Právny status Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne

06.04.2010 10:59

23.II.2010 - Ing. Marián FILLO + Ján NOCIAR (Ministerstvo zahraničných vecí SR)

 

       V sobotu 6.II.2010 som sa obrátil na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) s touto žiadosťou o informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.:

       Na stránke https://www.foreign.gov.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_BDFA0F8449A80739C125763500337369_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&MENU=medzinarodne_zmluvy-vsetky_zmluvy&TG=BlankMaster&URL=/LDM/contractmzv.nsf/(vw_ByID)/ID_7C3403A8995B4026C1256BA50035FF6E o Dohovore o ľudských právach a biomedicíne máte uvedené: "Prioritná: Nie".  

 1. Žiadam Vás o vysvetlenie, čo to v praxi znamená, keď je medzinárodná zmluva prioritná a čo keď nie je.

 2. Žiadam Vás tiež o stanovisko, či Dohovor o ľudských právach a biomedicíne je medzinárodnou zmluvou podľa:

  1. Ústavy SR čl. 1 ods. 2, t.j. "medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná"
  2. Ústavy SR čl. 7 ods. 2, t.j. "medzinárodnou zmluvou, ktorou SR prenáša výkon časti svojich práv na ES a EÚ"
  3. Ústavy SR čl. 7 ods. 2, t.j. "právne záväzným aktom ES a EÚ, ktorý má prednosť pred zákonmi SR"
  4. Ústavy SR čl. 7 ods. 5, t.j. "medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, ktorá má prednosť pred zákonmi SR"

       Prosím o okamžité potvrdenie prijatia tejto žiadosti o infomácie podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. na môj e-mail.

 

Za skorú odpoveď vopred ďakuje
Ing. Marián FILLO, Jaseňová 26, 01007 ŽILINA

 
       Z MZV SR mi prišla po čase takáto odpoveď:

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Nociar <Jan.Nociar@mzv.sk
Date: 2010/2/23
Subject: Reakcia na Váš podnet zo dňa 06.02.2010

 

Vážený pán Fillo,

na základe Vašej žiadosti si dovoľujeme Vás informovať, že

 1. Prioritná medzinárodná zmluva je prezidentskou medzinárodnou zmluvou, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Je tomu tak v prípade medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných zmlúv, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne
  1. je medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  2. nie je medzinárodnou zmluvou, ktorou Slovenská republika prenáša výkon časti svojích práv na ES a EÚ,
  3. nie je právne záväznym aktom ES a EÚ, ktorý má prednosť pred zákonmi SR,
  4. nie je prirotnou medzinárodnou zmluvou. Rozlišovanie medzinárodných zmlúv na tzv. prednostné (prioritné) a tzv. neprednostné zaviedla novela Ústavy SR v roku 2001. Nakoľko Dohovor o ľudských právach a biomedicíne bol prijatý v roku 1997, t.j. pred zavedením uvedenej klasifikácie medzinárodných zmlúv vo vnútroštátnom poriadku SR, v čase jeho vnútroštátneho schvaľovania nemohol byť posúdený ako prioritná medzinárodná zmluva. Túto skutočnosť zohľadňuje i údaj uvedený na stránke MZV SR.

S pozdravom
Stredisko pomoci a služieb občanom MZV SR

 
       Z toho pre mňa vyplýva, že klasifikácia na prioritné a neprioritné medzinárodné zmluvy nie je v prípade Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne podstatná, keďže bola zavedená až po jeho prijatí.
       Každopádne, Dohovor je záväznou medzinárodnou zmluvou a právne normy Slovenskej republiky by to mali rešpektovať. V prípade, že to nerešpektujú, ide o nesúlad s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná. Ústavný súd SR by mal teda v prípade zákona č. 355/2007 Z.z. jednoznačne rozhodnúť, že tento zákon je v nesúlade s Dohovorom a teda tie jeho ustanovenia, ktoré sú v nesúlade (obzvlášť paragrafy o povinnom očkovaní), by mal ÚS SR zrušiť.