Zdôvodnenie právnej nepodloženosti priestupkového konania

26.04.2010 06:49

Žilina - 21.IV.2010 - Ing. Marián FILLO

       Obvinenie z povinného očkovania proti tuberkulóze vakcínou BCG Vaccine SSI, očkovania proti DTaP, VHB, HiB a IPV vakcínou Infanrix Hexa a očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam vakcínou Prevenar považujeme za právne nepodložené, keďže citovaný Zákon č. 355/2007 Z.z. v žiadnom zo svojich paragrafov bližšie nešpecifikuje, ktoré očkovania patria medzi tzv. "povinné" očkovania. Príslušná vykonávacia Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele tejto vyhlášky Národným bezpečnostným úradom označená za de facto protiústavnú.

       Na základe Ústavy SR, čl. 2, ods. 2, môžu štátne orgány konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na základe Ústavy SR, čl. 1, ods. 2, Slovenská republika uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná. Na moju žiadosť o informácie na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám odpovedalo MZV SR, že Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, zverejnený Oznámením MZV SR č. 40/2000 Z.z. je medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

       Na základe čl. 5 tohto Dohovoru sa každý zásah v oblasti zdravia môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť. Na základe čl. 6, ods. 2 tohto Dohovoru sa na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu. Čl. 26 tohto Dohovoru síce pripúšťa obmedzenia výkonu práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto Dohovore, tieto obmedzenia však musia byť predpísané zákonom, a musia byť potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných. Domnievame sa, že podmienky, ktoré čl. 26 tohto Dohovoru kladie na akékoľvek obmedzenia práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto Dohovore, neboli splnené, keďže zo strany ÚVZ SR nebol dokázaný záujem verejného zdravia, ktorý by oprávnil "povinné" očkovanie.

       Navyše, v Zákone č. 355/2007 Z.z. nie je nijaké konkrétne "povinné" očkovanie špecifikované. Zákon č. 355/2007 Z.z. teda neoprávňuje RÚVZ k sankciám za nepodrobenie sa (resp. svojich detí) akémukoľvek konkrétnemu "povinnému" očkovaniu, keďže nestanovuje, kedy a aké očkovanie je povinné. Nemôže sa opierať ani o vykonávaciu Vyhlášku č. 585/2008 Z.z., keďže táto je očividne protiústavná, čo potvrdil aj Národný bezpečnostný úrad.

       Na základe vyššie uvedeného považujeme toto priestupkové konanie za právne nepodložené. Z tohto dôvodu ho navrhujeme zrušiť.