SpB TK KBS kontra Vatikán? (Ad: Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania)

12.11.2013 13:12

Ing. Marián Fillo

 

       V sobotu 26.X.2013 vydala Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB TK KBS) svoje Stanovisko k niektorým etickým aspektom povinného očkovania (ďalej len Stanovisko), ktoré sa na stránke KBS objavilo 31.X.2013. Stanovisko bolo dlho očakávané, pretože na tieto otázky sa rôzni veriaci pýtali KBS už najmenej od roku 2010, preto možno čakali, že bude podrobne zdôvodnené a dôkladne vypracované. Žiaľ, nestalo sa tak.

       Keď sa však pozrieme na iné stanoviská SpB TK KBS, napr. stanovisko k inej veci z toho istého dňa, zistíme, že obsahuje odkazy na katechizmus, vyjadrenia pápežov, encykliky apod., pričom je tiež detailne vysvetlené prečo SpB TK KBS zaujala taký postoj, aký zaujala. Ešte omnoho lepšie sú zdôvodnené a podložené pápežské encykliky, napr. Veritatis splendor, pod ktorými nájdeme rádovo stovky odkazov na rôzne zdroje, pričom v samotnom texte sa to navyše hemží odkazmi na Písmo Sväté (Bibliu). U stanoviska k povinnému očkovaniu (tzn. k nepochybne veľmi závažnej téme) však nič také nenachádzame. Dalo by sa teda povedať, že toto Stanovisko je nedostatočne zdôvodnené (vlastne takmer vôbec) a prakticky ničím nepodložené (ak teda nerátame pomyselnú autoritu autora/autorov a toho, kto sa podeň podpísal, tzn. predsedu SpB TK KBS — spišského biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD.).

       Napriek tomu, že Stanovisko je stručné (až tak stručné, že chýbajú akékoľvek podklady, odvolávky na zdroje atď.), nešetrí slovami na oslavné ódy o úspechoch povinného očkovania na Slovensku, pritom však úplne ignoruje jeho očividné neúspechy a nedostatky. Táto selektívnou slepotou trpiaca rétorika akoby z oka vypadla vyjadreniam prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., ktorý toto Stanovisko avizoval v relácii „Občan“ na rádiu Lumen 29.X.2013 a ktorý je vedúcim Ústavu medicínskej etiky a bioetiky (ÚMEB), čo sa hneď na úvodnej stránke chváli tým, že ho sponzorujú traja výrobcovia vakcín (Pfizer, GlaxoSmithKline a Sanofi). Máme teda dobrý dôvod domnievať sa, že prof. Glasa je hlavným autorom Stanoviska.

       V úvode stanoviska nájdeme veľmi nekonkrétne obvinenie, bez pomenovania dotknutých osôb i bez konkrétnych citácií údajných pomýlených informácií či deformácií:

„niektoré osoby alebo mimovládne organizácie pôsobiace v slovenskom verejnom a internetovom priestore predkladajú rozličné pomýlené či deformované „informácie“ týkajúce sa povinného očkovania detí a povinného preočkovania mládeže a dospelých“

       Z toho nie je celkom jasné, kto všetko patrí medzi „niektoré osoby“, ale snáď nie som príliš pyšný, keď sa domnievam, že som tým myslený aj (a nielen) ja. Pod „mimovládnymi organizáciami“ sa zrejme myslí hlavne Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktorá už 1.XI.2013 zverejnila svoju reakciu na toto Stanovisko. Svoj komentár zverejnila aj Spoločnosť sv. Bazila Veľkého. Márne by sme v Stanovisku hľadali odkazy na zmienené „pomýlené či deformované informácie“ (budem sa tváriť, že tie ironické úvodzovky som si nevšimol) či akékoľvek citácie z nich. SpB TK KBS teda reaguje obviňujúcim tónom na úplne nekonkretizované vyjadrenia úplne nekonkretizovaných osôb. Nuž, nie je nič jednoduchšie, než vyvrátiť neupresnené omyly a deformácie neupresnených osôb v podstate ideologickými frázami.

       Stanovisko je už hneď v úvodnej vete neobjektívne a očividne zaujaté v prospech povinného očkovania, pretože sa zaoberá

„etickými otázkami spojenými so zachovaním systému povinného očkovania na Slovensku“

       Nie „so systémom“, ale „so zachovaním systému“. To (bez dôkazu) predpokladá, že systém povinného očkovania je skvelý a bez sebemenších pochybností je potrebné ho zachovať a prípadné etické problémy s ním spojené nejako formálne „vyriešiť“ (zamiesť pod koberec).

       V tretej vete pokračuje Stanovisko ďalším obvinením, že vraj sa (my — kritici povinného očkovania) odvolávame

„… aj na výroky Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, pápežov či Pápežskej akadémie za život, pričom však tieto vyjadrenia svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú.“

       Opäť chýba akákoľvek citácia čohokoľvek, čo sme údajne prekrútili či nesprávne vysvetlili. Kto tu však v skutočnosti prekrúca a nesprávne vysvetľuje, uvidíme nižšie.

       Po úvode nasledujú 4 body, pričom v prvom bode sa SpB TK KBS s úctou skláňa pred odbornosťou našich medicínskych a epidemiologických elít. Čitatelia www.slobodaVockovani.sk už určite veľmi dobre vedia, ako to v skutočnosti s odbornosťou našich titulovaných propagátorov očkovania je (okrem toho, že si v mnohom navzájom protirečia, sme tu už citovali a komentovali celé plejády ich ľahko preukázateľných očividných bludov, hlavne v rubrike Komentáre), takže to vyznieva mimoriadne tragikomicky.

       Rozhodovanie o očkovaní je údajne „výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou“. Každému, kto pozná históriu pojmu „informovaný súhlas“, musel v tejto chvíli prejsť mráz po chrbte. Konštatovanie, že ide o „výsostne odbornú, medicínsku a epidemiologickú záležitosť“, je totiž nápadne podobné argumentácii obhajcov Dr. Josefa Mengeleho a ďalších nacistických „lekárov“, ktorí vykonávali neľudské pokusy na väzňoch v koncentračných táboroch proti vôli, prípadne bez vedomia týchto väzňov. Podľa Mengeleho a jeho obhajcov, ktorí sa oháňali pojmom „vyššie dobro spoločnosti“, boli úmrtia a ťažké poškodenia zdravia, vyplývajúce z ich drastických pokusov, práve tak „výsostne odbornou, medicínskou … záležitosťou“ v záujme vedy a spoločnosti, a teda niečo ako povolené obete v prospech vyššieho dobra národa. Nechcem vám spôsobiť vážne žalúdočné ťažkosti podrobným opisovaním toho, aké všetky pokusy, ktoré Dr. Mengele a kol. robili na ľuďoch, boli ospravedlňované záujmami vedy a spoločnosti.

       Norimberský vojenský tribunál, kde okrem iných vojnových zločincov boli súdení aj nacistickí lekári, vzniesol voči týmto zločincom hlavné obvinenie v zmysle „vykonávania lekárskych pokusov bez súhlasu dotknutej osoby“. Povinné očkovanie, tak ako sa dnes na Slovensku vykonáva, však nie je ničím iným než obdobným lekárskym pokusom, a to v drvivej väčšine prípadov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby (resp. jej rodiča/pestúna), keďže pred výkonom samotného očkovania nie je očkovaná osoba prakticky nijako testovaná, aby sa predišlo aspoň tým najzrejmejším rizikám, a nie je ani poučená o možných vážnych až fatálnych nežiaducich účinkoch očkovania, a to ani vo (veľmi nedostatočnom) rozsahu príbalového letáku. Obrazne povedané, povinné očkovanie na Slovensku je ruskou ruletou, pri ktorej však neviete ani len koľko komôr revolvera je nabitých a koľko prázdnych. Propagáciu takéhoto prístupu, tzn. lekárskych pokusov (v podobe očkovania) bez dôkladne informovaného a plne dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby (resp. zákonného zástupcu), ako ste si už možno všimli, označujem za vakcinacizmus, a myslím, že právom.

       Z Norimberského tribunálu vzišiel aj tzv. Norimberský kódex, ktorý v 10 bodoch popisuje zásady etického lekárskeho pokusu. Prvým a najzásadnejším bodom je dobrovoľný súhlas účastníkov pokusu — bez nátlaku, podvádzania, zavádzania, preháňania, vydierania či vyhrážania sa.

       Podľa 2. bodu musí byť pokus navrhnutý tak, aby priniesol plodné výsledky (užitočné poznatky) pre spoločnosť, ku ktorým sa nedá dospieť iným spôsobom štúdia. To znamená, že pokusy na ľuďoch by sa mali vykonávať v čo najmenšej možnej miere, len v absolútne nevyhnutných prípadoch, keď sa k veľmi potrebnému poznatku nedá dopátrať iným spôsobom.

       Podľa 3. bodu by mal byť pokus na ľuďoch založený na pokusoch na zvieratách tak, že predpokladané výsledky oprávňujú vykonanie pokusu. To sa v prípade plošného očkovania bez predchádzajúceho dôkladného testovania jednoducho nedeje, pretože najmenej od konca roku 2009 je známe, že autoimunita (porucha imunity, pri ktorej imunitný systém útočí na svoje vlastné telo) je nevyhnutným následkom očkovania, premenlivý je len počet očkovaní, ktoré treba na vyvolanie autoimunity u tej-ktorej osoby vykonať. Podobne z pokusov na zvieratách vieme, že hliník z vakcín sa vo veľkej miere usádza v mozgu očkovaných osôb, kde spôsobuje vážne poškodenia, pričom náchylnejší sú k tomu jedinci s určitou (nie práve zriedkavou) genetickou výbavou, ako aj s nie ešte vyzretou krvno-mozgovou prekážkou (hemato-encefalickou bariérou), čo sú prakticky všetky bábätká a batoľatá do 2–3 rokov. Napriek tomu sa však veselo očkuje ďalej od 3. mesiaca života, či dokonca od narodenia (deti HBsAg-pozitívnych matiek), a zrejme nikoho z našich zvelebovaných údajných odborníkov na očkovanie to netrápi.

       Podľa 4. bodu Norimberskému kódexu má byť pokus navrhnutý tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému i duševnému utrpeniu. To sa jednoducho nedeje, pretože je napr. dobre známe, že keď sa podáva hexavakcína (Infanrix Hexa) spolu s vakcínou proti pneumokokom (Prevenar 13 alebo Synflorix), prináša to oveľa viac nežiaducich účinkov, než keby sa očkovali zvlášť s niekoľko-týždňovým rozostupom. Tak to aspoň vyplýva z pôvodne tajných (dôverných) dokumentov výrobcu vakcíny, ktoré istá dobrá duša z príslušného úradu poskytla verejnosti. Súčasná očkovacia prax teda úplne zbytočne poškodzuje očkované osoby.

       Podľa 5. bodu nemá byť pokus vykonaný, ak je vopred známe, že môže spôsobiť smrť alebo trvalé zdravotné postihnutie. To sa takisto masovo porušuje, keďže je známe, že očkovanie spôsobuje úmrtiaťažké poškodenia zdravia.

       Podľa 8. bodu má byť pokus vykonávaný iba príslušne vedecky kvalifikovanými výskumníkmi. To sa zhusta nedeje, pretože plošné očkovanie v drvivej väčšine prípadov vykonávajú ľudia, ktorí o princípoch očkovania, imunitných pochodoch, zložení vakcín, toxikológii jednotlivých zložiek atď. dokopy nič nevedia.

       Podľa 10. bodu by mali výskumníci (v tomto prípade pediatri) pokus prerušiť, keď je dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse (v očkovaní) spôsobí účastníkovi poškodenie zdravia, trvalé zdravotné postihnutie či smrť. Toto sa tiež notoricky porušuje, pretože aj deti, ktoré reagovali napr. na prvú dávku hexavakcíny vyslovene škaredo, mnohí pediatri naďalej očkujú, čo potom často vyústi do rôznych trvalých neurologických, onkologických a iných poškodení zdravia, a neraz spôsobí aj smrť.

       Pokiaľ máte pochybnosti o tom, že výkon povinného plošného očkovania nie je ničím iným, než kolosálnym lekárskym pokusom, hrubo porušujúcim Norimberský kódex, prečítajte si mnohé vysvetľujúci článok Morálne právo na výnimku z povinného očkovania na základe svedomia, filosofického presvedčenia a osobnej viery. A nie som zďaleka prvý, čo na to poukazuje, keďže na hrubé porušovanie Norimberského kódexu už dávno predo mnou upozorňovali iní.

       Máme teda mnoho dobrých dôvodov považovať plošné povinné očkovanie za zločin, v zásade rovný zverstvám, ktoré páchali nacistickí „lekári“ na väzňoch v koncentrákoch (prinajmenšom u rizikových detí to tak je). Napriek tomu SpB TK KBS velebí (de facto) zločincov (tzn. tých, čo činia zlo) a architektov tejto obludnosti a odporúča bezvýhradne vydať svoj osud a osud svojich detí do rúk ich „výsostnej odbornosti“. V tomto sa však SpB TK KBS púšťa na veľmi tenký ľad, pretože ešte stále žije pár pamätníkov, ktorí na vlastnej koži pocítili hrôzostrašné praktické následky takéhoto zmýšľania. Členovia SpB TK KBS sa týmto (aj keď zatiaľ len v myšlienkovej rovine) totiž dopúšťajú rovnakej chyby ako svojho času nezanedbateľná časť (v niektorých krajinách, ako napr. vo vojnovom Chorvátsku, dokonca veľká väčšina) katolíckeho duchovenstva o tri pokolenia dozadu, čo sa pridala na stranu „výsostne odborného“, vedeckého, zároveň však neľudského a — ako sa neskôr ukázalo — v jadre morálne zvráteného režimu. Hoci nešlo o väčšinu, pričom mnohí iní katolícki kňazi, ba aj biskupi vtedy za svoje zásadové postoje a činy zomreli násilnou smrťou či skončili v koncentračných táboroch, predsa len nám táto trpká historická skúsenosť ukazuje vztýčený varovný prst — hľa, kam až môže viesť nevinne vyzerajúce vyzdvihovanie a podporovanie „výsostnej odbornosti“ a vedeckosti! Osobne mám preto husiu kožu z toho, že SpB TK KBS akoby chcela zopakovať tento historický omyl svojím dôrazom na „výsostnú odbornosť“, vedeckosť apod., a ich nadradenosť individualite bežného človeka-laika. To je navyše v príkrom rozpore aj s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne, ktorý (zrejme berúc si smutné poučenie z obdobia nacizmu/fašizmu) hneď v úvode (čl. 2) jasne stanovuje:

Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.

       Keďže čl. 2 Dohovoru je všeobecným ustanovením (hneď po účele a predmete Dohovoru v čl. 1), nie právom, netýka sa ho ani možnosť obmedziť práva, ustanovené Dohovorom, ak je to „potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných“ (čl. 26). Vedomé obetovanie jednotlivcov v (údajný) prospech spoločnosti, čo je nevyhnutným dôsledkom argumentácie v prospech plošného očkovania potrebou (údajnej) kolektívnej imunity (viď nižšie), je teda zásadne neprípustné.

       Po „výsostnej odbornosti“ nasleduje v Stanovisku oslava úspechov povinného očkovania, ako keby bola skopírovaná priamo z tlačovej správy Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) či z brožúrky od výrobcu vakcín (žeby nakoniec naozaj bola?):

„Výsledky tohto programu [povinného očkovania], dosiahnuté na Slovensku v priebehu uplynulých desaťročí, osobitne v období po druhej svetovej vojne až po naše časy, sú právom považované za jeden z najväčších úspechov našej medicíny a organizácie zdravotnej starostlivosti, a to aj v medzinárodnom meradle a porovnaní.“

       Je už ozaj načase, aby došlo k dôkladnej odluke cirkví od štátu, pretože takéto nekritické prijímanie a opakovanie komerčnej propagandy výrobcov vakcín a štátneho úradu, ktorý je de facto ich marketingovým oddelením, cirkevnou autoritou je naskutku nehorázne.

       A naozaj sa máme čím chváliť? Tým, že každé tretie dieťa je na niečo alergické (pomaly každé druhé), mnohé deti na viacero vecí naraz? Tým, že za posledných 20 rokov sa u našich detí do 14 rokov strojnásobil výskyt autoimunitnej cukrovky 1. typu? Takto by sa dalo ešte dlho pokračovať, každopádne však určité pomyselné úspechy medicíny na poli imunity (ktoré navyše z veľkej časti vôbec neboli spôsobené medicínskym zásahom — očkovaním — ale niečím úplne iným) nemožno oddeľovať od zrejmých neúspechov na tom istom poli imunity. Tvrdiť, že to spolu absolútne nesúvisí, môže snáď len úplný ignorant, tobôž vo svetle už zverejnených výskumov o súvislosti očkovania s autoimunitou či ďalšími poruchami imunity. Výmena kedysi bežných detských, akútnych a väčšinou banálnych chorôb za doživotné poruchy imunity prinajmenšom mne osobne vôbec nepripadá fascinujúco.

       V 2. bode Stanoviska nájdeme dych-vyrážajúce tvrdenie:

Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb.“

       Keď si odmyslíme vsuvky, tak

„Nikto nemá právo … odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, … spochybňovať alebo popierať.“

       Pochybnosť je základom vedeckého pokroku a bez nej by sme sa ešte stále učili o tom, že Slnko sa točí okolo Zeme a nie opačne, že Zem je placka, nie (takmer) guľa, atď. atď. Zákaz pochybností či spochybňovania je znakom ideologickej totality. V podstate tým Stanovisko z propagandistickej provakcinačnej ideológie vyrába novú dogmu. Vypustené vsuvky sa tento smutný fakt snažia spraviť stráviteľnejším, ale dosť chabo.

       V prvom rade by som rád vedel, ktorý odborný úsudok našich propagátorov očkovania je zodpovedne prijatý a vedecky podložený. Na mnou napísané vyjadrenie sa k odmietnutiu povinného očkovania, ktoré obsahovalo vyše 100 odkazov na vedecké zdroje (bolo teda viac než dobre vedecky podložené), odpovedal Úrad verejného zdravotníctva SR znôškou poloprávd a vyslovených nezmyslov, ktorá neobsahovala ani jeden jediný odkaz na čokoľvek — bola bez akéhokoľvek vedeckého podkladu. Čo sa týka zodpovednosti — komu sa zodpovedajú tí, čo rozhodli, že sa proti tomu a tomu má povinne očkovať? Nezodpovedajú sa nikomu, nie sú nijak postihovaní za to, že rozhodli zle, nemáme nijaký mechanizmus hmotnej zodpovednosti za ich zlé rozhodnutia, tzn. akékoľvek rozhodnutie našich medicínskych autorít vo veci povinného očkovania je z definície nezodpovedné. „Zodpovedne prijatý … odborný úsudok“ je teda v tomto prípade vyslovený oxymoron (vnútorne si protirečiace slovné spojenie, napr. kockatá guľa).

       V druhom rade je reč o „bezdôvodnom a ľahkovážnom“ spochybňovaní a popieraní. Dovolím si tvrdiť, že som sa ešte nestretol s bezdôvodným spochybňovaním povinného očkovania (ktoré je výsledkom úsudku našich medicínskych autorít). Akékoľvek mne známe spochybňovanie očkovania totiž má svoj dôvod — najčastejšie osobné skúsenosti s nežiaducimi účinkami očkovania, s úplnou neznalosťou (nielen) pediatrov v oblasti očkovania, zjavné konflikty záujmov našich známych tvárí spomedzi propagátorov očkovania, ktoré sú platené výrobcami vakcín za prednáškovú a konzultačnú činnosť, podporujúcu očkovanie (a teda predaj vakcín), vznešene nazývanú „kontinuálne vzdelávanie zdravotníkov“, v rámci ktorej pre nežiaduce účinky očkovania niet miesta, a ak, tak len v zmysle ich popierania a bagatelizácie…

       Tieto vsuvky sú teda dvojitým (žeby úmyselným?) nezmyslom, preto sa domnievam, že skutočnou myšlienkou autora bolo zakázať týmto akúkoľvek debatu, akékoľvek pochybnosti laikov o úsudkoch a rozhodnutiach našich pediatrov, imunológov, infektológov, virológov a ďalších, čo majú vplyv na aktuálnu podobu povinného očkovania.

       Pritom sa úplne ignoruje individuálne svedomie rodičov a pestúnov, napr. keď ich dieťa na následky očkovania zomrelo, a preto (logicky a pochopiteľne) odmietajú akékoľvek očkovanie svojich ďalších detí. Čo takýmto rodičom SpB TK KBS odporúča v bode 3?

„Vo vzťahu k riadne schválenému povinnému očkovaciemu programu majú rodičia voči svojim deťom závažnú morálnu povinnosť im účasť na tomto programe zabezpečiť, a to s ohľadom na ochranu ich zdravia a života.“

       Žeby autori Stanoviska nevedeli o tom, že očkovanie môže zdravie a život aj ohroziť? Stanovisko sa tvári ako keby nežiaduce účinky očkovania nejestvovali a rodičia odmietaním očkovania upierali deťom niečo, čo je len a len dobré a nikdy inak, na veky vekov, amen. To ale jednoducho nie je pravda, čo sa dočítate v každom jednom príbalovom letáku k vakcíne, ktorý by ste — mimochodom — mali od pediatra dostať bez vyzvania pred každým očkovaním. Predpokladám však, že autori Stanoviska (bez ohľadu na to, aký Stanovisko budí dojem) nie sú zas tak hlúpi, aby si mysleli, že očkovanie nemá žiadne nežiaduce účinky.

       To znamená, že rozhodovanie o očkovaní je hľadaním a výberom toho, čo je menším rizikom. Nie je to teda vôbec dopredu jasná a jednoznačná voľba a svedomití rodičia z princípu nemôžu len tak bez zaváhania dať dieťa očkovať, bez najmenšieho zamyslenia sa nad rizikami očkovania, bez snahy zvážiť, čo je väčšie a čo je menšie riziko, bez výberu toho menšieho rizika...

       Nuž a keď sa rodičia opýtajú morálnej autority — KBS — že čo teda robiť, keď sa ich svedomie bije s tým, čo chcú od nich epidemiológovia, príslušné úrady a (síce sporné, ale predsa) právne predpisy, tak odpoveďou je, že majú „závažnú morálnu povinnosť“ dať svoje deti očkovať. Toto je ešte horšie než protiústavná Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., pretože tá pripúšťa aspoň zdravotné kontraindikácie očkovania. SpB TK KBS ani to nie. Svedomie či vedomie (ani odvodené slová) nikde v celom Stanovisku nenájdete.

       A tu sa treba pristaviť, pretože toto je v príkrom rozpore s Katechizmom Katolíckej cirkvi (KKC). Podľa čl. 1776, 1778 a 1790 KKC:

V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon… Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.“

       Morálne svedomie je úsudok rozumu (iudicium rationis), ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. Človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridŕžať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Človek vníma a poznáva príkazy Božieho zákona úsudkom svojho svedomia:

       „Svedomie je zákon nášho ducha, ale presahuje ducha; dáva nám príkazy a znamená zodpovednosť a povinnosť, strach a nádej,… Je poslom toho, ktorý nám hovorí akoby cez závoj vo svete prírody, ako aj vo svete milosti, ktorý nás poučuje a riadi. Svedomie je prvým zo všetkých Kristových zástupcov.“

       Človek je povinný vždy poslúchať istý úsudok (iudicium certum) svojho svedomia. Keby vedome a dobrovoľne konal proti nemu, sám by sa odsúdil.

       Zhrnuté: nie Stanoviska, nie vyhlášky MZ SR, nie názorov údajných odborníkov na očkovanie, ale toho, o čom človek vie, že je spravodlivé a správne (čím u niekoho môže byť aj odmietnutie povinného očkovania), je povinný sa verne pridŕžať vo všetkom, čo hovorí a robí. Je povinný poslúchať úsudok svojho svedomia. A nie SpB TK KBS, ale svedomie je prvým (tzn. najdôležitejším) z Kristových zástupcov, takže v prvom rade treba počúvať svoje svedomie, až potom (možno) Stanovisko SpB TK KBS — ak nie je v rozpore so svedomím. KKC ale pamätá aj na prípady, kedy je svedomie v rozpore so štátnou mocou či nariadením inej autority (čl. 1782 a 1903):

Človek má právo konať podľa svedomia a slobodne, aby mohol osobne urobiť morálne rozhodnutia. „Preto nie je dovolené nútiť človeka, aby konal proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolené mu prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti.“

       Autorita sa oprávnene vykonáva len vtedy, ak sa usiluje o spoločné dobro danej spoločnosti a ak na jeho dosiahnutie používa morálne dovolené prostriedky. Ak sa stane, že vládcovia vydajú nespravodlivé zákony alebo urobia opatrenia, ktoré protirečia morálnemu poriadku, tieto nariadenia nie sú vo svedomí záväzné. „V takom prípade autorita zrejme prestáva byť autoritou a nastáva hrubé bezprávie.“

       Teraz by mohol niekto pohotovo namietnuť, že však povinné očkovanie sa usiluje o spoločné dobro — o kolektívnu imunitu, ako to ostatne zaznieva i v samotnom Stanovisku:

„Zároveň tým prispievajú aj k spoločnému dobru celej spoločnosti, na ktorom však majú sami rodičia, ako aj ich deti priamy podiel. Okrem toho poskytujú ochranu aj tým deťom a iným osobám, ktoré nemohli byť z medicínskych alebo časových dôvodov zaočkované. Táto povinnosť je vzhľadom na medicínske a epidemiologické dôvody natoľko závažná, že zo strany zodpovedných štátnych inštitúcií oprávňuje – v záujme dosiahnutia spoločného dobra a s potrebným rešpektovaním dôstojnosti a skutočného dobra každého jednotlivca – vyžadovať plnenie tejto povinnosti aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, vrátane primeraných sankcií, aby sa dosiahlo ich naplnenie.“

       Tu už začína byť vidno, že autori stanoviska toho o očkovaní veľa nevedia. Keby áno, muselo by im byť jasné, že očkovaním vyvolaná kolektívna imunita (ono „spoločné dobro celej spoločnosti“) je ako Yeti — každý o ňom hovorí, ale nikto ho na vlastné oči nevidel. V skutočnosti jediná reálna kolektívna imunita je tá, ktorá vzniká prirodzeným prekonaním choroby drvivou väčšinou populácie, neprerušeným obehom pôvodcu ochorenia v populácii a dojčením pokiaľ možno každého dieťaťa aspoň do 2. narodenín. Očkovaním vyvolaná kolektívna imunita je oxymoron. Viac o tom v stručnejšom mojom článku, alebo obšírnejšom článku Mgr. Petra Tuhárskeho, alebo v knižke americkej imunologičky ukrajinského pôvodu Taťjany Obuchanyč.

       Očkovaním vyvolaná kolektívna imunita je teda vyslovený blaf a ako ospravedlnenie povinného očkovania — ani vedecky vzaté, ani právnicky vzaté — absolútne neobstojí. Druhá vec je, že sa povinné očkovanie vydáva za opatrenie na ochranu verejného zdravia. Verejné zdravie ako pojem je dosť diskutabilné. V podstate za verejné zdravie nemôžeme označiť nič iné, než súhrn zdraví všetkých jednotlivcov, ktorých do danej verejnosti počítame. Z tohto hľadiska, ak očkovanie poškodí zdravie ľubovoľnej očkovanej osoby, dochádza nielen k zhoršeniu zdravia jednotlivca, ale aj k zhoršeniu verejného zdravia. To znamená, že plošné očkovanie môže verejné zdravie nielen vylepšiť ale aj zhoršiť. Ba dokonca, to, že verejné zdravie sa očkovaním zhoršuje, je prakticky isté a neodvratné — prinajmenšom pokým sa pred povinným očkovaním nerobia dôkladné testy imunity a celkového zdravotného stavu, ktoré by vylúčili prakticky všetky vážnejšie nežiaduce účinky (ja viem, to je vlastne nemožné, tak ale aspoň 99,99%).

       Nuž a to, či plošné očkovanie môže verejné zdravie zlepšiť, je závislé v prvom rade od epidemiologickej situácie a tiež od reálnej účinnosti vakcíny (nie koľkým ľuďom vytvorí vakcína požadovanú hladinu protilátok mesiac po očkovaní, ale koľko ľudí len a len vďaka vakcíne po skutočnom kontakte z pôvodcom choroby neochorie a bez vakcíny by za rovnakých okolností ochorelo). Keď je výskyt nejakej choroby desiatky rokov nulový, netreba mať IQ vyše 130, aby človek pochopil, že očkovanie neprináša žiadne zlepšenie, pretože nižší než nulový už výskyt choroby byť nemôže. Môžeme to teda uzavrieť tak, že plošné očkovanie v súčasnej podobe verejné zdravie v určitých smeroch jednoznačne zhoršuje a to, či ho v iných smeroch vylepšuje, je pri najlepšej vôli veľmi otázne. K tomuto mi opäť nedá nezacitovať z KKC (čl. 1789 a 1756):

Niektoré pravidlá platia vo všetkých prípadoch:
Nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.

Je teda nesprávne hodnotiť morálnosť ľudských činov, berúc do úvahy len úmysel, ktorý k nim dáva podnet, alebo len okolnosti (prostredie, spoločenský tlak, prinútenie alebo nevyhnutnosť konať atď.), ktoré tvoria ich rámec. Sú činy, ktoré samy osebe a samy v sebe, nezávisle od okolností a úmyslov, sú vždy závažne nedovolené (graviter illiciti) vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo. Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.

       Tzn. účel nesvätí prostriedok. Okrem iného teda nie je dovolené robiť zlo (vpichovať do tiel bábätiek a dojčiat oslabené vírusy a jedovaté látky, ako napr. zlúčeniny ortuti, zlúčeniny hliníka, fenol, formaldehyd, glutaman sodný či polysorbát 80, čo má za následok trvalé a neraz i vážne poškodenie zdravia mnohých z nich – počnúc alergiami a astmou cez neurologické poškodenia až po smrť), aby z toho možno vzniklo dobro (údajne dostatočná hladina protilátok proti vybraným chorobám mesiac po očkovaní u väčšiny z očkovaných, neznámo na ako dlho). To zlo je tu očividné a neodvratné, to dobro len potenciálne a značne pochybné (napr. protilátky nemusia stačiť na úspešné zvládnutie nákazy, aj keby sa vďaka očkovaniu vytvorili vo veľmi vysokej koncentrácii).

       Nuž a z toho mi vyplýva, že ak autorita (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky = ÚVZ SR) používa na dosiahnutie údajného dobra (pomyselnej kolektívnej imunity) morálne nedovolený prostriedok (kolektívnu intoxikáciu), nie je to autorita oprávnená, a teda nie je vo svedomí záväzná. Pre svedomitého človeka teda takáto autorita (ÚVZ SR) prestala byť autoritou a nastalo hrubé bezprávie. A to je presne to, čo tvrdíme už dlhé roky. KKC mi to akurát pomohol ujasniť presne definovanými pojmami a súvislosťami kresťanskej mravouky.

       Nuž a to, že sa SpB TK KBS k tomuto bezpráviu pridáva, ba dokonca ho povzbudzuje, aby sa dialo naďalej, a všetkých veriacich kresťanov vyzýva k rešpektovaniu bezprávia a k podriaďovaniu sa mu, je na zaplakanie. Nie je žiadnym tajomstvom, že toto Stanovisko rozhorčilo mnohých praktikujúcich katolíkov a katolíčky. Znechutených a zhrozených reakcií na Stanovisko som si v posledných 2 týždňoch vypočul/prečítal viacero.

       Aby to nebolo málo, v Stanovisku nie je ani žiadna výzva k hľadaniu pravdy, naopak, vyzýva sa v ňom k „pozitívnemu ovplyvňovaniu názorov a postojov“, čo chápem ako jednostranné presviedčanie národa o kvalitách očkovania, zamlčiavajúc negatíva, bez ohľadu na to, kde je pravda. Inak povedané, je to výzva k účinnému výplachu mozgov:

„V tomto smere Subkomisia chce vyzdvihnúť zodpovednosť, povinnosť a nezastupiteľnú úlohu škôl, médií masovej komunikácie a tiež osôb, ktoré sú schopné pozitívne ovplyvniť názory a postoje v spoločnosti.“

       Žiadne nabádanie k samostatnému hľadaniu pravdy — naopak, nabádanie k zavádzaniu verejnosti, z ktorého najväčší (a možno aj jediný) zisk vo výsledku majú výrobcovia vakcín, vrátane troch sponzorov ÚMEB prof. Glasu. Mimochodom, už vás niekedy oslovili študenti v belasých tričkách s logom UNICEF, ktorý zbierali peniaze na deti v Afrike, presnejšie: na očkovanie detí v Afrike? Uvedomili ste si v danej chvíli, že UNICEF vlastne zbiera peniaze pre výrobcov vakcín? Práve v ich vreckách totiž obrovský diel z vyzbieraných peňazí skončí.

       „Pozitívne ovplyvňovanie názorov a postojov v spoločnosti“ mi až príliš nápadne pripomína „Pozitívnu komunikáciu očkovania“, čo bol blok prednášok na IV. slovenskom vakcinologickom kongrese, v rámci ktorého dostal priestor aj PR agent výrobcov vakcín PhDr. Martin Kasarda, PhD.. Áno, priatelia, našich pediatrov oficiálne školia v komunikácii o očkovaní aj reklamní agenti výrobcov vakcín.

       Je zjavné, že v Stanovisku vôbec nejde o pravdu, mimochodom aj z toho, že toto slovo v ňom nenájdete — až na jeden výskyt v negatívnej podobe, kedy sa za nepravdivé tvrdenie označuje niečo, čo v skutočnosti je pravda (viď nižšie). Čo hovorí KKC o pravde a jej hľadaní (čl. 2467)?

Človek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinný ju rešpektovať a dosviedčať: „V súlade so svojou dôstojnosťou všetci ľudia, pretože sú osoby,… samou svojou prirodzenosťou pobádaní a zároveň morálne povinní hľadať pravdu, predovšetkým pravdu týkajúcu sa náboženstva. Sú povinní poznanú pravdu aj prijať a celý svoj život usporiadať podľa požiadaviek pravdy.

       To znamená, že keď na svojej ceste dospejem k poznaniu (považujem za pravdu), že povinné očkovanie je jednak viac na škodu než na úžitok, jednak vôbec nie je nevyhnutné, že neočkované deti sú v priemere oveľa zdravšie než deti očkované, som morálne povinný celý svoj život podľa toho usporiadať, a teda odmietnuť povinné očkovanie svojich detí. Ba čo viac, nemám sa spoliehať len na (kto vie, či nie skorumpovaných?) odborníkov, ale som morálne povinný pravdu hľadať. Hľadať pravdu je niečo výrazne iné než nekriticky prijímať názor niekoho iného (napr. údajného odborníka) resp. nechať „pozitívne ovplyvniť svoje názory a postoje“ školou či médiami masovej komunikácie. KKC teda od nás požaduje, aby sme neboli tupé ovce, čo sa nechajú vláčiť za nos, ale aby sme aktívne hľadali pravdu a nielen to — aby sme podľa zistenej pravdy aj zariadili celý svoj život. Stanovisko je teda v zjavnom rozpore s KKC, s de facto súhrnom katolíckej vierouky a mravouky. Stanovisko nabáda k činom, ktoré sú v ostrom rozpore s kresťanskou vierou i mravmi.

       Tým sa dostávame k záverečnému 4. bodu, v ktorom hneď prvá veta je mimoriadne sporná:

„Napokon, Subkomisia sa chce vyjadriť k rôznym nepravdivým tvrdeniam, akoby sa v očkovacích látkach nachádzali súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov, prípadne akoby sa očkovacie látky z nich alebo s ich použitím vyrábali.“

       V očkovacích látkach sa nachádzajú časti ľudských buniek, ktoré boli pôvodne odobraté z umelo potrateného (mimochodom: všimnite si, že v Stanovisku slovo „umelo“ akosi „vypadlo“) bábätka, vlastne dvoch, a následne umelo množené už mimo tela. Ide o bunkovú kultúru RA27/3, ktorá obsahuje vírus ružienky, a o bunkovú kultúru buď MRC-5 alebo WI-38, ktorá sa používa na pomnoženie vírusu ružienky. Samozrejme, ako to už chodí, v slovenskom príbalovom letáku sa nedozviete o tom, že vakcína tieto zvyšky (vrátane fragmentov DNA umelo potrateného bábätka) obsahuje. Takisto nenájdete v nijakom slovenskom príbalovom letáku zmienku o možnom úmrtí následkom očkovania, čo v niektorých amerických či iných mimo EÚ možno nájsť. V americkom príbalovom letáku vakcíny Varivax proti ovčím kiahňam (vakcína proti ružienke sa vyrába obdobne, takže to rovnako platí aj pre ňu) sa však dočítame, že:

The product also contains residual components of MRC-5 cells including DNA and protein…
[Výrobok obsahuje zvyškové časti buniek MRC-5, vrátane DNA a bielkovín…]

       Niekto by, pravda, mohol namietať, že nejde o pôvodné bunky z umelo potrateného bábätka, čo je pravda. Ide o bunky, vzniknuté delením pôvodných buniek v umelých podmienkach mimo tela. Lenže ak za identitu bunky považujeme jej typ a DNA, tak tieto bunky sú toho istého typu a majú tú istú DNA, ako malo umelo potratené bábätko, z ktorého boli pôvodné bunky vzaté. Množili sa nepohlavne delením na dve identické bunky a tak dokola, takže sú to bunky na nerozoznanie od tých pôvodných. Keby sa použili pôvodné bunky a naproti nim také, ktoré z pôvodných vznikli jedným či viacerými cyklami delenia v umelých podmienkach, nedalo by sa zistiť, ktoré sú ktoré. Vyzerajú totiž rovnako a majú totožnú DNA. Tvrdenie, že ide o niečo iné, nie o „súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov“ je teda prakticky neobhájiteľné. Tie bunky sú totiž úplne rovnaké, z rovnakého zdroja, ďalej by sa delili aj na pôvodnom mieste (v tele bábätka, keby nebolo umelo potratené), ako sa delili aj umelo v laboratóriu, a či už medzi ich pôvodným umiestnením a následným použitím pri výrobe vakcín bolo 0, 1, 2, 3 či 50 delení mimo ľudské telo, na tom vôbec nezáleží.

       Stanovisko pokračuje zarážajúcou bagatelizáciou:

„V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok (napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodnení stávajú súčasťou danej očkovacej látky) používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku, pred mnohými rokmi, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu.“

       Tak po prvé: nejde o použitie bunkových tkanív z umelo potrateného ľudského plodu (bábätka) pri príprave bunkových/tkanivových kultúr, ale tie bunkové kultúry sú tými odobratými tkanivami, len po x cykloch delenia v umelých podmienkach (mimo ľudské telo). Bunkové kultúry však obsahujú bunky s totožnou DNA, ako mali bunky priamo odobraté z umelo potracovaného bábätka (muselo byť ešte aspoň čiastočne nažive, lebo mŕtve bunky sa nedelia, a teda by na tento účel boli nepoužiteľné). Dnes sa teda používa x-té pokolenie potomkov umelo-potratového tkaniva — na nerozoznanie od pôvodného tkaniva, priamo vyrezaného z nie ešte celkom mŕtveho umelo potracovaného bábätka, — a nie niečo, iba pri príprave čoho sa použil kus z umelo potrateného bábätka („na začiatku, pred mnohými rokmi“), ale potom to už s umelými potratmi nijak nesúvisí.

       A po druhé: to, že došlo k úmyselnej účelovej chladnokrvnej vražde „pred mnohými rokmi“, nemení absolútne nič na tom, že došlo k úmyselnej účelovej chladnokrvnej vražde. Načo tam autori Stanoviska vôbec dali toto slovné spojenie? Ostatne, nejde vôbec o udalosť iba dávno minulú, ale bunkové kultúry pre účely výroby vakcín boli z umelo potrácaných bábätiek vyrábané aj neskôr, čo má jeden veľmi dobrý dôvod: Hayflickov limit. Bunky z ľudských plodov nemožno deliť do nekonečna, ale len zhruba 40x až 60x. S každým ďalším delením sa totiž skracujú konce chromozómov (častí DNA), tzv. teloméry, a keď sa skrátia na kriticky malú veľkosť, delenie buniek sa zastavuje. Na bunkách, čo sa už viac nedelia, nemožno množiť vírusy, takže také bunky sú nanič. V súčasnosti používané bunkové kultúry MRC-5 a WI-38 vznikli v 60. rokoch minulého storočia a pomaly sa už blíži koniec ich životnosti. Musia preto v nie príliš vzdialenej budúcnosti byť nahradené inými bunkovými kultúrami z umelo potratených bábätiek, a nepochybne aj budú, ak nedôjde k radikálnemu prehodnoteniu spôsobu výroby týchto vakcín. Sľubnou sa ukazuje byť napr. novšia umelo-potratová bunková kultúra PER.C6.

       Takže vraždy potenciálnych bábätiek za účelom výroby vakcín či iných biologických produktov sa diali nielen v 60. rokoch 20. storočia, ale aj neskôr, a nie je dôvod domnievať sa, že sa tak nedeje aj dnes resp. že sa tak nebude diať aj v budúcnosti. V Stanovisku vyjadrená ľútosť na tom veľa nezmení:

„To je, pochopiteľne, samo osebe, smutnou skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemožno súhlasiť, ani ju schvaľovať.“

       Dovolím si tvrdiť, že ani zmeniť nemôže, pretože hneď nasledujúca veta Stanoviska (ak by malo byť vyslyšané, čo dúfam nebude) akúkoľvek zmenu znemožňuje:

„Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

       Totiž, jediné čo na výrobcov rôzneho druhu (nielen vakcín) reálne funguje, je bojkot. Keby Slovensko, Poľsko, Írsko, Taliansko, Španielsko a ďalšie prevažne katolícke krajiny zakázali používanie umelo-potratových vakcín na svojom území, môžete si byť istí tým, že výrobcovia by sa hneď vrhli na vývoj etickejších alternatív. Ak však majú katolícki rodičia naďalej dávať svoje deti očkovať neetickými vakcínami, výrobcovia nemajú ani najmenší dôvod k vývoju etických vakcín pristúpiť.

       Týmto sa tiež SpB TK KBS dopúšťa hrubej dezinterpretácie stanoviska Pápežskej akadémie pre život (Pontificia Academia Pro Vita = P.A.V.), v ktorom sú rodičia vyzývaní, aby:

sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti "kultúre smrti", z ktorej tieto útoky vyvierajú. Z tohto uhla pohľadu použitie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, vytvára prinajmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na umelom potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na predaji takýchto vakcín. Navyše, v rovine kultúry použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.

       Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) i vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali (lekári a otcovia rodín) použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu.

       Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a mravne prijateľné (morálne akceptovateľné), je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku. Avšak, ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu, morálne problematické vakcíny smú byť dočasne tiež použité. …

       V každom prípade, zostáva tu mravná (morálna) povinnosť pokračovať v boji a použiť všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa správajú bezohľadne a nemravne (neeticky).“

       Všimnite si ten priepastný rozdiel:
       P.A.V.: „… je správne zdržať sa použitia týchto vakcín … smú byť dočasne tiež použité … do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia nielen svojich vlastných detí, ale aj celého obyvateľstva …“
       kontra
       SpB TK KBS: „… rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou …“

       Čo to je vážne ohrozenie zdravia celého obyvateľstva? Snáď nie tie 2 hlásené prípady ružienky za posledných 52 týždňov na celom Slovensku??? Zhodneme sa, dúfam, že 2 prípady za rok nie sú vážnym ohrozením zdravia celého obyvateľstva, potom však podľa P.A.V. „je správne zdržať sa použitia týchto vakcín“, ba dokonca by sme „mali použiť výhradu svedomia“. SpB TK KBS teda obracia vyjadrenie P.A.V. úplne na ruby, pričom v úvode Stanoviska tvrdí o odporcoch povinného očkovania neetickými vakcínami, že vraj výroky P.A.V. „svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú“. Kto tu teda prekrúca? Je to predsa SpB TK KBS, nie my, kto použitie umelo-potratových vakcín čoby „krajný spôsob“ (ako píše P.A.V.) prekrútil na morálnu povinnosť. To sú dva takmer úplne opačné póly. Úplným opakom morálnej povinnosti by bol striktný zákaz, ku ktorému má P.A.V. veľmi blízko, len nie je až tak kategorická, takže v krajnej (extrémnej) situácii pripúšťa dočasné použitie neetických vakcín. To je len o vlások menej než prísny zákaz. Ani omylom to však nemožno vykladať ako morálnu povinnosť!!!

       Ale to nie je jediné, čo tu škrípe. Stanovisko sa týka povinného očkovania a z povinného očkovania je jedinou umelo-potratovou vakcínou vakcína proti ružienke. Lenže ružienka nie je chorobou, ktorá by deťom, čo sú proti nej očkované (od 15. mesiaca života vyššie) spôsobovala závažné ohrozenie života a zdravia. To spôsobuje len tehotným ženám, ak by ružienku dostali počas tehotenstva, resp. ich ešte nenarodeným bábätkám, ktoré by mohli byť vírusom ružienky vážne poškodené či spontánne potratené. Lenže drvivá väčšina žien, čo sú dnes na Slovensku tehotné, už bola proti ružienke očkovaná, takže ak veríme očkovacej propagande, že vakcína má doživotnú účinnosť, alebo je účinná aspoň 30 rokov od očkovania (ktoré sa robievalo zo začiatku v 12. roku života, dnes je 2. dávka v 11. roku života, tzn. +30 rokov je vek, v ktorom ženy už spravidla „majú odrodené“), tak riziko, že nejaké neočkované dieťa nakazí ružienkou nejakú práve tehotnú ženu, je extrémne blízke nule, aj keby bol výskyt ružienky medzi deťmi na Slovensku podstatne vyšší, než dnes je. Autori Stanoviska teda zjavne buď nepochopili podstatu očkovania proti ružienke a/alebo nie sú oboznámení s aktuálnou zaočkovanosťou rizikovej skupiny. Pritom práve podľa nich samých je očkovanie „výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou“. Táto (veci znalému človeku) zjavná chyba ich však usvedčuje skôr z výsostnej neodbornosti.

       Zdôraznenie potreby etických vakcín a „povzbudenie“ príslušných orgánov k hľadaniu etických riešení už vo svetle faktu, že ten najúčinnejší prostriedok (bojkot) nám bol upretý, pôsobí dosť nepresvedčivo:

„Zároveň rodičia majú povinnosť pôsobiť v rámci svojich možností na to, aby sa pri príprave, výrobe, ako aj pri objednávaní očkovacích látok uprednostnili tie, ktoré boli vyrobené eticky vhodným spôsobom. K tomuto úsiliu chce Subkomisia naliehavo vyzvať a povzbudiť aj zodpovedné slovenské štátne orgány a inštitúcie.“

       Porovnanie s mnohonásobne ostrejším a ráznejším výrazivom P.A.V. si už láskavý čitateľ urobí aj sám.

       Nasledujúci apel na výrobcov vakcín pôsobí horšie než trápne, keď zvážime, že traja významní výrobcovia vakcín sponzorujú Ústav medicínskej etiky a bioetiky, ktorému šéfuje pravdepodobný hlavný autor tohto Stanoviska — prof. Glasa. Stavme sa o čokoľvek, že títo traja výrobcovia vakcín (a zároveň sponzori ÚMEB) — GlaxoSmithKline, Pfizer a Sanofi — budú výzvu SpB TK KBS úplne ignorovať (hoci možno budú — paradoxne — naďalej sponzorovať ÚMEB) prinajmenšom do času, kedy dostanú od vlády ultimátum: „Buď dodáte etické alternatívy k súčasným umelo-potratovým vakcínam, alebo zabudnite na štátne zákazky!“

       Vyjadrenie P.A.V. však nie je jediným vyjadrením Katolíckej cirkvi k umelým potratom vo vzťahu k biomedicínskemu výskumu, kam spadá aj vývoj a výroba vakcín. V o 10 rokov staršej encyklike Jána Pavla II. Evangelium Vitae sa dočítame na margo umelých potratov ešte prísnejšie vyjadrenia:

… priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom

       Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľNič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť.

       Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.

       Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu.

       Žiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka …

       Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. … užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.

       Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí – niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.

       Stručne zhrnuté: „vždy zlo“, „nikdy nemôže“, „ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ“, „nič a nikto“, „žiadna autorita nemôže“, „ani priamo ani nepriamo“, „žiadna okolnosť, žiaden cieľ“, „niet pre nikoho žiadnych výnimiek“… To je tak kategorické odsúdenie, že kategorickejšie si už naozaj neviem predstaviť. Dokonca nikto nesmie ani len nepriamo súhlasiť s umelým potratom! No a čo iné, než nepriamy súhlas s umelým potratom je vedomé používanie vakcín, vyvinutých/vyrobených pomocou umelého potratu? Predsa zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným. Vo svetle encykliky Evangelium Vitae teda možno označiť dočasné dovolenie P.A.V. používať umelo-potratovú vakcínu sťaby „krajný spôsob“ (čo SpB TK KBS postavila úplne na hlavu, keď z toho urobila morálnu povinnosť) ako veľmi nešťastné vyjadrenie, ktoré je – nebojím sa povedať – v rozpore s kategorickým odmietnutím umelého potratu a akéhokoľvek jeho využitia, hlásaným v Evangelium Vitae.

       Na záver ešte k argumentácii prof. Glasu, ktorú použil na svojej prednáške v Bratislave 12.VI.2013 večer a ktorú niektorí označili za presvedčivú. Podľa neho je vraj dovolené využiť výsledky minulých morálne neprípustných činov, v tomto prípade bunky z umelých potratov, obdobne ako je dovolené kráčať po ceste, ktorú za Rímskej ríše vraj stavali v ťažkých podmienkach otroci a mnohí z nich pritom zahynuli… Nuž, v 1. rade — človek vôbec nemusí ísť do Ríma, nedostane od nikoho pokutu ani inú sankciu, keď tam nepôjde. V 2. rade — ak predsa len do Ríma ide, nemusí ísť po tejto ceste. V 3. rade — cesta nie je postavená z kostí, lebiek, ani iného „biologického materiálu“ z ľudských tiel, nemá s nimi totožnú DNA, ani si ju človek nepichá do tela. Vo 4. rade — šlo zjavne o dospelých alebo dospievajúcich otrokov, nie o malé deti a už vôbec nie o deti ešte nenarodené, ktoré nemajú absolútne nijakú možnosť brániť sa útoku na svoj život — ani len plačom nie. V 5. rade — kráčanie po tejto ceste nijakým spôsobom nepodporuje ďalšiu stavbu ciest za použitia obrovských obetí na ľudských životoch, avšak používanie umelo-potratových vakcín dáva výrobcom vakcín signál (súhlas), že môžu naďalej beztrestne neetické vakcíny vyrábať, ba dokonca robiť ďalšie umelé potraty za účelom vývoja nových vakcín. Je to teda zo strany prof. Glasu jednoznačne demagogická analógia, ktorá vlastne vôbec nie je analógiou, iba je za ňu neprávom vydávaná.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 30 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: SpB TK KBS kontra Vatikán? (Ad: Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania)

práve som dostal pôžičku

Katarína Ján | 23.09.2021

Zdravím všetkých, klamalo ma toľko spoločností, ktoré tvrdili, že sú skutočnými veriteľmi, ale všetko moje úsilie bolo márne, stratil som viac ako 3 500 eur falošných veriteľov, ktorí o sebe tvrdia, že sú tým, čím nie sú. Kým mi môj priateľ predstavil správneho veriteľa, s ktorým som sa skontaktoval, a úspešne som od neho získal pôžičku iba za 48 hodín, odporučil by som každému, kto hľadá pôžičku bez strachu, aby ho kontaktoval e -mailom: lapofunding960@gmail.com
Whatsapp +447883183014

Hello

Katarína Ján | 22.06.2021

Chcel by som poďakovať spoločnosti Lapo Micro Finance za poskytnutie pôžičky. Niekoľkokrát som bol oklamaný, keď som sa snažil získať pôžičku, až som narazil na spoločnosť Lapo Micro Finance, ktorá mi poskytla pôžičku v hodnote 23 000 dolárov na starostlivosť o moje choré dieťa. Ak dnes potrebujete skutočného veriteľa, kontaktujte Lapo a nenechajte sa oklamať. Kontaktný e-mail: lapofunding960@gmail.com

Test, just a test

Mixkino | 17.08.2018

katolicka cirkev, resp. jej klerum, je v krize. sledujem to uz par rokov a naozaj v tomto roku sa to definitivne potvrdzuje, pocnuc kauzu bezak, pokracujuc stanoviskom ku povinnemu ockovaniu deti. toto stanovisko je tak plne pokrytectva a vykrucania sa, dokonca klamstiev, ze prekonava kauzu bezak, ktora doteraz nie je zahojenou ranou u mnohych slusnych katolikov, knazov, laikov, reholnikov. ak moja manzelka i ja mame autoimunitne ochorenia, kde su rizika ockovania vyssie, mame sa slepo riadit diktaturou ockovacej lobby alebo ockovanie odmietnut? urobili sme to druhe. uz len cakam, kedy kbs zverejni novu info z biblie, ze Boh cloveka stvoril nedokonale, ze bez ockovania clovek nemoze zit, musi byt povinne ockovany, najlepsie uz v prvom roku zivota aspon styri vakciny. a zavedie to ako sieste cirkevne prikazanie.

PONÚKAJTE PONUKU URGENTNE

NELLY DEL | 08.08.2017

Potrebujete rýchlu dlhodobú alebo krátkodobú pôžičku s pomerne nízkou úrokovou mierou až 3%? Ponúkame podnikateľskú pôžičku, osobné pôžičky, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu e.tc. Bez ohľadu na vaše skóre, Ak áno, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: Nellydelreyes@gmail.com Vyplňte formulár žiadosti o úver pod názvom ............ Potrebná suma ........ Trvanie .......... Krajina .... ........ Mesačný príjem ....... Vek ............. Telefónne číslo ........ Pohlavie ........ ......... e-mail ................ Podnikateľský plán / použitie vášho
Pôžička: ....... Požiadať teraz na tento email: nellydelreyes@gmail.com Teplé pozdravy NELLY DEL

PONÚKAJTE PONUKU URGENTNE

James Stocklas | 08.08.2017

I Am James Stocklas, I give out affordable loan at 2% interest rate. contact us at Jamesstocklas30@gmail.com with Your Full Name, Amount Needed, Duration, Country, State, Mobile No,

Best Regrads
James Stocklas

www.corodexs.com

Corodex | 23.06.2017

My, Corodex Investment and Financing ponúka pôžičku za veľmi nízku úrokovú sadzbu vo výške 3%. Potrebujete legitný, úprimný, seriózny a rýchly úver? Môžeme vám pomôcť 100% záruku na pôžičku, ponúkame podnikateľskú a individuálnu pôžičku atď., Tiež financujeme projekty všetkých druhov. Pre viac informácií navštívte;
Webové stránky: www.corodexs.com
Použiť | Len pre platených zákazníkov a uplatniteľné pre žiadosti o pôžičky online.

oferta de crédito aplique ahora adamsjohnloanfirm@hotmail.com

adams john loan | 10.05.2017

Sme kresťanská organizácia vytvorená tak, aby pomohla ľuďom v potrebách pomoci, ako je finančná pomoc. Takže ak prechádzate finančnými ťažkosťami alebo ste v nejakom finančnom neporiadku a potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania, hľadáte finančné Pomoc akéhokoľvek druhu? Sme súkromná firma poskytujúca pôžičky, ktorá poskytuje všetky typy úverov / finančných prostriedkov všetkým, ktorí si želajú finančnú pomoc. Alebo ste ťažko získať kapitálový úver od miestnych bánk, pretože biblia hovorí "" Lukáš 11:10 Každý, kto žiada, dostane; Ten, kto hľadá, nájde; A kto klope, dvere sa otvoria "tak nenechajte túto príležitosť prechádzať, pretože Ježiš je rovnaký včera, dnes a navždy viac.Prosím, toto je pre vážne zmýšľajúce a Boh sa báť ľudí, budú tu pomôcť tým Ktorí potrebujú pomoc .. E-mail; adamsjohnloanfirm@hotmail.com

rýchla ponuka úver na akúkoľvek osobu v núdzi

anna | 09.02.2017

haló

Potrebujete úver? Ak áno?

kontaktujte ma na môj e-mail

Výška úveru: .........................................?

Doba splácania: .............................................?

vďaka

email: annalisapramp@gmail.com

WhatsApp / +33752848130

ponuka úveru

Helene TRAYNARD | 11.11.2016

dobrý deň.
Som Francúz a rád by som vám ponúknuť svoje služby.
Mám osobitnú ponuku pôžičky medzinárodne. S kapitálom
pouûije poskytnúť pôžičky medzi jednotlivcami v krátkodobom i dlhodobom horizonte od
8000€ - 12.000.000e pre všetkých vážne ľudí sú v reálnom potrebujú. Sadzba
záujem je 2% ročne. I poskytuje finančné, úver úvery nehnuteľností, investície, auto úver, Osobné úver úver. Som k dispozícii pre splnenie svojich klientov v trvaní maximálne 3 dní od prevzatia formulára žiadosti.
Kontakt: traynardhelene483@gmail.com

ponuka pôžičky

opara | 19.02.2016

Ahoj,
To je informovať širokú verejnosť, že pán opar Gerard, súkromná pôžička veriteľ má otvoriť finančné príležitosti pre každého v prípade potreby akejkoľvek finančnej pomoci. Dávame sa úver vo výške 2% úrokovou sadzbou jednotlivcom, firmám a spoločnostiam pod jasné a pochopiteľné forme a kondícii. kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu na adrese: (oparagerrard@gmail.com)

Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

Miro | 03.12.2013

Mocnú organizáciu??? To ste si Cirkev zrejme pomýlil s niečím iným. Cez aké úrady by to prosím Vás akože mala zastaviť? Nevidíte že títo lokaji fašistickej EÚ si melú svoje a presadia si za každú cenu čo im nadiktuje Brusel? Kňazi robia osvetu medzi ľuďmi a čo je to akože platné? .Tá osveta môže akým spôsobom zastaviť našu fašistickú vládnu garnitúru? Ľudia môžu byť "osvietený":-) ako chcú,ale pokiaľ nezdvihnú zadky a nezastavia to,tak to bude pokračovať. Tu nestojíme proti nejakým zopár blbečkom,ale proti obrovskej,sofistikovanej a priam diabolskej globálnej mašinérii.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 03.01.2014

https://www.spolocnostsbm.com/clanky/spravy/len-pastierske-listy-pisat-nestaci-.html

Senior

Helena | 23.11.2013

https://naturalsociety.com/vaccine-vaccine-stress-madness-rampant/
Vakcína proti stresu? Vakcinačné šialenstvo je zúrivé.

dalsi skvost

:( | 22.11.2013

https://www.health.gov.sk/Clanok?eticke-aspekty-povinneho-ockovania-uznesenie-43-51-EK

Re:dalsi skvost

Ing. Marián FILLO | 22.11.2013

No bude zase čo komentovať.
Ale na prvý pohľad to nie je až tak dementné stanovisko ako stanovisko SpB TK KBS.
Predpokladám, že v ňom zohľadnili (nielen) moju kritiku Stanoviska SpB TK KBS. Aspoň to vo mne budí ten dojem.
Každopádne je tam taktiež plno nepodložených "údajov" vychádzajúcich oveľa skôr z očkovacej dogmatiky než z medicíny, založenej na dôkazoch.

Re:dalsi skvost

Ing. Marián FILLO | 22.11.2013

No a ktože nám to je členom Etickej komisie MZ SR?
No ktože, kto? Hádajte!
https://www.health.gov.sk/Clanok?zoznam-clenov-etickej-komisie-ministerstva-zdravotnictva-sr
(nápoveda: zbehnite rovno na písmeno G)

Senior

Helena | 22.11.2013

https://www.naturalnews.com/043007_fish_vaccines_aquaculture_Big_Pharma.html
Pripravuje sa vakcinácia rýb. Už na mnohých miestach sveta sa aj robí...

Re:Senior

Ing. Marián FILLO | 22.11.2013

Čo takto zaočkovať kliešte, aby neroznášali boreliózu a kliešťovú encefalitídu?

Poradia si aj s odporcami

filip | 21.11.2013

https://www.zvedavec.org/komentare/2013/11/5745-australie-chce-nasilne-ockovat-vakcinou-gmo-z-letadel.htm

Re:Poradia si aj s odporcami

Helena | 21.11.2013

Ďakujeme za link pán Filip - hrozné, hrozné. Voľakedy keď som precestovala Austráliu bola to ešte pekná krajina.
Včera som si vypočula video ak sa nemýlim na www.aircrap.org aké nové jedy sa na nás púšťajú cez Chemtrails a aké strašné choroby tieto jedy vyvolávajú.
Ale máme byť pozitívny, nič nás nemá zaujímať, nemáme sa zaujímať prečo sme chorí, prečo nevládzeme. A nech žijú profity farmaceutických firiem. No comment

Senior

Helena | 20.11.2013

https://www.vlastnihlavou.cz/mudr-ludmila-elekova-duvody-proti-ockovani/

Senior

Helena | 20.11.2013

https://www.celostnimedicina.cz/alternativy-ockovani.htm

Senior

Helena | 17.11.2013

https://orgo-net.blogspot.sk/2013/11/kauza-ockovani-humanni-medicina-nebo.html

mimo témy

mama | 16.11.2013

https://www.badatel.sk/kpm/tvare-kolaborantov-juvenilnej-justicie-na-slovensku/

Kolektívna imunita 2. Hosť: Mgr.Peter Tuhársky

mama | 16.11.2013

https://www.slobodnyvysielac.sk/informacna-vojna/m5/p19/r3

Pokračovanie o očkovaní, vakcínach

Senior

Helena | 16.11.2013

Dnešný článok + video na mojom obľúbenom webe www.mercola.com o vakcinačnom biznise. Jediná vec je dôležitá zisk + zisk + zisk
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/16/the-greater-good.aspx

Senior

Helena | 16.11.2013

https://blogs.naturalnews.com/hep-b-vaccinations-for-infants-an-early-start-toward-destroying-lives/
Vakcína proti Hepatitíde B pre dojčatá (deti) skorý začiatok k zničeniu životov.
Zničí to pečeň, vytvorí vážne neurologické problémy...

Dokázané:Očkovanie počas tehotenstva ohrozuje matku aj dieťa

mama | 15.11.2013

https://www.badatel.sk/kpm/dokazane-ockovanie-pocas-tehotenstva-ohrozuje-matku-aj-dieta/

Re:Dokázané:Očkovanie počas tehotenstva ohrozuje matku aj dieťa

Helena | 15.11.2013

Je to preložený článok od pána MUDr. Mercolu z www.mercola.com Tento web mám veľmi rada, každý deň tam nabehne jeden až dva články spolu s videami. Dr. Mercola robí videa s lekármi čo sa zaujímajú o zdravý spôsob života, veľa je tam o podvodoch vo farmácii, o vakcinačnom biznise a má to aj vyhľadávač. Viackrát som si pomohla a aj známym pomocou jeho vyhľadávača.

Modlitba za KBS

Janka z KE | 14.11.2013

Pane Bože, ďakujem Ti
za svoje tri zlaté deti,
zdravé telom, zdravé v duši...
Nech počúva, kto má uši.

Ty človeku dávaš rozum –
odvráť od nás vakci-hrôzu.
V Tvojom mene – tak to býva –
človek Tvoj dar zneužíva.

Odpusť pánom z KBS-ka,
že ich bič zlým smerom plieska.
Dali súhlas bez štúdia
inžinierstvu na embryách,

lekárom, čo v mene vedy
pichajú do detí jedy,
farma-firmám, čo pre zisky
klamú štát i vlastných blízkych.

Odpusť týmto milým pánom
radikálne hlasné „áno“
úradu, čo prostých ľudí
za hľadanie pravdy súdi

a pritom ich kruto núti
k očkovaniu cez pokuty.
Odpusť im tú tvrdú ranu
dokumentom Vatikánu,

alibizmus, keď nám vravia,
že všetko je v mene zdravia,
svoje slová krásne zdobia.
Odpusť: nevedia, čo robia.

Katolíkov, ktorí myslia,
zanechali na uliciach
a tí kričia z celej sily:
Prečo ste nás opustili?!

Odpusť im to, Pane Bože,
naprav zlo, Ty všetko môžeš,
zlé úmysly v dobré zameň,
veď Ty môžeš všetko.
Amen.

Dodatok

Zvelebujte nášho Pána,
že nám poslal Mariána
a za všetkých, čo bez zbrane
bojujú na našej strane.
Amen

Re:Modlitba za KBS

Marek H | 14.11.2013

Dávam dole imaginárny klobúk

Re:Modlitba za KBS

Ing. Marián FILLO | 14.11.2013

Zase raz si ma poriadne rozosmiala, Janka. :-)
Tvoj veršovaný humor je nezameniteľný. :-)
Ale je to skvelé, hoci vážna téma, že sa na to vieme pozrieť aj s humorom.
Milé oživenie, ďakujem. :-)

Re:Modlitba za KBS

stara mama | 14.11.2013

Janka z KE, dostali ste ma......, ste naozaj úžasný človek, nech Vám Pán Boh žehná všetko dobré za tieto slová....,

Re:Modlitba za KBS

bebatka | 14.11.2013

ako vzdy na jednotku, este by to bolo dobre posunut tym panom zo subkomisie... toto je asi jedina cesta - modlitba za nich

Re:Modlitba za KBS

IP | 16.11.2013

Za deti ďakuj chlapovi čo ich splodil a neveleb pacifizmus zvaný kresťanstvo.

Re:Re:Modlitba za KBS

Eva Juhárová | 19.11.2013

Človeče, načo tá jedovatá slina? Za to, že vy považujete za pôvodcu života spermiu a vajíčko, to ešte neznamená, že takto musia uvažovať všetci. Sú i takí, pre ktorých je Otec na nebesiach tak isto reálny, ako ten darca spermií. A len tak logicky dodám, že som veľmi zvedavá, ako by si nejaký chlap vedel sám vyrobiť tie oplodňujúce bunky, toto sa berie ako samozrejmosť, že sú hotové a k dispozícii. Obrazne by sa dalo povedať, že spadli hotové ako pečené holuby do huby. A odkiaľ pečené holuby padajú? No predsa odkiaľsi "zhora".

Re:Re:Re:Modlitba za KBS

IP | 21.11.2013

Fajn, deti nosí bocian a bociana stvoril dedko na obláčiku pred 6000 rokmi? Na viac nemáš?

Re:Re:Re:Re:Modlitba za KBS

Eva Juhárová | 22.11.2013

Nuž takto pre nick IP: najprv som si myslela, že to bola iba náhodná jedovatá slina, ale vidím, že tu ide aj o drzú hubu, čo ju vypustila. Asi sa riadi českým príslovím: Drzá huba lepší než poplužný dvůr. Ale chyba lávky, (nielen) ja do diskusie s takým dačím zásadne nevstupujem, resp. ak chce niekto niečo naozaj sa dozvedieť, tak mám (nielen ja) isté kritériá na normálny dialóg. A tým hlavným je predbežná úcta, vyjadrená napr. vykaním, hlavne, ak ja nevystupujem anonymne a napriek tomu nemám problém vykať anonymovi. A potom, nikoho nebudem presviedčať o ničom. Každý je zodpovedný sám za seba a aj za svoje presvedčenia a je to len a len jeho práca. Takže veľa zdaru. Ak si človek s nickom IP myslí, že spapkal všetku múdrosť sveta a preto môže byť arogantný, mal by si uvedomiť toto: pravá Múdrosť a arogancia sú dva navzájom sa vylučujúce pojmy/skutočnosti.

Re:Re:Re:Re:Modlitba za KBS

Ing. Marián FILLO | 23.11.2013

IP,
napádaš len svoje vlastné krivé chápanie kresťanstva. Vôbec si sa nepýtal toho, na koho reaguješ, ako čo chápe, napriek tomu to napádaš, hoci vôbec nevieš čo.
To má akože čo byť? Takto si predstavuješ diskusiu? Vložíš niekomu do úst niečo, čo nikdy nepovedal a ani si to nemyslí, a potom to zosmiešniš?
To je horšie než trápne!

Re:Re:Re:Re:Re:Modlitba za KBS

Janka z KE | 23.11.2013

Marián, ďakujem. Aj Vám, p. Juhárová. A tiež ostatným za milé komentáre. Tie nemilé filtrujem.

Re:Re:Re:Re:Modlitba za KBS

Anna Kovaničová | 04.12.2013

Ja som ku viere v Boha (Trojjediného, aby nedošlo k omylu) dospela až po 40-ročnom drastickom hľadaní a mnohých obrovských chybách. Tým drastickým hľadaním myslím aj vytrvalé (7 rokov trvajúce) štúdium ezoteriky, pokus o liečenie Silvovou metódou a iné "úžasné" veci, až sa mi nakoniec ten Zlý ukázal v celej svojej sile. A mne potom už išlo o holý život - od tej hrôzy. Ale pri tom všetkom som zažila úžasné uzdravenie zo začínajúcej sklerózy multiplex (už bolo od neurlóga aj na papieri) a nádhernú lásku Pána Ježiša, ktorá sa nedá nijako slovne vyjadriť. Takže zažila som do hĺbky pôsobnenie zlých duchov, ale aj to Božie. A odvtedy som mu verná, ako málokto. No to mi ešte nebráni v tom, aby som mala svoj zdravý úsudok a veci si v sebe (s pomocou Božou) aj ujasňovala a hľadala skutočnú PRAVDU. Preto Vám veľmi-veľmi ďakujem za tento článok, pán Marián, ale aj za to, že ste sa do tohto "boja" pustili. A pokiaľ bude diskusia slušná bez urážok a ponižovania, určite ju Boh požehná. Zatiaľ do toho všetkého vkladám svoju modlitbu.

Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Hladajuci rodic | 13.11.2013

Citujem vijadrenie KBS k homeopatii
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/orientacia-katolickej-verejnosti-o-otazkach-homeopatie

..."Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská."...

Preco sa tento isty princip nepouzije pri ockovani? Vraciame sa do doby ked cirkev upalovala za vedecke nazory.

Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Hladajuci rodic | 13.11.2013

Vlastne nie nebolo to take zle:
...vhodnosť ... povinného očkovania ... je výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou...

Len skoda ze nasledovalo: ...rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní ... dať svoje dieťa zaočkovať ...

uroven bioetickej subkomisie

hladajuci otec | 14.11.2013

citujem vami zvoleny citat: Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská."
ako mozu vydat dokument z takouto formulaciou? su normalni?
teraz si dosadime do tejto vety slovo interrupcia, hormonalna antikoncepcia, eutanazia... namiesto slova homeopatia.
zvysok ponechavam na citateloch..
v ich stanovisku (o ockovani) su tiez podobne perly a aj z hladiska syntaxu a zmyslu aj obsahu.
p.s.ked pisali to stanovisko (ockovacie) tak boli pod vplyvom nejakeho ockovania alebo sa u nich prejavuje poskodenie mozgu zluceninami hlinika a ortuti vo vakcinach, ktore dostali v detskom veku alebo vo vakcinach prti chripke? a teraz sa radsej clenom subkomisie ospravedlnim za tuto nemiestnu ironiu.

Re:uroven bioetickej subkomisie

otec, ktorý našiel | 14.11.2013

Samozrejme, že v mene viery nemožno zaujímať stanoviská k medicínskym veciam. Tá formulácia je absolútne správna. Ale poznatky z medicíny ovplyvňujú predsa ďalšie rozhodnutia - aj mravné. Ak je napr. pacient mŕtvy, tak je možné odobrať orgány, ak žije, tak je rozhodovanie úplne iné - podľa jeho zdravotného stavu.
To isté platí aj pre umelý potrat, horm. antkoncepciu, eutanáziu... Postoj Cirkvi prichádza až po medicínskych poznatkoch.
Preto treba opatrnejšie voliť slová o "perlách" v stanovisku. To ste sa zaťali vedľa.

Re:Re:uroven bioetickej subkomisie

hladajuci otec | 15.11.2013

ta formulacia je nespravna lebo je nepresna: ask vezmeme do uvahy definovanie viery ci uz v Katechizme KC alebo v Lumen fidei, ci v inych dokumentoch KC, tak viera ako slobodny racionolnovolovy ukon vyjadruje bytostnu afirmaciu transcenedtnej reality - cize osobneho Boha, ktory zjavuje seba sameho cloveku a v ramci zmluvy s clovekom Boh stavia pred cloveka svoje poziadavky, ktorych respektovanie je zalozene na viere v Boha. ak Boh hovori v dekalogu nezabijes, tak clovek ktory veri v Boha to respektuje primarne z dovodu viery v Boha a z dovodu respektovania jeho autority. viera je primarnym motivom konania veriaceho cloveka v kazdej rovine. clovek veri na zaklade slobodneho rozhodnutia a jeho viera zasahuje vsetky oblasti jeh zivota - aj vedu a ludske konanie v oblasti vedy - cize odbornej. tento vztah medzi vierou a racionalnou sferou je brilantne vysvetleny v Fides et ratio. obe dimenzie sa vzajomne komplementarne doplnaju. toto plati najma ak sa prihliadne na skutocnost, ze ludsky rozum je omylny a clovek sa aj v odbornej oblasti vedy myli, a niekedy casto. avsak v rovine viery sa nemyli, lebo sa opiera o autoritu absolutneho charakteru. z pohladu viery je potrebne a nevyhnutne sa vyjadrovat k odbornym veciam a skumat ci su same osebe alebo v rovine pochopenia v sulade s posolstvom sameho Boha. a toto skumanie je velmi zlozite. viera a rozum nie su v rozpore ale v sulade, ale niektore nespravne interpretacie tohoto vztahu v minulosti a aj dnes vedu k mylnym domienkam vzajomneho rozporu ci vzajomnej divergencie.
toto moje vysvetlene je velmi schematicke a zovseobecnujuce.

Re:Re:uroven bioetickej subkomisie

Ing. Marián FILLO | 15.11.2013

No nič v zlom, otec, ktorý našiel,
ale orgány z naozaj mŕtveho tela už nie sú nikomu na nič. To telo musí byť ešte živé, tzn. ešte musí dýchať, aj keď mozog už nevykazuje na EEG nijakú činnosť, ale trasplantácia orgánov z definitívne mŕtveho tela (po srdcovej smrti) je čistý nezmysel. Obdobne to platí o bunkových kultúrach z umelo potratených bábätiek. V čase, keď boli bunkové tkanivá odobraté, nemohli tie plody (potenciálne bábätká) byť ešte úplne mŕtve.

Re:Re:Re:uroven bioetickej subkomisie

Otec, ktorý našiel | 17.11.2013

Nič v zlom, pán Fillo, ale to, že telo je ešte "živé", neznamená, že pacient nemôže byť mŕtvy. Inak by tehotné matky po potvrdenej celkovej mozgovej smrti nemohli - vďaka prístrojom, ktoré udržujú ich orgány v činnosti (po vašom pri živote) - donosiť dieťa k termínu pôrodu. Avšak nepochybne boli (žiaľ) mŕtve. A po sekcii ešte mohli byť aj darkyne orgánov, hoci ako pacientky už boli naozaj mŕtve. A to aj niekoľko týždňov pred narodením dieťaťa.
Nechcel som rozvíjať diskusiu týmto smerom, ale začali ste ju vy. Okrem kardiopulmonálneho kritéria sú absolútne spoľahlivé aj neurologické kritériá. To však chce medicínske vzdelanie (vedieť niečo o EEG, mozgovej panangiografii, mozgovej perfúznej scintigrafii) alebo aspoň konzultáciu s anesteziológom či neurológom.
Ale dobre, nereagujte, je to mimo témy. Všetko dobré a nič v zlom.

Re:Re:Re:Re:uroven bioetickej subkomisie

hladajuci otec | 18.11.2013

vasa poznamka je trefna a pravdiva pretoze je medzi tym rozdiel a dolezity. ale je tu realita umyslu zabit z dovodov pouzit na nejake ucely /vyuzitie este zivch tkaniv na rozne ciele/.
chcem poukazat na vnutornu spojitost jedneho skutku a celou seriou dalsich skutkov, kde bez vedomej kooperacie by toto nebolo mozne /ako priklad: vysledny produkt mmr vakcina/

Re:Re:Re:Re:uroven bioetickej subkomisie

filip | 19.11.2013

"Okrem kardiopulmonálneho kritéria sú absolútne spoľahlivé aj neurologické kritériá"

https://www.pomocnudznym.sk/vzkriesena-z-mrtvych-po-72-hod/

Samozrejme až na prípady,kedy je aj medicínske vzdelanie v ....

Re:Re:Re:Re:uroven bioetickej subkomisie

Ing. Marián FILLO | 20.11.2013

No ale je to aj morálna otázka, pretože je obrovský rozdiel medzi tým, či si smrť definujeme ako mozgovú smrť, alebo ako srdcovú smrť (nehnevajte sa, ale nebudem sa tu hrať na super-špecialistu používaním cudzích slov, ktoré mnohým čitateľom nie sú zrozumiteľné).

No a problém je, že tzv. "moderná" medicína už hovorí "mŕtvy" bez prívlastkov aj na tých, čo sú mŕtvi len mozgovo, nie však srdcovo. Inak by totiž nemohol tak úspešne fungovať transplantačný priemysel.

A pojem "darca orgánov" je za súčasnej právnej situácie mimoriadne tragikomický, keďže darcom je každý, kto na istú inštitúciu nenapísal notárom overené prehlásenie, že darcom byť nechce. Takže to je taký darca nasilu. Hmmm...

Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 15.11.2013

ohladom homeopatie, ze nie je tak nevinna, ako sa tvari, sa vyjadril p.vojtech kodet znamy cesky exorcista. su to zaujimave informacie, ked podstata homeopatie tkvie vyrazne v okultizme. ved ako mozu nejakej lekarke nabulikat somariny typu, ze cez prenosny minipocitac psion dokaze poslat uzdravujucu informaciu cloveku? viac na https://www.vojtechkodet.cz/vyhledavani/?f_Act=Hledat&f_hledane=homeopatie&f_ActSubmit=Hledat

Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 15.11.2013

Nehnevajte sa, Gabriel,

ale tento článok nie je o homeopatii a stanovisko SpB TK KBS k homeopatii bolo uvedené len ako nesúladná analógia ku komentovanému stanovisku a o samotnú homeopatiu autorovi komentára zjavne vôbec nešlo.

Prosím vrátiť sa k téme článku.

Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 18.11.2013

Dobry den Marian,
praveze to ma dost spolocne s clankom. Totiz kladny postoj k homeopatii v stanovisku KBS z jula 1996 bol v roku 2003 korigovany dokumentom Vatikanu ohladom hnutia New Age. Hnutie NA vyrazne podporuje homeopatiu kvoli istym duchovnym myslienkam. Na zaklade daneho dokumentu z Vatikanu napriklad Konferencia Biskupov v Nemecku vydala dost jasne (zaporne) stanovisko k homeopatii, ako terapii, ktorej niektore myslienky su neprijatene pre krestana katolika. Ako sa potom clovek ma spolahnut na moralnu a krestansku spravnost stanoviska KBS (nielen) k povinnemu ockovaniu? Odpoved je jasna: nijako. KBS, zial, doteraz nekorigovala stanovisko z roku 1996. ci sa to podari u nedavneho stanoviska ohladom povinneho ockovania, je otazne.

Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

franto | 18.11.2013

Nepovedal by som, že KBS sa v hodnotení homeopatie neposunula. Biskup Rábek, ktorý je podpísaný pod vyhlásením z r. 1996, v r. 2008 reagoval veľmi jasne: "... nik sa nemôže na toto vyhlásenie odvolávať v tom zmysle, akoby deklarovalo homeopatiu za zlučiteľnú s kresťanskou vierou..." Celý príspevok tu:
https://www.katolickenoviny.sk/6-2008-ad-homeopatia-ma-aj-duchovny-zaklad-kn-3-2008/.
Z napísaného jasne vyplýva, že homeopatii chýba vedecký základ a teda logicky jej chýbajú aj vedecké argumenty, a navyše sú tu svedectvá o okultnom vplyve.

Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 18.11.2013

Dakujem za link. Zaujimavy zaver, ze sa dane stanovisko KBS nemoze povazovat za smerodajne. Tak potom to zrejme plati aj pre stanovisko ohladom povinneho ockovania. Inac keby som ten clanok z Katolickych Novin neprecital, stale by som stanovisko KBS z jula 1996 povazoval za smerodajne a na zaklade jeho znenia, aj ako uistenie, ze je vsetko ok. bolo by vhodne, aby vydali aktualizaciu priamo na stranke KBS. napriklad, ze v homeopatii je "bohom" len vesmír alebo neznáme sily, ktorým otvárajú a odovzdávajú pacientov. neopierajú sa o pravého Boha, a ani o racionálne vedecké postupy a poznatky. Toto vsak tu nechcem riesit, skor islo o stanoviska KBS, ako sa da na ne spolahnut.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 20.11.2013

A čo trebárs ajurvédska či tradičná čínska medicína?
Tie sú v pohode, či ani tie nie?
Ja teda nie som homeopat, ale z toho mála, čo o homeopatii viem, nejde tam vôbec o nejakú mágiu, len o využívanie niečoho, čomu súčasná veda ešte dosť dobre nerozumie.
Ale prehlásiť všetko, čomu dnešná veda ešte dosť dobre nerozumie, za okultizmus či mágiu, mi pripadá byť značne scestné.
Mali by sme si priznať, že niektorým veciam ešte nerozumieme (nielen jednotlivec, ale ani ľudstvo ako celok), avšak to neznamená, že sú to nejaké ducháriny či New Age. Inak New Age je asi taká nálepka ako extrémista. Môže ju človek použiť na takmer čokoľvek, čo chce očierniť. Aj na niektoré prúdy v Katolíckej cirkvi.

Každopádne by ma zaujímal ten vatikánsky dokument k New Age. Dáte sem odkaz naň?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

franto | 20.11.2013

Ale iste, s radosťou - dokument o new age: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/jezis-kristus-pramen-zivej-vody
A veľmi zaujímavý je aj tento dokument o reiki (to len na margo toho, že ako odborníčka na tomto fóre je často spomínaná MUDr. Eleková, ktorá otvorení "lieči" nielen homeopatiou, ale aj s reiki!):
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/katolici-a-reiki.
Originál tu: https://old.usccb.org/doctrine/Evaluation_Guidelines_finaltext_2009-03.pdf

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 21.11.2013

Ďakujem za odkazy.

Každopádne však čisto logicky vzaté: to, že niekto lieči reiki, neznamená, že nemá pravdu.

Ja sa každopádne neliečim ani reiki, ani homeopatiou.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 21.11.2013

Pozerám na to, Franto,

a v tom prvom dokumente o homeopatii nie je nič, len jedna zmienka, že ju niekto (kto je označený za new age) odporúča. Lenže na tom zozname sú aj niektoré veci, používané "modernou" medicínou, takže ho nepokladám za zoznam všetkého, čomu by sa bolo treba vyvarovať.

Celá tá "štúdia" však zlieva pestrú paletu rôznych vecí (z ktorých mnohé si navzájom protirečia) do obrovského gulášu a podáva to ako nejaký jednotný systém. Lenže ono to tak vôbec nie je. V tej tzv. "novej duchovnosti" sú rôzne prúdy, ktoré sa navzájom odlišujú od seba oveľa viac než sa odlišuje "moderná" medicína od homeopatie. Nijaká jednota tam nepanuje a niektoré spomínané charakteristiky pasujú na niektoré smery, na iné však vôbec nie.

To druhé stanovisko obsahuje úplne scestnú úvahu:
"Źiadnu „univerzálnu životnú energiu“ však prírodné vedy nepoznajú. Pretože prítomnosť takejto energie nebola vedecky pozorovaná, oprávnenie týchto terapií musí nutne pochádzať z niečoho iného ako z vedy."

Predsa to, že prírodné vedy (zatiaľ) nejaký druh energie nepoznajú, neznamená, že tento druh energie nejestvuje. To, že niečo zatiaľ nebolo vedecky pozorované, predsa neznamená, že sa tak nedeje. Všetky ďalšie vývody sú potom mylné, pretože stavajú na chybných základoch.

Tiež mi oči kole tento "argument":
"Ani vo Svätom písme, ani v kresťanskej tradícii ako celku sa neopisuje prirodzený svet ako založený na „univerzálnej životnej energii“, ktorou by človek mohol manipulovať pomocou myšlienok a vôle."

Predsa to, že niečo nie je zmienené vo Svätom písme či v tradícii, neznamená, že to nejestvuje ani že to nefunguje. Ba dokonca nie je isté ani to, že to zmienené nie je, keďže tu ide o zjavné pojmoslovné nedorozumenie. Stanovisko kĺže po povrchu a diskvalifikuje nejakú liečebnú metódu len preto, lebo ľudia, čo ju praktizujú a učia, používajú iné pojmoslovie než katolícka tradícia či Písmo sväté. Lenže rovnakým spôsobom by mohli diskvalifikovať aj podstatnú časť oficiálnej (materialistickej) vedy. Prečo teda ten dvojitý meter?

Tým nechcem nejak obhajovať či propagovať reiki (alebo čokoľvek iné), len ma zarážajú brutálne logické chyby v odkazovanom Stanovisku.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 20.11.2013

Dobry den Marian, ano ludove liecitelstvo malo odjakziva velmi blizko k magii. To neznamena, ze vsetko nezname treba zatracovat. Snad vacsina lekarov pouzivajucich pri liecbe homeopatiu alebo reiki to myslia dobre, ale nemozno popriet, ze sa tieto metody odvolavaju na nezname sily. V tom je pre krestana ich riziko, ak slovo nezname sily zamenite za neznamych duchov. Tie metody naozaj funguju, ale kto je za tym? Pokial sa zakladatel homeopatie vyslovene nepriatelsky vyjadroval k osobe Jezisa Krista, pritom sa v homeopatii odvolaval na nejake sily a energie (demoni?). Pokial v pozadi homeopatie existujuce duchovne sily nesmeruju k Jezisovi Kristovi, ani k vedecky podlozenym faktom, obavy co je za tym, su namieste. Vo vyssie uvedenom linku (od franto) z katolickych novin sa pise, ze otvorene vyzvali clenov slovenskej homeopatickej spolocnosti k predlozeniu vedecky podlozenych faktov ohladom fungovania homepatie. A dockali sa odvolavania na duchovne pozadie homeopatie. To je presne to riziko.
ps: zaujimave, ze protestantske cirkvi mali v otazkach homeopatie, reiki atd. jasno uz pred 20 rokmi. Povazuju ich za metody, pre krestana neprijatelne. Nepopieraju, ze funguju, ale ze ich pouzitie moze mat vazne nasledky v duchovnej oblasti cloveka. Inak ma zaujal jeden clanok Mudr.Elekovej, kde ako moznu pricinu nevysvetlitelnych navalov agresivity u svojho synceka, uviedla ockovanie. No co ak za tym je prave homeopatia? Sokujuce, ale nie vylucene. Pana Vojtecha Kodeta si velmi vazim, to co pise ako exorcista neberiem na lahku vahu. Pritom nemyslim, zeby bol nejaky fanatik alebo co.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 21.11.2013

Zdravím, Gabriel.

Sila nemusí automaticky znamenať ducha. Jedine teda, že by sme gravitáciu (o ktorej tiež nie je úplne jasné, prečo vlastne funguje tak ako funguje) označili tiež za ducha.

Môžete, prosím, citovať, kde sa Hahnemann vyjadroval nepriateľsky k osobe Ježiša Krista? Ale nie nejaké sektobijecké časopisy typu Rozmer, poprosím citát konkrétneho Hahnemannovho diela, prípadne konkrétneho dobového svedka, že Hahnemann povedal to a to. JPP totiž znesie veľa, obzvlášť keď sa niekomu hodí do jeho nenávistnej ideológie typu "všetci sú diablovi poskoci, len my sme Božie deti".

Nebudeme tu snáď teraz lustrovať, či bol vynálezca toho-či-onoho kresťan alebo iného vyznania. Inak by sme nemohli používať algebru (arabský vynález), koleso (vynález zrejme nejakého dávneho prírodného kultu) atď.

Inak nechápem, prečo tí hyperaktívni kresťania-odsudzovači-sektobijci neodsudzujú rovnakým spôsobom aj tzv. "modernú" medicínu, keď je známe, že len 13% z "liečebných" postupov, ktoré používa, je s vysokou mierou istoty prínosných. Zvyšok je len pravdepodobne prínosných (23%; nízka miera istoty), vyslovene škodlivých či vedecky nijak nepreskúmaných ("neznáme sily"?). Mimochodom, čo iné než neznáma sila je (aj v "modernej" medicíne hojne využívaný) placebo efekt? Alebo snáď máte nejaké biochemické vysvetlenie tohto javu?

Prečo sektobijci nebijú na poplach v prípade tzv. "medicíny, založenej na dôkazoch", ktorá však v drvivej väčšine svojich postupov nie je na silných dôkazoch (prípadne vôbec žiadnych) založená, ba dokonca robí veci, o ktorých je s vysokou mierou istoty preukázané, že sú škodlivé???

Ja teda netvrdím, že homeopatia nemôže mať nežiaduce účinky. Osobne si myslím, že môže, a v tomto sa názorovo rozchádzam s mnohými homeopatmi. Rozhodne však nemožno o homeopatii povedať, že by bola príčinou č. 3 úmrtia v USA, čo je tzv. "moderná" medicína (údaj je z roku 2000, dnes už to je, nakoľko viem, č. 2):
https://www.cancure.org/medical_errors.htm

Nemali by teda sektobijci radšej bojovať proti "medicíne", ktorá zabíja oveľa viac ľudí než všetky alternatívne smery dokopy? Nemáte z tohto obavy? Aj keď zatiaľ nie je dôkladne vedecky vysvetlené, ako homeopatia funguje, predsa len "po ovocí spoznáš strom". Ovocím "modernej" medicíny je rozsievanie smrti (viď vyššie) a neplodnosti (hormonálna antikoncepcia už aj vo vodných zdrojoch). Nenaháňa Vám to väčší strach než homeopatia, ktorá možno niekomu nepomohla, ale sotva koho vyslovene zabila (osobne teda neviem o prípade, kedy by sa smrť pripisovala podaniu homeopatického lieku, ale keďže sa o homeopatiu veľmi nezaujímam, možno som len zle informovaný)?

Dr. Elekovej syn mal, pokiaľ viem, návaly agresivity ešte predtým, ako to začala riešiť homeopaticky, takže asi sotva to môže byť spôsobené homeopatiou. No a pán Kodet je značne sporná osoba. Niektoré jeho vyjadrenia sú na hrane (či skôr za hranicami) katolíckej viery. Videl som pár videí s jeho vyjadreniami a mal som z toho dosť neblahé pocity.

Myslím, že by bolo naozaj na mieste konečne sa oslobodiť od lipnutia na autoritách (od kultu osobnosti), či už je to Kodet alebo Eleková, to je jedno, a vecne skúmať podstatu problému. Mlátenie sa navzájom nejakými osobnými výpadmi či naopak zbožnou úctou k danej osobe, nepodloženými domnienkami, strachom z neznámeho atď. nevedie k nijakému konštruktívnemu výsledku.

Ale späť k téme, prosím:
Máme tu stanovisko SpB TK KBS, ktoré úplne ignoruje obrovské množstvo vedeckých štúdií a ešte obrovskejšie množstvo hlásení o nežiaducich účinkoch očkovania, pričom núti katolíkov podstupovať toto riziko, ktoré je (prinajmenšom za súčasnej epidemiologickej situácie) mnohonásobne vyššie než riziko chorôb proti ktorým sa povinne očkuje. Je toto morálne? Prečo SpB TK KBS drží stranu výrobcom vakcín, keďže so súčasného povinného očkovania naozaj neprofituje nik iný, len oni (pravda, v malej miere aj pediatri, ktorí dostanú za pichnutie každej vakcíny pomerne malé všimné)? Ešte inak: prečo SpB TK KBS svojím ničím nepodloženým autoritatívnym stanoviskom podporuje systematické poškodzovanie zdravia slovenského (maďarského, rómskeho...) národa?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

MUDr.Ludmila Eleková | 21.11.2013

Protože jsem se stala objektem této diskuze, vyjádřím se k tomu. vezmu to odzadu: agresivita mého syna začala po očkování dávno předtím, než dostal jakýkoli homeopatický lék. Po něm se výrazně zlepšil.
K řečem, že zakladatel homeoaptie neuznával Ježíše a věnoval se magii. Základní dotaz: četli jste jeho práce? Konrkétně Organon racionální léčby dr. Samuela Hahnemanna. Doufám, že se nedočkám odpovědi, jakože to číst nemusíte, protože prostě víte, že to je špatně. Hahnemann byl hluboce věřící člověk, na Boha se odvolává v podstatě na každé straně. Jakého byl konrkétního vyznání netuším, byl Němec, takže mohl být jak katolík, tak protestant.
Vůbec nechápu, co mají křesťané proti homeopatii. Jak přišli na to, že to je magie. Napadá mě jedno vysvětlení. Homeopatie totiž lidi osvobozuje od strachu, mimo jiné. Takže je možné, že se někde nějaké ovečky vzdálily svému pastýři a ten to neunesl.
Jinak je homeopatie o mnoho vědečtější než klasická medicína. Podle obecných definic vědy její kritéria splňuje právě homeopatie.
taky jsem slyšela argument, že homeopatie krade duši nebo něco podobného. Hm, tak to dělají psychiatrické léky rozhodně mnohem lépe, ale nezaregistrovala jsem výstupy církevních hodnostářů proti nim. Psychiatrické léky udělají z člověka někdy úplné zombie, totálně odpojené od Boha. Homeoaptie naopak u mnoha lidí obnoví spojení s Bohem.
K reiki: na té taky není nic magického. V křesťanství pro ni existuje slovo - milost. Mnoho mystiků zažívalo stavy, uznávané Vatikánem jako zázračné, a často šlo o spontánní prožitek reiki.
Jinak ani reiki, ani homeopatie nikoho neotevírá. Už jen výběr slov ukazuje, že autor vůbec neví, o čem mluví.
Homeopatie je prostě metoda léčení, jejíž přesné mechanismy nebyly dosud popsány. Ovšem neexistence důkazu není důkazem jeho neexistence. Lidi po celou historii používali techniky, kterým nerozuměli, ale věděli, že fungují. Např. mořeplavci a kompas. Co je na něm magického? Předtsavte si, že přistanete ve středověku s tabletem- co myslíte, za jak dlouho byste hořeli na hranici? Tipněte si.
Lidové léčitelství a magie -no jasně, staré dobré čarodějnice. že šlo v podstatě o odstranění konkurence, to už dnes mnoho lidí neví. A taky šlo často o nezvládnutou sexuální touhu těch hodnostářů, nezvládli své pocity vůči ženám. Něco podobného je dnes, největší homofobové bývají skrytí homosexuálové. O tom církev ví své.
No, to už jsem trochu odbočila.
Ale konkrétně v diskuzi o církvi s ohledem na její historii a přístup k mnoha jiným vědecky dokázaným faktům (viz Galileo - kardinálové se odmítli podívat do jeho dalekohledu, Koperník apod.) mi přijde poněkud zvláštní, že se autoři těchto příspěvků ohánějí vědou.
Věřím v to, čemu se říká Bůh. Ježíše považuji za proroka a mimochodem, byl to fakticky mistr reiki a jiných magických metod. Jak jinak by uměl měnit vodu ve víno a chodit po vodě apod.? Musel k tomu mít nějakou "technologii". Nejen impuls, ale i možnosti, jak to provést.
Nejsem v žádné církvi, ke svému světonázoru jsem dospěla sama vývojem. Paradoxně mi k tomu pomohlo to, co zatracujete. Než jsem se seznámila s alternativními metodami, včetně homeopatie a reiki, byla jsem agnostik.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 21.11.2013

Dobry den, v prvom rade sa chcem sa ospravedlnit za moje vyjadrenie, ze pricinou agresivity Vasho syna mohla byt homeopatia.
Dalsie veci, ohladom modernej mediciny suhlasim, ze chemicke lieky, najma psychofarmaka su nieco, co cloveka moze viac znicit nez vyliecit.
Inak argumenty, akoby niekto chcel silou mocou spochybnovat ucinnost fungovania homeopatie su trochu vedla, kedze cirkevne dokumenty (i ja) su v tejto veci neutralne, nespochybnuju, a ani nepotvrdzuju. Su tam vsak ine argumenty preshujuce ramec danej diskusie a su aj mimo temu clanku, ku ktoremu je diskusia zalozena. Zakladatel homeopatie veril v Boha sposobom blizkym vychodnym nabozenstvam i New Age. Je faktom, ze v niektorych listoch sa vyjadril s obdivom k vychodnym filozofiam, Konfuciovi, ale aj jasne odmietavo ku krestanstvu, vid. uryvok z jedneho z listov:
“This is where you can read divine wisdom without (Christian) miracle-myths and superstition. I regard it as an important sign of our times that Confucius is now available for us to read. Soon I will embrace him in the kingdom of blissful spirits, the benefactor of humanity, who has shown us the straight path to wisdom and to God, already 650 years before the arch-enthusiast (Christ)…”
Nazyva Krista posmesne "arch-enthusiast". Nechajme teraz cirkevne dejiny ohladom Galilea apod. Leonardo da Vinci robil napriklad pitvy tajne, lebo to bolo prisne zakazane. Ak by ten zakaz neporusil, nebol by odhalil uzasne poznatky anatomie ludskeho tela atd. to vsetko viem. Ale pritom vsetkom pre krestana existuju len dve moznosti pri rozhodovani o niecom novom:
1. mat realne vedecky, ludskymi zmyslami a rozumom podlozene fakty
2. ak je to duchovne, mysterium, tak vtedy to MUSI byt zamerane na Boha a jeho syna Jezisa Krista.
Ak v bode 2. chyba zakladna podmienka zamerania na krestanskeho Boha, ide o odvolavanie sa na nejake energie, sily, mocnosti, co je pre krestana jasny okultizmus. To neznamena, zeby tieto veci neexistovali, prave naopak, existuju, len kto alebo co za tym je. Mozno Vam to pride radikalne, spiatocnicke a neviem ake, no je to fakt. Poznam sa s ludmi ako Elias Vella, Jozef Maretta, Vojtech Kodet. Maju tazky job, nemenil by som s nimi. Mnohe ich realne skusenosti s liecenim ludi, ktori na seba nechali posobit nezname duchovne sily, by sa Vam asi nepacili, ale realne to zazili. Nech sa teda kazdy rozhodne ako najlepsie vie. Ja osobne pokial sledujem, ci hoemopatia ma splneny bod 1. alebo bod 2., ale nema, tak radsej som tuto liecbu prestal pouzivat. Inak posolstvo Jezisa Krista je neporovnatelne hodnotnejsie, nez to, ze urobil par zazrakov. Mnohi ho chcu vidiet len ako jedneho z mnohych guru, ktori tu boli. To je vsak velmi skresleny a obmedzeny pohlad na jeho skutocnu podstatu, posolstvo, lasku. Naviac potvrdil slova stareho zakona, ze tu existuje aj niekto Zly, niekto kto z celej sily zapiera skutocny dovod prichodu Jezisa Krista, ze prisiel obetou zmierit svet s Bohom, zlomit moc hriechu, zlomit moc Zleho. V duchovnom svete teda zdaleka nie su len ti dobri. Realne sa cloveku neradno zahravat s vecami, ktore su mimo neho. Mnoho veci a nastrah mozu cloveka chytit do pasce. Pre krestana je pomocou neprestajne vsetko odovzdavat Bohu v Jezisovi Kristovi. Nic ine, ziadny guru, ziadny Kodet, atd. Len Boh, ktory je cesta pravda a zivot. Sam Jezis Kristus tieto slova vztahoval na seba. Ak teda verime slovam evanjelii.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 22.11.2013

PS2: Este chcem dodat, ze ja i manzelka sme krestania, ale vazime si kazdeho cloveka s jeho vierou, smerovanim. Vychodne filozofie, sposob zivota, nas tiez v mnohom oslovuju a inspiruju. Napr. tradicna cinska medicina a aj mnohe prirodne orientovane staroveke medicinske skoly, pri liecbe prikladaju velky, priam klucovy vyznam komplexnemu stavu cloveka, jeho dusevnemu i duchovnemu stavu. Toto moderna zapadna medicina zalozena v podstate len na chemii uplne zanedbava. To vidno aj v pristupe mnohych lekarov, odmerani, nic nevysvetlia, len odvrknu apod. Ako sa ma potom chory clovek citit, ze lekarovi na nom zalezi a naozaj ho chce liecit? Urcite to uspesnosti liecby nepomaha. Rovnako je to s povinnym ockovanim. Napchat do deti plosne bez rozdielu a respektovania individuality kazdeho viacere vakciny, ktorych zlozenie ja tajne alebo len cast je znama. A tvarit sa, aka je moderna medicina uzasna, ze choroby ustupili. Ignoruju pritom neziaduce ucinky, castokrat vazne. Tot len tolko. Je na kazdeho rozhodnuti, ktoru liecebnu metodu si zvoli. Iste je aj moho tych, co si zvolia homeopatiu preto, ze vidia, ako im "moderna" medicina nijak nepomohla.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

filip | 22.11.2013

gabriel-
1. mat realne vedecky, ludskymi zmyslami a rozumom podlozene fakty
2. ak je to duchovne, mysterium, tak vtedy to MUSI byt zamerane na Boha a jeho syna Jezisa Krista.

Podľa týchto vašich dvoch bodov,by kresťan nemal mať žiadnu dilemu s tým,aký postoj zaujať k očkovaniu,či už povinnému,alebo tomu nad rámec.
Pretože ad1:
Nikdy nebolo podrobené testovaniu,aké vyžaduje takzvaná medicína založená na dôkazoch a účinnosť doložená faktami,ale len propagandou a navyše lživou,že čím viac si od nich necháme do detí napichať,tým budú zdravšie a nič z toho,čo uvádza výrobca,ako nežiadúce účinky sa im nemôže stať a keď,tak to stopercentne nemá príčinnú súvislosť s vakcínou.To jasne odporuje zdravému rozumu.
Ad 2 :Je to duchovné mystérium,založené nie na viere v Boha,ale v dobrotu , nezištnosť a bohorovnosť farmaceutických koncernov a ich predajných dílerov v bielych plášťoch a slizkých prisluhovačov na úradoch .
Je to viera v mystérium kolektívnej imunity,neexistenciu vážnych vedľajších účinkov,vševedúcosť lekárov a úradov verejného zdravotníctva atď.
Skrátka z kresťanského hľadiska je to blud a biznis.(špinavý)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 22.11.2013

Trefná poznámka, Filip!
:-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 22.11.2013

Nehnevajte sa, Gabriel,

ale Hahnemann bol Nemec. Som si prakticky istý, že ten citát, čo ste sem dal, nenapísal. Rád by som to videl v originále (v nemčine).
Dal som ten citát do Googlu a našlo mi to LEN 12 výsledkov, z čoho všetkých 12 boli samé sektobijecké stránky, články a knihy typu "Čo je zlé na homeopatii?" alebo "Liečenie za každú cenu?".
Dal som si tú námahu, aby som si pozrel, na čo sa odvolávajú, a všetky odvolávky, čo som našiel, boli len a len na ďalšie sektobijecké knihy. Nijaký Hahnemannov životopis, nijaké jeho zobrané spisy či čokoľvek podobné, čo by bolo vecné a ideologicky neutrálne.
Jedno je isté: Hahnemann určite nenazval Krista "archenthusiast", keďže ten list (ak je vôbec autentický), asi ťažko bol v angličtine.

Druhá vec: Čítal som jednu knižku o Marcovi Polovi, ktorý, ako iste viete, doputoval do Číny. Tam bol celkom oslnený Konfuciovou filosofiou - až tak, že po návrate navrhol jeho svätorečenie. Zrejme je teda konfuciánska filosofia veľmi blízka kresťanskej, prinajmenšom tej, ktorá sa označovala za kresťanskú v časoch Marca Pola:
https://www.conservapedia.com/Confucius
Alebo chcete spochybniť kresťanstvo Marca Pola?

Tretia vec: Ak by bol "archenthusiast"-om Kristus, tak nesedia letopočty. 650 years = 650 rokov pred archenthusiastom muselo byť obdobie života Konfucia, tzn. 551–479 pred Kristom:
https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius
Ak by sme "before the arch-enthusiast" brali ako "pred Kristom", tak by to bolo -650. Ak by sme to počítali od Kristovej smrti, tak by to bolo -617 (ak počítame 33 rokov za Ježišov vek v čase ukrižovania).
To máme stále 66 rokov pred narodenie Konfucia. Takže niečo tu nesedí.

"Ale pritom vsetkom pre krestana existuju len dve moznosti pri rozhodovani o niecom novom:
1. mat realne vedecky, ludskymi zmyslami a rozumom podlozene fakty
2. ak je to duchovne, mysterium, tak vtedy to MUSI byt zamerane na Boha a jeho syna Jezisa Krista."

To je nezmysel. O gravitácii tiež nevieme, ako funguje. Ale vieme, že funguje a využívame to. Prečo by sme rovnaký princíp nemohli uplatniť na homeopatiu či reiki?

Nehnevajte sa, ale odvolávky na zážitky či ťažký život nejakých údajných exorcistov pre mňa nie sú argumentom. To je nič iné než "argumentum ad hominem". Skúste uviesť nejaké overiteľné fakty (ten Hahnemannov údajný citát - pri najlepšej vôli - nemôžem akceptovať ako overený, viď vyššie) + prípadne aj nejakú jasnú logiku k tomu. Navyše ste nijak nepreukázal, že reiki či homeopatia spočívajú na nejakých "duchovných silách". Je to len Váš nepotvrdený a nepodložený predpoklad.

Súhlasím s tým, že Kristus nebol (nie je) jedným z mnohých. Skôr bol niečím ako je Slnko medzi planétami. Ak mám ale brať vážne Krista ako cestu, pravdu a život, musím mať nejaké seriózne kritériá, na základe ktorých vyhodnocujem, čo pravda je a čo pravda nie je. Musím mať nejaké zásady poznávania pravdy. A to predsa nemôžu byť také veci ako "Kodet povedal" (a preto je to pravda) či "Kodet zažil" (a preto to musí byť pravda). Treba tu totiž rozlišovať medzi samotným vnemom (zážitkom) a interpretáciou vnímaného (ako si človek vysvetlí to, čo vníma). Pri všetkej úcte, podstatná časť z toho, čo Kodet (či ktokoľvek iný) hovorí, nie je to, čo vnímal, ale jeho osobná interpretácia vnímaného, a tá už je dosť náchylná na chyby. Tiež (aspoň v teoretickej rovine) musíme pripustiť, že Kodet nehovorí pravdu (či už vedome alebo nevedome). To isté platí o "profláklom" príbehu MUDr. Emílie Vlčkovej:
https://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/

Takže tento Váš komentár hodnotím ako dosť neúspešný pokus o diskreditáciu homeopatie. Pre istotu zopakujem, že homeopatiu nepoužívam, nepredávam ju, nie som platený za jej propagáciu/obhajobu ani nič podobné. Ide mi len o princíp, o nezakalené hľadanie pravdy, možno tiež povedať o hľadanie Krista, keď použijeme jeho vlastný seba-opis (Ja som cesta, pravda i život.).

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 25.11.2013

Argumenty coraz viac filozoficke a teologicke, asi to na tejto diskusii nema zmysel dalej rozvijat. Vase argumenty ma tiez nepresvedcili. Analogia s gravitaciou nie je vhodna na prirovnanie. Gravitaciu, resp. jej ucinky realne citime a poznavame. Vieme presne vypocitat ako v tej ktorej situacii budu posobit sily gravitacie. U homeopatie toto neplati. Aj ked su iste indicie ohladom nanotechnologii, kde niektore vyskumy ukazali vplyv na orientaciu molekul latky ovplyvnenej inou latkou, ktora sa pri mnohonasobnom riedeni uz nemusi vyskytovat v danej latke, ale orientacia molekul je ovplyvnena cimsi ako pamatovym efektom. Neviem vsak, ako dany vyskum dopadol a ci je mozne ho vztahovat k homeopatii. Zakladatel homeopatie S.Hahenmann vyborne ovladal viacero cudzich jazykov, takze mnohe jeho listy boli aj v tychto jazykoch, vratane anglictiny. Pravdou je, ze ak by som chcel naozaj overit autenticitu jeho vyrokov, musel by som precestovat kus sveta, kniznice, historicke ustavy, oslovit par ludi z branze atd. Na to zial nemam cas ani prostriedky, preto som cerpal informacie z internetu. Ich doveryhodnost dokazat by sa dala zrejme len vyssie uvedenym usilim. Konfucia a jeho dielo poznam a tiez ma v mnohom oslovili a inspirovali. Nechcem posobit ako sektobijec, ale poznam par realnych pripadov, ked ludom z istych veci (alternativne duchovne smery a sposoby liecby(nie homeopatia)) siblo a paradoxne su teraz odkazani na chemicke psychofarmaka modernej mediciny, aby vobec nejak svoj stav zvladli. Inac, nazvat patra E.Vellu, V.Kodeta alebo J.Marettu, ktorych som tu spomenul, "udajnymi" exorcistami je prejav neucty voci nim. Nie, oni nie su nadludia ani guru, su to obycajni ludia s neobycajnym povolanim. Ale jasne, ze prijat ich je najma vecou krestanov katolikov, takze nikomu v ich slova nevnucujem (oni uz vobec nie). V mojich prispevkoch sa obraciam na krestanov, a myslim, na zaklade skusenosti, ze su slova tychto knazov ohladom danej problematiky pravdive. Nie je vsak zavazne ich prijat. Krestan by to mal brat, ako vec srdca, svedomia a modlitby.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 26.11.2013

Práveže analógia s gravitáciou je dobrá a platí to aj na homeopatiu, lebo si každý môže odskúšať na sebe či naňho homeopatikum v takej a takej situácii účinkuje tak a tak.
V tejto mojej analógii teda nie je žiadna chyba.
Mimochodom: opomenul ste, že gravitácia vyvracia Vaše dva pravidlá.

Autenticitu Hahnemannovho výroku môžete preukázať napr. tým, že ho nájdete aj na nejakej pro-homeopatickej stránke, alebo že zistíte, kde presne sa dá daný list nájsť. Toto je len také táranie, že Hahnemann vraj komusi kedysi kdesi napísal toto. A všetky citácie, čo Google našiel, sú samé sektobijecké stránky, tzn. extrémne zaujatí ľudia. Dokonca je veľmi pravdepodobné, že to navzájom od seba okopírovali, takže zdrojom nakoniec môže byť len jeden jediný človek, ktorému homeopatia nejak veľmi vadí, možno preto, že mu kazí kšeft (nejaký zástupca či akcionár Big Pharmy).

Navyše tam nesedí ten letopočet, takže očividne (ak by to teda aj bolo po anglicky, čo pochybujem) tým "archenthusiastom" nemohol myslieť Krista. No ale tým potom padá celý ten Váš argument, že bol Hahnemann protikresťanský. Na tom, že ho očaril konfucianizmus (ak to je vôbec pravda) nevidím v princípe nič zlé. Marca Pola tiež očaril.

Celé to teda je ako argument proti homeopatii zúfalo slabé, navyše aj keby ste čo ako očiernili Hahnemanna, stále to je len argumentum ad hominem a o samotnej účinnosti a podstate fungovania homeopatie to nevypovedá absolútne nič. Spochybnením Hahnemanna nijak nespochybníte homeopatiu. To je asi ako povedať, že "nebudem chodiť po diaľnici, lebo Hitler dával stavať diaľnice a Hitler bol ťažký zločinec a zloduch". Úplne na hlavu. Predsa nikto nie je úplne dobrý ani úplne zlý a aj prevažne zlý človek mohol urobiť dobré veci. A aj keby Hahnemann bol nejaký okultistický satanista či neviem ký ďas, homeopatia ako taká mohla byť jedným z jeho dobrých počinov.

Posudzujte, prosím, vecnú stránku záležitosti, nie osobné kvality človeka, čo ju založil resp. prispel k jej rozvoju. Argumentovať nejakým mimoriadne pochybným listom (všetky nájdené citácie sú výlučne z extrémne zaujatých stránok), navyše očividne dezinterpretovaným (viď chyba v letopočte) je úplne scestné.

Kodeta a kol. som nazval údajnými exorcistami preto, lebo jednak o nich dokopy nič neviem, jednak aj keby som vedel, nemám overené, že naozaj sú exorcistami. Ale to, že na to reagujete, len dokumentuje Váš kult osobnosti - nič v zlom, ale je to jednoducho tak. Druhým príkladom bol Váš osobný útok na Hahnemanna. Ešte raz: osobné (ne)kvality človeka NIE SÚ VECNÝM ARGUMENTOM a preto v serióznej debate nemajú čo hľadať ani osobné útoky ani apely na autoritu, aj keby tou autoritou bol aktuálny pápež, či ľubovoľný z jeho predchodcov, alebo trebárs dalajláma, Matka Tereza, Mahátma Gándhí alebo ktokoľvek iný. Argumentum ad hominem je pre slepo veriacich, nie pre rozumne vecne diskutujúcich.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 26.11.2013

gravitaciu nevidime ocami, ale vidime jej posobenie exaktne, zatial co u homeopatie sa odvolavaju na duchovne sily, vesmirne energie. zatial to nevieme zmerat, ani inac vedecky overit, na rozdiel od gravitacie. inak jasne, ze na pro-homeopatickych zdrojoch sa nechcu "chvalit" protikrestanskymi postojmi zakladatela, je to uplne logicke. dal som si tu namahu precitat Organon a niektore dalsie knihy ohladom homeopatie. teraz uz ma nik nepresvecci, ze nejde o okultizmus. sorry, asi som sektobijec .) strucne a jasne zhrnutie "sektobijcami" je na: https://www.sekty.sk/sk/articles/show/31 a naopak znamy slovensky homeopat a propagator doporucuje nasledovne knihy ohladom homeopatie: https://www.klasickahomeopatia.sk/autor.html
ma to neporovnatelne blizsie k new age, nez k racionalnej vede (a tiez ku krestanstvu)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 27.11.2013

Očividne toho o homeopatii veľa neviete, len tu papagájujete sektobijecké kvázi-argumenty, presnejšie: nepodložené strašenie. Samozrejme, odkaz na sektobijecký Rozmer. Ako inak?

Keď tvrdíte, že ste si prečítal Organon, skúste, prosím, odcitovať niečo z Organonu, čo je podľa Vás na homeopatii protikresťanské. Mimochodom, môžete, prosím, uviesť, ktorú presne knihu (ktoré vydanie Organonu) citujete a tiež číslo strany, nech si môžem overiť pravosť citácií?

Čo sa Štefana Stančíka týka, ktorá knižka z ním spomínaných, sa Vám nepozdáva? Je to tam samá homeopatia, tak neviem, čo Vám tam vadí. Je predsa logické, že homeopat študuje knihy o homeopatii, či nie?

Tak či onak, stále to je argumentum ad hominem. Stančík môže čokoľvek prehlásiť či odporučiť, ale to neznamená, že homeopatia je zlá alebo že funguje na základe nejakých démonických síl.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 28.11.2013

Kvoli cim vacsej objektivnosti som knihu Organon cital v anglictine. Stiahol som z harward medical school open library digitalizovanu kopiu originalneho 4.vydania organon z roku 1869 v usa. Co som cital je dost podobne ako u new age, t.j. nie su priamo zmienky proti krestanstvu. Odvolavaju sa na uzasneho Stvoritela, sily prirody, duchovna a mysticizmus. Cize podobne ako u new age, kniha ako celok i jej casti su znoskou mysticizmu, magie, a pohlad autora na svet vo svetle starych prirodnych (pohanskych) nabozenstiev, vychodnych filozofii, badat tiez vplyv deizmu, a najma gnosticizmu.

Gnosticizmus je dualisticke mysticke nabozenstvo. dualistické znamena, ze sa diva na zivot ako na konflikt medzi dvoma protichodnymi silami, duchom a hmotou. to sa na prvy pohlad podoba biblickej myslienke, ze duch bojuje proti telu a telo proti duchu. Prave pre tuto podobnost bol gnosticizmus nebezpecny.
v skutocnosti je vsak tato gnosticka myslienka niecim uplne inym: gnostici stotoznovali zlo s hmotou a dobre, „duchovne“, bolo to, co je nehmotne. Popieraju bibliu, ze co Boh stvoril, bolo dobre, ako sa v biblii pise. Popieraju vyznam tela, obetu Jezisa Krista atd.

Gnosticizmus sa dost dostal aj medzi krestanov, az na rozpory medzi gnostickym a krestanskym pohladom na svet museli svojho casu upozornit mnohi mudri krestania (najma biskupi, sv. irenej atd.) a upozornit na konkretne veci, ktore su s krestanskym chapanim (sveta, ludskeho ducha a tela i s chapanim kristovej obety) nezlucitelne.

K Organonu: mohol by som dat odkazy na konkretne problemove odseky, ale ked na to pozeram, to by som musel oznacit snad vsetky - celu knihu. Zaujimave, ze aj po 200 rokoch sa organon berie v homeopatii ako "pismo svate", pritom stale bez dokazov. Ako by S.Hahnemann bol nadclovek, osvieteny guru, ktoreho mozno nasledovat len vierou a uplnym prijatim jeho osvietenych myslienok. Nie je to podozrivo sektarske?

Zaver: kniha ako celok i po castiach je jasne spojena s mysticizmom a magiou. kto to fakt nevidi, asi to vidiet nechce. Stale som nezmenil nazor, ze homeoptia nema nic spolocne s racionalnou vedou a vedeckymi sposobmi poznavania a hladania (lege artis), a ze zaroven je v rozpore s krestanskym chapanim Boha, cloveka i sveta vseobecne. Je to okultizmus ako vysity, a kto chce, nech sa takto lieci, neda sa to zakazat. ale krestan by si mal byt vedomy, co tym riskuje. vdaka za pozornost. Gabriel

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 28.11.2013

ps: Dalej ma nepresvedcili vyslovene chybne nazory v Organon - popieranie povodcov mnohych infekcnych chorob. Vraj vsetky priciny chorob maju duchovnu (spiritual) podstatu, a len duchovnym (spiritual, dynamic) ich je mozne liecit. Neuznaval vonkajsie vplyvy (priciny) chorob, t.j. bakterie, virusy atd. Pekny clanok je na https://technet.idnes.cz/homeopatie-cwx-/veda.aspx?c=A130108_144158_veda_pka

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 29.11.2013

Dajme tomu, že by Hahnemann neuznával vonkajšie príčiny chorôb. To ale stále neznamená, že súčasná homeopatia je vedľa, pretože súčasná homeopatia ich uznáva, prinajmenšom teda jestvujú tzv. nozódy, čo sú homeopaticky potencovaní pôvodcovia chorôb.

Stále hovoríte Hahnemann toto, Hahnemann hento (prípadne Stančík), ale toto nie je debata o osobe (autorite), ale o liečebnej metóde. Hahnemann sa samozrejme v dielčích veciach mohol mýliť. To ale neznamená, že v hlavnej veci nemal pravdu, ani to neznamená, že súčasná homeopatia ešte na jeho omyly neprišla a nenapravila ich.

Každopádne teda nozódy sú dôkazom, že súčasná homeopatia rešpektuje aj vonkajších pôvodcov chorôb.

Teší ma tiež, že ste uznal, že v Organone nie je nič protikresťanské.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 29.11.2013

Skúste uviesť aspoň jeden príkladný citát z Organonu.

Mimochodom, keď Vám vadia odvolávky na Stvoriteľa, sily prírody či mysticizmus, zrejme zavrhujete aj veľmi veľkú časť Katolíckej cirkvi, že? Čítal ste Antonyho de Mella? Ak jeho diela uplatníte rovnaký meter, tak dopadne snáď ešte horšie než Hahnemannov Organon.

A kde ste pochytil, že Organon je pre všetkých homeopatov ako Písmo sväté? Či zase na nejakej sektobijeckej stránke á la Rozmer?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

T.Antony | 28.11.2013

"To je nezmysel. O gravitácii tiež nevieme, ako funguje. Ale vieme, že funguje a využívame to. Prečo by sme rovnaký princíp nemohli uplatniť na homeopatiu či reiki?"

Pretoze sa riadime racionalnym skepticizmom pri posudzovani jednotlivych teorii a ich realneho fungovania ?

Einsteinova teoria gravitacia a teoria Reiki su prakticky rovnako stare (1916 vs 1922), pricom teoria gravitacie je v makro leveli kompletne potrvdena experimentami. O Reiki (a prenesene aj o homeopatii) vieme len, ze funguju len a len za podmienky, ze pacient nie je zaroven sucastou vedeckeho experimentu na zistenie ich ucinnosti ;-)

Takze o gravitacii vieme celkom dost ako funguje (splna teda Gabrielov test #1). V homeopatiu a reiki verime... ci ale splnaju Gabrielov test #2 je na dalsiu diskusiu.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 29.11.2013

Vieme navonok, ako funguje gravitácia, ale i homeopatia a reiki.
Nevieme však, čo gravitáciu spôsobuje, tzn. nevieme prečo gravitácia funguje tak ako funguje, a nevieme to ani u homeopatie ani u reiki.

Takže analógia sedí.

P.S.: Ste zrejme tiež o homeopatii slabo informovaný, resp. ak, tak len z tendenčných zdrojov. Homeopati tiež robia vedecký výskum, tzn. hľadajú, ako funguje to-či-ono liečivo. To sa následne opakovane potvrdzuje a výsledkom je tzv. Materia medica.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 29.11.2013

Zdravim Marian, gravitacia a jej ucinky, dokonca priciny su dobre preskumane. Staci si doplnit prislusne vzdelanie v oblasti fyziky. Pravdou samozrejme je, ze stale je viac veci, ktore nepozname, ako tie co pozname. Kedysi som sa liecil aj homeopatiou, a tazko povedat, ci uspesne alebo som sa vyliecil "sam od seba". V kazdom pripade som zacal patrat po nejakych vedeckych zdrojoch o fungovani homeopatie. Dockal som sa zial len ezoterickych blabolov, ktore mi pripominaju filozofie ludi svetla, new age a ine zaujimave skupiny, avsak nic pre cloveka, ktory je skeptik a k viere potrebuje vidiet rukolapne vedecke dokazy. Pokial to nie je, tak podla bodu 2. v oblasti viery skumam, ci je to v sulade s posolstvom Jezisa Krista, alebo v protireceni. Ak je spiritualita mimo Boha Otca, su tam sily, ktore nepozname a moze sa to velmi vypomstit. Podobne ako v oblasti vedy pri objaveni radioaktivity a prvotnom nadseni zacali stovky ludi umierat na chorobu z oziarenia. A to su pritom meratelne veci. Ake rizika potom mozu cihat vo veciach mimo nasho chapania? Urcite o dost vacsie.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 29.11.2013

ps: Kresťania špirituálne záležitosti nazývajú stručne - mágia alebo okultizmus. Veriacim ľuďom okrem toho Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti“ (2117). Homeopatia je jednoducho nebezpečná. Chce liečiť pomocou dynamizovaných substancií, to znamená zaťažených okultistickým prídavkom. Sväté písmo nikdy nehovorí o energii, ale jasne hovorí o moci. Tá sa najplnšie prejavuje v Eucharistii. Tam tryská prameň, z ktorého máme čerpať duchovné i telesné sily. A nezabúdajme na sviatosť pomazania chorých, ktorú ustanovil Kristus, aby sa skrze službu Cirkvi chorí mocou Ducha Svätého uzdravili a trpiaci boli potešení.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 29.11.2013

Atómová elektráreň/bomba nie je podmanením si skrytej mocnosti, aby sa dosiahla moc nad blížnym?

A v akom zmysle je homeopatia "dosiahnutím nadprirodzenej moci nad blížnym"??? Však homeopat si len vypočuje pacienta, kladie mu otázky a dá mu nejaký liek, alebo mu len povie meno lieku. Ako si tým získa moc nad pacientom? Nedáva mu predsa kokaín ani heroín, aby bol závislý na ďalšej dávke. A ešte som nepočul o tom, že by bol niekto závislákom na homeopatikách, že každý deň musí mať tú svoju "guličku", inak absťák... :-) Nanajvýš sa neuzdraví tak rýchlo, ale to je asi tak všetko. Žiadna závislosť. Takže ako si teda homeopat získava moc nad pacientom? Vari nie tým, že sa s ním zhovára o jeho problémoch?

A odsúdiť niečo len na základe banálneho pojmoslovného nepochopenia (energia, sila, moc je v zásade jedno a to isté)... Ehmmm... A kde sa v Písme píše, že by sme nemali používať kondómy? Áno, správne, nikde, pretože keď bolo napísané, žiadne kondómy ešte neboli na svete. Rovnako tak výraz energia hoci už možno jestvoval, nepoužíval sa ešte v tejto súvislosti. Preto v Písme žiadna energia nie je spomínaná. Ale naozaj to neznamená, že ak niekto používa výraz energia aj na niečo, čo zatiaľ možno ešte nevieme zmerať, že to je zlé, magické, okultistické či od diabla. Je to len a len o tom, že sa na niečo nalepí nálepka, ktorá sa Vám z nejakých záhadných dôvodov nepáči, možno preto, lebo rovnakú nálepku používa niekto iný na označenie niečoho iného. Stručne: je to z Vašej strany len slovíčkárenie.
Nejaké lepšie argumenty nemáte?

No a na tomto sa už musím naozaj smiať:
"dynamizovaných substancií, to znamená zaťažených okultistickým prídavkom"
Heh, máte poňatie o tom, ako sa vyrábajú dnes homeopatiká? Robia to všetko stroje. Človek rieši akurát technické poruchy a pravidelnú údržbu strojov.
Viete mi, prosím, vysvetliť, ako môžu stroje zaťažovať nejaký vodný roztok (takmer čistú vodu) "okultistickým prídavkom"? :-)))))))))
Okultistické stroje? :-))))))

Gabriel, vážne, radšej to nechajte plávať, lebo Vaše postrehy a "argumenty" už začínajú byť naozaj na smiech.

Mimochodom, nedarí sa mi na Harvarde nájsť ten Organon na stiahnutie. Dáte mi, prosím, presný odkaz?
A tiež nejaké New Age okultisticko-špiritistické citáty (aspoň jeden), či ako ste to nazval...
Vopred ďakujem.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 29.11.2013

Dobre teda, Gabriel,

rád sa nechám poučiť, čo spôsobuje gravitáciu resp. na akom princípe funguje, prečo sa teda dve telesá priťahujú...

Hmmm... Treba Vám "rukolapné vedecké dôkazy", keď sa sám na sebe presvedčíte, že to funguje? Tobôž, ak sa to deje opakovane?

Samozrejme, ak niekto nevie, ako homeopatia funguje (tzn. ako je možné, že tak vysoké riedenie má významný účinok), mal by narovinu povedať, že nevie a nie vymýšľať si "ezoterické bláboly". Na druhú stranu ale niekomu inému môžu Kodetove reči o exorcizme rovnako dobre pripadať ako "ezoterické bláboly".

Mimochodom, aké "rukolapné vedecké dôkazy" máte ku Kristovmu zmŕtvychvstaniu alebo ešte lepšie ku spáse skrz Kristovo zmŕtvychvstanie?

A ako prebieha skúmanie, či niečo je alebo nie je "spiritualitou mimo Boha Otca"? Aké metódy používate pri hľadaní odpovede na túto otázku?

Pre nekresťana prípadne ateistu je mimo jeho chápanie, ako mohla panna počať z Ducha svätého. Aké v tom spočíva riziko, keďže to je mimo jeho chápanie?

Späť k homeopatii a reiki: je známe, ako jednotlivé homeopatické lieky na človeka s danou sadou príznakov pôsobia, akurát nevieme, čím to je, že aj tak riedený roztok, že tam už nie je ani molekula pôvodnej látky, má významné účinky na človeka.

Inak Pán Boh sa musí nad touto debatou asi dobre smiať, až sa za brucho chytá. :-) Človiečikovia, čo ani len nie sú schopní vidieť duchovné bytosti (ani anjelov, ani čertov), tu chcú rozhodovať o tom, čo pochádza od Boha a čo nie. :-)))

Inak, naozaj nechápem, prečo mrháte časom na nejakú homeopatiu, ktorá rozhodne nie je protikresťanská ani nijak kresťanstvo neohrozuje, namiesto toho, aby ste riešili slobodomurárov a homosexuálnu lobby vnútri Cirkvi, ktorí ju teda ohrozujú fest. Nehovoriac o súčasných i predchádzajúcich politikoch, finančných skupinách, či farmaceutickej lobby, ktorá celosvetovo zabíja viac ľudí než rakovina...

Úplne zbytočne hľadáte nepriateľov tam, kde žiadni nie sú, namiesto toho, aby ste sa kompetentne bránili voči skutočným nepriateľom. Až začínam nadobúdať dojem, že Vás na hľadanie neexistujúcich nepriateľov navádzajú práve tí skutoční nepriatelia, aby ste zamerali svoju pozornosť úplne iným smerom a nechali ich nepovšimnute páchať neprávosti. Teda to isté, čo robia naši politici, keď vyťahujú maďarskú čí rómsku kartu - odpútanie pozornosti od svinstiev, čo páchajú. A samozrejme - metóda "rozdeľuj a panuj". Však kde sa dvaja (svetlejší) bijú, tam vyhráva tretí (temný). Na diablovu radosť.

Ale to je len môj dojem, môžem sa, pravdaže, mýliť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 02.12.2013

Zdravim Marián, nechcem robiť z homeopatie nepriateľa č.1, avšak aj sám tvrdíte, že zrejme nevieme spoľahlivo určovať, čo je od Boha a čo nie je. Je to teda názor proti názoru, ťažko dokázať. Človek môže len tušiť, použiť intuíciu a modlitbu. Keďže vo sfére astrálnych síl je človek neskúsený a zraniteľný, je to podobne nebezpečné, ako keby ste malé dieťa strčili doprostred hustej premávky, aj keď nemá šajnu o dopravných predpisoch. Dieťa je tým vystavené veľkému nebezpečenstvu. Ale dobre, túto tému už nechajme. Uisťujem Vás, že minimálne rovnako usilovne sledujem a reagujem na aktálne dianie, čo sa v spoločnosti deje. Organon som stiahol z nasledujúcej stránky, vo formáte epub: https://archive.org/details/organonofhomoeop00hahn

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Helena | 21.11.2013

Veľmi dobre ste odpovedali pani MUDr. Eleková. Pamätám sa, že pred pár rokmi keď mi bolo zle niekto mi pomocou reiki veľmi pomohol. Sama viem brať energiu z vesmíru (niekto ma to naučil). Ale stačí pozrieť filmy z východ. kultúr ako ľudia sedia keď sa modlia, dlane nahor...
Ja napr. cvičím jogu pre seniorov. Už som bola napadnutá paňou čo chodí do katolíckej cirkvi, že je to proti Bohu. Neviem čo je proti Bohu keď trochu zdvíhame ruky, nohy, posiľňujeme chrbticu...
A čo sa týka biznisu psychiatrických liekov nemám slov. 85 percent ľudí čo tieto lieky berú boli chytení lekármi za provízie. Tento rok mi už dve známe v mojom veku vďaka psychiatrickým liekom zomreli. Kto to začne brať skráti sa mu život o 15 rokov. Je na to veľa ang. webov kde sa tento biznis vysvetľuje.

Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Anna | 04.12.2013

Áno, máte čistú pravdu, homeopatia je biela mágia. Mám svoje osobné skúsenosti, aj moja priateľka ich má (a ešte drastickejšie, ako ja). Okrem toho ja som sa - celkom nevedomky - zaoberala bielou mágiou (diabol je hrozný prefíkanec, pokiaľ máme pýchu a sme povrchní), takže niečo o tom viem aj z tej duchovnej stránky.

Senior

Helena | 13.11.2013

https://www.svetkolemnas.info/novinky/kontroverzni-realita/364-uznavany-expert-promluvil-chemtrails-jsou-globalni-skrytou-operaci-pro-totalni-kontrolu
Predpokladám, že všetcia čo sem píšeme sa zaoberáme zdravým spôsobom života, zdravým stravovaním, nedať sa očkovať. Doporučujem pozorne prečítať celý tento článok, v akom prostredí dnes žijeme a je tam spomenuté aj očkovanie.

stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

gabriel | 13.11.2013

kedysi sme zalezitost ockovania neriesili. brali sme to ako samozrejmost, ako ze ockovanie je uzasna vec. ale casy sa zmenili. som tiez velmi sklamany stanoviskom komisie kbs pre bioetiku. tolko vyhovoriek, klamstiev a zavadzania len tazko akceptovat. stanovisko je tiez urazkou rodicov deti postihnutych ockovanim. maly syncek mojej sestry to schytal plnou silou, lebo ako sestra hovori, boli hlupi a dali ockovat nielen povinnymi vakcinami ale aj naviac. ved chceli dietatko, co najlepsie chranit. dovtedy ozaj zdrave dieta, po ockovani poskodene tkanivo na nozicke, kde bol ockovany, skolabovany imunitny system, zahadne zapalove stavy, musi mat specialnu starostlivost, nastup autizmu po ockovani uz len ako "ceresnicka na torte". keby nie uzasnych lekarov, profesorov z varsavy, ktovie ci by to risko vobec prezil. na slovensku mu nevedeli lekari pomoct, taku bezradnost tazko opisat. clovek chce tak pomoct, a nevie ako. po sestrinych slusenostiach sme nase deti ockovat nedali

Re:stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

hladajuci otec | 13.11.2013

napiste clenom subkomisie na cele ktorej je biskup Secka. adresoval by som to aj nunciovi do BA.

Re:Re:stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

gabriel | 14.11.2013

napisem, urcite. inac ked sa na cely problem povinneho ockovania podivate ludsky a eticky, tak jasne zistite, ze uz vo svojej podstate povinne nutit deti ockovat latkami, ktore v letakoch uvadzaju vazne vedlajsie ucinky, je v absolutnom rozpore so vsetkymi moznymi narodnymi aj medzinarodnymi zmluvami a dohovormi ohladom ludskych prav. stat pod hrozbou snakcii a pokut nuti k zakroku, ale za pripadne nasledky nechce niest ziadnu zodpovednost. na to netreba ani ustavny sud, aby clovek pochopil, ze je to protiustavne a totalitne nariadenie statu. nie som proti idee ockovania, ale za sucasnej situacie, ked nemame dostatocne bezpecne vakciny, nech je to na baze dobrovolnosti, nie donucovania a sankcii.

Re:Re:Re:stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

gabriel | 14.11.2013

vlastne nielen za sucasnej situacie, ale vzdy, nech je ockovanie dobrovolne.

Re:Re:Re:Re:stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

hladajuci otec | 14.11.2013

prave pre ich zlozenie, negativne priame dlhodobe a kratkodobe ucinky, sposob vyroby /mmr/ som to odmietol a teraz aj podal zalobu na sud. moje deti nie su majetkom statu a stat nesmie mat totalitnu moc nad clovekom. stat nesmie oberat rodicov o ich nescudzitelne prava. nikto nedokaze prekrutit zakladne eticke a bioeticke principy, aj ked sa o to niektori "bioetici" pokusaju. avsak oni ich ani nepoznaju.

Re:stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

Anet | 16.11.2013

Gabriel, napíšte pls Váš smutný príbeh Riška nech sa pridá aj sem na web medzi pribehy aj o tej liečbe vo Varšave - je to dôležité pre nas ostatných rodičov - dakujeme !!!!

Re:stanovisko kbs = urazka rodicov deti postihnutych ockovanim

Ing. Marián FILLO | 20.11.2013

Gabriel, boli by sme radi keby sme mohli uverejniť tento smutný príbeh. Ak by ste to spísal, resp. sestra, tak poprosím poslať na sloboda.v.ockovani@gmail.com

Vopred ďakujem(e)

Senior

Helena | 13.11.2013

https://www.celostnimedicina.cz/smrt-po-ockovani-mmr.htm

Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Marek H | 13.11.2013

Ešte by som dodal bod 6: Nikto ma nenúti ísť po takejto ceste a ak by som sa aj rozhodol po nej ísť alebo poslať po nej svoje deti pod hrozbou sankcie, tak sa tým nevpravujú do tela môjho alebo do tela môjho dieťaťa toxické látky ako z vakcíny. Bol by to teda prečin "len" morálny v prípade absolvovania takejto cesty, kdežto pri vakcíne je to okrem morálneho problému aj hrozba problému zdravotného a teda fyzického...

Inak si myslím, že toto celé vyjadrenie je hanbou už aj tak dosť pochybnej (aspoň v mojom ponímaní) cirkvi, ktorá s náboženstvom už dávno nemá (ak aj niekedy vôbec mala) nič spoločné.
Tak ako vojna, tak aj cirkev je nástrojom, ktorý využíva strach a silu k ovládnutiu územia, ľudí a zdrojov (napr aj finančných)...

Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 13.11.2013

Však mám v 3. bode, že cestu si človek nepichá do tela.

Každopádne, predmetom článku nie je to, či je Katolícka cirkev úplne dobrá, úplne zlá alebo niečo medzi tým, ale to, že na Slovensku vydal jeden z jej vrcholných orgánov stanovisko, ktoré je v rozpore s vierou a mravmi, čo oficiálne hlása (aspoň sa tak tvári). Teda ten vnútorný rozpor je tu pozoruhodný a je jedno, kto má aký názor na cirkev ako takú.

Ja by som sa však rozhodne vyvaroval hádzania všetkých do rovnakého vreca. V Katolíckej cirkvi sú takí aj onakí, a voči tým prevažne dobrým (úplne dobrý nie je nikto, jedine Boh) to nie je fér. To je ako to povestné vyliatie vaničky aj s dieťaťom.

Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

filip | 13.11.2013

RKC prezentuje svoje stanoviská ako celok.Nie dobrí osobitne a zlí osobitne.
Otázka je,ako môžu "tí dobrí" držať hubu a krok s tými zapredanými,tvoriť s nimi jednotu a zostať pri tom nezašpinení?
Nie je to organizácia združujúca rôzne prúdy.Aj mlčanie je kolaborácia a zvlášť v tomto prípade berú na seba zodpovednosť pred Bohom, za všetky poškodené a usmrtené deti očkovaním.Práveže sú v jednom vreci a ešte k tomu dobrovoľne!
Alebo tí "dobrí" vydávajú stanoviská osobitne?

Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 14.11.2013

Práveže v RKC sú rôzne prúdy.

Však už tu v tejto diskusii to vidno. A očividne tí, čo nesúhlasia, nemlčia - prinajmenšom nie všetci.

Keď ste vo firme a tá sa (ako celok) nejak zachová, vydávate nejaké zvlášť stanoviská, že nesúhlasíte s tým, čo povedal tlačový odbor?

Toto nebola otázka celonárodného hlasovania v rámci RKC, ale len stanovisko úzkej skupiny ľudí, ktoré nemožno považovať za stanovisko všetkých členov.

Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

filip | 14.11.2013

V RKC ani všetci nikdy nehlasujú,len tí hore.Ostatní to musia akceptovať a držať hubu a krok.Vnútorne s tým súhlasiť nemusia,len navonok musia byť ticho.Čo to je platné?
Čo sa týka očkovania,tak neviem o nejakých prúdoch v cirkvi,ktoré by pred tým varovali,ani oni žiadnom kňazovi,ktorý by individuálne varoval ľudí na kázňach. Kto takého odvážneho kňaza pozná,sem s ním.Ukážte ho.
Robia opak.Bojujú proti alternatívnym spôsobom liečby a bránia školskú medicínu už dlho.

Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 14.11.2013

Tak to zase nie, cirkev nie je armáda.
Ako spomínam aj v článku, veriaci nemá povinnosť poslúchnuť autoritu, ak sa táto uchýli k niečomu amorálnemu alebo použije amorálny prostriedok na dosiahnutie žiaduceho cieľa.
Svedomie je podľa KKC prvým zástupcom Krista, takže keď sa svedomie bije so Stanoviskom KBS, prednosť má svedomie.

A ozvali sa tu katolíci, ktorých stanovisko KBS znechutilo a ktorí nie sú navonok ticho, nedržia hubu a krok, neočkujú a stanovisko KBS na tom absolútne nič nezmení.
Myslím, že to podávate príliš čierno-bielo.

Sám Glasa v tom stanovisku predsa spomína tých, čo sa odvolávajú na učenie Katolíckej cirkvi, Pápežskú akadémiu pre život apod., čo zrejme nebudú ateisti, ale tie tak-povediac "protiprúdy" vnútri cirkvi.

Či nejaký kňaz otvorene káže o škodlivosti očkovania, to neviem, ale očkovanie nie je veľmi v zornom poli kňazov, keďže títo sa neženia a nemajú deti (aspoň nie priznané :-), takže niet divu, že to nie je veľmi častým námetom na kázňach.

Záznamy: 1 - 100 zo 166
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok