Odvolanie sa voči pokute od RÚVZ PP, udelenej matke neočkovaného dieťaťa za to, že nesúhlasila s očkovaním, pokým nedostane dostatočné údaje o bezpečnosti použitých vakcín

19.12.2014 13:25

        

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Zdravotnícka 3

05897 POPRAD

 

V MESTE/OBCI 13.X.2014

 

       Vec: Odvolanie sa voči Rozhodnutiu č. KK 7251/2014 z 24.IX.2014

 

ilustračný obrázok: paragraf zložený z dvoch injekčných striekačiek       Ja, dolu podpísaná Mgr. MENO MATKY, bytom ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC, sa týmto odvolávam voči Rozhodnutiu č. KK 7251/2014 z 24.IX.2014 (ďalej len Rozhodnutie) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len RÚVZ PP) z nasledovných dôvodov:

 

       1.

       V úvode Rozhodnutia uvádza RÚVZ PP, že je príslušným správnym orgánom na základe (okrem iného) §6 ods. 3 písm k) Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 355/2007 Z.z.), ktorý (v znení platnom k dátumu rozhodnutia i k dátumu ústneho prejednania na RÚVZ PP, ktoré prebehlo 1.VIII.2014) znie:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva …
k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje najmä:

1. u zamestnávateľa zabezpečenie zdravotného dohľadu podľa §30a a 30d,

2. u zamestnávateľa jeho vlastných zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30a ods. 2),

3. plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa §30c ods. 1 písm. c) až f) a ods. 3,“

       Ochrana zdravia pri práci však vôbec nebola predmetom priestupkového konania.
 

       2.

       Ďalej sa RÚVZ PP v úvodnom odstavci Rozhodnutia odvoláva na §46 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok), ktorý znie:

Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“

       Rozhodnutie pritom porušuje viaceré právne predpisy (nie je s nimi v súlade) a zároveň nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, viď nižšie.

        

       3.

       Nie je pravdivé tvrdenie RÚVZ PP z 2. odstavca Rozhodnutia, že som sa odmietnutím dať svoju dcéru, MENO DCÉRY, nar. 23.I.2014 (ďalej len DCÉRA), očkovať vakcínou Infanrix Hexa dopustila priestupku nesplnením si povinnosti podľa § 51 ods. 1 písm. d) Zákona č. 355/2007 Z.z., keďže:

 1. Zákon č. 355/2007 Z.z., ani žiadny iný zákon či nadzákonný právny predpis nikde nedefinuje ani nevymedzuje pojem „povinné očkovanie“. Pritom podľa § 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len Ústava):  

  Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.“

         Povinnosť dať sa (resp. svoje dieťa) zaočkovať proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a detskej obrne (ďalej len predmetné ochorenia) pritom nie je vymedzená v nijakom platnom zákone ani inom platnom právnom predpise s vyššou právnou silou, než má zákon (tzn. ani v Ústave, ani v žiadnom ústavnom zákone či medzinárodnej zmluve záväznej pre SR).
       A už vôbec nie je v žiadnom platnom právnom predpise ustanovené povinné očkovanie vakcínou Infanrix Hexa. Pritom som odmietla očkovanie konkrétnymi vakcínami (obchodnými značkami), nie očkovanie proti tým-ktorým chorobám ako takým. RÚVZ PP ma teda svojím Rozhodnutím vlastne núti do používania vakcín od jediného konkrétneho výrobcu (GlaxoSmithKline, ďalej len GSK), čo vzbudzuje vážne podozrenie z korupcie.

 2. V čase údajného spáchania priestupku, dňa 9.V.2014 (ďalej len 9.V.2014) v ambulancii MUDr. MENO LEKÁRKY, ULICA ČÍSLO, PSČ MESTO/OBEC (ďalej len Dr. MENO LEKÁRKY), som nedostala od Dr. MENO LEKÁRKY nijaké informácie o vakcínach, ktoré mali byť DCÉRE podané, konkrétne Infanrix Hexa a Synflorix, hoci bolo povinnosťou Dr. MENO LEKÁRKY informovať ma o nich, takže som kvôli nedostatku informácií dané vakcíny bola nútená predbežne odmietnuť, kým o nich nebudem informovaná dostatočne na to, aby som mohla o ich (ne)podaní DCÉRE zodpovedne rozhodnúť. Nemôžem predsa dať informovaný súhlas s niečím, o čom nemám vôbec žiadne informácie. Tomu, že som nemohla dať súhlas s očkovaním, je teda plne na vine Dr. MENO LEKÁRKY a nejde o žiadny priestupok z mojej strany (podrobnejšie v bode 8 na str. 9–13).

 3. Priestupkom podľa § 2 ods. 2 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o priestupkoch) nie je:  

  „… konanie, ktorým niekto odvracia
  a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
  b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.“

         Zdravie a holý život občana (obzvlášť dieťaťa) jednoznačne je záujmom, ktorý je chránený zákonmi (okrem iného aj Zákonom č. 355/2007 Z.z.), o tom snáď niet sporu.
       Keďže Dr. MENO LEKÁRKY mi nepodala o vakcíne Infanrix Hexa nijaké informácie, nevedela som 9.V.2014 vyhodnotiť, či očkovanie touto vakcínou nebude ohrozením zdravia (či dokonca holého života) DCÉRY. Bola som teda donútená sama vyhľadať informácie o Infanrixe Hexa na internete a pýtať sa informovanejších ľudí.
       Pritom som sa dozvedela, že očkovanie touto vakcínou vážne ohrozuje zdravie nejedného dieťaťa, čoho dôkazom je aj 825-riadkový zoznam rôznych druhov nežiaducich účinkov (ďalej len NÚ) očkovania Infanrixom Hexa,[1] hlásených od 23.X.2009 do 22.X.2011 (tzn. za 2 roky), ktorý GSK zaslal belgickej obdobe nášho Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len ŠÚKL). Dokument uvádza aj 73 úmrtí krátko po podaní Infanrixu Hexa.
       Hlásený pritom je len malý zlomok zo skutočného počtu nežiaducich účinkov: od zlomku promile do niekoľko málo percent[2] (záleží od krajiny), na Slovensku podľa údajov slovenských farmakológov rozhodne menej než 1%.[3] U vakcín to bude zrejme ešte výrazne horšie:
       Napr. za rok 2010 hlásil ŠÚKL 27 podozrení na nežiaduce účinky očkovania vakcínami inými než BCG (teda vakcínou Infanrix Hexa spolu so všetkými ostatnými, okrem BCG vakcíny),[4] pričom v danom roku bolo očkovaných vakcínou Infanrix Hexa približne 60.000 detí,[5] a to tromi dávkami, čo činí približne 180.000 podaných kusov Infanrixu Hexa. Podľa príbalového letáku[6] malo nastať po najmenej jednom z 10 vykonaných očkovaní nechutenstvo (anorexia), tzn. v najmenej 18.000 prípadoch v roku 2010. V roku 2010 bolo tiež vyko­naných približne 60.000[7] očkovaní vakcínou Priorix v 2. roku života (rok narodenia 2009) a približne 55.000 v 11. roku života (rok narodenia 2000),[8] spolu 115.000. Podľa príbalového letáku[9] sa malo hlásiť najmenej 11.500 horúčok >38 °C (po min. jednom z 10 očkovaní).
       To máme za rok 2010 spolu najmenej 29.500 očakávaných NÚ len u týchto dvoch vak­cín, u každej len po jednom NÚ, hoci v povinnom očkovaní podľa veku sa používa ďalších 5 vakcín a ešte viac rôznych vakcín sa používa v iných typoch očkovania. Keby reálne nastali len uvedené dva typy NÚ len po uvedených dvoch vakcínach (čo je prakticky vylúčené – nastáva viac typov NÚ, a to u každej vakcíny), tak by podhlásenosť NÚ očkovania za rok 2010 predstavovala 27 / 29.500 = 99,91%, tzn. hlásených bolo len 0,09% skutočného počtu NÚ, teda menej než 1‰. Keďže však uvedené počty nežiaducich účinkov sú minimálne očakávané (reálne ich bude viac než po 1 z 10 vykonaných očkovaní), keďže používaných vakcín je viac než 2 a keďže každá má viac NÚ, reálna hlásenosť NÚ bude značne pod 1‰. Hlásené počty NÚ treba teda násobiť najmenej 100x (pri veľkom optimizme) či skôr 1000x, tzn. Infanrix Hexa zrejme spôsobil spolu najmenej 7.300 úmrtí, pravdepodobne oveľa viac. Tento záver podporuje aj nemecká štúdia TOKEN, podľa ktorej v priebehu 2 týždňov bezprostredne po očkovaní Infanrixom Hexa je riziko úmrtia dojčaťa 3x vyššie než v akomkoľvek inom období jeho života, u predčasne narodených detí dokonca 6x vyššie.[10]
       Z toho je zrejmé, že očkovanie Infanrixom Hexa predstavuje vážnu hrozbu (priamo hro­ziace nebezpečenstvo) pre zdravie dieťaťa (t.j. záujem, chránený zákonom) a jediný (a teda primeraný) spôsob jej odvrátenia je odmietnutie očkovania touto konkrétnou vakcínou, čím podľa § 2 ods. 2 Zákona o priestupkoch nedochádza k spáchaniu priestupku.

 4. Ako matke a zákonnej zástupkyni DCÉRY mi Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o rodine) v §28 ods. 1 písm a) ukladá:  

  Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa.“

         Je teda mojou zákonnou povinnosťou sústavne a dôsledne sa starať o zdravie DCÉRY, čo zahŕňa aj dôslednú kontrolu všetkého, čo bude DCÉRE podané, či už ako jedlo alebo ako liek. Z vyhodnotenia všetkých mne dostupných (vyššie uvedených i mnohých ďalších) údajov vyplýva, že očkovanie Infanrixom Hexa predstavuje pre zdravie DCÉRY väčšie riziko než odmietnutie tohto očkovania, takže podľa §28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine je mojou povinnosťou očkovanie Infanrixom Hexa odmietnuť. Je pritom nemysliteľné, aby ma RÚVZ PP pokutoval za to, že si plním povinnosť podľa §28 ods. 1 písm a) Zákona o rodine, tobôž keď sa pri pokutovaní odvoláva na povinnosť ustanovenú podzákonným právnym predpisom (Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení; ďalej len Vyhláška) a Zoznamom kategorizovaných liekov, ktorý nie je ani len zverejnený v Zbierke zákonov ako všeobecne záväzný právny predpis.
       K základným zásadám práva patrí „Lex superior derogat legi inferiori“,[11] tzn. v prípade rozporu medzi právnym predpisom nižšej právnej sily (tu vyhláška) s právnym predpisom vyššej právnej sily (tu zákon) sa uplatní právny predpis vyššej právnej sily (tu zákon), takže aj pri tomto rozpore (navyše protiústavnej)[12] Vyhlášky so Zákonom o rodine má prednosť Zákon o rodine, nie Vyhláška, nehovoriac o Zozname kategorizovaných liekov, ktorý má ešte nižšiu právnu silu než vyhláška. Ako je možné, že zodpovedný pracovník RÚVZ PP, ktorý Rozhodnutie vyhotovil, nerozumie ani najzákladnejším zásadám práva?
       RÚVZ PP ma vlastne pod hrozbou pokuty núti porušovať Zákon o rodine, čo možno vyhodnotiť ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa (§326 Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ďalej len Trestný zákon).

 

       4.

       RÚVZ PP vyslovene klame, ak v 2. odstavci na str. 2 Rozhodnutia tvrdí, že Dr. MENO LEKÁRKY hlásila na RÚVZ PP moje „odmietnutie povinného očkovania 1. dávkou očkovania proti záškrtu, tetanu, čier­nemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam“, pretože nič také som neodmietla. Odmietla som len očkovanie konkrétnymi vakcínami, keďže som o nich nedostala od Dr. MENO LEKÁRKY nijaké informácie. V hlásení Dr. MENO LEKÁRKY náležite tomu stojí len „odmieta konkrétne vakcíny od konkrétnych výrobcov“. O odmietaní „povinného očkovania 1. dávkou očkovania proti“ predmetným ochoreniam v hlásení Dr. MENO LEKÁRKY niet ani slova. Odkiaľ to teda RÚVZ PP nabral???
 

       5.

       RÚVZ PP na konci 2. odstavca na str. 2 Rozhodnutia tvrdí, že „nie je kontraindikáciou očkovania“, keď „matka odmieta očkovanie konkrétnymi vakcínami od konkrétnych výrobcov“. Podľa slovníka cudzích slov kontraindikácie sú „závažné príčiny vylučujúce použitie určitého lieku, určitého spôsobu liečby alebo nejakého výkonu“.[13]

       To, že som – súc oprávnená §6 ods. 8 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 576/2004 Z.z.) – ešte nedala súhlas s očkovaním DCÉRY vakcínami Infanrix Hexa a Synflorix (keďže mi Dr. MENO LEKÁRKY o nich neposkytla nijaké informácie), nepochybne je závaž­nou príčinou, ktorá zatiaľ použitie týchto vakcín vylučuje, a teda je aj kontraindikáciou očkovania DCÉRY týmito vakcínami. RÚVZ PP teda opäť klame, keď tvrdí, že to kontraindikáciou nie je.
 

       6.

       V odstavci 3 na str. 2 Rozhodnutia uvádza RÚVZ PP, že som odmietla Dr. MENO LEKÁRKY podpísať „Hlásenie o odmietnutí povinného očkovania“ (ďalej len Udanie). To je pravda. Konala som tak, lebo:

 1. takéto Udanie nemá absolútne nijaké oprávnenie v platných právnych predpisoch;
 2. nedala som Dr. MENO LEKÁRKY súhlas na poskytnutie mojich osobných údajov ani osobných údajov DCÉRY RÚVZ PP (naopak: povedala som Dr. MENO LEKÁRKY, že si to neprajem);
 3. nijaké povinné očkovanie som neodmietla, odmietla som len podanie vakcín, o ktorých mi Dr. MENO LEKÁRKY neposkytla absolútne žiadne informácie.

       Dr. MENO LEKÁRKY poslaním Udania na RÚVZ PP porušila §10 ods. 2 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 122/2013 Z.z.), ktorý upravuje poskytovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby tretím stranám:

Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak.“

       Porušila tým tiež §25 ods. 1 písm. m) Zákona č. 576/2004 Z.z., podľa ktorého môže lekár sprístupniť pracovníkovi RÚVZ údaje zo zdravotnej dokumentácie iba:

„… v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.“

       V tomto prípade však nebola vyšetrovaná nijaká epidémia a zároveň nejestvuje nijaký platný zákon, ktorý by dovolil či prikázal pediatrovi poskytnúť osobné údaje o neočkovaných deťoch a/alebo ich rodičoch RÚVZ za iným účelom než epidemiologické vyšetrovanie, takže Dr. MENO LEKÁRKY nemala poskytnúť RÚVZ PP nijaké údaje zo zdravotnej dokumentácie DCÉRY, ani údaje o očkovaní.

       Navyše: údaje týkajúce sa zdravia (a teda aj údaje o (ne)očkovaní) sú osobitnou kategóriou údajov podľa §13 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z.:

Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje.“

       Výnimky z tohto zákazu, pripadajúce v našom prípade do úvahy, uvádza §14 písm. a), b), c) a f) Zákona č. 122/2013 Z.z.:

Zákaz spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 neplatí, ak

a) dotknutá osoba dala písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas na ich spracúvanie; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný zákon,

b) právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon, právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,

c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo fyzicky nie je spôsobilá na vydanie písomného súhlasu a ak nemožno získať písomný súhlas jej zákonného zástupcu, …

f) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykoná­vania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, osoba vykonávajúca služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo osoba vykonávajúca dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená osoba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach tvoriacich profesijné tajomstvo a povinnosťou dodržiavať zásady profesijnej etiky, …“

       Pritom súhlas na poskytnutie osobných údajov RÚVZ PP som Dr. MENO LEKÁRKY nedala (§14 písm. a), nijaký osobitný zákon nestanovuje účel poskytovania údajov o (predbežnom) odmietnutí očkovania konkrétnou vakcínou, ani zoznam osobných údajov, ktoré na tento účel smú byť poskytnuté, ani tretie strany, ktorým smú byť poskytnuté (§14 písm. b) v súvislosti s §10 ods. 1 a 2), neposkytnutie osobných údajov RÚVZ PP by nezvýšilo ohrozenie životne dôležitých záujmov DCÉRY, resp. poskytnutie týchto údajov nijak neprispelo (a teda ani nemohlo byť nevyhnutné) k ochrane životne dôležitých záujmov DCÉRY (§14 písm. c), keďže jediným následkom poskytnutia údajov je uložená pokuta, ktorá rozhodne nechráni životne dôležité záujmy DCÉRY – práve naopak!, a RÚVZ PP nie je ani poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ani nevykonáva verejné zdravotné poistenie (§14 písm. f). Výnimky uvedené v §14 písm. d), e) a g) sa očividne netýkajú nášho prípadu. Keďže na tento prípad nemožno aplikovať ani jednu zákonnú výnimku z §14 Zákona č. 122/2013 Z.z., Dr. MENO LEKÁRKY má Zákonom č. 122/2013 Z.z. zakázané poskytovať RÚVZ osobné údaje o zdraví na iný účel než epidemiologické vyšetrovanie (§25 ods. 1 písm. m) Zákona č. 576/2004 Z.z.).

       RÚVZ PP však v odstavcoch 4 a 6 na str. 4 Rozhodnutia obhajuje protiprávne konanie Dr. MENO LEKÁRKY odkazom na §10 ods. 3 písm. f) Zákona č. 122/2013 Z.z., podľa ktorého:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spra­cúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme.“

       Verejný záujem je definovaný v §4 ods. 3 písm m) Zákona č. 122/2013 Z.z. ako

„… dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.“

       Pritom podľa RÚVZ PP pod verejný záujem „… nesporne patrí aj ochrana verejného zdravia“. O tom, že ochrana verejného zdravia (ktoré vlastne nie je ničím iným než sumou zdravia jednotlivcov, ktorí tvoria verejnosť/spoločnosť) je verejným záujmom, naozaj niet sporu. Pritom však treba dbať aj na to, že keď utrpí zdravie DCÉRY, utrpí tým zároveň i verejné zdravie, tzn. nežiaducimi účinkami prípadného očkovania DCÉRY bude verejné zdravie ohrozené/poškodené/oslabené.

       Sporné je, či je verejným záujmom, aby bolo prvé tzv. „povinné“ očkovanie vykonávané len a len vakcínou Infanrix Hexa a nie inou (ja tvrdím, že to je len súkromný záujem GSK, čo opäť vzbudzuje podozrenie z korupcie), ako aj to, či je uloženie pokuty (ktoré je vlastne jediným výsledkom činnosti RÚVZ PP v tejto veci) dôležitou úlohou vo verejnom záujme resp. verejným záujmom samotným. Vznikne tým, že pokuta nebude uložená, rozsiahla alebo nenahraditeľná ško­da? Vznikne rozsiahla alebo nenahraditeľná škoda tým, že sa na prvé tzv. „povinné“ očkovanie použije namiesto vakcíny Infanrix Hexa iná vakcína (resp. iné vakcíny), určené na základné očkovanie dojčiat proti predmetným ochoreniam (napr. Hexyon)? Ako sa ukazuje, ani jedno (trvanie na konkrétnej značke vakcíny), ani druhé (uloženie pokuty) nijako nechráni verejné zdravie. Rovnako dobre totiž možno očkovať aj inou vhodnou vakcínou (resp. vakcínami) s platnou registráciou na Slovensku (napr. Hexyon) a uloženie pokuty nijak neprispeje k prevencii prenosných ochorení.

       RÚVZ PP však mohol prispieť k ochrane verejného zdravia napr. tým, že by ma (resp. môjho zástupcu) poučil o ďalších preventívnych opatreniach (okrem očkovania), ktoré znižujú riziko nákazy predmetnými ochoreniami alebo riziko ich komplikovaného priebehu. Neurobil tak, z čoho je zjavné, že „ochrana verejného zdravia“ je pre RÚVZ PP len vhodnou zámienkou, ale v skutočnosti tu ide o niečo úplne iné, čo k ochrane verejného zdravia nijak neprispieva.

       Ďalej: z dikcie §10 ods. 3 písm. f) je zrejmé, že v ňom ide o jednorazové mimoriadne (výnimočné), spravidla krízové situácie (napr. vojna, živelná pohroma či ekologická katastrofa), keďže je použitý dokonavý vid („splnenie“), nie vid nedokonavý („plnenie“), ktorý by bol namieste, keby šlo o úlohu pravidelne opakovanú resp. trvalú. Ochrana verejného zdravia, ako aj jav odmietania očko­vania (a následných priestupkových konaní) však nemá charakter jednorazový/mimoriadny, ale charakter opakovaný/trvalý. Preto verejným záujmom podľa §10 ods. 3 písm. f) Zákona č. 122/2013 Z.z. nemôže byť ochrana verejného zdravia, ale spracovanie osobných údajov na jej účely musí byť upravené osobitným zákonom podľa §10 ods. 2 Zákona č. 122/2013 Z.z.

       Okrem toho, §10 Zákona č. 122/2013 Z.z. pojednáva o spracúvaní osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vo všeobecnosti (sťaby lex generalis), zatiaľ čo §13 a §14 Zákona č. 122/2013 Z.z. pojednávajú o osobitných kategóriách osobných údajov (sťaby lex specialis). Podľa základnej zásady „Lex specialis derogat legi generali“[14] má pri rozpore dvoch právnych predpisov rovnakej právnej sily (čo je aj tento prípad, keďže dva paragrafy toho istého zákona sú rovnakej právnej sily) prednosť konkrétnejší predpis pred všeobecnejším, v tomto prípade §13 v spojení s §14 pred §10 Zákona č. 122/2013 Z.z. Takže v prípade údajov o zdraví nemožno uplatniť §10 ods. 3 písm. f) (lex generalis), ktorý je v rozpore s §13 (lex specialis), tzn. pediater nemá právo poskytnúť bez môjho súhlasu RÚVZ údaje o zdraví DCÉRY. Opäť sa pýtam: Ako je možné, že zodpovedný pracovník RÚVZ PP, ktorý Rozhodnutie vyhotovil, nerozumie ani najzákladnejším zásadám práva?

       Podľa §68 ods. 2 písm. a) Zákona č. 122/2013 Z.z. však:

Úrad [na ochranu osobných údajov] môže uložiť pokutu od 1.000 € do 50.000 € prevádzkovateľovi, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností základných zásad spracúvania osobných údajov podľa § 5 až 7 a 9 až 12.“

       a podľa §68 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. dokonca:

Úrad [na ochranu osobných údajov] uloží pokutu od 1.000 € do 200.000 € prevádzkovateľovi, ktorý pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 13 a 14,“

       RÚVZ PP však núti pediatrov pod hrozbou vysokej pokuty (rádovo tisíce €) na základe prekrúteného výkladu §56 a §57 Zákona č. 355/2007 Z.z. a §10 ods. 3 písm. f) Zákona č. 122/2013 Z.z. poskytnúť mu osobné údaje rodičov, odmietajúcich tzv. „povinné“ očkovanie svojich detí, resp. osobné údaje ich detí, a to aj bez súhlasu dotknutých rodičov. Tzn. RÚVZ PP núti pediatrov porušovať Zákon č. 122/2013 Z.z. i Zákon č. 576/2004 Z.z. To je opäť kvalifikovateľné ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa (§326 Trestného zákona).

       Ak pediater poslúchne RÚVZ PP a osobné údaje poskytne RÚVZ PP aj bez súhlasu dotknutých rodičov, reálne sa tým vystavuje oprávnenému postihu (pokute) od Úradu na ochranu osobných údajov, a to rádovo vyššiemu, než akým sa mu (neoprávnene) vyhráža RÚVZ PP v prípade, že žiadne osobné údaje v tejto veci RÚVZ PP neposkytne. Tým RÚVZ PP pediatrom vyslovene škodí a vnáša medzi rodičov a pediatrov úplne zbytočné rozpory a sváry, ktoré nikomu neprospievajú.
 

       7.

       V 2. polovici str. 3 a v 1. a 2. odstavci na str. 4 Rozhodnutia dochádza RÚVZ PP úplne scestnou právnou úvahou k záveru, že očkovanie vakcínami Infanrix Hexa a Synflorix (alternatívne Prevenar 13) je povinné, údajne preto, lebo „MZ SR určilo … v Zozname kategorizovaných liekov vakcíny Infanrix hexa, Synflorix a Prevenar 13.“

       Zoznam kategorizovaných liekov iba určuje, ktoré lieky má zdravotná poisťovňa uhradiť v plnej výške a ktoré čiastočne (a do akej miery), rozhodne však neustanovuje povinnosť pre pacientov ani pre lekárov použiť práve ten liek (vakcínu), ktorý je na Zozname kategorizovaných liekov. Je teda vyslovenou lžou, keď RÚVZ PP v 2. odstavci na str. 4 Rozhodnutia tvrdí, že „Na základe vyššie menovaných právnych predpisov odmietnutie vyššie menovaných vakcín je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva.“

       To sa mi javí ako priamočiara korupcia – do právnej sústavy zapísaný monopol konkrétneho súkromného výrobcu (GSK) na dodávky jeho konkrétnych vakcín pre tzv. „povinné“ očkovanie.

       V ktorom platnom právnom predpise sa píše, že na výkon povinného očkovania sa musí použiť výhradne vakcína zo Zoznamu kategorizovaných liekov, keď odmietnutie konkrétnej vakcíny (obchodná značka/výrobca) zo Zoznamu kategorizovaných liekov považuje RÚVZ PP za odmietnutie povinného očkovania proti predmetným chorobám??? RÚVZ PP totiž tento svoj vývod nepodložil nijakým právnym predpisom, ide teda o právne nepodložený záver (myšlienkový skrat).

       Páni/dámy z ÚVZ SR, vysvetlite, prosím, svojim právne negramotným kolegom z Popradu, že nijaká konkrétna vakcína (obchodná značka/výrobca) nie je povinná, že tzv. „povinné“ je (dokonca aj podľa protiústavnej Vyhlášky) len očkovanie proti vybraným 10 ochoreniam, a to bez špecifikácie konkrétnej vakcíny (obchodná značka/výrobca), ktorou má byť vykonané.

       Je pritom z právneho hľadiska v zásade úplne jedno, či je dané tzv. „povinné“ očkovanie vyko­nané vakcínou plne hradenou zdravotnou poisťovňou, vakcínou čiastočne hradenou zdravotnou poisťovňou a čiastočne pacientom alebo vakcínou plne hradenou pacientom (prípadne či je očkovanie vykonané na Slovensku alebo v zahraničí), takže konštatovanie RÚVZ PP, že Infanrix Hexa, Synflorix a Prevenar 13 sú na Zozname kategorizovaných liekov, je v tomto kontexte úplne irelevantné a vôbec nič sa ním nedokazuje. Na Slovensku majú platnú registráciu aj iné vakcíny, ktorými rovna­ko dobre možno vykonať základné očkovanie v dojčenskom veku proti predmetným ochoreniam.

       O tom ma však neinformovala ani Dr. MENO LEKÁRKY, ani RÚVZ PP.
 

       8.

       V odstavcoch 3 a 9 na str. 4 Rozhodnutia píše RÚVZ PP nasledovné:

K priebehu a rozsahu vyšetrenia dieťaťa pred očkovaním sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadruje, nakoľko nie je oprávnený skúmať zákonnosť postupu oše­trujúceho lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“

       To je opäť scestné vyjadrenie RÚVZ PP, pretože RÚVZ PP mi chce dať pokutu za odmietnutie tzv. „povinného“ očkovania, nezistil však spoľahlivo stav veci, pretože na výkon povinného očkovania je stanovený presný postup v §13 Vyhlášky:

 1. písomné oznámenie termínu povinného očkovania. Iná než písomná forma je prípustná len u mimoriadneho očkovania pri hroziacom nebezpečenstve z omeškania, nie však u povinného pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek (ods. 5);
 2. posúdenie aktuálneho zdravotného stavu dotknutej osoby (ods. 1);
 3. zhodnotenie možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku (ods. 1);
 4. poučenie dotknutej osoby (resp. zákonného zástupcu) o charaktere očkovania (ods. 2);
 5. lekárske vyšetrenie dotknutej osoby (ods. 2);
 6. samotné očkovanie (v prípade absencie kontraindikácií a zároveň súhlasu dotknutej osoby resp. zákonného zástupcu);
 7. záznam do zdravotnej dokumentácie o (ne)vykonanom očkovaní (ods. 3).

       Prípadné odmietnutie očkovania teda podľa §13 Vyhlášky môže nastať až po bode V., tzn. najprv má lekár vykonať body I. až V., a až potom môže vôbec byť reč o odmietaní (protiústavnou) Vyhláš­kou ustanoveného tzv. „povinného“ očkovania.

       Podľa §6 Zákona č. 576/2004 Z.z. musí byť pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti (s výnimkou situácií, uvedených v §6 ods. 9 Zákona č. 576/2004 Z.z., z ktorých ani jedna sa netýka akéhokoľvek preventívneho očkovania – teda ani tzv. „povinného“, lebo to je výlučne preventívne, – keďže všetky štyri výnimky sú prípadmi závažných akútnych ochorení/ohrozenia života, pričom preventívne očkovanie sa v zásade vykonáva u osôb zdravých, tzn. netrpiacich závažným akútnym ochorením, a osôb, čo nie sú v ohrození života) dotknutá osoba (resp. zákonný zástupca) poučená:

       „… o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti …“ (ods. 1)

       „… zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť … a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu …“ (ods. 2)

       Poučenie o zdravotnej starostlivosti môže byť zo strany pacienta (resp. zákonného zástupcu) odmietnuté, v takom prípade však „O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.“ (ods. 3).

       Navyše, podľa §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 362/2011 Z.z.):

Ak sa imunobiologický liek podáva pacientovi v zdravotníckom zariadení, písomnú informáciu pre používateľov poskytne pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bez vyzvania ošetrujúci lekár ešte pred podaním imunobiologického lieku.“

       Keďže očkovanie malo prebehnúť v zdravotníckom zariadení, Dr. MENO LEKÁRKY bola povinná predložiť mi (ako zákonnej zástupkyni DCÉRY) bez vyzvania a pred očkovaním („pred podaním imunobiologického lieku“) príbalový leták (písomnú informáciu pre používateľov) dotknutých vakcín.

       O odmietnutí zdravotnej starostlivosti (tu očkovania) v zmysle vyššie citovaných právnych predpisov teda možno hovoriť, až keď lekár vykoná svoje povinnosti podľa §13 Vyhlášky, zhrnuté v bo­doch I.–V. na str. 10 tohto Odvolania, keď poučí dotknutú osobu (resp. zákonného zástupcu) v súlade s §6 Zákona č. 576/2004 Z.z. a keď v rámci poučenia predloží bez vyzvania dotknutej osobe (resp. zákonnému zástupcovi) na preštudovanie príbalový leták vakcíny v súlade s §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z.

       Ak RÚVZ PP nezaujíma, čo robila Dr. MENO LEKÁRKY pred spísaním Udania, priznáva sa tým, že vo svojom Rozhodnutí nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, čím porušil §3 ods. 5 Správneho poriadku. Nezáujem RÚVZ PP vlastne znamená, že RÚVZ PP nezisťoval (neoveroval) ani, či skutočne došlo k odmietnutiu súhlasu so zdravotnou starostlivosťou (v tomto prípade s tzv. „povinným“ očkovaním) podľa platných (vyššie uvedených) právnych predpisov. K tomu totiž nedošlo.

       Predpokladám však, že odvolací orgán bude chcieť – na rozdiel od RÚVZ PP – v rámci odvolacieho konania stav veci spoľahlivo zistiť, a tak v ďalšom opíšem, ako predmetná návšteva 9.V.2014 v ambulancii Dr. MENO LEKÁRKY prebehla. V prípade potreby môže moje slová dosvedčiť ďalšia osoba, ktorá bola vtedy so mnou prítomná v ambulancii Dr. MENO LEKÁRKY.

       Najprv v rámci preventívnej zdravotnej prehliadky Dr. MENO LEKÁRKY vyšetrila DCÉRU. Potiaľ dobre.

       Keď som videla, že zdravotná sestra odchádza po vakcíny, povedala som, že som nedala súhlas s očkovaním danými očkovacími látkami. To aby nedošlo nedopatrením k tomu, že keď by som po poučení od Dr. MENO LEKÁRKY (resp. po preštudovaní si príbalového letáku vakcíny) očkovanie odmietla, prí­liš rýchla zdravotná sestra by rozbalením sterilného balenia vakcíny vakcínu de facto znehodnotila (spôsobila škodu v rádovo desiatkach €). Chcela som tým teda zabrániť prípadnej materiálnej ško­de. Na to zareagovala Dr. MENO LEKÁRKY tým, že začala vypisovať Udanie, ktoré nemalo hlavičku nijakého úradu, takže nebolo jasné, kto toto tlačivo vydal. Na otázku, čo je to za tlačivo a z akého úradu, Dr. MENO LEKÁRKY odpovedala, že jej ho dal RÚVZ PP.

       Dr. MENO LEKÁRKY ma vôbec nijak nepoučila o charaktere očkovania (čím porušila §13 ods. 2 Vyhlášky), nepovedala mi nič o účele, povahe, následkoch a rizikách predmetného očkovania, ani o rizikách odmietnutia očkovania (tzn. o chorobách, ktorým má predmetné očkovanie pomôcť predísť), a už vôbec nič o možnostiach voľby navrhovaných postupov (o alternatívnych vakcínach resp. alterna­tívnych spôsoboch prevencie predmetných chorôb), čím porušila §6 ods. 1 Zákona č. 576/2004 Z.z., ani mi nepredložila príbalový leták vakcíny (čím porušila §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z.). Na­vyše to, že Dr. MENO LEKÁRKY okamžite (bez akéhokoľvek poučenia o plánovanom očkovaní) začala spisovať Udanie a tvrdila, že ho musím podpísať (čo je lož, lebo takúto povinnosť mi nijaký platný zákon neukladá), má charakter nátlaku (čím porušila §6 ods. 2 Zákona č. 576/2004 Z.z.). Namietla som, že takýmto Udaním Dr. MENO LEKÁRKY poruší Zákon č. 122/2013 Z.z., že si vyslovene neželám, aby akékoľvek údaje o mne, o DCÉRE a o jej zdraví poskytla komukoľvek. Túto námietku som ešte najmenej 2x zopakovala, no Dr. MENO LEKÁRKY to neakceptovala a povedala: „Nebudem kvôli Vám riskovať pokutu 3.000,– €“. Z toho vyplýva, že RÚVZ PP núti (zastrašuje) pediatrov pod hrozbou vysokej pokuty porušovať Zákon č. 122/2013 Z.z.

       Dr. MENO LEKÁRKY mala právo neposkytnúť mi poučenie o predmetných vakcínach jedine v prípade, keby som poučenie výslovne odmietla (§6 ods. 3 Zákona č. 576/2004 Z.z.), o čom je potrebné vyhotoviť písomný záznam. Ja som však poučenie neodmietla a absencia písomného záznamu o odmietnutí poučenia, je toho dôkazom. Dr. MENO LEKÁRKY teda bola povinná ma o predmetných vakcínach poučiť.

       Namiesto poučenia však hovorila len o tom, že vraj guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger zakázal v Kalifornii očkovanie v domnení, že očkovanie spôsobuje autizmus, hoci aj po zákaze očkovania tam výskyt autizmu ďalej rástol. Dr. MENO LEKÁRKY teda tvrdila, že sa v Kalifornii prestalo očkovať a keďže výskyt autizmu napriek tomu rástol, vyplýva z toho, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Ako som dodatočne zistila, v skutočnosti v Kalifornii nedošlo k zákazu očkovania ako takého, ale len k výmene vakcín s obsahom thiomersalu (zlúčeniny ortuti) za vakcíny bez pridaného thiomersalu.[15] Ďalší nárast autizmu v Kalifornii tak dokazuje nanajvýš to, že to nie je samotný thiomersal, čo spôsobuje autizmus. Vôbec však nedokazuje, že očkovanie autizmus nespôsobuje.

       Potom Dr. MENO LEKÁRKY povedala, že jej syn je očkovaný proti všetkému vrátane kliešťovej encefalitídy a dramaticky opisovala riziká tejto choroby, hoci táto nebola predmetom plánovaného očkovania.

       Ďalej tiež Dr. MENO LEKÁRKY tvrdila, že rodičia sa boja hliníka vo vakcínach, pričom mnohí nevedia, že hliník je v mnohých denne prijímaných potravinách. Na to som namietla, že je markantný rozdiel vo vstrebateľnosti medzi ústnym a injekčným podaním hliníka, na čo Dr. MENO LEKÁRKY vôbec nereagovala. Rovnako nereagovala ani na moju otázku k toxokinetike vakcinačného hliníka.

       Dr. MENO LEKÁRKY tiež hovorila, že odmietnutím očkovania (hoci očkovanie ako také som neodmietla) upieram DCÉRE práva, ktoré má podľa Dohovoru o právach dieťaťa (Oznámenie FMZV ČSFR č. 104/1991 Zb., ďalej len Dohovor o právach dieťaťa). Po preštudovaní Dohovoru o právach dieťaťa však musím skonštatovať, že sa v ňom nikde nepíše ani slovo o očkovaní alebo vakcínach. Síce by niekto mohol namietnuť, že podľa čl. 24 ods. 1 má dieťa právo „na dosiahnutie najvyššie dosiahnu­teľnej úrovne zdravotného stavu“, a teda aj na očkovanie, zatiaľ som však nevidela nijaký vedecký dôkaz, že by sa očkovaním práve vakcínou Infanrix Hexa dosiahla vyššia úroveň zdravotného stavu než bez tohto očkovania. Skúsenosti rodičov z môjho okolia, ako aj vedecké údaje o následkoch očkovania touto vakcínou[16] svedčia skôr o pravom opaku.

       Paradoxne, Dr. MENO LEKÁRKY vyhlásila, že je za plne dobrovoľné očkovanie, ale nech si potom náklady na liečbu očkovaním preventabilných ochorení znášajú rodičia, čo sa rozhodli nedať svoje dieťa očkovať. Na moju protiotázku, že kto znáša náklady na liečbu nežiaducich účinkov očkovania, keď za ne nie je zodpovedný ani štát, ani lekár, ani výrobca vakcíny, som žiadnu odpoveď nedostala.

       Povedala som vtedy, že „odmietam konkrétne vakcíny“, keďže mi o týchto vakcínach nebolo poskytnuté nijaké poučenie a nemôžem predsa informovane súhlasiť s niečím, o čom nie som nijak informovaná. Po dôkladnom informovaní by som možno zmenila názor, lenže zo strany Dr. MENO LEKÁRKY sa mi nijakých relevantných informácií nedostalo, takže mi – ako zodpovednej matke – nezostalo nič iné než nedať súhlas s očkovaním danými vakcínami, pokým nedostanem informácie dostatočné pre zodpovedné informované rozhodnutie. To znamená, že z mojej strany v skutočnosti nedošlo k odmietnutiu informovaného súhlasu s tzv. „povinným“ očkovaním, lebo som o predmetných vakcínach vôbec nebola informovaná, čiže Udanie, ktoré spísala Dr. MENO LEKÁRKY, ako aj tvrdenie RÚVZ PP, že som odmietla povinné očkovanie, je v skutočnosti lživé.

       Zo strany RÚVZ PP je teda vrcholne nezodpovedné, keď ho vôbec nezaujíma, čo Dr. MENO LEKÁRKY 9.V.2014 urobila či neurobila, pretože to má úplne zásadný vplyv na vyhodnotenie toho, či som sa počas tejto návštevy dopustila alebo nedopustila priestupku, z ktorého ma RÚVZ PP obviňuje.
 

       9.

       V odstavci 7 na str. 4 Rozhodnutia uvádza RÚVZ PP, že §55 ods. 1 Zákona č. 355/2007 Z.z. ho oprávňuje „požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov,“ medzi ktoré sa vraj (podľa RÚVZ PP) radí aj zdravotná dokumentácia, čo však v citovanom ustano­vení uvedené nie je.

       RÚVZ PP vykladá toto ustanovenie nesprávne, pretože účel nahliadania do zdravotnej dokumentácie a tretie strany, ktorým je umožnené do zdravotnej dokumentácie nahliadať, sú taxatívne vymenované v §25 ods. 1 Zákona č. 576/2004 Z.z., pričom pracovníkom RÚVZ je umožnené nahliadanie do zdravotnej dokumentácie len „v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania“ (§25 ods. 1 písm. m) Zákona č. 576/2004 Z.z.). Keďže „príslušné doklady“ sú všeobecným pojmom, „zdravotná dokumentácia“ je konkrétnym pojmom a ide o rozpor dvoch platných právnych predpisov rovnakej právnej sily (zákonov), opäť sa uplatní zásada „Lex specialis derogat legi generali“,[17] podľa ktorej konkrétnejší právny predpis (§25 ods. 1 Zákona č. 576/2004 Z.z.) má prednosť pred všeobecnejším právnym predpisom (pred §55 ods. 1 písm. e) Zákona č. 355/2007 Z.z.). Výklad RÚVZ PP by bol tiež v rozpore so Zákonom č. 122/2013 Z.z. (podrobnejšie k tomu viď vyššie v bode 6 tohto Odvolania). RÚVZ teda má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie len za účelom epidemiologického vyšetrovania, a aj vtedy len v na to nevyhnutnom rozsahu.
 

       10.

       RÚVZ PP v odstavci 8 na str. 4 Rozhodnutia tvrdí, že som „nepredložila žiadne relevantné dôkazy, ktorými by“ som „odôvodnila nesplnenie si podrobiť svoje maloleté dieťa povinnému očkovaniu 1. dávkou“ proti predmetným ochoreniam.

       Hlavný dôvod je zrejmý z bodu 8 (str. 9–13 tohto Odvolania), t.j. zo strany Dr. MENO LEKÁRKY absencia akéhokoľvek poučenia o vakcínach, ktoré mali byť na tento účel použité.

       Okrem toho Súhrn charakteristických vlastností vakcíny Infanrix Hexa[18] (ďalej len SPC) varuje pred použitím tejto vakcíny u detí s hypotonicko-hyporesponzívnou epizódou, ako aj „u dieťaťa trpiaceho novovzniknutou ťažkou neurologickou poruchou alebo progresiou ťažkej neurologickej poruchy“. Zároveň medzi nežiaducimi účinkami očkovania SPC uvádza „Kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda)“ a ďalšie neurologické problémy (somnolenciu a kŕče).

       DCÉRA pritom je hypotonická, čo dokonca uvádza aj Dr. MENO LEKÁRKY vo svojom Udaní. Po dohode na ústnom pojednávaní na RÚVZ PP dňa 1.VIII.2014 som dodatočne poslala RÚVZ PP (čo môžem dokázať doručenkou) okrem iného aj kópiu neurologického nálezu, ktorý konštatuje to isté. Poskytla som teda RÚVZ PP aj relevantné dôkazy o zdravotnej kontraindikácii očkovania DCÉRY vakcínou Infanrix Hexa, takže RÚVZ PP klame, keď tvrdí opak.

       K tomu tiež treba uviesť, že ako osoba bez zdravotníckeho vzdelania logicky nie som kompeten­tná (a už vôbec nie povinná) zdravotnú kontraindikáciu očkovania dokazovať, ale naopak, príslušní zdravotníci sú kompetentní a povinní prípadnú kontraindikáciu očkovania vylúčiť. Dňa 1.VIII.2014 preto žiadal môj zástupca od RÚVZ PP vedecké dôkazy o neškodnosti očkovania predmetnými vakcínami [Infanrix Hexa a Synflorix] u detí s hypotóniou,“ avšak RÚVZ PP nijaké relevantné vedecké dôkazy nepredložil. SPC varuje pred očkovaním detí s hypotóniou resp. neurologickými poruchami všeobecne, ale RÚVZ PP bez akéhokoľvek vedeckého dôkazu v rozpore s SPC tvrdí, že to je bezpečné? Takto vyzerá tá vaša „medicína, založená na dôkazoch“?!?
 

       11.

       V odstavci 10 na str. 4 Rozhodnutia píše RÚVZ PP, že ani RÚVZ PP, ani mne, ani môjmu zástupcovi „neprislúcha posudzovať odbornosť ošetrujúcej lekárky.“

       To som však neurobila ani ja, ani môj zástupca, iba sme konštatovali, že Dr. MENO LEKÁRKY porušila celý rad platných právnych predpisov (viď vyššie, hlavne v bode 8 na str. 9–13 tohto Odvolania).
 

       12.

       V odstavci 11 na str. 4 Rozhodnutia píše RÚVZ PP, že moje tvrdenia „o výrobkoch spoločnosti GSK sú nepodložené“. Mala som za to, že RÚVZ PP má aspoň základný rozhľad o svetovom dianí na poli očkovania, čo bol očividne môj veľký omyl. Nižšie preto uvádzam tvrdenia o GSK a jeho výrobkoch aj s odkazmi na zdroje, tzn. tieto moje tvrdenia o GSK sú podložené a overiteľné:

 1. V Argentíne GSK vykonával nábor účastníkov (bábätiek) do klinickej štúdie vakcíny Synflorix (áno, tej, ktorou chcela Dr. MENO LEKÁRKY zaočkovať DCÉRU) neetickým spôsobom – zneužívajúc chudobných negramotných rodičov.[19] V rámci štúdie došlo k úmrtiu 14 bábätiek.[20]
 2. GSK má opakované problémy s bakteriálnou kontamináciou vo svojich závodoch.[21] Problémy s bakteriálnou kontamináciou sa týkajú aj vakcíny Infanrix Hexa.[22]
 3. GSK zatajil závažné nežiaducie účinky svojich (toho času) dobre vynášajúcich liekov Avandia, Avandamet, Avandaryl, za čo dostal rekordnú pokutu 3 miliardy US dolárov.[23]
 4. GSK v rámci Európskej únie zatajuje v príbalovom letáku vakcíny Infanrix Hexa[24] väčšinu prídavných látok, hoci v austrálskom príbalovom letáku[25] sú uvedené. V EÚ uvádza len: hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, laktózu, médium 199, chlorid sodný a vodu (spolu 6). Navyše k tomu v Austrálii GSK uvádza v Infanrixe Hexa aj: chlorid draselný, polysorbát 20, polysorbát 80 (alergén),[26] formaldehyd (neurotoxín,[27] karcinogén[28] a mutagén),[29] glycín, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, síran neomycínu (alergén)[30] a síran polymyxínu B (alergén)[31], spolu 15. Pritom podľa §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z. musí príbalový leták „obsahovať informáciu o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látky toxické pre nervový systém“, hoci v celom príbalovom letáku Infanrixu Hexa niet jedinej zmienky o tom, že by vo vakcíne boli čo len stopové množstvá formaldehydu. Keďže podľa samotného príbalového letáku je kontraindikáciou očkovania „precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok“, zatajenie 9 z 15 pomocných látok na území EÚ je zo strany GSK krajne nezodpovedné, trestuhodné a pre bábätká z EÚ nebezpečné, zároveň však pre GSK výhodné, lebo sa tým zníži počet kontraindikovaných detí a zvýši počet podaných (a teda aj predaných) vakcín.
 5. GSK notoricky podpláca lekárov a zdravotnícke zariadenia v rôznych krajinách sveta (pre­kvapilo by ma, keby to nerobil aj na Slovensku), aby títo/tieto predpisovali výrobky GSK namiesto konkurenčných (spravidla lacnejších), o čom občas informujú aj médiá hlavného prúdu. Naposledy sa tak stalo v Číne, Iraku, Jordánsku, Libanone i v susednom Poľsku.[32]
 6. Výskumníci na výplatnej páske GSK sa opakovane dopúšťajú vedeckých podvodov falšovaním či dezinterpretáciou údajov v publikovaných vedeckých článkoch.[33]
 7. GSK pri výrobe niektorých vakcín (napr. Priorix,[34] Priorix Tetra[35] či Varilrix)[36] používa bunkové kultúry MRC-5 a RA27/3,[37] pochádzajúce z umelo potratených bábätiek, a vyrába tiež hormonálnu antikoncepciu.[38] Jedno aj druhé je jednoznačne prejavom kultúry smrti, a teda v ostrom rozpore s mojimi morálnymi zásadami.
 8. Ďalším vedeckým podvodom GSK je tzv. „ghostwriting“, t.j. zverejnenie (akože) vedeckého článku (v skutočnosti marketingového podvrhu) pod menami (dobre zaplatených) reno­movaných vedcov resp. vedcov z renomovaných univerzít, hoci títo ho vôbec nenapísali a na popisovanom výskume (ak vôbec nejaký prebehol) sa vôbec nepodieľali.[39] Cieľom je ľstivo ovplyvniť akože-nezávislou štúdiou mienku lekárov v prospech výrobku od GSK.

       Musela by som byť asi vysloveným psychopatom, keby sa môjmu svedomiu nepriečila akákoľvek podpora výrobcu s takýmto morálnym profilom, napr. aj v podobe použitia jeho vakcín na tzv. „povinné“ očkovanie môjho dieťaťa. Nátlak zo strany Dr. MENO LEKÁRKY i RÚVZ PP na použitie práve vak­cín od GSK (a žiadnych iných) na povinné očkovanie DCÉRY teda porušuje čl. 24 ods. 1 Ústavy, ktorý mi zaručuje slobodu „myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery“, lebo ma tým núti konať proti môjmu svedomiu.

 

       13.

       V závere str. 4 Rozhodnutia píše RÚVZ PP, že „priestupok bol spáchaný porušením ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z., a nie zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine. Práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb sa v konaní podľa zákona č. 355/2007 Z.z. nemôžu zamieňať s právami a povinnosťami, uvedenými v jednotlivých ustanoveniach zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.“

       Tomu nerozumiem, pretože jednak som nijaké ustanovenie Zákona č. 355/2007 Z.z. neporušila (nikde v Zákone č. 355/2007 Z.z. sa predsa nepíše o povinnom očkovaní vakcínami Infanrix Hexa a Synflorix), jednak Zákon o rodine je zmienený len v súvislosti s tým, že podľa neho som povinná sústavne a dôkladne sa starať o zdravie DCÉRY, čo si vysvetľujem tak, že mám okrem iného aj kontrolovať zloženie všetkého, čo sa DCÉRE podáva (či už jedlo, lieky alebo vakcíny), tobôž keď vezmeme do úvahy jej zdravotný stav (sústavné neurologické problémy). Preto som skrz môjho zástupcu žiadala od RÚVZ PP informáciu (keďže je pravdepodobnejšie, že touto informáciou disponuje alebo ju vie zistiť RÚVZ PP než Dr. MENO LEKÁRKY) o úplnom zložení menovaných vakcín (kompletný chemický rozbor, keďže informácia v príbalovom letáku je preukázateľne neúplná – viď bod. 12.IV. na str. 15 tohto Odvolania), ktorú som však ani od RÚVZ, ani od Dr. MENO LEKÁRKY nedostala. Bez tejto informácie sa neviem zodpovedne rozhodnúť pre súhlas s očkovaním DCÉRY menovanými vakcínami. RÚVZ PP mi však namiesto dodania požadovanej informácie uložil pokutu! Ja si – súc zodpovednou matkou – pýtam od RÚVZ PP podrobné informácie o menovaných vakcínach, pretože som ich nedostala od Dr. MENO LEKÁRKY, ale RÚVZ PP moju snahu zistiť (aj s jeho pomocou) tieto údaje vyhodnotí ako priestupok a uloží mi pokutu?!?!? To kde sme? V korporátno-štátnej diktatúre s fašistickými prvkami, kde je zakázaný čo i len náznak pochybnosti o výrobkoch firmy, úzko prepojenej so štátnou správou??? Tak nejak mi to totiž pripadá z toho, ako nepokryte a protiprávne preferuje RÚVZ PP výrobky GSK (viď bod 7 na str. 9 tohto Odvolania). Nikomu som neublížila, nijaký priestupok som nespáchala, len som sa opýtala RÚVZ PP otázku (žeby nepríjemnú?), ale namiesto odpovede na položenú otázku mi RÚVZ PP dá pokutu?!?!?

       S druhou vetou (nezamieňanie si práv a povinností podľa rôznych zákonov) v zásade možno súhlasiť, len nechápem, prečo ju vôbec RÚVZ PP napísal, pretože k ničomu takému nedošlo. Veľmi dobre som si vedomá, aké sú moje povinnosti a práva podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. i podľa Záko­na o rodine, a tiež toho, že si mám plniť povinnosti podľa oboch zmienených zákonov, čo aj robím. Štátny orgán (resp. úradník) ma však nesmie nútiť neplniť si povinnosť podľa Zákona o rodine oháňajúc sa pritom Zákonom č. 355/2007 Z.z., keďže tým by sa dopustil trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa §326 ods. 1 písm a) Trestného zákona:

Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“

       Verejný činiteľ (pracovník RÚVZ PP) mi očividne chce buď spôsobiť škodu (uložiť pokutu) alebo zadovážiť GSK neoprávnený prospech (odbyt vakcín od GSK) a núti ma tým, že ma hrozbou pokuty tlačí do očkovania DCÉRY vakcínami, o ktorých mi neboli poskytnuté dostatočne podrobné informácie, porušovať §28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine, konkrétne tým, že mi bráni dôsledne sa starať o zdravie DCÉRY informovanými rozhodnutiami. To je spôsob, odporujúci zákonu.
 

       14.

       Posledný odstavec na str. 4 Rozhodnutia je bezpredmetný, pretože ja som tzv. „povinné“ očkovanie vôbec neodmietla, to len RÚVZ PP úplne dezinterpretoval moju návštevu u Dr. MENO LEKÁRKY 9.V.2014 v tomto zmysle. Neodpustím si však poznámku, že RÚVZ PP zase raz zavádza, pretože je viacero krajín, ktoré žiadne povinné očkovanie nemajú (tzn. nemôže v nich vôbec byť reč o „rešpektovaní povinného očkovania“), napriek (alebo vďaka?) tomu však netrpia významne (ak vôbec) vyšším počtom závažných infekčných ochorení, než aký máme na Slovensku.

       RÚVZ PP ďalej správne konštatuje, že očkovanie je len „jedným z najvýznamnejších preventívnych opatrení v boji proti prenosným ochoreniam“, pretože nie je opatrením jediným a zrejme ani nie tým najvýznamnejším. Preto je zarážajúce, že ak ide RÚVZ PP naozaj o verejné zdravie, ako sa tvári, prečo vôbec nekontroluje, čím rodičia svoje deti kŕmia, či je v ich výžive dosť potrebných vi­tamínov, stopových prvkov a ďalších živín, či pijú čistú vodu, či majú dosť pohybu na slnku a čerstvom vzduchu alebo či nežijú v príliš stresujúcom prostredí, čo všetko sú faktory, ktoré (prinajmenšom v súčte, ak nie každý samostatne) majú na výskyt rôznych ochorení (vrátane prenosných) podstatne väčší vplyv než očkovanie. Prečo RÚVZ PP rieši len to jedno jediné opatrenie, na ktorom môže farmaceutický priemysel (v tomto prípade dokonca len jedna jediná firma – GSK) zarobiť? Prečo nepokutuje rodičov, ktorí svoje deti kŕmia anti-potravou z McDonald's alebo ktorí nechajú svoje deti celý deň pozerať televíziu či hrať počítačové hry? Lebo na tom GSK nezarobí?

 

       15.

       Tvrdenie RÚVZ PP v 2. odstavci na str. 5 Rozhodnutia: „Objektívna stránka, t.j. ohrozenie verejného zdravia neočkovanou osobou, spočíva v tom, že každé odmietnutie povinného očkovania znamená existenciu vnímavého jedinca, ktorý môže ďalej šíriť nebezpečné choroby a tým vážne ohrozuje verejné zdravie.“ je objektívne nepravdivé, pretože:

 1. Od roku 2002 (kedy bol vykonaný zatiaľ posledný imunologický prehľad) na Slovensku nikto systematicky netestuje, akú imunitu zanecháva tzv. „povinné“ očkovanie, hoci sa odvtedy vymenili komplet všetky vakcíny v tzv. „povinnom“ očkovaní, takže nemožno s vedeckou istotou tvrdiť, že jedinci, očkovaní súčasnými vakcínami, vnímaví nie sú.
 2. Naopak: je v zásade isté, že určitá časť (otázkou je: aká veľká?) očkovaných jedincov zaručene je vnímavá voči ochoreniam, proti ktorým sú očkovaní, čo sa dokonca píše aj v príbalových letákoch, napr. k Synflorixu:[40] „Tak ako každá očkovacia látka, ani Synflorix nemusí chrániť všetkých očkovaných jedincov pred invazívnym pneumokokovým ochorením, pneu­móniou alebo otitis media, ktoré sú vyvolané sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke.“
 3. Jedinec, ktorý dané ochorenie, napr. osýpky prekonal, môže byť voči nemu nevnímavý, hoci nie je proti osýpkam očkovaný. Keď odmietne povinné očkovanie proti osýpkam, nestane sa týmto činom zrazu voči osýpkam vnímavým.
 4. Očkuje sa povinne proti 10 ochoreniam, ale nebezpečných prenosných ochorení je oveľa viac, takže aj človek so všetkými povinnými očkovaniami môže nebezpečné prenosné ochorenia šíriť, a to v niektorých prípadoch dokonca ešte oveľa lepšie než človek neočkovaný.[41]
 5. Samotné tzv. „povinné“ očkovanie ohrozuje verejné zdravie svojimi nežiaducimi účinkami. Keď tzv „povinné“ očkovanie poškodí zdravie dieťaťa, utrpí tým zároveň aj verejné zdravie.

 

       16.

       V 3. odstavci na 5. strane Rozhodnutia píše RÚVZ PP, že „právne povinnosti a zodpovednosť, vyplývajúca z toho, že je niekto rodičom, je silnejšia než rodičovské práva, ktoré sú tiež zákonné, ale v tomto prípade sú zákonom obmedzené.“

       RÚVZ PP nepodložil svoje tvrdenie konkrétnou citáciou, ktorý právny predpis nakoľko obmedzuje ktoré rodičovské práva. Bez ohľadu na to však rodičovské práva nie sú predmetom môjho sporu s RÚVZ PP. Naopak – namietam, že RÚVZ PP mi svojím konaním bráni zodpovedne vykonávať povinnosti, vyplývajúce z toho, že som rodičom. V rámci povinnosti sústavne a dôsledne sa starať o zdravie DCÉRY (§28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine) som si od RÚVZ PP pýtala po­drobné informácie o vakcínach, ktoré mali byť použité na jej očkovanie (keďže Dr. MENO LEKÁRKY mi ich neposkytla), ale namiesto súčinnosti RÚVZ PP na ochrane zdravia DCÉRY (a v konečnom dôsledku aj verejného zdravia) v podobe poskytnutia mnou vyžiadaných údajov som sa dočkala od RÚVZ PP len pokuty!!!

       V ďalšej vete RÚVZ PP píše: „Preto rodič, ktorý neumožní, aby jeho dieťa bolo zaočkované napriek lekárskym odporúčaniam a právnej povinnosti, zbavuje dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie na najvyššej úrovni a dokonca ohrozuje rovnaké právo ostatných členov spoločnosti.“

       RÚVZ PP svoje tvrdenie opäť nepodložil nijakým právnym predpisom, podľa ktorého má dieťa (resp. ostatní členovia spoločnosti) „právo na fyzické a duševné zdravie na najvyššej úrovni“ a už vôbec nie vedeckými dôkazmi, že očkovanie DCÉRY (resp. detí s hypotóniou vo všeobecnosti) vak­cínami Infanrix Hexa a Synflorix zvýši úroveň jej fyzického a duševného zdravia, ktoré som skrz svojho zástupcu od RÚVZ PP požadovala na ústnom pojednávaní 1.VIII.2014. Ide teda o právne aj vedecky úplne nepodložené tvrdenie. Treba tiež dodať, že viacerí lekári očkovanie neurologicky poškodených detí vyslovene neodporúčajú, takže v skutočnosti by odmietnutie očkovania nebolo „napriek lekárskym odporúčaniam“, ale v súlade s lekárskymi odporúčaniami viacerých lekárov. Opakujem však, že som neodmietla tzv. „povinné“ očkovanie, ale len čakám na vyžiadané informácie.
 

       17.

       V 4. odstavci na str. 5 Rozhodnutia tvrdí RÚVZ PP, že „je nepochybné, že“ som „spáchala priestupok podľa §56 ods. 1 písm. k) Zákona č. 355/2007 Z.z.“, čo je vyslovené klamstvo, pretože prá­ve naopak: je nepochybné, že som nijaký priestupok nespáchala, lebo som si len pýtala pred očkovaním informácie, na ktoré mám podľa §13 ods. 2 Vyhlášky, §62 ods. 13 Zákona č. 362/2011 Z.z. i podľa §6 Zákona č. 576/2004 Z.z. právo. Pritom Zákon č. 355/2007 Z.z. toto moje právo na informácie o zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade o očkovaní a o vakcínach) nijak neobmedzuje. RÚVZ PP ma teda v skutočnosti protiprávne pokutuje za to, že som si pýtala (aj od neho) informácie o očkovaní, ktoré mi doposiaľ nikto neposkytol a na ktoré mám právo.

 

       18.

       V 5. odstavci na str. 5 Rozhodnutia RÚVZ PP tvrdí, že „pri ukladaní pokuty … prihliadal na všetky okolnosti spáchania priestupku,“ čo preukázateľne nie je pravda, ako sám priznáva v odstavcoch 3 a 9 na str. 4 Rozhodnutia (bližšie k tomu v bode 8 na str. 9–13 tohto Odvolania).

       Ďalej tvrdí, že vedome odmietam „podrobiť svoje dieťa povinnému očkovaniu“, čo by mohla byť pravda najskôr po tom, ako by som dostala a preštudovala si požadované podrobné informácie o očkovacích látkach, ktoré majú byť na tzv. „povinné“ očkovanie DCÉRY použité (a aj vtedy by sa moje prípadné odmietnutie týkalo výlučne konkrétnych vakcín, nie tzv. „povinného“ očkovania ako takého), ale keďže som tieto informácie od RÚVZ PP ani od Dr. MENO LEKÁRKY nedostala, je toto tvrdenie RÚVZ PP dvojnásob nepravdivé. Predbežné odmietnutie očkovania vakcínami Infanrix Hexa a Synflorix pre nedostatok informácií o týchto vakcínach nie je vôbec vedomým odmietnutím „podrobiť svoje dieťa povinnému očkovaniu“. Ak niečo naozaj vedome odmietam, tak je to zdravotná starostlivosť, o ktorej mi neboli poskytnuté informácie, na ktoré mám zákonné právo, aby mi boli poskytnuté pred vykonaním tejto zdravotnej starostlivosti!

       RÚVZ PP tiež tvrdí, že ohrozujem „verejný záujem spoločnosti na predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení, teda na ochrane verejného zdravia“, čo je jednak ničím nepodložené tvrde­nie, jednak podľa čl. 2 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (Oznámenie MZV SR č. 40/2000 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne):

Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.“

       Inak povedané: ochrana zdravia jednotlivca (záujem človeka) má prednosť pred ochranou verejného zdravia (záujmom spoločnosti). Tvrdenie RÚVZ PP je teda úplne irelevantné, pretože nie je prípustné, aby v záujme ochrany verejného zdravia dochádzalo k vedomému a nedobrovoľnému poškodzovaniu zdravia jednotlivcov, keďže Dohovor o ľudských právach a biomedicíne je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy prednosť pred zákonmi SR, teda aj pred Zákonom č. 355/2007 Z.z. Navyše moja snaha informovať sa o vakcínach, ktoré majú byť použité na tzv. „povinné“ očkovanie DCÉRY nie je ničím iným než snahou predísť prípadnému ďalšiemu poškodeniu jej zdravia (a vo výsledku aj verejného zdravia), tzn. ochranou verejného zdravia.

       Tak-či-onak, snaha výkonnej moci obmedziť základné ľudské práva a slobody pod zámienkou, „vyššieho dobra“, „záujmov národa“, „verejného blaha“, „bezpečnosti štátu“ apod. je vo všeobecnosti znakom fašistických, nacistických, komunistických a iných totalitárnych režimov, avšak SR je podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy „demokratický a právny štát“.

       Pritom nijak nespochybňujem potrebu predchádzania šíreniu naozaj nebezpečných prenosných ochorení (napr. izoláciou chorých), nie však za cenu vážneho poškodenia zdravia DCÉRY, ktoré by mohlo byť spôsobené očkovaním nevhodnou vakcínou.

 

       Z vyššie uvedených bodov 1 až 18 jednoznačne a neodškriepiteľne vyplýva, že som sa – na rozdiel od RÚVZ PP a Dr. MENO LEKÁRKY – nijakého priestupku ani trestného činu nedopustila, Rozhodnutie RÚVZ PP je v mnohých ohľadoch po právnej stránke neoprávnené, chybné či nepodložené, po zdravotnej stránke nepodložené, zavádzajúce až vyslovene lživé, nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a je v rozpore s viacerými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi, preto žiadam odvolací orgán, aby Rozhodnutie RÚVZ PP č. KK 7251/2014 zrušil v plnom rozsahu a tiež aby zastavil príslušné, neoprávnene začaté priestupkové konanie, vedené proti mojej osobe.

 

       S pozdravom

….......................................................

Mgr. MENO MATKY

 


[1]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[2]  Talbot J, Waller P: „Stephens' Detection of New Adverse Drug Reactions“, 5. vydanie, Wiley, 2003, str. 10–17

[3]  Laššánová M, Petrová M, Laššán Š, Hudec R: „Nežiaduce účinky liekov, riziko farmakoterapie“, Via practica, 2008, 5(2):87–89

[4]  https://www.sukl.sk/buxus/docs/O_nas/Zakladne_dokumenty/vyrocna_sprava_SUKL2012.pdf

[5]  https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=b653d111-8505-46ba-933b-7b2397a33bf3

[6]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[7]  https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=b653d111-8505-46ba-933b-7b2397a33bf3

[8]  https://sk.wikipedia.org/wiki/Demografia_Slovenska

[9]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=137609

[10]  https://ehgartner.blogspot.sk/2011/03/token-studie-dreifach-erhohtes.html

[11]  https://sk.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferiori

[12]  Drgonec J: „Povinné očkovanie verzus základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky“, Justičná revue, 2014, 66(2):216–232

[13]  https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kontraindik%C3%A1cia&s=exact&c=x19a&d=scs

[14]  https://sk.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali

[15]  https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2004/10/california-bans-mercury-containing-vaccines-pregnant-women-kids

[16]  Zinka B, Rauch E, Buettner A, Ruëff F, Penning R: „Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination“, Vaccine, 2006, 24(31–32):5779–5780

[17]  https://sk.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali

[18]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[19]  https://www.telegraph.co.uk/science/science-news/9006614/GlaxoSmithKline-fined-over-trials-on-the-babies-of-Argentinian-poor.html

[20]  https://www.dailymail.co.uk/news/article-1045700/Deaths-14-children-linked-GlaxoSmithKline-trial-drug.html

[21]  https://www.reuters.com/article/2014/06/24/us-gsk-fda-warning-idUSKBN0EZ1NB20140624

[22]  https://www.firstwordpharma.com/node/1026538?tsid=17

[23]  https://www.businessweek.com/ap/2012-07-02/glaxosmithkline-to-pay-3-billion-for-health-fraud

[24]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[25]  https://gsk.com.au/resources.ashx/vaccineproductschilddataproinfo/526/FileName/3FE589A77F6E2002A80759AD410BB5A2/Infanrix_Hexa_PI_007_Approved.pdf

[26]  Coors EA, Seybold H, Merk HF, Mahler V: „Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions“, Ann Allergy Asthma Immunol, 2005, 95(6):593–599

[27]  Tang XQ, Fang HR, Zhou CF, Zhuang YY, Zhang P, Gu HF, Hu B: „A novel mechanism of formaldehyde neurotoxicity: inhibition of hydrogen sulfide generation by promoting overproduction of nitric oxide“, PLoS One, 2013, 8(1):e54829

[28]  https://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/formaldehyde

[29]  Craft TR, Bermudez E, Skopek TR: „Formaldehyde mutagenesis and formation of DNA-protein crosslinks in human lymphoblasts in vitro“, Mutat Res, 1987, 176(1):147–155

[30]  https://dermnetnz.org/dermatitis/neomycin-allergy.html

[31]  Grandinetti PJ, Fowler JF Jr: „Simultaneous contact allergy to neomycin, bacitracin, and polymyxin“, J Am Acad Dermatol, 1990, 23(4 Pt 1):646–647

[32]  https://www.reuters.com/article/2014/07/23/us-britain-fraud-sfo-gsk-idUSKBN0FS1U320140723

[33]  https://www.thenation.com/blog/169262/medical-research-fraud-professors-go-unpunished-glaxo-3-billion-guilty-plea-over-paxil
https://retractionwatch.com/2013/06/12/glaxo-asks-nature-medicine-to-retract-paper-by-fired-company-scientist/

[34]  https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-spc-20915.html

[35]  https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-tetra-spc-20919.html

[36]  https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/9787/SPC/Varilrix/

[37]  https://www.ewtn.com/library/PROLIFE/RUBELLA.TXT

[38]  https://www.gsk-india.com/docs/PressReleases2005/GSK%20launches%20the%20LDP%20Hyderabad.pdf

[39]  https://www.cbsnews.com/news/cassper-was-gsks-friendly-ghostwriting-program-on-paxil/
https://www.cbsnews.com/news/glaxos-dirty-laundry-on-troubled-diabetes-drug-avandia-a-rogues-gallery-of-images/

[40]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000973/WC500054346.pdf

[41]  Long GH, Karanikas AT, Harvill ET, Read AF, Hudson PJ: „Acellular pertussis vaccination facilitates Bordetella parapertussis infection in a rodent model of bordetellosis“, Proceedings of the Royal Society / Biological Sciences, 2010, 277(1690):2017–2025

 

Dodatok redakcie:

    ÚVZ SR toto Odvolanie zamietol. Dotknutá mamička podala žalobu na RÚVZ PP a ÚVZ SR. ÚVZ SR sa pred súdnym pojednávaním k žalobe vyjadril a k jeho Vyjadreniu dostal Krajský súd v Prešove tieto pripomienky a námietky od dotknutej mamičky: