Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom

26.12.2013 17:36

TITUL MENO OTCA a TITUL MENO MATKY, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC

 

Odbor epidemiológie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 36
03180 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

V MESTE/OBCI 26.XI.2013

 

Vec: Odvolanie sa proti Rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš č. RÚVZ/2013/01331-010

 

       My, dolu podpísaní TITUL MENO OTCA (nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, okr. OKRESNÉ MESTO) a TITUL MENO MATKY (nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, okr. OKRESNÉ MESTO), ako rodičia a zákonní zástupcovia nášho dieťaťa MENO DIEŤAŤA nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI sa týmto

o d v o l á v a m e

       proti Rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len RÚVZ LM) č. RÚVZ/2013/01331-010) (ďalej len Rozhodnutie), datovanému 6.XI.2013 a doručenému nám 11.XI.2013 a to z dôvodu chybnosti, nepravdivosti resp. polopravdivosti, nesprávneho výkladu zákonov, nedostatočného či úplne chýbajúceho vysporiadania sa s našimi námietkami, argumentácie bez akýchkoľvek podkladov v overiteľných faktoch a vedeckej literatúre — bez akéhokoľvek uvedenia odborných zdrojov, v ktorých by sme si mohli overiť pravdivosť uvádzaných tvrdení, z dôvodu nelogickosti prednesených argumentov a vysvetlení, nezohľadnenia individuálnych životných podmienok, zásad, životného štýlu a svetonázorového presvedčenia nás, rodičov a zákonných zástupcov TITUL MENO OTCA a TITUL MENO MATKY, a z dôvodu protizákonného i protiústavného konania RÚVZ LM. Konkrétne:

       Jednoznačne odmietame tvrdenie, že ohrozujeme zdravie svojho dieťaťa. Tvrdenie RÚVZ, že vedomým odmietnutím podrobiť svoje dieťa povinnému očkovaniu ohrozujeme jeho zdravie a tiež verejný záujem spoločnosti na predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení, teda na ochrane verejného zdravia, je nepravdivé a nepodložené. Rázne odmietame akékoľvek obvinenia z nezodpovednosti či zanedbania výchovy svojich detí.

       K tvrdeniam RÚVZ LM namietame:

 

       Ad 1.: Chceme dôrazne upozorniť na to, že nie sme odporcami očkovania, máme výhrady voči konkrétnym vakcínam, ktoré nespĺňajú ani základné bezpečnostné prvky. Napriek tomu, že sme to zdôraznili, neboli nám doteraz predložené žiadne overiteľné štúdie, ktoré dokazujú účinnosť a bezpečnosť vakcín. Žiadame preto o uvedenie takýchto dôkazov a štúdií.

„Všetky štúdie, ktoré vedecky dokazujú účinnosť vakcín a sú vykonávané u každej očkovacej látky podľa prísne stanovených pravidiel sú automaticky odporcami očkovania hodnotené ako zaujaté a zlé, pričom nie je možné aby všetky štúdie boli zmanipulované a zlé.“

       Má RÚVZ LM prorocké schopnosti, že dopredu vie, ako vyhodnotíme predložené štúdie? Ako sa máme ako rodičia zodpovedne rozhodnúť, keď zodpovedné rozhodnutie musí byť rozhodnutím informovaným, avšak nijaké vedecké informácie, údaje, dôkazy či podklady nám zo strany RÚVZ LM neboli poskytnuté? Neposkytla nám ich ani pediatrička MUDr. MENO PEDIATRIČKY, tak sme očakávali, že RÚVZ LM ako zodpovedný orgán nám bude vedieť relevantné vedecké podklady poskytnúť. Nestalo sa tak. Namiesto toho sa RÚVZ LM hrá na proroka a odmieta nám vedecké podklady poskytnúť s odôvodnením, že aj tak by sme ich vyhodnotili ako zaujaté a zlé. Možno áno, možno nie, to nemôžeme dopredu vedieť. Keďže sme sa nijakých vedeckých štúdií a údajov nedočkali, nemohli sme ich preskúmať, vyhodnotiť, a teda nám nebolo umožnené informované rozhodnutie podľa čl. 5 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (oznámenie MZV SR č. 40/2000 Z.z.), resp. podľa §6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Síce poskytovanie informácií o očkovaní je v prvom rade úlohou pediatra, ale je celkom pochopiteľné, že pediater sa neorientuje v najnovších vedeckých prácach, publikovaných v angličtine v zahraničných lekárskych časopisoch. Je však neospravedlniteľné, že rovnako je neschopný (a citovanú výhovorku RÚVZ LM nemožno považovať za nič iné než za zástierku rýdzej neschopnosti) poskytnúť zodpovedným rodičom vedecké údaje a štúdie o očkovaní ani štátny orgán, ktorý je priamo zákonom poverený otázkou očkovania odborne sa zaoberať. To nás vedie k záveru, že povinné očkovanie na Slovensku je zrejme vysloveným šarlatánstvom, keďže ho nikto z kompetentných (prinajmenšom nikto z tých, s ktorými sme mali osobne do činenia) nie je schopný vedecky odôvodniť, podložiť a obhájiť.

       Netvrdíme, že všetky štúdie sú zaujaté a zlé, avšak za situácie, keď aj odborné lekárske časopisy samé priznávajú značnú mieru (rádovo desiatky percent) platených podvrhov (de facto falšovania vedeckého výskumu) medzi v nich zverejnenými článkami, tzv. ghostwriting, treba byť ostražitý a mimoriadne starostlivo zvážiť a preskúmať každú jednu zverejnenú štúdiu. RÚVZ LM nám však odmietol oznámiť, z ktorých publikovaných výskumov jeho tvrdenia vychádzajú, čo budí dojem, že v skutočnosti nevychádzajú z nijakého vedeckého výskumu, ale ide len o pseudo-vedeckú ideológiu s religióznymi črtami, že medicínu, založenú na dôkazoch (evidence based medicine = EBM), RÚVZ LM iba predstiera.

       Je pritom zaujímavé, že i napriek dôslednému očkovaniu (vykazovaná 99%-ná zaočkovanosť na Slovensku) sa od roku 2007 u nás zvyšuje počet evidovaných ochorení čierneho kašľa. Napríklad v roku 2010 bolo na Slovensku evidovaných 1379 ochorení, v tomto roku od januára do konca októbra 822.[1] Je tiež známe, že drvivá väčšina chorých sú očkovaní.[2] Epidémie pertussis sú hlásené po celom svete. V Holandsku, kde sa epidémia čierneho kašľa rovnako objavila i napriek vysokej zaočkovanosti, zistili, že došlo k mutácii baktérie Bordetella pertussis, pretože antigény divokých kmeňov tejto baktérie, kolujúcich v populácii, sú už odlišné od antigénov kmeňa, použitého na výrobu vakcíny![3] Očkovanie sa tým stalo neúčinným a očkovať starou vakcínou už nedáva zmysel. Nakoľko je nám známe, na Slovensku neboli vykonané obdobné výskumy a súdiac podľa výskytu čierneho kašľa v prepočte na 100.000 obyvateľov, ktorý máme podobný ako je v Holandsku,[4] očkovanie je na Slovensku rovnako neúčinné ako tam. Povinné očkovanie proti čiernemu kašľu je teda na Slovensku rovnako nezmyselné ako povinné očkovanie proti pneumokokom, u ktorých taktiež nemáme domáce údaje o tom, nakoľko sa v súčasnosti používaná vakcína kryje s kmeňmi, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v obyvateľstve Slovenska. Je teda vysoko pravdepodobné, že očkovanie súčasnými vakcínami je úplne zbytočne podstupovaným rizikom nežiaducich účinkov, pretože neprináša očakávaný efekt, nehovoriac o farmakoekonomickom aspekte veci (zbytočne vyplytvané desiatky miliónov € na vakcíny a očkovanie v situácii kritického nedostatku financií v našom zdravotníctve).

„Údaje pred a po zavedení každého očkovania jasne poukazujú na prudký pokles ochorení a tým preukazujú neodmysliteľný podiel očkovania na tomto poklese až k takmer nulovým hodnotám.“

       Nedá nám nezopakovať argumentáciu, ktorú obhajcovia povinného očkovania radi používajú pri nežiaducich účinkoch očkovania (resp. podozreniach na ne): „Časová následnosť neimplikuje príčinnú súvislosť“. Keď ráno vyjde Slnko a krátko na to začne pršať, neznamená to, že prší preto, lebo vyšlo Slnko. Rovnako tak pokles štatisticky vykázaných prípadov prenosných ochorení po zavedení očkovania proti nim neznamená, že sa tak stalo vďaka očkovaniu. V skutočnosti v krajinách, kde sa epidemiologické údaje sledujú už dlhší čas (aj vyše storočia), nastal najväčší pokles úmrtnosti a chorobnosti dávno pred začiatkom plošného očkovania, alebo dokonca pred vynájdením očkovacej látky proti danej chorobe.[5] Dôvodom môže byť zvyšovanie životnej úrovne, zlepšený prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode pre čoraz väčšiu časť obyvateľstva, zavádzanie kanalizácie, odstraňovanie podvýživy, zavádzanie dezinfekcie, deratizácie, zvyšovanie hygienického štandardu a povedomia ľudí v týchto otázkach.

       Je veľmi otázne, či očkovanie vôbec nejako prispelo k zníženiu úmrtnosti a chorobnosti u obávaných chorôb, keďže žiadna nezávislá (od výrobcov vakcín i štátnych orgánov podporujúcich očkovanie) dlhodobá dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia účinnosti a bezpečnosti vakcín doposiaľ nebola vypracovaná, s výnimkou štúdie BCG vakcíny proti tuberkulóze v Indii, pričom táto štúdia nepreukázala žiadnu účinnosť BCG vakcíny — naopak, očkovaná skupina dopadla horšie než neočkovaná.

       Týmto nechceme tvrdiť, že žiadne očkovanie nemá účinok pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia, len že to nebolo vedecky dokázané podľa zásad EBM (Evidence Based Medicine = medicína založená na dôkazoch). Každopádne, ak aj očkovanie nejako prispelo k vyhubeniu prenosných chorôb, tak to bol (sumárne) príspevok veľmi malý v porovnaní s vyššie menovanými opatreniami (čistá voda, dostatok výživnej potravy atď.). Z toho vyplýva, že nie je rozumné (ekonomicky rentabilné) investovať horibilné sumy do očkovania, ale skôr do iných (vyššie menovaných a možno aj ďalších) opatrení.

 

       Ad 2.:

„Faktom je, že po očkovaní môžu nastať reakcie, ktoré síce neohrozujú zdravie ani život, ale môžu byť nepríjemné a môžu si dokonca vyžiadať podanie liekov, alebo aj krátky pobyt v nemocnici.“

       Tvrdenie, že podanie vakcíny neohrozuje zdravie a život, by neobstálo ani pred 200 rokmi a už vôbec nie dnes. Už na vôbec prvú vakcínu bolo mnoho fatálnych reakcií a dokonca aj jej najmodernejšia (čistená, lyofilizovaná) verzia má v príbalovom letáku uvedenú smrť, encefalopatiu a mnohé ďalšie vážne trvalé zdravotné postihnutia ako možné následky očkovania.[6] Toto očkovanie však už vyše 30 rokov nie je povinné, lenže ani u dnes povinných vakcín nemožno povedať, že by neohrozovali zdravie ani život. Stačí sa pozrieť do ľubovoľného príbalového letáku. Napr. v príbalovom letáku Infanrixu Hexa[7] nájdeme medzi priznanými nežiaducimi účinkami anafylaktické reakcie, kolaps, apnoe, encefalopatiu, paralýzu, neuropatiu či trombocytopéniu. Nič z toho podľa RÚVZ LM „neohrozuje zdravie ani život“??? Prečítal si kompetentný pracovník RÚVZ LM vôbec niekedy v živote príbalový leták od akejkoľvek vakcíny? Zdá sa, že nie. Alebo ak áno, tak potom mu buď neporozumel, alebo vedome klame. Pritom výrobca v príbalovom letáku priznáva len máločo. V skutočnosti boli hlásené stovky ďalších (vrátane veľmi vážnych až fatálnych) nežiaducich účinkov, ktoré v príbalovom letáku nie sú vôbec spomenuté![8] Keby toto všetko bolo známe už pred schválením vakcíny, nijaký nepodplatený úradník s aspoň štipkou svedomia by ju neschválil.

       Pritom viaceré klinické štúdie potvrdzujú hypotézy o súvislosti očkovania s autizmom. Napr. klinická štúdia štandardného očkovacieho kalendára na makakoch preukázala u očkovaných jedincov zmeny v mozgu, typické pre autistické deti.[9] Iná štúdia zase zistila, že autistické deti majú oveľa vyššiu hladinu glutamanu sodného než deti neautistické,[10] pričom glutaman sodný resp. voľná kyselina glutámová, z ktorej glutaman sodný ľahko vzniká, je súčasťou veľkej väčšiny vakcín, či už to výrobca prizná priamo v príbalovom letáku,[11] alebo to skryje pod označenie živnej pôdy (napr. M199 u Infanrixu Hexa).[12] Štúdií, podporujúcich súvislosť očkovania s autizmom je oveľa viac, tieto dve uvádzame len na ilustráciu. V prípade záujmu môžeme poskytnúť ďalšie.

„Vo vzťahu k danému počtu podaných vakcín je výskyt nežiaducich reakcií veľmi zriedkavý a zatiaľ čo nezávažné nežiaduce reakcie občas aj unikajú hláseniu, tie závažné však len tak ľahko ohláseniu neuniknú.“

       RÚVZ LM zrejme vo svojich tvrdeniach vychádza z oficiálnej štatistiky nežiaducich účinkov očkovania ktorú zverejňuje ŠÚKL. O tejto štatistike možno povedať, že je mnohonásobne podhodnotená, keďže stačí si zobrať jediný nežiaduci účinok (NÚ) z jedinej masovo používanej vakcíny a zistíme, že podľa príbalového letáku malo byť daného NÚ hláseného najmenej 100x viac, možno 1000x viac (ak vôbec bol hlásený aspoň 1 prípad), než ŠÚKL vykázal. To je jasným dôkazom absolútnej nefunkčnosti systému hlásenia NÚ očkovania na Slovensku. Potvrdzuje to aj odhad odborníkov z Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorí odhadujú, že sa hlási menej než 1% skutočného počtu NÚ.[13] V skutočnosti je teda vážnych nežiaducich účinkov očkovania mnohonásobne (najmenej o tri rády, ak nie o štyri) viac, než ŠÚKL vykazuje. Je pritom úplne hanebné, že na Slovensku (na rozdiel od USA či Nemecka) neexistuje žiadne odškodňovanie obetí očkovania. Doslova nikto na Slovensku doposiaľ nedostal jediný centík odškodného za poškodenie zdravia povinným očkovaním. Rodičia očkovaním zdravotne postihnutých detí sa môžu sťažovať akurát tak na lampárni a o odškodnení (ktoré však nikdy nenapraví spôsobené škody) môžu iba snívať.

       Veľmi by nás zaujímalo, ako sa hlásia NÚ vakcín, vrátane závažných, akým spôsobom lekár môže argumentovať, že ochorenie vzniklo v súvislosti s vakcináciou? Keďže priamy dôkaz nemôže mať, je zrejmá iba časová súvislosť s očkovaním“, aby sa vyhol zbytočnej (a nezaplatenej) byrokracii, tak NÚ nehlási. Predpokladá totiž, že informovanosť laickej, ale i lekárskej verejnosti je minimálna a že nikto sa nebude dožadovať, aby lekár NÚ hlásil! A ako konkrétne RÚVZ LM zabezpečuje, že ŽIADNE závažné NÚ očkovania neuniknú hláseniu? Robí snáď vo svojej réžii dotazníky u rodičov všetkých očkovaných detí? Alebo ako inak dokáže RÚVZ LM zaistiť hlásenie všetkých závažných NÚ očkovania? Toto formálne ubezpečenie nás nedokáže uchlácholiť, keď nevieme, čo konkrétne RÚVZ LM robí pre dôkladné hlásenie všetkých závažných NÚ očkovania, a už vôbec nie vo svetle vyššie zmienených údajov z Farmakologického ústavu LF UK.

       Zaujímalo by nás tiež, prečo bola určitá šarža vakcíny Infanrix hexa stiahnutá z obehu? „Zdôvodnenie“ všeobecnou formuláciou, že to bolo iba nezávažnou kontamináciou prostredia vo výrobnom procese, neobstojí. Nikto predsa nebude sťahovať z trhu úplne nezávadnú vakcínu. Ak by touto šaržou bolo spôsobené vážne poškodenie zdravia, bolo by dieťa odškodnené štátom, alebo výrobcom vakcíny? Ako dokáže ŠÚKL takémuto niečomu do budúcna predísť? Štát nám prostredníctvom zákonov nariaďuje povinne očkovať deti, ale zodpovednosť za prípadné závažné následky zdravia (aj celoživotné) odmieta. To si hovoríme demokratická krajina? Pýtame sa: kde sú zabezpečené práva jednotlivcov (v tomto prípade zodpovedných rodičov), keď sa nemôžu rozhodnúť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia? Keď niekto „vyvolený“ prostredníctvom zákonov a vyhlášok určí, že čo je správne a čo nie? Prečo máme povinné očkovanie ako jedna z mála rozvinutých krajín? Nariadenia z Bruselu ešte ani poriadne nemáme preštudované a už napríklad povinne čipujeme psov... Vážený správny orgán, nepripomína vám to určitý systém a spôsob jednania s ľuďmi, ktorý tu bol pred rokom 1989?

 

       Ad 3.:

„Pravdou je, že vakcíny obsahujú okrem aktívnych látok aj tzv. prídavné látky, ktoré stabilizujú vakcínu, alebo tiež konzervujú aby nedošlo k jej kontaminácii a tiež adjuvancia, ktoré zvyšujú odpoveď organizmu na podanie antigénu vo vakcíne. Tieto látky však v žiadnom prípade nie sú obsiahnuté v takom množstve, aby mohli organizmus očkovaného poškodiť, čo je pod kontrolou ŠÚKL-u.“

       Jedným z nežiaducich účinkov uvedenej vakcíny Infanrix hexa je „neobvyklý plač“. Ide o tzv. encefalitický krik ako prejav aktivácie mikroglií (imunitných buniek mozgu), ktorá vedie k sérii reakcií označovaných ako imunoexcitotoxicita. Je rozdiel, či je hliník prijímaný p.o. alebo i.m.! Odhaduje sa, že človek prijme denne asi 3–15 mg hlinika z vody a potravín. Z ústami prijatého hliníka sa v tráviacom trakte vstrebáva iba v priemere okolo 0,3%.[14] Zvyšok hliníka z krvi vylúčia obličky. RÚVZ LM však porovnáva hliník prijatý potravou s hliníkom injikovaným, o ktorom vieme, že je vo forme ťažko rozpustnej soli, naviazanej na antigén, takže sa len tak ľahko nevylúči! Neurotoxicita hliníka bola preukázaná v množstve štúdií,[15] hliník v stopovom množstve (nanomolekulárna koncentrácia) dokáže ovplyvniť signálne kaskády, prenos hormonálnych podnetov, alebo podnetov nervových prenášačov v rôznych tkanivách, hlavne v pečeni, krvných bunkách, ako sú leukocyty, makrofágy, neutrofily, v červených krvinkách, doštičkách, v bunkách obličiek, srdca, pľúc, kostí i nervových bunkách, v astrocytoch a gliových bunkách. Na základe sledovania rádioaktívne značeného 26Al sa odhaduje polčas odbúravania hliníka z mozgu až na 50 rokov![16] Taktiež je preukázané, že hliník vo vakcínach spôsobuje tvorbu IgE,[17] tzn. podnecuje vznik nových alergií.[18]

       Čo sa týka množstva Al3+ prijatého parenterálne, na základe štúdie Bishopa a kol.[19] stanovil FDA limit 5 μg Al3+ na kilogram telesnej hmotnosti a deň.[20] Infanrix hexa pritom obsahuje[21] 820 μg Al3+ a simultánne podávaný Synflorix[22] 500 μg Al3+, spolu 1320 μg Al3+. 5 kg vážiace dojča v SR teda dostane pri prvom očkovaní v 10. týždni života 1320/5 = 264 μg Al/kg/deň! To znamená, že povinným očkovaním dostane naše dieťa do tela vyše 50x viac hliníka než dovoľujú bezpečnostné limity FDA!!! Jedným z vedľajších účinkov nadmernej stimulácie imunity hliníkom je „neobvyklý plač“ („encefalitický krik“ resp. „dlhotrvajúci neutíšiteľný plač“), ktorý signalizuje zápal mozgu, teda bolesť hlavy spojenú so stimuláciou mikroglií. Firma GlaxoSmithKline, teda výrobca uvedenej vakcíny udáva tento symptóm ako veľmi častú reakciu s frekvenciou viac než 1 na 10 podaných dávok vakcíny. Pri 3 dávkach na jedno dieťa (tobôž pri súbežnom podaní Synflorixu) je teda veľmi vysoká pravdepodobnosť, že tento nežiadúci účinok bude mať naše dieťa pri najmenej jednej dávke z troch. Nie je snáď potrebné rozpisovať sa o tom, aké následky môže mať encefalitída.[23]

       Európsky liekopis a jeho limit 1,25 mg hliníka na jednu vakcínu pritom nie je žiadnym argumentom, pretože tento limit sa netýka akútnej toxicity hliníka, ale jeho adjuvantných schopností. Neznamená to teda, že 1,25 mg hliníka na vakcínu je bezpečná dávka, znamená to len toľko, že nemá zmysel dávať do vakcíny viac hliníka, pretože by to už neviedlo k lepšiemu výsledku v zmysle adjuvantných schopností hliníka (vybudenia tvorby protilátok). Samotná EMA priznáva, že nemá dostatočné údaje o akútnej i chronickej toxicite hliníka.[24] Na základe objektívnych vedeckých dôkazov teda nesúhlasíme s ničím nepodloženým tvrdením RÚVZ LM, že parenterálne podávaný hliník je neškodný!

       Vyššie sme už spomínali excitotoxický i alergénny glutaman sodný, ktorý je vo veľkej väčšine vakcín, keďže je súčasťou mnohých živných pôd na pestovanie vakcinačných baktérií a bunkových kultúr pre množenie vakcinačných vírusov, pričom podľa ŠÚKLu sa niekedy používa aj ako stabilizátor.[25] Výrobcovia vakcín ho však častokrát ani len neuvádzajú v príbalovom letáku, ale uspokoja sa s deklarovaním „aminokyselín“, alebo „živnej pôdy M199“, hoci niektorí ľudia sú naň alergickí![26] Ako má potom lekár či rodič správne zhodnotiť kontraindikácie očkovania, keď alergia na ľubovoľnú zo zložiek vakcíny je kontraindikáciou, avšak v príbalovom letáku nie sú všetky alergénne zložky vakcíny uvedené???

       Formaldehyd je známy ako karcinogén a látka toxická pre množstvo orgánov a tkanív ľudského tela. Môže vyvolávať alergie. Existuje nesmierne množstvo údajov o vplyve formaldehydu na zmeny v organizácii DNA a chromozómov,[27] napr. trizómii chromozómu 8,[28] typickej pre leukémiu. Kompletná trizómia chromozómu 8 nie je zlučiteľná so životom.[29] Čiastočná, tzv. mozaiková trizómia 8 má variabilné symptómy, medzi ktoré napríklad patrí výrazný pokles intelektu, rôzne poruchy vo vývoji mozgu, poruchy funkcie srdca, svalov, činnosti obličiek a pečene, v neposlednom rade je spojená s rizikom vzniku myeloidnej leukémie.[30]

       Intoxikácia vdýchnutým formaldehydom alebo pôsobenie formaldehydu na pokožku nie je to isté, čo parenterálne podanie.[31] Pri parenterálnej aplikácii sa formaldehyd viaže na DNA a tiež na tetrahydrofolát.[32] Porucha tohto metabolitu je charakteristická u autistických detí a ich matiek.[33] Prečo nebola doposiaľ publikovaná žiadna štúdia na zvieratách či na ľuďoch, v ktorej by sa sledoval vplyv injekčne podaného formaldehydu? Ako pôsobí formaldehyd v roztoku, kde môže byť súčasne prítomný fenol, glutaraldehyd a rad ďalších jedovatých prídavných látok, kde je vysoko pravdepodobné, že môže dôjsť k tzv. „koktailovému efektu“ (synergickej toxicite)? Je náhoda, že prvé tri najčastejšie typy rakoviny u detí sú leukémia, karcinómy mozgu a centrálneho nervového systému a neuroblastómy?[34]

       To sú iba tri zložky vakcíny Infanrix Hexa. A čo ďalšie, v slovenskom príbalovom letáku ani neuvádzané zložky:[35] fenoxyetanol, polysorbát 20, polysorbát 80, neomycín, polymyxín, glycín, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný?

       Zaujímalo by nás tiež, keď tvrdíte, že množstvo rôznych látok vo vakcínach je pod kontrolou ŠÚKLu, ako to teda ŠÚKL kontroluje, keď sám na svojej stránke uvádza len to, že kontroluje dokumentáciu, dodanú výrobcom, nie však samotné vakcíny?[36]

       Čo sa týka skvalénu, ten síce je bežne prítomný v tele človeka v rôznych miestach, avšak tento skvalén neprovokuje imunitnú odpoveď. Ak to robí skvalén vo vakcíne, nezvyšuje to riziko autoimunity, keď podnecujeme imunitu telu vlastnou látkou? Veruže áno![37] Tvrdenie RÚVZ LM, že žiadne klinické štúdie nepreukázali škodlivý vplyv skvalénu, musíme teda vo svetle existujúcich štúdií[38] považovať za zlý vtip.

       Čo sa týka etylortuti a etylortuť-thiosalicylátu sodného (thiomersalu/thimerosalu/merthiolátu), rozhodne nie je pravda, že by to boli neškodné zlúčeniny. Podľa príslušného MSDS[39] je thiomersal veľmi jedovatý, mutagénny, jedovatý pre obličky, pečeň, slezinu, kostnú dreň, leukocyty a centrálnu nervovú sústavu. Nebezpečnosť etylortuti/thiomersalu s neraz fatálnymi následkami potvrdil celý rad štúdií.[40] Taktiež nie je pravda, že by thiomersal resp. ortuť nebola vo vakcínach, použitých v povinnom očkovaní na Slovensku. Napr. austrálski vedci zistili ortuť vo vakcíne Infanrix Hexa, tej istej, ktorá sa používa aj u nás, hoci výrobca obsah ortuti nepriznáva v príbalovom letáku ani v Austrálii, ani na Slovensku.[41] No a konštatovanie, že sa etylortuť premieňa na anorganickú ortuť nás má upokojiť??? Asi by nezaškodilo, keby si RÚVZ LM pred tým, ako napíše takúto nebetyčnú hlúposť, najprv pozrel aspoň webové stránky svojich kolegov z USA,[42] keď už nie vedecké články zo serióznych lekárskych časopisov.[43] Ak by aj etylortuť sama o sebe bola naozaj neškodná (čo teda rozhodne nie je), tak to, že sa mení na anorganickú ortuť, znamená hotovú katastrofu. Je RÚVZ LM len hrubo nekompetentný v oblasti toxikológie, alebo sa nám vedome snaží otvorene a bezočivo klamať? Či už tak alebo onak, nevieme, čo z toho je vlastne horšie.

 

       Ad 4.:

„Aférou skôr možno nazvať vaše konštatovanie o ťažkých až smrteľných následkoch tejto [pandemickej] vakcíny, ktoré neboli v praxi preukázané.“

       Zdá sa, že RÚVZ LM je nielen hrubo nekompetentný v otázke toxikológie hliníka, ortuti a iných látok vo vakcínach, ale dokonca úplne ignoruje roky známe výsledky farmakovigilancie vakcín proti pandemickej chrípke z r. 2009.[44] Inak by nemohol tvrdiť, že žiadne ťažké následky pandemickej vakcíny neboli v praxi preukázané, ledaže by klamal.

 

       Ad 5.:

„Bunkové línie ľudských embryonálnych buniek sú v mnohých prípadoch jedinou možnosťou voľby na množenie vírusov, z ktorých sa po úprave očkovacia látka vyrobí.“

       To je síce pekné, ale aj keby to bola pravda, rozhodne to nie je prípad vírusu ružienky, keďže v Japonsku dokážu vyrábať vakcínu proti ružienke na bunkovej kultúre z obličiek králika (Takahashi) i bunkovej kultúre z prepelice (Matsuura). Svojho času (na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia) to vedeli aj Američania, a to na bunkovej kultúre zo psích obličiek (HPV-77), na kačacom embryu (HPV-77) a na bunkovej kultúre z králičích obličiek (Cendehill).[45]

„Bunková línia vznikla z buniek odobraných v roku 1966 z pľúcneho tkaniva odlúčeného ľudského plodu, ktorý sa navyše odlúčil samovoľne (nešlo o vyžiadaný potrat).“

       Ktorá bunková línia? Ak má RÚVZ LM na mysli bunkovú kultúru MRC-5, čomu by nasvedčoval letopočet, tak to je čisté klamstvo. U MRC-5 išlo o jednoznačne umelý („vyžiadaný“) potrat, rozhodne nie o potrat samovoľný, konkrétne o umelý potrat 14-týždňového zdravého plodu mužského pohlavia u 27-ročnej fyzicky zdravej ženy.[46] Nešlo o potrat zo zdravotných dôvodov. Na Slovensku by takýto potrat bol vyslovene protizákonný, keďže z nie zdravotných dôvodov sú u nás povolené potraty len do 12. týždňa tehotenstva.[47]

„Bunky sa nezískavajú znova a znova z orgánov, ale boli odobraté len raz a odvtedy sa udržujú umelým množením.“

       To absolútne nič nemení na fakte, že išlo o úmyselnú účelovú chladnokrvnú vraždu. Navyše bunkové tkanivo muselo byť odobraté ešte zaživa, keďže mŕtve bunky by na množenie vírusov boli nepoužiteľné. Pritom úspešnému odobratiu bunkového tkaniva predchádzali desiatky neúspešných pokusov a v lekárskej literatúre je zdokumentovaných najmenej 80 umelých potratov ktoré boli vykonané za účelom výroby očkovacej látky proti ružienke.[48] Okrem toho RÚVZ LM zrejme nikdy nepočul o tzv. Hayflickovom limite,[49] keď sa tvári, že tieto bunkové kultúry možno množiť do nekonečna. Veruže nemožno, pričom MRC-5 sa dá deliť len 42x–48x.[50] To ovšem znamená, že nie je ďaleko doba, keď bude nutné použiť novšiu bunkovú kultúru, na účely vývoja ktorej – ak sa nič prevratné nestane – bude vykonaný ďalší najmenej jeden umelý potrat.

„Takže bunkové línie sa pri výrobe vakcín používajú len na rozmnožovanie vírusov. Potom nasleduje dlhý proces usmrcovania alebo oslabovania, rozbíjania a čistenia vírusov.“

       V rámci povinného očkovania sa bavíme len o očkovaní proti ružienke, kde žiadne usmrcovanie ani rozbíjanie vírusov nenastáva, keďže vo vakcíne zostáva funkčný vírus. RÚVZ LM teda (v kontexte povinného očkovania) klame. Klamstvo je to dvojité, pretože umelé potraty boli využité nielen na vývoj bunkovej kultúry pre množenie vakcinačných vírusov, ale aj na izoláciu vírusu ružienky typ RA27/3,[51] ktorý sa používa vo všetkých u nás dostupných vakcínach proti ružienke.

„Obávať sa teda, že vakcíny obsahujú zvyšky tiel umelo potratených detí, je úplne bezdôvodné a zvrátené.“

       Ak tu je niečo naozaj zvrátené, tak sú to lži RÚVZ LM. Totiž výrobcovia vakcín sami priznávajú v niektorých príbalových letákoch vakcín, v ktorých sa používajú tieto umelo-potratové bunkové kultúry, že dané vakcíny obsahujú zvyšky ľudských buniek z bunkovej kultúry (napr. MRC-5), vrátane bielkovín a DNA.[52] Takže obavy sú úplne namieste, ba dokonca to ani nie sú nejaké neisté obavy — je to jednoznačná istota.

„A v konečnom dôsledku k tomuto problému vydal vyjadrenie aj Vatikán, ktorý takéto vedecky zdôvodnené postupy neodmietol.“

       A to už je naozaj kolosálne klamstvo zo strany RÚVZ LM. Pozrime sa na vyjadrenie Vatikánu (presnejšie Pápežskej akadémie pre život = Pontificia Academia pro Vita = P.A.V.) k umelo-potratovým vakcínam (ďalej len Dokument P.A.V.):[53]

Je na veriacich a svedomitých občanoch (otcoch rodín, lekároch atď.), aby sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti „kultúre smrti“, z ktorej tieto útoky vyvierajú. Z tohto uhla pohľadu použitie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, vytvára prinajmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spoluprácu na umelom potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na predaji takýchto vakcín. Navyše, v rovine kultúry použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.

       Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali lekári a otcovia rodín použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu.

       Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a mravne prijateľné (morálne akceptovateľné), je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku. Avšak, ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu, morálne problematické vakcíny smú byť dočasne tiež použité. Mravným zdôvodnením je, že povinnosť vyhnúť sa pasívnej materiálnej spolupráci na zločine nie je vyžadovaná, ak spôsobuje vážne ťažkosti. Navyše, v tomto prípade nachádzame proporčný dôvod na to, aby sa tieto vakcíny používali, ak práve hrozí, že nedostatočná zaočkovanosť detí uľahčí rozšírenie choroby. To je čiastočne pravdou v prípade očkovania proti ružienke.

       V každom prípade, zostáva tu mravná (morálna) povinnosť pokračovať v boji a použiť všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa správajú bezohľadne a nemravne (neeticky). Bremeno tohto dôležitého boja však nemôže a nesmie ležať na pleciach nevinných detí a zdravia obyvateľstva – obzvlášt ak ide o tehotné ženy.

       Ak to máme zhrnúť, musíme potvrdiť, že:

  • je tu vážna zodpovednosť (povinnosť) použiť alternatívne vakcíny a výhradu svedomia voči tým morálne problematickým;
  • čo sa týka vakcín, ku ktorým niet alternatívy, potreba vývoja iných vakcín musí byť opätovne potvrdená, rovnako ako zákonnosť dočasného používania vakcín morálne problematických, do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia nielen svojich vlastných detí, ale aj celého obyvateľstva – tehotných žien obzvlášť;
  • zákonnosť použitia týchto vakcín by nemala byť dezinterpretovaná sťaby vyhlásenie zákonnosti ich výroby, predaja a používania, ale mala by sa chápať ako pasívna hmotná spolupráca na zločine, a (vo svojom najjemnejšom a najvzdialenejšom zmysle) ako aktívna, mravne (morálne) ospravedlnená ako krajný spôsob, kvôli jej potrebe poskytovať ju pre dobro detí a ľudí, ktorí do styku s deťmi prichádzajú (tehotné ženy);
  • takáto spolupráca na zločine sa nachádza v kontexte mravného (morálneho) nátlaku na svedomie rodičov, ktorí sú nútení vybrať si buď skutok proti ich svedomiu alebo vystavenie svojich detí a obyvateľstva ako takého ohrozeniu zdravia. To je nespravodlivá voľba, ktorú treba čo najskôr odstrániť.“

       Tomuto RÚVZ LM hovorí, že „… Vatikán … takéto … postupy neodmietol“??? Čítal vôbec niekto z RÚVZ LM Dokument P.A.V.? Buď nie, alebo ide o úmyselné účelové zavádzanie zo strany RÚVZ LM. Opäť nevieme, čo z toho je vlastne horšie.

       Dokument P.A.V. pripúšťa použitie morálne problematických vakcín (medzi ktoré jednoznačne patria aj všetky v SR registrované vakcíny proti ružienke, t.j. Priorix, Priorix Tetra, ProQuad i M-M-RVaxPro) len „ako krajný spôsob“, len „do tej miery, do akej je to nutné na odvrátenie vážneho ohrozenia zdravia“ a len „ak je zdravie obyvateľstva vystavené značnému nebezpečenstvu“, pričom zdôrazňuje, že použitie týchto vakcín je spoluprácou na zločine.

       Pritom podľa Epidemiologického informačného systému (= EPIS), ktorý prevádzkuje Úrad verejného zdravotníctva SR (= ÚVZ SR), ktorý je nadriadeným orgánom RÚVZ LM, výskyt ružienky na území SR bol v roku 2013 zaznamený 1 prípad ružienky, v r. 2012 to boli 4 prípady, v r. 2011 ani jeden prípad, v r. 2010 to boli 3 prípady, v roku 2009 opäť ani jeden prípad a v roku 2008 to bol 1 prípad, čo rozhodne nemožno označiť za „vážne ohrozenie zdravia … celého obyvateľstva“.[54] Ani v susedných krajinách ružienka nevyčíňa tak, že by to bolo možné označiť za „vážne ohrozenie zdravia … celého obyvateľsva“. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization = WHO), bolo v rokoch 2008 až 2012 hlásených prípadov kongenitálneho ružienkového syndrómu (Congenital Rubella Syndrome = CRS), ktorý je prakticky jediným vážnym dôvodom pre očkovanie proti ružienke, po poradí podľa rokov vzostupne v Poľsku 0, 1, 1, 0, 0 prípadov, v Česku 0, 0, 0, 1, 1 prípad, v Rakúsku 0, 0, 0, 0, 0 prípadov, v Maďarsku 0, 0, 0, 0, 0 prípadov a na Ukrajine 0, 0, 0, 2, 0 prípadov. Údaje za rok 2013 nie sú ešte v čase písania tohto Odvolania na stránke WHO dostupné.[55]

       Očkovanie neetickými vakcínami proti ružienke je teda podľa Dokumentu P.A.V. za súčasnej epidemiologickej situácie z morálneho hľadiska absolútne neprípustné.

       Ďalej Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium Vitae“[56] (ďalej len Encyklika) v bodoch 57 až 63 uvádza:

„57. … Vzhľadom na to, že sa vo svedomiach i v spoločnosti postupne oslabuje vedomie, že priame zničenie života nevinnej ľudskej bytosti, najmä na začiatku a na konci jej existencie, je absolútnym a ťažkým morálnym prečinom, Učiteľský úrad Cirkvi zosilnil svoje vyjadrenia na obranu posvätnosti a nenarušiteľnosti ľudského života.

       … v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. …

       Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. Je to totiž čin vážnej neposlušnosti voči morálnemu zákonu, ba čo viac, voči samému Bohu, jeho pôvodcovi a garantovi; je to čin, ktorý protirečí základným čnostiam spravodlivosti a lásky. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť.

       … Vzhľadom na morálnu normu, ktorá zakazuje priame zabitie nevinnej ľudskej bytosti, niet pre nikoho žiadnych privilégií ani výnimiek.

       58. Medzi všetkými prečinmi proti životu, akých sa človek môže dopustiť, umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom.

       … Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je výrečným znakom strašnej krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto hroznej situácii je dnes zvlásť potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, nazývať veci pravými menami a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom či pokušeniu klamať samého seba. …

       Morálna závažnosť umelého potratu sa javí v celej pravde, ak uznáme, že tu ide o vraždu, a najmä keď sa vezmú do úvahy osobitné okolnosti, ktorú ho definujú. Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač. …

       … Ale všetky tieto a im podobné dôvody, akokoľvek sú vážne a dramatické, nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

       59. Rozhodnutie zabiť ešte nenarodené dieťa robí často nielen matka, ale aj iné osoby. …Zodpovední sú aj lekári a pracovníci zdravotníctva, keď poznanie a schopnosti venujú službe smrti, hoci ich nadobudli na to, aby život bránili.

       … umelý potrat je mimoriadne bolestnou ranou zasadenou spoločnosti a jej kultúre zo strany tých, ktorí majú byť jej budovateľmi a obrancami. …

       60. … Z morálneho hľadiska tu ide napokon o tak veľkú vec, že už samotná pravdepodobnosť jestvovania osoby by stačila na ospravedlnenie najkategorickejšieho zákazu akýchkoľvek zásahov smerujúcich k zabitiu ľudského embrya.

       61. … Ani diskusie v oblasti prírodných vied a filozofie, týkajúce sa konkrétneho okamihu, v ktorom nastáva zjednotenie s rozumnou dušou, nikdy ani v najmenšej miere neoslabili morálne odsúdenie potratu.

       62. … Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, „nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu“;

       … priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. …

       Žiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev.

       63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. … užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb, ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.

       Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí – niekedy na tento účel špeciálne „vyrobených“ oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.“

       Pritom pápežské encykliky, akou je aj Encyklika pápeža Jána Pavla II. „Evangelium Vitae“, majú v učení Katolíckej cirkvi vyššiu váhu (dalo by sa povedať „právnu silu“), než dokumenty P.A.V., akým je aj citovaný dokument „Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti“.

       Je teda nado všetku pochybnosť, že Katolícka cirkev ostro odsudzuje akékoľvek umelé potraty, a to tak kategoricky, že kategorickejšie to už nie je možné, a to aj keby ten-ktorý umelý potrat priniesol iným úžitok, aj umelé potraty v rámci medicínskych výskumov (tzn. aj v rámci výskumu a vývoja očkovacích látok), pričom nijaká okolnosť a nijaký cieľ nikdy nemôžu ospravedlniť umelý potrat, a to ani keď je prostriedkom na dobrý cieľ, a z tohto pravidla Katolícka cirkev nepripúšťa absolútne nijakú výnimku.

 

       Ad 6.:

„Očkovací kalendár na Slovensku sa realizuje aj s prihliadnutím na výsledky tzv. testov prítomnosti protilátok v populácii obyvateľstva voči ochoreniam, proti ktorým sa očkuje.“

       Tak to asi ťažko, keď posledný imunologický prehľad bol vypracovaný v roku 2002,[57] odkedy sa vymenili komplet všetky vakcíny v povinnom očkovaní detí i dospelých, takže v súčasnosti nemáme vôbec ani páru o tom, aká je reálna účinnosť momentálne používaných vakcín.

„Vykonávať však testovanie na výšku hladiny protilátok pred očkovaním u všetkých očkovaných by bolo nielen odborne neodôvodnené, ale aj neekonomické.“

       Aha. Ekonomickejšie je teda spôsobiť x úplne zbytočných nežiaducich účinkov očkovania, ktorých liečbu však hradia predovšetkým rodičia, takže štát (a RÚVZ LM) to nijak nebolí? A samozrejme že by to odborne odôvodnené bolo (ďalšie klamstvo RÚVZ LM), pretože by sa vďaka tomu predišlo mnohým vážnym (a finančne nákladným) nežiaducim účinkom (NÚ) očkovania. Tvrdiť opak môže leda tak úplný ignorant, ktorý popiera skutočný bezpečnostný profil vakcín (aspoň čiastočne priznávaný výrobcami vakcín v príbalových letákoch) a tvrdí, že na Slovensku nastalo ročne len pár desiatok NÚ očkovania (čo vykazuje ŠÚKL i ÚVZ SR). To je ale zrejmý nezmysel pre každého, kto si aspoň raz v živote prečítal príbalový leták od ľubovoľnej vakcíny. Ak by mali byť hlásené všetky NÚ, museli by vykazované štatistiky NÚ očkovania byť v rádoch desiatok až stoviek tisíc.[58] Ak sú ich vykázané len desiatky, znamená to, že reálne nastáva rádovo 1.000x až 10.000x viac nežiaducich účinkov očkovania, než ŠÚKL a ÚVZ SR vykazuje. A tento fakt už úplne obracia na ruby morálny i ekonomický rozmer testov protilátok pred očkovaním. Nehovoriac o tom, že to, čo je priznané v príbalovom letáku, predstavuje iba špičku ľadovca. Napr. u Infanrixu Hexa bolo reálne hlásených vyše 800 rôznych typov nežiaducich účinkov,[59] pričom príbalový leták[60] ich obsahuje len 39, tzn. menej než 5%.

„Antigénny podnet v očkovacej látke je taký malý, že aj v prípade, že organizmus sa už s ochorením stretol a má vytvorenú dostatočnú hladinu protilátok, nijakým spôsobom mu nepoškodí.“

       Po tom, čo RÚVZ LM predviedol v predchádzajúcom texte, nás neprekvapuje predstieranie, že vakcína je len antigén + voda a nič iné. V skutočnosti vakcína obsahuje rádovo desiatky rôznych látok, okrem látok uvedených v príbalovom letáku aj zvyšky živných pôd, zvyšky buniek, na ktorých boli množené vakcinačné vírusy ai., takže reálne je v každej vakcíne oveľa viac potenciálnych antigénov než s koľkými počíta RÚVZ LM. Okrem toho aj prídavné látky (hlavne adjuvanty, antibiotiká, stabilizátory a konzervanty) predstavujú nezanedbateľnú záťaž pre imunitný systém i ďalšie orgánové sústavy. O tom, že nejde o zanedbateľnú záťaž, svedčia aj štúdie, v ktorých sa pojednáva o rizikách príliš častých preočkovaní (hyperimunizácie),[61] medzi ktoré patria tak vážne stavy ako anafylaktický šok či neuropatia.[62]

 

       Ad 7.:

„Infekciami sú ohrozené najviac deti najmenších vekových skupín, ktoré ochorenia aj najhoršie znášajú a priebeh týchto ochorení je u nich najhorší.“

       To je nepochybne pravda, ale zároveň z toho vyplýva nepríjemný fakt, že aj očkovanie máva najhoršie následky práve v útlom detskom veku. Za súčasnej epidemiologickej situácie sú to následky podstatne horšie než riziko prenosných ochorení, pred ktorými má očkovanie (nedokonale, ale predsa aspoň trochu) chrániť. Potvrdzuje to aj fakt, že neočkované deti sú (až na zriedkavé výnimky) v priemere oveľa zdravšie než ich očkovaní rovesníci, mávajú menej alergií a iných chronických chorôb,[63] ale aj „klasických“ akútnych respiračných a iných ochorení (hoci osýpok mávajú viac, avšak takmer vždy bez komplikácií).

„Hoci dieťa pri narodení má vyvinutý imunitný systém, tento je „naivný“ — prázdny a ochranné hladiny protilátok prenesených od matky po pôrode rýchlo klesajú.“

       RÚVZ LM zrejme nevie, že dieťa sa rodí v Th2 režime špecifickej imunity a zdravý vývoj predpokladá, že v priebehu niekoľkých mesiacov nastane posun smerom k Th1 režimu.[64] Takémuto (zdravému) vývoju však očkovanie (ktoré jednostranne stimuluje Th2 režim) zabraňuje. Zotrvávanie bábätka v Th2 režíme však vedie k aktuálnemu epidemickému výskytu atopických prejavov a alergií vôbec (u cca každého tretieho dieťaťa),[65] keďže Th2 režim je práve ten, ktorý je za alergie zodpovedný, obzvlášť keď je „pri žezle“ príliš dlho.[66] Vo výsledku teda nemožno povedať, že by imunitný systém dieťaťa v deň narodenia bol už úplne vyvinutý. To by bolo možné povedať až v prinajmenšom niekoľkých mesiacoch (spravidla až v roku-dvoch) života, keď sa prirodzeným vývojom dostanú Th1 a Th2 režimy do rovnováhy. Rozhodne však v nej nie sú na začiatku 3. mesiaca života (keď sa začína s prvým očkovaním) a už vôbec nie hneď po narodení. Neprekvapuje preto, že deti, ktoré sú očkované o niekoľko mesiacov neskôr, než by mali byť podľa očkovacieho kalendára, majú o rádovo desiatky % nižší výskyt astmy a ďalších alergických prejavov.[67]

       RÚVZ LM tiež „uniklo“, že rýchly pokles materských protilátok sa týka len IgG, prenesených cez placentu, nie však IgA, prenášaných materským mliekom. Namiesto (pre bábätko) nereálnych hrozieb ako tetanus či záškrt, proti ktorým materské IgG vymiznú spravidla do 4 mesiacov od narodenia,[68] materským mliekom prenášané IgA, ktoré si žena vytvára kontaktom so skutočnými patogénmi, čo by s vysokou pravdepodobnosťou mohli infikovať aj bábätko, vydržia najmenej pokým je dieťa dojčené + aspoň mesiac-dva po odstavení.

       Treba tiež zvážiť vyššiu zraniteľnosť mozgu dojčaťa oproti dospelému i oproti plodu pred narodením,[69] vďaka ktorej je malé bábätko oveľa náchylnejšie na prienik toxínov z vakcíny do mozgu, ako aj fakt, že vakcína je rovnako veľká bez ohľadu na veľkosť dieťaťa, takže toxická záťaž v prepočte na kg telesnej váhy je u 2-ročného 15 kg vážiaceho dieťaťa 3x nižšia než u 5 kg vážiaceho 3-mesačného dojčaťa. Vo všeobecnosti je teda dojča oproti 2–3-ročnému dieťaťu síce zraniteľnejšie voči 10 povinne očkovaným chorobám (z ktorých však najmenej 4 – záškrt, tetanus, detskú obrnu a žltačku typu B – za normálnych okolností nemá buď ako alebo od koho dostať), avšak ešte omnoho viac je náchylnejšie na nežiaduce účinky očkovania. Preto nasledujúce „historické“ tvrdenie RÚVZ LM vo svetle vyššie zmienených výskumov a faktov opäť vyzerá ako mimoriadne nepodarený vtip:

„Už viac ako polstoročné výsledky jasne dokazujú, že malé deti znášajú očkovanie veľmi dobre a vakcíny sú dostatočne účinné.“

       Tu sa ukazuje, že RÚVZ LM okrem znalosti toxikológie etylortuti, anorganickej ortuti, hliníka, či skvalénu, okrem základov imunológie, okrem vedomosti o zložení vakcín, o nedostatkoch súčasného systému hlásenia NÚ očkovania, o alternatívach k u nás používaným vakcínam… chýbajú aj základy štatistiky, inak by nemohol prehlásiť, že súčasné epidemiologické štatistiky sú jasným dôkazom účinnosti očkovania. Predovšetkým, úmrtnosť na drvivú väčšinu dlhodobo sledovaných prenosných ochorení klesala už dlho pred zavedením plošného očkovania proti nim.[70] Potom by sme radi RÚVZ LM pripomenuli pravidlo, ktoré propagátori očkovania selektívne aplikujú len na (údajné) NÚ očkovania: Časová následnosť neimplikuje príčinnú súvislosť. Tak ako pri NÚ platí, že ak niečo nastane po očkovaní, nemusí to byť spôsobené očkovaním, presne tak platí, že ani pokles nejakej choroby po očkovaní nemusí nutne byť spôsobený očkovaním. Napr. u tetanu išlo hlavne o významnú zmenu životného štýlu drvivej väčšiny obyvateľstva (vyše 90% v poľnohospodárstve okolo roku 1900 vs. menej než 5% v poľnohospodárstve dnes; mechanizácia poľnohospodárstva), ktorá viedla k zníženiu expozície pôvodcom tetanu, ako aj rozšírenie dezinfekcie peroxidom vodíka či roztokom jódu, a to bolo hlavným dôvodom poklesu výskytu tetanu, nie očkovanie. Ak by sme však prijali myšlienku RÚVZ LM, že ak po zavedení plošného očkovania nastalo nejaké zlepšenie verejného zdravia, je to jasný dôkaz blahodarných účinkov očkovania, rovnako tam môžeme konštatovať, že ak po zavedení plošného očkovania nastalo aj nejaké zhoršenie zdravia (obzvlášť ak ide o poruchy imunity — alergie, imunodeficienciu, autoimunitu či rakovinu — keďže očkovanie z definície je významným zásahom do imunitného systému), rovnako tak je to jasný dôkaz ničivých následkov plošného očkovania. Ba dokonca pri troche fantázie môžeme (akceptujúc argument RÚVZ LM) aj vyšší výskyt autonehôd (napr. z dôvodu omdletia či spavosti po očkovaní) či zvýšenú kriminalitu (napr. z dôvodu narušenia určitých mozgových centier neurotoxínmi z vakcín) pričítať plošnému očkovaniu. Takže v poriadku, ak je nulový výskyt záškrtu 33 rokov a detskej obrny 55 rokov spôsobený len a len plošným očkovaním, tak podľa tej istej logiky aj raketový nárast autizmu a ďalších neurologických porúch, astmy, ekzémov a ďalších alergií, autoimunitných ochorení i rakoviny je spôsobený len a len plošným očkovaním. Ak s tým RÚVZ LM nesúhlasí, potom by — logicky — mal odvolať tvrdenie o „jasnom dôkaze“. Kúzlo tkvie v tzv. neuvažovaných rušivých vplyvoch (angl. confounders).

 

       S ohľadom na vyššie uvedené máme za to, že sme našim rozhodnutím odložiť očkovanie nášho dieťaťa do času, kým nám budú poskytnuté nami na RÚVZ LM požadované vedecky podložené údaje, z ktorých by vyplývalo nižšie riziko očkovania než je riziko príslušných prenosných chorôb, alebo kým nám budú na základe overiteľných faktov a prísne logickej argumentácie vyvrátené naše vyššie uvedené údaje, argumenty a štúdie, primeraným spôsobom odvrátili hroziaci útok na záujem chránený zákonom (zdravie nášho dieťaťa), obzvlášť v situácii, keď platné právne predpisy neposkytujú absolútne nijakú šancu získať odškodnenie za trvalé negatívne následky povinného očkovania. Podľa §2 ods. 2 písm. a) Zákona č. 372/1990 Zb. preto nemožno naše momentálne rozhodnutie odložiť očkovanie nášho dieťaťa (keďže nám zo strany RÚVZ LM neboli poskytnuté prakticky žiadne fakticky a logicky správne, overiteľné či preukázateľné vedecké informácie, oprávňujúce výkon očkovania na našom dieťaťi) považovať za priestupok. Z vyššie uvedeného je tiež zrejmé, že RÚVZ LM absolútne nie je schopný odborne a kompetentne posúdiť našu vec, keďže mu preukázateľne v mnohých smeroch chýbajú základné znalosti a mentálne kapacity, nevyhnutne potrebné ku kompetentnému rozhodnutiu. Týmto sa tiež dovolávame rešpektovania slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery podľa čl. 24 ods. 1 Ústavy SR, keďže jednak je v rozpore s naším náboženstvom a vierou používanie čohokoľvek, čo bolo vyvinuté/vyrobené pomocou umelého potratu, jednak je proti nášmu svedomiu dovoliť vykonať na našom dieťati údajne preventívny zákrok, ktorý podľa nám dostupných overiteľných vedeckých údajov a štúdií je rizikovejší než to riziko, ktoré sa ním má odstrániť (vlastne iba znížiť, a aj to len možno, keďže žiadne očkovanie nie je 100%-ne účinné a nezafunguje u každého očkovaného, čo otvorene priznávajú výrobcovia vakcín priamo v príbalových letákoch).

       Preto žiadame odvolací orgán, aby Rozhodnutie RÚVZ LM č. RÚVZ/2013/01331-010 zrušil a zároveň zrušil aj celé príslušné priestupkové konanie.

 

 

....................................................................  ........................................................................
TITUL MENO OTCA  TITUL MENO MATKY

 


[1]   https://www.webnoviny.sk/zdravie/urad-zdravotnictva-eviduje-stovky-ocho/753631-clanok.html

[2]   Maxwell A. Witt, Paul H. Katz, David J. Witt: „Unexpectedly Limited Durability of Immunity Following Acellular Pertussis Vaccination in Pre-Adolescents in a North American Outbreak“, Clin Infect Dis, 2012, 54(12):1730–1735

[3]   Marjolein van Gent, Marieke J. Bart, Han G. J. van der Heide, Kees J. Heuvelman, Frits R. Mooi: „Small Mutations in Bordetella pertussis Are Associated with Selective Sweeps“, PLoS ONE, 2012, 7(9):e46407

[4]   https://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tsincidenceper.htm

[5]   https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

[6]   https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm142572.pdf

[7]   https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[8]   https://www.dropbox.com/s/txvre1la42k71da/vaccin%20d%C3%A9c%C3%A8s.pdf

[9]   Laura Hewitson, Brian J. Lopresti, Carol Stott, N. Scott Mason, Jaime Tomko: „Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study“, Acta Neurobiol Exp, 2010, 70(2):147–164

[10]   Tamer H. Hassan, Hadeel M. Abdelrahman, Nelly R. Abdel Fattah, Nagda M. El-Masry, Haitham M. Hashim, Khaled M. El-Gerby, Nermin R. Abdel Fattah: „Blood and brain glutamate levels in children with autistic disorder“, Research in Autism Spectrum Disorders, 2013, 7(4):541-548

[11]   napr. BCG Vaccine SSI: https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=81488

[12]   zloženie živnej pôdy M199 viď napr. tu: https://himedialabs.com/TD/AL014.pdf

[13]   Monika Laššánová, Miriam Petrová, Štefan Laššán, Roman Hudec: „Nežiaduce účinky liekov, riziko farmakoterapie“, Via pract, 2008, 5(2):87–89

[14]   Robert A. Yokel, Patrick J. McNamara: „Aluminium Toxicokinetics: An UpdatedMiniReview“, Pharmacol Toxicol, 2001, 88(4):159–167

[15]   napr. Nicholas J. Bishop, Ruth Morley, J. Philip Day, Alan Lucas: „Aluminum Neurotoxicity in Preterm Infants Receiving Intravenous-Feeding Solutions“, N Engl J Med, 1997, 336(22):1557–1562

[16]   napr. Daniel Krewski, Robert A Yokel, Evert Nieboer, David Borchelt, Joshua Cohen, Jean Harry, Sam Kacew, Joan Lindsay, Amal M Mahfouz, Virginie Rondeau: „Human health risk assessment for aluminium, aluminium oxide, and aluminium hydroxide“, J Toxicol Environ Health B Crit Rev, 2007, 10(Suppl 1):1–269

[17]   Todd D. Terhune, Richard C. Deth: „How aluminum adjuvants could promote and enhance non-target IgE synthesis in a genetically-vulnerable sub-population“, J Immunotoxicol, 2013, 10(2):210–222

[18]   Karen H. Calhoun, Minka L. Schofield: „IgE-mediated food allergy“, Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2010, 18(3):182–186

[19]   Nicholas J. Bishop, Ruth Morley, J. Philip Day, Alan Lucas: „Aluminum Neurotoxicity in Preterm Infants Receiving Intravenous-Feeding Solutions“, N Engl J Med, 1997, 336(22):1557–1562

[20]   Robert L. Poole, Kevin P. Pieroni, Shabnam Gaskari, Tessa Dixon, John A. Kerner: „Aluminum Exposure in Neonatal Patients Using the Least Contaminated Parenteral Nutrition Solution Products“, Nutrients, 2012, 4(11):1566–1574

[21]   https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[22]   https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000973/WC500054346.pdf

[23]   https://www.encephalitis.info/images/iPdf/Research2/CONSEQUENCES1.pdf

[24]   https://rizikaockovania.sk/dok/Aktualne_poznatky_o_hliniku_v_ulohe_vakcinoveho_adjuvantu.pdf

[25]   https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Zlozenie_vakcin_1_8_2012.pdf

[26]   David H. Allen, John Delohery, Gary Baker: „Monosodium L-glutamate-induced asthma“, J Allergy Clin Immunol, 1987, 80(4):530–537

[27]   Te-Hsiu Ma, Mary M. Harris: „Review of the genotoxicity of formaldehyde“, Mutat Res, 1988, 196(1):37–59

[28]   Luoping Zhang, Xiaojiang Tang, Nathaniel Rothman, Roel Vermeulen, Zhiying Ji, Min Shen, Chuangyi Qiu, Weihong Guo, Songwang Liu, Boris Reiss, Freeman Laura Beane, Yichen Ge, Alan E. Hubbard, Ming Hua, Aaron Blair, Noe Galvan, Xiaolin Ruan, Blanche P. Alter, Kerry X. Xin, Senhua Li, Lee E. Moore, Sungkyoon Kim, Yuxuan Xie, Richard B. Hayes, Mariko Azuma, Michael Hauptmann, Jun Xiong, Patricia Stewart, Laiyu Li, Stephen M. Rappaport, Hanlin Huang, Joseph F. Fraumeni Jr., Martyn T. Smith, Qing Lan: „Occupational exposure to formaldehyde, hematotoxicity and leukemia-specific chromosome changes in cultured myeloid progenitor cells“, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2010, 19(1):80–88

[29]   Kenneth Jones: „Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation“, 6. vydanie, W. B. Sanders Company, Philadelphia, 2005

[30]   Sonal R. Bakshi, Manisha M. Brahmbhatt, Pina J. Trivedi, Esha N. Dalal, Dharmesh M. Patel, Sejal S. Purani, Shilin N. Shukla, Pankaj M. Shah, Prabhudas S. Patel: „Trisomy 8 in leukemia: A GCRI experience“, Indian J Hum Genet, 2012, 18(1):106–108

[31]   Anna Smędra-Kaźmirska, Leszek Żydek, Maciej Barzdo, Waldemar Machała, Jarosław Berent: „Accidental intravenous injection of formalin“, Anestezjol Intens Ter. 2009, 41(3):133–135

[32]   Raymond L. Blakley: „Interaction of formaldehyde and tetrahydrofolic acid and its relation to the enzymic synthesis of serine“, Nature, 1958, 182(4651):1719–1722

[33]   Anna Strunecká, Russell L. Blaylock, Mark A. Hyman, Ivo Paclt: „Cellular and molecular biology of autism spectrum disorders“, Bentham Science Publishers, Sharjah, 2010, str. 208

[34]   https://www.cancer.org/cancer/cancerinchildren/detailedguide/cancer-in-children-types-of-childhood-cancers

[35]   https://www.gsk.com.au/resources.ashx/vaccineproductschilddataproinfo/409/FileName/0FD94C27068AFB01C6EA060995A8E1EC/Infanrix_Hexa_(Preservative_free)_v4_0_clean_PDF.pdf

[36]   https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/vakciny/zabezpecenie-kvality-vakcin?page_id=3186

[37]   Yoshiki Kuroda, Dina C. Nacionales, Jun Akaogi, Westley H. Reeves, Minoru Satoh: „Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine“, Biomed Pharmacother, 2004, 58(5):325–337

[38]   napr. M. W. Whitehouse, K. J. Orr, Frances W. J. Beck, C. M. Pearson: „Freund's Adjuvants: Relationship of Arthritogenicity

and Adjuvanticity in Rats to Vehicle Composition“, Immunology, 1974, 27(2):311–330

[39]   https://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9925236

[40]   viď napr.:
• S. L. Cummins: „Merthiolate in the treatment of tuberculosis“, Lancet, 1937, 230(5956):962–963;
• Henry Welch, Albert C. Hunter: „Method for determining the effect of chemical antisepsis on phagocytosis“, 1940, Am J Public Health, 30:129–137;
• Ralph A. Kinsella: „Chemotherapy of bacterial endocarditis“, Ann Intern Med, 1941, 15(6):982–986;
• I. M. Trakhtenberg: „The toxicity of vapors of organic mercury compounds (ethlmercuric phosphate and ethylmercuric chloride) in acute and chronic intoxication (experimental data)“, Gig Sanit, 6:13–17;
• W. T. Oliver, N. Platonow: „Studies on the pharmacology of n-(ethylmercuri)-p-toluenesulfonanilide“, Am J Vet Res, 1960, 21:906–916;
• S. S. Birbin, A. A. Alexejeva, A. A. Bulatov: „The poisoning of swine treated with Granosan“, Veterinarija, 1968, 45(8):60–61;
• A. I. Tiškov, P. I. Salej, V. P. Vitkalov: „Poultry poisoning with Granosan“, Veterinarija, 1968, 45(4):58;
• H. Oharazawa: „Effect of ethylmercuric phosphate in the pregnant mouse on chromosome abnormalities and fetal malformation“, J Jpn Obstet Gynecol, 1968, 20(11):1479–1487;
• P. I. Salej: „Evaluation of slaughter products from Granosan-poisoned animals“, Veterinarija, 1970, 46(8):102–103;
• Motokazu Itoi, Yasuo Ishii, Noboru Kaneko: „Teratogenicities of antiviral ophthalmics on experimental animals“, Jpn J Clin Ophthal, 1972, 26:631–640;
• J. W. Spann, R. G. Heath, J. F. Kreitzer, L. N. Locke: „Ethyl-mercury-p-toluene-sulfonanilide: Lethal and reproductive effects on pheasants“, Science, 1972, 175(4019):328–331;
• L. Tryphonas, N. O. Nielsen: „Pathology of chronic alkylmercurial poisoning in swine“, Am J Vet Res, 1973, 34(3):379–392;
• Fred C. Wright , Jack S. Palmer , Jayme C. Riner: „Retention of mercury in tissues of cattle and sheep given oral doses of a mercurial fungicide Ceresan M“, J Agric Food Chem, 1973, 21(4):614–615;
• Masanori Yonaha; Shunji Ishikura; Mitsuru Uchiyama: „Toxicity of organic mercury compounds. III. Uptake and retention of mercury in several organs of mice by long term exposure of alkoxyethylmercury compounds“, Chem Pharm Bull (Tokyo), 1975, 23(8):1718–1725;
• Antonio R. Gasset, Motokazu Itoi, Yasuo Ishii, Richard M. Ramer: „Teratogenicities of Ophthalmic Drugs II. Teratogenicities and Tissue Accumulation of Thimerosal“, Arch Ophthalmol, 1975, 93:52–55;
• A.M.J.N. Blair, B. Clark, A.J. Clarke, P. Wood: „Tissue concentrations of mercury after chronic dosing of squirrel monkeys with Thiomersal“, Toxicology, 1975, 3(2):171–176;
• Olli P. Heinonen, Dennis Slone, Samuel Shapiro: „Birth defects and drugs in pregnancy“, Publishing Sciences Group, Littleton, 1977;
• Martin F. Heyworth, Sidney C. Truelove: „Problems associated with the use of Merthiolate as a preservative in anti-lymphocytic globulin“, Toxicology, 1979, 12(3):325–333;
• David S. Matheson, Thomas W. Clarkson, Erwin W. Gelfand: „Mercury toxicity (acrodynia) induced by long term injection of gammaglobulin“, J Pediatr, 1980, 97(1):153–155;
• I. Cinca, I. Dumitrescu, P. Onaca, A. Serbänescu, B. Nestorescu: „Accidental ethyl mercury poisoning with nervous system, skeletal muscle, and myocardium injury“, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1980, 43(2):143–149;
• Jonny Laurente, Fany Remuzgo, Betthina Ávalos, Johnnie Chiquinta, Bladimir Ponce, Ronald Avendaño, Luis Maya: „Neurotoxic effects of thimerosal at vaccines doses on the encephalon and development in 7 days-old hamsters“, An Fac Med Lima, 2007, 68(3):222–237

[41]   David W. Austin, Kerrie A. Shandley, Enzo A. Palombo: „Mercury in Vaccines from the Australian Childhood Immunization Program Schedule“, J Toxicol Environ Health A, 2010, 73(10):637–640

[42]   https://emergency.cdc.gov/agent/mercury/mercinorgcasedef.asp

[43]   napr. E. R. Samuels, H.M.C. Heick, P.N. McLaine, J-P. Farant: „A Case of Accidental Inorganic Mercury Poisoning“, J Anal Toxicol, 1982, 6(3):120–122

[44]   Elizabeth Miller, Nick Andrews, Lesley Stellitano, Julia Stowe, Anne Marie Winstone, John Shneerson, Christopher Verity: „Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis“, BMJ, 2013, 346:f794

[45]   Susan Reef, Stanley A. Plotkin: „Rubella Vaccine“ (Chapter 4), in Jangu Banatvala, Catherine Peckham: „Rubella Viruses“ (Perspectives in Medical Virology, vol. 15), Elsevier, Amsterdam, 2007, str. 80

[46]   https://ccr.coriell.org/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=AG05965-C&PgId=166

[47]   viď § 4 Zákona SSR č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

[48]   Rene Leiva: „A brief history of human diploid cell strains“, Natl Cathol Bioeth Q, 2006, 6(3):443–451

[49]   Leonard Hayflick: „The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains“, Exp Cell Res, 1965, 37:614–636

[50]   viď [46]

[51]   https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/rubella.html#vaccines

[52]   https://www.novaccine.com/pdffiles/VARIVAX_III_package_insert.pdf

[53]   https://academiavita.org/_pdf/documents/pav/moral_relflections_on_vaccines_en.pdf

[54]   https://www.epis.sk/AktualnyVyskyt/PrenosneOchorenia/Grafy/Rok5Tyzden52.aspx

[55]   https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencecrs.html

[56]   https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/evangelium-vitae

[57]   https://www.health.gov.sk/Zdroje?/projekty_a_vyzvy/veda/Zoznam-podporovanych-oblasti-2012.rtf

[58]   https://www.slobodavockovani.sk/news/sukl-nadalej-zatajuje-neziaduce-ucinky-ockovania-a-clanok-na-www-osud-biz-na-tom-vobec-nic-nemeni/

[59]   https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[60]   https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[61]   Ole Simonsen, Michael Weiz Bentzon, Keld Kjeldsen, Hans-Aage Venborg, Iver Heron: „Evaluation of vaccination requirements to secure continuous antitoxin immunity to tetanus“, Vaccine, 1987, 5(2):115–122

[62]   John G. R. Howie: „Anyone for tetanus?“, BMJ, 1988, 297(6648):570–571

[63]   Helen Flöistrup, Jackie Swartz, Anna Bergström, Johan S. Alm, Annika Scheynius, Marianne van Hage, Marco Waser, Charlotte Braun-Fahrländer, Dieneke Schram-Bijkerk, Machteld Huber, Anne Zutavern, Erika von Mutius, Ellen Üblagger, Josef Riedler, Karin B. Michaels, Göran Pershagen: „Allergic disease and sensitization in Steiner school children“, J Allergy Clin Immunol, 2006, 117(1):59-66

[64]   John H. Krouse, M. Jennifer Derebery, Stephen J. Chadwick: „Managing the Allergic Patient“, Elsevier Health Sciences, Philadelphia, 2008, str. 336

[65]   https://magazin.atlas.sk/zdravie/alergie-mozno-sposobuje-oteplovanie/676247.html

[66]   viď [6 4]

[67]   Kara L. McDonald, Shamima I. Huq, Lisa M. Lix, Allan B. Becker, Anita L. Kozyrskyj: „Delay in diphtheria, pertussis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma“, J Allergy Clin Immunol, 2008, 121(3):626–631

[68]   H. Sarvas, I. Seppälä, S. Kurikka, Rita Siegberg, O. Mäkelä: „Half-life of the maternal IgG1 allotype in infants“, J Clin Immunol, 1993, 13(2):145–151

[69]   Norman R. Saunders,Shane A. Liddelow, Katarzyna M. Dziegielewska: „Barrier Mechanisms in the Developing Brain“, Front Pharmacol, 2012, 3:46

[70]   viď [5]

 


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom

Senior

Helena | 28.12.2013

https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=zase-dalsi-vyzkumnik-vakcin-nachytan-pri-falsovani-vyzkumu-prumysl-vakcin-je-zamoreny-vedeckymi-podvody&cisloclanku=2013120128

Senior

Helena | 28.12.2013

Prekopírovala som jeden "neskutočný" odstavec z jedného článku na www.infowars.com Autor si robí paródiu z chemtrailsu (máme z neho alzheimerovu chorobu, zničilo nám to pôdu, vymierajú stromy, nič sa už nedá sadiť vonku v záhrade, na všetkom máme plieseň...) Robí si paródiu z dnešného konzumného života a nakoniec dodáva, že si ide dať svoje vakcíny proti chrípke.

I have grown to love my chemtrail friends and don’t know what I would do if they stopped spraying me . I don’t really see a problem with alzheimer’s surging to record levels and I don’t understand what the big deal is with soil ph changing all over the world. After all isn’t more ph better than less ph? Bark is falling off trees everywhere and I can’t grow a garden out of doors. Mold is growing everywhere and everything is dying. Who cares!

I would much rather spend my time watching football, drinking diet coke, eating gmo’s, taking meds, drinking fluoridated water, smoking cigarettes and consuming a 30 pack of budweiser made with fluoridated water. If ever I have time left over I go to Rite Aid and get my flu shots.

zavadzajuci clanok

bilinkar | 28.12.2013

K článku: https://www.slobodavockovani.sk/news/o-toxicite-etylrtuti-pro-ty-kteri-o-ni-stale-pochybuji/
Citujem: "Thimerosal je jedna z nejjedovatějších sloučenin, které znám."

Asi toho veľa nepozná. Jedovatejší je klobásový jed, kianovodík, plutónium...

Re:zavadzajuci clanok

Ing. Marián FILLO | 28.12.2013

Rozumiete slovnému spojeniu "jedna z ..."?
Z Vášho príspevku mám dojem, že ani veľmi nie...

filtrovanie vzduchu

piškvorki | 27.12.2013

"Horúce" prachové častice z Fukušimi môžu spôsobiť rakovinu:
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3280-fukusima-bez-cenzury-radiacni-zamoreni-bude-desetinasobne-vetsi-nez-ode-vsech-jadernych-testu-dohromady

Senior

Helena | 27.12.2013

https://www.naturalnews.com/043344_AIDS_vaccine_research_fraud_science_hoax.html
Aká obrovská kriminalita ide v očkovacom priemysle. Možno že by to bolo dobré preložiť - kto má trochu času.

Re:Senior

bilinkar | 27.12.2013

V KGB hovorili: Vraždiť dokáže každý. Umenie je, nechať to vyzerať ako prirodzenú smrť.

Re:Senior

bilinkár | 27.12.2013

Cieľ je urýchliť "sociálne zmluvné" dožitie obetí.

Re:Senior

Helena | 28.12.2013

Ešte raz to dávam sem - niekto tento článok preložil
https://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=zase-dalsi-vyzkumnik-vakcin-nachytan-pri-falsovani-vyzkumu-prumysl-vakcin-je-zamoreny-vedeckymi-podvody&cisloclanku=2013120128

Senior

Helena | 27.12.2013

Vidím, že tu niekto ešte píše pod Titulok: "Senior" ako ja a má presne opačné názory ako ja.
Ale každý z nás sa môže slobodne vyjadriť a každý z nás môže mať "svoj" názor.

Božena

Senior | 27.12.2013

"...nastal najväčší pokles úmrtnosti a chorobnosti dávno pred začiatkom plošného očkovania, alebo dokonca pred vynájdením očkovacej látky proti danej chorobe."

úmrtnosti asi áno, ale chorobnosti nie,

článok odkazuje na zdroj s grafmi s úmrtnosťou, čo je zavádzajúce, pokiaľ chce tvrdiť to, čo tvrdí

doktrína a medicína

bilinkar | 27.12.2013

Zaujímalo by ma ako sa dokazuje choroba. Doktor pozrie na pacienta a prehlási: máte chorobu XY. Bez RTG mikroskopu schopného vidieť vírusy, bez chemického rozboru na protilátky, bez možnosti overiť si tvrdenia doktora, bez skúmania iných dôvodov ťažkostí.

Re:Božena

Ing. Marián FILLO | 27.12.2013

Úmrtnosti jednoznačne prakticky u všetkého, čo mi je známe, chorobnosti - ako u čoho.
Napr. u tetanu celkom isto aj pokles chorobnosti. U osýpok len pokles úmrtnosti.

Záznamy: 1 - 13 zo 13

Pridať nový príspevok