Štúdia TOKEN: trojnásobne vyššie riziko úmrtia po zaočkovaní hexavakcínou

08.09.2011 14:10

Gesund bis der Arzt kommt - 9.III.2011 - Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "TOKEN Studie: Dreifach erhöhtes Sterberisiko nach Sechsfach-Impfung"
       z nemčiny preložila Andrea Laca a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo
.

 

       V období rokov 2005 až 2008 prešetroval Výskumný ústav Roberta Kocha (Robert Koch Institut = RKI) všetky prípady úmrtia bábätiek vo veku od dvoch do 24 mesiacov. Výsledky mali byť uverejnené v roku 2009. S dvojročným oneskorením sú konečne tu. Výsledky štúdie TOKEN sa dajú nájsť jednoducho na stránke RKI. A je už aj zjavné, prečo publikovanie údajov tak dlho trvalo: štúdia totiž preukázala, že riziko úmrtia počas dvoch týždňov po zaočkovaní hexavakcínou je v porovnaní s ďalšími mesiacmi trojnásobne vyššie.

       Ten, kto už na stránke RKI do štúdie nahliadol, sa bude čudovať, ako som k mojim záverom prišiel. V štúdii totiž podobné závery uvedené nie sú. Zato sa však v zhrnutí štúdie v časti „Výsledky“ nachádza celostranové vysvetlenie, prečo sa v predložených údajoch štúdie TOKEN vyskytuje hrubá metodická chyba, tzv. „Selection Bias“ ("skreslenie výberom").

       Dôvod vysvetľuje RKI takto:

„V rámci trojročnej štúdie bolo úradmi verejného zdravotníctva hlásených 676 prípadov SIDS (pozn.: „nevysvetliteľné a neočakávané náhle úmrtia“). Z týchto 676 hlásených prípadov sa do štúdie mohlo zaradiť iba 37,6% (254 prípadov), rodičia ostatných 422 prípadov so zaradením do štúdie nesúhlasili. ...

       Z vyhodnotenia podielu účastníkov pre epidemiologickú časť štúdie vyplynulo, že rodičia detí, ktoré umreli krátko po očkovaní, boli viac naklonení účasti na štúdii. Tento samovýber rodičov exponovaných prípadov („selection bias“) sa pri vyhodnocovaní nedá korigovať a vedie k skresleniu výpočtu miery rizika. Preto vypočítané riziko štúdie TOKEN presahuje „reálne“ riziko. Toto treba pri interpretácii výsledkov zohľadniť.“

       Pozrime sa, ako sa to odzrkadlilo na údajoch:

       Tabuľka 12 ukazuje, ako dlho po poslednom očkovaní hexavakcínou deti umreli:

  • 27 detí umrelo v priebehu dvoch týždňov po poslednom očkovaní hexavakcínou.
  • 102 detí umrelo v období medzi dvoma týždňami a šiestimi mesiacmi po poslednom termíne očkovania.
     

       Ak nemá očkovanie s úmrtiami nič spoločné, malo by byť riziko úmrtia po očkovaní podobne vysoké ako v priebehu nasledujúceho pol roka (a iba s mierne sa zvyšujúcim trendom ako pri všeobecnom riziku úmrtia počas prvých dvoch rokov života).

       Jednoduché delenie ukazuje, že to tak nie je:

  • Počas dvoch týždňov po očkovaní bolo zaregistrovaných 1,93 prípadov úmrtia za deň.
  • Počas 168 dní ďalšieho polroka po očkovaní bolo ale registrovaných iba 0,61 prípadov úmrtia za deň.
     

       Z toho vyplýva, že riziko úmrtia počas prvých dvoch týždňov po očkovaní je zvýšené 3,2x.

       Takýto výsledok je samozrejme šokujúci, nedá sa ale na základe predložených prvotných údajov poprieť. Ak je argument autorov štúdie, že sa jej boli ochotní zúčastniť prevažne rodičia, ktorých deti boli očkované krátko predtým, pravdivý, tak tu máme dilemu. Pretože toto by samozrejme výpovednosť štúdie skresľovalo.

       Z toho vyplýva otázka, prečo je vôbec potrebné pýtať si od rodičov, ktorých deti nedávno zomreli, povolenie na účasť na úplne anonymnej štúdii a obťažovať ich s dotazníkom. Je pochopiteľné, že mnohí rodičia neradi dávajú informácie o smrti ich dieťaťa a neradi vyplňujú siahodlhé dotazníky.

       Je to charakteristický obraz stavu epidemiologického výskumu v Nemecku, keď nie je možné, tieto údaje zbierať anonymne. Veď sa podľa definície týchto úmrtí jedná o „neočakávané a medicínsky nevysvetliteľné úmrtia“ bábätiek. Dalo by sa predpokladať, že v takýchto prípadoch sa jednoducho nepriskrutkuje veko na rakvy a deti nebudú bez ďalšieho vyšetrovania pochované, ale že sú tieto úmrtia dôkladne prešetrené.

       Prečo nie je možné, tieto prešetrenia zahrnúť do štúdie RKI? Hlavne keď je štúdia celkovo dobre známa a takmer všetky úrady zdravotníctva, súdni lekári a ostatné príslušné úrady v Nemecku boli o štúdii TOKEN informované? Byť teraz bez údajov a musieť namáhavo oslovovať rodičov mŕtvych detí je neskutočné lajdáctvo a perverznosť myšlienky o ochrane osobných údajov. Vedci v škandinávskych krajinách nad tým zrejme len neveriacky krútia hlavou.

       Máme tu teda nákladne prevedený výskum všetkých nevysvetliteľných náhlych úmrtí v Nemecku. A teraz nie je takmer možné, tieto údaje rozumne interpretovať, pretože chýbajú údaje o očkovaní dvoch tretín prípadov úmrtia detí.

       Aby bolo možné urobiť vôbec nejaké vyhlásenia, vykonalo sa niekoľko epidemiologických špeciálnych postupov. Bola vytvorená kontrolná prípadová štúdia, aby sa štatisticky vypočítalo riziko úmrtia. Z nej vyplývajú samé nenevýznamné výsledky.

       Takéto špeciálne prieskumy majú ale iba porovnateľne vysoký faktor neistoty. K tomu existuje na základe dlhého oneskorenia dôvodné podozrenie, že boli tieto vyhodnotenia vykonané až potom, čo bol známy katastrofálny výsledok vyhodnotenia prvotných údajov.

       Neuspokojivým záverom tejto drahej a dlhotrvajúcej štúdie teda ostáva to, že jej výsledky sú neurčité.

       Toto sa nemuselo stať, keby každý z úradov a súdnych lekárov, ktorí sa zaoberali predmetnými úmrtiami, vyplnili anonymný dotazník, v ktorom by boli zachytené všetky potrebné údaje k predchádzajúcemu očkovaniu. Potom by sme mali to, čo sme si vlastne od štúdie TOKEN sľubovali: Jasnú odpoveď na otázku, či je po očkovaní vyššie riziko úmrtia a ak áno, po ktorom očkovaní. Na túto jednoduchú myšlienku však zrejme nikto neprišiel a tak bola táto šanca zmarená.

       Keď teraz RKI vyhlasuje výsledok, že riziko náhleho úmrtia v období jedného týždňa po zaočkovaní hexavakcínou nie je zvýšené, tak je treba k tomu tiež povedať, že pritom nejde o správnu interpretáciu získaných údajov, ale o náhradnú interpretáciu získanú pomocou štatistických kľučiek.

       A to si vie každý – pozri vyššie – jednoducho zrátať na kalkulačke.

 

Viď tiež články:

 


Zverejnenie tohto článku (jazyková a grafická úprava) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne polhodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.