Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra, Trnava i Dunajská Streda

18.02.2012 14:30

Doplnené: Pôvodne bol článok vydaný 16.II.2011 o 1444. Po zistení, že prakticky totožné poučenie používa aj RÚVZ Trnava a RÚVZ Dunajská Streda, bol 18.II.2012 o 1430 doplnený nadpis článku.

 

Poučenie zákonných zástupcov dieťaťa o možných následkoch týkajúcich sa ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia v prípade nezabezpečenia povinného očkovania u svojho dieťaťa

       Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť nielen jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami. Infekčné ochorenia významne ohrozujú zdravie verejnosti, pretože sú prenosné z osoby na osobu. Rozvoj cestovného ruchu a medzinárodného obchodu, migrácia obyvateľstva prinášajú so sebou zvýšené riziko vzniku a šírenia infekčných ochorení.

       Systematická kontrola a epidemiologické a laboratórne sledovanie a bdelosť nad faktormi, ktoré ovplyvňujú vznik a šírenie infekčných ochorení sa na Slovensku vykonáva od druhej polovice 50. rokov. Jej efektívnosť dokazuje výrazný pokles tej skupiny infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Infekcie vedúce k život ohrozujúcim chorobám a rozsiahlym epidémiám predstavujú riziko nielen pre občanov, ale aj pre štát. Je teda v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby boli voči týmto ochoreniam čo najlepšie chránení. Z tohto dôvodu je očkovanie zakotvené v príslušných zákonoch Slovenskej republiky ako povinné očkovanie. Cieľom je aj navodenie stavu kolektívnej imunity, čiže prostredia, v ktorom sa infekcia nemôže šíriť. Pri poklese optimálnej úrovne kolektívnej imunity hrozí v populácii návrat prenosných ochorení preventabilných očkovaním.

       Očkovanie riadi a organizuje Ministerstvo zdravotníctva – hlavný hygienik SR. Povinné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek sa vykonáva na základe očkovacieho kalendára, ktorý je vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 5 zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 273/2010. Druhy očkovania vykonávané v Slovenskej republike sú v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ.

       Do imunizačného programu v Slovenskej republike sú v súčasnosti zaradené povinné pravidelné očkovania proti týmto 11 ochoreniam: tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej žltačke typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, ružienke a príušniciam.

       Tým, že nezabezpečíte resp. odmietnete povinné očkovanie svojmu dieťaťu, vystavíte ho riziku vzniku následkov týchto prenosných ochorení:

 

Tuberkulóze

 • závažnému ochoreniu, ktoré sa šíri vzduchom a je vyvolané baktériou, ktorá je odolná voči bežnej liečbe. Najčastejšie postihuje pľúca, kde vyvoláva špecifický zápal. Pri mimopľúcnom postihnutí bývajú zasiahnuté lymfatické uzliny v rôznych lokalizáciách, kosti, kĺby, koža, postihnuté môžu byť obličky aj iné orgány. Najnebezpečnejšia je celková infekcia a infekcia mozgových obalov.

 

Poliomyelitíde (detskej obrne)

 • akútnemu vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri fekálne orálnym prenosom a kvapôčkami a postihuje centrálny nervový systém. U 1% infikovaných osôb vzniká akútna chabá obrna, najčastejšie dolných končatín. V 30% je obrna bez následkov, v 30% má minimálne následky a v 30% vážne následky. V 10% dochádza k úmrtiu dôsledkom postihnutia dýchacích svalov.
  V súčasnosti je možný import divého poliovírusu z endemických oblastí, z niektorých oblastí Ázie a Afriky – Nigérie, Indie, Pakistanu, Afganistanu.
  V roku 2010 bol hlásený výskyt 206 prípadov akútnej chabej obrny v Tadžikistane a 23 prípadov akútnej chabej obrny v Uzbekistane.

 

Diftérii (záškrtu)

 • závažnému bakteriálnemu ochoreniu, ktoré sa prejavuje vysokými horúčkami a masívnymi povlakmi v hrdle. V ich dôsledku vzniká sťažené dýchanie, ktoré môže viesť k uduseniu. Častou komplikáciou ochorenia je zápal srdcového svalu, následkom je zlyhávanie srdca, periférne obrny, zápal obličiek. Ochorenie sa prenáša vzdušnou cestou.

 

Tetanu

 • ochoreniu zapríčinenému baktériou prežívajúcou v hline a prachu, ktorej toxín poškodzuje centrálny nervový systém. Ochorenie sa prejavuje bolestivými kŕčmi, najskôr žuvacieho a šijového svalstva a následne celého trupu. Komplikáciou sú zlomeniny kostí, pretrhnutie svalov a dusenie v dôsledku kŕčov dýchacích svalov. Ochorenie neprežije takmer polovica chorých. U novorodencov má ochorenie 100% smrtnosť.

 

Pertussis (čiernemu kašľu)

 • vysoko nákazlivému ochoreniu dýchacieho systému vyvolaného baktériou prenášajúcou sa vzdušnou cestou. Ochorenie sa prejavuje intenzívnymi záchvatmi kašľa, u malých detí spôsobuje ťažkosti s jedením, pitím, v dojčenskom veku vznikajú poruchy dýchania. Komplikáciou ochorenia je zápal pľúc, poškodenie mozgu a smrť, 87% úmrtí je u detí do 1 roka.

 

Hemofilovým infekciám

 • bakteriálnemu ochoreniu, šíriacemu sa vzdušnou cestou, ktoré sa prejavuje zápalom hrtanu, hrtanovej príchlopky s rizikom udusenia. Často ochorenie prechádza do zápalu mozgových blán, zápalu pľúc, uší, infikuje kĺby, kosti a vnútornú výstelku srdca. Hemofilový hnisavý zápal mozgových blán – meningitída, patrí k najčastejším zápalom detského veku, ochorenie môže zanechať trvalé následky.

 

Vírusovej žltačke typu B

 • zápalovému degeneratívnemu ochoreniu pečene vyvolanému vírusom zo skupiny B. Ochorenie sa prenáša sexuálnym stykom, prenosom z matky na dieťa. K nákaze stačí mikroskopické množstvo krvi. Ochorenie často prechádza do chronicity so vznikom cirhózy (stvrdnutia) pečene v 5% – 10% a vznikom zhubného nádoru pečene.

 

Pneumokokovým ochoreniam

 • bakteriálnemu ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou a je príčinou závažných infekcií a úmrtí u detí v prvých rokoch života. Prejavuje sa život ohrozujúcimi invazívnymi infekciami (hnisavý zápal mozgových blán, otrava krvi) a ďalšími závažnými ochoreniami ako napr. zápalmi pľúc a recidivujúcimi hnisavými zápalmi stredného ucha. Prekonané ochorenie môže skončiť s následkami. Najzávažnejšie je nervové poškodenie s porušeným vývojom dieťaťa a poškodenie zmyslových orgánov (napr. sluchu).

 

Morbilám (osýpkam)

 • vysokonákazlivému vírusovému ochoreniu šíriacemu sa vzdušnou cestou, ktoré sa prejavuje horúčkou, nádchou, kašľom a postupujúcou vyrážkou na celé telo. Časté sú komplikácie ochorenia – zápal stredného ucha (u 1 z 10 detí), zápal pľúc (u 1 z 20 detí). Jedno z 1000 detí s osýpkami prekoná zápal mozgu a 1 z 1000 detí chorých na osýpky zomiera. U tehotných žien osýpky môžeu spôsobiť ohrozenie vývoja plodu, alebo predčasný pôrod. Osýpky sú veľmi vysoko nákazlivé ochorenie, čo znamená, že každé dieťa, ktoré nemá imunitu proti osýpkam, pri kontakte s chorým ochorie. Na Slovensku sa osýpky vďaka očkovaniu nevyskytujú, avšak v krajinách s nízkou kolektívnou imunitou sú zaznamenávané epidémie osýpok. V súčasnosti Nemecko je považované za najväčšieho „vývozcu“ osýpok. V Bulharsku bolo v roku 2009 zaznamenaných takmer 2000 ochorení na osýpky, z toho 5 prípadov skončilo úmrtím.

 

Parotitíde (mumpsu)

 • vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou a prejavuje sa teplotou a nápadným zdurením príušnej žľazy a iných slinných žliaz. Priebeh ochorenia sa u 1 z 10 detí komplikuje zápalom mozgových blán. Ďalšími komplikáciami, ktoré sú následkom ochorenia, býva zápal podžalúdkovej žľazy a pohlavných žliaz u chlapcov s následnou neplodnosťou. Ojedinele sa vyskytne aj zápal mozgu. Následkom mumpsu môže byť hluchota. Na ochorenie zomiera asi 1 z 10.000 chorých detí.

 

Rubeole (ružienke)

 • vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou. Príznakom ochorenia je horúčka, vyrážka na tvári a krku, zdurenie lymfatických uzlín v oblasti záhlavia a za ušami. Samotné ochorenie nie je závažné, predstavuje však veľké nebezpečenstvo pre tehotné ženy a ich nenarodené deti. Pri ochorení ženy na ružienku v prvých troch mesiacoch tehotenstva dochádza v 80% k poškodeniu plodu, dieťa sa narodí slepé alebo hluché, s poškodením mozgu, s vrodenou srdcovou chybou či s duševným postihnutím. Následkom ochorenia počas tehotenstva môže dôjsť k potratu. Ochorenie môže spôsobiť zápal kĺbov, asi u 1 z 5000 chorých osôb zápal mozgu.


 

       Ako zákonní zástupcovia dieťaťa MENO PRIEZVISKO nar. DD.MM.RRRR svojím podpisom potvrdzujeme, že sme boli v plnom rozsahu oboznámení o povinnosti, ktorú nám ukladá zákon v zmysle § 51 ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyhlasujeme, že sme v plnom rozsahu porozumeli poučeniu o prípadnom ohrození zdravia nášho dieťaťa ako aj ohrozenia verejného zdravia niektorým z prenosných ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním a ktoré sme vzhľadom na dosiahnutý vek dieťaťa odmietli vykonať.

       Toto písomné poučenie bude súčasťou zápisnice z priestupkového konania prejednávaného dňa DD.MM.RRRR.

 

Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa MENO PRIEZVISKO nar. DD.MM.RRRR

Otec ......................................................................

Matka ......................................................................

Podpis odborného lekára – epidemiológa, ktorý vykonal poučenie ........................................

Podpis vedúceho odboru epidemiológie RÚVZ .........................................

Podpis právnika RÚVZ ..................................................

  

V Nitre dňa DD.MM.RRRR

 

Diskusia: Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra

Propaganda

Eva Juhárová | 17.02.2011

Toto poučenie z RUVZ Nitra je horšie ako lož, je to polopravda. Tvári sa ako poučenie o charaktere chorôb, povedzme, ale aj to je jednostranné, napísané tak, aby sa ukázala a neraz zveličila ich závažnosť.

Ale to druhé, že tieto choroby sú preventabilné očkovaním, teda zaočkujeme a je super, je hotové klamstvo. Jednak to nie je také jednoznačné, že to stačí na prevenciu pred danou chorobou, jednak zaočkovanie nie je bez vážneho rizika pre zdravie.

Ani len obyčajná reklama by nemohla takto klamať a zavádzať, ako henten úrad.
Je to propagandistický pamflet.

Také dačo sa podpisuje len s hlavňou pištole pritlačenej medzi lopatky.
To je taká falošná taktika úradov - z " vyššej moci" podsunúť tlačivo (akože poučenie), ktoré je vlastne priznaním sa rodiča k tomu, že chce úmyselne šíriť prenosné choroby.

Rodičia ani deti nie sú zodpovední za existenciu infekčných chorôb.

Poučenie,ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra

Stanislav | 16.02.2011

Môj návrh.
Dať milému úradu najprv podpísať tlačivo s výpisom vakcín s ich nežiadúcimi účinkami z príbalových letákov zverejnených farmaceutickými firmami z kalendára povinného očkovania a záväzkom, že v prípade trvalého poškodenia zdravia dieťaťa budú financovať odškodné a následnú liečbu spojenú s poškodením dieťaťa.
Ako sa hovorí u nás na Slovensku: "Na hrubé vrece, hrubú záplatu."
Je mi úprimne ľúto takýchto" Bohu rovných ľudí", ktorí sú si vedomí svojej neomylnosti.

Re:Poučenie,ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra

Mata | 25.02.2011

Presne Stanislav, nad tym som aj ja rozmyslala. Myslim, ze by sa pokakali. Kto by si bral nieco take na svedomie. Treba aj ich trochu postrasit. Nech si oni podpisuju, ked su taki premudreli.

Re:Re:Poučenie,ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra

Žaneta z Trnavy | 26.02.2011

Potešil ma príspevok od Alsetu, ktorý je tiež z Trnavy.Veľmi by ma zaujímalo ako sa k Vám správali na prejednávaní. MUDr. Kollárová a právnik Markech. janeta21@azet.sk

<< 1 | 2 | 3 | 4

Pridať nový príspevok