Silgard/Gardasil a Cervarix: sú kmene HPV, proti ktorým sú namierené tieto vakcíny, nahrádzané inými kmeňmi?

28.04.2011 13:33

SaneVax General Blog - 31.III.2011 - Leslie Carol Botha

 

       Pôvodný článok "Gardasil and Cervarix: Are strains targeted by the vaccines replaced by other HPV viruses?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Imunologička Dr. Charlotte Haug, PhD., MSc., ktorá je šéfredaktorkou Tidsskrift for Den norske legeforening (časopis Nórskeho zväzu lekárov), kladie zaujímavé otázky, ktorými sa bude musieť zaoberať FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.), CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) i lekárska komunita ako taká:

"Čo sa stane, ak iné kmene HPV nahradia kmene 16 a 18 po očkovaní Gardasilom alebo Cervarixom? Ak sú tieto vakcíny účinné, budú náhradné vírusy spôsobovať ťažšie či ľahšie ochorenia?"

       SANE Vax Inc. požaduje stiahnutie oboch vakcín proti HPV (= Human Papilloma Virus = vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice - pozn. prekl.) - Cervarixu i Gardasilu (na Slovensku sa predáva pod obchodným názvom "Silgard" - pozn. prekl.) - z trhu, pokým vyššie uvedené otázky nebudú zodpovedané nezávislou štúdiou bezpečnosti a účinnosti týchto vakcín.

       Dr. Charlotte Haug mala prednášku s názvom "Očkovať či neočkovať? - iný uhol pohľadu" na 1. stretnutí škandinávskych gynekológov k očkovaniu proti HPV (1st Nordic Gynecologic Meeting on HPV vaccination) v marci 2010, v ktorej vzniesla tieto otázky. Skonštatovala, že "Príroda nikdy nenechá prázdne miesto" a citovala dve štúdie, ktoré vyjadrujú obavy z náhrady vakcinačných typov HPV inými typmi.

"Deti pôvodných obyvateľov Aljašky zakúšajú invazívne pneumokokové ochorenia spôsobené náhradnými typmi pneumokokov (proti ktorým očkovanie neúčinkuje) už 4 roky po očkovaní"

JAMA 20071

       Raúl Murillo a kol. vo svojej štúdii z roku 20092 odhalili, že:

 • U rôznych vekových skupín žien sa vyskytujú rôzne typy HPV.
 • Súbežná nákaza najmenej dvomi vysoko rizikovými typmi HPV bola nájdená u 16,6% prípadov HPV a znamená pravdepodobnú náhradu sérotypov.
 • Úlohu iných typov HPV než 16 a 18, ktoré ovplyvnia výsledný dopad prípadného očkovania.
   

       Súbežná nákaza najmenej dvomi vysoko rizikovými typmi HPV bola nájdená u 16,6% prípadov HPV a znamená pravdepodobnú náhradu sérotypov. Vekovo-špecifický výskyt rôznych typov HPV a súbežné vysoko rizikové nákazy môžu ovplyvniť výsledný dopad vakcíny. Oba tieto faktory zdôrazňujú úohu iných typov HPV než 16 a 18, čo by sa malo brať do úvahy pri analýzach nákladovej efektivity prípadného očkovania.

       Graf, uvedený v citovanej štúdii, jasne ukazuje, že HPV typov 16 a 18 sa u kolumbijských žien takmer vôbec nevyskytujú do 25 rokov veku, čo je dlho po tom, ako účinnosť vakcíny pominula, ak bolo dievča zaočkované v období dospievania.

       Čo vôbec tieto vakcíny robia? Proti čomu sú účinné? A prečo sú na trhu skôr než sa zodpovedajú tieto otázky?

       SANE Vax, Inc. chce upovedomiť pacientov, že náhrada sérotypov (serotype replacement) nie je novým konceptom. Lekárska komunita v súčasnosti hľadá účinné spôsoby boja s nákazami super-baktériami, ako napr. MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus = zlatý stafylokok odolný voči methicilínu), čo je kmeň stafylokokových baktérií, ktorý sa stal odolným voči antibiotikám bežne používaným na liečbu stafylokokových nákaz.3

       Keď boli vynájdené antibiotiká, nikto nerozumel mechanizmom činnosti baktérií a vírusov. Majú len jediný cieľ - prežiť. Stafylokokové a streptokokové baktérie zmutovali, aby prežili v nepriaznivom prostredí vytvorenom používaním a zneužívaním antibiotík. Tieto "super-kmene" teraz predstavujú vážne riziko úmrtia pre tých, čo sa nimi nakazia. Stane sa to isté, keď budú rôzne kmene HPV očkovaním potlačené?

       Kolumbijská štúdia poukazuje na iný problém, ktorý treba vyriešiť a to je, či sú kmene HPV 16 a 18 dominantné v cieľovej skupine pre očkovanie proti nim.

       Štúdia z mája 2008 o vysoko rizikových a viacnásobných nákazách HPV u žien na Jamajke, čo nemajú rakovinu, ktorá bola predstavená na 2. výročnej medzinárodnej konferencii Africko-karibského združenia pre výskum rakoviny (Second Annual International African-Caribbean Cancer Consortium Conference) hovorí:

"Najdôležitejším zistením bolo, že na rozdiel od vzorcov génotypového rozdelenia v Severnej Amerike, Európe a niektorých častiach Ázie neboli typy HPV 16 a 18 tými najčastejšími vysoko rizikovými génotypmi. V našom obyvateľstve tvoria typy HPV 45 a 58 až 40,5% génotypov. Iné skupiny, napr. Trinidad a Tobago, Kuba a časti Afriky taktiež hlásili iné rozdelenie génotypov, z ktorého je jasné, že typy 16 a 18 neboli v týchto populáciách typmi prevažujúcimi. Nedávno vyvinuté profylaktické vakcíny tak nemusia byť účinné v našich a podobných populáciách."4

       Prečo sa teda Gardasil celosvetovo propaguje skrz Gardasil Access Program (Program na prístup ku Gardasilu), keď sa typy HPV 16 a 18 nemusia v cieľovej skupine vôbec vyskytovať?5

"Gardasil Access Program s potešením oznamuje, že po stretnutí Dozornej rady v novembri 2010 boli navrhnutí traja ďalší kandidáti na účasť v programe. Od vzniku programu boli schválené dodávky vyše 1 milióna dávok Gardasilu pre organizácie a ustanovizne v Bhutáne, Bolívii, Gruzínsku, Ghane, Haiti, Hondurase, Indii, Kambodži, Kamerune, Keni, Kiribati, Lesothu, Moldavsku, Nepále, Nikaragui, Nigérii, Papue Novej Guinei, Tanzánii, Ugande a Uzbekistane, aby tieto získali operatívne skúsenosti s návrhom a vypracovaním projektov očkovania proti HPV vo svojich krajinách."

       Zaujímavé je, že Jamajka nie je uvedená medzi krajinami spôsobilými pre Gardasil Access Program. Žeby kvôli vyššie spomínanej štúdii?6

       V záveroch ďalšej štúdie zverejnenej v roku 2006 - "Human Papillomavirus Infections with Multiple Types and Risk of Cervical Neoplasia" ("Súbežné nákazy viacerými typmi HPV a riziko neoplázií krčka maternice") - sa píše, že nákazy viacerými typmi HPV zrejme pôsobia pri vzniku nádorov krčka maternice synergicky.7

       Snáď toto je dôvodom, prečo sú do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.) hlásené početné prípady abnormálnych výsledkov cytologických vyšetrení, genitálnych bradavíc, nákaz HPV a dokonca rakoviny krčka maternice po očkovaní proti HPV:

 • 376 abnormálnych výsledkov cytologických vyšetrení po očkovaní proti HPV
 • 108 hlásení análno-genitálnych bradavíc po očkovaní proti HPV
 • 224 hlásení nákaz HPV po očkovaní proti HPV
 • 41 hlásení rakoviny krčka maternice po očkovaní proti HPV
   

       Zjavne je tu s očkovaním proti HPV nejaký problém – a dôsledkami trpia neinformovaní konzemnti zdravotnej starostlivosti. Očividne nebolo vykonaných dosť štúdií o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti HPV, ktoré sa zameriavajú len na dva rakovinotvorné kmene HPV, ktoré navyše nemusia byť v mnohých populáciách vôbec rozšírené.

       Podľa CDC:

"Aj keď máme v USA dobre zavedené registre rakoviny, potrvá desaťročia, kým bude možné pozorovať dopad očkovania na výskyt rakoviny krčka maternice. Bližšie merania dopadu očkovania zahŕňajú výstupy ako napr. výskyt vakcinačných typov HPV, počet nových prípadov pred-rakovinových lézií krčka maternice a genitálnych bradavíc."8

       SANE Vax, Inc. sa domnieva, že niet žiadnych dôkazov, čo by podporovali hypotézu, že či už Gardasil alebo Cervarix účinne chránia proti rakovine krčka maternice. A skutočne FDA VRBPAC (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee = Poradný výbor pre očkovacie látky a príbuzné biologické výrobky pri FDA - pozn. prekl.) v máji 2006 podporil tento záver konštatovaním, že ak bola žena pred očkovaním v kontakte s niektorým z typov HPV, proti ktorým účinkuje vakcína, ZVYŠUJE sa pravdepodobnosť, že dostane rakovinu krčka maternice o 44,6% po očkovaní Gardasilom (Silgardom) a o 32,5% po očkovaní Cervarixom.9

 


1. Rosalyn J. Singleton, MD, MPH + Thomas W. Hennessy, MD, MPH + Lisa R. Bulkow, MS + Laura L. Hammitt, MD + Tammy Zulz, BS + Debby A. Hurlburt, RN + Jay C. Butler, MD + Karen Rudolph, PhD + Alan Parkinson, PhD:
"Invasive Pneumococcal Disease Caused by Nonvaccine Serotypes Among Alaska Native Children with High Levels of 7-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Coverage",
Journal of American Medical Association (JAMA), 297(16):1784-1792, 24.IV.2007

2. Raúl Murillo + Mónica Molano + Gilberto Martínez + Juan-Carlos Mejía + Oscar Gamboa:
"HPV prevalence in Colombian women with cervical cancer: implications for vaccination in a developing country",
Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, 2009:653598, 20.XII.2009

3. Mayo Clinic: "MRSA Definition"

4. Angela Watt + David Garwood + Maria Jackson + Novie Younger + Camille Ragin + Monica Smikle + Horace Fletcher + Norma McFarlane-Anderson:
"High-risk and multiple human papillomavirus (HPV) infections in cancer-free Jamaican women",
Proceedings from the Second Annual International African-Caribbean Cancer Consortium Conference; Miami, Florida, USA, 12.–13.V.2008

5. Gardasil Access Program

6. Gardasil Access Program List of Eligible Countries

7. Helen Trottier + Salaheddin Mahmud + Maria Cecilia Costa + João P. Sobrinho + Eliane Duarte-Franco + Thomas E. Rohan + Alex Ferenczy + Luisa L. Villa + Eduardo L. Franco:
"Human Papillomavirus Infections with Multiple Types and Risk of Cervical Neoplasia",
Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, máj 2006

8. Lauri E. Markowitz + Susan Hariri + Elizabeth R. Unger + Mona Saraiya + S. Deblin Datta + Eileen F. Dunne:
"Post-licensure monitoring of HPV vaccine in the United States, Centers for Disease Control and Prevention",
Vaccine, 28(30):4731-4737, 5.VII.2010

9. FDA: "May 2006 VRBPAC Report"