Na základe čoho bolo u nás zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom? - DOPLNENÉ

26.05.2012 11:10

Ing. Marián FILLO

 

Doplnené: článok bol vydaný 25.V.2012 o 1001 a následne doplnený o Dodatok 26.V.2012 o 1110.

 

       Istý týždenník mi položil nižšie uvedenú otázku. Žiaľ, moja ešte nižšie uvedená odpoveď nebola "priechodná". Vraj sa obávajú žalôb zo strany menovaných osôb, firiem a/alebo inštitúcií. Dosť dobre to nechápem, pretože uvádzam len čisté a overiteľné fakty, ale keď už som si dal tú námahu, tak to zverejním aspoň tu. Pozitívne na celej veci je, že na webe nemám tak obmedzený priestor a môžem tiež uviesť odkazy na zdroje mojich tvrdení:

 

Otázka:

       V susedných krajinách napr. Česku, Rakúsku očkovanie proti pneumokokom nie je povinné. Kto a na akom základe na Slovensku určil a zaradil toto očkovanie do povinného. Je dôvera ostatných doktorov k tomuto očkovaniu tak veľká, že vykonávajú tento úkon automaticky bez akýchkoľvek pochybností?

 

Odpoveď:

       Najprv fakty:

 1. Očkovanie proti pneumokokom najprv stálo pár tisíc Sk, od 1.IV.2008 bolo za 85,30 Sk (zvyšok hradila poisťovňa) a od 1.I.2009 je plne hradené poisťovňou a povinné pre všetky dojčatá.
 2. Vakcína Synflorix (GlaxoSmithKline) bola u nás registrovaná 30.III.2009, vakcína Prevenar 13 (Wyeth/Pfizer) 9.XII.2009, vakcína Prevenar (Wyeth/Pfizer) 2.II.2001. V čase zavedenia povinného očkovania teda bola na trhu jediná konjugovaná vakcína proti pneumokokom od jediného výrobcu - Prevenar od Wyethu, ktorý bol neskôr pohltený Pfizerom.
 3. Wyeth/Pfizer bol a je zákazníkom PR agentúry Seesame.
  Tá preň vydala 2.IV.2008 tlačovú správu, v ktorej novo-zavedenú úhradu drvivej väčšiny ceny pneumokokovej vakcíny poisťovňou velebí prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
  V tlačovej správe Seesame z 23.IV.2008 opisuje hrôzy pneumokokových invazívnych ochorení MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH.
  V tlačovej správe Seesame zo 6.VIII.2008 odporúča očkovanie škôlkárov proti pneumokokom MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
  V tlačovej správe Seesame z 10.II.2009 si pochvaľujú novo-zavedené povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokom prof. Dluholucký, Dr. Urbančíková i Dr. Šimurka.
 4. V čase zavedenia povinného očkovania nebolo známe, ktoré z vyše 90 kmeňov pneumokokov u nás prevládajú. Očkovanie malo chrániť len proti 7 z nich - najrozšírenejším v USA, - nebolo teda jasné, či u nás bude vôbec niečo platné. Pritom Slovensko je jedinou krajinou EÚ, kde je očkovanie proti pneumokokom povinné - napriek tomu, že výskyt pneumokokových ochorení bol u nás pred zavedením povinného očkovania proti nim jedným z najnižších v EÚ.
 5. Pfizer skrz svoju PR agentúru Seesame predstavil 22.IV.2010 stránku "Sprievodca očkovaním", kde na otázky zvedavých rodičov odpovedajú prof. Dluholucký, Dr. Urbančíková a Dr. Šimurka. Za svoju prácu pre Sprievodcu očkovaním sú finančne honorovaní.
 6. Členmi 8-člennej Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI), ktorá rozhoduje o povinnom očkovacom kalendári (de iure len navrhuje, avšak jej návrhy Úrad verejného zdravotníctva SR i Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) automaticky schvaľujú, takže de facto rozhoduje), sú aj prof. Dluholucký a Dr. Urbančíková. Prinajmenšom od 22.IV.2010 sú teda 2 z 8 členov PSPI v jednoznačnom konflikte záujmov, keďže ich platí výrobca vakcíny, o ktorej plošnom používaní rozhodujú. Konflikt záujmov však nastal skôr, lebo sa podieľali už na príprave tlačenej brožúry "Sprievodca očkovaním", a tá už vtedy bola hotová.
 7. 10.XII.2010 podalo 7 občanov Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov PSPI. V odpovedi zo 7.I.2011 ÚVZ SR akýkoľvek konflikt záujmov popiera. "Dôkazom" majú byť čestné prehlásenia všetkých členov PSPI.
 8. V liste z 1.III.2011 minister zdravotníctva odôvodňuje povinné očkovanie proti pneumokokom farmakoekonomickou analýzou firmy Fourth Hurdle Consulting Ltd.
 9. V liste zo 14.IV.2011 MZ SR odmieta zverejniť analýzu Fourth Hurdle Consulting Ltd. Vraj si ju dala vypracovať firma Pfizer a tá so zverejnením nesúhlasí.
 10.  23.III.2011 rozhodovala PSPI  (vrátane dvoch členov, platených výrobcom vakcíny) o (ne)zachovaní povinného očkovania proti pneumokokom. Povinné očkovanie proti pneumokokom ponechala.
   

       Povinné očkovanie proti pneumokokom teda bolo u nás schválené na základe analýzy, vypracovanej na objednávku výrobcu (vtedy jedinej dostupnej) konjugovanej vakcíny proti pneumokokom, pričom verejnosť k tejto analýze nemá prístup. Najmenej štvrtina odborníkov, čo schválili toto povinné očkovanie, je v konflikte záujmov.

 

Dodatky:

       V kapitole Odpoveď je to, čo som poslal do spomínaného týždenníka. Mal som však limit približne 3000 znakov a tak sa mi tam nezmestilo ani všetko podstatné. Keďže tu mám oveľa širší priestor, pridám ešte ďalšie zaujímavé fakty:

 • Arbitrážna komisia Rady pre reklamu vydala 22.V.2008 zamietavé stanovisko k reklame (vtedy ešte) Wyethu na očkovanie proti pneumokokom:

  "Komisia predovšetkým nespochybňuje význam cieľov obsiahnutých v podobných reklamných kampaniach, ktoré podľa odbornej verejnosti pomáhajú v prevencii pri ochoreniam. Každá komunikácia s verejnosťou prostredníctvom reklamy musí byť však koncipovaná s vedomím zodpovednosti voči prijímateľovi reklamy a súčasne nesmie ohrozovať dobré meno reklamy alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu občanovi. Závažnosť možných následkov uvedeného ochorenie bolo v reklame spracované neprimeraným spôsobom, ktorý môže vyvolávať asociácie pocitu strachu až citového vydierania. V televíznej reklame bolo zneužité dieťa i citová väzba matky či rodiča na dieťa, keďže bolo zobrazené, ako sa matke stratí pred očami. Pri kreatívnom spracovaní reklamy v ktorej sa objavuje dieťa, je osobitne potrebné pristupovať s mimoriadnou zodpovednosťou a je nevyhnutné zvážiť všetky možné dopady na široké spektrum potencionálnych prijímateľov reklamy. Takáto forma prezentácie aj prospešných cieľov môže u diváka vyvolať neprimerané emotívne dôsledky. Hyperbolizácia je v reklame obecne používaná, akceptovaná a Etický kódex v ustanoveniach s ňou aj počíta ako s prirodzenou súčasťou reklamy. Ale aj pri jej využívaní nesmú byť porušené etické princípy reklamy zakotvené v Kódexe. Subjektívny zámer zadávateľa reklamy nie je preto pri rozhodovaní relevantný, podstatný je výsledok, t.z. či konkrétna reklama pôsobí na jej prijímateľov v súlade s Etickým kódexom.
         Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela k záveru, že predmetný televízny spot na očkovanie proti pneumokoku nezodpovedá požiadavkám na etiku reklamy a porušuje ustanovenia bodu 3.1.10. časti IV. Kódexu.
         Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklama „Očkovanie proti pneumokoku“ spoločnosti Wyeth Whitehall Export Ges.m.b.H. org. zložka, je v rozpore s Kódexom a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená."

         Napriek očividnému citovému vydieraniu v reklamnom TV spote bolo výsledkom tejto reklamnej kampane, prebiehajúcej počas roka 2008, najprv (1.IV.2008) uhrádzanie drvivej väčšiny ceny vakcíny zdravotnou poisťovňou a neskôr (10.XII.2008) schválenie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z., ktorou bolo zavedené povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokom tromi dávkami v prvom roku života.
         Tu je tá reklama, ak ste ju ešte nevideli:
 • Na stránke Sprievodca očkovaním sa píše:
  "Spoločnosť Pfizer finančne podporila výrobu a administráciu stránky v rámci svojich aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Stránka Sprievodca očkovaním nepropaguje žiadne konkrétne vakcíny a spoločnosť Pfizer nijakým spôsobom nezasahuje do obsahu stránky, výberu otázok, a ani nijako neovplyvňuje autorský kolektív pri tvorbe textov a/alebo odpovedí na otázky návštevníkov stránky."
         Tak toto je jasné klamstvo:
  1. Je tu použitý minulý čas, čo budí dojem, že v minulosti síce "spoločnosť Pfizer finančne podporila výrobu a administráciu stránky", ale dnes už ju nefinancuje. Houby! Financuje ju stále.
  2. Reč je len o financovaní výroby a administrácie stránky, nie však o financovaní prof. Dluholuckého, Dr. Šimurku a Dr. Urbančíkovej. Títo traja lekári však sú za svoje odpovede na otázky čitateľov Sprievodcu očkovaním peňažne odmeňovaní, ako otvorene priznal prof. Dluholucký pre denník SME:
   Členom pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva, ktorá radí pri kategorizácii bol aj Svetozár Dluholucký. Ten poskytoval firme Pfizer platené vzdelávacie a poradenské služby na stránke sprievodcaockovanim.sk.
   ...
   Potvrdil to aj Dluholucký: „Dostal som 200 eur mesačne, že som robil poradňu.“
  3. Čarom nechceného tiež je, že sa tu vlastne nepriamo priznávajú k neodpovedaniu na všetky otázky čitateľov, ale len na otázky vybrané. Napr. moje otázky, idúce priamo k jadru problému, neboli zodpovedané doteraz, a to som sa pritom ani nepodpísal vlastným menom, súc si vedomý toho, že prof. Dluholucký sa so mnou "nebaví". Obdobne Dr. Urbančíková, ktorá najprv sľúbila, že príde na besedu o očkovaní do Rožňavy, ale akonáhle sa dozvedela, že hosťom tam budem aj ja, odmietla prísť. Akurát Dr. Šimurku treba pochváliť, že raz prijal pozvanie na besedu o očkovaní v Trenčíne, kde sme sa od neho dozvedeli viacero zaujímavých "pikošiek", ako napr. to, že cca 30% detí si z nemocničného pobytu odnesie domov rotavírusy, ktoré si do nemocnice nepriniesli (tzn. nakazili sa nimi v nemocnici).
  4. Tvrdenie, že Pfizer "nijako neovplyvňuje autorský kolektív" je už naozaj na smiech. Pozrime sa, ktože to sponzoruje vakcinologické kongresy, ktorých hlavnými hviezdami sú (okrem pár iných aj) práve menovaní traja lekári:
   Sponzori I. slovenského vakcinologického kongresu
          Výrobca jednej pneumokokovej vakcíny (Synflorix) - GlaxoSmithKline - je generálnym sponzorom, výrobcovia druhej (Pneumo 23) a tretej (Prevenar 13) - Sanofi Pasteur a Pfizer - sú hlavnými sponzormi kongresu. (Pozn. aut.: Tento obrázok je vystrihnutý z pozvánky na I. slovenský vakcinologický kongres, ktorý sa konal 14.-16.I.2010 vo Vysokých Tatrách)
          Takže Pfizer "nijako neovplyvňuje autorský kolektív"? To nech hovorí tomu, čo seno žerie, a nie mne. Každý, kto má trocha poňatia o psychológii reklamy, vie, že reklama človeka ovplyvňuje, aj keby ju nevnímal vedome - obvzlášť keď je v podobe neprehliadnuteľného obrazu (billboard, roleta apod.). S týmto vedomím sa pozrite na nižšie uvedené obrázky, prevzaté z fotogalérií z III. a II. vakcinologického kongresu, uverejnených na stránke Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, ako aj na stránke vydavateľstva lekárskej literatúry Samedi - usporiadateľa týchto kongresov. Kliknutím na obrázok ho otvoríte v plnej veľkosti v novom okne resp. na novej záložke.
fotografia - prof. Dluholucký fotografia - Dr. Šimurka
prof. Dluholucký  Dr. Šimurka Dr. Urbančíková a Dr. Gibala
reklama - vakcína roku 2010 - Synflorix (od GlaxoSmithKline) proti pneumokokom
vakcína roku 2010 - Synflorix
(od firmy GlaxoSmithKline)
proti pneumokokom.
reklama - kútik firmy GlaxoSmithKline
kútik firmy GlaxoSmithKline -
výrobcu všetkých plne hradených
vakcín pre povinné očkovanie
detí na Slovensku
reklama - Rotateq a Silgard/Gardasil od MSD
kútik firmy Merck, Sharp & Dohme
(MSD), v pozadí reklama na vakcínu Silgard/Gardasil proti HPV
a Rotateq proti rotavírusom
 

 


Zverejnenie tohto článku (doplnenie odkazov na zdroje + grafická úprava) zabralo autorovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Na základe čoho bolo u nás zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom?

doplnit info

martina | 06.10.2016

ockovanie proti pneumokokom medzicasom nie je povinne len na sk, ale aj v inych krajinach. napr. v hu.

pneumokoky

uzneockujeme | 19.08.2012

inak ja doteraz "neviem pochopit" ako to, ze moja 13-nast rocna dcera este zije, bez ujmy na zdravi, ked v tom case sa este proti pneumokokom neockovalo??? :-)))))

neberte to ako návod!!

Nepodstatny | 12.07.2012

vo filme:
"Ďakujeme že fajčíte"

stretávali sa lobisti tabakových výrobkov + alkoholu + neviem kto..

uniesli lobistu fajčenia a oblepili ho nálepkami nikotinovimi, dopadlo to pre nich zle, lebo prežil, ale nakoniec "obratil vieru" a na sude samozrejme v intenciach happyendov vyhral.

čiže zaujimave bude sledovať ak niektoremu rodičovi trvalo poškodeneho dieťaťa prasknú nervy a nájde si nejakého profesora ktorý sa jednoznačne stavia za očkovanie (zodpovedá za to -hlavný hygienik?) a zámerne mlží ak sa prejavia "nedostatky vakcín" a teda priamo zodpovedá za zdravotné problémy = kšeft farmafiriem
a ten rodič si obstará všetky povinné vakcíny a niekde v pivnici priviazanému dotyčnému to aplikuje...
nech sa páči, chcel som Vám len dobre... tak ako vy státisícom detí...

Vsetky ockovania su nezmysel a lož !

Lekno | 13.06.2012

::Ockovania

- Anita Petek: Očkovanie - Zmysel či nezmysel
https://blip.tv/file/2224472/
- Povod a historia ockovania
https://www.blip.tv/file/4693356/
- Vymyslena epidemia
https://blip.tv/play/AYGZiikC.html
- linka https://www.badatel.sk/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=31&Itemid=56
- Co sposobuje chripku (vitamin D)
https://www.naturalnews.tv/v.asp?v=AF36B271EF61579BEAD6969F6DEC763D
- Vyrobte si vakcínu (2:47) /CZ tit/ fun
https://www.youtube.com/watch?v=eX_GvhEFGsA
- book: Buchwald Gerhard, Dr. med. - Očkování obchod se strachem
https://www.megaupload.com/?d=EJH5RTI1
- Gates financuje ockovanie
https://www.youtube.com/watch?v=dHCsf0zCL9Q
- Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation
https://dotsub.com/view/b0283182-4c24-4b1b-bef8-202996e68afe
- Vaccination: The Hidden Truth (1998) (Slovak subtitles) v2.0
https://blip.tv/gabo51/vaccination-the-hidden-truth-1998-slovak-subtitles-v2-0-5592889

MUDrovaci

dida | 05.06.2012

Prajem kazdemu zacit ucast na lekarskych kongresoch. Kedze som clovek, ktory rad spoznava a uci sa, vyuzila som nejednu moznost zucastnit sa. Cudovali by ste sa kolko dementnych ludi ma titul MUDr! Som zdravotna sestra ale v zivote som nezazila aby sa jeden lekar opytal ako sa liecia napr hemoroidy a to priamo na kongrese, ked tato tema je ucivom uz na SZS! A kedze sa pripojilo viac dementov, som totalne znechutena z celej MUDrovackej sekty. NEhovoriac o tom, ze musite drzat papulu v praci a nedaj Boh aby vam uslo z ust nieco proti ockovaniu! Mate vypoved na sekundu! Uz dufam nikdy nemusim pracovat v zdravotnictve, pretoze obetava pomoc chorym sa len teoreticky vyucuje a to prisne! Prax je veeeeeeeeeeeeeelmi daleko od teorie. Tak na "ki fras" tie ucebnice? Skoko.izovany system a spina v nemocniciach, ziadna sterilita, ziadny poriadok, vydieranie, dementizovanie pacientov a umyselne testovanie novych liekov na nevinnych za ucelom pomaleho vyvrazdenia ludi a teda znizenie zivotnosti!

Re:MUDrovaci

uzneockujeme | 19.08.2012

no a zachvilu nas budu aj proti tym hemoroidom ockovat.... :-))))

Očkovanie

Vlado | 30.05.2012

Dobry den.

Mam 40 rokov a moj doktor mi pri prehliadke nezabudol spomenut ,ze by ma bolo zaockovat proti pneumokom. Že mám nárok na očkovanie. Urobil som veľkú chybu...uznávam si...ale dôveroval som mojmu doktorovi. Bol som v tejto veci nevzdelany. Po dvoch týždňoch som mal zápal príušnej sliznice, potom herpes v nose, teraz som nachladnutý a mám tak narušenú sliznicu, že sa mi dnes ráno spustila sama krv z nosa. Bol som za mojim doktorom, ze ci to nema s tym ockovanim suvis a on mi na to ,ze urcite nie....zacal ma napadat ,ze ti ludia co su proti ockovaniu su ako sektari...aby som to tak nebral. Dost sme sa pohadali a vysledok je ten ,ze som od neho odisiel. Uz mu nedoverujem. Tento konkretny doktor mysli len na svoju penazenku a nie na zdravie svojich pacientov. Uz mam noveho doktora a ten mi povedal, ze to mam z toho ockovania...s nicoho ineho. Pisem ,len aby si davali ludia velky pozor, lebo ja som na to doplatil. Bol som proste blby a teraz za to platim.

Re:Očkovanie

Ing. Marián FILLO | 31.05.2012

Poteší, ak nám pošlete kontakt na tohto osvieteného lekára na e-mail: sloboda.v.ockovani@gmail.com

Prosím, nezverejňovať nikde na webe na žiadnom diskusnom fóre, aby z toho ten lekár nakoniec nemal zle.

Budeme tiež radi keď nám Vaše skúsenosti s očkovaním (s prípadnými ďalšími detailami, ako napr. presný obchodný názov použitej vakcíny) pošlete na sloboda.v.ockovani@gmail.com , aby sme ich zverejnili medzi Skutočnými príbehmi zo života tu:
https://www.slobodavockovani.sk/pribehy/

Re:Re:Očkovanie

petra | 05.06.2012

Ja by som navrhla, ze by sa mohli zverejnit mena tych NEosvietenych.

Re:Re:Re:Očkovanie

Mir | 26.11.2014

Ja nesuhlasim.

o čom?

Lucia | 30.05.2012

len tak okrajovo ked pozerám na tie fotky: výrobná cena jednej takej peknej farebnej rolety je cca 300 eur plus mínus hore dole. je dost problém pre spoločnost zarábajúcu bežné prachy dat si urobit aspon jednu takú roletu. Výstavné pultíky detto, tam už je cena vyššia. takže o čom? o zdraví?

no, a ked hovorim,

theCat | 29.05.2012

ze presne takto to funguje vsade, tak sa mi smeju, ze splietam konspiracne teorie... Vdaka autorovi, ze si dal namahu a nasiel fakty, ktore to potvrdzuju.

Gibala

didulka | 28.05.2012

Aaaa, konecne vidim toho "cloveka" Gibalu zo SUKL, u ktoreho som sa marne snazila o zaznamenanie neziaduceho ucinku po ockovani. Jeho odpovede mi vzdy dokazali pokazit den.

neefektivne svinstvo

zuzana | 28.05.2012

moj maly bol zaockovany...a uz odvtedy 2krat preliecovany atb kvoli pneumokokom..a o reakcii po prvej davke je aj skoda pisat..ockovanie proti smrtelnym a vaznym chorobam - ok, ale pneumokok ???

Zapredali sa

Monika | 27.05.2012

Všetky vakciny by som každému z nich napichala do zadku. Svine farizejske!!!

To to už čo je?

Peter | 27.05.2012

Pýtam sa je prof. Dluholucký zaočkovaný týmto svinstvom a ak nie ako je možné že to doteraz prežil bez týchto vakcín ,keď že podľa nich nejde prežiť v tomto svete bez očkovania?Sú to všetko prašivci ktorý nás už dávno predali.

Výborne spracované!

tsss | 26.05.2012

Hlasujte na vybrali.sme.sk

https://vybrali.sme.sk/c/Na-zaklade-coho-bolo-u-nas-zavedene-povinne-ockovanie-proti-pneumokokom/

Re:Výborne spracované!

Ing. Marián FILLO | 30.05.2012

Práve pozerám, že to je na 6. mieste za posledných 7 dní, a stačilo by v túto chvíľu 21 klikov, aby to bolo na 2. mieste za posledných 7 dní.

k-u-r-v-y

savanah | 25.05.2012

ja uz nemam slov, co sme nejake stado dobytka ?

Re:k-u-r-v-y

g.t. | 26.05.2012

Presne tak, oni si myslia, že sme len stádo hlúpeho dobytka a tak sa s nami aj bavia :(

Pridať nový príspevok