Riešenie migračnej vlny — očkovanie detí migrantov, ktoré neboli očkované (stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

14.02.2016 21:33

logo ÚVZ SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Odbor zdravotníctva
Sekcia personálnych a sociálnych činností
a Osobný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
81272 Bratislava


 

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
E-mail z 2.X.2015 OE/8169/2015
RZ-25894/2015
RNDr. MUDr. Mikas, PhD., MPH, MHA 5.X.2014

 

    Vec: Riešenie migračnej vlny očkovanie detí migrantov, ktoré neboli očkované stanovisko

    E-mailom zo dňa 2.X.2015 ste sa obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) so žiadosťou o metodické usmernenie v súvislosti s riešením migračnej vlny — čím majú detskí lekári očkovať deti, ktoré nateraz neboli očkované. K uvedenému problému Vám zasielame nasledovné stanovisko.

    ÚVZ SR v súlade s §5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu, určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie. ÚVZ SR nemá od roku 2005 v kompetencii zabezpečovanie očkovacích látok. V poslednom období bol ÚVZ SR informovaný o viacerých výpadkoch, resp. nedostatkoch očkovacích látok, o ktorých je potrebné informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Sekciu farmácie a liekovej politiky MZ SR.

    Väčšina európskych krajín nemá skúsenosti s tak masívnym prílivom osôb z tretích krajín, ako to pozorujeme v posledných mesiacoch. Očkovanie sa väčšinou vykonáva u žiadateľov o azyl podľa národných očkovacích stratégií, ktoré si každá krajina reguluje sama. V Slovenskej republike sa podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. o prevencii a kontrole infekčných ochorení majú očkovať iba deti žiadateľov o azyl, deti azylantov, deti v azylových zariadeniach a deti bez sprievodu proti osýpkam a poliomyelitíde. Očkovanie ako aj zdravotná starostlivosť žiadateľov o azyl je v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Slovenská legislatíva však nestanovuje očkovaciu stratégiu migrantov.

    Na európskej úrovni nie je stanovená jednotná očkovacia stratégia pre deti migrantov. Väčšina krajín sa rozhoduje sama, akú stratégiu očkovania migrantov zvolí. Doteraz nie je k dispozícii oficiálna správa na európskej úrovni, ktorá by informovala o prehľade očkovaní momentálne prichádzajúcich migrantov do jednotlivých krajín. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) vydalo správu k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti migrantov, kde odporúča, aké preventívne opatrenia by mali byť vykonávané v prijímacích centrách alebo zariadeniach, kde sa tieto osoby nachádzajú. V prijímacích centrách, ktoré registrujú migrantov sa odporúča prvotné zhodnotenie zdravotného stavu, poprípade skríning a prvotné očkovanie. Očkovanie by sa v prípade chýbajúceho očkovania malo vykonávať podľa národných očkovacích programov. V prípade, že osoby podstúpili určité očkovanie, má sa ďalšie očkovanie realizovať tiež v súlade s platnými národnými imunizačnými programami. Ak uvážime, že momentálne prichádzajúci migranti vo väčšine prípadov nemajú k dispozícii údaje o očkovaní, mali by sa všetci očkovať podľa platných národných imunizačných programov. ECDC odporúča zvážiť očkovanie migrantov proti infekčným ochoreniam preventabiIným očkovaním ako osýpky, diftéria, čierny kašeľ, poliomyelitída, meningokokové infekcie, varicella, chrípka, vírusová hepatitída typu A alebo brušný týfus. Toto sú najčastejšie očkovaním preventabilné ochorenia, ktoré sa môžu rýchlo šíriť a spôsobovať epidémie na miestach s vyšším počtom osôb. Ďalej by krajiny mali mať dostatok prostriedkov proti všiam a svrabu.

    Na základe Vašej žiadosti, odporúčaní ECDC, Národného imunizačného programu v SR a s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ÚVZ SR odporúča očkovať deti migrantov, ktoré neboli očkované a sú vo veku 2–15 rokov, nasledovne:

 

1. Očkovanie detí migrantov od 2 rokov do 3 rokov

 

1.1. Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, poliomyelitíde, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám

Infanrix Hexa — 3 dávky základného očkovania, odstup medzi 1. a 2. dávkou je 6 týždňov, medzi 2. a 3. dávkou 6 mesiacov

 

1.2. Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam

Pneumo 23 alebo Prevenar 13 alebo Synflorix — 1 dávka základného očkovania

 

1.3. Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole

Priorix alebo M-M-RVaxPro — 1 dávka základného očkovania ihneď po príchode

 

1.4. Očkovanie proti tuberkulóze

BCG Vaccine SSI alebo BCG Bulbio — očkovať po Mantoux negatívnom teste ihneď po príchode — 1 dávka intradermálne

 

1.5. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A

Havrix Junior alebo Vaqta Junior — očkovať ihneď pri príchode 1 dávkou, preočkovať minimálne o 6 a maximálne o 18 mesiacov

 

1.6. Očkovanie proti chrípke

VaxiGrip Junior — očkovať 1 dávkou, najvhodnejšie v októbri a novembri, možno očkovať aj v čase zvýšenej aktivity chrípky

 

2. Očkovanie detí migrantov od 3 rokov do 6 rokov

 

2.1. Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis a poliomyelitíde

Infanrix Polio — 3 dávky základného očkovania, odstup medzi 1. a 2. dávkou je 6 týždňov, medzi 2. a 3. dávkou 6 mesiacov

 

2.2. Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole

Priorix alebo M-M-RVaxPro — 1 dávka základného očkovania ihneď po príchode

 

2.3. Očkovanie proti tuberkulóze

BCG Vaccine SSI alebo BCG Bulbio — očkovať po Mantoux negatívnom teste ihneď po príchode — 1 dávka intradermálne

 

2.4. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A

Havrix Junior alebo Vaqta Junior — očkovať ihneď pri príchode 1 dávkou, preočkovať minimálne o 6 a maximálne o 18 mesiacov

 

2.5. Očkovanie proti chrípke

VaxiGrip alebo Influvac alebo Fluarix — očkovať 1 dávkou, najvhodnejšie v októbri a novembri, možno očkovať aj v čase zvýšenej aktivity chrípky

 

3. Očkovanie detí migrantov od 6 rokov do 15 rokov

 

3.1. Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis a poliomyelitíde

Boostrix Polio — 3 dávky základného očkovania, odstup medzi 1. a 2. dávkou je 6 týždňov, medzi 2. a 3. dávkou 6 mesiacov

 

3.2. Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole

Priorix alebo M-M-RVaxPro — 1 dávka základného očkovania ihneď po príchode

 

3.3. Očkovanie proti tuberkulóze

BCG Vaccine SSI alebo BCG Bulbio — očkovať po Mantoux negatívnom teste ihneď po príchode — 1 dávka intradermálne

 

3.4. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A

Havrix Junior alebo Vaqta Junior — očkovať ihneď pri príchode 1 dávkou, preočkovať minimálne o 6 a maximálne o 18 mesiacov

 

3.5. Očkovanie proti chrípke

VaxiGrip alebo Influvac alebo Fluarix — očkovať 1 dávkou, najvhodnejšie v októbri a novembri, možno očkovať aj v čase zvýšenej aktivity chrípky

 

    Uvedené postupy očkovania majú odporúčací charakter, aby sa zabezpečila flexibilita pri prípadnej potrebe ich zmien.

 

    S pozdravom

(pečiatka Úradu verejného zdravotníctva SR)
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

    Na vedomie:

  • MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA — minister zdravotníctva SR
  • MUDr. Mário Mikloši, PhD. — štátny tajomník

 


Bankové spojenie:
7000135898/8180
Tel.: 00421 249 284 330 e-mail: jan.mikas@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 244 372 641 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 

 

Poznámka redakcie www.slobodaVockovani.sk:

    Vakcíny BCG Bulbio a VaxiGrip Junior nemajú v túto chvíľu na Slovensku platnú registráciu.