Recenzia knihy „Mysterium vitae — Život človeka v rukách človeka 2.“ katolíckeho bioetika ThDr. Reného Baláka, PhD.

05.03.2015 07:57

PaedDr. Janka Klieštiková

     

    Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku vydalo na sklonku roka 2014 zaujímavú vedeckú publikáciu katolíckeho morálneho teológa ThDr. Reného Baláka, PhD. pod názvom Mysterium vitae — Život človeka v rukách človeka 2..

    Autor sa v nej venuje mnohým dnes aktuálnym bioetickým dilemám, a zároveň tieto problémy rieši a hodnotí na základe súčasného bioetického diškurzu. Základom v ňom je rešpekt voči Bohu a jeho pravde. Vytyčuje si za cieľ ohlasovať kultúru života a evanjelia života, aby sa človek mohol opäť vrátiť k poslaniu, ktoré je v ňom od počiatku jeho existencie: slúžiť a chrániť dar života v duchu pravdy o sebe samom a o Darcovi všetkého života. V práci je použité množstvo odkazov na vedeckú a odbornú literatúru nielen teologického, filozofického, ale aj biomedicínskeho zamerania. Hoci autor siaha po háklivých témach, snaží sa ich uchopiť čo možno najcelistvejšie a najhlbšie. Preto je publikácia veľmi hodnotná nielen pre veriaceho kresťana, ale aj pre neveriacich, ktorí si ctia život ako taký.

    Autor rozoberá tieto témy, ktoré v mnohých prípadoch majú medzi sebou paralely a súvis:

 

https://www.TheologiaMoralis.info/Homo perfectus?

    V tejto stati poukazuje na genetické inžinierstvo, ktoré sa môže stať účinným inštrumentom na získanie totalitnej kontroly nad samotným človekom.

 

Homo nasciturus et abortus

    Tu sa autor zaoberá právom a postavením ešte nenarodeného človeka a problémom potratov. Kapitola odsudzuje hedonizmus a konzumizmus, no zároveň sa pozerá na danú tému z rôznych zorných uhlov.

 

Povinná vakcinácia

    Ako názov kapitoly napovedá, tu na vyše sedemdesiatich stranách skutočne veľmi výstižne a podrobne autor odpovedá na načrtnuté otázky, akými sú: Je legislatívne nanútená plošná vakcinácia správnou cestou? Neignorujú plošné vakcinačné programy iné faktory, ktoré mali reálny vplyv na ústup a výskyt daných chorôb? Neignoruje sa celá pravda o vakcinácii, ktorú z objektívneho hľadiska biomedicínske vedy dokonca ani nepoznajú? Možno ignorovať fakt, že vakcinačné programy sú reálnym biznisom farmaceutických koncernov? Ide tu skutočne o záujem na verejnom zdraví, ak je realitou farmaceutická lobby i vo vzťahu k politikom a zákonodarcom? Možno niektorým štúdiám o bezpečnosti vakcín uprieť vierohodnosť a objektivitu? Ako nabúra vzťah rodičov a pediatrov problém slobodného informovaného súhlasu? Patrí vôbec vakcinácia do rúk lekára, keďže sa nejedná o liečbu a nemožno vylúčiť aj negatívne následky? Sú vôbec riziká spojené s vakcináciou proporcionálne k dobru, ktoré sa deklaruje ako cieľ vakcinácie? Aké môžu byť relevantné dôvody na odmietnutie očkovania a čo uznanie výhrady svedomia? Má človek právo odmietnuť štátom nanútené zlo a zásah do jeho integrity? Čo môže eticky ospravedlniť aplikovanie chemických zlúčenín, majúcich negatívne medicínske konzekvencie, do ľudského organizmu? Prečo nikto neberie zodpovednosť za prípadné negatívne účinky na zdravie detských pacientov? Prečo sa manipuluje s pravdou bez predloženia empiricky zistených faktov? Prečo je stanovisko bioetickej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska ohľadom očkovania jednoznačne v priamom rozpore s Magistériom cirkvi? Ako možno nepriamo participovať na množstve chcených a cielene vyvolaných potratov za účelom získania bunkoých línií pre vakcíny? Ako možno celý tento proces desiatok potratov, ktorý bol vedecky naplánovaný, úmyselný a logisticky profesionálne riadený, akceptovať vo svedomí?

    Ešte mnoho zodpovedaných i nezodpovedaných otázok načrtol autor k tejto často diskutovanej téme. Ku koncu apeloval na odstránenie nespravodlivej legislatívy v našej spoločnosti (legislatívne násilie a nerešpektovanie základných ľudských práv, popretie slobody svedomia i náboženskej slobody, popretie práv pacienta na osobnú integritu a autonómiu, nedotknuteľnosť, právo neudeliť informovaný súhlas s úkonom vakcinácie) a menoval závažné bioetické i biomedicínske dôvody, pre ktoré by najmä veriaci rodič mal vakcináciu odmietnuť.

    V rámci reflexie tohto bioetického problému vzniká množstvo závažných otázok, na ktoré je veľmi ťažké dať odpovede, z dôvodu utajovania mnohých súvislostí s vakcináciou ako takou.

„Ukazuje sa, že mnoho oficiálnych tvrdení o vakcinácii nie je pravdivých a sú spornými z vedeckého hľadiska, a napriek novým vedeckým dôkazom, sú neustále ignorované varovania o negatívnych vedľajších účinkoch. Z toho vyplýva potreba dôkladného vedeckého výskumu celého vakcinačného programu ako aj jeho skutočne reálnych konzekvencií pre zdravie a život človeka.“

 

Transplantácie a perspektíva daru

    Nastoľuje otázky ako: Kto má vyjadriť súhlas v súvislosti s disponovaním orgánov zosnulého človeka? Akým spôsobom sa má toto vyjadrenie vykonať? Komu patria ostatky? Načrtá aj niektoré riziká, ktoré môžu vzísť z redukcie darcovstva do roviny komutatívnej výmeny.

 

Homo doloris et eutanasia

    Rozlišuje sa tu priama a nepriama eutanázia, vysvetľuje pojem neodvrátiteľná smrť a vyzdvihuje hodnota paliatívnej starostlivosti v prípade ťažko chorého pacienta. Z etického hľadiska je eutanázia „negáciou zmyslu prirodzenej smrti“ a výsledok jej akceptácie „spočíva v udomácnení väčšej sociálnej nenávisti, neistote a strachu, ak určitým ľuďom sa zverí moc nad životom iných, na ktorú nemajú a nemôžu mať právo“.

 

Kultúra smrti

    Autor opäť spomína kontinuálne rozšírenie umelého ukončenia tehotenstva, eutanáziu a zásadnú zmenu myslenia európskeho človeka v etickej rovine, čo sa odráža v negatívnom demografickom vývoji európskych národov. Poukazuje na korene tohto fenoménu.

 

Promócia života v médiách

    Autor dokladuje, že mediálna a verejná prezentácia problematiky rešpektovania ľudského života je zložitým a multidisciplinárnym problémom. Je to najdôležitejšia výzva stojaca pred človekom tretieho milénia, lebo súčasný stav v médiách, programovo orientovaný na šírenie kultúry smrti, je z hľadiska bioetiky i prežitia európskej civilizácie neudržateľný.

 

Záverom

    Morálny teológ René Balák o svojej práci píše nasledovné:

„Duchovná a morálna dráma súčasného človeka sa prejavuje najmä v bioetickej sfére, kde pomocou biomedicínskych vied chce kreovať nového človeka, ktorý bude dokonalejší, ako ten súčasný. Preto sa z bioetického zorného uhla vždy oprávnene skúma, či je biotechnologická ingerencia do psychosomatickej ľudskej štruktúry eticky správna, pričom sa bioetická reflexia vracia k otázke: kým je človek a na čom spočíva jeho ľudskosť, či bytostná podstata jeho ľudskosti?“

    Život človeka je dnes skutočne v rukách človeka, ako to oznamuje podtitul publikácie. A to nemusí vždy dopadnúť dobre...

    Túto skutočne hodnotnú prácu stojí za to si prečítať nielen každému veriacemu človeku, ale aj každému, kto zastáva významné funkcie v riadení a spravovaní nášho štátu a hlási sa ku kresťanským hodnotám.

    Bližšie informácie o knihe môžete získať na adrese:

  • info[zavináč]TheologiaMoralis[bodka]info
    (ochrana proti spam-botom. Nahraďte, prosím, „[zavináč]“ za znak „@“ a „[bodka]“ za znak „.“, t.j. za bodku, čím dostanete funkčnú e-mailovú adresu)

 

ThDr. René Balák, PhD.

    ukončil univerzitné štúdiá filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializačné doktorandské štúdiá v odbore morálnej teológie a etiky absolvoval na Katolicki Uniwersytet Lubelski v Lubline, kde mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in theologia morali. Vedeckovýskumne a pedagogicky sa angažuje najmä v odbore morálnej teológie a etiky na Slovensku i v zahraničí.