Odpovede na otázky novín The Slovak Spectator č. 2/2015 (26.I.2015) k rozhodnutiu Ústavného súdu z 10.XII.2014

05.02.2015 23:11

Ing. Marián Fillo

 

       Ako vnímate decembrový verdikt Ústavného súdu ohľadom povinného očkovania detí?

ilustračný obrázok: paragraf zložený zo skrútených injekčných striekačiek       Dnes som sa pozeral na stránku Ústavného súdu a stále tam to rozhodnutie nie je zverejnené, ani mesiac po jeho vydaní. Neviem, čo si o tom mám myslieť.

       Vnímam to ako posledný klinec do rakvy právneho štátu na Slovensku. Ústavný súd tým jednoducho poprel zmysel svojej existencie — obhajobu základných ľudských práv a slobôd, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, medzi inými aj práva na nedotknuteľnosť osoby a práva na súkromie.

       Aké sú Vaše výhrady voči povinnému očkovaniu detí?

       Nijaký medicínsky zákrok - ak nemá narobiť viac škody než úžitku - nesmie byť vykonávaný plošne, rovnako na všetkých, bez rešpektu k individuálnym danostiam toho-ktorého pacienta. Ale to je práve prípad povinného očkovania, a to akéhokoľvek - aj keby sa ním malo predchádzať len jedinej chorobe, nie desiatim, ako na Slovensku.

       Druhá vec je, že keď je očkovanie povinné, zanedbáva sa informovanie pacientov/rodičov, čo vedie k ešte väčšiemu počtu úplne zbytočných nežiaducich účinkov očkovania. Zároveň pediatri a iní lekári nie sú nútení seriózne sa vzdelávať na poli očkovania, pretože keď je očkovanie povinné, nemusia nikomu nič vysvetľovať.

       A čo je najhoršie: keď povinné očkovanie niekomu dokaličí alebo dokonca zabije dieťa, nemá tento rodič na Slovensku nárok na akékoľvek odškodné, hoci následky očkovania ho môžu finančne zruinovať, čo sa aj vo viacerých prípadoch skutočne stalo.

       Aké zmeny v tejto oblasti navrhujete?

       Navrhujeme plné zdobrovoľnenie dnes povinného očkovania za súčasného zavedenia povinného vzdelávania všetkých, čo o očkovaní rozhodujú (rodičov/opatrovníkov ai.), o chorobách proti ktorým sa dnes povinne očkuje, o očkovaní všeobecne a o konkrétnych vakcínach, ktoré by prípadne boli na výkon očkovania použité.

       Taktiež navrhujeme zavedenie fondu na odškodnenie všetkých očkovaním spôsobených poškodení zdravia, a to nielen v prípade, keď sa preukáže vina očkovania, ale aj vo všetkých prípadoch, kedy sa nepreukáže so 100%-nou istotou, že dané poškodenie zdravia má úplne iný dôvod (nie očkovanie). Tzn. aj keď je malá, ale predsa nenulová pravdepodobnosť podielu očkovania na danom zdravotnom postihnutí, malo by byť vyplatené odškodné. Odborné posudky by mali robiť výlučne ľudia, ktorí v živote nezobrali ani euro, ani nijaké naturálie od žiadnej farmaceutickej firmy.

       Nakoniec navrhujeme, aby sa zakázalo financovanie školení zdravotníkov o očkovaní z peňazí výrobcov/predajcov očkovacích látok či akýchkoľvek iných konfliktných zdrojov. Preventívne očkovanie je otázkou verejného záujmu, preto je neprípustným konfliktom záujmov, aby vzdelávanie lekárov o očkovaní bolo financované zo súkromných peňazí tých, čo majú finančný záujem na tom, aby sa očkovalo čo najviac.