Pripomienky Národného bezpečnostného úradu k pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.

03.04.2010 04:32

 

1. Spoločná pripomienka k novelizačným bodom 2 a 10

       Odporúčame navrhované ustanovenie bodu 2 a bodu 10 vypustiť.
       Odôvodnenie: Upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj prijatých medzinárodnoprávnych záväzkov, k dodržiavaniu ktorých sa Slovenská republika zaviazala, nemôžu byť povinnosti ukladané inak, ako zákonom alebo na základe zákona. Sme si vedomí ustanovenia § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého môže Úrad verejného zdravotníctva nariadiť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3 zákona, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nie je však prípustné, aby povinnosti osobám boli ukladané očkovacím kalendárom, ktorý v žiadnom prípade nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, môže byť menený, dopĺňaný a akokoľvek inak upravovaný na základe svojvôle štátnych orgánov bez toho, aby sa osoba, ktorej sa má určitá povinnosť týkať, o tejto povinnosti relevantným spôsobom dozvedela. Domnievame sa, že ak je predkladateľovým záujmom docieliť (aj podľa dôvodovej správy k novelizačným bodom 7 a 8 návrhu vyhlášky) jednoznačnosť a nespochybniteľnosť povinného očkovania zo strany povinných subjektov, zakotvením ustanovení bodov 2 a 10 dosiahne presný opak. V tejto súvislosti upozorňujeme na domnienku zakotvenú v § 2 zákona č. 1/1993 Zb. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
       Zároveň upozorňujeme, že Slovenská republika ako členský štát Rady Európy, je viazaná Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z.). Podľa článku 5 uvedeného Dohovoru sa „zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas“. Je nespochybniteľné, že očkovanie je zásahom v oblasti zdravia. Článok 26 síce pripúšťa obmedzenia výkonu práv uvedených v Dohovore, ale iba zákonom. V žiadnom prípade teda nemôže byť povinnosť podrobiť sa určitému očkovaniu zakotvená v akte, ktorý nemá normatívnu povahu (teda v očkovacom kalendári) a následne na základe očkovacieho kalendára aj vynucované plnenie povinnosti pod hrozbou sankcie
       V prípade, že predkladateľ zotrvá na navrhovanom znení a zakotví ukladanie očkovaní inak, než všeobecne záväzným právnym predpisom, vystavuje sa riziku konania podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky.

 

2. Spoločná pripomienka k novelizačným bodom 7 a 8

       Odporúčame upraviť navrhované zmeny ustanovení tak, aby zohľadňovali prípady, kedy sa očkovanie nemôže vykonať v ustanovenom 3., 5. a 11. mesiaci života, resp. v 15. a najneskôr 18. mesiaci života. Aj samotný zákon pripúšťa, že existujú závažné zdravotné alebo iné lekárom zdôvodnené prípady, kedy sa očkovanie nemôže vykonať v určenom čase (akútne ochorenie, chronické ochorenie, operácie pri vrodených vývojových chybách atď.), kedy je očkovanie vyslovene kontraindikované. V prípade, že bude v ustanoveniach zakotvená navrhovaná úprava, nie je jednoznačné, aký ďalší postup má lekár zvoliť, ak dieťa nemôže byť napr. v 3. mesiaci života očkované. Znamená uvedené, že ak dieťa nemôže byť v 3. mesiaci očkované pre kontraindikáciu, tak ak kontraindikácia pominie o dva mesiace, už nemusí byť očkované vôbec? Odporúčame napríklad upraviť možnosť primeraného posunutia očkovania v odôvodnených prípadoch na neskôr, a to s primeranými časovými rozostupmi od jednotlivých očkovaní.