prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. „kritizuje“ článok Dr.med. Johanna Loibnera „Očkovanie — mravná povinnosť?“ v časopise Medizin und Ideologie 2/2015

06.09.2017 00:30

 

    Pôvodný e-mail z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Od: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. <jozef.glasa@szu.sk>
Komu: Dr. med. Bernhard Gappmaier <aerzteaktion@t-online.de>
Kópia: MUDr. Andrej Hrádocký <hradocky@nextra.sk>
Dátum: utorok 4.VIII.2015 o 13:41
Predmet: Prof. Jozef Glasa - Re: Článok Dr. med. J. Loibnera v M&I 02/2015 o očkovaní

 

Do láskavej pozornosti:

  • Dr. med. Bernhard Gappmaier, predseda, Europäische Ärzteaktion e.v. (EA)
    a cteným členom predsedníctva EA:
  • Dr. med. Rudolf Ehmann
  • Prof. Dr. Hans Schieser
  • Dr. med. Siegfried Ernst
  • Dr. med. R. Sellner
  • Dr. Winfried König

 


 

    Drahí kolegovia a priatelia (s niektorými z vás sa poznám osobne už roky),
 

    ospravedlňujem sa, že píšem v angličtine, ale nechcem strácať čas pokúšaním sa použíť moju nie až tak dobrú nemčinu…

    Po návrate z letnej dovolenky som si otvoril váš výborný časopis Medizin und Ideologie (Lekárstvo a ideológia), ktorý nášmu Ústavu stále posielate bezplatne (rovnako ako v predchádzajúcich rokoch vďaka láskavosti Dr. Ernsta st.). Som za to veľmi vďačný a považujem tento časopis za veľmi dobre spracovaný, užitočný a inšpirujúci. Je to veľmi vítané pravidelné doplnenie knižnice nášho Ústavu lekárskej etiky a bioetiky n.f. Mnohokrát ďakujeme!

    Bol som však naozaj prekvapený a veľmi ma zarmútilo, keď som si zbežne prečítal článok Dr. med. Johanna Loibnera o etike očkovania v čísle Medizin und Ideologie 2/2015.

    Nebudem tu zachádzať do podrobností, ani sa neuchýlim ku kritike, ale na moje skutočne nemilé prekvapenie je tento článok veľmi podobný článkom, ktoré často čítam za ostatné dva roky, napísaným činovníkmi tzv. proti-očkovacieho hnutia na Slovensku a inde vo svete. Považujem tieto články za strašne chybné a áno, aj nebezpečné. Obávam sa, že tento článok patrí medzi tie najhoršie články tohto druhu, aké som kedy videl… Napriek tomu som schopný pripustiť úprimnosť pisateľa tohto článku, rozhodne však NIE dostatočnosť jeho lekárskeho vzdelania, keď píše takéto zavádzajúce, mylné riadky… Je mi ľúto, že to takto musím povedať.

    Silne verím, že tento článok si vyžaduje múdre stanovisko redakcie a potrebné opravy by mali byť zverejnené ako errata podľa mňa čo najskôr. Inak je dobré meno (profesionálne a tiež etické) vášho časopisu vážne ohrozené.

    Ako váš dlhoročný priateľ, „pro-lifer“ a „žiak“ Dr. Ernsta st. cítim povinnosť napísať vám o týchto mojich obavách čo najskôr.

    Ospravedlňujem sa, ak vám moja výzva znie trochu „emocionálne“. Nižšie nájdete určité vysvetlenie…

 

    Na skoré počutie/odpoveď sa teší a s vrúcnym priateľským pozdravom zostáva

Váš  Jozef Glasa

 


 

P.S.: Len stručne:

    Na Slovensku s veľkým úsilím (naozaj náramná práca!) s tým (t.j. s tzv. proti-očkovacími („anti-vax“) činovníkmi) bojujeme od zhruba apríla (cz: dubna) 2013, a to z najpevnejšieho pro-life stanoviska a z pro-life uhla pohľadu. „Diagnostikovali“ sme sami pre seba počiny týchto „anti-vax“ ľudí ako skutky „kultúry smrti“, „pro-choice“ / „proti-životu“ (čo je „nomen-omen“, napr. hlavná „anti-vax“ skupina na Slovensku sa volá „Sloboda v očkovaní“).prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. a jeho sponzori

    Pretože nás Konferencia biskupov Slovenska (KBS) požiadala o odbornú radu a rovnako tak aj dobrí ľudia z pár ďalších cirkví, s ktorými si udržiavam dobré vzťahy (bolo to postavené ako vážna otázka svedomia!!!), skutočne sme študovali otázku očkovania do značnej hĺbky: z hľadiska lekárskeho, verejného zdravia, epidemiologického, ako aj etického, teologického a politického. Radili sme sa s mnohými naozaj dobrými ľuďmi po celom svete (a áno, našli sme pomerne veľa dezinformácií medzi činovníkmi (nie však medzi skutočnými pro-life lekármi-odborníkmi) pro-life hnutia na Slovensku i inde vo svete, obzvlášť medzi teológmi a niektorými kresťanskými „etikmi“ (zrejme narážka na ThDr. Reného Baláka PhD. — pozn. prekl.).

    Osobne som na tejto téme veľa pracoval aj v rámci Slovenskej národnej bioetickej komisie, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory atď. (vskutku náramný kus práce!). „Anti-vax“ ľudia dostali túto vec pred Ústavný súd Slovenskej republiky, čím chceli úplne zničiť systém pravidelného (na Slovensku povinného) očkovania (nie, nebojovali sme za žiadne doplnkové, komerčnejšie očkovanie, ako napr. proti HPV, ale len za skutočne lekársky indikované pravidelné (povinné) očkovanie) a nastoliť na tomto poli „úplnú slobodu“. Ústavný súd nedávno — na naše milé prekvapenie — rozhodol, že zákon, ustanovujúci pravidelné (povinné) očkovanie na Slovensku (a ministerské vyhlášky, upresňujúce tento zákon) je (sú) bezpochyby „ústavné“.

    Aby som to skrátil (mohol by som o tom prednášať hodinu-dve…), áno, KBS, ktorá je úplne a aktívne pro-life, vydala silné stanovisko na podporu pravidelného (povinného) očkovania na Slovensku a áno, tvrdí v ňom, že považuje za morálnu povinnosť rodičov poskytnúť svojim deťom lekársky indikované pravidelné očkovanie (a áno, naši biskupi si za to vyslúžili kopu „internetovej nenávisti“…). Po lete by sme, dúfam, mali mať anglický preklad tohto stanoviska.

 


 
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
 
# Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (www.szu.sk)
. Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie
. Ústav zdravotníckej etiky

Limbová 12, 83303 Bratislava, Slovensko
tel.: +421 259 370 769
mobil: +421 905 208 146
 
# Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. (www.bioethics.sk)
Vysoká 32, 81106 Bratislava, Slovensko
e-mail: jozef.glasa@s zu.sk, jozef_glasa@yahoo.c om

 

 

Komentár prekladateľa

    Je vskutku podivuhodné, ako elegantne vie prof. Glasa používať techniku „zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“, keď na jednej strane sám schvaľuje (ba dokonca povinne nariaďuje (nielen) všetkým kresťanom-katolíkom!) používanie vakcín, vyvinutých/vyrobených pomocou bunkových tkanív, pochádzajúcich z umelých potratov (čím de facto schvaľuje umelé potraty pre účely lekárskeho výskumu/výroby), ale na druhej strane nazýva tých, čo to neschvaľujú a nechcú sa na tom nijak podieľať (napr. mňa) zástupcami „kultúry smrti“ a sám sa prehlasuje za zástupcu „kultúry života“ („pro-life“), a to napriek tomu, že môj postoj je (na rozdiel od jeho postoja) plne v súlade s ťažiskovými bioetickými dokumentmi a mravoučnými pravidlami Katolíckej cirkvi.

    Všimnite si tiež, ako hromadne dehonestuje všetkých odporcov umelých potratov pri vývoji/výrobe vakcín, ale nie je pritom schopný uviesť jediný vecný argument na podporu svojich tvrdení a negatívnych nálepiek. Toto je inak typická vizitka prof. Glasu: totálna absencia vecných argumentov, len samé urážky a nadávky na oponentov.

    Pozoruhodné je tiež, ako veľmi sa prof. Glasa namakal na tom, aby (pomocou ním navrhnutých stanovísk menovaných ustanovizní) ovplyvnil Ústavný súd SR smerom k v skutočnosti protiústavnému rozhodnutiu, priaznivému však pre sponzorov prof. Glasu (viď obrázok vyššie).

    Úplne fascinujúca je ale Glasova „dedukcia“, že keď máme názov „Sloboda v očkovaní“, tak („nomen-omen“ = „aké meno, taký osud“) budeme určite „pro-choice“, čiže za (domnelú) slobodu voľby pre tehotné ženy, či (ne)spáchajú umelý potrat, rozumej: zabitie rastúceho života, ktorý sa nemá najmenšiu šancu akýmkoľvek spôsobom brániť. Sloboda je však slobodou len potiaľ, pokiaľ svojou slobodou nejakým zásadným spôsobom neobmedzujeme/neničíme slobodu (či dokonca holý život) iného človeka. No a toho potracovaného potenciálneho bábätka sa na jeho vôľu (slobodu) nikto nepýta, takže tu (u „pro-choice“ stúpencov) nie je reč o slobode, ale len o svojvôli (bezohľadnej voľbe). Lenže presne o to isté ide aj u tých, čo povinne nariaďujú očkovanie: tiež sa nepýtajú na vôľu (slobodu) tých, ktorým to nariaďujú (častokrát — ak nie väčšinou — v ich neprospech), a teda sú v zásade roveň zástancom „pro-choice“. Naopak: my (na rozdiel od prof. Glasu) nikomu neupierame slobodu (ne)očkovať a nikomu nesiahame na život (a už vôbec nie totalitným štátnym násilím). Nie je to teda paradoxne práve prof. Glasa (a nie my), kto tu v skutočnosti hlása „kultúru smrti“, teda de facto „kultúru neslobody“?

    Pritom jeho faktické dehonestovanie slobody (ako jednej z najvyšších hodnôt a darov od Boha) je v príkrom rozpore ako s učením Ježiša Krista (viď napr. Gal 5:1,13: „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! … Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia.“), tak aj s učením Katolíckej cirkvi, zapísaným v Katechizme, napr. čl. 1730 či 1738:

    „Človek je rozumová bytosť a tým je podobný Bohu; bol stvorený slobodným v rozhodovaní a pánom svojich činov.“

    „Sloboda sa realizuje vo vzťahoch medzi ľuďmi. Každý človek je stvorený na Boží obraz, a teda má prirodzené právo, aby bol uznávaný ako slobodná a zodpovedná bytosť. Táto povinnosť vážiť si každého zaväzuje všetkých. Právo na používanie slobody (čiže právo slobodne rozhodovať a konať) je neoddeliteľnou požiadavkou dôstojnosti ľudskej osoby najmä v morálnej a náboženskej oblasti.“

    A o to tu práve ide. Nikto (ani prof. Glasa, ani KBS) nemá právo nariaďovať nikomu (ani katolíkom, ani nikomu inému), aby konali proti svojej viere a morálke, proti svojmu svedomiu. Napriek tomu ale práve to (prof. Glasom z väčšej časti navrhnuté) stanovisko KBS k očkovaniu robí — v príkrom rozpore s mravoukou Katolíckej cirkvi i v príkrom rozpore s učením Ježiša Krista.

    Takže kto tu je Anti-Krist(us) (proti Kristovi)? Kto tu je zástancom „kultúry smrti“?

    (Láskavý čitateľ si určite odpovie aj sám.)

Ing. Marián Fillo

 

Poznámka redakcie:

    K tomuto článku viď tiež tieto články:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.