Slo­ven­ská firma Axon Neuros­cience je na dob­rej ceste aby našla pre­ven­ciu Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby

20.12.2016 00:00

    [...]

    Pokú­siť sa zme­niť život pacien­tov s Alz­he­i­me­ro­vou cho­ro­bou bol hlavný cieľ, s kto­rým vznikla v roku 2011 bio­far­ma­ce­utická európ­ska spo­loč­nosť AXON NEUROS­CIENCE SE. Jej hlav­nou čin­nos­ťou je výskum Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby na mole­ku­lár­nej úrovni a vývoj nových medi­cín­skych postu­pov a lie­kov účin­ných pri liečbe. Výskum sa usku­toč­ňuje na Slo­ven­sku a v Rakúsku v spo­lu­práci s pro­fe­so­rom prof. MVDr. Micha­lom Nová­kom, DrSc. Dr.h.c., ktorý sa tejto prob­le­ma­tike venuje už 25 rokov. Žia­dosť na schvá­le­nie lieku, ktorý by mohol zme­niť životy mno­hým ľuďom, bola podaná v roku 2011 a sú tu výsledky.

    Axon Neuros­cience (Slo­ven­sko) začal druhú fázu kli­nic­kého tes­to­va­nia svo­jej vak­cíny AAD­vac1. Počas dvoch rokov sa do nej zapojí 185 pacien­tov z celej Európy, ktorí majú mierne prí­znaky Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby. Tento mesiac boli pred­sta­vené výsledky 18-mesač­nej štú­die s tau vak­cí­nou. Výsledky boli pre­zen­to­vané na deviatej medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii zame­ra­nej na štú­die v oblasti Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby v San Diegu. V rámci dlho­do­bého pozo­ro­va­nia sa potvr­dilo zlep­še­nie v prvej fáze ocho­re­nia Alz­hei­me­ro­vou cho­ro­bou, a to vďaka vak­cine AAD­vac1.

 

    Viac na stránke StartItUp.