Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra, Trnava i Dunajská Streda

18.02.2012 14:30

Doplnené: Pôvodne bol článok vydaný 16.II.2011 o 1444. Po zistení, že prakticky totožné poučenie používa aj RÚVZ Trnava a RÚVZ Dunajská Streda, bol 18.II.2012 o 1430 doplnený nadpis článku.

 

Poučenie zákonných zástupcov dieťaťa o možných následkoch týkajúcich sa ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia v prípade nezabezpečenia povinného očkovania u svojho dieťaťa

       Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť nielen jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami. Infekčné ochorenia významne ohrozujú zdravie verejnosti, pretože sú prenosné z osoby na osobu. Rozvoj cestovného ruchu a medzinárodného obchodu, migrácia obyvateľstva prinášajú so sebou zvýšené riziko vzniku a šírenia infekčných ochorení.

       Systematická kontrola a epidemiologické a laboratórne sledovanie a bdelosť nad faktormi, ktoré ovplyvňujú vznik a šírenie infekčných ochorení sa na Slovensku vykonáva od druhej polovice 50. rokov. Jej efektívnosť dokazuje výrazný pokles tej skupiny infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Infekcie vedúce k život ohrozujúcim chorobám a rozsiahlym epidémiám predstavujú riziko nielen pre občanov, ale aj pre štát. Je teda v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby boli voči týmto ochoreniam čo najlepšie chránení. Z tohto dôvodu je očkovanie zakotvené v príslušných zákonoch Slovenskej republiky ako povinné očkovanie. Cieľom je aj navodenie stavu kolektívnej imunity, čiže prostredia, v ktorom sa infekcia nemôže šíriť. Pri poklese optimálnej úrovne kolektívnej imunity hrozí v populácii návrat prenosných ochorení preventabilných očkovaním.

       Očkovanie riadi a organizuje Ministerstvo zdravotníctva – hlavný hygienik SR. Povinné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek sa vykonáva na základe očkovacieho kalendára, ktorý je vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 5 zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 273/2010. Druhy očkovania vykonávané v Slovenskej republike sú v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ.

       Do imunizačného programu v Slovenskej republike sú v súčasnosti zaradené povinné pravidelné očkovania proti týmto 11 ochoreniam: tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej žltačke typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, ružienke a príušniciam.

       Tým, že nezabezpečíte resp. odmietnete povinné očkovanie svojmu dieťaťu, vystavíte ho riziku vzniku následkov týchto prenosných ochorení:

 

Tuberkulóze

 • závažnému ochoreniu, ktoré sa šíri vzduchom a je vyvolané baktériou, ktorá je odolná voči bežnej liečbe. Najčastejšie postihuje pľúca, kde vyvoláva špecifický zápal. Pri mimopľúcnom postihnutí bývajú zasiahnuté lymfatické uzliny v rôznych lokalizáciách, kosti, kĺby, koža, postihnuté môžu byť obličky aj iné orgány. Najnebezpečnejšia je celková infekcia a infekcia mozgových obalov.

 

Poliomyelitíde (detskej obrne)

 • akútnemu vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri fekálne orálnym prenosom a kvapôčkami a postihuje centrálny nervový systém. U 1% infikovaných osôb vzniká akútna chabá obrna, najčastejšie dolných končatín. V 30% je obrna bez následkov, v 30% má minimálne následky a v 30% vážne následky. V 10% dochádza k úmrtiu dôsledkom postihnutia dýchacích svalov.
  V súčasnosti je možný import divého poliovírusu z endemických oblastí, z niektorých oblastí Ázie a Afriky – Nigérie, Indie, Pakistanu, Afganistanu.
  V roku 2010 bol hlásený výskyt 206 prípadov akútnej chabej obrny v Tadžikistane a 23 prípadov akútnej chabej obrny v Uzbekistane.

 

Diftérii (záškrtu)

 • závažnému bakteriálnemu ochoreniu, ktoré sa prejavuje vysokými horúčkami a masívnymi povlakmi v hrdle. V ich dôsledku vzniká sťažené dýchanie, ktoré môže viesť k uduseniu. Častou komplikáciou ochorenia je zápal srdcového svalu, následkom je zlyhávanie srdca, periférne obrny, zápal obličiek. Ochorenie sa prenáša vzdušnou cestou.

 

Tetanu

 • ochoreniu zapríčinenému baktériou prežívajúcou v hline a prachu, ktorej toxín poškodzuje centrálny nervový systém. Ochorenie sa prejavuje bolestivými kŕčmi, najskôr žuvacieho a šijového svalstva a následne celého trupu. Komplikáciou sú zlomeniny kostí, pretrhnutie svalov a dusenie v dôsledku kŕčov dýchacích svalov. Ochorenie neprežije takmer polovica chorých. U novorodencov má ochorenie 100% smrtnosť.

 

Pertussis (čiernemu kašľu)

 • vysoko nákazlivému ochoreniu dýchacieho systému vyvolaného baktériou prenášajúcou sa vzdušnou cestou. Ochorenie sa prejavuje intenzívnymi záchvatmi kašľa, u malých detí spôsobuje ťažkosti s jedením, pitím, v dojčenskom veku vznikajú poruchy dýchania. Komplikáciou ochorenia je zápal pľúc, poškodenie mozgu a smrť, 87% úmrtí je u detí do 1 roka.

 

Hemofilovým infekciám

 • bakteriálnemu ochoreniu, šíriacemu sa vzdušnou cestou, ktoré sa prejavuje zápalom hrtanu, hrtanovej príchlopky s rizikom udusenia. Často ochorenie prechádza do zápalu mozgových blán, zápalu pľúc, uší, infikuje kĺby, kosti a vnútornú výstelku srdca. Hemofilový hnisavý zápal mozgových blán – meningitída, patrí k najčastejším zápalom detského veku, ochorenie môže zanechať trvalé následky.

 

Vírusovej žltačke typu B

 • zápalovému degeneratívnemu ochoreniu pečene vyvolanému vírusom zo skupiny B. Ochorenie sa prenáša sexuálnym stykom, prenosom z matky na dieťa. K nákaze stačí mikroskopické množstvo krvi. Ochorenie často prechádza do chronicity so vznikom cirhózy (stvrdnutia) pečene v 5% – 10% a vznikom zhubného nádoru pečene.

 

Pneumokokovým ochoreniam

 • bakteriálnemu ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou a je príčinou závažných infekcií a úmrtí u detí v prvých rokoch života. Prejavuje sa život ohrozujúcimi invazívnymi infekciami (hnisavý zápal mozgových blán, otrava krvi) a ďalšími závažnými ochoreniami ako napr. zápalmi pľúc a recidivujúcimi hnisavými zápalmi stredného ucha. Prekonané ochorenie môže skončiť s následkami. Najzávažnejšie je nervové poškodenie s porušeným vývojom dieťaťa a poškodenie zmyslových orgánov (napr. sluchu).

 

Morbilám (osýpkam)

 • vysokonákazlivému vírusovému ochoreniu šíriacemu sa vzdušnou cestou, ktoré sa prejavuje horúčkou, nádchou, kašľom a postupujúcou vyrážkou na celé telo. Časté sú komplikácie ochorenia – zápal stredného ucha (u 1 z 10 detí), zápal pľúc (u 1 z 20 detí). Jedno z 1000 detí s osýpkami prekoná zápal mozgu a 1 z 1000 detí chorých na osýpky zomiera. U tehotných žien osýpky môžeu spôsobiť ohrozenie vývoja plodu, alebo predčasný pôrod. Osýpky sú veľmi vysoko nákazlivé ochorenie, čo znamená, že každé dieťa, ktoré nemá imunitu proti osýpkam, pri kontakte s chorým ochorie. Na Slovensku sa osýpky vďaka očkovaniu nevyskytujú, avšak v krajinách s nízkou kolektívnou imunitou sú zaznamenávané epidémie osýpok. V súčasnosti Nemecko je považované za najväčšieho „vývozcu“ osýpok. V Bulharsku bolo v roku 2009 zaznamenaných takmer 2000 ochorení na osýpky, z toho 5 prípadov skončilo úmrtím.

 

Parotitíde (mumpsu)

 • vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou a prejavuje sa teplotou a nápadným zdurením príušnej žľazy a iných slinných žliaz. Priebeh ochorenia sa u 1 z 10 detí komplikuje zápalom mozgových blán. Ďalšími komplikáciami, ktoré sú následkom ochorenia, býva zápal podžalúdkovej žľazy a pohlavných žliaz u chlapcov s následnou neplodnosťou. Ojedinele sa vyskytne aj zápal mozgu. Následkom mumpsu môže byť hluchota. Na ochorenie zomiera asi 1 z 10.000 chorých detí.

 

Rubeole (ružienke)

 • vírusovému ochoreniu, ktoré sa šíri vzdušnou cestou. Príznakom ochorenia je horúčka, vyrážka na tvári a krku, zdurenie lymfatických uzlín v oblasti záhlavia a za ušami. Samotné ochorenie nie je závažné, predstavuje však veľké nebezpečenstvo pre tehotné ženy a ich nenarodené deti. Pri ochorení ženy na ružienku v prvých troch mesiacoch tehotenstva dochádza v 80% k poškodeniu plodu, dieťa sa narodí slepé alebo hluché, s poškodením mozgu, s vrodenou srdcovou chybou či s duševným postihnutím. Následkom ochorenia počas tehotenstva môže dôjsť k potratu. Ochorenie môže spôsobiť zápal kĺbov, asi u 1 z 5000 chorých osôb zápal mozgu.


 

       Ako zákonní zástupcovia dieťaťa MENO PRIEZVISKO nar. DD.MM.RRRR svojím podpisom potvrdzujeme, že sme boli v plnom rozsahu oboznámení o povinnosti, ktorú nám ukladá zákon v zmysle § 51 ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyhlasujeme, že sme v plnom rozsahu porozumeli poučeniu o prípadnom ohrození zdravia nášho dieťaťa ako aj ohrozenia verejného zdravia niektorým z prenosných ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním a ktoré sme vzhľadom na dosiahnutý vek dieťaťa odmietli vykonať.

       Toto písomné poučenie bude súčasťou zápisnice z priestupkového konania prejednávaného dňa DD.MM.RRRR.

 

Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa MENO PRIEZVISKO nar. DD.MM.RRRR

Otec ......................................................................

Matka ......................................................................

Podpis odborného lekára – epidemiológa, ktorý vykonal poučenie ........................................

Podpis vedúceho odboru epidemiológie RÚVZ .........................................

Podpis právnika RÚVZ ..................................................

  

V Nitre dňa DD.MM.RRRR

 

Diskusia: Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra

Re:cisty sikan

Ing. Marián FILLO | 06.11.2011

A ako to dopadlo?
Podal ste to trestné oznámenie?

Re:cisty sikan

NeDlouholudsky | 24.02.2012

ak mne pride takyto panflet, obratom odchadza trestne oznamenie pre umyslenu trestnu cinnost sirenia poplasnej spravy, podozrenia z korupcie a zneuzivania pravomoci verejneho cinitela organizovanej povahy na generalnu prokuraturu.....

nemam s tym ziaden problem....

Re:Re:cisty sikan

NeDlouholudsky | 24.02.2012

samozerjme pridam ze som nebol pouceny o rizikach ockovani, co povazujem za sirenie poplasnej spravy, a umyselny pokus o ublizenie na zdravi mojmu dietatu, samozejme ma to aj crty tresnej cinnosti povodu a korupcie....

Jak vás donutí podepsat?

Martina | 21.02.2011

Zajímalo by mné jak by nás rodiče mohl milý RÚVZ Nitra donutit podepsat takový zastrašovací pamflet? Z jakého právního titulu? Přeci pokud nejsem přesvědčena o správnosti jejich tvrzení tak nepodepisuji. Jako člově ve svobodné zemi podepisuji jen věci které podepsat chci a tohle je snůška z kontextu vytržených polopravd. Nejlepší je dovětek o ohrožení veřejného zdraví.
zítra máme jít na 1. dávku zákldaního očkování, tak už se psychicky připravuji na reakci z odmítnutí.

Re:Jak vás donutí podepsat?

Ing. Marián FILLO | 21.02.2011

Presne tak, Martino!

Nepodpisujem nič, s čím nesúhlasím. Takže to podpísané ani nebolo. Som nesmierne zvedavý, ako si s tým RÚVZ Nitra poradí... :-)

Ako ste dopadla?

Re:Re:Jak vás donutí podepsat?

Alset | 25.02.2011

Akou foormou RUVZ Nitra odpovedali? Vysvetlili, preco odmietaju toto "poucenie" podpisat? Alebo bez odpovedania jednoducho len nepodpisali?

Presne to iste nam poslal aj RUVZ Trnava!

Dakujem.

Re:Re:Re:Jak vás donutí podepsat?

Eva Juhárová | 27.02.2011

Jednoducho nepodpisujte nič, s čím na 100% nesúhlasíte. Čítať treba všetko veľmi pozorne, dať si dosť času na pochopenie. Nič nepodpisovať pod nijakým nátlakom.

Rodičia nie sú zodpovední za existenciu infekčných chorôb. Ak ich dieťa ochorie, je pacientom ako každý iný pacient. Moderná medicína ešte nie je v postavení "vedúcej úlohy v spoločnosti" a jej pravidlá nemajú univerzálnu platnosť. Prenosné choroby chápe jednostranne.

Toto všetko je obyčajné vydieranie rodiča, akoby on osobne mal niesť ťarchu chorôb sveta. Nedajme sa do tejto pozície vmanévrovať.

tlieskam Stanislavovi

Marcel | 18.02.2011

Stanislav tlieskam vám!

Čo sa stane, ak to človek odmietne podpísať?

Re:tlieskam Stanislavovi

Ing. Marián FILLO | 21.02.2011

Na to sme všetci veľmi zvedaví.
Podpísané to nebolo už v dvoch prípadoch. Na ťahu je RÚVZ Nitra.
:-)

hanba im

matka | 17.02.2011

A hentie všetky zbytočné choroby chcú naočkovať zdravým deťom hneď od 4.dňa po narodení.

Choroba vznikne vždy, každým očkovaním!......povedali múdry neskorumpovaní lekári.

Za rozširovanie infekcií sú zodpovedné vakcíny, a nie rodičia a ich neočkované deti.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok