Rodičov nútia podpísať obviňujúce formuláre o odmietnutí očkovania, v ktorých títo majú pripustiť, že neočkovanie ohrozuje zdravie ich dieťaťa

09.07.2016 11:42

Natural News30.VI.2016Isabelle Z.

 

    Pôvodný článok Parents coerced to sign incriminating vaccination refusal forms and 'admit' that not vaccinating endangers their child's health
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: formulár, pero a hodinky na ňom    Vo svojej najnovšej šikanovacej taktike proti rodičom, čo odmietajú vystaviť svoje deti rizikám očkovania, vytvorila Americká akadémia pediatrie (angl. American Academy of Pediatrics = AAP) nový „formulár na odmietnutie očkovania“, ktorý má byť rozposlaný do ambulancií detských lekárov po celých USA. Rodičia, čo podpíšu tento formulár, tým zároveň priznajú, že lekár ich informoval o potrebe toho-ktorého očkovania, že oni toto očkovanie odmietli, a tým vystavili svoje dieťa riziku. V tomto formulári sa píše:

„Viem, že nenasledovanie odporúčaní o očkovaní môže ohroziť zdravie alebo život môjho dieťaťa a iných, s ktorými môže prísť moje dieťa do styku.“

    Tento formulár obsahuje aj zoznam niektorých strašidelných zdravotných ťažkostí, ktoré vraj môžu postihnúť dieťa, ktoré nebude zaočkované. Pozrime sa na niektoré z nich:

„určité druhy rakoviny, … choroba, vyžadujúca si pobyt v nemocnici (hospitalizáciu), … poškodenie mozgu, ochrnutie, … kŕče, ďalšie závažné a trvalé následky a dokonca smrť.“

    Je vám to povedomé? Malo by byť, pretože mnohé z týchto zdravotných ťažkostí nastávajú aj následkom očkovania! Samozrejme, nie všetci sú si toho vedomí, pretože lekári zvyčajne nedávajú pacientom príbalové letáky k vakcínam, v ktorých sú uvedené možné nežiaduce účinky očkovania (čo sa veľmi často deje aj na Slovensku, a to napriek tomu, že podľa §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach lekár je povinný poskytnúť pacientovi (zákonnému zástupcovi) príbalový leták od vakcíny ešte pred očkovaním, a to bez vyzvania — pozn. prekl.).

 

Lekári ani rodičia si nie sú vždy vedomí rizík očkovania

    Ak má AAP tak veľké starosti o informovanie pacientov, prečo potom nepožaduje od lekárov, aby priznali možné nežiaduce účinky vakcíny pred jej podaním? V skutočnosti by naopak lekári mali podpisovať formuláre o tom, že preberajú plnú zodpovednosť za prípadné očkovaním spôsobené poškodenia zdravia!

    Samozrejme, otázka, že kto je vlastne zodpovedný, sotva pomôže rodičom, ktorých deti trpia týmito nežiaducimi účinkami očkovania, či už boli do očkovania donútení, alebo nie. Každopádne však vyhliadka na to, že ponesú zodpovednosť, by určite lekárov pribrzdila a snáď aj podnietila k tomu, aby začali viac skúmať, či ich školské poznatky o očkovaní sú postačujúce. Mnohí lekári priznali, že na lekárskych fakultách sa o nežiaducich účinkoch očkovania učia len veľmi málo, čo je ďalšia vec, ktorú treba riešiť.

    Dr. Suzanne Humphries sa verejne vyjadrila, že lekári sa na lekárskej fakulte neučia o konkrétnych vakcínach a ich zložení, ani sa neučia o tom, ako sú vyrábané či aké sú ich možné riziká. Namiesto toho im jednoducho

„… dajú kus papiera, ktorý hovorí, kedy treba očkovať proti čomu a že očkovať treba.“

    To nijak neprekvapuje, keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že výrobcovia a predajcovia očkovacích látok môžu prísť o veľmi veľa, a tak chcú všetci zamiesť pod koberec akékoľvek údaje, svedčiace v neprospech svojich výrobkov. Predsa sa však mnohí ľudia stanú lekármi kvôli ich ozajstnej túžbe pomáhať ľuďom, a to v skutočnosti nemôžu robiť, pokiaľ nedostanú všetky údaje, potrebné na informované rozhodnutia o predchádzaní chorobám a ich liečbe. A keďže tieto údaje nedostávajú, namiesto informovanýh rozhodnutí títo lekári len slepo vpichujú svojim pacientom jedovaté chemikálie, ktoré preukázateľne spôsobujú niektoré nežiaduce účinky, ktorými sa paradoxne snažia vystrašiť rodičov, aby títo dali očkovať svoje deti.

 

Čo sa robí s menami odmietačov očkovania?

    Kolónka „Identifikačné číslo dieťaťa“ na tomto formulári naznačuje, že tieto deti a ich rodičia sa dostanú do nejakej databázy. Každý si môže tipnúť, aké asi problémy môže v budúcnosti človeku priniesť zápis do tejto databázy. Ak niekto v okolí neočkovaného dieťaťa dostane očkovaním predchádzateľnú chorobu, môžu byť rodičia uznaní za hmotne zodpovedných za škodu, spôsobenú danou chorobou, ak podpísali takýto formulár? Ak nové zákony budú pokračovať v odoberaní rodičovských práv ohľadne očkovania ich detí, môžu byť tieto deti podrobené nútenému očkovaniu (proti ich vôli resp. proti vôli ich rodičov)?

    Hoci na prvý pohľad sa tento formulár môže javiť viac ako propaganda s účelom presvedčiť váhajúcich rodičov na očkovanie svojich detí, tí, ktorí sa nenechajú zlomiť a podpíšu tento formulár, sa tým zároveň priznávajú k zločinu. Ak sú si lekári naozaj istí, že očkovanie je pre malé deti skutočne bezpečné, nemali by mať problém podpísať vlastný formulár, v ktorom by vyjadrili svoju vôľu niesť osobnú zodpovednosť za akékoľvek očkovaním spôsobené škody, ktoré môžu nastať. Žiadny lekár však takýto formulár nepodpíše („Nikdy nehovor nikdy!“, ale ak takí lekári vôbec sú, je ich rozhodne veľmi málo — pozn. prekl.), tak prečo potom v podstate žiadajú rodičov, aby podpísali niečo veľmi podobné? Ak majú byť rodičia braní na zodpovednosť za dôsledky neočkovania svojich detí, prečo nikto nie je braný na zodpovednosť za nežiaduce účinky očkovania?

 

Zdroje

 

Dodatok prekladateľa

    Hoci Slovensko sa väčšinou opičí po USA (pred rokom 1990 po Sovietskom zväze), v tomto prípade to asi bolo naopak. Podobné formuláre už boli na Slovensku v obehu už na začiatku roku 2011. Obsahujú vetu:

„Zároveň vyhlasujeme, že sme v plnom rozsahu porozumeli poučeniu o prípadnom ohrození zdravia nášho dieťaťa ako aj ohrozenia verejného zdravia niektorým z prenosných ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním a ktoré sme vzhľadom na dosiahnutý vek dieťaťa odmietli vykonať.“

    Podpisom takéhoto formulára (poučenia) si však koledujete o veľký problém pri prípadnom spore so sociálkou (tzv. ochranou detí), pretože tým vlastne priznávate, že vedome ohrozujete zdravie svojho dieťaťa a ľudí v jeho okolí. A to nie je nič iné než priťažujúca okolnosť, preto rozhodne nikomu neodporúčam podpísať akýkoľvek formulár, ktorý by obsahoval niečo v podobnom duchu. Vlastne neodporúčam podpisovať (ani ústne vyhlasovať) akékoľvek odmietanie očkovania. Ak nechcete dať svoje dieťa očkovať, dá sa očkovaniu vyhnúť oveľa elegantnejším, spoločensky prínosnejším a hlavne úplne legálnym spôsobom.

    Ak by ste však predsa len z nejakých dobrých dôvodov chceli (napriek môjmu neodporúčaniu) podpísať nejaké odmietnutie očkovania, malo by byť jeho znenie vyjadrením vašej rodičovskej zodpovednosti a zrelej úvahy, trebárs nejaká variácia na tento text (ak ste neboli dostatočne informovaní zo strany detského lekára):

„Súc ako rodičia povinní podľa §28 ods. 1 písm. a) Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine sústavne a dôsledne sa starať o zdravie nášho dieťaťa, sme v najlepšom záujme nášho dieťaťa požadovali od detského lekára … informácie o očkovacej látke … a o príslušných chorobách: …, ktorým sa údajne má očkovaním touto očkovacou látkou predchádzať, avšak nami požadované informácie o zdravotnej starostlivosti nám neboli poskytnuté. Preto (keďže sme neboli dostatočne informovaní) nie je z logiky Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, konkrétne §4 ods. 4, §6 a §11 ods. 9 písm d), možné a prípustné, aby sme za súčasných okolností dali informovaný súhlas s očkovaním nášho dieťaťa očkovacou látkou ….“

    V prípade, že vám detský lekár poskytol všetky potrebné údaje (čo je krajne nepravdepodobné, ale nech) alebo ak máte nejaký dobrý dôvod nepriťažiť svojmu detskému lekárovi (lebo takéto znenie ho de facto obviňuje z porušenia zákona), môžete to formulovať napr. takto:

„Súc ako rodičia povinní podľa §28 ods. 1 písm. a) Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine sústavne a dôsledne sa starať o zdravie nášho dieťaťa, sme v najlepšom záujme nášho dieťaťa hľadali údaje o možných prínosoch a rizikách očkovania očkovacou látkou …. Po vyhodnotení všetkých nám dostupných údajov o očkovacej látke … a príslušných chorobách: …, ktorým sa údajne má očkovaním touto očkovacou látkou predchádzať, sme došli k záveru, že očkovanie touto očkovacou látkou je pre naše dieťa s vysokou pravdepodobnosťou viac na škodu než na úžitok. Preto sme v zmysle zákona povinní v najlepšom záujme nášho dieťaťa (čl. 5 Zákona č. 36/2005 Z.z.: „Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.“) nedať informovaný súhlas s očkovaním vakcínou ….“

    Síce potom už celkom vážne riskujete pokutu od regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), čo je samozrejme nespravodlivé, ale na Slovensku je to tak, malo by to prinajmenšom predísť zbytočnej priťažujúcej okolnosti pri prípadnom spore so sociálkou.