On-line brain-storming: Pomôžte pri tvorbe odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ Trnava

20.02.2012 01:49

Ing. Marián FILLO

 

       S takmer-mesačným oneskorením bolo rodičom z okresu Trnava doručené Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT), ktoré reaguje na ich "Vyhlásenie k priestupkovému konaniu na RÚVZ Trnava". Rozhodnutie bolo doručené 10.II.2012, pričom odvolanie možno podať v lehote do 15 dní od doručenia, tzn. najneskôr v sobotu 25.II.2012.

       Proti tomuto Rozhodnutiu sa dotknutí rodičia mienia odvolať. Aby malo odvolanie čo najväčšiu šancu na úspech, treba napadnúť čo najviac bodov Rozhodnutia. Ak by vám prišli na um akékoľviek námietky voči Rozhodnutiu RÚVZ TT, dajte vedieť buť na  sloboda.v.ockovani@gmail.com  alebo v diskusii pod týmto článkom.

       Nasleduje úplné znenie Rozhodnutia RÚVZ TT (po vyčervenení osobných údajov):

 


Napísanie, úprava obrázkov a zverejnenie tohto článku zabrali autorovi vyše 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: On-line brain-storming: Pomôžte pri tvorbe odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ Trnava

podpora Ivy Rojkovej

MIROSLAV BAČA | 14.10.2013

Týmto chcem vysloviť podporu občianskemu združeniu: "Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania" vedenému Ivou Rojkovou. Zvlášť v súčasnosti hrozí prijatie európskej legislatívy, ktorá je nadradená zákonom SR, pričom európska legislatíva obsahuje mimoriadne nebezpečné ustanovenia, na ktoré poukazuje Iva Rojková. Preto treba intenzívne podporovať prácu občianskeho združenia, ktoré vedie Iva Rojková, aby sa uvedené nebezpečné vplyvy maximálne eliminovali.

Podpora občianskeho združenia "Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania".

MIROSLAV BAČA | 14.10.2013

Týmto vyjadrujem podporu aktivitám konateľky občianskeho združenia "Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania" Ivy Rojkovej a súčasne podporujem jej iniciatívu, aby sa zamedzilo prijatiu nových legislatívnych zámerov z Európskej Únie, ktoré sú nadradené zákonom SR a ktoré umožňujú neprimerané zásahy do súkromného života jednotlivcov aj rodín, ktoré sú spoločensky škodlivé. Preto vyzývam aj slovenskú verejnosť, aby aktivity Ivy Rojkovej všemožne podporila.

Poďakovanie

Ing. Marián FILLO | 01.03.2012

Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za výborné podnety.

Poznámky - časť 6 pokračovanie

Peter T. | 23.02.2012

Na str. 12 bod b,

K odstavcu o liečbe tetanu vitamínom C konštatujeme, že ani v tomto prípade sa RÚVZ nevysporiadal s našou námietkou. Je evidentné, že uvedenú štúdiu vôbec nečítal. Píše sa v nej totiž, že vitamín C pri intravenóznom podaní pôsobí ako antitoxín a dokáže neutralizovať tetanický toxín efektívnejšie než imunoglobulíny. Tento poznatok potvrdzuje aj viacero ďalších štúdií (...môžete citovať štúdie ktoré sa uvádzajú v knihe Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad ...)

Okrem toho, existuje aj antibiotický profylaktický režim (metronidazol apod) ktorý zničí C tetani skôr, než vyprodukujú toxíny.

Tieto okolnosti sú však irelevantné, pretože vakcína celkom evidentne slúži len na ochranu individuálneho zdravia, a nie verejného zdravia.


....K štúdiám na str. 13, oni evidentne citujú celé odstavce PSPI. prosím pozrite materiál https://www.rizikaockovania.sk/spravy/stanovisko_psi_2009.html
Taylorova štúdia bola metodicky i štatisticky slabá. Dáska štúdia už bola odhalená ako vedecký podvod.


...K strane 14 a ekonomickému efektu by som im šplechol do tváre, ako ekonomicky neefektívne nasadili očkovanie adolescentov voči čiernemu kašľu. Keď sa pripomienkovala novela vyhlášky 585/2008, kde sa toto očkovanie zavádzalo ako povinné, zaočkovanie 60000 detí proti čiernemu kašľu malo podľa dôvodovej správy stáť 753000 EUR ročne. Podľa pripomienky VšZP, "Je prinajmenšom diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašeľ 289 ochorení za rok 2009 je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života. Podľa dát vykázaných vo VšZP v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 EUR na lieky."


...str. 15 bod g
Ako už bolo uvedené, neexistuje vedecký dôkaz, že by očkovanie proti čiernemu kašľu bránilo šíreniu nákazy. Vedecké štúdie naznačujú pravý opak. Zavedenie plošného preočkovania adolescentov sa dá hodnotiť ako experiment. Je v tomto duchu irelevantné, kto toto preočkovanie odporúča. RÚVZ sa zodpovedá slovenským daňovým poplatníkom, a nie nadnárodným lobistickým organizáciám.

...str. 16 ch,
Už bolo zodpovedané...


...str. 17
Tvrdia, že očkovanie proti hemofilovi B bráni aj nosičstvu, no neuvádzajú žiany dôkaz. Okrem toho je vakcína v používaní krátko, dĺžka účinku je neznáma.


...str. 17 bod j,
Už bolo zodpovedané, vakcína z princípu nemôže brániť nakazeniu ani nákazlivosti.

K uvádzanej epidémii v SNŠ pozrite https://rizikaockovania.sk/spravy/reflexia_stv_fokus_februar_2011.html
v časti Epidémia záškrtu v 90. rokoch
Epidémia nemohla byť spôsobená poklesom zaočkovanosti, lebo ochoreli iné vekové skupiny než zaznamenali pokles zaočkovanosti.

....str. 18 bod l, už bolo zodpovedané. Teoretická (a nevymožiteľná) povinnosť lekárov je irelevantná, pretože ju neplnia.


...bod o, Ak lekárka neuviedla kontraindikáciu, je to len jej chyba, pretože odmietnutie rodičom (Dg. Z28) je zásadnou a trvalou kontraindikáciou očkovania.


...str. 19 bod c,
Už zodpovedané. Nie je možné preukázať, že ktorákoľvek z predmetných vakcín má význam v hypotéze tzv. "kolektívnej imunity". U niektorých je to dokonca principiálne nemožné. Viaceré z dôvodov boli uvedené už v pôvodnom vyhlásení a je evidentné, že RÚVZ sa nimi vôbec nezaoberal, nepredložil dôkazy, a opakuje tu len svoje kolektívne presvedčenie o kolektívnej imunite.


K str. 20 Ad 1
Rodičia majú povinnosť chrániť záujmy dieťaťa a v tomto prípade tak urobili - ochránili ho pred nežiaducimi účinkami očkovania, ktoré môžu byť aj vážne.

K str. 21
"vyjadrenie ošetrujúcej lekárky maloletej neobsahuje žiadne zdravotné kontraindikácie"
RÚVZ tu svojvoľne zužuje okruh kontraindikácií na "zdravotné". Vyhláška 585/2008 však hovorí o kontraindikáciách bez vymedzenia, čiže akýchkoľvek kontraindikáciách. Kontraindikáciou je v zmysle zák. 576/2004 aj odmietnutie očkovania zo strany rodiča, podľa číselníka diagnóz kód Z.28 a súvisiace. RÚVZ tu vykladá legislatívne predpisy jednostranným spôsobom znevýhodňujúcim odičov.

V rozhodnutí o pokute RÚVZ síce zohľadnil, že odmietnutím vakcíny BCG nebolo ohrozené verejné zdravie, ale nezohľadnil, že verejné zdravie nemohlo byť ohrozené ani v prípade záškrtu, tetanu a ďalších už podrobne rozobratých ochorení.

Re:Poznámky - časť 6 pokračovanie

Peter T. | 23.02.2012

Tie štúdie o tetane treba odcitovať asi všetky. Nájdete ich v knihe v kap. Tetanus

Poznámky - časť 5 pokračovanie

Peter T. | 23.02.2012

(stále riešime ústavnosť, čiže bod 3.1 B, C a E)

K podmienke 2 pre preukázanie účelnosti plošného očkovania k stanovenému cieľu ochrany verejného zdravia, že vakcíny účinne predchádzajú šíreniu nákazy:

RÚVZ toto nevie preukázať a odvoláva sa len na tvorbu protilátok a historický ústup ochorení. Ako sme už uviedli, najväčšia časť ústupu nastala pred zavedením očkovania, čo dokazuje, že očkovanie nemalo na ústup ochorení podstatný vplyv.

Protilátky sú pre výrobcov vakcín síce pohodlným parametrom, avšak nevypovedajú o schopnosti vakcíny predísť ochoreniu, a už vôbec nie o schopnosti vakcín predísť jeho šíreniu. Vo viacerých prípadoch je vyslovene dokázané, že hladina protilátok nevypovedá o ochrane. RÚVZ ani nevie dokázať opak.

U niektorých vakcín je principiálne vylúčené, aby obmedzovali šírenie ochorenia.

záškrt a tetanus - vakcíny vyvolávajú tvorbu protilátok len proti bakteriálnemu toxínu, nie proti baktérii. Vakcína prinajlepšom zmierňuje priebeh ochorenia, ale nemôže zabrániť nakazeniu a šíreniu nákazy. Tetanus navyše ani nie je prenosný z človeka na človeka.

čierny kašeľ - podstatou vakcíny je takisto tvorba protilátok voči bakteriálnemu toxínu, ktorý zodpovedá za ťažký priebeh ochorenia. Súčasná vakcína síce obsahuje antigény pre tvorbu protilátok aj voči dvom ďalším bielkovinám - pertaktínu a filamentóznemu hemaglutinínu, ale je vedecky dokázané, že tieto nedokážu zabezpečiť rýchlejšiu likvidáciu baktérií, a teda ani zníženie nákazlivosti.

Naopak, viaceré štúdie hovoria, že očkovanie proti čiernemu kašľu podporuje šírenie ochorenia, pretože zaočkovaí dostávajú ochorenie s miernejšími príznakmi a nie sú preto diagnosticky podchytení, neliečia sa v izolácii ale šíria ochorenie.

Napokon, je iluzórne predpokladať, že pri trvaní protilátok z očkovania, ktoré sa v súčasnosti odhaduje na 4-12 rokov, je možné zabrániť šíreniu ochorenia. Väčšina populácie je mimo akéhokoľvek účinku vakcíny aj napriek ich predošlému očkovaniu. Ani preočkovanie adolescentov to nezmení, pretože v tomto veku protilátky miznú ešte rýchlejšie, do 2-9 rokov. Pripomíname, že sa nenašla súvislosť medzi ochranou a hladinou protilátok.

Medzinárodný panel expertov vyhlásil, že neexistujú dôkazy o tom, že by očkovanie proti čiernemu kašľu mohlo znížiť šírenie ochorenia. (......Forsyth et al, pohľadajte v materiáli Kolektívna imunita - mýty a fakty, nájdete tam aj odkazy pre ostatné tvrdenia.....)

hepatitída B - Očkovanie dojčiat voči sexuálne prenosnému ochoreniu je v rozpore so zdravým rozumom. Okrem prenosu z infikovanej matky, čo sa dá odhaliť predpôrodným skríningom, dieťa nie je ohrozené touto chorobou. RÚVZ argumentuje pohodenými ihlami v pieskovisku; zdravotná služba mesta Prahy riešila za 3 roky vyše 100 prípadov poranenia pohodenou ihlou v pieskovisku, a v žiadnom z nich sa nepreukázal prenos akéhokoľvek ochorenia. Krvné transfúzie podliehajú laboratórnej kontrole. Navyše, aj pri špekulatívnom hypotetickom prípade, že sa diťa nejako zázračne nakazí, je vylúčené, aby dieťa mohlo niekoho nakaziť touto sexuálne prenosnou chorobou.

RÚVZ nevie ani preukázať reálnu účinnosť vakcíny v prevencii ochorenia, nieto ešte jeho šírenia.

polio - Účinnosť inaktivovanej vakcíny je sporná, pretože sa líši od vakcíny, pre ktorú sa uskutočnili rozsiahle klinické štúdie; tie navyše preukázali, že vakcína iba zabraňuje ťažkým komplikáciám ochorenia, no nie ochoreniu ako takému, a teda nemôže zabrániť ani jeho šíreniu. Vakcína môže v najlepšom prípade mierne znížiť nákazlivosť. Navyše, dĺžka jej účinku je otázna a pravdepodobne nepresahuje niekoľko rokov, takže drvivú väčšinu populácie ponecháva bez akejkoľvek hypotetickej ochrany napriek plošnému očkovaniu v detstve.

pneumokoky - účinnosť vakcíny nie je vedecky preukázaná ani v rovine predpokladaného použitia - ako prevencia invazívnych ochorení. Klinická skúška totiž nebola kontrolovaná placebom, ale inými experimentálnymi vakcínami, najmä proti meningokokom C. Nedá sa preto vylúčiť negatívny vplyv týchto "kontrolných" vakcín, ktorý by mohol vytvoriť zdanie účinnosti pneumokokovej vakcíny. Takéto situácie sú vedecky známe - napríklad vakcína proti čiernemu kašľu môže zvýšiť riziko ochorenia na invazívne ochorenia spôsobené pneuokokmi, hemofilmi a n. meningitidis, taktiež B. parapertussis atď. Nedajú sa preto vylúčiť pre experimentálnu vakcínu proti meningokokom C. Z tohto pohľadu sú pneumokokové vakcíny vedecky nespoľahlivé.

Už vôbec nie je preukázané, že by tieto vakcíny mohli zabrániť šíreniu ochorenia, a to ani pri kmeňoch, ktoré vakcína zahrňuje.

Ale aj keby to hypoteticky mohli urobiť, pneumokoky sú bežnou súčasťou dýchacích ciest značnej časti populácie. Očkovanie detí, plošné od roku 2009, nemôže túto situáciu zmeniť ani za 50 rokov. Nedá sa teda preukázať, že by plošné očkovanie v súčasnosti malo nejaký vplyv na verejné zdravie, popravde, vplyv je minimálny, ak vôbec nejaký.


Dĺžka účinku vakcíny je neznáma, pretože vakcína existuje ešte len niekoľko rokov. Vzhľadom k známym obmedzeniam iných vakcín sa nedá predpokladať, že účinok bude dlhotrvajúci. Ani pri hypotetickej 100% zaočkovanosti teda vakcína zrejme nedokáže zabezpečiť efektívnu ochranu populácie, ani zabrániť šíreniu ochorenia.

Navyše, pneumokokové vakcíny zachytávajú len 7 resp. 10 resp. 13 kmeňov pneumokokov, a nemajú preventívny vplyv na ďalších 80 kmeňov, ktoré sú v obehu. Aj v čisto špekulatívnom prípade, že by vakcína dokázala predchádzať šíreniu ochorenia, že by pôsobila celý život, a že by raz dosiahla také pokrytie aby sa stala relevantnou, stále sa budú nerušene šíriť ostatné kmene a môžu nahradiť tie, ktoré vakcína podchytáva (tzv. serotype replacement už je vo vedeckej literatúre široko diskutovaný).

Nie je možné vedecky dokázať, že by pneumokoková vakcína ovplyvňovala verejné zdravie.

osýpky - dĺžka účinku vakcíny nie je známa a len sa odhaduje na 12-20 rokov, a za ten čas postupne slabne. Sú známe epidémie v takmer 100% zaočkovaných detských populáciách. Vakcína na rozdiel od prirodzenej infekcie nedokáže vytvoriť protilátky účinné proti väčšine kmeňov osýpkového vírusu. Vakcína teda tlačí ochorenie do veku dospelosti, kedy je omnoho viac závažné. Očkovaní dospelí už nie sú imúnni, takže väčšina populácie tak či tak nie je ani hypoteticky chránená.

Nie je vedecky preukázané, že by vakcína bránila šíreniu nákazy.

mumps - platí všetko čo pre osýpky. Navyše, dĺžka trvania účinku je ešte nižšia ako pri osýpkach. Ochorenie je relatívne ľahké a nie je zmysluplné ho vôbec riešiť cez povinné očkovanie - porovnateľný počet komplikácií má ľubovoľné iné ľahké ochorenie vrátane nachladnutia.

rubeola - detto, ešte kratšia hypotetická ochrana než mumps. Plošné očkovanie sa odôvodňuje ochranou tehotných matiek, pretože infekcia plodu v ranom tehotenstve môže viesť k poškodeniu plodu (CRS). Avšak nie je dokázané, že by vakcína chránila pred šírením ochorenia. Nie je ani dokázané, že by plošné očkovanie znížilo výskyt CRS.

Celkovo sa nedá preukázať, že by ktorékoľvek očkovanie malo potenciál ovplyvniť verejné zdravie.

Konštatujeme, že mnohé z uvedených faktov sme namietali už vo vyhlásení, no RÚVZ sa s našimi námietkami, ako vidno z rozhodnutia, nevysporiadal ani dostatočne, ani objektívne, a nepredložil relevantné dôkazy.

K pojednaniu o ústavnosti očkovania z pohľadu čl. 13 ods. 4 Ústavy a čl. 26 Dohovoru, podotýkame, že dôkazné bremeno je na strane RÚVZ, ktorý musí nad všetku pochybnosť preukázať, že očkovanie je potrebné k ochrane verejného zdravia, a že je primerané pre splnenie stanoveného cieľa. Názory, domnienky, dohady a kolektívne presvedčenie RÚVZ či iných subjektov sú v tomto irelevantné, nutné sú exaktné dôkazy, napr. nespochybniteľné vedecké štúdie. Takéto dôkazy RÚVZ zatiaľ nepredložil.

Poznámky - časť 4 pokračovanie

Peter T. | 23.02.2012

K podmienke č.1
Za súčasnej situácie nie je možné preukázať, že očkovanie predstavuje menšie riziko než ochorenie.

Klinické skúšky vakcín sa zvyčajne uskutočňujú na celkom zdravých dobrovoľníkoch. Ide o celkom odlišnú situáciu než pri plošnom používaní, kedy vakcíny dostanú aj osoby s akútnymi alebo chronickými zdravotnými problémami. Dopredu sa však neskúma, či v takýchto zdravotných situáciách vakcína nepredstavuje nejaké riziko; automaticky sa predpokladá, že je úplne bezpečná.

Klinické skúšky, na základe ktorých sa vakcíny schvaľujú do používania, sú zamerané len na zisťovanie tých nežiaducich účinkov, ktoré si pacient sám všimol, sám dal do súvislosti s očkovaním, a ktoré nastali len v krátkom čase (typicky do niekoľkých dní) po očkovaní. Pacient síce zvyčajne môže hlásiť aj nežiaduce účinky nad rámec základnej testovacej doby, avšak je nepravdepodobné, že by si dal do súvislosti a hlásil nežiaduce účinky po dlhšej dobe.

Okrem toho, zo sledovania automaticky vypadávajú tie nežiaduce účinky, ktoré si pacient nevšimol, napríklad tie, ktoré majú pomalší nábeh, ktorých badateľný prejav sa vyskytne s dlhým časovým oneskorením. Extrémnym príkladom je makrofágová myofascitída, ktorá je evidentne nežiaducim účinkom očkovania, a ktorá sa začne prejavovať až po 8 rokoch!

To je však logický rozpor medzi účelom a skutočným dizajnom skúšok, lebo samotný žiaduci účinok - tvorba protilátok, nastáva s odstupom niekoľkých týždňov alebo dokonca mesiacov, a deje sa tak spôsobom nezistiteľným pre pacienta. Inými slovami, vakcína skrytým spôsobom ovplyvnila imunitný systém. V klinických štúdiách by sa teda malo predpokladať, že nežiaduce účinky sa môžu týkať napríklad skrytého poškodenia (nežiaduceho ovplyvnenia) imunitného systému, a môžu sa prejaviť pravdepodobne v dlhšom časovom rozpätí a navonok nebadateľným spôsobom.

Toto sa však vôbec nedeje. Žiadne klinické skúšky v praxi nie sú dizajnované na odhalenie chronických problémov súvisiacich s očkovaním. Dlhodobá bezpečnosť vakcín nie je vedecky dokázaná. ŠÚKL ani nie je schopný doložiť vedecký dôkaz dlhodobej bezpečnosti vakcín, preto sa len odvoláva na nízky počet ohlásených nežiaducich účinkov. Takáto argumentácia je scestná a zo strany RÚVZ jednoznačne svedčí o zaujatosti.

Je totiž iluzórne myslieť si, že takéto nežiaduce účinky budú odhalené po uvedení na trh na základe hlásení pacientov, pretože pacienti nie sú informovaní o možnosti chronických následkov očkovania, a s rastúcim intervalom od očkovania ich súvislosť už nenapadne. Lekári ani nie sú ochotní chronické následky hlásiť, pretože (utvrdzovaní zo strany RÚVZ) automaticky predpokladajú, že súvislosť nie je snáď ani možná.

O to iluzórnejšie je predpokladať zistenie chronických následkov za situácie, keď náš systém hlásenia nie je schopný odhaliť ani len akútne nežiaduce účinky; podľa samotného ŠÚKL je ohlásené menej než 1% nežiaducich účinkov. V skutočnosti pri vakcínach je toto číslo omnoho menšie, napríklad počet nežiaducich účinkov chrípkových vakcín za ostatných 5 rokov musel byť podľa príbalových letákov najmenej 300000, avšak ohlásené boli len 2 (....pozrite https://rizikaockovania.sk/udalosti.html#655 ....)

RÚVZ sa na str.12 k bodu 1.2 odvoláva na zákonnú povinnosť lekára, hlásiť nežiaduce účinky. Povinnosť lekárov je však ako argument irelevantná, pretože nedokazuje, že si lekári túto povinnosť plnia. A ako sme už vyššie preukázali, neplnia.

Objektívne vyhodnotenie nežiaducich účinkov, ako aj kontrola, na ktorú sa RÚVZ odvoláva, je iluzórne aj z toho dôvodu, že zodpovedné orgány už v mnohých prípadoch zmarili prešetrenie nežiaducich účinkov. https://www.zzz.sk/?clanok=11849

Na str. 12 "k bodu 1.2" Sa RÚVZ odvoláva na proklamovaný výsledok štúdie TOKEN. Konštatujeme, že RÚVZ opäť nepreskúmal dostatočne našu námietku, pretože neposúdil štúdiu ako celok. Dáta štúdie totiž jasne hovoria, že úmrtnosť v dvoch týždňoch po očkovaní je 3,2-násobne vyššia, než by alikvótne zodpovedalo ostatnému sledovanému obdobiu. To, že autori štúdie uplatnili rôzne metodologické a štatistické opatrenia, ktoré viedli k proklamovanému záveru, že riziko úmrtia v jednom týždni po očkovaní nie je zvýšené, nemôže poprieť fakty. RÚVZ si teda zo štúdie vybral len tú časť, ktorá sa dá použiť proti rodičom, čo je dôkazom zaujatosti.


Dlhodobá bezpečnosť očkovania ako celok nie je preukázaná, a existujú vedecké práce, ktoré ju výrazne spochybňujú (Tomljenovic & Shaw, Blaylock,...)

Upozorňujeme tiež, že v rodine XY sa vyskytol nežiaduci účinok očkovania, z čoho vyplýva ešte zvýšené riziko......


Nie je možné ani preukázať, že by ochorenia predstavovali v súčasnosti na Slovensku veľké riziko. Keby sa situácia menila a začali by toto riziko predstavovať, dá sa prikročiť k očkovaniu na základe nových skutočností, avšak vychádzať musíme z reálnej, nie hypotetickej situácie.

Nie je teda možné preukázať, že by riziko očkovania bolo menšie než riziko ochorenia.

Poznámky časť 3 - konkrétne

Peter T. | 23.02.2012

Samozrejme, znovu napadnúť argumentáciu RÚVZ aj v ostatných právnych bodoch, ktoré ste už napadli vo vyhlásení.

Uveďte, že v týchto bodoch RÚVZ nesprávne použil zákony.

Ďalej:
K bodu 2.1: RÚVZ neprináleží hodnotiť náboženské presvedčenie rodičov. Rodičia v zmysle Ústavou zaručenej náboženskej slobody majú právo na akékoľvek náboženské presvedčenie a nie sú povinní držať sa názorov a interpretácií RÚVZ na tému náboženstva či etiky. Nie sú dokonca povinní držať sa ani názorov či interpretácií Pápežskej akadémie pre život, avšak výklad vyjadrenia tejto inštitúcie zo strany ŠÚKL je značne deformovaný, čo poukazuje na neobjektívnosť RÚVZ pri riešení námietok rodičov.

K bodu 3.1 b, c a e, Podľa čl. 13 Ústavy, povinnosti je možné ukladať len zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Stanovenie "povinných" očkovaní vyhláškou tieto požiadavky nespĺňa, pretože zákon neurčil medze ani kompetencie, v ktorých rozsahu by mohol RÚVZ určovať rozsah povinného očkovania.

Okrem toho, nie je splnená ani požiadavka Ústavy o zachovaní základných ľudských práv a slobôd.

Podľa čl. 13 ods. 4 Ústavy, "Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.". RÚVZ sa odvoláva na zákon 355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia, a na čl. 26 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ktorý pripúšťa obmedzenie základných práv na účely ochrany verejného zdravia. Je teda zrejmé, RÚVZ považuje ochranu verejného zdravia za "ustanovený cieľ" v zmysle požiadaviek Ústavy.

Povinné očkovanie nespĺňa vymedzenie čl. 26 ods. 1 Dohovoru, nakoľko nie je možné preukázať, že je potrebné na ochranu verejného zdravia. Nie je možné logicky zdôvodniť, prečo v Nemecku, Rakúsku či Veľkej Británii očkovanie nie je potrebné na ochranu verejného zdravia, a na Slovensku je, hoci v týchto krajinách je omnoho väčší pohyb imigrantov, čo ich znevýhodňuje z pohľadu rizika šírenia ochorení. Situácia je o to paradoxnejšia, že s Rakúskom máme dokonca spoločnú hranicu, takže prekročením hranice k nám zrejme Rakúšania ohrozujú verejné zdravie. S Nemeckom, Veľkou Britániou máme čulé kontakty a množstvo našich občanov tam dochádza za prácou.

Že by očkovanie bolo potrebné k ochrane verejného zdravia sa nedá preukázať ani v rovine historickej, pretože infekčné ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku plošne očkuje, zaznamenali najväčší ústup v čase pred zavedením plošného očkovania, a teda nezávisle od neho. (doplniť zdroje, napr. článok https://rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ockovanie.pdf a zdroje, na ktoré sa v úvodnej kapitole odvoláva)

Povinné očkovanie teda nespĺňa požiadavku Ústavy, pretože nie je možné preukázať, že plní ustanovený cieľ. Ochorenie konkrétneho človeka je záležitosťou osobného zdravia, nie verejného. Ochorenie človeka nezasahuje priamo do práv iných osôb, resp. do verejného zdravia. Šírenie ochorenia podlieha prírodným zákonom, nie ľudským, je možné vykonať len opatrenia primerané účelu, aby sa znížilo riziko prenosu ochorenia na iné osoby. Takýmito opatreniami sú napríklad aj zvýšená hygiena a dezinfekcia, izolácia, osobná rúška, obmedzenie kontaktu v uzavretých priestoroch a iné opatrenia, ktoré sa úspešne používajú aj v súčasnosti na infekčných oddeleniach nemocníc i pri domácej liečbe.

RÚVZ nie je schopný dokázať, že preventívne očkovanie je opatrením, ktoré je primerané na splnenie stanoveného cieľa ochrany verejného zdravia, alebo že je potrebné k jeho udržaniu. Tieto podmienky by mohlo splniť len za predpokladu, že by
1, predstavovalo menšie riziko pre očkovaného i pre jeho okolie než samotné ochorenie
2, účinne bránilo šíreniu ochorenia

Ani jednu z týchto podmienok povinné očkovanie neplní.

Pripomienky časť 2 - konkrétne

Peter | 23.02.2012

-Úrad nesprávne použil §51 ods. 3 zák. 355/2007, pretože z logiky znenia, občan je povinný podrobiť sa zákrokom, "ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie".
Rodičia jednoznačne preukázali príbalovými letákmi predmetných vakcín, že ich podanie je spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, a preto nie je možné uplatňovať povinnosť.
Iný výklad tohto paragrafu nedáva zmysel, pretože by bolo diskriminačné a nelogické, keby zákon bral ohľad na zdravie občana pri "vyšetreniach a diagnostických skúškach" a nebral ho pri invazívnych zákrokoch, akým je aj očkovanie.

-Každé očkovanie je zásahom do základných ľudských práv, a do základného ľudského práva nie je možné zasiahnuť vyhláškou (toto bolo zrejme argumentované aj vo vyhlásení, treba to zopakovať)

-RÚVZ v rozhodnutí uvádza, že rodičia odmietli očkovanie proti ochoreniam...., ale toto nie je pravda. Rodičia vo svojom vyhlásení v rámci pojednávania pre RÚVZ upresnili, ktoré vakcíny (konkrétne komerčné produkty) odmietajú ........ na základe preskúmania ich príbalových letákov a ďalších informácií. Podľa §13 ods. 3 vyhlášky 585/2008 bola lekárka povinná túto skutočnosť poznamenať do zdravotnej dokumentácie: "Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo"

Rodičia sú ochotní zvážiť očkovanie inými vakcínami, ktoré nebudú predstavovať riziko pre zdravie (v súlade s §51 zák. 355/2007). Vyhláška nestanovuje povinnosť očkovania konkrétnymi komerčnými produktami súkromných firiem, preto ich odmietnutím sa rodičia nedopustili porušenia vyhlášky. (bolo to tak? odmietli ste konkrétne vakcíny?)

-Úrad uvádza, že podnetom ku začatiu konania bolo oznámenie lekárky. Nakoľko zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neupravuje výnimku ani pre lekára, ani pre RÚVZ, tieto subjekty smú s osobnými údajmi nakladať len na základe písomného súhlasu rodičov a v presne určenom rozsahu vymedzenom v súhlase. Nakoľko žiadny písomný súhlas rodičia nedali, akt lekárky považujú rodičia za protizákonný, k tomuto názoru ich vedie aj už vydané stanovisko ÚOOÚ (vytlačiť a dať do prílohy: https://rizikaockovania.sk/leg/stanovisko_uoou_2011.rtf )

Nakoľko ani RÚVZ nie je oprávnený nakladať s osobnými údajmi rodičov a dieťaťa, RÚVZ mal nezákonné podanie odmietnuť a zabrániť zneužitiu osobných údajov. Namiesto toho, RÚVZ osobné údaje použil na zaslanie žiadosti o súčinnosť lekárky, načo lekárka odpovedala fotokópiou vyhlásenia rodičov, čím opätovne použila ich osobné údaje, a RÚVZ podanie lekárky i fotokópiu vyhlásenia, oboje obsahujúce osobné údaje, použil na začatie konania proti rodičom. Preto rodičia považujú celé konanie za založené na viacnásobnom nezákonnom akte a preto právne pochybné.

Rodičia podali podnet na ÚOOÚ a na prokuratúru so žiadosťou o prešetrenie postupu lekára, pracovníkov RÚVZ a prípadných ďalších neznámych osôb z pohľadu zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov ako aj § 374 trestného zákona (...podali?...) (Ako listinný dôkaz v podaní použiť notársky overenú kópiu rozhodnutia RÚVZ.)

Poznámky všeobecné

Peter | 23.02.2012

Vo všeobecnosti, účelom odvolania je napadnúť rozhodnutie orgánu, a pripraviť argumentačné podklady pre súdny spor. Treba v ňom uviesť čo najviac vecí, ak sa nestihne všetko podrobne, tak aspoň heslovite, lebo iba tie veci, ktoré sa aspoň SPOMENÚ pri odvolaní, sa dajú napadnúť na súde.

V podstate ide o toto: orgán nepostupoval správne, lebo zle aplikoval zákony a urobil XY chýb v procese. Preto žiadate nadradený orgán, aby konanie v plnom rozsahu zrušil.

Ak sa podarí spochybniť právny základ rozhodnutia, je šanca, že rozhodnutie padne ako také. Ak sa podarí spochybniť procesnú stránku veci, výsledkom môže byť zastavenie tohto konania, ale nič im nebráni otvoriť nové kolo, kde sa pochybeniam vyhnú. To však čerpá lehotu premlčania.

Oprieť sa treba o:
1, všetky konkrétne zákonom dané práva, ktoré rodičia požívajú
2, všetky povinnosti RÚVZ v súvislosti s konaním, najmä povinnosť nezaujate posúdiť všetky argumenty rodičov a jednoznačne preukázať vinu.

Treba poukázať, že:
1, rodičia sú ukrátení na právach (napr. právo na výchovu, právo na informovaný súhlas zák. 576/2004 - podľa Ústavy, nikto nemôže byť postihovaný za uplatnenie zákonom daných práv!, základné ľudské práva v zmysle Dohovoru)
2, úrad pochybil pri prešetrovaní prípadu, napr. že sa dostatočne nevysporiadal s argumentáciou rodičov, nepostupoval nestranne, neposkytol im informácie o ich právnych možnostiach atď

klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

NeDlouholudsky | 22.02.2012

1) preco neuvediete MENO tej pediatricky?......ved rozhodnutie je verejne a kazdy ma pravo vediet kto je ta udavacka!......minimalne by teda bolo vhnodne aby rodicia uviedli na jej profil na www.znamylekar.sk ze tato osoba udava rodicov na RUVZ. Toto je pravdiva informacia potvrdena dokonca rozhodnutim :-) -cize nemoze byt povazovana za ohovaranie a poskodzovanie dobreho mena.

2) VSETKO JE IRELEVANTNE.......... klasicky pristup STATNEHO ORGANU......ak ste to este nezazili, tu je krasna ukazka...

VSETKO - AJ BUDE - IRELEVANTNE ;-) keby im umrelo 10000 slovakov pred ocami na ockovanie tak to bude irelevantne.....

toto je skor politicke rozhodnutie ako vedecke A TIE ARGUMENTY PLAVAJU CISTE NA VODE A SU TEDA SPORNE, ale rozhodnutie (bez odvolania, po odvolani) plati a koho to zaujima, ze ano?!

Bohuzial ocakvam nieco podobne, ak mi ale RUVZ doporuci zaockovat svoje dieta konkretnou ockovacou latkou vyrobcu GSK, alebo podobne, tak to ide na trestne oznamenie pre korupciu.

cize cestu vidim tam, ockovanie ano, ale CIM?!? :-))))))))........cim chcete moje dieta zaockovat?.......

Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

EXISTUJE JEDINE REALNE RIESENIE | 22.02.2012

V odvolani by som uviedol ze netrvate na odmietnuti ockovania a rusite svoje vyhlasenie - ak to este ide......mali by teda ro rozhodnutie ZRUSIT.... nezakalda sa potom na tej skutkovej podstate ze ste nieco odmietli.... ale mozu vam urobit natruc a povedia ze bla bla bla....

kazdemu musi byt umoznene zobrat spat.. svoje vyhlasenie.... ten blabol o biomedicine co si s tym ajtak ehm ako to napisat slusne...

a zacina sa odznova..... malo by sa zacinat odznova

pokutu nezaplatite ziadnu........dieta bude stale nezaockovane..... ved O TO IDE, NIE? :-)

zmente tu prixajcenu pediatricku..... vypoveajte jej zmluvu a nemajte ziadnu.... alebo si najdite nejaku znamu co neudava.... z rodiny, niekoho zo sirsej rodiny a tak.....

odvolanie bude FRASKA.......okamzite to potvrdia, lebo odvolaci organ NEZAUJIMA CO JE OBSAHOM, ale len CI NA TO MALO RUVZ PRAVO..... a ci POSTUPOVALI podla zakona 71/1967........NIC VIAC... Samozerjme ze na 99.99% to bude potvrdene.....lebo tieto blaboly pochadzaju z Uradu verejneho zdravotnictva, cize to nie je ich vymysel.........to je vsetko uz nastavene tak aby odvolanie bola fraska.....

Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

este nieco.. | 22.02.2012

Jo a podajte trestne oznamenie vo veci........ na porusovanie vasich prav, podozrenie z korupcie a vobec tak nejako to vseobecne formulujte...... nie na konkretnu osobu... a na aspon na generalnu prokuraturu nie na zap.denu policiu niekde a ani nie na okresnu prokuraturu, lebo tam vsade tito ludi maju svoje viemeco...

a podajte podnet na urad na ochranu osobych informacii......obratom by mali zacat konanie proti tejto udavacke mudr. lebo spachala priestupok je to dokocna v rozhodnuti :-)

..........urady si mozu vydat rozne rozhodnutia v tej istej vo veci, nic vynimocne v SR...... a to ze tento skutok manupulacie s osobnymi udajmi v rozpore so zakonom nastal je preukazane a neda sa zobrat spat.....cize nech teta doktorka udavacka dostane pokutu....

Re:Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

formulacia TO navyse | 22.02.2012

ja by som to trestne oznamenie formuloval dokonca na "ublizenie na zdravi v stadiu pokusu"....... :-).....to je presne ono....

pretoze vasmu dietatu je realna sanca ublizenia na zdravi a niekto vas nuti do rizika ublizenia na zdravi.... a to ze je to realne riziko, predsa nemoze pochybovat nikto.....vid. pribalove letaky...

Re:Re:Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

zase ja | 22.02.2012

ak by ste ziskali rozhodnutie ze mudr. udavacka konala pri udavani nezakonne, tak mozete podat na UVZ podnet na znovuobnovenie konania (tusim do 3 rokov), ze cele rozhodnutie sa zaklada na nezakonne ziskanych informaciach........ale to je cesta na dlhe lakte, lebo to asi v SR este nebolo praktizovane nikdy :-).....neviem presne, mozno ano....

cize idealne je proste to rozhodnutie zrusit suhlasenim S OCKOVANIM vo vseobecnosti.......

Re:Re:Re:Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

a | 22.02.2012

a odmietnut lekarku.... na to mate pravo :-) to vam umoznit musia..

idealne by bolo aj sa vystahovat niekam, a oznamit to novej lekarke pisomne, ze zdravotnu starostlivost poskytuje ten v mieste vasho pobytu......mate na to predsa celu EU!!!

Re:Re:Re:Re:Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

doplnok este | 22.02.2012

volny pohyb obcanom EU po EU nemozu zakazat, a tiez nemozu ocakavat, ze ked budete povedzme 1500 km vzdialeni mimo SR ze sa pridete zaockovat k obvodacke niekam do zaprbenej obce....

najlepsie na uzemi kde ockovanie nie je vobe povinne, cize nemecko... a mozu vam holu zadnicu.... jedize zeby vas tie papuce z RUVZ uniesli ako bin-ladina do SR a napichali injekciami za $$$$

Re:Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

Tomáš | 28.02.2012

A ešte by som ju žaloval za odškodné, za ujmu, ktorú mi spôsobila. Aspoň 3000E, z toho by som zaplatil pokutu a ešte zarobil... Kto do Teba kameňom, ty doňho ešte väčším...

Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

Jana | 22.02.2012

Toto je celkom zaujimavy napad. Co urad urobi, ked vezmeme spat svoje odmietnutie ockovania? Zrusi konanie, zrusi pokutu? A ako dieta zaockovat, ked uz premeskalo cas? Moja dcera ma uz 20 mesiacov, co je na hexu uz neskoro a v spore s uradom sme uz pred exekuciou, kedze odmietame zaplatit. co s tym? Este im pisat dalsie odvolanie alebo....

Re:Re:Re:klasicke rozhodnutie slovenskeho uradu....

NeDlouholucky | 23.02.2012

nie ste dobra v nadhlade a strategii..

tu NEJDE O PRAVDU... ale o to ze za KAZDU CENU sa MUSI dosiahnut POPRIET VAM AKEKOLVEK PRAVO so slobodnym ockovanim...

v hre su MILIARDY EUR...

takze ludia vam radia dobre, ale takto to nefunguje realne :-).... statna moc = MOC..... oni VSETKO VYHLASIA ZA IRELEVANTNE....aj keby umrelo 1000 000 ludi v CZ, HU, AU, kdekolvek na dokazane nasledky ockovania, tak vyhlasia "ale toto sa nestalo na slovensku teda vas argument je irelevantny" :-)

keby vymrela bratislava.....vyhlasia ze ste z Trnavskeho kraja a tam sa to nestalo.....keby vam umrel muz, vyhlasia ze s nim nezijete v tak ako mate a tak sa vas to netyka :-)

IRELEVANTNE = bezne pouzivane slovo statnych organov.. cokovelk je relevantne oznaci sa irelevantnym a hotovo...

neurobi s tym potom nic ani sud... lebo na to kasle.. lebo je to nejednoznacne, a v tom pripade ma prednost STATNY ORGAN :-) lebo ON M O Z E VO (K) VECI SA VYJADRIT.... a jeho VYJADRENIE JE ZAVAZNE!....

bodka....
chapete?... argumenty NULA....

tieto blaboly su COPY/PASTE KOPIROVANE Z URADU VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA....mne prisli tiez podobne (ak nie tie iste) dristy...

na toto su tam plateni specialne ludia co popieraju akekolvek prava ine ako OCKOVAT! OCKOVAT!! OCKOVAT!!! OCKOVAT!!!!


vyuzivajte jedine to CO ONI MUSIA UROBIT, podla dohovou o biomedicine vam musia umoznit ZMENIT SVOJE ROZHODNUTIE !!!

a ked nebude ziadne odmietnutie nemoze byt pokuta a cele sa to rusi.... inak by to bolo zmatocne konanie... a zrusil by to na navrh sud, toto ale oni dobre vedia, tak to radsej zrusia...

PROCESNE to musi sediet, tak to vyuzite...

DOVODOVO TAM MOZU BYT BLABOLY....na zaklade toho to rozhodnutie nikdy nezrusia! :-)

zasite sa niekam aj s dietatom do EU, mimo SR. (ak chapete co tym myslim)... a mate pokoj...

vyuzivajte to CO ONI MUSIA UROBIT....inak by spachali tr.cin zneuzitia pravomoci verejneho cinitela a to sa ziadna z tych mudr. papuc uz neda kupit.... staci ze vam POPRU akekolvek prava carovnym slovkom "irelevantne"..

v odovlani alebo este lepsie skor preukazatelne odvolajte toto vase vyhlasenie o neockovani.... tak by som to urobil aj ja... dovod = dohovor o biomedicine......

Ešte ma niečo napadlo

Miro C | 22.02.2012

Na internetovej adrese:
https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/LiekRiziko/liekove_riziko_34.pdf píše prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. o monitorovaní NÚL (nežiadúcich účinkoch liekov). Slovensko vďaka skôr jednotlivým lekárom sa zaraďuje priemerným počtom 900-1000 hlásení za rok (2008 - 852, 2009 - 1037, 2010 a 2011 - počet neznámy) pri 5,5 milióne obyvateľov ku krajinám s vyspelým systémom farmakovigilancie. Je to aj napriek tomu, že MZ investuje do týchto aktivít najmenej z krajín EU.
Oproti hláseniam za rok 2007 sa zlepšilo hlásenie NÚL od farmaceutov a to z 1 % na 3,3 % z celkového počtu hlásiacich osôb. Farmaceutické spoločnosti poslali v roku 2009 - 192 hlásení NÚL.
A ako prispievajú lekári, znie otázka.
Väčšina lekárov v praxi má, alebo mala by mať všetky predpoklady na monitorovanie NÚL, čo je vlastne diferenciálna diagnóza medzi symptómom choroby a „liekovej choroby“.
Treba zároveň podotknúť, že lekári majú neistotu o podstate NÚL, a tým aj neistoty pre monitorovanie, hlásenie poliekovej udalosti.
Zriedkavo, ale stáva sa, že musí zachraňovať život pacienta pri závažnej nežiaducej reakcii akou je anafylaktický šok alebo iný prejav anafylaxie. Je na ňom, či aspoň raz zahlási takúto závažnú reakciu, ako to ukladá zákon o liekoch , alebo sa uspokojí s konštatovaním – nemám čas, nemám formulár na hlásenie, neviem ako na to.
Treba sa zamyslieť pri všeobecných údajoch, že lekári hlásia menej ako 1 % závažných NÚL, u nás je číslo ešte nižšie. Je paradoxné, že zahlásenie NÚL môže lekára chrániť pri spore s pacientom , ak tento podal sťažnosť na Úrad pre dohľad nad Zdravotnou starostlivosťou. Netreba pripomínať, že počet sťažností stúpa.

Povinnosti štátnych zamestnancov

Miro C | 22.02.2012

Neviem či môj príspevok pomôže, ale bolo by dobré si prečítať aj § 60 ods. 1 písm. a, b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe.
(1) Štátny zamestnanec je povinný
a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy a právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a služobné predpisy pri vykonávaní štátnej služby a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,
b) vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania.

Re:Povinnosti štátnych zamestnancov

idealista | 22.02.2012

Pomohlo by sa zúčastniť volieb a voliť stranu ktorá činmi ukázala že jej záleží na Slovákoch. Nejaké vyjadrenia e-mailom k očkovaniu pred voľbami nie sú podstatné.

Re:Povinnosti štátnych zamestnancov

nedlouholudsky | 22.02.2012

(1) Štátny zamestnanec je povinný
a) chranit si miesto; loz a vymysly na zabezpecenie svojho miesta si musi vzdy dobre obhajit

b) rozmyslat ako na tom mieste zarobit

c) rozmyslat ci sa v pondelok piatok a stredu ci stvrtok vobec oplati nerobit ako v utorok...

cely tento system je chory...

katka | 22.02.2012

ja by som chcela len k strane 12 tohto rozhodnutia...
zevraj nebolo hlasene ziadne umrtie po ockovani Hexavakcinou....
nie, este nebolo, ale bude.... mne zomrelo dieta na 3. den po ockovani Hexavakcinou...cakam kym sa rozhybe nasa pediatricka...

Re:cely tento system je chory...

alena | 22.02.2012

Katka, zelam uprimnu sustrast, je mi to neskutocne luto... :( a prajem Vam vela vela síl v tomto tazkom boji so slepymi a hluchymi uradnikmi-a dakujem v mene vsetkych rodicov...

Re:cely tento system je chory...

Peter | 22.02.2012

Som muž, ale riadky o zbytočnom úmrtí dieťaťa čítam so slzami v očiach,asi preto, že som otcom a väčšiu tragédiu si nedokážem predstaviť. Vyslovujem týmto sústrasť z celého svojho srdca...
Navrhol som tu hromadnú žalobu na Slovenskú republiku a doplňujem, že by to mala byť žaloba za PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV A OHROZOVANIE ŽIVOTA A ZDRAVIA POPULÁCIE. Zachráňme detské nevinné životy !!! Deti nám veria, sme povinní chrániť ich ! Za akúkoľvek cenu !!!

Re:cely tento system je chory...

zdenka | 22.02.2012

Mila Katka
je mi prenesmierne luto Vasho anjelika ale v mene vsetkeho co nam je drahe Vas prosim aby ste to nenechali len tak, mate v rukach obrovsku sancu rozhybat tento prehnity system a zmenit to tu. Vidim, ze ste silna osobnost ze dokazete o tom hovorit, vela rodicov sa za Vas postavi, budeme Vam pomahat, prosim Vas v mene vsetkych deticiek ktorym este nestihli ublizit. Uricte Vam pomozu ludia z iniciativy sloboda v ockovani alebo uvedomenie si rizik ockovania. Obratte sa na nich s doverou.

Je čas konať

Peter | 21.02.2012

To, čo tu predvádzajú úradníci štátnej moci je totalitný teror porušujúci najzákladnejšie ľudské práva. Ak tieto tendencie nezastavíme, nebudeme sa môcť čudovať,ak nás ako stádo tupých oviec onedlho povedú na porážku "v záujme vyšších cieľov a národnej bezpečnosti a blaha". Jedinec je v tomto boji prakticky bezmocný, preto si myslím, že keď sa spojí niekoľko tisíc odporcov povinného očkovania,poskladá sa na špičkového právnika a podá hromadnú žalobu na tento prehnitý štát na medzinárodný súd, je veľmi pravdepodobné, že sa tento neúnosný status zmení. Pouvažujme a začnime konať.Je najvyšší čas !!!

Re:Je čas konať

realista | 22.02.2012

Treba sa poskladať na špičkovú odstreľovaciu pušku.

Re:Re:Je čas konať

ale co take nasilie... | 22.02.2012

pneumatiky tiez nieco stoja, pokial si nelahnu :-)

Re:Re:Re:Je čas konať

dobra rada stoji a ci lahne? | 22.02.2012

pricom riziko je minimalne, skoda je mala, maximum priestupok, ale nasledky lahnutych pneumatik su velke, lepsia brzdna plocha, lepsie vlastnosti v zakrutach, dlhsi dojazd do prace a tak :-)

Este nieco ma napadlo

Peter | 21.02.2012

V prvom rade sorry za preklepy v mojom predchadzajucom prispevku a aj v tomto... Napadla ma este jedna vec: napadnut nepreniknutelnu doveryhodnost schvalovacieho aparatu vdaka situacii, ktoru vyvolala nedavna pandemia vtacej chripky, popripade prasacej chripky, alebo celkovo vakciny proti chripke. Vtedy bola pandemia vyhlasena oficialnymi uradmi, a na zaklade toho stat nakupil vakciny pre svojich obyvatelov (mimochodom vyhodene peniaze a taktiez zaujimavy kseft pre par vyvolenych), vakciny mali pouzit prednostne politici a lekari na ich vlastnu ochranu, co vsak vacsina odmietla. Preco by mal teda menej informovani obcan slepo verit a posluchat to co mu zakon kaze a schvalovacia komisia schvali, ked prednostne informovani a specialne vzdelani ludia v case ich ohrozenia evidentne tuto doveru v schvalovacie organy nemaju. Dokazy o vsetkom sa daju najst aj v tlaci, takze by toto mohlo byt preukazatelne....

Re:Este nieco ma napadlo

Peter | 21.02.2012

Jeden z tych clankov je tu:
https://primar.sme.sk/c/5144578/lekari-si-vakcinu-pichnut-nedaju.html#ixzz0cW565555

Re:Este nieco ma napadlo

Peter | 21.02.2012

popripade tu: https://zpravy.idnes.cz/bojime-se-odmitaji-cesti-lekari-vakcinu-proti-praseci-chripce-puj-/domaci.aspx?c=A091002_110113_domaci_jw

Re:Este nieco ma napadlo

Peter | 21.02.2012

alebo tu: https://zivot.lesk.cas.sk/clanok/10231/zbytocna-vakcina-ockovat-sa-nedali-lekari-vojaci-a-statnici.html

na tomto odkaze je aj viac suvisiacich clankov...

huste

petra | 21.02.2012

To kde sme??? V stredoveku??? Toto dokazu vypotit uradnici v 21.storoci???
PS: Odporucam vsetkym rodicom najst si pediatricku, ktora neudava. Stoji to trochu namahy pred porodom, ale usetrite si takuto frasku.

Re:huste

MartinK | 21.02.2012

Petra,
Porad taku, poli prosim mail na hlavnas@gmail.com
dakujem

Re:Re:huste

petra | 23.02.2012

To je predsa jednoduche. Vo svojom okoli staci obehat vsetky pediatricky a narovinu sa ich opytat: "Dobry den, nebudem chciet dat ockovat svoje dieta. Ako budete postupovat v takomto pripade? Podate hlasenie?"
No a zazmluvnit si len taku, ktora odpovie:"Ved uz nezijeme v komunizme, mame demokraciu, ja nic hlasit nebudem!"
Mne sa to podarilo na 10. pokus :)

neumernost

Roman | 21.02.2012

pride mi absolutne neumerne vyhrazat sa zobranim dietata do ustavnej starostlivosti, ked sa stale bavime o PRIESTUPKU za ktory je POKUTA 300 eur. Toto mi pride ako absolutne neprimerane a zaroven by som to klasifikoval ako trestny cin vyhrazania sa a zastrasovania.
Hadam je este rozdiel medzi priestupkom a trestnym cinom, resp, zakon rozlisuje mieru spolocenskej skodlivosti toho ktoreho skutku. Mylim sa?

Re:neumernost

SR ockovacie gestapo | 24.02.2012

Pokial ja viem, tak priestupok (financnej povahy) po zaplateni je dokonca zahladeny :-) a teda nemoze byt na vas pozerane ze ste sa nejakeho pristupku vobec dopustili....

vyhrazanie sa odobratim dietata pomocou sudu / pre nezaockovanie!!!!.......EHM.......obratom beriem dieta, odchadzam do Finska, alebo inej civilizovanej krajiny a ziadam o politicky azyl a pravnika !!!!!!!

to by si SR ale narobila medzinarodnu hanbu :-).....samozerejme by na plnej urovni prehrala vsetky sudy......platila extremne odskodne.......usly zisk a podobne....

nápady k niektorým bodom- možno pomôže

Jana Klieštiková | 20.02.2012

1.2
a) napísať, aké percento nežiaducich účinkov je v skutočnosti hlásené
b) podáva sa špecifický tetanový antitoxín- v prípadoch podozrenia na intoxikáciu baktériou Clostridium tetani. Nie je preto dovod navyse dat dieta ockovat
c) citovat z knihy Struneckej o mnozstve hlinika v kombinovanych vakcinach a o prekroceni jeho limitu, ktory mimochodom stanovila WHO
g) na čierny kašel by sa malo očkovať v skutočnosti každých 5 rokov, nakoľko vakcína nielen že nie je spoľahlivá a ako vravia, „nie každý zareaguje na očkovanie vytvorením protilátok“, ale jej ochranný účinok odborníci sami ohraničujú na 5 rokov:
Očkovanie proti čiernemu kašľu nemá preukázateľnú účinnosť. Reálna účinnosť očkovania celobunkovou vakcínou, používanou u nás do roku 2007, sa nakoniec ukázala byť pod 50%. Reálna účinnosť očkovania acelulárnou vakcínou je podľa rôznych zdrojov od 71% do 85,2%. Ukazuje sa, že aj v populácii so zaočkovanosťou 99,94% sa vyskytujú epidémie čierneho kašľa, čo môže byť spôsobené jednak mutáciou baktérie, ktorá sa stala odolnou voči očkovaniu, jednak príbuznou baktériou, na ktorú očkovanie nefunguje. Navyše ide o chorobu, ktorá je vcelku ľahko zvládateľná všetkými dospelými, ako aj deťmi staršími než 6 mesiacov (prinajhoršom rok). Prirodzené prekonanie choroby poskytuje celoživotnú imunitu, očkovanie v lepšom prípade len 5 rokov. Vyše 70% z osôb nakazených čiernym kašľom v práve prebiehajúcej epidémii čierneho kašľa na Slovensku bolo plne zaočkovaných proti čiernemu kašľu primerane svojmu veku.
Projekt Cotwatch poukázal na súvis syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS, sudden
infant death syndrome, známy aj ako cot death) s vakcínou DTP, presnejšie jej pertussis
zložkou [8]. Ďalšie riziká očkovania zahŕňajú aj genetické zmeny v dôsledku zabudovania
bakteriálnej a virálnej DNK a RNK do ľudskej DNK.
8. V. Scheibner. Cot deaths linked to vaccinations. Nexus Magazine 2(5), 1991.
https://www.nexusmagazine.com/backissues/0205.conts.html,
https://www.whale.to/vaccines/cot_death.html

zároveň by som poznačila, že vytvorenie protilátok je len mýtus, podľa ktorého sa hodnotí účinnosť vakcín. Očkovanie je lekársky zákrok. Predpokladmi ohľadom účinnosti mnohých lekárskych zákrokov sa to len tak hemží. Správa zverejnená Vládnym účtovníckym úradom USA (The Government Accounting Office = GAO) dospela k záveru, že "len 10-20% všetkých zákrokov používaných v lekárskej praxi má preukázateľnú účinnosť na základe kontrolovaných skúšok."4 To znamená, že 80-90% bežných praktík sa považuje za účinné bez dôkazu. Očkovanie spadá do tejto kategórie.
V rozpore s opakovanými tvrdeniami vlády a farmaceutického priemyslu, nikdy nebola dokázaná bezpečnosť očkovania na základe zlatého štandardu lekárskeho výskumu - dvojito zaslepenou, placebom kontrolovanou štúdiou.
protilátky v krvi, teda odpoveď nazývanú "pozítívna sérokonverzia". Jedna očkovacia látka sa z hľadiska výskumníka považuje za účinnejšiu než druhá, ak vyvolá vyššiu tvorbu protilátok, než tá druhá.6
Lekárska komunita a všeobecná verejnosť definujú účinnú očkovaciu látku ako takú, ktorá chráni osobu pred nákazou, proti ktorej je táto osoba očkovaná. Napr. očkovacia látka proti ovčím kiahňam sa považuje za účinnú, ak v prípade epidémie ovčích kiahní tí, čo sú proti nim zaočkovaní, na ne neochorejú.
Tieto definície sa významne odlišujú a majú aj výrazne odlišné následky, hlavne preto, že prítomnosť protilátok nezaisťuje, že človek bude pred danou chorobou chránený. Mnohé epidémie nastali u plne zaočkovaného obyvateľstva. Príkladom môže byť epidémia osýpok v skupine, kde 99% bolo zaočkovaných.7 Mnohé epidémie ovčích kiahní a príušníc (mumps) nastali u plne zaočkovaných detí.8
Príbalový leták k očkovacej látke HiBTiter® proti baktérii Haemophilus influenzae typu B jasne hovorí: "ako prispievajú protilátky ku klinickej ochrane, je neznáme."9 Podobné zistenia boli hlásené o očkovaní proti čiernemu kašľu: "Zistenia štúdií účinnosti nedokázali priamy vzťah medzi tvorbou protilátok a ochranou proti čiernemu kašľu."10 Uznávaný lekársky časopis Vaccine (Očkovacia látka) jasne hovorí: "Je známe, že v mnohých prípadoch titre protilátok nie sú priamo úmerné ochrane."11
"Assessing the Efficacy and Safety of Medical Technologies" ("Určovanie účinnosti a bezpečnosti lekárskych technológií"), Washington D.C., Congress of the United States (Parlament USA), Office of Technology Assessment (Úrad pre zhodnotenie technológie), publikácia č. 052003-00593-0, 1978, Government Printing Office (Vydavateľstvo vlády USA), Washington D.C. 20402.
5. West, David a kol.: "Safety and immunogenicity of bivalent H. influenza type b/hepatitis B vaccine in healthy infants" ("Bezpečnosť a imunogénnosť dvojitej očkovacej látky proti H. influenzae typu B a nákazlivej žltačke typu B u zdravých detí"), Ped. Inf. Dis. J, 1997;16:593-599.
6. CDC: MMWR (týždenný výkaz chorobnosti a úmrtnosti): "Pertussis Vaccination: Use of Acellular Pertussis Vaccines Among Infants and Young Children" ("Očkovanie proti čiernemu kašľu: Použitie nebunkovej očkovacej látky proti čiernemu kašľu u detí a bábätiek"), 28.III.1997/Vol. 46/No. RR-7, str.4.
7. Gustafson, T. a kol., NEJM,1987; 316:771-774.
8. NMASeminars.com
9. Príbalový leták k očkovacej látke HibTiter®, Physician’s Desk Reference, 2002, č. 56, str. 1860.
10. CDC: MMWR (týždenný výkaz chorobnosti a úmrtnosti): "Pertussis Vaccination: Use of Acellular Pertussis Vaccines Among Infants and Young Children" ("Očkovanie proti čiernemu kašľu: Použitie nebunkovej očkovacej látky proti čiernemu kašľu u detí a bábätiek"), 28.III.1997/Vol. 46/No. RR-7, str.4.
11. Del Giudice G, Podda A, Rappuoli R: "What are the limits of adjuvanticity?" ("Aké sú medze adjuvantickosti?"), Vaccine, 15.X.2001; 20 Suppl 1:S38-41.

Ch)
klinické štúdie vykonané s vakcínou Prevnar proti pneumokokom sú spochybňované zo strany
niektorých odborníkov pre konflikt záujmov zúčastnených vedcov a lekárov pre ich vzťahy
s výrobcom vakcíny, firmou Wyeth. Podobne ako pri vakcíne proti HPV, pri klinických
štúdiách kontrolné skupiny nedostávali skutočné placebo, ale iné experimentálne vakcíny.
napríklad vakcína Prevnar je zameraná len na sedem z deväťdesiatich kmeňov pneumokokov.
Po jej zavedení v USA sa zistil zvýšený výskyt ochorení vyvolaných ostatnými kmeňmi Očkovanie proti pneumokokom okrem vážnych nežiadúcich účinkov ako je chronické ochorenie dýchacieho ústrojenstva , ktorému by práve toto očkovanie malo zabrániť, v sebe nesie podobné otázniky. Holandskí výskumníci zistili, že očkovanie Prevenarom (proti 7 kmeňom pneumokokov) výrazne zvyšuje riziko nákazy kmeňom 19A v porovnaní s neočkovanými deťmi. Pritom tento kmeň je mimoriadne nebezpečný, keďže je odolný voči viacerým antibiotikám.

Ochorenie spôsobené baktériou Haemophilus influenzae typu B (HiB) síce môže byť pomerne vážne ochorenie pre deti do 3 rokov (neskôr už nie), avšak očkovanie proti HiB výrazne zvyšuje riziko detskej cukrovky, kvôli čomu je toto očkovanie viac na škodu než na úžitok. Navyše sa po zavedení plošného očkovania proti HiB výrazne zvýšil počet prípadov pneumokokových invazívnych ochorení. Autori štúdie "Increase in bacteraemic pneumococcal infections in children" (Lancet. 1995 Mar 11;345(8950):661) hovoria o výraznom náraste pneumokokových invazívnych ochorení nasledujúcom po prudkom poklese hemofilových nákaz. Zdá sa teda, že potlačenie HiB viedlo k nárastu výskytu pneumokokových ochorení, čo je celkom logické - jedna baktéria zmizla, tak na jej miesto nastúpila iná.
Súhrnne možno tvrdiť, že možno predpokladať výrazne nižšiu chorobnosť v dôsledku zníženia vakcinačnej záťaže i odstránenia rizika nežiadúcich účinkov.

2.2
c)
„Ovšem ani u ostatních povinných očkování není doložena jeho nezbytnost ve světle toho, že neočkované dítě, které v naší republice „ohrožuje“ veřejné zdraví, v sousedních státech toto neohrožuje neb v západní Evropě je očkování pouze doporučováno (kromě Francie-3očkování a Itálie-4 a Belgie-1). Od 21.prosince 2007 je Česká republika součástí takzvaného schengenského prostoru, vzájemná prostupnost hranic je absolutní, opora povinnosti očkovat z důvodu ochrany veřejného zdraví je tím ještě nesmyslnější.“
Okrem spomínaného sme toho názoru, že povinnosť podrobiť sa očkovaniu v rozsahu stanovenom vyhláškou nie je možné považovať za primerané opatrenie v súlade s čl. 26 Dohovoru a Listinou. Najmä pokiaľ sa jedná o hepatitídu B, je prenos tejto choroby (telesnými tekutinami) na dieťa prakticky vylúčený. Tetanus nie je vôbec infekčným ochorením, posledné ochorenie detskou obrnou bolo na našom území hlásené v roku 1960. Mnohí poprední odborníci z radov lekárov sú takisto presvedčení, že plošné očkovanie proti TBC by malo byť – podobne ako vo väčšine zemí vyspelého sveta – zrušené. Aký je vplyv nezaočkovaných ľudí na svoje okolie? Napr. človek nezaočkovaný proti čiernemu kašľu je potenciálnym ohrozením len dokým neprekoná čierny kašeľ. Keď ide o budúcu mamičku, tak sa (ak prekonala čierny kašeľ prirodzeným spôsobom) protilátky proti čiernemu kašľu prenesú aj na jej malé bábätko, ktorému by čierny kašeľ mohol uškodiť, a ktoré ešte nie je chránené očkovaním. Ak však ide o mamičku očkovanú, nemá sa čo preniesť, takže jej malé bábätko nebude proti čiernemu kašľu chránené. V tomto prípade je teda zjavné, že nie neočkovaní, ale práve očkovaní sú hrozbou pre malé bábätká. Ďalej pri tzv. živých vakcínach obsahujúcich živé (aj keď oslabené) vírusy a baktérie (tzn. vakcíny proti TBC, osýpkam, príušniciam, ružienke, ovčím kiahňam, rotavírusom, donedávna aj proti detskej obrne...) je možné, že sa tento vírus alebo baktéria začne z nedávno zaočkovaného dieťaťa šíriť do okolia. Obzvlášť znateľné to bolo u očkovania proti detskej obrne živou ústami podávanou vakcínou. V tomto prípade opäť platí, že nie neočkovaní, ale práve očkovaní sú hrozbou pre svoje okolie. Následne treba dodať, že hrozba môže byť aj nepriama. Totiž, očkovanie preukázateľne oslabuje prirodzenú imunitu. V lepšom prípade len dočasne, v horšom prípade natrvalo. Kvôli tomu sú očkovaní jedinci (či už dočasne alebo trvale) náchylnejší na rôzne nákazy, a teda vo výsledku sú častejšími šíriteľmi nákazlivých chorôb než jedinci neočkovaní. Dokladom toho je aj tvrdenie pediatra Dr. Martina Hirteho v knihe "Očkování - pro a proti" (Outdooring.cz, Brno, 2010) že "Je překvapivé, jak se v běžné dětské lékařské praxi ukazuje, že neočkované děti mají lepší rezistenci vůči běžným infekcím. Většinu z nich vídám jenom při pravidelných preventivních prohlídkách." (str. 80). Opäť teda nie neočkovaní, ale práve očkovaní sú hrozbou pre svoje okolie. Sme teda toho názoru, že naše jednanie nedosahuje dostatočnej škodlivosti pre spoločnosť, aby sa mohlo jednať o priestupok.

A este by som pohladala nejaky dobry clanok o tom, jako je to s kolektivnou imunitou- ze je to jen předpoklad lekarov, nepodlozeny studiami.


3.1.e)

petra | 21.02.2012

Neviem, ci to je pravda, ale uviedla by som to, nech sa s odpovedou potrapi urad :)
"Aj clovek s protilatkami je prenasacom. Choroba sa u takeho jedinca nevyvinie, ale bakterie mozu prezit v tele alebo na tele jedinca a sirit sa v populacii."
"Cestne slubujem ze ak moje dieta ochorie, bude lezat doma v posteli a nebude sirit nakazu v populacii"

Re:3.1.e)

NeDlouholudsky | 22.02.2012

Cestne slubujem ze ak moje dieta ochorie, tak umrie skor ako nebude sirit nakazu v populacii, za co sa osobne zaucim, lebo ho osobne zakopem v zahrade, a namieste sa zastrelim tak aby som padol do toho isteho hrobu pricom sa na nas automaticky zosype 4tony vapna, 5ton betonu a vystrasna cedule "nevstupovat do vzdialenosti 1000m, biohazard, aspon na cas naveky-vekov....

videli ste mozarta teta RUVZ papuca, ten tiez takto dopadol, a uspesne! takze niet pochyb ze sa to podari aj mojmu dietatu a mne...

zdar, a gorile banan!

jedna poznamka...

alena | 20.02.2012

nepredpokladam,ze v EU to bude ine...

„...keď sa Dr. Ayoub hlbšie zaoberal FDA reguláciami pre hliník, zistil, že limit 850 μg na vakcínu je založený na efektívnosti adjuvantnej funkcie hliníka a vôbec sa netýka obmedzení, ktoré by vychádzali z bezpečnosti! Šokujúce? Áno, ale v tomto momente nás to neprekvapuje. Každopádne, je múdre na túto skutočnosť pamätať, pretože tí, ktorí tvrdia, že legálne bezpečné dávky hliníka vo vakcínach sú bezpečné, v skutočnosti iba citujú regulačné smernice, ktoré sú založené len na efektívnosti vakcíny a vôbec nie na bezpečnostných údajoch.“

https://www.sloboda-v-ockovani.sk/news/nove-varovanie-ohladom-bezne-pouzivaneho-jedu-spajaneho-s-alzheimerom-adhd-a-autizmom/

Re:jedna poznamka...

alena | 21.02.2012

este dodám, že v každom príbalovom letáku výrobca uvádza množstvo nežiadúcich účinkov,ktoré môžu v súvoslosti s použitím tejto konkrétnej vakcíny nastať a treba trvať na tom, že rodičia ako zák.zástupcovia nie sú ochotní niesť riziko poškodenia zdravia svojho dieťaťa v zmysle týchto možných nežiad.účinkov,ktoré priznáva samotný výrobca. Treba trvať na použití takej vakcíny,ktorá nenesie so sebou tieto možné riziká vážneho poškodenia zdravia dieťaťa. Štát nemôže nútiť svojich občanov podstupovať toto riziko "povinne". Nikto nie je povinný podstúpiť toto riziko vážneho poškodenia svojho zdravia alebo zdravia svojich detí...Ak na trhu neexistuje bezpečnejšia vakcína nie je to problém rodičov...

pribalovy letak

petra | 21.02.2012

Tiez by som na to isla cez oficialne neziaduce ucinky v pribalovom letaku. Proste vyhlasit, ze rodic nie je ochotny akceptovat tieto neziaduce ucinky a ze ochotne zaockuje vakcinou, ktora nema ziadne negativne ucinky :)
Argumentovat studiami podla mna nema vyznam, to z principu nemozu akceptovat.

Re:pribalovy letak

NeDlouholudsky | 22.02.2012

Ano pribalovy letak........lenze odpisu ti ze RIZIKO VYPLYVAJUCE Z NEGATIVNYCH UCINKOV Z PRIB.LETAKU JE MIZIVE PROTI ZISKU Z OCKOVANIA..

bodka........ odvolaj sa na .......vsak uz vies ako si vyvrsit zlost aby ta nezavreli......kreativite sa medze nekladu :-),

chapes, tam nejde o argumenty.......ale o gorilky a $$$$$$$$$ a pokym im tam niekto neslapne na prsty tak ti odpisu akukolvek KRAVINU aby o tie $$$$$$$ niektore individua neprisli..

Re:Re:jedna poznamka...

marián | 21.02.2012

to ste udreli klinec po hlavičke. Tomu sa nedá oponovať. Pochopiteľné pre každého, okrem vakcinačnej loby. A pritom príbalový leták neuvádza určite všetko.

prerušené konanie na 30 dní

coraggiosa | 20.02.2012

Ruvz k bodu 3.2, ...bolo prerušené konanie na 30 dní z dôvodu doručenia rozsiahlej písomnej dokumentácie vyjadrenia účastníkov konania a nutnosti oboznámenia sa s vyjadrením.........super a daní rodičia majú len 15 dní na dôkladnú prípravu odvolania, ved aj rodičom ide o porozumenie obsahu a premyslenie si vecí nie? nie je na to nejaký paragraf? žiadosť o čas? Time please?

aspon trochu pomoci

Lucia | 20.02.2012

Účelom zákona 355/2007 Z.z. je zabezpečiť, aby osoby nedbalé či neinformované svojim konaním neohrozovali svoje ani verejné zdravie - a toto otočiť vlastne proti nim - ved ONI sú tie osoby nedbalé a neinformované ktoré nás všetky ohrozujú.
Udať Mudr Pediatričku na UDZS že nezohladnila rodinnú anamnézu a nenapísala: odporúčam neočkovať . Hippokrata porušujú denodenne : prisahali Hlavne neškodiť !! ďalej: nech mi podpíšu trestnoprávnu zodpovednosť v prípade nežiaducich účinkov po očkovaní. ďalej: podla Anity Petek výrobca nemusí uverejňovať všetky údaje na príbalovom letáku takže týmito informáciami nemožu disponovať žiadne úrady schvalujúce liek - je to obchodné tajomstvo výrobcu. - tým pádom netuším odkial majú kompletné info o zložení lieku. Odkaz na knihu Virapena, ktorý presne opisuje ako sa lieky schvalujú - čistý biznis - nič o starostlivosti o blaho nás všetkých .ďalej: položiť rečnícku otázku Ako sa vlastne posilní - udrží kolektívna imunita iba zaplatením pokuty, ďalej: nech dokážu na grafoch s odkazom na konkrétne zdroje klesanie výskytu daných chorob PRED a PO zavedení očkovania, nakolko z dostupných grafov je zrejmé že celá "účinnosť" očkovania je len Teóriou, ďalej: k hláseniu nežiadúcich účinkov (čiže ich zaznamenávanie) zo strany pediatrov - už niekto tu niekde povedal vraj lekári na to nemajú čas a kedže to vraj nie je povinné tak to ani nerobia, tým pádom to vyzerá akoby nežiaduce účinky neexistovali. Vraj žiadne úmrtie po Hexe : kontakovať matku malého Maroška z Oravy alebo ešte lepšie jeho lekára a vyzistiť ako sa veci majú (ako to RUVZ odkontroloval??? umrtie dieťaťa po očkovaní zametené pod koberec??) - toto je asi mission impossible.....dalej: sťažovať sa na diskrimináciu voči romskym spoluobčanom ktorým je všetko odpúšťané a nikto ich nerieši a to NAPRIEK TOMU že sa vobec nestarajú ani o zdravie svoje nieto ešte o zdravie detí, zaočkovanosť romskej populácie je niekde okolo 25% ale nikto ich nerieši lebo z nich peniaze nemajú - pokutu od nich nevymôžu. A to že "ešte nedali podnet na súd na obmedzenie výkonu rodičovských práv" tak TOTO považujem za absolútny vrchol a vyprosila by som si takéto jednanie - rodičom ktorí sa maximálne starajú o dieťa a informujú sa a na základe získaných informácií zvážia možné pre a proti.

bod 1.1

coraggiosa | 20.02.2012

ak dovolíte, ja by som sa obula hned do 1.1, akože tá istá vakcína použitá v europe /na slovensku/ a trebars v austrálii, V austrálii má v letáčiku niekolkokrát viac látok zapísaných, na slovenskom letáčiku nie sú. Ako môžme potom slovenskej inštitúcii na kontrolu liečiv dôverovať veď jasne zamlčuje fakty....sorry keď treba nájdem konkrétny letáčik ktorý tuším porovnával a našiel na internete práve pán Fillo

Zopar napadov

Peter | 20.02.2012

Skusil by som este poukazat na paradox Nedavno zrusenej vakciny a nedavnu nutnost jej aplikacie podla zakona... Oneskorene aplikovanie v mnasej krajine oproti ostatnym krajinam a ukazku prehladu rodicov o tejto hrozbe pre ich dieta a taktiez opozdenost a skodlivost statneho aparatu.
Na zaciatku je tvrdenie o tom ze vakciny evidovane na Slovensku su "bezpecne a ucinne". To ale nedavne zrusenie ockovania BCG vakcinou vyvracia. Cize mali by to dokazat.
Dalej je tam dokazovanie ohladom vysky hldiny hlinika, cital som nedavno knihu "Doba Jedova" od ceskych autorov, kde sa pise, ze su dve kriteria na posudzovanie bezpecnosti davky hlinika v tele, jedno je celkove a druhe pri vakcinach (aspon tak som to pochopil) , kde vo vakninach moze byt aj vyssie, ale nie je vysvetlene preco. potom sa tam uvadza ze sucet obsahov hlinika v Hexa a Prevenare niekoko nasobne prekracuje tu normu vseobecnej hladiny hlinika (dennej davky) podla FDA. Preco by mal mat Europsky liekopis ine normy ako FDA? Ziju tu odolnejsie deti?
Polozit mnohe veci do roviny, nech dokazuju oni, ze to tak je...
aj ked vyzera, ze maju sikovnych odbornikov na svojej strane, ale je to pochopitelne, ked na to maju peniaze.
Ktore sme im mimochodom venovali mi vsetci prostrednictvom dani a odvodov...

Drzim palce, ze sa poadri tento boj s Goliasom vyhrat...

PS: Tie sudne trovy by som pozadoval aby uhradilo RUVZ, kedze je to ich aktivita...

odvolanie

abbe | 20.02.2012

uz je sice asi neskoro ale:bod 2.1 dokument academia pro vita - ten text nie je uradnym oficialnym textom,co je problem.v talianskom originalnom texte sa nepovoluje pouzitie takychto vakcin. tento dokument je oproti Evangelium vitae menej zavazny z hladiska zavaznosti.ale encyklika jednoznacne zakazuje pouzit ludsky zivot ako ciel alebo ako prostriedok na dosiahnutie ciela. cize zabitie /interrupcia-potrat/, ktory stal na zaciatku, v priebehu vyvoja ci vyroby vakcin, je z hladiska kat.viery neprijatelnym prostriedkom na dosiahnutie proklamovaneho ciela /o ktorom hovori urad / a z hladiska viery je zakazany./EV bod č.57-nasledujuce body/. toto striktne stanovisko teda nepovoluje ani priamu ani nepriamu ani blizku ani vzdialenu spolupracu /ci uz formalnu alebo materialnu v spojitosti s potratom.
ak sa teda jedna o veriacich ludi treba sa odvolat na nabozensku slobodu a slobodu svedomia ja som to tak urobil v dokumente kde som odmietol ockovanie svojich deti,co som odvzdal lekarke. sucasne treba podat zalobu na sud pre porusovanie tychto dvoch slobod zo strany konkretnych ludi ci statu.

bod 2.1

Jana | 20.02.2012

kde RUVZ zdoraznuje, ze pouzivanie bunkovych kultur odobrila aj papezska akademia (ako vedia ake nabozenstvo maju rodicia?, nemusi byt krestanske a to akemu nabozenstvu veria - ne/mozu ad nich ziadat, ci?)
a ze antigen zltacky sa produkuje geneticky modifik.kvasinkami to je ok? Ved GMO je tiez este neprebadana vec, nikto nevie, co to moze v buducnosti urobit.
Snad som aspon trosku pomohla...

obmedzenie vykonu rodicovskych povinnosti?????

Jana | 20.02.2012

v tomto dokumente sa RUVZ "vyhraza" rodicom, ze zatial ich nema zaujem dat podnet na sud, aby obmedzil vykonavanie ich rodicovskych povinnosti" to kde sme??? Nechcem byt rasista, ale nasich romskych a nielej romskych spoluobcanov, ktorí sa o deti vobec nestaraju, zanedbavaju, nechaju ich zit v tazkych podmienkach, casto im ublizuju, odopieraju im jedlo..zabiju ich....nedaju ich zaockovat...a tých preco nezbavuju vykonu rodicovskych povinnosti???!!!!!

polio - detska obrna eradikovane vsade okrem Nigerii, Afganistan, Pakistan, India

Jana | 20.02.2012

preco teda sa v tychto 4 krajinach nepodarilo ockovanim ochorenie eradikovat? Ked vsade inde (rozvinutych aj v rozvojovych krajinach) ano?

Re:polio - detska obrna eradikovane vsade okrem Nigerii, Afganistan, Pakistan, India

Ing. Marián FILLO | 20.02.2012

Pakistanskí odborníci tvrdia, že hlavným vinníkom je podvýživa:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovacie-kampane-proti-detskej-obrne-zlyhavaju-kvoli-podvyzive/

Re:obmedzenie vykonu rodicovskych povinnosti????? - alebo co som videl v krištaľovej gulli

Hviezdolet | 21.02.2012

- ze v Romskych osadach platia pravdepodobne ine prirodne zakony a neplatia tam RUVZ sirene dogmy a teorie o fungovani ockovania - o kolektivnej imunite a ine sny
- ze pozvat Roma na urad ... a vycistit mu "zaludok" ako Gádžom ... je pod iuroven "high society" ruvz
- ze vystavit Romovi pokutu - je nemozne ...
- ze vymoct trovy i pokutu napr. exekuciou - NEREALNE ...
- RUVZ ma v pripade romov hlavy HLBOKO v p .... , v piesku ....
- pre RUVZ predstavuje jednoznacne jedna nezaočkovaná Romska OSADA nulove ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia .
- pre RUVZ predstavuje jednoznacne jedna nezaočkovaná Gádžovská rodina stav NARODNEHO ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia, ako aj zdravia ZEME, zdravia ....,

TOMU SA HOVORI V PRAXI - NEROVNOST SANCE
- nepracovat
- neplatit dane
- neplatit odovody
- odmietnut ockovanie
- zatajit sa
- nedostavit sa na urad
- nezaplatit pokutu
- slobodne ohrozovat cely vesmir
-----------------------------------------------------------

doporucujem vyziadat si z RUVZ - STATISTIKU ZAOCKOVANSTI alebo skor NEZAOCKOVANOSTI Romskeho obyvatelstva ...
----------------------------------------------

Re:obmedzenie vykonu rodicovskych povinnosti????? - acom videl v krištáľovej guli

Hviezdolet | 21.02.2012

- ze v Romskych osadach platia pravdepodobne ine prirodne zakony a neplatia tam RUVZ sirene dogmy a teorie fungovani ockovania - o kolektivnej imunite a ine sny
- ze pozvat Roma na urad ... a vycistit mu "zaludok" ako Gádžom ... je pod ich uroven
- ze vystavit Romovi pokutu - je nemozne ...
- ze vymoct trovy i pokutu napr. exekuciou - NEREALNE ...
- RUVZ ma v pripade romov hlavy HLBOKO v p .... , v piesku ....
- pre RUVZ predstavuje jednoznacne jedna nezaočkovaná Romska OSADA nulove ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia .
- pre RUVZ predstavuje jednoznacne jedna Gádžovská rodina stav NARODNEHO ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia, ako aj zdravia ZEME, zdravia,

TOMU SA HOVORI V PRAXI - NEROVNOST SANCE
- nepracovat
- neplatit dane
- neplatit odovody
- odmietnut ockovanie
- zatajit sa
- nedostavit sa na urad
- nezaplatit pokutu
- slobodne ohrozovat cely vesmir
-----------------------------------------------------------

doporucujem vyziadat si z RUVZ - STATISTIKU ZAOCKOVANSTI alebo skor NEZAOCKOVANOSTI Romskeho obyvatelstva ...
--------------------------------------

mizerna citatelnost

xxx | 20.02.2012

chapem ze je snaha setrit kbitmi obrazku, ale v tak zavazny dokument by mal byt zverejneny v plnom rozliseni alebo aspon moznost stiahnut komplet zip v plnom rozliseni

Re:mizerna citatelnost

Ing. Marián FILLO | 20.02.2012

Čo sa Vám javí byť nečitateľné?

Ja som všetko prečítal bez najmenších problémov.

Re:mizerna citatelnost

Januschka | 20.02.2012

aj ja som prečítala bez problémov a možno tiež dostanem podobný list... :)

Re:mizerna citatelnost

prevenar | 20.02.2012

v pripade ,ze mate problem s citatelnostou a mate prehliadac Firefox (mozno to funguje aj s dalsimi , neviem) tak skuste nasledovny postup.

stlacte a drzte dole v rohu na klavesnici klavesu "CTRL" a potom stlacte "+" kolko krat chcete , stranka sa bude zvacsovat ( s "-" sa samozrejme zmensuje)

Záznamy: 1 - 64 zo 64

Pridať nový príspevok