýpkami nemusí byť dosiahnuteľná, a to ani medzi 2x očkovanými deťmi, ak sú tieto deti v intenzívnom kontakte s divokým vírusom osýpok.

 

"Najväčší výskyt osýpok v Amerike od roku 2000: pokračujúca epidémia v Quebecu" ("Largest Measles Outbreak in the Americas since 2000: Quebec Ongoing Epidemic"),
IDSA Oral Abstract Boston, 2011

       Medzi 1.I.2011 a 3.VIII.2011 bolo v Kanade nahlásených 727 prípadov osýpok. 65% prípadov sa týkalo mladých ľudí vo veku 10-19 rokov. Iba 1,8% bolo starších ako 40 rokov. Štúdia dochádza k záveru:

Hoci sa osýpky vyskytli najmä u nezaočkovaných jedincov, vysoký podiel prípadov bol u tých, ktorí dostali dve dávky vakcíny, čo vyvoláva obavy o účinnosť vakcíny.

       To je dosť zvláštne. Všimnime si, že percento chorých na osýpky vo veku nad 40 rokov je veľmi malé. To je tá najmenej očkovaná skupina. Najvyšší podiel prípadov osýpok bol vo vekovej skupine 10-19 rokov, čiže tej skupine, ktorá bola najviac zaočkovaná, ale očkovanie prebehlo pred niekoľkými rokmi.

       Z toho môžeme vyvodiť záver, že vakcína proti osýpkam poskytuje len obmedzenú ochranu, a že táto obmedzená ochrana trvá len krátku dobu. Avšak prirodzene (prekonaním choroby) získaná imunita, ktorá je u ľudí nad 40 rokov oveľa pravdepodobejšia, je spravidla doživotná.

       Vyhlásenie, že epidémia osýpok sa týka vo veľkej miere nezaočkovaných osôb, sa zdá byť neopodstatnené. Obviňovať neočkovaných za ochorenia u zaočkovaných je úplne absurdné. To je však práve tá kvázi-logika, ktorá sa často používa na presadzovanie očkovania.

 

Zhrnutie

       Tieto správy dokladajú tri základné fakty o vakcíne proti osýpkam:

  • Od kompletnej ochrany má ďaleko, a to aj krátko po podaní vakcíny.
  • Rýchlo stráca účinnosť, u väčšiny očkovaných už v priebehu niekoľkých rokov.
  • Je pravdepodobne zbytočné dávať ju deťom vo veku do 15 mesiacov.
     

       Tretí bod, nedostatočná účinnosť vakcíny proti osýpkam pre deti vo veku do 15 mesiacov, by už nemal byť prekvapením. Imunitný systém novorodenca nefunguje rovnako ako u dospelého. Novorodenci si nevytvárajú protilátky tak ako staršie deti a dospelí. Táto skutočnosť sa teraz používa k nátlaku na ľudí, aby sa dali zaočkovať. Dôvodom, ktorý sa uvádza, je "zakukliť" deti proti chorobám (tzv. "cocooning" - myslí sa tým, že všetci, čo prichádzajú do styku s bábätkom, sa dajú zaočkovať/preočkovať, od čoho si epidemiológovia sľubujú, že sa bábätko nebude mať od koho nakaziť - pozn. red.).

       Epidemiológovia však "zabúdajú" spomenúť, že pred zavedením plošného očkovania novorodenci čelili len veľmi malému riziku nákazy osýpkami. Ich matky vo všeobecnosti mali svoju prirodzenú imunitu vďaka prekonaniu divokých osýpok, takže mali celoživotnú ochranu a prenášali ju na svoje bábätká. Tak boli novorodenci chránení, pokým nedosiahli vek, v ktorom už vedeli účinne odpovedať na nákazy a rozvíjať si svoju vlastnú imunitu.

       Novorodencom sa však dostáva len malej alebo žiadnej ochrany, ak ich matky majú len protilátky, umelo získané očkovaním. Takže potreba "zakukliť" novorodencov proti chorobám, ako sú osýpky, je priamym dôsledkom očkovania!

       Ako je vidieť z práce tých, ktorí presadzujú očkovanie, vakcína proti osýpkam má len obmedzenú hodnotu. Účinnosť trvá len krátku dobu. Samotná vakcína má známe a významné nežiaduce účinky. Preočkovanie znova a znova a znova, kam v súčasnosti smerujeme, nesie vážne riziko neurologického poškodenia a ďalších poškodení zdravia, ktoré sa negatívne odrazia na živote človeka.

       V dôsledku toho sa vedci stali pavedcami. Hoci ich zistenia ukazujú, že očkovanie nemusí byť účinné (viď vyššie), stále ich prekrúcajú, aby presadili paradigmu modernej medicíny. Nech už sú výsledky akékoľvek, budú propagovať očkovanie. Ak sa ukáže, že zaočkovaní nie sú chránení, potom sa bude tvrdiť, že je potrebných viac preočkovaní. Ak sa ukáže, že viac preočkovaní už nie je možných, budú zastrašovať a vzbudzovať pocit viny.

       Moderná medicína sa rozhodla, že bude propagovať očkovanie, a je pritom jedno, koľko škôd sa očkovaním spôsobí, ba dokonca či je vôbec účinné. Očkovanie je významným zdrojom príjmov pre lekárov, ktorí takto majú dobrú zámienku pravidelne si predvolávať malé deti do svojich ambulancií. Vakcíny sa stalo kľúčovým prvkom v plánoch farmaceutických molochov do budúcnosti, keďže patentová ochrana ich kasových trhákov (najpredávanejších liekov) bude postupne končiť a len málo nových liekov čaká na svoje uvedenie na trh. Nič - ani akékoľvek množstvo spôsobených škôd, ani fakty o neúčinnosti vakcín - nemôžu stáť v ceste zisku-chtivej očkovacej mašinérii.

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + grafická úprava + kontrola odkazov + preklad ilustračného obrázku) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.