Otvorený list vo veci umelých potratov pri výrobe, vývoji a výskume vakcín, adresovaný katolíckemu bioetikovi ThLic. Jánovi Viglašovi

15.07.2012 10:00

Od: Ing. Marián Fillo

Komu: ThLic. Ján Viglaš <rektor@xaver.sk>

Dátum: 11.VII.2012

Predmet: Vakcíny vyrobené na bunkách pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov

 

Vážený pán Viglaš,

 

       pred vyše rokom som Vás prosil o odpoveď na moju kritiku Vášho vystúpenia v rádiu Lumen 27.IV.2011:
https://www.slobodavockovani.sk/news/bioetik-thlic-jan-las-na-radiu-lumen-verejne-obhajoval-neeticke-vakciny/
a pred vyše pol rokom som svoju prosbu zopakoval. Doposiaľ som sa však nedočkal Vašej odpovede.

       Okrem toho by ma (a nielen mňa) zaujímal Váš názor na príslušné časti encykliky Evangelium vitae v súvislosti s umelo-potratovými vakcínami (= vakcínami, pri ktorých výrobe boli použité bunkové tkanivá, pochádzajúce z umelo potratených bábätiek), pretože pre mňa osobne z tejto encykliky vyplýva len jedno jediné:

       Katolícka cirkev prísne zakazuje akékoľvek použitie umelých potratov na absolútne čokoľvek a za akýchkoľvek okolností - aj keby to malo byť nakoniec na nejaký úžitok, čo aj na vývoj, výskum či výrobu očkovacích látok.

       Konkrétne ide o tieto úryvky z Evangelium vitae (najdôležitejšie časti sú podčiarknuté):

„57. … Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti postupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad Cirkvi zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nenarušiteľnosti ľudského života.

       … v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. …

Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to čin, ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lásky. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť.

       … Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.

       58. Medzi všetkými prečinmi proti životu, akých sa človek môže dopustiť, umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom.

       … Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto hroznej situácii je dnes zvlásť potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, nazývať veci pravými menami a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom či pokušeniu klamať samého seba. …

Morálna závažnosť umelého potratu sa javí v celej pravde, ak uznáme, že tu ide o vraždu, a najmä keď sa vezmú do úvahy osobitné okolnosti, ktorú ho definujú. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač. …

       … Ale všetky tieto a im podobné dôvody, akokoľvek sú vážne a dramatické, nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

       59. Rozhodnutie zabiť ešte nenarodené dieťa robí často nielen matka, ale aj iné osoby. …Zodpovední sú aj lekári a pracovníci zdravotníctva, keď poznanie a schopnosti venujú službe smrti, hoci ich nadobudli na to, aby život bránili.

… umelý potrat je mimoriadne bolestnou ranou zasadenou spoločnosti a jej kultúre zo strany tých, ktorí majú byť jej budovateľmi a obrancami. …

       60. … Z morálneho hľadiska tu ide napokon o tak veľkú vec, že už samotná pravdepodobnosť jestvovania osoby by stačila na ospravedlnenie najkategorickejšieho zákazu akýchkoľvek zásahov smerujúcich k zabitiu ľudského embrya.

       61. … Ani diskusie v oblasti prírodných vied a filozofie, týkajúce sa konkrétneho okamihu, v ktorom nastáva zjednotenie s rozumnou dušou, nikdy ani v najmenšej miere neoslabili morálne odsúdenie potratu.

       62. … Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu";

… priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. …

      Žiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev.

       63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. … užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.

      Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí – niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.“

https://www.kbs.sk/?cid=1117282943

 

       Chápem, že ste ako rektor kňazského seminára, poradca KBS v oblasti bioetiky atď. značne vyťažený, napriek tomu sa však domnievam, že ide o tak závažný a ďalekosiahly problém, ktorý sa týka veľkej väčšiny slovenských kresťanov (prinajmenšom katolíkov, ktorí tvoria cca 85% slovenských kresťanov resp. cca 66% obyvateľstva Slovenska), že by ste si naozaj mal nájsť čas vyjadriť sa k tejto veci:

  1. verejne,
  2. priamo,
  3. otvorene a
  4. jasne.
     

       V opačnom prípade to vyvolá (resp. už vyvoláva) dojem, že Vám v skutočnosti vôbec nejde o obhajobu kresťanského postoja v každodennom živote, ale o obhajobu očkovania za každú cenu - aj za cenu pošliapania najzákladnejších kresťanských zásad, - či dokonca o vyslovené politikárčenie. Totiž za situácie, kedy štát požaduje od každého občana v určitom veku (1,5 r. a 11 r.) povinné očkovanie umelo-potratovou vakcínou proti ružienke a zároveň ten istý štát aj vypláca mzdy katolíckemu duchovenstvu, by mohol jasný, zrozumiteľný a zásadný protest najvyšších miest Katolíckej cirkvi na Slovensku (kam nepochybne spadáte) vyvolať vo vládnucich kruhoch značnú nevôľu pokračovať ďalej v doterajšom štátnom financovaní "zamestnancov" Katolíckej cirkvi, čo je z materialistického hľadiska pre Katolícku cirkev na Slovensku hrozba veľkých rozmerov.

       Dúfam, že v dohľadnej dobe takéto neblahé dojmy rozptýlite Vašou odpoveďou na moju kritiku, v ktorej buď

  1. dôkladne a v súlade s katolíckou vierou a morálkou zdôvodníte Vaše vcelku pozitívne postoje k povinnému očkovaniu umelo-potratovými vakcínami, ktoré ste prezentoval v rádiu Lumen, alebo
  2. odvoláte svoje tvrdenia, ktoré odzneli 27.IV.2011 v rádiu Lumen, a ospravedlníte sa poslucháčom za to, že ste ich uviedol do omylu, ktorý má závažné morálne dopady.
     

       Osobne sa domnievam, že vedenie Katolíckej cirkvi na Slovensku naozaj nepotrebuje ďalšiu negatívnu publicitu, a už vôbec nie dnes - v čase značne rozvírenej hladiny verejnej mienky ohľadne nezdôvodneného odvolania trnavského arcibiskupa.

       Ubezpečujem Vás, že ja ani v najmenšom nechcem akokoľvek poškodzovať vedenie Katolíckej cirkvi na Slovensku, len Vás ako kresťan-laik prosím, aby ste konečne (po vyše roku) zaujal jasný a morálne odôvodnený postoj k zásadnej morálnej otázke, ktorou používanie umelo-potratových vakcín (a obzvlášť povinné očkovanie nimi) jednoznačne je, nehovoriac o dopadoch zdravotných: https://www.slobodavockovani.sk/news/potvrdene-regresivny-autizmus-nie-je-genetickeho-povodu/

       Veľmi by som tiež ocenil, keby ste prestal s šírením preukázateľne nepravdivých informácií o mojej osobe za mojím chrbtom (na ospravedlnení si nepotrpím, aj keď by sa patrilo...), prestal sa vyhýbať priamej konfrontácii s týmto zásadným problémom a namiesto toho sa k nemu priamo, jasne a jednoznačne vyjadril.

 

P.S.: Tento e-mail chápte, prosím, ako otvorený list.

 

P.P.S.: Nebránim sa ani prípadnému osobnému stretnutiu, ak by ste prejavil záujem oň.

 

Za odpoveď vopred srdečne ďakuje a pekný deň Vám praje
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - internetový denník o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)

 


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava) zabralo autorovi približne 30 minút čistého času (nezahŕňa čas, strávený napísaním e-mailu).

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Otvorený list vo veci umelých potratov pri výrobe, vývoji a výskume vakcín, adresovaný katolíckemu bioetikovi ThLic. Jánovi Viglašovi

Prísľub odpovede

Ing. Marián FILLO | 25.07.2012

Včera mi prišiel od Jána Viglaša takýto e-mail:

* * *

Vážený pán Fillo,

uisťujem Vás, že Vám odpoviem. A to hneď, ako sa mi skončí dovolenka, počas ktorej musím dokončiť termínované úlohy. Ak sa mi podarí, tak aj skôr.

S pozdravom,
Ján Viglaš

Re:Prísľub odpovede

irena | 25.07.2012

No ja dychtím čo odpíše, ale ak je z toho druhu ako tí katolícki podvodníci, príživníci o ktorých je v poslednej dobe reč v médiách a ich finančné machinácie, kšefty a podvody, ktoré zakrývajú desiatky rokov - je to spojenie s luciferom a nie s bohom.
Však ale beda ak to ktosi zverejní tak ho vylúčia a zosadia. No darmo svätej inkvizícii sa nesmie protirečiť.Táto svätá stolica mi tiež pije krv , ale ľutujem tých radových veriacich , ktorí sa im skladajú na tie ich okázalosti a sami žijú v biede.
Ach kedy aj tieto ovečky otvoria konečne oči. Nuž ale čakajme a čujme do akej odpovede nás to zasvätí.

Re:Re:Prísľub odpovede

Ing. Marián FILLO | 23.05.2013

Doteraz neodpísal - už bude pomaly rok odvtedy, čo som ten otvorený list napísal.

nie som veriaca

Lucia M. | 19.07.2012

nie som veriaca - v tom zmysle v akom sa to vždy chápe, aj ked na niečo "Vyššie" mimo nás verím, mala som v minulosti traumatizujúci zážitok v podobe spontánneho potratu. a aj napriek tomu že nie som veriaca, že to beriem čiste iba skrz oči biológa kde sú potraty brané ako úplne normíálna nejaké regulácia - proste prírodný výber - nie je mi jedno že sa na výrobu vakcín používajú odumreté embryá (vraj na 1 vakcínu cca 2 kusy!!) a bytostne sa ma to dotýka. akoby som si prestavila to vlastné pre ktoré som mala už vybraté meno, že ho rozmixovali a použili "v mene vedy" na "dobrý účel". Vďaka týmto kresťanským kreatúram - viď týpek čo mu bol napísaný list - budem vždy brať cirkev len ako pozostatok čias inkvizičných a podobných metód a naďalej ako aj doposial im ukazujem len svoj chrbát

budem sa cudovat ak odpise

pipo | 19.07.2012

slusny, priamy list, na ktory asi panko tazko odpovie. takychto ludi neznasam, si myslia, ze ich nic nenuti odpovedat, ze budem ticho, oni mi za to nestoja, sak sa na to zabudne, ... pritom on ako velky krestan by mal milovat vsetkych svojich bliznych, mali by mu stat aspon za odpoved a neklamat a nezavadzat...

Re:výstižně napísané-pochvala

jandl | 18.07.2012

Proč P.Vigláš neodpoví?Proč nás katolíky v očích veřejnosti tímto postojem tak shazuje?

Re:Re:výstižně napísané-pochvala

Ing. Marián Fillo | 18.07.2012

zatiaľ sa neozval - týždeň po odoslaní môjho e-mailu

Výstižne napísané-pochvala !

občan | 16.07.2012

Myslím si, že na zodpovedanie tejto otázky čakajú viacerí občania - či už sa jedná o kresťanov alebo nie - jeho postoj veľa napovedá o skutočnej morálke najvyšších predstaviteľov cirkvi a preto sa nemožno diviť,že čoraz viac občanov sa prestáva hlásiť k takejto pokryteckej "viere"... Pánovi Vígľašovi chýba pokora a úcta k blížnemu svojmu a neodpovedaním na list ani po roku to je už vrchol ignorancie a pošliapal tak základné kresťanské hodnoty! Takýto ľudia s takymito postojmi nemôžu pre ostatných predstavovať morálne autority...toto je úplné morálne zlyhanie celej cirkvi...

Re:Výstižne napísané-pochvala !

Lenka | 16.07.2012

Pevne verím, že pán ThLic. Ján Viglaš odpovie. A očakávam presne to isté, čo aj pán Ing. Marián Fillo, že svoj postoj buď obháji v súlade s náukou katolíckej cirkvi alebo ho odvolá. Pričom v mojich očiach určite porastie ak sa dokáže ospravedlniť...ja si veľmi vážim ľudí, ktorí vedia povedať: „PREPÁČTE, ZMÝLIL SOM SA.“

Re:Re:Výstižne napísané-pochvala !

Ing. Marián FILLO | 23.05.2013

Žial, ThLic. Ján Viglaš doteraz (23.V.2013) neodpovedal, a to som mu ešte medzitým poslal ďalšiu pripomienku, o ktorej som sa doposiaľ verejne nezmienil.

Re:Výstižne napísané-pochvala !

Jožo | 18.07.2012

Prečo v súlade s náukou katolíckej cirkvi? Predsa v súlade s božími prikázaniami!

Nooo...

janynka | 15.07.2012

teda aj mňa by velmi zaujímala odpoveď

hm

ela | 15.07.2012

hm, to som zvedava, co napise, koho povazuje za vacsiu autoritu, ci Boha a ci stat - kedze katolicka cirkev je financovana statom...

vzdy to tak chodilo ze

luft | 15.07.2012

autoritou je jedine sila

Re:vzdy to tak chodilo ze

ela | 17.07.2012

sila? nuz, ved - zalezi na tom, koho povazujem za silnejsieho. ak nie Boha, marne sa hram na krestana..

Záznamy: 1 - 15 zo 15

Pridať nový príspevok