Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute

15.05.2012 09:17

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 1/4

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 2/4

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 3/4

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke - strana 4/4

 


 

Odvolanie sa proti pokute

 

TITUL MENO PRIEZVISKO, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC


 

RÚVZ

A. Mickiewicza 6

05220 Spišská Nová Ves

 

V MESTE/OBCI 17.IV. 2012

 
 

 

ODVOLANIE

proti rozhodnutiu RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi
zo dňa 8.III.2012, č. 2012/00235 - 3

 

 

I.

 

       Dňa 5.IV.2012 mi bolo doručené rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi zo dňa 8.III.2012, č. 2012/ 00235 – 3, v ktorom uvedený variabilný symbol (VS), ktorý mám použiť v platbe za pokutu, je nepoužiteľný, pretože obsahuje 11 cifier, pričom VS môže mať max. 10 cifier.

       Technicky nie je možné vykonať platbu, ktorú mi RÚVZ SNV nariaďuje vykonať.
 

 

II.

 

       Odmietla som očkovanie nášho syna vakcínou Priorix výrobcu, ktorý sa volá "GlaxoSmithKline", nie "Glaxo Smith Klein".

 

 

III.

 

       Za najzásadnejší bod odvolania považujem výhradu svedomia voči všetkým na Slovensku dostupným MMR vakcínam (tzn. Priorix, Priorix Tetra, M-M-RVaxPro i ProQuad), keďže všetky sú vyrábané pomocou bunkových kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených detí. RUVZ ako štátny orgán Slovenskej republiky (v ktorej sa takmer 2/3 obyvateľstva hlási ku Katolíckej cirkvi) nás ako rodičov núti porušovať morálne zásady katolíckej viery pod hrozbou finančného postihu.

       V dokumente Pápežskej akadémie pre život (Ponificia Academia pro Vita = P.A.V.) „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti“ (https://www.academiavita.org/index.php?option=com_content&view=article&id=371%3Atesto&catid=66%3Ariflessioni-morali-circa-i-vaccini-preparati-&Itemid=217; ďalej len Dokument P.A.V.) sa uvádza:

       „Je na veriacich a svedomitých občanoch (otcoch rodín, lekároch atď.), aby sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti „kultúre smrti“, z ktorej tieto útoky vyvierajú. Z tohto uhla pohľadu použitie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, vytvára prinajmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na umelom potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na predaji takýchto vakcín. Navyše, v rovine kultúry použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.

       Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali (lekári a otcovia rodín – pozn. prekl.) použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu.

       Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a mravne prijateľné (morálne akceptovateľné), je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku. Avšak, ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu, morálne problematické vakcíny smú byť dočasne tiež použité. Mravným zdôvodnením je, že povinnosť vyhnúť sa pasívnej materiálnej spolupráci na zločine nie je vyžadovaná, ak spôsobuje vážne ťažkosti. Navyše, v tomto prípade nachádzame proporčný dôvod na to, aby sa tieto vakcíny používali, ak práve hrozí, že nedostatočná zaočkovanosť detí uľahčí rozšírenie choroby. To je čiastočne pravdou v prípade očkovania proti ružienke.

       V každom prípade, zostáva tu mravná (morálna) povinnosť pokračovať v boji a použiť všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa správajú bezohľadne a nemravne (neeticky). Bremeno tohto dôležitého boja však nemôže a nesmie ležať na pleciach nevinných detí a zdravia obyvateľstva – obzvlášt ak ide o tehotné ženy.

       Ak to máme zhrnúť, musíme potvrdiť, že:

  • je tu vážna zodpovednosť (povinnosť) použiť alternatívne vakcíny a výhradu svedomia voči tým morálne problematickým;

  • čo sa týka vakcín, ku ktorým niet alternatívy, potreba vývoja iných vakcín musí byť opätovne potvrdená, rovnako ako zákonnosť dočasného používania vakcín morálne problematických, do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia nielen svojich vlastných detí, ale aj celého obyvateľstva – tehotných žien obzvlášť;

  • zákonnosť použitia týchto vakcín by nemala byť dezinterpretovaná sťaby vyhlásenie zákonnosti ich výroby, predaja a používania, ale mala by sa chápať ako pasívna hmotná spolupráca na zločine, a (vo svojom najjemnejšom a najvzdialenejšom zmysle) ako aktívna, mravne (morálne) ospravedlnená ako krajný spôsob, kvôli jej potrebe poskytovať ju pre dobro detí a ľudí, ktorí do styku s deťmi prichádzajú (tehotné ženy);

  • takáto spolupráca na zločine sa nachádza v kontexte mravného (morálneho) nátlaku na svedomie rodičov, ktorí sú nútení vybrať si buď skutok proti ich svedomiu alebo vystavenie svojich detí a obyvateľstva ako takého ohrozeniu zdravia. To je nespravodlivá voľba, ktorú treba čo najskôr odstrániť.“

       Dokument P.A.V. teda pripúšťa použitie morálne problematických vakcín (medzi ktoré jednoznačne patria aj všetky v SR registrované vakcíny proti ružienke, t.j. Priorix, Priorix Tetra, ProQuad i M-M-RVaxPro) len „ako krajný spôsob“, len „do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia“ a len „ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu“, pričom zdôrazňuje, že použitie týchto vakcín je spoluprácou na zločine.

       Pritom podľa Epidemiologického informačného systému (= EPIS), ktorý prevádzkuje Úrad verejného zdravotníctva SR (= ÚVZ SR), ktorý je nadriadeným orgánom RÚVZ SNV, výskyt ružienky na území SR bol v rokoch 2012 a 2011 nulový, v roku 2010 boli podľa EPIS 3 prípady ružienky, v roku 2009 opäť nulový výskyt a v roku 2008 bol podľa EPIS na území SR 1 prípad ružienky, čo rozhodne nemožno označiť za „vážne ohrozenie zdravia … celého obyvateľstva“ (https://www.epis.sk/AktualnyVyskyt/PrenosneOchorenia/Grafy/Rok5Tyzden52.aspx). Ani v susedných krajinách ružienka nevyčíňa tak, že by to bolo možné označiť za „vážne ohrozenie zdravia … celého obyvateľsva“. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization = WHO), bolo v rokoch 2008 až 2010 hlásených prípadov kongenitálneho ružienkového syndrómu (Congenital Rubella Syndrome = CRS), ktorý je prakticky jediným vážnym dôvodom pre očkovanie proti ružienke, po poradí podľa rokov vzostupne v Poľsku 0, 1 resp. 1 prípad, v Česku 0, 0 resp. 0 prípadov, v Rakúsku 0, 0 resp. 0 prípadov, v Maďarsku 0, 0 resp. 0 prípadov a na Ukrajine 0, 0 resp. 0 prípadov (https://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidencecrs.htm). Údaje za roky 2011 a 2012 nie sú v čase písania tohto Odvolania na stránke WHO dostupné.

       Očkovanie neetickými vakcínami proti ružienke je teda podľa Dokumentu P.A.V. za súčasnej epidemiologickej situácie z morálneho hľadiska absolútne neprípustné.

       Ďalej Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium Vitae“ (ďalej len Encyklika; https://www.kbs.sk/?cid=1117282943) v bodoch 57 až 63 uvádza:

„57. … Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti postupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad Cirkvi zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nenarušiteľnosti ľudského života.

       … v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. …

Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to čin, ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lásky. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť.

       … Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.

       58. Medzi všetkými prečinmi proti životu, akých sa človek môže dopustiť, umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom.

       … Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto hroznej situácii je dnes zvlásť potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, nazývať veci pravými menami a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom či pokušeniu klamať samého seba. …

Morálna závažnosť umelého potratu sa javí v celej pravde, ak uznáme, že tu ide o vraždu, a najmä keď sa vezmú do úvahy osobitné okolnosti, ktorú ho definujú. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač. …

       … Ale všetky tieto a im podobné dôvody, akokoľvek sú vážne a dramatické, nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

       59. Rozhodnutie zabiť ešte nenarodené dieťa robí často nielen matka, ale aj iné osoby. …Zodpovední sú aj lekári a pracovníci zdravotníctva, keď poznanie a schopnosti venujú službe smrti, hoci ich nadobudli na to, aby život bránili.

… umelý potrat je mimoriadne bolestnou ranou zasadenou spoločnosti a jej kultúre zo strany tých, ktorí majú byť jej budovateľmi a obrancami. …

       60. … Z morálneho hľadiska tu ide napokon o tak veľkú vec, že už samotná pravdepodobnosť jestvovania osoby by stačila na ospravedlnenie najkategorickejšieho zákazu akýchkoľvek zásahov smerujúcich k zabitiu ľudského embrya.

       61. … Ani diskusie v oblasti prírodných vied a filozofie, týkajúce sa konkrétneho okamihu, v ktorom nastáva zjednotenie s rozumnou dušou, nikdy ani v najmenšej miere neoslabili morálne odsúdenie potratu.

       62. … Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu";

… priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. …

       Žiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev.

       63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. … užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.

       Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí – niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.“

       Podotýkam, že pápežské encykliky, akou je aj Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium Vitae“, majú v učení Katolíckej cirkvi vyššiu váhu (a teda aj prednosť pri uplatňovaní), než dokumenty P.A.V., akým je aj dokument „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti“.

       Je teda nado všetku pochybnosť, že Katolícka cirkev ostro odsudzuje akékoľvek umelé potraty, a to tak kategoricky, že kategorickejšie to už nie je možné, a to aj keby ten-ktorý umelý potrat priniesol iným úžitok, aj umelé potraty v rámci medicínskych výskumov (tzn. aj v rámci výskumu a vývoja očkovacích látok), pričom nijaká okolnosť a nijaký cieľ nikdy nemôžu ospravedlniť umelý potrat, a to ani keď je prostriedkom na dobrý cieľ, a z tohto pravidla Katolícka cirkev nepripúšťa absolútne nijakú výnimku.

 

 

IV.

 

       Uvedené údaje o zložení očkovacej látky Priorix JEDNOZNAČNE SÚ predmetom tohto priestupkového konania, keďže práve zloženie Priorixu je najzásadnejším dôvodom odmietnutia očkovania touto očkovacou látkou.

       RÚVZ sa svojím tvrdením chce vyhnúť vyrovnaniu sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia, čo je jeho zákonnou povinnosťou podľa §47 ods. 3 Správneho poriadku.

       Odstavcom 3 na str. 2 Rozhodnutia teda RÚVZ so sídlom v  Spišskej Novej Vsi porušil citované ustanovenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

V.

 

       Nežiaduce účinky očkovania vakcínou Infanrix Hexa JEDNOZNAČNE SÚVISIA s predmetom tohto priestupkového konania, keďže poukazujú na pravdepodobné problémy s imunitným systémom dieťaťa, pričom podľa príbalového letáku vakcíny Priorix je akákoľvek (tzn. primárna i sekundárna) imunodeficiencia prísnou kontraindikáciou očkovania touto vakcínou.

       RÚVZ sa svojím tvrdením chce vyhnúť vyrovnaniu sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia, čo je jeho zákonnou povinnosťou podľa §47 ods. 3 Správneho poriadku.

       Odstavcom 4 na str. 2 Rozhodnutia teda RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi porušil citované ustanovenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

VI.

 

       Tvrdenia ošetrujúcej lekárky sú úplne irelevantné, keďže je preukázateľne zaujatá.

       Dôkazom jej zaujatosti je hlásenie, na základe ktorého vzniklo toto priestupkové konanie a ktoré poslala RÚVZ napriek tomu, že ju k tomu nijaký právny predpis nenúti a zároveň to je v rozpore so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

       Absencia dôkazov o kontraindikácii očkovania pritom nie je dôkazom absencie kontraindikácie očkovania. Inak: absencia lekárskeho potvrdenia o kontraindikácii nie je dôkazom neexistencie kontraindikácie.

       RÚVZ teda nijak nedokázal neexistenciu kontraindikácie očkovania, takže jeho rozhodnutie je nelogické a tým pádom nesprávne.

 

 

VII.

 

       Tvrdenie RÚVZ, že vedomým odmietnutím podrobiť svoje dieťa povinnému očkovaniu ohrozujem jeho zdravie a tiež verejný záujem spoločnosti na predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení, teda ochrane verejného zdravia, je nepravdivé a nepodložené.

 

 

VIII.

 

       Vzhľadom k všetkému vyššie uvedenému je zjavné, že rozhodnutie RÚVZ je nesprávne, RÚVZ porušil Správny poriadok a tiež čl. 24 Ústavy SR.

       Žiadam preto zrušenie Rozhodnutia RÚVZ i zastavenie celého priestupkového konania.

 

obvinená TITUL MENO PRIEZVISKO

 


Zverejnenie tohto Rozhodnutia i Odvolania (úprava obrázkov + grafická úprava) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute

Tehotna

Petra | 15.05.2012

Fiha, to som netusila, ze matka nemoze byt tehotna! Ked idete na rentgen, KAZDY sa VZDY pyta, ci nie ste tehotna. Ked idete ockovat, NIKTO sa NIKDY nepyta, ci nie ste tehotna.

Re:Tehotna

Xarra | 17.05.2012

Ja som bola tehotna a vobec sa nad tym nepozastavovali pri ockovani dietata. Bolo to uz davno (takmer pred 5 rokmi), zaockovali ho bez otazok. Ja som sa len spytala ci mi nieco hrozi resp. plodu, oni ze nie a viac neriesili.

primárna a sekundárna imunodeficiencia

ferko | 15.05.2012

Vy múdri odborníci na RÚVZ, čo keby ste sa zamerali skôr ako obvinite rodiča laika, na zistenie či dieťa bolo pred podaním živej vakciny dokonca trojvakcíny MMR diagnostikované na vylúčenie/potvrdenie VRODENEJ či SEKUNDÁRNEJ IMUNODEFICIENCIE čo je povinnosťou pediatra pred podaním ´živej vakcíny keďže VRODENÁ či SEKUNDÁRNA IMUNODEFICIENCUA je KONTRAIDIKÁCIOU OČKOVANIA ŽIVÝMI VAKCÍNAMI............MMR vakcína sa NESMIE!!!!!podávať deŤom s primárnou aj sekundárnou imunodeficienciou!! Úradníci o toto život ohrozujúce sa radšej zaujímajte, ako o šikanovanie rodičov.

Re:primárna a sekundárna imunodeficiencia

J.N. | 15.05.2012

Ahoj Ferko, áno, ale to bola chyba matky, že nepoukázala na potrebnosť vykonania týchto testov na imunodefincieciu a riziko alergii v súvislosti so zložkami vakcín. Mala toto povedať, že dieťaťu neboli robené testy a z príbalového letáka vyplýva, že testy robené byť mali, hlavne v prípade rodinnej anamnézy akú tá rodina má. Rovnako ako matka sa mala pokúsiť získať písomné potvrdenie dermatológa o existencii kožných reakcii ak nie v súvislosti tak aspoň aby potvrdil časovú súvislosť s prvým očkovaním (nie je vôbec podstatné že iľlo o iný druh očkovania, ide o chemikálie a adjuvansy, prípadne antibiotické stopy či bielkoviny ktoré majú rôzne vakcíny obdobné) a to doložiť do spisu o prejednávaní priestupku, nie argumentovať hlavne náboženstvom.

odvolanie

J.N. | 15.05.2012

Relevantné v odvolaní sú body IV., V., VII., VIII.

Chybou v odvolaní, je že nie je opakovane poukázané na kŕče v rodinnej anamnéze, čo je uvedené ako kontraindikácvia v príbalovom letáku.

Už na prejednávaní priestupku, resp. pred začatím, matka mala žiadať, aby bola na pojednávanie osobne predvolaná dotyčná lekárka na výsluch ako svedok, nech ozrejmí ako došla k tomu, že u dieťaťa nie je kontraindikácia, keď príbalový leták uvádza v prípade takejto rodinnej anamnézy vakcináciu ako kontraindikáciu.

Argumenty z náboženských dôvodov sú ok, ale nie na tieto nižšie inštancie, to je len pre prípad ak by to skončilo na najvyššom súde príp. eu súde.

že obvinená matka

ferko | 15.05.2012

matka, ktorá chránila svoje dieťa.

fuj, hnus tí úradníci

... KEBY nebolo KEBY ...

Slav | 15.05.2012

... KEBY nebolo KEBY ...
... mnohí by už asi boli v nebi ...
... a vatry by plameňmi horeli ...
... či už tu niektorí rozum stratelii
... ni kúska citu, žiaden život , tma
... krvavé oči, srdce plné zla
... svoje dcéry i synov kryjú kde sa dá
... a naše chcú stiahnuť z kože za živa ?
... ha ... ha ... ha
... zapadli časy antikristov pri vatre
... Kto ŽIť túži NIE živoriť nech sa PRAVDOU opáše

---------------------------------------------------------------------
... vraj "OBVINENÁ" ? l ... jao rýchlo RUVZ rekvalifikovalo na SUDy

Re:... KEBY nebolo KEBY ...

J.N. | 15.05.2012

RUVZ ju mohlo nazvať obvinenou, samozrejme, pretože je oprávnené prejednávať priestupky. Druhá vec je, že matka spravila chybu, opakujem, mala sa dožadovať predvolania a výsluchu lekárky, ktorej stavisko bolo, že nie sú kontraindikácie, napriek tvrdeniu matky, že v rodinnej anamnéze sú symptómy ktoré kontraindikácie predstavujú. Od lekárky ako svedkyne sa na prejednaní priestupku malo žiadať stavisko k týmto súvislostiam, že prečo konala ako konala, v rozpore s odporúčaním výrobcu vakcíny GSK v príbalovom letáku.

protiúder

Rajka | 15.05.2012

Ja by som ešte pripojila žiadosť o zaočkovanie môjho dieťaťa vakcínou bez nežiaducich účinkov. Tým pádom neodmietam očkovanie, ale žiadam o očkovanie. Ak odmietnu, a povedia, že taká vakcína nieje, budem sa sťažovať, že vedome ohrozujú zdravie a život môjho dieťaťa.
Ďalšia vec: ako vieme, najviac neočkovaných detí je v rómskych osadách. Zaujímalo by ma, či aj im dávajú pokuty. Asi ťažko. Nieje to rasová diskriminácia?

Re:protiúder

J.N. | 15.05.2012

ano, správny postreh. Hlavná argumentácia nemala byť náboženská, ale principiálne neodmietanie očkovania, ak bude zaručená taká vakcinácia, kde nehrozia vedľajšie účinky deklarované výrobcom. A k poslednému dotazu: rasová diskriminácia by sa dala ťažko dokázať, jednak by človek musel mať konkrétnu vedomosť o takom prípade, jednak by musel naň poukázať, opakujem znava konkrétne a napokon, úrad môže a nemusí začať priestupkové konanie, môže a nemusí pokutovať. A koná tak väčšinou z podnetu, ktorý v prípade rómov asi lekári nedávajú, dôvody môžu byť rôzne.

Záznamy: 26 - 35 zo 35
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok