Právo na zhotovenie si zvukového záznamu priestupkového konania

16.03.2011 09:42

Úrad verejného zdravotníctva SR
hlavný hygienik SR
MUDr. Gabriel Šimko
Trnavská 52
826 45  Bratislava
 
 
17.I.2011 v Trnave

 
 

 

Vec: Sťažnosť na postup Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave na ústnom prerokovaní priestupku

 

       Dňa 16.XII.2010 som sa zúčastnila na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave priestupkového konania vo veci prerokovania správneho deliktu – uloženia finančnej pokuty za nedodržanie ustanovení Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a dodatkov.

       Priebeh ústneho pojednávania som si chcela nahrávať zvukovým záznamovým zariadením, ale právnik JUDr. Alojz Markech mi to neumožnil a prikázal mi toto zariadenie vypnúť.

       Ako účastníčka konania sa cítim byť ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch a považujem tento postup správneho orgánu za nezákonný.
       Postup správneho orgánu nebol v súlade so zákonom, pretože mi bez zákonného dôvodu uprel ako účastníčke konania právo na informáciu. Okrem toho zákaz nahrávania na záznamové zariadenie bol urobený bez právneho dôvodu, lebo v konkrétnom prípade nedošlo k situácii podľa § 23 ods. 3 správneho poriadku (Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), opodstatňujúcej obmedzenie práva oboznamovať sa so spisom.

       Správny orgán konal mimo svoje kompetencie, pretože s vyššie uvedenou výnimkou mu správny poriadok nepriznáva rozhodovať o obmedzení práv účastníka konania.

       Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej Republiky „každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu."

       Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej Republiky „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“

       Keďže mi nebolo dovolené nahrávať celý priebeh priestupkového konania na zvukové zariadenie, tak som prišla o možnosť správne vyhodnotiť všetky informácie, ktoré na ňom odzneli a písomne zaujať stanovisko do 10 dní od pojednávania.

       Týmto Vás chcem požiadať o prešetrenie tohto postupu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

 

       Za skoré vybavenie mojej sťažnosti vopred ďakujem.

 

       S pozdravom

MENO PRIEZVISKO

 


 

Odpoveď ÚVZ SR č. 1

 


 

 


 

Úrad verejného zdravotníctva SR
hlavný hygienik SR
MUDr. Gabriel Šimko
Trnavská 52
826 45  Bratislava
 
 
25.II.2011 v Trnave

 
 

 

Vaša značka/zo dňa: OLP/1181/2011 

 

Vec: Žiadosť o vyvodenie dôsledkov pre nesprávny postup Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave vo veci odňatia práva účastníkovi konania zhotoviť zvukový záznam z ústneho prerokovania priestupku

 

       Dňa 25.II.2011 mi bola doručená Vaša odpoveď na moju sťažnosť vo veci zákazu zhotoviť zvukový záznam z ústneho prerokovania priestupku na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len RÚVZ v Trnave). Skonštatovali ste, že RÚVZ v Trnave nepostupoval správne.

       Týmto listom, Vás chcem požiadať, aby ste ma písomne informovali o vyvodených dôsledkoch pre RÚVZ v Trnave.

       Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

 

       S pozdravom

MENO PRIEZVISKO

 

Diskusia: Právo na zhotovenie si zvukového záznamu priestupkového konania

Re:Premlcacia doba

Nezaockovany | 23.03.2011

Podajte hned TO: §350- Marenie výkonu rozhodnutia ústavného súdu SR

Re:Re:Premlcacia doba

užnikdyzaočkovaní | 13.04.2011

Môžete napísať viac ako sa to robí?

Re:Re:Re:Premlcacia doba

Ing. Marián Fillo | 28.11.2011

Robí sa to tak, že človek napíše list/e-mail na okresnú (prípadne krajskú) prokuratúru, v ktorom predmet správy (vec) bude:
"Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa"
a v tele správy bude dopodrobna popísané, čo sa stalo, prípadne priložené dôkazy.

Ak to pošlete mailom, budú si ešte pýtať podpisy, tzn. aby ste sa tam osobne dostavili to podpísať. Prípadne to môžete doniesť vytlačené priamo do budovy príslušnej prokuratúry a podať to osobne.

Re:Re:Re:Re:Premlcacia doba

radoslava kormanova | 13.12.2013

No urobila som to presne ako píšete poslala som podnet na okresnú prokuratúru a odpísali mi, že sa nebudú zaoberať mojimi ľudskými právami a rozhodnutiami ústavného súdu nech sa vraj obrátim na ústavný súd nie na prokuratúru.
Len pre info prokuratúra sa takýmito podnetmi nezaoberá

<< 1 | 2

Pridať nový príspevok