SpB TK KBS kontra Vatikán? (Ad: Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania)

12.11.2013 13:12

Ing. Marián Fillo

 

       V sobotu 26.X.2013 vydala Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB TK KBS) svoje Stanovisko k niektorým etickým aspektom povinného očkovania (ďalej len Stanovisko), ktoré sa na stránke KBS objavilo 31.X.2013. Stanovisko bolo dlho očakávané, pretože na tieto otázky sa rôzni veriaci pýtali KBS už najmenej od roku 2010, preto možno čakali, že bude podrobne zdôvodnené a dôkladne vypracované. Žiaľ, nestalo sa tak.

       Keď sa však pozrieme na iné stanoviská SpB TK KBS, napr. stanovisko k inej veci z toho istého dňa, zistíme, že obsahuje odkazy na katechizmus, vyjadrenia pápežov, encykliky apod., pričom je tiež detailne vysvetlené prečo SpB TK KBS zaujala taký postoj, aký zaujala. Ešte omnoho lepšie sú zdôvodnené a podložené pápežské encykliky, napr. Veritatis splendor, pod ktorými nájdeme rádovo stovky odkazov na rôzne zdroje, pričom v samotnom texte sa to navyše hemží odkazmi na Písmo Sväté (Bibliu). U stanoviska k povinnému očkovaniu (tzn. k nepochybne veľmi závažnej téme) však nič také nenachádzame. Dalo by sa teda povedať, že toto Stanovisko je nedostatočne zdôvodnené (vlastne takmer vôbec) a prakticky ničím nepodložené (ak teda nerátame pomyselnú autoritu autora/autorov a toho, kto sa podeň podpísal, tzn. predsedu SpB TK KBS — spišského biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD.).

       Napriek tomu, že Stanovisko je stručné (až tak stručné, že chýbajú akékoľvek podklady, odvolávky na zdroje atď.), nešetrí slovami na oslavné ódy o úspechoch povinného očkovania na Slovensku, pritom však úplne ignoruje jeho očividné neúspechy a nedostatky. Táto selektívnou slepotou trpiaca rétorika akoby z oka vypadla vyjadreniam prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., ktorý toto Stanovisko avizoval v relácii „Občan“ na rádiu Lumen 29.X.2013 a ktorý je vedúcim Ústavu medicínskej etiky a bioetiky (ÚMEB), čo sa hneď na úvodnej stránke chváli tým, že ho sponzorujú traja výrobcovia vakcín (Pfizer, GlaxoSmithKline a Sanofi). Máme teda dobrý dôvod domnievať sa, že prof. Glasa je hlavným autorom Stanoviska.

       V úvode stanoviska nájdeme veľmi nekonkrétne obvinenie, bez pomenovania dotknutých osôb i bez konkrétnych citácií údajných pomýlených informácií či deformácií:

„niektoré osoby alebo mimovládne organizácie pôsobiace v slovenskom verejnom a internetovom priestore predkladajú rozličné pomýlené či deformované „informácie“ týkajúce sa povinného očkovania detí a povinného preočkovania mládeže a dospelých“

       Z toho nie je celkom jasné, kto všetko patrí medzi „niektoré osoby“, ale snáď nie som príliš pyšný, keď sa domnievam, že som tým myslený aj (a nielen) ja. Pod „mimovládnymi organizáciami“ sa zrejme myslí hlavne Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktorá už 1.XI.2013 zverejnila svoju reakciu na toto Stanovisko. Svoj komentár zverejnila aj Spoločnosť sv. Bazila Veľkého. Márne by sme v Stanovisku hľadali odkazy na zmienené „pomýlené či deformované informácie“ (budem sa tváriť, že tie ironické úvodzovky som si nevšimol) či akékoľvek citácie z nich. SpB TK KBS teda reaguje obviňujúcim tónom na úplne nekonkretizované vyjadrenia úplne nekonkretizovaných osôb. Nuž, nie je nič jednoduchšie, než vyvrátiť neupresnené omyly a deformácie neupresnených osôb v podstate ideologickými frázami.

       Stanovisko je už hneď v úvodnej vete neobjektívne a očividne zaujaté v prospech povinného očkovania, pretože sa zaoberá

„etickými otázkami spojenými so zachovaním systému povinného očkovania na Slovensku“

       Nie „so systémom“, ale „so zachovaním systému“. To (bez dôkazu) predpokladá, že systém povinného očkovania je skvelý a bez sebemenších pochybností je potrebné ho zachovať a prípadné etické problémy s ním spojené nejako formálne „vyriešiť“ (zamiesť pod koberec).

       V tretej vete pokračuje Stanovisko ďalším obvinením, že vraj sa (my — kritici povinného očkovania) odvolávame

„… aj na výroky Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, pápežov či Pápežskej akadémie za život, pričom však tieto vyjadrenia svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú.“

       Opäť chýba akákoľvek citácia čohokoľvek, čo sme údajne prekrútili či nesprávne vysvetlili. Kto tu však v skutočnosti prekrúca a nesprávne vysvetľuje, uvidíme nižšie.

       Po úvode nasledujú 4 body, pričom v prvom bode sa SpB TK KBS s úctou skláňa pred odbornosťou našich medicínskych a epidemiologických elít. Čitatelia www.slobodaVockovani.sk už určite veľmi dobre vedia, ako to v skutočnosti s odbornosťou našich titulovaných propagátorov očkovania je (okrem toho, že si v mnohom navzájom protirečia, sme tu už citovali a komentovali celé plejády ich ľahko preukázateľných očividných bludov, hlavne v rubrike Komentáre), takže to vyznieva mimoriadne tragikomicky.

       Rozhodovanie o očkovaní je údajne „výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou“. Každému, kto pozná históriu pojmu „informovaný súhlas“, musel v tejto chvíli prejsť mráz po chrbte. Konštatovanie, že ide o „výsostne odbornú, medicínsku a epidemiologickú záležitosť“, je totiž nápadne podobné argumentácii obhajcov Dr. Josefa Mengeleho a ďalších nacistických „lekárov“, ktorí vykonávali neľudské pokusy na väzňoch v koncentračných táboroch proti vôli, prípadne bez vedomia týchto väzňov. Podľa Mengeleho a jeho obhajcov, ktorí sa oháňali pojmom „vyššie dobro spoločnosti“, boli úmrtia a ťažké poškodenia zdravia, vyplývajúce z ich drastických pokusov, práve tak „výsostne odbornou, medicínskou … záležitosťou“ v záujme vedy a spoločnosti, a teda niečo ako povolené obete v prospech vyššieho dobra národa. Nechcem vám spôsobiť vážne žalúdočné ťažkosti podrobným opisovaním toho, aké všetky pokusy, ktoré Dr. Mengele a kol. robili na ľuďoch, boli ospravedlňované záujmami vedy a spoločnosti.

       Norimberský vojenský tribunál, kde okrem iných vojnových zločincov boli súdení aj nacistickí lekári, vzniesol voči týmto zločincom hlavné obvinenie v zmysle „vykonávania lekárskych pokusov bez súhlasu dotknutej osoby“. Povinné očkovanie, tak ako sa dnes na Slovensku vykonáva, však nie je ničím iným než obdobným lekárskym pokusom, a to v drvivej väčšine prípadov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby (resp. jej rodiča/pestúna), keďže pred výkonom samotného očkovania nie je očkovaná osoba prakticky nijako testovaná, aby sa predišlo aspoň tým najzrejmejším rizikám, a nie je ani poučená o možných vážnych až fatálnych nežiaducich účinkoch očkovania, a to ani vo (veľmi nedostatočnom) rozsahu príbalového letáku. Obrazne povedané, povinné očkovanie na Slovensku je ruskou ruletou, pri ktorej však neviete ani len koľko komôr revolvera je nabitých a koľko prázdnych. Propagáciu takéhoto prístupu, tzn. lekárskych pokusov (v podobe očkovania) bez dôkladne informovaného a plne dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby (resp. zákonného zástupcu), ako ste si už možno všimli, označujem za vakcinacizmus, a myslím, že právom.

       Z Norimberského tribunálu vzišiel aj tzv. Norimberský kódex, ktorý v 10 bodoch popisuje zásady etického lekárskeho pokusu. Prvým a najzásadnejším bodom je dobrovoľný súhlas účastníkov pokusu — bez nátlaku, podvádzania, zavádzania, preháňania, vydierania či vyhrážania sa.

       Podľa 2. bodu musí byť pokus navrhnutý tak, aby priniesol plodné výsledky (užitočné poznatky) pre spoločnosť, ku ktorým sa nedá dospieť iným spôsobom štúdia. To znamená, že pokusy na ľuďoch by sa mali vykonávať v čo najmenšej možnej miere, len v absolútne nevyhnutných prípadoch, keď sa k veľmi potrebnému poznatku nedá dopátrať iným spôsobom.

       Podľa 3. bodu by mal byť pokus na ľuďoch založený na pokusoch na zvieratách tak, že predpokladané výsledky oprávňujú vykonanie pokusu. To sa v prípade plošného očkovania bez predchádzajúceho dôkladného testovania jednoducho nedeje, pretože najmenej od konca roku 2009 je známe, že autoimunita (porucha imunity, pri ktorej imunitný systém útočí na svoje vlastné telo) je nevyhnutným následkom očkovania, premenlivý je len počet očkovaní, ktoré treba na vyvolanie autoimunity u tej-ktorej osoby vykonať. Podobne z pokusov na zvieratách vieme, že hliník z vakcín sa vo veľkej miere usádza v mozgu očkovaných osôb, kde spôsobuje vážne poškodenia, pričom náchylnejší sú k tomu jedinci s určitou (nie práve zriedkavou) genetickou výbavou, ako aj s nie ešte vyzretou krvno-mozgovou prekážkou (hemato-encefalickou bariérou), čo sú prakticky všetky bábätká a batoľatá do 2–3 rokov. Napriek tomu sa však veselo očkuje ďalej od 3. mesiaca života, či dokonca od narodenia (deti HBsAg-pozitívnych matiek), a zrejme nikoho z našich zvelebovaných údajných odborníkov na očkovanie to netrápi.

       Podľa 4. bodu Norimberskému kódexu má byť pokus navrhnutý tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému i duševnému utrpeniu. To sa jednoducho nedeje, pretože je napr. dobre známe, že keď sa podáva hexavakcína (Infanrix Hexa) spolu s vakcínou proti pneumokokom (Prevenar 13 alebo Synflorix), prináša to oveľa viac nežiaducich účinkov, než keby sa očkovali zvlášť s niekoľko-týždňovým rozostupom. Tak to aspoň vyplýva z pôvodne tajných (dôverných) dokumentov výrobcu vakcíny, ktoré istá dobrá duša z príslušného úradu poskytla verejnosti. Súčasná očkovacia prax teda úplne zbytočne poškodzuje očkované osoby.

       Podľa 5. bodu nemá byť pokus vykonaný, ak je vopred známe, že môže spôsobiť smrť alebo trvalé zdravotné postihnutie. To sa takisto masovo porušuje, keďže je známe, že očkovanie spôsobuje úmrtiaťažké poškodenia zdravia.

       Podľa 8. bodu má byť pokus vykonávaný iba príslušne vedecky kvalifikovanými výskumníkmi. To sa zhusta nedeje, pretože plošné očkovanie v drvivej väčšine prípadov vykonávajú ľudia, ktorí o princípoch očkovania, imunitných pochodoch, zložení vakcín, toxikológii jednotlivých zložiek atď. dokopy nič nevedia.

       Podľa 10. bodu by mali výskumníci (v tomto prípade pediatri) pokus prerušiť, keď je dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse (v očkovaní) spôsobí účastníkovi poškodenie zdravia, trvalé zdravotné postihnutie či smrť. Toto sa tiež notoricky porušuje, pretože aj deti, ktoré reagovali napr. na prvú dávku hexavakcíny vyslovene škaredo, mnohí pediatri naďalej očkujú, čo potom často vyústi do rôznych trvalých neurologických, onkologických a iných poškodení zdravia, a neraz spôsobí aj smrť.

       Pokiaľ máte pochybnosti o tom, že výkon povinného plošného očkovania nie je ničím iným, než kolosálnym lekárskym pokusom, hrubo porušujúcim Norimberský kódex, prečítajte si mnohé vysvetľujúci článok Morálne právo na výnimku z povinného očkovania na základe svedomia, filosofického presvedčenia a osobnej viery. A nie som zďaleka prvý, čo na to poukazuje, keďže na hrubé porušovanie Norimberského kódexu už dávno predo mnou upozorňovali iní.

       Máme teda mnoho dobrých dôvodov považovať plošné povinné očkovanie za zločin, v zásade rovný zverstvám, ktoré páchali nacistickí „lekári“ na väzňoch v koncentrákoch (prinajmenšom u rizikových detí to tak je). Napriek tomu SpB TK KBS velebí (de facto) zločincov (tzn. tých, čo činia zlo) a architektov tejto obludnosti a odporúča bezvýhradne vydať svoj osud a osud svojich detí do rúk ich „výsostnej odbornosti“. V tomto sa však SpB TK KBS púšťa na veľmi tenký ľad, pretože ešte stále žije pár pamätníkov, ktorí na vlastnej koži pocítili hrôzostrašné praktické následky takéhoto zmýšľania. Členovia SpB TK KBS sa týmto (aj keď zatiaľ len v myšlienkovej rovine) totiž dopúšťajú rovnakej chyby ako svojho času nezanedbateľná časť (v niektorých krajinách, ako napr. vo vojnovom Chorvátsku, dokonca veľká väčšina) katolíckeho duchovenstva o tri pokolenia dozadu, čo sa pridala na stranu „výsostne odborného“, vedeckého, zároveň však neľudského a — ako sa neskôr ukázalo — v jadre morálne zvráteného režimu. Hoci nešlo o väčšinu, pričom mnohí iní katolícki kňazi, ba aj biskupi vtedy za svoje zásadové postoje a činy zomreli násilnou smrťou či skončili v koncentračných táboroch, predsa len nám táto trpká historická skúsenosť ukazuje vztýčený varovný prst — hľa, kam až môže viesť nevinne vyzerajúce vyzdvihovanie a podporovanie „výsostnej odbornosti“ a vedeckosti! Osobne mám preto husiu kožu z toho, že SpB TK KBS akoby chcela zopakovať tento historický omyl svojím dôrazom na „výsostnú odbornosť“, vedeckosť apod., a ich nadradenosť individualite bežného človeka-laika. To je navyše v príkrom rozpore aj s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne, ktorý (zrejme berúc si smutné poučenie z obdobia nacizmu/fašizmu) hneď v úvode (čl. 2) jasne stanovuje:

Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.

       Keďže čl. 2 Dohovoru je všeobecným ustanovením (hneď po účele a predmete Dohovoru v čl. 1), nie právom, netýka sa ho ani možnosť obmedziť práva, ustanovené Dohovorom, ak je to „potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných“ (čl. 26). Vedomé obetovanie jednotlivcov v (údajný) prospech spoločnosti, čo je nevyhnutným dôsledkom argumentácie v prospech plošného očkovania potrebou (údajnej) kolektívnej imunity (viď nižšie), je teda zásadne neprípustné.

       Po „výsostnej odbornosti“ nasleduje v Stanovisku oslava úspechov povinného očkovania, ako keby bola skopírovaná priamo z tlačovej správy Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) či z brožúrky od výrobcu vakcín (žeby nakoniec naozaj bola?):

„Výsledky tohto programu [povinného očkovania], dosiahnuté na Slovensku v priebehu uplynulých desaťročí, osobitne v období po druhej svetovej vojne až po naše časy, sú právom považované za jeden z najväčších úspechov našej medicíny a organizácie zdravotnej starostlivosti, a to aj v medzinárodnom meradle a porovnaní.“

       Je už ozaj načase, aby došlo k dôkladnej odluke cirkví od štátu, pretože takéto nekritické prijímanie a opakovanie komerčnej propagandy výrobcov vakcín a štátneho úradu, ktorý je de facto ich marketingovým oddelením, cirkevnou autoritou je naskutku nehorázne.

       A naozaj sa máme čím chváliť? Tým, že každé tretie dieťa je na niečo alergické (pomaly každé druhé), mnohé deti na viacero vecí naraz? Tým, že za posledných 20 rokov sa u našich detí do 14 rokov strojnásobil výskyt autoimunitnej cukrovky 1. typu? Takto by sa dalo ešte dlho pokračovať, každopádne však určité pomyselné úspechy medicíny na poli imunity (ktoré navyše z veľkej časti vôbec neboli spôsobené medicínskym zásahom — očkovaním — ale niečím úplne iným) nemožno oddeľovať od zrejmých neúspechov na tom istom poli imunity. Tvrdiť, že to spolu absolútne nesúvisí, môže snáď len úplný ignorant, tobôž vo svetle už zverejnených výskumov o súvislosti očkovania s autoimunitou či ďalšími poruchami imunity. Výmena kedysi bežných detských, akútnych a väčšinou banálnych chorôb za doživotné poruchy imunity prinajmenšom mne osobne vôbec nepripadá fascinujúco.

       V 2. bode Stanoviska nájdeme dych-vyrážajúce tvrdenie:

Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb.“

       Keď si odmyslíme vsuvky, tak

„Nikto nemá právo … odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, … spochybňovať alebo popierať.“

       Pochybnosť je základom vedeckého pokroku a bez nej by sme sa ešte stále učili o tom, že Slnko sa točí okolo Zeme a nie opačne, že Zem je placka, nie (takmer) guľa, atď. atď. Zákaz pochybností či spochybňovania je znakom ideologickej totality. V podstate tým Stanovisko z propagandistickej provakcinačnej ideológie vyrába novú dogmu. Vypustené vsuvky sa tento smutný fakt snažia spraviť stráviteľnejším, ale dosť chabo.

       V prvom rade by som rád vedel, ktorý odborný úsudok našich propagátorov očkovania je zodpovedne prijatý a vedecky podložený. Na mnou napísané vyjadrenie sa k odmietnutiu povinného očkovania, ktoré obsahovalo vyše 100 odkazov na vedecké zdroje (bolo teda viac než dobre vedecky podložené), odpovedal Úrad verejného zdravotníctva SR znôškou poloprávd a vyslovených nezmyslov, ktorá neobsahovala ani jeden jediný odkaz na čokoľvek — bola bez akéhokoľvek vedeckého podkladu. Čo sa týka zodpovednosti — komu sa zodpovedajú tí, čo rozhodli, že sa proti tomu a tomu má povinne očkovať? Nezodpovedajú sa nikomu, nie sú nijak postihovaní za to, že rozhodli zle, nemáme nijaký mechanizmus hmotnej zodpovednosti za ich zlé rozhodnutia, tzn. akékoľvek rozhodnutie našich medicínskych autorít vo veci povinného očkovania je z definície nezodpovedné. „Zodpovedne prijatý … odborný úsudok“ je teda v tomto prípade vyslovený oxymoron (vnútorne si protirečiace slovné spojenie, napr. kockatá guľa).

       V druhom rade je reč o „bezdôvodnom a ľahkovážnom“ spochybňovaní a popieraní. Dovolím si tvrdiť, že som sa ešte nestretol s bezdôvodným spochybňovaním povinného očkovania (ktoré je výsledkom úsudku našich medicínskych autorít). Akékoľvek mne známe spochybňovanie očkovania totiž má svoj dôvod — najčastejšie osobné skúsenosti s nežiaducimi účinkami očkovania, s úplnou neznalosťou (nielen) pediatrov v oblasti očkovania, zjavné konflikty záujmov našich známych tvárí spomedzi propagátorov očkovania, ktoré sú platené výrobcami vakcín za prednáškovú a konzultačnú činnosť, podporujúcu očkovanie (a teda predaj vakcín), vznešene nazývanú „kontinuálne vzdelávanie zdravotníkov“, v rámci ktorej pre nežiaduce účinky očkovania niet miesta, a ak, tak len v zmysle ich popierania a bagatelizácie…

       Tieto vsuvky sú teda dvojitým (žeby úmyselným?) nezmyslom, preto sa domnievam, že skutočnou myšlienkou autora bolo zakázať týmto akúkoľvek debatu, akékoľvek pochybnosti laikov o úsudkoch a rozhodnutiach našich pediatrov, imunológov, infektológov, virológov a ďalších, čo majú vplyv na aktuálnu podobu povinného očkovania.

       Pritom sa úplne ignoruje individuálne svedomie rodičov a pestúnov, napr. keď ich dieťa na následky očkovania zomrelo, a preto (logicky a pochopiteľne) odmietajú akékoľvek očkovanie svojich ďalších detí. Čo takýmto rodičom SpB TK KBS odporúča v bode 3?

„Vo vzťahu k riadne schválenému povinnému očkovaciemu programu majú rodičia voči svojim deťom závažnú morálnu povinnosť im účasť na tomto programe zabezpečiť, a to s ohľadom na ochranu ich zdravia a života.“

       Žeby autori Stanoviska nevedeli o tom, že očkovanie môže zdravie a život aj ohroziť? Stanovisko sa tvári ako keby nežiaduce účinky očkovania nejestvovali a rodičia odmietaním očkovania upierali deťom niečo, čo je len a len dobré a nikdy inak, na veky vekov, amen. To ale jednoducho nie je pravda, čo sa dočítate v každom jednom príbalovom letáku k vakcíne, ktorý by ste — mimochodom — mali od pediatra dostať bez vyzvania pred každým očkovaním. Predpokladám však, že autori Stanoviska (bez ohľadu na to, aký Stanovisko budí dojem) nie sú zas tak hlúpi, aby si mysleli, že očkovanie nemá žiadne nežiaduce účinky.

       To znamená, že rozhodovanie o očkovaní je hľadaním a výberom toho, čo je menším rizikom. Nie je to teda vôbec dopredu jasná a jednoznačná voľba a svedomití rodičia z princípu nemôžu len tak bez zaváhania dať dieťa očkovať, bez najmenšieho zamyslenia sa nad rizikami očkovania, bez snahy zvážiť, čo je väčšie a čo je menšie riziko, bez výberu toho menšieho rizika...

       Nuž a keď sa rodičia opýtajú morálnej autority — KBS — že čo teda robiť, keď sa ich svedomie bije s tým, čo chcú od nich epidemiológovia, príslušné úrady a (síce sporné, ale predsa) právne predpisy, tak odpoveďou je, že majú „závažnú morálnu povinnosť“ dať svoje deti očkovať. Toto je ešte horšie než protiústavná Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., pretože tá pripúšťa aspoň zdravotné kontraindikácie očkovania. SpB TK KBS ani to nie. Svedomie či vedomie (ani odvodené slová) nikde v celom Stanovisku nenájdete.

       A tu sa treba pristaviť, pretože toto je v príkrom rozpore s Katechizmom Katolíckej cirkvi (KKC). Podľa čl. 1776, 1778 a 1790 KKC:

V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon… Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.“

       Morálne svedomie je úsudok rozumu (iudicium rationis), ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. Človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridŕžať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Človek vníma a poznáva príkazy Božieho zákona úsudkom svojho svedomia:

       „Svedomie je zákon nášho ducha, ale presahuje ducha; dáva nám príkazy a znamená zodpovednosť a povinnosť, strach a nádej,… Je poslom toho, ktorý nám hovorí akoby cez závoj vo svete prírody, ako aj vo svete milosti, ktorý nás poučuje a riadi. Svedomie je prvým zo všetkých Kristových zástupcov.“

       Človek je povinný vždy poslúchať istý úsudok (iudicium certum) svojho svedomia. Keby vedome a dobrovoľne konal proti nemu, sám by sa odsúdil.

       Zhrnuté: nie Stanoviska, nie vyhlášky MZ SR, nie názorov údajných odborníkov na očkovanie, ale toho, o čom človek vie, že je spravodlivé a správne (čím u niekoho môže byť aj odmietnutie povinného očkovania), je povinný sa verne pridŕžať vo všetkom, čo hovorí a robí. Je povinný poslúchať úsudok svojho svedomia. A nie SpB TK KBS, ale svedomie je prvým (tzn. najdôležitejším) z Kristových zástupcov, takže v prvom rade treba počúvať svoje svedomie, až potom (možno) Stanovisko SpB TK KBS — ak nie je v rozpore so svedomím. KKC ale pamätá aj na prípady, kedy je svedomie v rozpore so štátnou mocou či nariadením inej autority (čl. 1782 a 1903):

Človek má právo konať podľa svedomia a slobodne, aby mohol osobne urobiť morálne rozhodnutia. „Preto nie je dovolené nútiť človeka, aby konal proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolené mu prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti.“

       Autorita sa oprávnene vykonáva len vtedy, ak sa usiluje o spoločné dobro danej spoločnosti a ak na jeho dosiahnutie používa morálne dovolené prostriedky. Ak sa stane, že vládcovia vydajú nespravodlivé zákony alebo urobia opatrenia, ktoré protirečia morálnemu poriadku, tieto nariadenia nie sú vo svedomí záväzné. „V takom prípade autorita zrejme prestáva byť autoritou a nastáva hrubé bezprávie.“

       Teraz by mohol niekto pohotovo namietnuť, že však povinné očkovanie sa usiluje o spoločné dobro — o kolektívnu imunitu, ako to ostatne zaznieva i v samotnom Stanovisku:

„Zároveň tým prispievajú aj k spoločnému dobru celej spoločnosti, na ktorom však majú sami rodičia, ako aj ich deti priamy podiel. Okrem toho poskytujú ochranu aj tým deťom a iným osobám, ktoré nemohli byť z medicínskych alebo časových dôvodov zaočkované. Táto povinnosť je vzhľadom na medicínske a epidemiologické dôvody natoľko závažná, že zo strany zodpovedných štátnych inštitúcií oprávňuje – v záujme dosiahnutia spoločného dobra a s potrebným rešpektovaním dôstojnosti a skutočného dobra každého jednotlivca – vyžadovať plnenie tejto povinnosti aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, vrátane primeraných sankcií, aby sa dosiahlo ich naplnenie.“

       Tu už začína byť vidno, že autori stanoviska toho o očkovaní veľa nevedia. Keby áno, muselo by im byť jasné, že očkovaním vyvolaná kolektívna imunita (ono „spoločné dobro celej spoločnosti“) je ako Yeti — každý o ňom hovorí, ale nikto ho na vlastné oči nevidel. V skutočnosti jediná reálna kolektívna imunita je tá, ktorá vzniká prirodzeným prekonaním choroby drvivou väčšinou populácie, neprerušeným obehom pôvodcu ochorenia v populácii a dojčením pokiaľ možno každého dieťaťa aspoň do 2. narodenín. Očkovaním vyvolaná kolektívna imunita je oxymoron. Viac o tom v stručnejšom mojom článku, alebo obšírnejšom článku Mgr. Petra Tuhárskeho, alebo v knižke americkej imunologičky ukrajinského pôvodu Taťjany Obuchanyč.

       Očkovaním vyvolaná kolektívna imunita je teda vyslovený blaf a ako ospravedlnenie povinného očkovania — ani vedecky vzaté, ani právnicky vzaté — absolútne neobstojí. Druhá vec je, že sa povinné očkovanie vydáva za opatrenie na ochranu verejného zdravia. Verejné zdravie ako pojem je dosť diskutabilné. V podstate za verejné zdravie nemôžeme označiť nič iné, než súhrn zdraví všetkých jednotlivcov, ktorých do danej verejnosti počítame. Z tohto hľadiska, ak očkovanie poškodí zdravie ľubovoľnej očkovanej osoby, dochádza nielen k zhoršeniu zdravia jednotlivca, ale aj k zhoršeniu verejného zdravia. To znamená, že plošné očkovanie môže verejné zdravie nielen vylepšiť ale aj zhoršiť. Ba dokonca, to, že verejné zdravie sa očkovaním zhoršuje, je prakticky isté a neodvratné — prinajmenšom pokým sa pred povinným očkovaním nerobia dôkladné testy imunity a celkového zdravotného stavu, ktoré by vylúčili prakticky všetky vážnejšie nežiaduce účinky (ja viem, to je vlastne nemožné, tak ale aspoň 99,99%).

       Nuž a to, či plošné očkovanie môže verejné zdravie zlepšiť, je závislé v prvom rade od epidemiologickej situácie a tiež od reálnej účinnosti vakcíny (nie koľkým ľuďom vytvorí vakcína požadovanú hladinu protilátok mesiac po očkovaní, ale koľko ľudí len a len vďaka vakcíne po skutočnom kontakte z pôvodcom choroby neochorie a bez vakcíny by za rovnakých okolností ochorelo). Keď je výskyt nejakej choroby desiatky rokov nulový, netreba mať IQ vyše 130, aby človek pochopil, že očkovanie neprináša žiadne zlepšenie, pretože nižší než nulový už výskyt choroby byť nemôže. Môžeme to teda uzavrieť tak, že plošné očkovanie v súčasnej podobe verejné zdravie v určitých smeroch jednoznačne zhoršuje a to, či ho v iných smeroch vylepšuje, je pri najlepšej vôli veľmi otázne. K tomuto mi opäť nedá nezacitovať z KKC (čl. 1789 a 1756):

Niektoré pravidlá platia vo všetkých prípadoch:
Nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.

Je teda nesprávne hodnotiť morálnosť ľudských činov, berúc do úvahy len úmysel, ktorý k nim dáva podnet, alebo len okolnosti (prostredie, spoločenský tlak, prinútenie alebo nevyhnutnosť konať atď.), ktoré tvoria ich rámec. Sú činy, ktoré samy osebe a samy v sebe, nezávisle od okolností a úmyslov, sú vždy závažne nedovolené (graviter illiciti) vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo. Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.

       Tzn. účel nesvätí prostriedok. Okrem iného teda nie je dovolené robiť zlo (vpichovať do tiel bábätiek a dojčiat oslabené vírusy a jedovaté látky, ako napr. zlúčeniny ortuti, zlúčeniny hliníka, fenol, formaldehyd, glutaman sodný či polysorbát 80, čo má za následok trvalé a neraz i vážne poškodenie zdravia mnohých z nich – počnúc alergiami a astmou cez neurologické poškodenia až po smrť), aby z toho možno vzniklo dobro (údajne dostatočná hladina protilátok proti vybraným chorobám mesiac po očkovaní u väčšiny z očkovaných, neznámo na ako dlho). To zlo je tu očividné a neodvratné, to dobro len potenciálne a značne pochybné (napr. protilátky nemusia stačiť na úspešné zvládnutie nákazy, aj keby sa vďaka očkovaniu vytvorili vo veľmi vysokej koncentrácii).

       Nuž a z toho mi vyplýva, že ak autorita (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky = ÚVZ SR) používa na dosiahnutie údajného dobra (pomyselnej kolektívnej imunity) morálne nedovolený prostriedok (kolektívnu intoxikáciu), nie je to autorita oprávnená, a teda nie je vo svedomí záväzná. Pre svedomitého človeka teda takáto autorita (ÚVZ SR) prestala byť autoritou a nastalo hrubé bezprávie. A to je presne to, čo tvrdíme už dlhé roky. KKC mi to akurát pomohol ujasniť presne definovanými pojmami a súvislosťami kresťanskej mravouky.

       Nuž a to, že sa SpB TK KBS k tomuto bezpráviu pridáva, ba dokonca ho povzbudzuje, aby sa dialo naďalej, a všetkých veriacich kresťanov vyzýva k rešpektovaniu bezprávia a k podriaďovaniu sa mu, je na zaplakanie. Nie je žiadnym tajomstvom, že toto Stanovisko rozhorčilo mnohých praktikujúcich katolíkov a katolíčky. Znechutených a zhrozených reakcií na Stanovisko som si v posledných 2 týždňoch vypočul/prečítal viacero.

       Aby to nebolo málo, v Stanovisku nie je ani žiadna výzva k hľadaniu pravdy, naopak, vyzýva sa v ňom k „pozitívnemu ovplyvňovaniu názorov a postojov“, čo chápem ako jednostranné presviedčanie národa o kvalitách očkovania, zamlčiavajúc negatíva, bez ohľadu na to, kde je pravda. Inak povedané, je to výzva k účinnému výplachu mozgov:

„V tomto smere Subkomisia chce vyzdvihnúť zodpovednosť, povinnosť a nezastupiteľnú úlohu škôl, médií masovej komunikácie a tiež osôb, ktoré sú schopné pozitívne ovplyvniť názory a postoje v spoločnosti.“

       Žiadne nabádanie k samostatnému hľadaniu pravdy — naopak, nabádanie k zavádzaniu verejnosti, z ktorého najväčší (a možno aj jediný) zisk vo výsledku majú výrobcovia vakcín, vrátane troch sponzorov ÚMEB prof. Glasu. Mimochodom, už vás niekedy oslovili študenti v belasých tričkách s logom UNICEF, ktorý zbierali peniaze na deti v Afrike, presnejšie: na očkovanie detí v Afrike? Uvedomili ste si v danej chvíli, že UNICEF vlastne zbiera peniaze pre výrobcov vakcín? Práve v ich vreckách totiž obrovský diel z vyzbieraných peňazí skončí.

       „Pozitívne ovplyvňovanie názorov a postojov v spoločnosti“ mi až príliš nápadne pripomína „Pozitívnu komunikáciu očkovania“, čo bol blok prednášok na IV. slovenskom vakcinologickom kongrese, v rámci ktorého dostal priestor aj PR agent výrobcov vakcín PhDr. Martin Kasarda, PhD.. Áno, priatelia, našich pediatrov oficiálne školia v komunikácii o očkovaní aj reklamní agenti výrobcov vakcín.

       Je zjavné, že v Stanovisku vôbec nejde o pravdu, mimochodom aj z toho, že toto slovo v ňom nenájdete — až na jeden výskyt v negatívnej podobe, kedy sa za nepravdivé tvrdenie označuje niečo, čo v skutočnosti je pravda (viď nižšie). Čo hovorí KKC o pravde a jej hľadaní (čl. 2467)?

Človek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinný ju rešpektovať a dosviedčať: „V súlade so svojou dôstojnosťou všetci ľudia, pretože sú osoby,… samou svojou prirodzenosťou pobádaní a zároveň morálne povinní hľadať pravdu, predovšetkým pravdu týkajúcu sa náboženstva. Sú povinní poznanú pravdu aj prijať a celý svoj život usporiadať podľa požiadaviek pravdy.

       To znamená, že keď na svojej ceste dospejem k poznaniu (považujem za pravdu), že povinné očkovanie je jednak viac na škodu než na úžitok, jednak vôbec nie je nevyhnutné, že neočkované deti sú v priemere oveľa zdravšie než deti očkované, som morálne povinný celý svoj život podľa toho usporiadať, a teda odmietnuť povinné očkovanie svojich detí. Ba čo viac, nemám sa spoliehať len na (kto vie, či nie skorumpovaných?) odborníkov, ale som morálne povinný pravdu hľadať. Hľadať pravdu je niečo výrazne iné než nekriticky prijímať názor niekoho iného (napr. údajného odborníka) resp. nechať „pozitívne ovplyvniť svoje názory a postoje“ školou či médiami masovej komunikácie. KKC teda od nás požaduje, aby sme neboli tupé ovce, čo sa nechajú vláčiť za nos, ale aby sme aktívne hľadali pravdu a nielen to — aby sme podľa zistenej pravdy aj zariadili celý svoj život. Stanovisko je teda v zjavnom rozpore s KKC, s de facto súhrnom katolíckej vierouky a mravouky. Stanovisko nabáda k činom, ktoré sú v ostrom rozpore s kresťanskou vierou i mravmi.

       Tým sa dostávame k záverečnému 4. bodu, v ktorom hneď prvá veta je mimoriadne sporná:

„Napokon, Subkomisia sa chce vyjadriť k rôznym nepravdivým tvrdeniam, akoby sa v očkovacích látkach nachádzali súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov, prípadne akoby sa očkovacie látky z nich alebo s ich použitím vyrábali.“

       V očkovacích látkach sa nachádzajú časti ľudských buniek, ktoré boli pôvodne odobraté z umelo potrateného (mimochodom: všimnite si, že v Stanovisku slovo „umelo“ akosi „vypadlo“) bábätka, vlastne dvoch, a následne umelo množené už mimo tela. Ide o bunkovú kultúru RA27/3, ktorá obsahuje vírus ružienky, a o bunkovú kultúru buď MRC-5 alebo WI-38, ktorá sa používa na pomnoženie vírusu ružienky. Samozrejme, ako to už chodí, v slovenskom príbalovom letáku sa nedozviete o tom, že vakcína tieto zvyšky (vrátane fragmentov DNA umelo potrateného bábätka) obsahuje. Takisto nenájdete v nijakom slovenskom príbalovom letáku zmienku o možnom úmrtí následkom očkovania, čo v niektorých amerických či iných mimo EÚ možno nájsť. V americkom príbalovom letáku vakcíny Varivax proti ovčím kiahňam (vakcína proti ružienke sa vyrába obdobne, takže to rovnako platí aj pre ňu) sa však dočítame, že:

The product also contains residual components of MRC-5 cells including DNA and protein…
[Výrobok obsahuje zvyškové časti buniek MRC-5, vrátane DNA a bielkovín…]

       Niekto by, pravda, mohol namietať, že nejde o pôvodné bunky z umelo potrateného bábätka, čo je pravda. Ide o bunky, vzniknuté delením pôvodných buniek v umelých podmienkach mimo tela. Lenže ak za identitu bunky považujeme jej typ a DNA, tak tieto bunky sú toho istého typu a majú tú istú DNA, ako malo umelo potratené bábätko, z ktorého boli pôvodné bunky vzaté. Množili sa nepohlavne delením na dve identické bunky a tak dokola, takže sú to bunky na nerozoznanie od tých pôvodných. Keby sa použili pôvodné bunky a naproti nim také, ktoré z pôvodných vznikli jedným či viacerými cyklami delenia v umelých podmienkach, nedalo by sa zistiť, ktoré sú ktoré. Vyzerajú totiž rovnako a majú totožnú DNA. Tvrdenie, že ide o niečo iné, nie o „súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov“ je teda prakticky neobhájiteľné. Tie bunky sú totiž úplne rovnaké, z rovnakého zdroja, ďalej by sa delili aj na pôvodnom mieste (v tele bábätka, keby nebolo umelo potratené), ako sa delili aj umelo v laboratóriu, a či už medzi ich pôvodným umiestnením a následným použitím pri výrobe vakcín bolo 0, 1, 2, 3 či 50 delení mimo ľudské telo, na tom vôbec nezáleží.

       Stanovisko pokračuje zarážajúcou bagatelizáciou:

„V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok (napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodnení stávajú súčasťou danej očkovacej látky) používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku, pred mnohými rokmi, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu.“

       Tak po prvé: nejde o použitie bunkových tkanív z umelo potrateného ľudského plodu (bábätka) pri príprave bunkových/tkanivových kultúr, ale tie bunkové kultúry sú tými odobratými tkanivami, len po x cykloch delenia v umelých podmienkach (mimo ľudské telo). Bunkové kultúry však obsahujú bunky s totožnou DNA, ako mali bunky priamo odobraté z umelo potracovaného bábätka (muselo byť ešte aspoň čiastočne nažive, lebo mŕtve bunky sa nedelia, a teda by na tento účel boli nepoužiteľné). Dnes sa teda používa x-té pokolenie potomkov umelo-potratového tkaniva — na nerozoznanie od pôvodného tkaniva, priamo vyrezaného z nie ešte celkom mŕtveho umelo potracovaného bábätka, — a nie niečo, iba pri príprave čoho sa použil kus z umelo potrateného bábätka („na začiatku, pred mnohými rokmi“), ale potom to už s umelými potratmi nijak nesúvisí.

       A po druhé: to, že došlo k úmyselnej účelovej chladnokrvnej vražde „pred mnohými rokmi“, nemení absolútne nič na tom, že došlo k úmyselnej účelovej chladnokrvnej vražde. Načo tam autori Stanoviska vôbec dali toto slovné spojenie? Ostatne, nejde vôbec o udalosť iba dávno minulú, ale bunkové kultúry pre účely výroby vakcín boli z umelo potrácaných bábätiek vyrábané aj neskôr, čo má jeden veľmi dobrý dôvod: Hayflickov limit. Bunky z ľudských plodov nemožno deliť do nekonečna, ale len zhruba 40x až 60x. S každým ďalším delením sa totiž skracujú konce chromozómov (častí DNA), tzv. teloméry, a keď sa skrátia na kriticky malú veľkosť, delenie buniek sa zastavuje. Na bunkách, čo sa už viac nedelia, nemožno množiť vírusy, takže také bunky sú nanič. V súčasnosti používané bunkové kultúry MRC-5 a WI-38 vznikli v 60. rokoch minulého storočia a pomaly sa už blíži koniec ich životnosti. Musia preto v nie príliš vzdialenej budúcnosti byť nahradené inými bunkovými kultúrami z umelo potratených bábätiek, a nepochybne aj budú, ak nedôjde k radikálnemu prehodnoteniu spôsobu výroby týchto vakcín. Sľubnou sa ukazuje byť napr. novšia umelo-potratová bunková kultúra PER.C6.

       Takže vraždy potenciálnych bábätiek za účelom výroby vakcín či iných biologických produktov sa diali nielen v 60. rokoch 20. storočia, ale aj neskôr, a nie je dôvod domnievať sa, že sa tak nedeje aj dnes resp. že sa tak nebude diať aj v budúcnosti. V Stanovisku vyjadrená ľútosť na tom veľa nezmení:

„To je, pochopiteľne, samo osebe, smutnou skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemožno súhlasiť, ani ju schvaľovať.“

       Dovolím si tvrdiť, že ani zmeniť nemôže, pretože hneď nasledujúca veta Stanoviska (ak by malo byť vyslyšané, čo dúfam nebude) akúkoľvek zmenu znemožňuje:

„Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

       Totiž, jediné čo na výrobcov rôzneho druhu (nielen vakcín) reálne funguje, je bojkot. Keby Slovensko, Poľsko, Írsko, Taliansko, Španielsko a ďalšie prevažne katolícke krajiny zakázali používanie umelo-potratových vakcín na svojom území, môžete si byť istí tým, že výrobcovia by sa hneď vrhli na vývoj etickejších alternatív. Ak však majú katolícki rodičia naďalej dávať svoje deti očkovať neetickými vakcínami, výrobcovia nemajú ani najmenší dôvod k vývoju etických vakcín pristúpiť.

       Týmto sa tiež SpB TK KBS dopúšťa hrubej dezinterpretácie stanoviska Pápežskej akadémie pre život (Pontificia Academia Pro Vita = P.A.V.), v ktorom sú rodičia vyzývaní, aby:

sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti "kultúre smrti", z ktorej tieto útoky vyvierajú. Z tohto uhla pohľadu použitie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, vytvára prinajmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na umelom potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na predaji takýchto vakcín. Navyše, v rovine kultúry použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.

       Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) i vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali (lekári a otcovia rodín) použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu.

       Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a mravne prijateľné (morálne akceptovateľné), je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku. Avšak, ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu, morálne problematické vakcíny smú byť dočasne tiež použité. …

       V každom prípade, zostáva tu mravná (morálna) povinnosť pokračovať v boji a použiť všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa správajú bezohľadne a nemravne (neeticky).“

       Všimnite si ten priepastný rozdiel:
       P.A.V.: „… je správne zdržať sa použitia týchto vakcín … smú byť dočasne tiež použité … do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia nielen svojich vlastných detí, ale aj celého obyvateľstva …“
       kontra
       SpB TK KBS: „… rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou …“

       Čo to je vážne ohrozenie zdravia celého obyvateľstva? Snáď nie tie 2 hlásené prípady ružienky za posledných 52 týždňov na celom Slovensku??? Zhodneme sa, dúfam, že 2 prípady za rok nie sú vážnym ohrozením zdravia celého obyvateľstva, potom však podľa P.A.V. „je správne zdržať sa použitia týchto vakcín“, ba dokonca by sme „mali použiť výhradu svedomia“. SpB TK KBS teda obracia vyjadrenie P.A.V. úplne na ruby, pričom v úvode Stanoviska tvrdí o odporcoch povinného očkovania neetickými vakcínami, že vraj výroky P.A.V. „svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú“. Kto tu teda prekrúca? Je to predsa SpB TK KBS, nie my, kto použitie umelo-potratových vakcín čoby „krajný spôsob“ (ako píše P.A.V.) prekrútil na morálnu povinnosť. To sú dva takmer úplne opačné póly. Úplným opakom morálnej povinnosti by bol striktný zákaz, ku ktorému má P.A.V. veľmi blízko, len nie je až tak kategorická, takže v krajnej (extrémnej) situácii pripúšťa dočasné použitie neetických vakcín. To je len o vlások menej než prísny zákaz. Ani omylom to však nemožno vykladať ako morálnu povinnosť!!!

       Ale to nie je jediné, čo tu škrípe. Stanovisko sa týka povinného očkovania a z povinného očkovania je jedinou umelo-potratovou vakcínou vakcína proti ružienke. Lenže ružienka nie je chorobou, ktorá by deťom, čo sú proti nej očkované (od 15. mesiaca života vyššie) spôsobovala závažné ohrozenie života a zdravia. To spôsobuje len tehotným ženám, ak by ružienku dostali počas tehotenstva, resp. ich ešte nenarodeným bábätkám, ktoré by mohli byť vírusom ružienky vážne poškodené či spontánne potratené. Lenže drvivá väčšina žien, čo sú dnes na Slovensku tehotné, už bola proti ružienke očkovaná, takže ak veríme očkovacej propagande, že vakcína má doživotnú účinnosť, alebo je účinná aspoň 30 rokov od očkovania (ktoré sa robievalo zo začiatku v 12. roku života, dnes je 2. dávka v 11. roku života, tzn. +30 rokov je vek, v ktorom ženy už spravidla „majú odrodené“), tak riziko, že nejaké neočkované dieťa nakazí ružienkou nejakú práve tehotnú ženu, je extrémne blízke nule, aj keby bol výskyt ružienky medzi deťmi na Slovensku podstatne vyšší, než dnes je. Autori Stanoviska teda zjavne buď nepochopili podstatu očkovania proti ružienke a/alebo nie sú oboznámení s aktuálnou zaočkovanosťou rizikovej skupiny. Pritom práve podľa nich samých je očkovanie „výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou“. Táto (veci znalému človeku) zjavná chyba ich však usvedčuje skôr z výsostnej neodbornosti.

       Zdôraznenie potreby etických vakcín a „povzbudenie“ príslušných orgánov k hľadaniu etických riešení už vo svetle faktu, že ten najúčinnejší prostriedok (bojkot) nám bol upretý, pôsobí dosť nepresvedčivo:

„Zároveň rodičia majú povinnosť pôsobiť v rámci svojich možností na to, aby sa pri príprave, výrobe, ako aj pri objednávaní očkovacích látok uprednostnili tie, ktoré boli vyrobené eticky vhodným spôsobom. K tomuto úsiliu chce Subkomisia naliehavo vyzvať a povzbudiť aj zodpovedné slovenské štátne orgány a inštitúcie.“

       Porovnanie s mnohonásobne ostrejším a ráznejším výrazivom P.A.V. si už láskavý čitateľ urobí aj sám.

       Nasledujúci apel na výrobcov vakcín pôsobí horšie než trápne, keď zvážime, že traja významní výrobcovia vakcín sponzorujú Ústav medicínskej etiky a bioetiky, ktorému šéfuje pravdepodobný hlavný autor tohto Stanoviska — prof. Glasa. Stavme sa o čokoľvek, že títo traja výrobcovia vakcín (a zároveň sponzori ÚMEB) — GlaxoSmithKline, Pfizer a Sanofi — budú výzvu SpB TK KBS úplne ignorovať (hoci možno budú — paradoxne — naďalej sponzorovať ÚMEB) prinajmenšom do času, kedy dostanú od vlády ultimátum: „Buď dodáte etické alternatívy k súčasným umelo-potratovým vakcínam, alebo zabudnite na štátne zákazky!“

       Vyjadrenie P.A.V. však nie je jediným vyjadrením Katolíckej cirkvi k umelým potratom vo vzťahu k biomedicínskemu výskumu, kam spadá aj vývoj a výroba vakcín. V o 10 rokov staršej encyklike Jána Pavla II. Evangelium Vitae sa dočítame na margo umelých potratov ešte prísnejšie vyjadrenia:

… priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom

       Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľNič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť.

       Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.

       Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu.

       Žiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka …

       Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. … užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.

       Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí – niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.

       Stručne zhrnuté: „vždy zlo“, „nikdy nemôže“, „ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ“, „nič a nikto“, „žiadna autorita nemôže“, „ani priamo ani nepriamo“, „žiadna okolnosť, žiaden cieľ“, „niet pre nikoho žiadnych výnimiek“… To je tak kategorické odsúdenie, že kategorickejšie si už naozaj neviem predstaviť. Dokonca nikto nesmie ani len nepriamo súhlasiť s umelým potratom! No a čo iné, než nepriamy súhlas s umelým potratom je vedomé používanie vakcín, vyvinutých/vyrobených pomocou umelého potratu? Predsa zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným. Vo svetle encykliky Evangelium Vitae teda možno označiť dočasné dovolenie P.A.V. používať umelo-potratovú vakcínu sťaby „krajný spôsob“ (čo SpB TK KBS postavila úplne na hlavu, keď z toho urobila morálnu povinnosť) ako veľmi nešťastné vyjadrenie, ktoré je – nebojím sa povedať – v rozpore s kategorickým odmietnutím umelého potratu a akéhokoľvek jeho využitia, hlásaným v Evangelium Vitae.

       Na záver ešte k argumentácii prof. Glasu, ktorú použil na svojej prednáške v Bratislave 12.VI.2013 večer a ktorú niektorí označili za presvedčivú. Podľa neho je vraj dovolené využiť výsledky minulých morálne neprípustných činov, v tomto prípade bunky z umelých potratov, obdobne ako je dovolené kráčať po ceste, ktorú za Rímskej ríše vraj stavali v ťažkých podmienkach otroci a mnohí z nich pritom zahynuli… Nuž, v 1. rade — človek vôbec nemusí ísť do Ríma, nedostane od nikoho pokutu ani inú sankciu, keď tam nepôjde. V 2. rade — ak predsa len do Ríma ide, nemusí ísť po tejto ceste. V 3. rade — cesta nie je postavená z kostí, lebiek, ani iného „biologického materiálu“ z ľudských tiel, nemá s nimi totožnú DNA, ani si ju človek nepichá do tela. Vo 4. rade — šlo zjavne o dospelých alebo dospievajúcich otrokov, nie o malé deti a už vôbec nie o deti ešte nenarodené, ktoré nemajú absolútne nijakú možnosť brániť sa útoku na svoj život — ani len plačom nie. V 5. rade — kráčanie po tejto ceste nijakým spôsobom nepodporuje ďalšiu stavbu ciest za použitia obrovských obetí na ľudských životoch, avšak používanie umelo-potratových vakcín dáva výrobcom vakcín signál (súhlas), že môžu naďalej beztrestne neetické vakcíny vyrábať, ba dokonca robiť ďalšie umelé potraty za účelom vývoja nových vakcín. Je to teda zo strany prof. Glasu jednoznačne demagogická analógia, ktorá vlastne vôbec nie je analógiou, iba je za ňu neprávom vydávaná.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 30 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: SpB TK KBS kontra Vatikán? (Ad: Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

filip | 14.11.2013

Cirkev nie je armáda?
Tak si položme otázku,či by bola potrebná vaša brilantná kritika,keby cirkev robila to,čo títo rehoľní kňazi - https://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/rozbor-vyjadreni-neetickej-subkomisie-o-povinnom-ockovani.html
Bojujú všetkými dostupnými spôsobmi,vrátanie demonštrácii,otvorených listov,výziev,proti juvenálke,genderideologii,sexualizacii detí aj keď nie sú armádou.
Alebo už "pištom" spomínaný patriarcha Eliáš Dohnal https://uogcc.org.ua/cz/video/article/?article=11549

Keby všetko toto čo robia oni,robila RKC so svojimi možnosťami....
Majú obrovskú moc ovplyvniť,varovať,biť na poplach od biskupstiev až po poslednú dedinku,kde je kňaz!
Nič z toho,čo tu vládnuce elity zavádzajú by nebolo možné,keby stáli na strane pravdy!
Očkovanie nie je v zornom poli kňazov,ale rehoľné sestry očkujú dobrovoľne nasilu a pravidelne aj proti chrípke! Rovnako ako dôchodcov a všetkých,čo žijú v sociálnych zariadeniach.
Ukážte mi tých "dobrých"kňazov,ktorí sa ozvali z RKC proti stanovisku KBS,nie tých pár katolíkov,čo sa tu vyjadrili.Tí nechápu prečo RKC háji cudzie záujmy.
Kto to tak rozdelil,že jedni môžu bojovať,hoci nie sú armádou a druhí nie?

Vlastne bojujú aj oni,len za druhú stranu.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 14.11.2013

Ďakujem za kompliment.

Možno niektoré rehole sú skoro ako armáda, ale celá Katolícka cirkev určite nie.

Uznávam, že KC nevyužíva naplno všetok svoj potenciál pre službu Dobru.

Očkujúce rehoľné sestry sú zrejme rovnako neinformované (resp. zle informované) ako naši pediatri (česť výnimkám), asi ľuďmi formátu tuto pána profesora Glasu. To, pravda, v princípe neospravedlňuje, ako uvádzam aj vo svojom komentári, lebo každý je povinný hľadať pravdu, nielen nechať sa vodiť za nos. Možno to snáď považovať len za poľahčujúcu okolnosť, keď to robia v dobrej (ale neinformovanej) viere.

A uznávam, že neviem v túto chvíľu o žiadnom kňazovi, čo by sa otvorene vyjadril proti tomu Stanovisku (čo však neznamená, že žiadny taký nie je), viem však o pár katolíckych bioetikoch a viacerých radových veriacich čo tak urobili.

Uznávam tiež, že to Stanovisko háji záujmy výrobcov vakcín (sponzorov Glasom vedeného Ústavu), nie záujmy národa ani záujmy (vieru a mravy) samotnej Katolíckej cirkvi. Nazval by som ho podvratným činom.

Na druhú stranu, stanovisko SpB TK KBS z toho istého dňa, určené lekárnikom, aby nevydávali hormonálnu antikoncepciu a podobné gebuziny, ovplyvňujúce plodnosť/tehotenstvo, musím len pochváliť.
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-predaju-a-vydaju-pripravkov-hormonalnej-antikoncepcie
Nie je všetko čierno-biele.

A chlapci zo Spoločnosti sv. Bazila Veľkého robia v mnohých ohľadoch záslužnú činnosť. To ovšem neznamená, že by Katolícka cirkev žiadnu záslužnú činnosť nerobila, akurát v prepočte na hlavu toho zrejme bude výrazne menej.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

filip | 14.11.2013

"Kto vystúpi na vrch Hospodinov?
Kto bude stáť na mieste Jeho svätosti?
Ten,kto je nevinných rúk a čistého srdca,kto nepovzniesol svoje duše k márnosti a neprisahal falošne.Ten si odnesie požehnanie od Hospodina." Žalm24:3-5
Títo kolaboranti svetských vládcov to určite nie sú.Ani keď sem tam spravia niečo aj dobre.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 14.11.2013

Nik nie je dokonale dobrý, jedine Pán Boh.

Ani Dohnal, ani SsBV, ani nikto iný nie je bez chyby. Niekto má chýb viac, niekto menej. Niet medzi ľuďmi však ani dokonale dobrých, ani dokonale zlých. Otázka je, čo je pre koho tolerovateľná miera nedokonalosti.

Zásadné tiež je, či k veci pristúpime v prvom rade
a) hľadaním a podporovaním toho dobrého v ľuďoch
b) hľadaním a kritizovaním toho zlého v ľuďoch
Samozrejme, nie je rozumné chyby a nedostatky ignorovať (obzvlášť, keď majú ďalekosiahle dopady, ako je to v tomto prípade), ale otázka je, čo postavíme na prvé miesto.

Chceme hlavne stavať, alebo hlavne búrať? Občas treba aj búrať, nevravím že nie, ale čo je pre nás dôležitejšie? Čomu sa chceme venovať viac?

Teraz to možno, samozrejme, obrátiť aj na mňa, však v tom článku mnohé kritizujem. Ale nemám to ako ON-OFF resp. ZAP-VYP, čierna-biela. Oceňujem napr. triezve a zásadové stanovisko SpB TK KBS k predaju/výdaju hormonálnej antikoncepcie. A v rámci kritiky aj (konštruktívne) dodávam, že treba sa vzdelávať (hľadať pravdu), nespoliehať sa na tlačenku od učiteľov, nadriadených, dealerov atď., treba počúvať a nasledovať svoje svedomie, aj keby si to vyžadovalo značné obete, a nepchať si hlavu do piesku. Rozhodne ale nebudem vyhlasovať ani prof. Glasu ani biskupa Sečku a už vôbec nie celú Katolícku cirkev za stelesnenie zla. Osobne si myslím, že to netreba hnať do extrému, hoci na KC je čo kritizovať a bolo by to na dlho, ale radšej v prvom rade hľadať a povzbudzovať to dobré, pretože ak niekto berie svoju katolícku vieru vážne, tak bez ohľadu na akékoľvek stanoviská biskupov máme toho spoločného určite viac než s architektmi celosvetového otrokárstva.

Nie je nás zas tak veľa, aby sme si mohli dovoliť len tak odpálkovať mnoho ľudí, čo majú veľmi blízko k tomu, aby boli našimi spojencami, a to len preto, že ich (neprávom) strčíme do jedného vreca s nejakými zapredancami, či dokonca vyslovenými neznabohmi.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

pišta | 14.11.2013

bratu lacná a prehľadná reklama, na ktorú ti skočia len naivní. Otázku očkovania veľmi rafinovane spájaš s dohnalovou sektou a zbieraš "body", lacné a prvoplánové :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

filip | 15.11.2013

pišta,bratu -daj už konkrétne argumenty proti mojim ak máš.Ale to by si už urobil,keby boli...:):):)
Takto tu zvyknú bojovať za tú "správnu" stranu aj vakcinacisti.Oni tiež nemajú:):):)
Bez ohľadu na postoj k očkovaniu RKC zradila Krista pretože po druhom Vatikánskom koncile hlása opak jeho učenia-nie zvestovanie jedinej správnej cesty,ale spájanie všetkých,o ktorých Božie slovo hovorí,že vedú do zatratenia.Veď už sme moderní,nech si každý vyberie.
Varovali pred tým mnohí teologovia:https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
Takže ak medzi nimi hľadáte tých dobrých,stále hľadáte medzi zradcami.
Môžu ísť dobrí zradcovia a dobrí modloslužobníci do neba? Nebo je sväté miesto,lebo je sídlom Svätého Boha! Preto sa tam nemôže dostať nič nečisté.Pozerajte na všetko takým pohľadom,akým budeme raz súdení,lebo našim pohľadom si dokážeme ospravedlniť takmer všetko.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 15.11.2013

Pišta, ešte raz: tento článok nie je o nejakom Dohnalovi, bez ohľadu na jeho postoj k povinnému očkovaniu.

Filip, 2. vatikánskeho koncilu sa zúčastnila malá menšina katolíckeho kňazstva, navyše značná časť z účastníkov (nehovoriac o neúčastníkoch) s dielčími závermi nesúhlasila. To vôbec nebolo nejaké jednohlasné zhodnutie sa na všetkom.

A druhá vec: "Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria." (Lk 11:9-10)
Ak niekto naozaj úprimne hľadá pravdu a snaží sa činiť Dobro a vyhýbať sa Zlu v rámci svojich možností, verím tomu, že Pán Boh má preňho pochopenie, aj keď na svojej životnej ceste ešte nedospel k prijatiu Kristovho ukrižovania a zmŕtvychvstania čoby spásy ľudstva. Pre tých, čo o sebe tvrdia, že sú jediní praví, mám zase tento citát:
"Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." (Mt 8:11-12)

No ale každopádne sme už odbehli dosť mimo tému. Toto naozaj nie je debata o tom, že kto je a kto nie je sekta, resp. ktorá cirkev je pravá a ktorá je falošná či neviem aká.

Komentár sa týka stanoviska jednej z cirkví (u nás najpočetnejšej) k povinnému očkovaniu, stanoviska značne prekvapivého, nepodloženého, podozrivého (keďže hlavným autorom vedený ústav sponzorujú traja výrobcovia vakcín), v rozpore s učením tejto cirkvi atď. Ráčte teda, páni, prosím, venovať sa tomu a nie debate, či je istý pán Dohnal sektárom alebo pravoverným kresťanom. To je naozaj hodne mimo témy článku.

Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Marek H | 14.11.2013

Áno, v bode 3 to máte spomenuté. Len som mal potrebu napísať to svojimi slovami :)
Uvedomujem si, že aj v tej cirkvi sú takí, ktorí to myslia vážne a úprimne. Ale cirkvou som nazval organizáciu ako takú, to čo je dotované štátom a čo je napr v médiách prezentované ako náboženstvo. A myslím si, že toto sú dve rôzne veci. Cirkev je pokrivená, náboženstvo (nie fanatické) je čisté a úprimné.

Ale ako ste napísali a s tým súhlasím, tento článok je o niečom inom a kompletne sa s ním stotožňujem. Dobre napísaný, aktuálny a argumentačne výborný. Všetko dobré v ďalšom snažení a informovaní tých, ktorí stoja o informácie.

Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 14.11.2013

Ďakujem za pochvalu i za blahoprianie.

diskusia

mama | 13.11.2013

Cirkev mala byť už dávno ODŠTÁTNENÁ ! Je platená z daní nás všetkých, mal by ju platiť Vatikán. Nemala by sa vôbec miešať do politiky, ani iných dôležitých vecí! Jej nezáleži na "ovečkách", ide jej len o vlastný prospech, o zisky, mjtetky....Tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz.

Re:diskusia

hladajuci otec | 13.11.2013

ako to suvisi z ockovanim?

Re:diskusia

Ing. Marián FILLO | 13.11.2013

Súhlasím s odlukou cirkvi od štátu, ale nesúhlasím s hádzaním všetkých do jedného vreca. Poznám pár kňazov, za ktorých dám ruku do ohňa, a viem aj o takých, ktorí sa na túto prácu očividne nehodia. Treba rozlišovať na úrovni konkrétnych ľudí.

Ale to nie je v našom prípade hlavným problémom. Hlavným problémom je, že niekto sa tvári, že vyznáva a hlása nejaké učenie a zásady (vieru a mravouku), ale vydá stanovisko, ktoré ich zjavne popiera.

Tak buď nech otvorene prizná, že slúži v prvom rade výrobcom vakcín, alebo ak slúži Bohu a vyznáva katolícku vieru, nech tomu zodpovedá aj jeho stanovisko, a nie ako toto, čo je s jeho deklarovanou vierou v príkrom rozpore.

bravo Fillo

Jana | 12.11.2013

Ako veriaca katolíčka som zo stanoviska KBS mimoriadne zhnusená (nie je to však prvýkrát). Po pravde ma až tak neudivilo, že napísanie stanoviska zverili (podľa nich) "odborníkovi". Je reálne možné, že zaň p.Glasu považujú a proste celé jeho drísty zhltli aj s navijákom. Čo by som považovala za charakterné by bolo, keby toto svoje stanovisko pod vplyvom tých mnohých listov odvolali a ospravedlnili sa za svoju obrovskú chybu a vyjadrili sa skutočne odborne. Pánovi Fillovi len odkazujem, že je ako opäť skvelý a svojou argumentáciou triumfuje ako vždy. Plánujem si tento jeho článok vytlačiť a vhodiť ho nášmu pánovi farárovi do pokladničky. Budem dúfať, že si ho aspoň prečíta (aj keď silne pochybujem, že by si trúfol sa ozvať smerom nahor).

Re:bravo Fillo

stara mama | 13.11.2013

presne tak Janka, zoberte si len príbeh p.Bezáka, ktorý hovorí za všetko, včera som zachytila, že ide do kláštora v Taliansku, odchádza zo Slovenska, nikto z jeho kolegov farárov sa k nemu nepripojil zo strachu, Slovensko mu už nemá čo ponúknuť, je to smutné, Vatikán sa topí v peniazoch a obyčajní ľudia v dlhoch...vodu kážu a víno pijú - toto teda nie je s kostolným riadom !

Re:Re:bravo Fillo

filip | 13.11.2013

Vidím,že čo sa týka "večného arcibiskupa" ste podľahli mediálnej kampani.
https://afinabul.blog.cz/1212/obcania-klud-zachranime-bezaka-piussi-markizu-a-aj-pussy-riot
Odhalenie:
https://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI
Sú za tým tí istí:)

Re:Re:Re:bravo Fillo

stara mama | 13.11.2013

Filip, veru, veľmi rýchlo sa dá uveriť falošnej pravde........, ďakujem za odkazy.

Re:Re:bravo Fillo

hladajuci otec | 13.11.2013

pri vsetkej ucte nemiesajte sem nesuviace problemy, o ktorych nic neviete.a na SK je minimum ludi, ktori o tom nieco vedia, spocitate ich na prstoch jednej ruky.tato tema sem nepatri.ostatne ani nekomentujem

Re:bravo Fillo

Klára | 17.11.2013

Ano, Janka, myslím si to isté, aj ja som z toho Glasovho paškvilu zhnusená, a dala som im to i vedieť. Jedinú satisfakciu čo môžu urobiť, vykopať Glasu z úradu a ospravedlniť sa namiesto neho. Obávam sa, že to neurobia.

Senior

Helena | 12.11.2013

https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3447-unicef-a-farmabiznis-sa-spolcili-proti-alternativnej-medicine.aspx

priamo k veci

hladajuci otec | 12.11.2013

musi to byt velka ostuda ak clovek bez teologickeho a medicinskeho vzdelania strcil do vacku celu subkomisiu pre bioetiku, excelentnou logikou zdraveho rozumu a zdravym usudkom svedomia, vyuzijuc obsah katolickej nabozenskej doktriny, čiže oficiálne učenie cirkvi.
bravooo

Re:priamo k veci

stara mama | 12.11.2013

pripájam sa k názoru " hladajuceho otca" zas som si potvrdila, že sme sa rozhodli SPRÁVNE, za čo v prvom rade ďakujem Pánu Bohu, že nám pomohol si otvoriť myseľ a oči, svedomiu s skúsenostiam, ktoré ma v tom len utvrdzuje a paradoxne jednej detskej lekárke, ktorá nás upozornila na podľa nej "nejakého p. Fillu" no a potom sme sa vlastne dozvedeli to, čo sme potrebovali k SPRÁVNEMU rozhodnutiu. Ďakujeme P.Fillo , ste 1-ka ! Máte náš obdiv a Logika je Vaša silná stránka !

Re:Re:priamo k veci

Kat | 12.11.2013

Súhlasím a ďakujem Mariánovi za jeho poctivú robotu

Re:priamo k veci

Ing. Marián FILLO | 12.11.2013

Ďakujem za kompliment a rád by som sa poďakoval trom recenzentom, ktorí si článok prečítali a pripomienkovali pred jeho zverejnením.

Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 12.11.2013

Kedy dôjde veriacim,že Vatikán je korporácia,investujúca do najvýnosnejších odvetví-farmaceutického a zbrojného priemyslu a takto si chráni zisky.Ťahá za jeden povraz s nadnárodnými elitami proti národu!
Ako vám to majú ešte ukázať,aby ste pochopili čo sa deje? Majú vás očkovať rovno na omši,alebo deti na náboženstve? RKC ovládli slobodomurári a takzvaní pápeži sú už len ich lokaji.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D_92CKHFS78
https://www.youtube.com/watch?v=lgYk8N3gF8E

Tí,ktorí poznajú písmo by mali vedieť čo treba robiť,keď sa toto bude diať.Je tam jasne napísané:
Oddeľte sa od nich!
Skutoční pastieri sa už oddelili a snažia sa brániť národ pred genocídou:
https://www.spolocnostsbm.com/
https://www.stopautogenocide.sk/

Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Kat | 12.11.2013

Od RKC ani KBS sa oddeľovať nebudem. Som verná a konzervatívna katolíčka, verím v SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU a rešpektujem jej autority. Mám ich v úcte bez ohľadu na ich chyby, lebo nikto nie je bez viny, všetci sme ľudia, nik z nás nie je neomylný. To však, že KBS apriori milujem, ctím si a rešpektujem, že sa k nej v každej (i takto pre mňa ťažkej situácii) verejne i vo svojom vnútri hlásim, neznamená, že nebudem hľadať pravdu poctivo, používať svoj rozum, ktorý som dostala od Boha a svoju slobodnú vôľu ktorú som dostala od Boha, v bezpodmienečnom súlade so svojím svedomím, ktoré sa denne do hĺbky úprimne snažím vnímať , počúvať a skúmať. Ja seba ani svoje deti viac očkovať nemôžem a nebudem.

Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

IP | 13.11.2013

Veľa ľudí je bez viny. Na vinu treba úmysel. Kresťanstvo je plné nezmyslov. Centralny boh neexistuje.

Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

hladajuci otec | 13.11.2013

na tejto stranke a v tejto diskusii sa neriesi otazka existencie Boha

Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 13.11.2013

Kat- máte to riadne domotané.
Predstavte si,že by niekto veľmi naivný toto napísal o politikoch.Že ich má v úcte bez ohľadu na to,čo robia,že ich apriori miluje a rešpektuje,že sa k nim a teda aj k tomu čo robia hlási, ale s tým nesúhlasí.Nemá to logiku.
To,že sú opäť na tej správnej strane a len pomáhajú korporáciám udržiavať stádo v poslušnosti,nie je náhoda! Nejde o nejakých nevedomých pánkov!
Lásku o ktorej píšete by mali mať veriaci ku Kristovi a nie k tým,čo sa zaňho schovávajú a ohlupujú popletené stádo.
To,za koho kopú je znakom odpadu od skutočnej viery a teda aj od pravdy.Vy ste nekritickí oddanci nie Kristovi,ale tejto babylonskej neviestky-ktorá smilní (spolupracuje) s kráľmi zeme.
Ani neviete,že už otočili Kristovo učenie o 180 stupňov!
Hlásajú,že nevstal reálne z mrtvych,písmo nie je vnuknuté Duchom Svätým,netreba ho zvestovať neveriacim,aby boli spasení,ale ich nechať zomrieť v bludoch a ísť do zatratenia.Už ste ochotní a pripravení tolerovať všetko.
Hľadajúcim napísal kardinál Lefebvre knihu-List bezradným katolíkom https://www.scribd.com/doc/80226968/Arcibiskup-Marcel-Lefebvre-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-bezradn%C3%BDm-katolik%C5%AFm
Tá sa však pomôže zorientovať len tým,ktorým zostali zvyšky kritického myslenia a láska ku Kristovi,teda k pravde,nie zaslepeným zástancom predajnej svetskej organizácie.

Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

katolička | 13.11.2013

uplne suhlasim. aj ja som katolíčka ale nie som slepá, všetci vidíme, že nie všetko v Cirkvi je v poriadku, ale predsa ju založil sám Pán Ježiš, tak ju máme zveľaďovať, ale niektoré vyjadrenia nemôžeme obhajovať. Pán Boh nám dal svedomie a ak je niečo proti tomu, nemáme si zatvárať oči, ani to slepo podporovať. Myslím si, že ani väčišna katolíkov s týmto nesúhlasí. Ale nebudem očierňovať celú Cirkev, ked je to stanovisko len niektorých, i ked autorít, a ktovie, či to aj nepísal len jeden človek, alebo či to niekomu nedali vypracovať. tento článok je velmi dobrý, dúfam, že si ho aj biskupi prečítajú.

Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 13.11.2013

katolicka - Vidim, ze aj vas myli 'a brany pekelne ju nepremozu'
To je napisane o tych, ktori az do konca cias zachovaju Kristovo ucenie ciste a zostanu verni pravde.
Oficialna cirkevna struktura toto sikovne vztahuje na seba a zaslepeni nekriticki 'veriaci' si myslia, ze tento vyrok naozaj plati o nich, nech robia cokolvek..
O tychto zapredancoch sa hovori v kapitole 17 zj.sv.Jana - Sud nad hroznou neviestkou.
Cirkevna hierarchia je zalozena na absolutnej poslusnosti a tak nemoze hovorit jeden to a druhy ono.
Tomu co robia a preco to robia nerozumie len ten, kto si nevie dat veci do suvislosti.
Najhroznejsia predstava je, ze za to, co robia, by mali skoncit v Kristovom kralovstve, lebo vsak 'pekelne brany ju nepremozu..'
To by znamenalo, ze mozu vsetko.
Tak nekriticki a 'tolerantni' su len ovcania, nie vsak Vsemohuci a Svaty Boh.

Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Ing. Marián FILLO | 13.11.2013

No však to aj písal zrejme len jeden človek - prof. Glasa.

Ale faktom je, že druhý to podpísal (biskup Sečka) a ďalší proti tomu nenamietali (zvyšní členovia Subkomisie pre bioetiku, neviem kto všetko tam je). Takže hoci to je záležitosť pravdepodobne jediného autora, navyše ani nie kňaza a už vôbec nie biskupa, ďalší (vrátane biskupov) sú v tom namočení prinajmenšom tým, že boli pasívni, a biskup Sečka tým, že to podpísal, takže to zrejme čítal a zrejme s tým aj súhlasí. Predpokladám teda, že to nepodpisoval pod hlavňou samopalu.

Ja teda - hoci nerád - musím konštatovať, že problém je zažratejší než by sa na prvý pohľad mohlo zdať a nemožno hádzať všetku vinu len na prof. Glasu, aj keď to je zrejme v prvom rade jeho kapusta.

Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

KAT | 13.11.2013

Zaujímavé, ako čierno-bielo rozmýšľate. Od čitateľov tejto stránky by som čakala viac objektivity. A ano, cirkev milujem a ctim si, napriek tomu nie som nekriticky zmýšľajúca ovca. Svet nie je len čierno-biely. PS: politikov vs.biskupov nemôžete porovnávať, lebo tu zasahuje moja viera. Úcta a láska ku Kristovi, o ktorom verim, ze tiez miluje svoju cirkev a ze Mu na nej záleží.

Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 13.11.2013

Tak sa pokúste na to pozrieť Kristovými očami a nie očami poslušnej ovečky ,odpadlíckej štruktúry.
Naozaj si myslíte,že aj on ich miluje,tak ako vy? Aj On musí byť slepý k tomu čo robia,lebo on túto cirkev založil?
Nechali vás zotročiť duchovne aj ekonomicky,nechajú vás postrekovať chemtrailsom,chcú aby ste sa slepo odovzdali vakcinacistom,takto isto vás nechajú očipovať a budú vám hovoriť nebojte sa ovečky,to nie je to znamenie,bez ktorého nebude môcť nik predávať,ani kupovať!
Aj Kristus bude musieť byť tak "tolerantný",lebo však čo si založil to má?
Vaša "tolerancia"je len zaslepenosť.Už ste ochotní skonzumovať aj takéto psie kusy a ospravedlniť si ich. https://cs.gloria.tv/?media=521560
Duchovná slepota je vašim jediným argumentom!

Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

stara mama | 13.11.2013

Filip, klobúk dole, páči sa mi, že máte veľmi dobré vedomosti v tejto oblasti, hovoríte mi z duše, presne tak to cítim aj ja, proste Boha musíte mať v srdci a ja vôbec k tomu nepotrebujem žiadnu cirkev a myslím, že mi to Boh odpustí, cítim to !

Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Ing. Marián FILLO | 13.11.2013

Myslím, že tu dochádza k pojmoslovnému zmätku.
Cirkev sa v prízemnej rovine chápe ako organizácia, čo má svoje IČO, stanovy, štatutára, účtovníctvo, zamestnancov atď.
Druhá vec je cirkev ako spoločenstvo nasledovníkov Krista, a tí môžu a nemusia byť členmi cirkvi v tom prízemnom ponímaní. A tí, čo sú členmi, zase nemusia byť nasledovníkmi (učeníkmi) Krista.
Bolo by dobre rozlišovať medzi týmito dvomi chápaniami, lebo v tom druhom chápaní môžeme byť členmi neformálnej cirkvi ja, Vy, filip, Katka atď., ale z hľadiska prvého ponímania môžeme byť členmi rôznych cirkví, alebo nebyť členom v žiadnej cirkvi.

Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

pišta | 13.11.2013

bratu nie každý naletel dohnalovi a jeho demagogii v pidhirkach, tak sa venuj v diskusii očkovaniu ale neočkuj ľudí :)

Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 14.11.2013

bratu to,čo robí a hlása RKC by mal každý veriaci porovnávať s písmom.Ja sa neorientujem podľa toho kto to hovorí,ani koľko ich je,ale podľa toho čo hovorí! Vy opačne.
Takzvaný ekumenizmus je len pláštik pre synkretizmus a presadili ho títo:
https://diesirae.ic.cz/03altavendita.html
Nie je to odchýlka od Kristovho učenia,ale otočenie o 180stupňov.Kristus kázal zvestovať jeho učenie ostatným,aby sa odvrátili od modiel a nie s nimi vytvoriť jedno veľké spoločné "náboženstvo",kde si každý uctieva čo chce.
https://www.youtube.com/watch?v=byzLVeLwUPU
Vy ale písmo ignorujete a papagájujete slobodomurárske prekrúcanie.Nechápete ani to ostatné,kto,kam a z akého dôvodu svet vedie.
Preto,že ste slepí si nezaslúžite nič iné len takýchto predajných náboženských vodcov,ktorí vám odporučia všetko,čo im odporučia vládnuce elity.Len nech vás pekne očkujú,postrekujú,ohlupujú a zotročujú.
Je to údel vás,nemysliacich.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

pišta | 14.11.2013

bratu ja nie som za povinné očkovanie :) ale proti zakomplexovaným a nemysliacim nasledovníkov demagóga dohnala a jeho hry na biskupa. Potreboval by exorcistu...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 15.11.2013

A čo ostatná genocída bratu-gender, presadzovanie homosexuality,sexualizácia detí,juvenálka? Také si už počul? Aj proti tomu si? Ak hej,tak to choď oznámiť RKC,lebo oni o tom zdá sa ešte nevedia,alebo sa tak aspoň tvária,že je to všetko ok.
Ukáž mi ako proti tomuto rozvratu rodiny bojujú?
Sú ticho,ako vši pod chrastou.To by ťa malo trápiť,ale ty to máš prevrátené a trápia ťa tí,ktorí sa proti tomu otvorene stavajú.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 15.11.2013

pišta-
Nie je nič nového pod slnkom,keď taký ako ty chcú poslať exorcistov,na tých čo hovoria pravdu.(keby nehovorili,už by si to vyvrátil na konkrétnych veciach:)) Keby nemal pravdu,tak by aj pre teologov RKC nebol problém otvorene sa postaviť proti jeho tvrdeniam argumentami z písma.
Pred nedávnom sa s exorcizmom neobťažovali,ale rovno za pravdu upaľovali.
Ja poznám jediného slovenského exorcistu J.Marettu,ktorý je spolu s ďalšími poprednými "teologmi" autorom tejto knihy:
https://www.hlavnespravy.sk/tip-na-knihu-ked-o-posobeni-zleho-pise-slovensky-exorcista/148967/
Podľa tvojich aj jeho kritérií,by ho aj Fillo potreboval už dávno:)
Maretta v nej otvorene káže ovečkám zavrhovať všetky alternatívne spôsoby liečby a plne dôverovať len školskej medicíne,vrátane očkovania.Píše o nej doslovne- "je síce trochu bolestivá,ale vieme na čom sme".
S tým súhlasím,vieme o nej čoraz viac: Čo sa dá odrezať,zvyšok otráviť antibiotikami,ožarovaním,chemoterapiou...
https://www.auria.sk/blog/miliony-zien-terorizovane-falosne-pozitivnymi-vysledkami-mamografie
https://www.auria.sk/blog/vrchol-ortodoxnej-mediciny-preventivne-odstranovanie-organov
Nič sa nezmenilo,aj dnešná doba má svojich inkvizítorov a exorcistov zmýšľajúcich rovnako,ako tí stredovekí...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

pišta | 15.11.2013

filipovi -
ďakujem za potvrdenie, nebol som si istý s kým mám do činenia, si naprogramovaný ako robot a zneužívaš témy ako povinné očkovanie, juvenilná justícia atď (neuveríš ale som aj proti tomu) na prezentáciu pofiderného spoločenstva okolo dohnala. To mi úplne stačí :) pekný deň prajem a čitateľom diskusie otvorené oči

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 15.11.2013

Klasika.
Nálepka namiesto argumentov,ale veď sme na slobodevočkovani a tu sa to inak ani nerobí.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Ing. Marián FILLO | 15.11.2013

Pišta, článok vôbec nie je o Dohnalovi a kol.
Filip, článok nie je o tom, ktorá cirkev či ktoré spoločenstvo je jediné pravé apod.
Vaša diskusia už zašla veľmi ďaleko od témy článku.

A áno, Filip, vakcinacisti tu väčšinou nálepkujú miesto argumentov, to je fakt, ale ja (a nielen ja) sa snažím ako v článkoch, tak v diskusiách argumentovať vecne a aj keď možno nie vždy na 100% a občas mi niečo uletí, tak si dovolím tvrdiť, že v drvivej väčšine prípadov argumentujem vecne, takže tvrdenie, že "tu sa to inak ani nerobí" - len nálepkuje miesto argumentov, - jednoducho nie je pravdivé.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 15.11.2013

Myslel som na vašich oponentov pán Fillo,ako ste to mohol stiahnuť na seba?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Ing. Marián FILLO | 15.11.2013

Jednoducho tak, že ste napísal "tu na slobode v očkovaní". Nijak ste to neobmedzil na zástancov povinného očkovania resp. očkovania vôbec.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 16.11.2013

Keďže tu takýto štýl používajú len oni a všetci stáli návštevníci tejto stránky to vedia a vzhľadom k ostatným mojim príspevkom mi ani nenapadlo,že by sa to dalo chápať aj inak.
Ale chybička se vloudí,tak sa ospravedlňujem za to,že som to neformuloval jasne a musel ste mi objasniť to,čo mi je jasné:):):)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Ing. Marián FILLO | 19.11.2013

Ospravedlnenie prijímam. :-)

Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Helena | 14.11.2013

Pán Filip, ja obeť očkovania, ja neskoro zobudená veľmi rada čítam Vaše blogy. Bohužiaľ z medicíny sa dnes stal veľký biznis. Pred chvíľkou som doSkypovala s kamarátkou, dôchodkyňou na Novom Zélande. Povedala mi, že musí zmeniť svojho obvod. lekára lebo je tak strašne agresívny, vôbec ju nevypočuje len behom pár sekúnd vypíše nenormálne množstvo liekov. Tento lekár jej napr. poslal list, že sa musí prísť dať zaočkovať proti chrípke. Bývam vedľa veľkej lekárne v Bratislave a keď vidím dôchodcov aké množstvo liekov odtiaľ vynášajú - plačem.
Na jednom zo svojich angl. webov som si vypočula video MUDr. Saputo, ktorý vysvetľoval aké je to finančne výhodné pre nemocnicu, keď v Amerike zbabrú operáciu. Už len pridať "zdravé" gmo, "zdravý" každodenný postrek chemtrailsom (je z toho nenormálny nárast chorôb - píšu o tom lekári na mojich weboch), "zdravé" prídavné látky v potravinách... a môžeme ísť do nebíčka. A modifikácia počasia, vyvolávanie hurikánov, zemetrasení... Buďme pozitívny...

Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Klára | 17.11.2013

ja KAT úplne rozumiem a stotožňujem sa s jej názorom, avšak Glasu si nemôžem nijako vážiť, je to veľký demagóg a prešibanec, ktorý sa tvári čoby dobromyseĺné neviniatko...všimnite si už len tú jeho onanistickú kvetnatú frázovitú demagogickú reč. LEN tridsať strieborných nezobral, to je jasné.

Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Elenka | 25.11.2013

Plne sa s Vami stotožňujem, kam by sme išli, veď túto Cirkev katolícku založil sám Pán Ježiš Kristus. Ja som veľmi sťastná v RKC a milujem ju takú akú je, aj s hriešnymi členmi. Ježiš neprišiel spasiť bezhriešnych, ale hriešnikov. Bolí ma, keď sami jej členovia na ňu kydajú. Čo povedia jej zakladateľovi samému Ježišovi Kristovi pri poslednom osobnom súde? Všetkých Vás vkladám do nepoškrvneného srdca Panny Márie.
Elenka

Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Ing. Marián FILLO | 26.11.2013

Milá Elenka,
tu nejde o nejaké kydanie na Cirkev (prinajmenšom mne o to nejde), ale o kritiku jedného naozaj nepodareného stanoviska.

Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 02.12.2013

Stanovisko si kritiku oprávnene zaslúži.Ale aby sme len nekritizovali,tak posledný pastiersky list je z trochu iného súdka :

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

Trocha lepšie,ako to nešťastné stanovisko,však? :-)

Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 03.12.2013

Nie je to pastiersky list, ale alibistický list.Dezorientované ovce sa ich na to pýtajú,tak aby mali v rukách nejaký papier,ktorý by potvrdzoval,však sme proti tomu.
Na tak mocnú organizáciu,ktorá by to mohla cez svoje úrady a kňazov osvetou zastaviť,je to hnus.
Alibizmus,pokrytectvo,farizejstvo.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 03.12.2013

Akú mocnú organizáciu??? To ste si asi pomýlil s niečím iným. To má akože Cirkev "cez svoje úrady" nejakým direktívnym nariadením prikázať týmto lokajom aby prestali presadzovať fašistické direktívy Bruselu? Kňazi robia osvetu,viem čo kážu v kostoloch,viem ako pracujú s mládežou. A čo je to platné? Ľudia môžu byť "osvietený" :-) ako chcú,ale pokiaľ nezdvihnú zadok a nezačnú čosi robiť tak sa nič nezmení. Tu predsa nestojíme proti nejakým pár nenažraným blbečkom,ale proti obrovskej,sofistikovanej a priam diabolskej globálnej mašinérii.Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 03.12.2013

Veď práve.
V situácii keď majú elity médiá plne pod kontrolou je tu niekto,kto má možnosť osloviť z kazateľne takmer celú dedinu a veľkú časť obyvateľov miest.Keby z tých kazateľní zaznievala pravda,tak by som teraz mohol napísať aj veľkú časť miest.Lokaji to môžu robiť práve preto,že stádu nikto nepovie pravdu.Stádo spí.
Dal som tu dostatok linkov,tak doporučujem zistiť kto,od kedy a za akým účelom ovládol RKC.Ak ste katolík,tak aj ako zmenili Kristovo učenie.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miroslav | 03.12.2013

Kto,od kedy a za akým účelom ovládol RKC,to viem. Ale o tom,že by zmenili Kristovo učenie o tom neviem nič.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 03.12.2013

To ste teda mizerný kresťan,ale je vás absolútna väčšina.
Už nie je potrebné uveriť v Krista. Jeho slová sú "nik nevojde,ak len nie cezo mňa".
Už aj ateisti,budhisti,moslimovia,homosexuáli idú do neba.Nie je potrebné sa obrátiť a uveriť v jediného spasiteľa,ale stačí nerobiť zle iným.
Deti sa na náboženstve učia,že preto je toľko iných náboženstiev,aby si každý mohol vybrať,čím chce byť. To len v skratke,ale ani to vám nebude nič platné,predpokladám.
Naozaj kadečo sa dnes považuje za kresťanov.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 03.12.2013

Neviem o tom,že by Cirkev učila niečo o čom tu Vy píšete. Ale to by by bolo na dlhšiu debatu a téma tejto diskusie nie je o tom.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 04.12.2013

Potom je všetko ok a jedno nešťastné stanovisko hore, dolu.:)

PS.Keď mohla cirkev celé roky ovečkám pred voľbami neúnavne biť do hláv,že KDH je to jediné čo má ovca voliť,prečo zrazu toľko "argumentov" za nezasahovanie do genocídy a zotročovania?
Vidíte,že keď chcú,tak vedia využiť silu svojej organizácie.
Ale to už by ste si museli dať vedieť veci do súvislostí.
Tak prajem pohodlnú jazdu širokou cestou a širokou bránou.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 04.12.2013

Vážený pane,veci do súvislostí si zrejme neviete dat Vy!Viete,toto večné maloverné lamentovanie nad stavom Cirkvi a sveta...prečo sa Cirkev a svet nachádza v takomto stave je predsa každému pravovernému kresťanovi jasné.Keď už ste tu citovali Kristove slová,tak on povedal aj,že ..."brány pekelné ju nepremôžu."To,čo sa deje v posledných rokoch a desaťročiach,je len krátkou epizódou v dvetisícročných dejinách Cirkvi na žiadnu malovernosť tu pre naozajstného kresťana nie je dôvod.Cirkev bude nakoniec očistená a obmytá krvou mučeníkov.Čo sa týka mňa,je mi jasné,kam to všetko speje..."Keď sa to začne diať,vzpriamte sa,zodvihnite hlavu,lebo sa blíži vaše vykúpenie." Vy si môžete byť naďalej maloverný a nadávať na Cirkev a celý svet,ak chcete.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 05.12.2013

Nejde o ďalšiu epizodku,ale finále,toť váš omyl.O kom je "a brány pekeľné"... to som napísal už vyššie.O týchto je (Zj.Jan.17).
Tápte ďalej ako slepci a čakajte,že zo zapredancov si Boh urobí oslavu a bude sa nimi pýšiť.Niet dôvodu vám to každému vysvetľovať zvlášť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 05.12.2013

Súhlasím,finále.A samozrejme,že nie zo zapredancov si urobí Boh oslavu.Lamentovanie nad stavom Cirkvi,nie je hodné pravého kresťana.To,že na konci vekov nastane veľký odpad bolo predsa predpovedané už pred dvoma tisícročiami.To sa akože kto zrazu teraz zobudil?My máme byť pripravený vždy a v každej dobe na Kristov druhý príchod.Ak niekto považuje za Cirkev len jej najvyššiu hierarchiu,tak potom je to pochopiteľné.

https://www.youtube.com/watch?v=wTrQknKu9CU

Veriaci si chránia katedrálu pred znesvätením vlastnými telami a ešte sa aj modlia za tie štetky čo ich ponižujú.Toto je postoj kresťana.My máme každý na svojej pozícii a podľa svojich možností neprestajne vydávať svedectvo a nie lamentovať nad stavom cirkevnej hierarchie.Boh si predsa svojich ochráni...koniec,tento článok je úplne o inom a táto téma nie je predmetom diskusie.Howgh.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 05.12.2013

Ok.Priznávam sa.Bola to len skúška.

Máte pravdu.Boh ich miluje a keď príde koniec,tak vpredu pôjde Bezák,lebo on jediný odhalil,že peklo je v nebi a hriech neexistuje.
Sokol sa bude pokorne držať obruby jeho rúcha, a vedľa pôjde Kuffa s celým zástupom ateistov,budhistov,mohamedánov.Bude mať v ruke palmu víťazstva,lebo prekukol písmo a zistil,že nie je potrebné obrátenie,ale každý si môže veriť v čo chce,lebo Bohu je to jedno a je nekonečne milostivý.
Potom bude nasledovať Zvolenský s celou KBS a v rukách ponesie zlatom orámovaný vami spomínaný pastiersky list.Hneď za nimi veľký transparent,na ktorom bude napísané: Takto sme bojovali,za týmto sa skrýva celá naša námaha.Potom už na čestnom mieste KDH- Lipšic,Palko,Hrušovský,Mikloško a ďalší členovia slobodomuráskych loži.
Samozrejme aj iné národy na čele so svojimi vodcami.Buschovci,Blair, Clinton budú tiež vpredu,lebo vzorne stáli pri Wojtylovej rakve.Boh takúto vernosť druhom v boji určite vie oceniť.
Potom už bude nasledovať ten nespočetný zástup všetkých zaočkovaných,kde budete vy,čo ste sa nenechali pomýliť a bránili babylonskú neviestku,napriek všetkému čo vyvádzala,spolu s tými vlažnými,ktorí boli aj trochu by som povedal kritický,ale držali sa jej do konca.To sú bojovníci ako Magnifikat,Dielňa sv.Jozefa,Tradicionalisti atď.Tiež sa nedali pomýliť tým,čo je napísané v písme-"oddeľte sa od nich",alebo "nech je prekliaty,kto by učil inak".
No a čo s tými,ktorí sa ako poslední hlupáci držali písma,ako reholníci SBM a Ukrajinská pravoverná grékokat,cirkev?
Tí budú vyhodení do tmy,kde bude plač a škrípanie zubami,lebo boli tak blbí a mysleli si,že sa treba držať všetkých príkazov písma.Dokonca presviedčali aj ostatných,aby vchádzali úzkou bránou a nerešpektovali fakt,že RKC v posledných časoch cestu rozšírila a úzku bránu vyvalila aj s pántami,len aby mohol vojsť čo najväčší počet dobrých,aj zlých.
Taká je pravda.Chvála Bohu,že ste sa nedali oklamať.


Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 05.12.2013

No,čo k tomu dodať!Áno,Boh ich miluje,inak by z celého ľudského rodu tvorili osadenstvo neba len rehoľníci SBM,Ukrajinská "pravoverná"grékokat.cirkev a Vaša Veľavážená Bezriešnosť:-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 05.12.2013

Čo s hlupákom,ktorému ani keď niekto strčí pod nos informácie si nedá tú námahu,aby porovnal s písmom veci,ako HKT,Ekumenizmus,herézy a len nekriticky háji organizáciu už riadenú slobodomurármi?
Nepomohlo by ani ti to podrobne rozpísať,lebo to nemáš čím vyhodnotiť,ako slepá ovca.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 05.12.2013

:-) Od teba je to kompliment.

Záznamy: 101 - 166 zo 166
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok