Prehľad volebných programov politických strán, kandidujúcich vo voľbách do NR SR 2016, ohľadne povinného očkovania a alternatívnej medicíny — 2x DOPLNENÉ

29.02.2016 15:20

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 24.I.2016 o 1320 a následne doplnený 27.II.2016 o 2043 o vyjadrenia zástupcov strán/hnutí KDH, SNS, SMER-SD, SMK, #Sieť a OĽaNO pre www.rodinka.sk. Potom boli 29.II.2016 o 1520 doplnené úryvky z programov strán č. 3 a 19, zverejnených až po vydaní pôvodného článku.

 

ilustračný obrázok: budova NR SR    Hoci som poslal všetkým politickým stranám, ktoré kandidujú vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), čo prebehnú v sobotu 5.III.2016, zoznam otázok (dotazník), nerobím si ilúzie, že všetky aj odpovedia, ako neodpovedali všetky ani pri minulých voľbách do NR SR v roku 2012. Preto som sa pozrel aj na volebné programy jednotlivých strán, ako ich majú zverejnené na svojich internetových stránkach dnes, tzn. v nedeľu 24.I.2016.

 

1. TIP

    Vo volebnom programe strany TIP  toho v kapitole Zdravotníctvo nie je o očkovaní, prevencii či alternatívnej medicíne zhola nič:

„Vytvoriť systém doplnkového zdravotného poistenia.

    Vytvoriť štatút rodinného lekára a zvýšiť kompetencie všeobecným lekárom.

    Zaviesť projekt eHealth do plnej prevádzky k januáru 2018.

    Zvýšiť platy zdravotným sestrám.

    Zvýšiť počet špecializovaných pracovísk ambulantnej a jednodňovej starostlivosti, aby nemocnice plnili hlavne svoje ústavné poslanie.“

    Pritom z projektu eHealth (plná elektronizácia a prístupnosť na internete všetkých zdravotných záznamov) mi behá mráz po chrbte.

    Inak Google sa tvári že nikde na stránke strany TIP nie je o očkovaní žiadna zmienka.

 

2. Strana moderného Slovenska (SMS)

    Nemá na svojej stránke zvlášť stránku s volebným programom, ale len Princípy programu. V nich o zdravotníctve prakticky nič nie je. Google našiel na stránke SMS jedinú zmienku o očkovaní, ktorá bola v prehľade nadštandardných služieb jednotlivých zdravotných poisťovní a nie je z nej celkom jasný postoj strany k očkovaniu:

"Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka:

 • ako nadštandart niektoré očkovania a vyšetrenia, ktoré by mali byť štandardom."

    Z toho, že nejaké dnes „nadštandardné“ očkovania by mali byť vraj štandardom, možno usudzovať o pozitívnom vzťahu k očkovaniu, ale nechcem činiť unáhlené závery.

 

3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-Nova)

    V čase vydania pôvodného článku (24.I.2016) hnutie OĽaNO nemalo na svojej stránke niečo, čo by bolo označené za volebný program. Malo len Ciele a vízie hnutia, v ktorých je o zdravotníctve len vágna poznámka ohľadne korupcie:

Dobrý život

... Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.“

a ešte Zmluvu so Slovenskom, kde nájdeme len zmienku o financovaní zdravotníctva:

21. PENIAZE NA ZDRAVIE, NIE TUNELOVANIE
Výrazne obmedzíme zisk zdravotných poisťovní a každý rok investujeme 100 miliónov eur do obnovy nemocníc.“

    Neskôr hnutie OĽaNO doplnilo aj volebný program. V ňom nájdeme v kapitole „2. Vzdelávanie a šport“, podkapitole „Učiteľ — kľúč k dobrému vzdelaniu“ v bode 16:

„Ďalšie benefity pre učiteľov, ako napríklad služobnébyty, psychohygienické tréningy, relaxačné a študijné pobyty,bezplatné očkovanie pre učiteľov, ktorí o to majú záujem (napr. chrípka, hepatitída, rotavírusy, rubeola).“

    Našťastie to nemá byť povinné, ale len pre tých, čo majú záujem. Každopádne ma tam pobavili tie rotavírusy, keďže obe dostupné vakcíny (a nakoľko viem, ani inde vo svete iné dostupné nie sú) sú určené len pre dojčatá, menovite:

 • Rotarix:
  Rotarix je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6 do 24 týždňov
 • Rotateq:
  RotaTeq je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6 týždňov do 32 týždňov

    Žeby medzi učiteľmi boli dojčatá do 32 týždňov? :-)

    Ďalšia (a posledná) zmienka o očkovaní vo volebnom programe OĽaNO je v kapitole „10. Rómska problematika“ v bode 35:

„Podpora vysokej miery zaočkovanosti detí v SZP [sociálne znevýhodnenom prostredí] a zlepšenie detekcie lokálnych epidémií s cieľom zníženia výskytu infekčných ochorení v MRK [marginalizovaných rómskych komunitách] a ich okolí.“

    Ak sa tvorcovia volebného programu OĽaNO domnievajú, že riešením vyššej chorobnosti Rómov napr. na žltačku typu A je vyššia zaočkovanosť, tak by som si dovolil upozorniť, že nedostatočná hygiena (ktorá je hlavným dôvodom šírenia žltačky typu A) je rizikovým faktorom aj mnohých ďalších ochorení, vrátane takých, proti ktorým žiadne očkovanie nie je dostupné, takže na riešenie tohto problému idú z nesprávneho konca.

    Pre www.rodinka.sk sa hnutie OĽaNO na margo povinného očkovania vyjadrilo úsečne:

„Zmeny v tejto oblasti neplánujeme.“

 

4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS-Ľudo Kaník)

    Vo volebnom programe tejto strany nájdeme k zdravotníctvu nasledovné:

KVALITNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

    Budeme presadzovať dlhodobý koncept stratégie rozvoja zdravotníctva spoluprácou s ďalšími politickými stranami aj naprieč politickým spektrom.

 • presadíme zmenu spôsobu financovania zdravotných poisťovní (zavedenie jasne definovanej a v percentách určenej odmeny za činnosť a správu zdravotnej poisťovne včítane zisku; obdobne ako pri DSS v dôchodkovom systéme; znemožníme odlievať dopredu nedefinované objemy prostriedkov z poistenia do zisku)
 • zavedieme rovnakú sadzbu odvodov za poistencov štátu s ostatnými poistencami. Odstránime tak stav, keď štát platí menej za svojich poistencov ako zamestnávatelia a občania. To zároveň umožní významné zníženie výšky zdravotných odvodov u poistencov platených zamestnávateľmi a SZČO
 • zavedieme maximálny vymeriavací základ pri platbe zdravotných odvodov
 • vďaka predchádzajúcim bodom dôjde k výraznému posilneniu zdrojov pre financovanie zdravotnej starostlivosti, čo umožní:
 • odstrániť limity na zdravotnícke výkony u poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti
 • lepšie ohodnotíme výkony zdravotného personálu a vytvoríme priestor pre výrazný rast platov
 • presadíme elektronizáciu zdravotníctva bez nezmyselného predražovania a duplicitných systémov
 • budeme presadzovať dôsledný boj proti predražovaniu nákupov v zdravotníctve zavedením cenového porovnávania vo verejnom obstarávaní a referencovaním cien zdravotných pomôcok a prístrojov
 • zavedieme skutočnú voľbu lekára zavedením povinností pre zdravotné poisťovne preplatiť výkony aj nezazmluvnených lekárov
 • definujeme štandard zdravotnej starostlivosti, plne hradenej z poistenia a nadštandardu plateného z pripoistenia“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne ani slovo.

 

5. Šanca

    Volebný program strany Šanca konečne obsahuje zmienku o očkovaní, tá ale väčšinu čitateľov tohto webu asi nepoteší:

7. VÝKONNÉ A TRANSPARENTNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Dnešný stav: Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre. Napriek tomu, že v porovnaní podielu výdavkov na zdravotníctvo k HDP sme pred Poľskom či Maďarskom, pri existujúcich zdrojoch nie sme schopní poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť pre veľký rozsah korupcie v systéme. Slovensko má najkratšiu dĺžku zdravého života v EÚ, málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti – vo všetkých porovnaniach v rámci EÚ je na chvoste. Drahou liečbou nahrádzame neexistujúcu prevenciu a zlyhávame preto v boji s najrozšírenejšou civilizačnou chorobou – Ischemickou chorobou srdca. Väčšina pacientov aj zdravotníkov nie je so zdravotníctvom spokojná, no stojí nás stále viac prostredníctvom daní, odvodov aj v hotovostných platbách. Ak nezmeníme súčasný systém, bude nás zdravotníctvo stáť stále viac.

Náš cieľ: Chceme zásadnou zmenou prebudovať zdravotníctvo na transparentne financované, manažované v prospech a z perspektívy pacienta, dosahujúce výsledky na európskej úrovni pri ochrane verejného zdravia. Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov spravodlivo ohodnotení.

Kroky:

 • Poriadok a transparentnosť – Urobíme poriadok v poplatkoch – stanovíme, za čo je možné vyberať poplatky a v akej výške, zavedieme transparentnosť v hospodárení nemocníc ich transformáciou. V čo najkratšom čase zavedieme spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov v nemocniciach – systém platby za diagnózu (DRG). Urýchlene zavedieme elektronické zdravotníctvo (eHealth), ktoré zvýši bezpečnosť pacienta a odstráni nepotrebné predpisovanie liekov a vyšetrení. Zavedieme porovnávanie cien nakupovanej prístrojovej techniky so susednými krajinami, aby CTčko nestálo u nás dvakrát viac.
 • Motivácia ľudí k prevencii – Niektoré nadštandardné výkony budú zadarmo pre tých, ktorí absolvujú preventívne prehliadky. Plnú výšku sociálnych dávok podmienime absolvovaním preventívnych prehliadok a očkovaní u detí.
 • Kvalita starostlivosti a bezpečnosť pacientov – Stanovíme, čo je štandardná starostlivosť a zavedieme meranie a zverejňovanie kvality.
 • Lepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti – Zabezpečíme nepretržite dostupnú lekársku pohotovosť, ktorú budú zdravotníci slúžiť dobrovoľne a za adekvátnu odmenu. Zlepšíme dostupnosť ambulancií v regiónoch a zatraktívnime všeobecné ambulancie pre mladých lekárov zmenou spôsobu ich financovania.
 • Spokojnosť pacientov a zdravotníkov – Zavedieme poistenie podľa výberu – každý pacient si vyberie ročný poistný plán, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Za rovnaké peniaze ako platí do poisťovne v súčasnosti, bude mať pacient v zmluve s poisťovňou uvedený nárok – čo, kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať. Stanovíme maximálne čakacie lehoty na všetky plánované vyšetrenia a výkony. Presadíme spravodlivé ohodnotenie zdravotníkov, nemocníc a ambulancií, ktoré bude naviazané na náročnosť poskytovanej starostlivosti, jej kvalitu a spokojnosť pacientov. Získame zdroje na modernizáciu zdravotníctva prostredníctvom eurofondov a PPP projektov.
 • Nižšie nákladyOchránime pacientov pred rastúcimi doplatkami. Presadíme zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Rozšírime ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie poplatky v zdravotníctve. Umožníme pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti, vybaví to za nich zdravotná poisťovňa.
 • Sociálno-zdravotné služby pre dlhodobo chorých – Vytvoríme systém starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát podporí vytvorenie siete zariadení, ktoré občanovi zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, kde vytvoríme podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí.“

    Spolu s podporou eHealth to teda môžeme zhrnúť ako viac orwellovskej totality v slovenskom zdravotníctve. Takže Šanca u mňa osobne nemá šancu.

 

6. Sme rodina

    Hnutie Borisa Kollára toho v svojom volebnom programe o zdravotníctve veľa nemá:

3. Zrušenie doplatkov za lieky pre deti do troch rokov a pre dôchodcov

    Je všeobecne známe, že Boris Kollár už dlhé roky nezištne pomáha ľuďom, ktorí ho prosia o pomoc. Veľká časť tejto jeho pomoci smeruje práve pre dôchodcov, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje plnohodnotný život a dôstojný dôchodok. Mnohí nemajú na doplatky liekov a teda doplácajú na nedostatočnú starostlivosť o svoje zdravie. V parlamentných voľbách 2016 chceme tejto generácii našich rodičov a starých rodičov uľahčiť život.

    Zdôvodnenie: Dôchodcovia si celý život platili dane a zdravotné poistenie. Je nespravodlivé, aby teraz museli doplácať na lieky iba preto, že oligarchovia a finančné skupiny zdravotníctvo rozkrádajú a vyvážajú z neho peniaze mimo Slovenska, najmä do daňových rajov. Chceme tiež podporiť rodiny s malými deťmi do troch rokov, pretože sú ekonomicky najohrozenejšie, keďže v nich väčšinou pracuje iba jeden z rodičov.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne ani slova. Ani Dr. Google nenašiel na stránke tohto hnutia nič o očkovaní.

 

7. Strana zelených Slovenska (SZS)

    SZS prekvapivo vo svojich 7 bodoch pre krajšie a zdravšie Slovensko nemá vôbec nič o zdravotníctve. A ani Dr. Google nenašiel na celej stránke nič o očkovaní.

 

8. Koalícia Spoločne za Slovensko

    Jediná oficiálne registrovaná volebná koalícia v týchto voľbách si dala ako volebný slogan:

„Vyliečime našu chorú spoločnosť.“

    Napriek tomu však v jej volebnom programe (inak extrémne stručnom) niet žiadnej zmienky o zdravotníctve. Ani Dr. Google nenašiel nič o očkovaní na stránke tejto koalície.

    Keď sa pozrieme na programy jednotlivých strán tejto koalície, Slovenská ľudová strana (SĽS) má stránku, čo vyzerá ako z prehistórie internetu. S takouto prezentáciou niet divu, že zatiaľ vo voľbách neoslovila nikdy viac než 0,2% voličov. K očkovaniu sa mi nepodarilo nájsť na stránke SĽS ani s pomocou Googlu vôbec nič.

    Právo a spravodlivosť (PaS) má naproti tomu sviežu stránku na úrovni doby. Má tam uvedené aj „Desatoro“, v ktorom je jedna veta k zdravotníctvu:

„9. Zdravotnícka starostlivosť bude spravodlivo zabezpečená zavedením spoluzodpovednosti a zdanenia rizikových a život ohrozujúcich tovarov, čím sa zabezpečí aj financovanie zdravotníctva.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne ani slovo. Ani vygoogliť čokoľvek o očkovaní na stránke PaS sa mi nepodarilo.

    Nový parlament (NP) má modernú stránku, ktorá ako keby z oka vypadla stránke celej koalície. Prvý dojem však kazí skutočnosť, že u veľkej väčšiny položiek v menu sa vám po kliknutí na ne nezobrazí nič viac než nadpis. Nie je tomu inak ani v prípade Dvanástoro / Zdravotníctvo. :-( Google taktiež nenašiel nič o očkovaní na stránke NP.

 

9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDA-MKDSZ)

    Maďarské texty na stránke MKDA/MKDSZ som nepreskúmal, lebo neviem po maďarsky. Našťastie, MKDA má aj slovenskú verziu svojich Strategických cieľov. O zdravotníctve v nich nájdeme:

VII. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

    Profesionalita a rešpekt. Našim najväčším bohatstvom je udržanie si zdravia a v záujme jeho prinavrátenia musíme zabezpečiť, aby boli v zdravotníckych zariadeniach prítomní lekári s dostatočnou odbornou kvalifikáciou a v dostatočnom počte. Prirodzene toto možno dosiahnuť dostatočným finančným ohodnotením kvalifikovanej práce, resp. jedine takýmto spôsobom možno zabrániť hromadnej migrácii lekárov a zdravotných sestier.

    Moderná starostlivosť. Vybavenie nemocníc a sociálnych zariadení je potrebné neustále modernizovať. Pre každého občana musí byť zabezpečená rovnocenná lekárska starostlivosť.

    Prevencia. Väčší dôraz je potrebné klásť na prevenciu ochorení a na výchovu k zdravému životnému štýlu. Prevencia je totiž oveľa lacnejšia ako liečba. To isté sa týka aj užívania omamných látok a narkotík.

    Kresťanská charita. V zdravotníctve a v boji proti drogovej závislosti je tiež potrebné zvýšiť účasť kresťanských organizácií, pretože skúsenosti poukazujú na to, že najväčšie úspechy v tejto oblasti dokážu dosiahnuť práve oni.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne ani slovo. S odstavcovm o prevencii v zásade súhlasím, len otázkou je, či náhodou MKDA za jedinú prevenciu prenosných ochorení nepovažuje očkovaniu. V takom prípade by som mal s jej programom vážny problém.

    Dr. Google taktiež nenašiel na stránke MKDA nič o očkovaní (teda v slovenčine nič — v maďarčine neviem).

 

10. Vzdor — strana práce

    Táto (jej vlastnými slovami) „marxisticko-leninská strana“ má vo svojom volebnom programe k zdravotníctvu toto:

4. Dostupnosť kvalifikovanej, bezplatnej zdravotnej starostlivosti

    Zdravie nemôže byť tovarom, pretože je základnou prirodzenou potrebou človeka. Preto každému občanovi musí byť poskytnutá celoživotná kvalifikovaná a bezplatná zdravotná starostlivosť. Zdravie spoločnosti musí byť na prvom mieste. Zo zdravotníctva musia byť odstránené všetky skupiny ktorých cieľom je parazitovať a priživovať sa na ňom.

    Zdravie nieje tovar — zdravotníctvo nesmie byť oblasťou drancovania.

a tiež:

ZDRAVOTNÍCTVO

 • Vyhnať súkromný sektor zo zdravotníctva do najväčšej možnej miery.
 • Zrušiť súkromné zdravotné poisťovne. Všetky odvody použiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Poisťovňa nesmie mať štatút akciovej spoločnosti.
 • Pracovať na vývoji a technickom výskume, ktoré zabezpečia výrobu liekov, zdravotníckych prístrojov a služieb, bez využívania súkromných firiem.
 • Bezplatné a dostupné zdravotníctvo.
 • Zaviesť jasné štandardy pri výkone prác a dodržiavanie pracovnej doby lekárov a sestier. Zabezpečiť prepustenie personálu, ktorý hrubo porušil štandardy.
 • Určenie maximálneho platu riaditeľa a manažmentu poisťovne.
 • Zrušiť priamu i nepriamu reklamu v zdravotníctve.
 • Zrušiť sponzorstvo a prednostné vyšetrenie.
 • Kúpeľníctvo vrátiť do rúk štátu. Musí slúžiť pracujúcej triede z dôvodu psychického a fyzického zaťaženia.

Opatrenia proti úplatkom:

 • už v podmienkach kapitalizmu ozrejmovať nemorálnosť a škodlivosť úplatkárstva,
 • už v rámci kapitalistického práva a zákonov zaviesť maximálnu možnú kontrolu nad financiami v zdravotníctve a zdravotných poisťovniach,
 • pôsobiť na pacientov v tom smere, aby sa nebáli úplatkárstvo a nekvalitnú zdravotnú starostlivosť oznamovať,
 • v rámci platných zákonov dôsledne postihovať úplatkárstvo a nekvalitnú zdravotnú starostlivosť,
 • v socialistickej spoločnosti tieto v kapitalizme čiastkové riešenia ďalej upevniť a rozvíjať pre úplné odstránenie terajších problémov v zdravotníctve,
 • v socialistickej spoločnosti využívať jej politické orgány na otvorené a verejné pranierovanie spomínaných neduhov v zdravotníctve, tak na strane lekárov, ako aj pacientov,
 • v socialistickej spoločnosti pomocou prísnej celospoločenskej kontroly nad zdravotníctvom, financovaním zdravotníctva plne z verejných prostriedkov, odstránením  súkromného  vlastníctva a podnikania v zdravotníctve, úplne odstrániť všetky ekonomické pohnútky k úplatkárstvu.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne ani slova. Dr. Google však našiel na stránke Vzdoru pár zmienok o očkovaní:

 

11. Most-Híd

    Program strany Most-Híd je tak obsiahly, že mu strana vyhradila samostatnú stránku. Samotný program pre zdravotníctvo vydá svojim rozsahom na podrobnú odbornú analýzu, a tak ho sem nebudem kopírovať celý. Faktom však je, že napriek veľkému rozsahu v ňom nie je nič o očkovaní a alternatívnej medicíne. Ani Google nič o očkovaní v programe Most-Híd nenašiel.

    Program si všíma viaceré systémové nedostatky v slovenskom zdravotníctve, vrátane financovania/odmeňovania, kontroly kvality, či nadspotreby liekov. Potešili ma zmienky o podpore „zdravia tak, aby umožnila občanom a komunitám prevziať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie“ či o zmene „spôsobu života mladých ľudí“. Nepotešila však zmienka o pokračovaní „v realizácii projektu elektronického zdravotníctva eHealth“. Zdá sa, že ani Most-Híd si neuvedomuje obrovské bezpečnostné riziká, ktoré plná elektronizácia zdravotníctva obnáša. Ledaže by úmyselne šiel na ruku orwelliánom, tzn. kontrole obyvateľstva vždy, všade a vo všetkom.

 

12. Slovenská národná strana (SNS)

    Program SNS pod názvom Košické programové tézy pre Slovensko obsahuje o zdravotníctve prevažne len málo konkrétne frázy:

5. Zdravý štát
5.1. Slovenská republika vychádza z poznania, že zdravie človeka je základným predpokladom pre jeho šťastný život a zdravá populácia je hybnou silou zdravého štátu.
5.2. Slovenská republika podporuje ochranu a obnovu životného prostredia nielen pre zachovanie prírodného dedičstva, ale aj ako významnú investíciu s perspektívou zdravého vývoja súčasných aj budúcich generácií.
5.3. Slovenská republika garantuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých svojich občanov.
5.4. Slovenská republika nad rámec garantovanej zdravotnej starostlivosti vytvára predpoklady pre zvýšenie dostupnosti kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom viaczdrojového financovania.
5.5. Slovenská republika zabezpečuje efektívne a zodpovedne svoje povinnosti v oblasti podpory a financovania národných zdravotných programov.
5.6. Slovenská republika zabezpečuje dostupnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom len jednej štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá je verejnoprávnou inštitúciou bez možnosti vytvárania zisku.
5.7. Slovenská republika bojuje proti všetkým druhom závislostí, ktoré poškodzujú zdravie jej obyvateľov.
5.8. Slovenská republika podporuje a propaguje zdravý životný štýl, životosprávu a všestranný rozvoj telesnej kultúry občanov ako prevenciu pred chorobnosťou.
5.9. Slovenská republika systematicky podporuje rozvoj amatérskeho, výkonnostného a profesionálneho športu ako predpokladu zdravej a kultúrnej spoločnosti.“

    Rozhodne poteší, že SNS „podporuje a propaguje zdravý životný štýl, životosprávu a všestranný rozvoj telesnej kultúry občanov ako prevenciu pred chorobnosťou“. Neskoršie ešte v programe SNS nájdeme:

„6. Poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť v SR jednou štátnou neziskovou zdravotnou poisťovňou. Definitívne ukončiť transformáciu zdravotníckych zariadení a určiť stabilnú sieť zdravotníckych zariadení.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne však ani slova. Dr. Google však našiel túto zmienku o očkovaní na stránke SNS:

„... dodal podpredseda SNS Štefan Zelník. Podľa neho je povinnosťou štátu prijať také legislatívne pravidlá ohľadom prevencie (oblasť očkovania, pracovného prostredia, výživy obyvateľstva i životného prostredia), ktorých jediným cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva.“

    Toto môjmu uchu znie mimoriadne podozrivo, nemôžem si pomôcť. Navyše pre www.rodinka.sk sa podpredseda SNS MUDr. Štefan Zelník vyjadril:

„Povinné očkovanie najmä v súčasnej dobe, keď narastá počet migrantov v Európe z hľadiska prevencie je potrebné zachovať.“

 

13. Odvaha — veľká národná a proruská koalícia

    Volebný program Odvahy je stručný a oblasti zdravotníctva sa v ňom venuje len jediná veta:

„1.7 Zavedenie jedinej štátnej zdravotnej poisťovne a jedinej lekárnickej distribučnej spoločnosti s majoritným vlastníckym podielom štátu.“

    Okrem toho však Odvaha má aj ZŤP program, v ktorom je aj pre nás mimoriadne zaujímavý odstavec:

„13. Zaviesť dobrovoľné očkovanie detí resp. možnosť dobrovoľného výberu rodiča, či bude jeho dieťa očkované alebo nie! (Vzhľadom k dramatickému nárastu nežiadúcich účinkov ako sú autizmus, ADHD, autoimúnne, neurologické ochorenia, atď., by mal každý rodič mať právo rozhodnúť slobodne o zdraví svojho dieťaťa.)“

    Odvaha sa vyjadruje aj k alternatívnej medicíne:

„10. Zavedenie hipoterapie a canisterapie, akupunktúry, do systému zdravotníckej strarostlivosti uhrádzaných zdravotnou poisťovňou. ...

18. Zrušiť nariadenie EU o zdravotných tvrdeniach a potravinách na výživové a prírodné produkty, taktiež zrušenie obmedzení na dovoz , zrušenie zákazu informovať na vonkajších obaloch atď.“

    Google okrem citovaného odstavca na stránke Odvahy nič viac k očkovaniu nenašiel.

 

14. Komunistická strana Slovenska (KSS)

    Má na stránke zvlášť Program a Volebný program KSS na voľby do NR SR v marci 2016. V Programe toho k zdravotníctvu nie je veľa:

Školstvo, zdravotníctvo, veda a kultúra sú v dezolátnom stave. ...

    [KSS] Je proti akejkoľvek diskriminácii občanov pre ich sociálne postavenie, politické presvedčenie, náboženstvo, rasu, národnosť alebo pohlavie, ako aj proti obmedzeniu z akýchkoľvek dôvodov v práve na vzdelanie, na ochranu zdravia a na kultúrny rozvoj. ...

    Úlohou poľnohospodárskej výroby je zabezpečiť dostatok kvalitných, zdraviu nezávadných potravín. ...

    Zdravotnícka starostlivosť a lieky musia byť bezplatné a prístupné pre všetkých občanov bez rozdielu ich spoločenského postavenia. ...

    V záujme upevňovania zdravia všetkých vrstiev spoločnosti bude požadovať vytvorenie možností pre masový rozvoj telovýchovy a športu a ich dotáciu zo štátneho rozpočtu.

    Vo Volebnom programe KSS sa dočítame:

„Našim cieľom je zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska a tým získanie zdrojov na realizáciu nášho ekonomického programu, zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, rozvoj vedy, modernizáciu školstva, dôstojné sociálne zabezpečenie, ekologické opatrenia, šport, nekomerčné kultúrne aktivity. ...

    Sme za dodržiavanie všetkých ľudských práv, vrátane práv na ochranu ľudského života, prácu, ochranu pred nezamestnanosťou, odmenu umožňujúcu dôstojný a blahobytný život, práv na bývanie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. ...

    Našou prioritou je silná podpora poľnohospodárskych družstiev a iných skupinových foriem poľnohospodárskej činnosti, dosiahnutie lepšieho zabezpečenia obyvateľov Slovenska kvalitnými a zdravotne neškodlivými potravinami. ... Produkcia potravín na tradične kvalitnej a zdravotne garantovanej úrovni zabezpečí zvýšenie sebestačnosti Slovenska v potravinách, zníži jeho závislosť na dovážaní podradných, často rizikových potravín zo zahraničia a zvýši tak potravinovú bezpečnosť občanov. ...

    Majetkové postavenie nesmie mať vplyv na uplatňovanie občianskych práv občanov, justičnú spravodlivosť, dostup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu. ... Faktom sú pretrvávajúce nízke platy pracujúcich, učiteľov, zdravotného personálu, ale aj nízke dôchodky ...

    ... vrátime dôstojné a čestné miesto učiteľom, zdravotníckym pracovníkom a záchranárom, terénnym sociálnym pracovníkom, ale tiež dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým a odkázaným občanom; ...

    - zastavíme reformu zdravotníctva, v ktorej sa ďalej prehlbujú trendy, že „zdravie je tovarom a zdravotníctvo biznisom pre finančné skupiny“. Štruktúra, financovanie i fungovanie zdravotníctva musí byť také, aby výsledkom bola spokojnosť pacienta a zdravotníckeho personálu, ale  tiež zdravotná starostlivosť na úrovní súčasných poznatkov a možnosti medicíny;“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne ani slova. Google však na stránke KSS našiel o očkovaní vcelku dosť veľa zmienok

    Stručne zhrnuté: jedno väčšia katastrofa než druhé.

 

15. Slovenská demokratická kresťanská únia — Demokratická strana (SDKÚ-DS)

    SDKÚ-DS sa vo svojom Recepte pre zdravotníctvo vyjadruje prevažne k financovaniu zdravotníctva a o očkovaní či alternatívnej medicíne v ňom niet žiadnej zmienky. Ani volebný program SDKÚ-DS neprináša ani v náznaku nič konkrétnejšie k našej téme. Ani Google nič o očkovaní na stránke SDKÚ-DS nenašiel.

 

16. Smer — sociálna demokracia (Smer-SD)

    Volebný program Smeru je tak stručný a nič nehovoriaci, asi ako žiadny iný volebný program ľubovoľného konkurenta Smeru v nadchádzajúcich voľbách. Smer vraj bude pokračovať...

„... v zvyšovaní platov zamestnancov ... v zdravotníctve, modernizáciou ... aj s využitím zdrojov EÚ, ako aj ďalšou výstavbou infraštruktúry podporujúcou rozvoj regiónov“

    To je celé. O očkovaní a alternatívnej medicíne nič. Ani Google nenašiel na stránke Smeru o očkovaní nič okrem jednej zmienky, ktorá ale nijak nevyjadruje postoj strany k tejto téme. Pre www.rodinka.sk sa súčasný minister zdravotníctva MUDr. Viliam Čislák vyjadril takto:

„Povinné očkovanie v SR je zakotvené v zákone a vo vyhláške MZ SR - ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, tak lekár je povinný oznámiť túto skutočnosť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Neočkované dieťa je vnímavé voči danej infekcii a môže byť zdrojom infekcie pre svoje okolie, najmä pre také osoby, ktoré vzhľadom na vek alebo trvalú kontraindikáciu nemôžu byť zaočkované. V Slovenskej republike sú do povinného očkovania zaradené také prenosné ochorenia, ktoré sú závažné, často život ohrozujúce, prípadne zanechávajúce trvalé následky.

    Na Slovensku sa v 50-tych rokoch minulého storočia rozbehlo povinné očkovanie detí a výsledok je úžasný: naše deti už netrápi detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých, osýpky a ďalšie ochorenia, proti ktorým sa povinne očkuje. Žiaľ, tieto pozitívne informácie si časť verejnosti vysvetľuje aj tak, že vakcinácia už nie je potrebná. Šírenie pochybností o účinnosti očkovania je nebezpečné, tieto nákazy sa u nás nevyskytujú najmä preto, že detskú populáciu systematicky chráni práve očkovanie. Máme národný imunizačný program, vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie aj Európskeho centra pre kontrolu chorôb. Jeho základný cieľ je jasný: obmedziť a zlikvidovať prenosné ochorenia. Tento zámer sa dá dosiahnuť plynulosťou očkovania, preto našou povinnosťou je zabezpečiť účinné a bezpečné vakcíny. Žijeme v otvorenom európskom priestore, zvýšený pohyb obyvateľov a migrácia prinášajú nové úlohy aj pre verejné zdravotníctvo. Čoraz výraznejšia je potreba koordinovaného postupu, očkovací kalendár vydáva Úrad verejného zdravotníctva a vakcíny, ktoré sa u nás používajú, schvaľuje Štátny ústav na kontrolu liečiv. Sú riadne registrované v rámci EÚ aj na národnej úrovni, ich kvalita sa posudzuje podľa požiadaviek Európskeho liekopisu, dokumenty priložené k žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh musia preukázať, že terapeutická účinnosť výrobku prevažuje nad jeho potenciálnymi rizikami.

    Vyhýbanie sa očkovaniu nie je však  len vyhýbaním sa vlastnej ochrane, ale aj ohrozovaním celej populácie potenciálne možným rozširovaním chorôb. A to je zároveň aj odpoveď – prečo sa vôbec dávať očkovať. Občania by si mali vytvárať názory na túto problematiku na základe odborných argumentov, nie na základe niekedy značne zmanipulovaných informácií. Prevencia očkovaním jednoznačne patrí k najvýraznejším medicínskym objavom.

    Prirodzene, ustrnúť na jednom bode v tejto oblasti nie je možné, preto sú aktuálne otázky, ako ďalej s očkovaním proti inváznym ochoreniam, ako postupovať pri očkovaní proti exotickým chorobám pri vzrastajúcej cestovateľskej aktivite našich občanov, ako  optimalizovať  očkovací kalendár.... Infekčné ochorenia predstavujú závažný problém so zdravotným, sociálnym aj ekonomickým dosahom a očkovanie patrí k jednej z najefektívnejších stratégií, ktorá je účinná a nákladovo šetriaca zdravotníctvo. Preto je veľmi nebezpečné podľahnúť antiočkovacej kampani, ktorej však chýbajú relevantné argumenty. Takéto nekorektné aktivity vracajú SR desiatky rokov späť, ide o ničím  nepodložené hypotézy, ktoré boli už viackrát exaktne vysvetlené. Očkovanie chráni, nie však preto, že by si túto tézu zaplatili farmaceutické firmy, ale dokumentuje ju množstvo nezávislých, dlhodobých epidemiologických štúdií.

    Očkovanie zachráni vo svete každoročne viac ako 3 milióny životov a zabráni ďalším miliónom prípadov chorôb. Povinné očkovanie znamená, že je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Dnes už nepoznáme závažné epidémie infekcií, ak však rodič odmietne dať svoje dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti vnímavé voči infekcii, ktoré nemôžu byť trvale zaočkované zo zdravotných dôvodov. Rozsah a schémy povinného očkovania si každá  určuje samostatne v závislosti od epidemiologickej situácie. Aj očkovací kalendár v Slovenskej republike je potrebné brať ako flexibilný materiál, v ktorom sa časom môžu vykonať zmeny, ak si to aktuálna situácia vyžiada.“

 

17. Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)

    Volebný program KDH má 6 strán a týka sa viacerých rovín poskytovania zdravotnej starostlivosti (poteší napr. snaha o lepšiu informovanosť pacienta a asi ako jediná strana má v programe aj bioetické otázky), ale o očkovaní a alternatívnej medicíne ani ťuk. Ani Google na stránke KDH o očkovaní nič nenašiel.

    Pre www.rodinka.sk sa hovorkyňa KDH Nataša Žembová vyjadrila:

„Zrušenie povinného očkovania by nemalo byť témou politickou, ale odbornou. Ak odborníci, napríklad aj z hygieny/štátni radcovia povedia, že pre daný typ ochorenia už nie je potrebné povinné očkovanie, určite ho nebudeme umelo udržiavať. Je však neodškriepiteľným faktom, že aj vďaka očkovaniu sa podarilo nielen na Slovensku, ale v celej Európe a aj inde vo svete, potlačiť výskyt mnohých predtým smrteľných ochorení. Preto by rozhodnutie o povinnosti/dobrovoľnosti očkovania proti takýmto ochoreniam nemalo byť výsledkom politickej, ale odbornej debaty.“

 

18. Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

    SKOKani majú vskutku rozsiahly volebný program na 146 stranách a aj otázke zdravotníctva sa venujú vo väčšej miere, než by bolo únosné skopírovať do tohto článku. Preto som vypichol aspoň pár perličiek, povedzme že kontroverzných bodov programu:

„Reakciou na negatívny vývoj v oblasti plodnosti a pôrodnosti vyvolanej civilizačnými vplyvmi je návrh plnohodnotnej úhrady nákladov na asistovanú reprodukciu zo systému zdravotného poistenia. ...

    Slovenská občianska koalícia chce bojovať proti potratom, ale demokratickým spôsobom, so zachovaním práva ženy na vlastné rozhodnutie, nie zákazmi, ale osvetou a možnosťou rozhodnúť sa ešte pred tým, ako je mlieko rozliate.

    Slovenská občianska koalícia navrhuje zmenu zákona, ktorý by umožnil hradiť antikoncepciu pre ženy zo zdravotného poistenia.“

    Očkovanie je však asi ešte kontroverznejšie, takže o ňom sa vo volebnom programe SKOKu mlčí. Ani o alternatívnej medicíne v ňom zjavne nie je reč. Aspoň ja som nič nenašiel. Ani Google nenašiel na stránke SKOKu nič o očkovaní.

 

19. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

    V Desatore ĽS Naše Slovensko síce o zdravotníctve nie je nič, ale zato Dr. Google našiel na stránke tejto strany článok kritický k povinnému očkovaniu.

    Po zverejnení pôvodného článku pribudol na stránke ĽS Naše Slovensko volebný program, v ktorom sa dočítame:

„Zrušíme sankcie za odmietnutie očkovania.“

 

20. #Sieť

    Sieť má v základnom programe k zdravotníctvu len jeden bod:

„Vytvoríme legislatívne, finančné a organizačné podmienky pre zásadné skrátenie čakacích lehôt na zdravotné výkony.“

    Ďalej má program rozčlenený na päť častí, z toho v časti Slovenské rodiny nájdeme:

Zabezpečíme dostupnosť zdravotných špecialistov tak, aby pacient nemusel cestovať viac ako určitú vzdialenosť a čakať viac ako určitý čas. Všeobecná zdravotná poisťovňa bude finančne motivovať lekárov, aby rozšírili ordinačné hodiny.“

v časti Aktívni a pracovití sa dočítame:

Zdravotníkom zabezpečíme po ich dlhoročnom úsilí spravodlivejšie a dôstojnejšie pracovné podmienky. Úpravou a presným definovaním kompetencií všetkých zdravotníkov sa zasadíme o ich primerané právomoci.“

a v časti Spokojní seniori stojí:

 • Zavedieme vyššiu úroveň konkurencie v predaji niektorých voľnopredajných liekov zrušením monopolu lekární na ich predaj, čo povedie k nižším cenám.
 • Budeme presadzovať zavedenie preventívnych zdravotníckych programov pre  seniorov. Podporíme vypracovanie a uplatnenie Programu starostlivosti o geriatrických pacientov.
 • Zabezpečíme prechod na novú filozofiu v zdravotníctve, ktorá bude založená na meraní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Povinné bude zverejňovanie čakacích listín, aby sa pacient mohol dopredu presunúť k poskytovateľovi, u ktorého sa čaká kratšie.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne zase raz ani slovo a ani Google nič nenašiel. Pre www.rodinka.sk sa Simona Petrik zo #Siete vyjadrila:

„Zatiaľ neplánujeme legislatívne upravovať súčasný stav v oblasti povinného očkovania. Povinné očkovanie považujeme za podstatnú súčasť pri udržiavaní dobrého zdravotného stavu našej spoločnosti, najmä detí. Kolektívna imunita je jeho nevyhnutným predpokladom.“

 

21. Strana maďarskej komunity — Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)

    MKP vo svojom volebnom programe kladie dôraz na zdravotne postihnutých i na financovanie zdravotníctva, ale o očkovaní a alternatívnej medicíne nepíše nič. Dr. Google objavil na stránke MKP starú správu, v ktorej sa MUDr. Imre Hugyivár rozčuľuje nad nedostatkom vakcín proti prasacej chrípke. Pripomínam len, že vakcín bol nakoniec dostatok a takmer nikto ich nechcel. Drvivá väčšina z nich skončila v spaľovni odpadov.

    Pre www.rodinka.sk sa Gabriella Németh z SMK vyjadrila:

„Strana maďarskej komunity stavia na silné morálne, etické a kresťanské základy, kde  rodinu považujeme za najdôležitejší článok spoločnosti a jej ochranu za povinnosť, je to jedna z našich priorít.

    Na Slovensku rapídne stúpa počet detí, ktoré neboli zaočkované proti detským chorobám. Z toho dôvodu sa už aj u nás objavujú dávno zabudnuté detské choroby, ktoré sa tu už veľmi dávno nevyskytovali, ako napr. šarlach, rubeola, mumps, či čierny kašeľ alebo diftéria. Strana maďarskej komunity rešpektuje slobodnú voľbu a vôľu rodičov, ktorí nedajú zaočkovať svoje dieťa proti detským chorobám, no na druhej strane sa odmietame iba prizerať, ako sú ohrozené zaočkované deti. Kolektívna odolnosť sa dostaví iba pri 90%-nom preočkovaní, čo momentálne na Slovensku predstavuje menej ako 80%, t. zn., že ani preočkované deti nie sú v bezpečí. Cítime zodpovednosť za zdravú detskú populáciu, preto ako parlamentná strana budeme presadzovať zmenu legislatívy tak, aby jasle a materské školy mohli odmietnuť prijatie nezaočkovaného dieťaťa. Budeme presadzovať, aby v prípade ochorenia nezaočkovaného dieťaťa sa rodičia spolupodieľali na nákladoch spojených s liečbou.“

 

22. Priama demokracia (PD)

    Volebný program PD venuje veľký priestor zdravotne postihnutým a pozoruhodné je aj stanovisko PD k elektronizácii zdravotníctva (eHealth):

„V oblasti digitalizácie zdravotníctva (eHealth) budeme preferovať lacnejšie a efektívnejšie riešenia a zohľadňovať požiadavky odbornej verejnosti. Prioritou bude bezpečnosť dát pacientov.“

    To je snáď jediná rozumná vec, čo som sa na túto tému dnes dočítal. O očkovaní a alternatívnej medicíne však ani slovo. Ani Google v tomto smere nijak nepomohol.

 

23. Sloboda a solidarita (SaS)

    SaS má tiež rozsiahly volebný program (96 strán), z ktorého sa zdravotníctvu venujú tri strany, takže ich sem nebudem kopírovať. Zaujal ma tento bod, ktorý by mohol viesť k vyššej informovanosti pacientov a tiež nižšiemu vykazovaniu fiktívnych výkonov:

„Zavedieme povinné informovanie o cene poskytnutej zdravotnej starostlivosti ako súčasť informovaného súhlasu pacienta, čím mu poskytneme reálnu predstavu o nákladoch starostlivosti. Bez jeho podpisu poisťovňa výkon nepreplatí. Zvýši  sa transparentnosť pri uhrádzaní platieb a obmedzí možnosť falošného vykazovania výkonov.“

    O očkovaní a alternatívnej medicíne však ani slova. To prekvapuje zvlášť po predchádzajúcich voľbách do NR SR, kedy zdobrovoľnenie povinného očkovania bolo jedným z bodov programu SaS. Google na stránke SaS našiel 4 roky starú výzvu na zrušenie povinného očkovania proti pneumokokom a 4 a pol roka starý blog Petra Kalista Musí byť očkovanie povinné?.

 

Zhrnutie

    O postojoch jednotlivých kandidujúcich strán k očkovaniu sme sa z ich volebných programov a internetových stránok nedozvedeli skoro nič, snáď s výnimkou Odvahy, Šance a KSS. Dúfajme, že čo najviac strán odpovie na zaslaný dotazník.

    Každopádne, prosím vás o spoluprácu v oslovovaní jednotlivých kandidátov na poslancov, keďže všetkých sa mne samému určite nepodarí osloviť. Odpovede oslovených kandidátov na poslancov na náš dotazník mi, prosím, posielajte na sloboda.v.ockovani@gmail.com s predmetom správy (subjectom) „Voľby 2016“ a ja ich potom rád čo najskôr zverejním na www.slobodaVockovani.sk, rovnako ako odpovede politických strán ako takých.

    Vopred srdečne ďakujem.