Odpoveď ÚDZS na podanie Katky Tumpachovej ohľadne rakoviny z očkovania

11.12.2012 08:09

Ing. Marián Fillo

 

fotografia - Simonka Javornícka       Možno ste čítali neradostný príbeh Simonky, ktorá dostala rakovinu po očkovaní proti tuberkulóze a po dvoch dávkach hexavakcíny (Infanrix Hexa). Jej mamka Katka Tumpachová podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Odpoveď ÚDZS vám prinášame nižšie v tomto článku. "Odborníci" - ako sa dalo očakávať - nevidia nijaký súvis očkovania s rakovinou, napriek tomu, že akékoľvek očkovanie (s výnimkou BCG vakcíny proti tuberkulóze) podnecuje (stimuluje) Th2 (protilátkovú, humorálnu) zložku špecifickej imunity, čím zároveň potláča/oslabuje Th1 (bunkovú, celulárnu) zložku. Je to však práve (očkovaním potlačená) Th1 zložka, ktorá má na starosti likvidáciu poškodených buniek, či už rakovinových, alebo tých, čo sú napadnuté vírusom (trebárs aj rakovinotvorným vírusom, ako je napr. vírus nákazlivej žltačky typu B a C, alebo ľudský papilómový vírus - HPV). Viac o rakovine v súvislosti s očkovaním v článku "Očkovanie proti rakovine, rakovina z očkovania".

       Teoreticky teda prakticky každé očkovanie (očkovanie proti tuberkulóze už totiž bolo u nás zrušené počnúc 1.I.2012) zvyšuje riziko rakoviny. A ako je to prakticky? Keď sa pozrieme do databázy nežiaducich účinkov, hlásených v USA (VAERS), tak nájdeme len samotných neuroblastómov 11. Je pritom známe, že podľa rôznych odhadov sa do tejto databázy dostane len 1%, nanajvýš 10% všetkých nežiaducich účinkov. Zistené počty treba teda násobiť 10x až 100x, aby sme dostali reálnejšie čísla. Vo VAERS je hlásených ako následky očkovania aj mnoho ďalších typov rakoviny, napr. 46 prípadov leukémie. Výborný vyhľadávací nástroj nad VAERS databázou nájdete na stránke MedAlerts.org, takže aj pri slabšej znalosti angličtiny si môžete ľahko poprezerať hlásenia aj ďalších druhov rakoviny, čoby následkov očkovania.

       No a tu už je tá spomínaná odpoveď ÚDZS. Posúďte sami, nakoľko tento úrad skutočne dohliada nad správnym vykonávaním zdravotnej starostlivosti, a nakoľko len zahladzuje prešľapy lekárov a retušuje údaje tak, aby očkovanie vždy vyviazlo bez najmenšej poškvrny, v zmysle činnosti Ministerstva pravdy z románu "1984" od Georgea Orwella, ktorý všetkým vrelo odporúčam prečítať si.

       Bližšie o Katke a Simonke na ich stránke: https://simonka.webnode.sk

 


 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

pobočka Martin
Kuzmányho 27
03601 Martin
Slovenská republika

 

Vážená pani

Katarína Tumpachová
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

 
 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje Dátum
28.II.2012 ÚDZS - 26803/2012/502
ÚDZS - 105792/2012/502
PhDr. Sklenková 24.X.2012

 

Vec
Oznámenie o výsledku šetrenia podania

 

Vážená pani Tumpachová,

       dňa 26.VI.2012 obdržal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") - pobočka Martin Vaše podanie (odstúpené z ústredia úradu v Bratislave). Predmetom podania bola sťažnosť na postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: MUDr. Gabriela Bánovčinová, ambulancia všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast, ÚZS Košťany nad Turcom (ďalej len "poskytovateľ"), pre nenahlásenie nežiaduceho účinku po očkovaní BCG vakcínou u Vašej dcéry: Simona Javornícka, nar. DD.MM.RRRR (ďalej len "pacientka"). V sťažnosti ste uviedli, že 3.V.2008 bola pacientka hospitalizovaná na Klinike detí a dorastu Martinskej fakultnej nemocnice (KDaD MFN) - dnešná Univerzitná nemocnica Martin (UNM) pre "podozrenie na BCG lymfadenitídu, ktorá sa objavila bezprostredne po vytlačení abscesu po BCG vakcíne. S podozrením na atypickú reakciu po BCG vakcinácii boli jej podávané antituberkulotiká. Ďalšie vyšetrenia potvrdili neuroblastóm. V zdravotnej dokumentácii je mnohonásobne uvedené podozrenie na reakciu po BCG vakcinácii a nikto zo zdravotníckych pracovníkov nenahlásil na ŠÚKL ani na RÚVZ tento nežiaduci účinok liečiva." Domnievate sa, že došlo k porušeniu pravidiel očkovania, pretože "už po prvej dávke sa objavilo začervenanie chráničky, 2. dávka mala byť odložená!" Z uvedeného dôvodu ste požiadali o prešetrenie predmetnej veci.

       Na základe podania vykonala pobočka úradu Martin dohľad na diaľku podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z.z.") nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou pacientke vyššie uvedeným poskytovateľom. Skupina vykonávajúca dohľad zabezpečila na účely výkonu dohľadu zdravotnú dokumentáciu pacientky vedenú u poskytovateľa. Poskytovateľ sa k predmetnej veci vyjadril písomnou formou. V rámci súčinnosti pri šetrení podania poskytli vyjadrenie a príslušnú zdravotnú dokumentáciu aj ďalší poskytovatelia (Respiro, s.r.o., UNM, PED-AMB Podháj, s.r.o.). Získané informácie skupina vykonávajúca dohľad preštudovala a správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti u pacientky, v súvislosti s vyššie uvedeným zdravotným problémom, posudzovala s prizvanou osobou podľa zákona č. 581/2004 Z.z. - odborníkom v medicínskom špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. Prešetrením úrad zistil:

       Pacientke bola dňa DD.MM.RRRR podaná BCG vakcína - šarža 106063 B. Chránička (reakcia po očkovaní) bola odčítaná dňa DD.MM.RRRR - reakcia R.2/0 - bez reakcie. V tento deň (DD.MM.RRRR) bola pacientka zaočkovaná 1. dávkou vakcíny Infanrix Hexa so súhlasom rodičov - informovaný súhlas zákonného zástupcu podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z.") je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

       V 3. - 4. mesiaci života pacientky (DD.MM.RRRR) bol zhodnotený zdravotný stav pacientky - dieťa čulé, zdravé, bez patologického nálezu.

       DD.MM.RRRR bola podaná 2. dávka vakcíny Infanrix Hexa (podľa očkovacieho kalendára) pre neprítomnosť kontraindikácie očkovania (vakcína bola aplikovaná do svalu ľavej dolnej končatiny). Informovaný súhlas zákonného zástupcu pacientky podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. je opäť súčasťou zdravotnej dokumentácie.

       V 5. - 6. mesiaci života pacientky - mesiac po očkovaní 2. vakcínou (DD.MM.RRRR) bol zhodnotený zdravotný stav pacientky rovnako, ako v predchádzajúcom období, t.j. bez patologického nálezu.

       V zdravotnej dokumentácii pacientky nebola zaznamenaná žiadna nežiaduca reakcia po očkovaní Infanrixom Hexa - ani po prvej, ani po druhej dávke.

       Až DD.MM.RRRR (24 dní po 2. dávke - pozn. red.) pri vyšetrení pacientky v ambulancii detskej lekárky bolo konštatované zhoršenie chráničky - 1 cm a erytém v mieste vakcinácie BCG na ľavom ramene, podanej na Novorodeneckej klinike MFN dňa DD.MM.RRRR bez prítomnosti reakcie lymfatických uzlín. Vzhľadom na to bola pacientka odoslaná na špecializovanú ambulanciu TBC v Martine (Respiro, s.r.o.) za účelom zhodnotenia stavu a ďalšieho manažmentu pacientky. Tu bola (DD.MM.RRRR) vyšetrená kvalifikovanou kalmetizačnou sestrou s nálezom: zistené zhoršenie chráničky na ľavom ramene do 10 mm, hmatná fluktuácia, regionálne uzliny nezväčšené. Následne kalmetizačná sestra z chráničky (abscesu) vytlačila hnis a miesto chráničky lokálne ošetrila framykoinovou masťou, doporučila lokálne podávať framykoin a kontrolu stavu o 14 dní na TBC kalmetizačnej ambulancii. Ďalšia kontrola stavu pacientky na TBC kalmetizačnej ambulancii sa neuskutočnila, pretože cca týždeň po vytlačení hnisu z chráničky ste si všimli u pacientky vyklenutie krku vľavo. Navštívili ste preto ambulanciu LSPP. Po posúdení stavu bola pacientka odporučená na hospitalizáciu na KDaD MFN Martin. Tu bola primárne stanovená dg. Lymfadenitis colli v.s. Tu coli l.sin. Tonsilopharyngitis acuta. Pozn.: V preklade: Pravdepodobný zápal lymfatických uzlín krku. Nádor krku vľavo. Zápal krčných mandlí a hltana. Následne boli vykonané rôzne diferenciálno-diagnostické postupy. Vzhľadom na predpokladanú reakciu po BCG vakcinácii, po konzultácii s pneumológom, bola doporučená liečba (Klacid, Benemycín), ale bez klinickej odpovede. Z toho vyplýva, že reakcia po BCG vakcinácii bola iba predpokladaná nie dokázaná, čo sa zistilo ďalším vyšetrením - histologickým vyšetrením z materiálu lymfatických uzlín krku bola stanovená diagnóza: TU regio colli l. sin - metastáza neuroblastómu. Následne bola pacientka odoslaná na detskú onkologickú kliniku do Bratislavy, kde táto diagnóza bola potvrdená a pacientka bola následne liečená.

       V súvislosti s vyššie uvedeným je možné konštatovať, že v období vyšetrenia pacientky na kalmetizačnej ambulancii sa nejednalo o nezvyčajnú reakciu po BCG vakcinácii podliehajúcu hláseniu. Jednalo sa o možný vedľajší účinok, na ktorý upozorňuje aj príbalový leták BCG vakcíny: Tak ako všetky lieky, BCG Vakcine SSI môže mať vedľajšie účinky. "Očakávaná reakcia po úspešnom očkovaní s BCG Vakcine SSI predstavuje mierny opuch v mieste vpichu s následným malým vredom. Tento vred sa môže hojiť niekoľko mesiacov a zostane po ňom iba malá plochá jazva. Môže sa u vás tiež vyskytnúť mierny opuch žliaz v podpazuší, ktoré by však nemali byť väčšie ako 1 cm v priemere. Toto sú normálne reakcie na vakcínu."

       Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa menej ako jeden prípad na sto ľudí):
- bolesť hlavy, horúčka, opuchy žliaz v podpazuší s priemerom viac ako 1 cm, hnisavý vred na mieste vpichu injekcie. Ak sa takýto vred objaví, má sa vysušovať a vyhýbať sa noseniu príliš tesného oblečenia.

       Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa menej ako jeden prípad na tisíc ľudí):
- zápal žliaz, niekedy spojený s abscesom a výtokom tekutiny z opuchov.

 

K hláseniu nežiaducich účinkov liečiv - zo zbierky zákonov:

       Podľa § 42 s ods. 7 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach "Ak liek vyvoláva nežiaduci účinok, osoba oprávnená predpisovať lieky alebo vydávať lieky je povinná oznámiť túto skutočnosť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv SR". Podľa § 13 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení "Lekár do zdravotnej dokumentácie zapíše nežiaduce účinky, ak sa u očkovaného vyskytli."

       V zdravotnej dokumentácii pacientky nie je zaznamenaná žiadna nežiaduca reakcia, ktorá by podliehala hláseniu.

 

       Neuroblastóm je zhubný nádor, ktorý vyrastá z nervových buniek primitívnej neurálnej lišty u dojčiat a malých detí. Neuroblastómy sa môžu vytvoriť z nervových tkanív na krku, hrudníku, bruchu alebo panvy, ale najčastejšie vznikajú v tkanive drene nadobličiek. Neuroblasty sú nezrelé nervové bunky a je možné ich nájsť najmä u nenarodených detí. Zdravé neuroblasty dozrievajú do zrelých nervových buniek alebo buniek drene nadobličiek. Niekedy sa narodia deti s malými neuroblastmi, ktoré ale vyzrejú do normálnych nervových buniek a nepodľahnú zhubnej zmene. Neuroblasty, ktoré nedokážu vyzrieť, niekedy pokračujú ďalej v raste a vzniká nádorové bujnenie. Bunky nádorov, tvorené z neuroblastov nikdy nedozrejú.

       Neuroblastómy sa najčastejšie vyskytujú u dojčiat a detí do piatich rokov života. Môžu sa utvoriť ešte pred narodením dieťaťa a dajú sa niekedy zistiť pomocou ultrazvuku u tehotnej matky. Avšak najčastejšie sa neuroblastómy odhalia až keď sa tumor rozšíril do ďalších častí tela ako napr. do lymfatických uzlín, pečene, pľúc, kostí a kostnej drene.

 

       Ochorenie pacientky nesúvisí s BCG vakcináciou. Ide len o náhodnú súčinnosť očkovania a prejavenia sa vrodenej choroby.

 

       Na základe vyššie uvedeného úrad konštatuje nasledovné:

  1. Základné povinné očkovanie prebehlo podľa platných legislatívnych ustanovení, pričom boli dodržané doporučené postupy. Zákonní zástupcovia boli upovedomení o povinnosti očkovania (súhlasili s postupom).
  2. Postup poskytovateľa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientke v súvislosti s očkovaním BCG vakcínou bol správny. Vtom čase nebol dôvod hlásenia nežiaducich účinkov.
  3. Lokálna reakcia 10 mm v mieste vpichu a malého vredu nie je nežiaducim účinkom spadajúcim do hlásenia o nežiaducich účinkoch.
  4. Lymfadenopatia nebola zapríčinená nežiaducim účinkom po očkovaní BCG vakcínou.
  5. Podozrenie aj na možnú lymfadenitídu po BCG vakcinácii bolo vyslovené počas hospitalizácie pneumológom, avšak nie potvrdené. Na základe prepúšťacej správy zo dňa DD.MM.RRRR, ktorú ošetrujúca lekárka pacientky dostala - Lymfadenopatia nebola zapríčinená účinkom vakcíny, ale metastázou neuroblastómu verifikovaná histologickým vyšetrením z bioptického materiálu.

 

       Na základe analýzy zdravotnej dokumentácie pacientky skupina vykonávajúca dohľad konštatuje, že nezistila nedostatky u dohliadaného subjektu v rámci predmetu dohľadu.

       Zdravotná starostlivosť poskytovaná pacientke Simone Javorníckej, nar. DD.MM.RRRR poskytnutá poskytovateľom: MUDr. Gabriela Bánovčinová, bola poskytovaná v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. Z uvedeného dôvodu uzatvoril úrad podanie ako neopodstatnené.

 

       S pozdravom

Mg. Radovan Žilka
riaditeľ

 
 


Napísanie a zverejnenie (prepis dokumentu + grafická úprava) tohto článku zabrali autorovi vyše 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Odpoveď ÚDZS na podanie Katky Tumpachovej ohľadne rakoviny z očkovania

Thank you for the information.

Anitket | 23.02.2018

Hello everyone! Highly regarded version. Thankee!

biele svine nenažrané

irena | 07.05.2014

Takúto odpoveď môžu napísať tak akurát biele zločinecké doktorské slovenské nenažraté beštie , ktoré sa snažili z mojej vnučky cicať krv zaživa.
Nech ich vlastné prekliatie stiahne do horúceho pekla za to peklo ktoré spôsobili nám. A nech sa im to vráti všetko na ich deťoch a ich rodine.

vyjadrenie k teme

MARTINA-DILINO | 26.02.2013

KATKA KED SOM SI TO PRECITALA ROZUM MI STOJI NAD LUDSKOU HLUPOSTOU AKOU UDZS BEZ POCHYBNOSTI JE VED SA POZNAME AJ MY SME DALI NAS PROBLEM PRESETRIT KOLI NASEJ CHOREJ DCERKE NA UDZS A SAMOZREJME SPINAVCI SA NEPOTOPIA JE TO BIELA MAFIA V PLASTOCH KTORY SI MYSLIA ZE MOZU ROBIT CO CHCU A VIAC LUDOM SKODIA NEZ POMOZU JA BY SOM SA NIKDY ANI MOJU DCERKU NEDALA OCKOVAT NECH BY SOM ZAPLATILA KOLKO KOLVEK POKUTU NIKDY STOP OCKOVANIU FANATICKY NECH DAVAJU SVOJE DETI OCKOVAT FARMACEUTICKE FIRMY LEN NUKAJU DOKTOROM ZA PRISPEVOK ABY DAVALI VAKCINY A ONI ABY S TOHO MALI PENIAZE FUJ HNUS CO SU TY JEBNUTY DOKTORY SCHOPNY KOLI PENIAZOM KTO NEZAZIL NIKDY NEPOCHOPI SU TO SPINY PRASIVE KTORE VYDIA IBA ZISK JA BY SOM BOLA ZVEDAVA ZE NEJAKEMU DOKTOROVY KEBY DIETA TAK ZAKERNE OCHORELO CI BY DALEJ HLASAL O OCKOVANI URCITE NIE.KAZDY SI MA MOZNOST VYBRAT NEDAJTE SA BOJUJTE ZA SVOJE PRAVA.

nahlasovanie

petenka | 23.12.2012

Nechapem. Maju sa nahlasovat len nove neziaduce ucinky (tie, ktore nie su uvedene v PIL), alebo vsetky?
Asi mi unika zmysel nahlasovania neziaducich ucinkov....

Úmyselne "skomolené" fakty

Katka Tumpachová | 12.12.2012

Je podivuhodné, že žiadny z ošetrujúcich lekárov, ani sestrička ktorá vytlačila absces po bcg vakcíne nepovažovali za dôležité uviesť do záznamu aká veľká bola v skutočností chránička. Bolo to 2,5 až 3 cm a sestrička vtedy povedala, že vyšlo von za čajovú lyžičku zeleného hnisu. Len teraz má jazva po chráničke 9 mm v priemere.
Úplne úmyselne neskúmali skutočnú veľkosť chráničky, aby to mohli takto banalizovať a označiť ako neopodstatnené.
Ďalší naozaj skutočný fakt na zamyslenie je, že hneď ako nás hospitalizovali v Martinskej Fakultnej Nemocnici odobrali krv a prvé čo tieklo boli imunoglobulíny, ktoré mala Simonka takmer nulové.
Ako je možné, že môjmu dieťaťu, ktoré nemalo imunitu v poriadku bola podaná vakcína???
Kto tu vlastne pochybyl?
Toto je otázka, na ktorú by som naozaj chcela vedieť odpoveď...

Re:Úmyselne "skomolené" fakty

Daniela | 13.12.2012

Len škoda, že ste to nemali odfotené(ramienko) a opätovne žalovať pediatričku, že dovolila dalej očkovať hexou....brať ju na zodpovednosť, mrchu..

Re:Úmyselne "skomolené" fakty

stara mama | 14.12.2012

toto je naozaj "silná káva" aj ja sama som na vlastnej koži zažila niečo podobné aj so všetkými prekrútenými faktami. Vtedy naozaj človeka ani nenapadne, na čo si má dávať veľký pozor, čo napíše doktor do karty! A s tým zdorazdnovaním na informovaný súhlas je do očí bijúce, ako vlastne hovoria, že vlastne s ich "liečbou" súhlasíte, ak to podpíšete!!! Fuj, je mi z toho zle!! Vlastne oni sú v tom celkom nevinne chudáci!!
Je mi nesmierne ľúto, že ste takéto niečo museli prežiť, hlavne, keď sa jedná o dieťa. Vobec si nerobím žiadne ilúzie o podaktorých lekároch a myslím, že u nich hlavne funguje kolektívne zastieranie jasných faktov ja-tebe a ty-mne.A po skúsenostiach ktoré mám ,som o tom presvedčená !!!

Re:Úmyselne "skomolené" fakty

Blanci | 14.12.2012

Ako je možné, že môjmu dieťaťu, ktoré nemalo imunitu v poriadku bola podaná vakcína???
Kto tu vlastne pochybyl?
Toto je otázka, na ktorú by som naozaj chcela vedieť odpoveď...

Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/discussion/?tid=200001460&mid=200005318

Vážená paní Tumpachová! Na tyhle otázky Vám můžu dát odpoveď z vlastní zkušenosti: Za vším stojí přesvědčení - či už fanatického jednotlivce = konkrétního lékaře, či skupiny = plošně zblblých lékařů, u kterých se sice fanatismus až tak moc
neprojevuje, ale oni prostě šlapou s vědou, t.j. s těmi chtrými výrobci/prodejci vakcín, kteří zachraňují svět (možná i ze zištných důvodů, ale tam já nevidím, takže nekomentuji). Platí tady pravidlo našich prababiček: "stokrát opakovaná lež se stává pravdou".

Tak, jako Hitler každodenně rozmlouval ke svému vojsku (aby nedovolil proniknout vlastním myšlenkám vojáků z úst), tak jako komančové vedli stranické schůze, tak je to dnes s vnuknutím myšlenky, že tomu růžovoučkému novorozenci je potřeba ihned píchnout koktejlíček pro "vylepšení rasy a výsledků pětiletky", tedy, aby se jeho - již tak dobré zdraví "ZLEPŠILO" k obrazu Tvůrce Zlepšovatele ...
Všemu nahrává dokonalý koloběh (náš příběh): na ARO Vám u nedonošence řeknou, že imunita takhle nezralých dětí je tak chabá, že kdyby nedejbože dostalo rotavirovou nákazu, zcela jistě by to "bylo špatné" - lékař citlivě ozřejmil zmatené matce nevyhnutelný príchod smrti jejího nedonošeňátka. Ale díky zázračnému očkování tomu můžeme (tedy matka a lékař současně) předejít. A (matka a lékař) zaočkují, aby se smrtka vydala jiným směrem, že ano? Až dítě po 10-ti týdnech v porodnici s váhou 2,02 kg propustí, tvrdí pediatr, že ty kašlíky, které má značí slabou imunitu nedonošených a je nutno co nejdříve zaočkovat vše co lze, aby to nááááhodou nechytl. Až kašlíky přejdou v nepřetržitý zánět průdušek, tak je potřeba vychytat těch pár dnů klinějšího odkašlávání k zaočkování, aby nedejbože nechytl černý kašel. A až stojím na pohotovosti s děckem v náručí a tvrdím, že dle příznaků má zcela jistě černý kašel, tak si personál vyžádá očkovací průkaz a zkonstatuje: ... nemá černý kašel, dyť je očkovaný!!!!!! Dobrosrdečný a opravdu lidský neonatolog na ARO se tento vývoj již nikdy nedoví, dál bude zmateným a zděšeným maminkám předčasně narozených dětiček vnucovat přesvědčení, že když se již v porodnici naočkují proti rotavirům, utuží to jejich imunitu natolik, že jejich odd ani pediatr nehlásí nežádoucí účinky. Třeba ani netuší, že dítko již převzal pneumolog, alergolog, gastroenterolog, neurolog a hematolog (toť vše v našem případě) a nikdo z nich nevidí souvislost s očkováním. Jenom rodiče ... a naštěstí i pí dr. Eleková :)

Odpověď na Vaše otázky:
Ako je možné, že môjmu dieťaťu, ktoré nemalo imunitu v poriadku bola podaná vakcína??? - lékař věřil, že imunitu "zocelí" vakcinací (to je kravina, co?)
Kto tu vlastne pochybyl? - pokud jste nenapíchala vakcíny sama, tak zcela jednoznačně lékař, tedy obvodní pediatr - ale já ve Vašem případě tipuji, že těch lékarů bylo více. A neopmeňme zásadní rozhodnutí KALMETIZAČNÍ SESTRY, coby člověka nejvýše erudovaného a učeného - grrr

Re:Re:Úmyselne "skomolené" fakty

stara mama | 15.12.2012

nie nadarmo sa im hovorí BIELA MAFIA !!!

Re:Úmyselne "skomolené" fakty

J.N. | 16.12.2012

p.Katka, chyba bola, že ste si neodfotili chráničku, tak aby bolo možné aj dieťa jednoznačne identifikovať a s dokázateľným časom, napríklad spolu s odfotenou dennou tlačou, s viditeľným dátumom, - tak ale - nemohli ste vedieť, kde to až skončí, je mi to ľúto. Všimnite si, ako Vám v odpovedi zdôraznili, že ste podpísali informovaný súhlas, to Vám dávajú najavo, že ste s možnými rizikami, ktoré oni uviedli že nastali, súhlasili.

Ak by ste mali ešte možnosť namietať voči výsledku prešetrenia, či odvolať sa, tak by som na Vašom mieste žiadala:

A: aby ozrejmili akým vedeckým myšlienkovým postupom dospeli k záveru, že sa jednalo o časovú zhodu vzniknutých komplikácii a nie príčinnú súvislosť

a za B: aby sa skutočne zaoberali skúmaním možnej príčinnej súvislosti medzi očkovaním a vznikom potiaží Vášho dieťaťa, pretože taká rozvaha vo výsledku prešetrenia absentuje, a žiadate odpoveď tak , aby ich kroky postupu boli zdokumentované a vy ste boli informovaná, s Vašim dovetkom, že predsa o riziku rakoviny ako vedľajšieho účinku vakcíny ste informovaná neboli, takže vyvinenie sa zo zodpovednosti pracovníkov za vzniknutý zdravotný stav vopred neprichádza do úvahy.

zabudli na systémovú infekciu

ferko | 12.12.2012

V tom poučení o očakávanej reakcii po BCG vakcíne "zabudli" na nežiadúci účinok: Systémová infekcia z vakcíny-Systémová diseminácia vakcinačného kmeňa (pozrite príbalový leták).
Ešte by ma zaujímalo ako dlho sa "hojí" imunita po BCG vakcíne, lebo syn mojich známych bol celý rok po bcg leukopenický. Teraz je z neho "len" alergik.

Inak Katka sa nečudujem, že už nemáte síl bojovať proti Goliášovi, ale urobila ste veľa, veľa pre rodičov a to je myslím dôležitejšie.
Želám Vám všetko len to najlepšie.

rakovina po očkování 3

MUDr.Ludmila Eleková | 12.12.2012

A ještě tohle: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine-associated_sarcoma, jedna citace: "causal relationship between VAS and administration of aluminum adjuvanted rabies and FeLV vaccines was established through epidemiologic methods, and in 1996 the Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force was formed to address the problem.[4]"
Kauzální souvislost mezi VAS (vaccine associated sarkoma) a podání vakcíny s hliníkovým adjuvans byla zjištěna pomocí epidemiologických metod....
A další citace: "Inflammation in the subcutis following vaccination is considered to be a risk factor in the development of VAS, and vaccines containing aluminum were found to produce more inflammation.[7]
Zánět v místě vpichu je znám jako rizikový faktor VAS a bylo zjištěno, že vakcíny, které obsahují ALUMINIUM způsobují větší zánět
Furthermore, particles of aluminum adjuvant have been discovered in tumor macrophages.[8] In addition, individual genetic characteristics can also contribute to these injection-site sarcomas.[9]
Dále, částice Al adjuvans byly zjištěny v tumorových makrofágech. kromě toho individuální genetické rysy přispívají ke vzniku nádoru v místě injekce.
The incidence of VAS is between 1 in 1000 to 1 in 10000 vaccinated cats and has been found to be dose-dependent.[1] The time from vaccination to tumor formation varies from three months to eleven years"
Incidence VAS je 1 na 1000 (!) až 10000 očkovaných koček a jeho výskyt je závislý na dávce. Doba od očkování do vzniku tumoru kolísá od 3 měsíců do 11 let.
"Similar examples of sarcomas developing secondary to inflammation include tumors associated with metallic implants and foreign body material in humans"
Podobné případy sarkomů vzniklých po zánětu zahrnují nádory související s kovovými implantáty a cizími tělesy u lidí.
A tohle je taky dobré: "New vaccine protocols have been put forth by the American Association of Feline Practitioners that limit type and frequency of vaccinations given to cats...Also, vaccines should be given in areas making removal of VAS easier, [15] namely: as close as possible to the tip of the right rear paw for rabies, the tip of the left rear paw for feline leukemia (unless combined with rabies), and on the right shoulder - being careful to avoid the midline or interscapular space - for other vaccines (such as FVRCP)
Byly zavedeny nové protokoly očkování koček, které omezují počet a frekvenci vakcín...vakcíny také mají být aplikovány do míst na těle, které usnadní odstranění tumotu, tj, co nejblíže pacce.
Je třeba ještě něco dodávat?

rakovina po očkování 2

MUDr.Ludmila Eleková | 12.12.2012

Snažila jsem se podívat na některé odkazy a našla jsem pár zajímavostí. Např. toto
Peptide vaccination can lead to enhanced tumor growth through
specific T-cell tolerance induction, RENE' E. M. TOES*t, RIENK OFFRINGA*, RIA J. J. BLOM*, CORNELIS J. M. MELIEF*, AND W. MARTIN KAST*t, Vol. 93, pp. 7855-7860, July 1996
Immunology, česky: vakcína s peptidy vede k stimulaci nádorového růstu - velmi příznačné je, že autoři očekávali opak! Každá vakcína obsahuje nějaké peptidy, kousky bílkovin.
nebo Poxviruses: smallpox vaccine, its complications
and chemotherapy, M.Remichkova, kde je věta: "More severe forms of smallpox can cause tumor genesis...."
Vakcíny jsou momentálně v souvislosti s nádory studovány pro možnosti léčby, konkrétně BCG vakcína (stimuluje Th1) je využívána v léčbě některých druhů rakoviny.
U Simonky bych jako hlavního pachatele viděla spíše hexavakcínu, viz nedávno zveřejněný článek o jejích NÚ na těchto stránkách, mezi jinými byl uveden pokles bílých krvinek, porucha jater (detoxikace), různé infekce, dokonce pásový opar! což je vždy známkou potlačení imunity (učí se to na medicíně a u pacientů se má hledat příčina, např.cukrovka, ale i rakovina!) Všechny tyto symtpomy jsou známkami snížené protiinfekční tedy i protinádorové imunity.
Ale jak tady už někdo napsal, budou zatloukat a zatloukat, protože moc dobře vědí jak to je. A i kdyby nevěděli /viz výroky prof. sociální práce o imunitě), představa takovéhoto nežádoucího účinku je musí vyděsit. Kdyby uznali jeden případ, budou jich za chvíli muset uznávat mraky. Ukázalo by se, jak očkování škodí a očkovací program by byl v pr---li, bez ohledu na sankce, každý by s radostí zaplatil těch cca 330 euro.
A prázdná dokumentace je typická, doktoři nic nevidí. Viděla jsem podobné případy, kdy dítě mělo evidentně patologickou reakci na vakcínu, matka to řekla lékaři a v kartě pak nebylo nic. Takže opakuji: reakci sami popište, dítě pokud možno během reakce lékaři ukažte, není-li to možné, pořiďte obrazový a zvukový záznam, zápis předejte lékaři, nechte si podepsat převzetí, oznamte mu, že to budete hlásit a reakci sami nahlašte. Dokud se budete spoléhat na to, že oni něco nahlásí, do té doby budou vakcíny bezpečné jak svěcená voda.

rakovina po očkování

MUDr.Ludmila Eleková | 12.12.2012

byla pozorována od úplných začátků očkování proti neštovicím, první zprávy jsou z 19.století. Všímaví lékaři si všimli, že všichni jejich pacienti s rakovinou byli očkovaní. rakovina často vznikla v místě vpichu vakcíny nebo poblíž.
Odkazy: Wilson, Graham: The Hazards of Immunization, |The Athlone Press, London 1967, str. 256, Fenner, Henderson: Smallpox and its Eradication, WHO, 1988, str. 302, Lane, Ruben, Neff et al. Complication of Smallpox vaccination, 1968: Results of ten statewide surveys, Journal of Infect. Diseases 1970; 122(4): 303-309.
Podobného jevu si všímají i veterináři (viz mnou přeložený článek Bezpečnost očkování - pár dobrých nápadů na těchto stránkách, originál na Vactruth.com), zvířata mívají nádory v místě aplikace očkování. Co uvedu dále, vás asi vyděsí, ale skutečným důvodem, proč se vakcíny zvířatům i lidem přestaly píchat do zadku, ale začaly se píchat do končetin, je právě toto - aby bylo možno v případě nádoru končetinu amputovat!!

Re:rakovina po očkování

stara mama | 12.12.2012

uf, majú to teda super vymyslené, je mi z toho úplne zle !!!

Senior

Helena | 12.12.2012

Kto hovorí, že nie sú peniaze vo výrobe vakcín? (Preložila som názov doleuvedeného videa):
https://tv.naturalnews.com/v.asp?v=6C7FC51D9CEFBA05A8462013B71C1F04
Veľmi rada počúvam videa pána MUDr. Saputo - vysvetľuje v ňom aký biznis je očkovanie. Možnože by to mohol niekto preložiť kto vie angl. pre tých čo nevedia.

... so súhlasom rodičov ... není u BCG

Blanci | 11.12.2012

Teď teprve čtu, že první vakcinace (asi) nebyla se souhlasem rodičů, ale tato informace je ihned zaobalena do klubíčka dalších informací.
Cituji: Pacientke bola dňa DD.MM.RRRR podaná BCG vakcína - šarža 106063 B. Chránička (reakcia po očkovaní) bola odčítaná dňa DD.MM.RRRR - reakcia R.2/0 - bez reakcie.

Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/odpoved-udzs-na-podanie-katky-tumpachovej-ohladne-rakoviny-z-ockovania/

Tudy cesta nevede? Já bych Vám to tak přála!

... so súhlasom rodičov ...

Blanci | 11.12.2012

V první řadě přeji Simonce hodně zdraví a rodičům hodně síl ....

Povšimli jste si, prosím, že u každého očkování (v citovaném stanovisku ÚDZS) je zmíněno, že bylo provedeno se souhlasem rodičů, informovaným souhlasem rodičů či informovaným souhlasem rodičů v souladu se zákonem???? (viz dokument výše).

Vyznívá to tak, že rodiče věděli, že k nežádoucím účinkům - které vlastně vůbec ani neexistují - může dojít, přesto své nebohé dítě donutili tuto vakcinační procedúru dobrovolně absolvovat a teď se snaží vytřískat z prázného měštce milióny Euro. Přitom za všechno vlastně můžou oni (rodiče) sami, neb narozumně počali dítě s vrozenou velmi rozsáhlou rakovinou, která se z nenadání v průběhu pár týdnů či měsíců zničehonic aktivovala do takové míry, že očkování mu vlastně zachránilo život (jinak by zcela určitě dostalo černý kašel), a tak by vlastně rodiče měli doživotně ruce líbat a děkovat vakci-nacistům, že ještě žije...

Na vlastním synovi jsem nežádoucí účinky vakcinace zažila, kdo to nezažil, nevěří. Opětovně tady děkuji paní doktorce Elekové, že mému synovi zachránila život.

podanie na ÚDZS

Katka Tumpachová | 11.12.2012

Ja len toľko, že som od začiatku vedela aký bude "rozsudok" najviac pri čítaní tých riadkov ma zabolel ten text "bola podaná zo súhlasom rodičov", kiež by som mala informácie ako dnes...
Ja som už poučená a dúfam, že sa ostatní rodičia poučia z nášho príbehu a nebudú riskovať podobný zážitok.
V konečnom dôsledku tak uznali, že som vinná ja, lebo som súhlasila so zaočkovaním Simonky, ale povedzme si na rovinu, má rodič na výber aby neporušil zákon?
Ja osobne už nemám silu proti týmto zametačom bojovať, všetko skončí aj tak pod kobercom!

Re:podanie na ÚDZS

Daniela | 12.12.2012

Katka, ja by som im to tam vrátila s tým, že tí lekári, ktorí vytláčali chráničku a dali podozrenie na lymfadenitídu po BCG- toto nehlásili na SUKL, podľa zákona....tak isto musela vidieť tú chráničku pediatrička a zastaviť dalšie očkovanie, pri nezahojenej chráničke ! Toto je čo za bordel!! Aj podozrenie MUSIA hlásiť a okatejší nežiadúci účinok ani snád neexistuje....A na ten súhlas s BCG, by som si pýtala dôkaz a poprela súhlas s úkonom a akékoľvek poučenie o rizikách...

.

Kathleen | 11.12.2012

Vsetko nahoda, tak ked to nie z BCG tak z coho potom?? Ale to uz nikto nevie..

Re:.

Ing. Marián FILLO | 13.12.2012

Asi skôr z Hexy než z BCG, lebo BCG práveže stimuluje tú protirakovinovú imunitu (Th1) a aj sa reálne používa na liečbu nádorov.

Hexa však spôsobila presun k Th2, čím sa doposiaľ nie celkom zvládnuté BCG bacily zase premnožili (lebo sa oslabila/potlačila Th1 imunita, čo ich držala ako-tak pod kontrolou), a zároveň sa tým dala zelená nádorovému bujneniu.

Každopádne, toto sú detaily, ktoré máloktorý laik-rodič ovláda, a ťažko možno zazlievať Katke, že poukazovala len na BCG vakcínu a nie na Hexu, ktorá oveľa skôr má v tom neuroblastóme prsty.

Posolstvo ÚDZS však je v tom, že očkovanie ani vo sne nemôže spôsobiť (či urýchliť) rakovinu, čo však očividne nie je pravda.

Klamú, až sa im z huby práši, a v tomto prípade je úplne jedno, či to je z ich zlomyseľnosti alebo "len" nevedomosti - dnes už naozaj nie je problém nájsť si na PubMede či Google Scholar štúdie k očkovaniu v súvislosti s neuroblastómom a našli by napr. "a 1-year-old boy vaccinated with the Oka strain shortly before diagnosis with a neuroblastoma that required intensive chemotherapy" https://pediatrics.aappublications.org/content/120/5/e1345.full , prípadne tiež neuroblastómy vo VAERS.

Re:.

stará mama | 14.12.2012

oni vedia veľmi dobre o tom ani nepochybujte !!

Papier znesie všetko

Peter | 11.12.2012

Na jednej strane citujú zákon, ktorý bez výnimky dáva lekárovi za povinnosť hlásiť nežiaduci účinok, na druhej tvrdia, že nežiaduci účinok BCG vakcíny (tým priznávajú, že to nežiaduci účinok bol!) v podobe vredu nie je potrebné hlásiť. Opäť raz slovenský úradník je nad zákonom.

A potom sa oháňajú, že v zázname nič nie je a teda sa ani nič nestalo, namiesto toho, aby riešili, prečo tam nie je zapísané to čo zapísané malo byť! Keby človeka zrazilo auto a nemal by to zapísané v zdravotnom zázname, tak by snáď tvrdili, že auto ho určite nezrazilo!

Senior

Helena | 11.12.2012

Ja čo som si celý život platila zdravot. poistenie dnes sa veľmi bojím lekára a bojím sa aby som už na nich v ničom nebola odkázaná. Na svojich angl. weboch čítam, že napr. v Amerike medicína funguje tak, že ju platia farmaceutické firmy - že medici dnes sa fakticky učia len predpisovať ich lieky a lekár berie províziu za každý predpísaný liek. Myslím, že podobné to musí byť aj u nás.
Aj mne obvodný lekár povedal, že z očkovania ešte nikto neochorel. Tento rok som si zo zvedavosti dala zmerať tlak. Lekár mi povedal, že mám zvýšený tep a behom sekundy mi podal 2 recepty. Jeden na zvýšený tep a druhý psychiatrický a ešte mi aj vysvetlil, že kto má zvýšený tep ten je nekľudný. Ja som mu odpovedala, že žiadne lieky brať nebudem ale aj tak mi recepty agresívne vtlačil do ruky. Pochopiteľne som ich nevybrala. Ale vošla som do jednej lekárne a poprosila ich či by mi mohli zmerať tlak. Milo mi odpovedali, že áno a oznámili, že všetky hodnoty mám v poriadku. Opýtala som sa: Aj tep? Pani magistra odpovedala - aj tep.

Re:Senior

Lucia M. | 11.12.2012

pani Helena , bohužial máte pravdu v tom že už nielen v Amerike ale aj na Slovensku a povedala by som všade má pazúry farmafirma, "svojich" ludí si prakticky vychovávajú už na lekárksych fakutlách od 1.ročníka VŠ. A tí istí ludia ktorí vlastnia farmafirmy vlastnia aj všetky médiá takže to ide pekne ruka v ruke-medialna masáž a príjemné Ordinácie v záhrade s charizmatickým dr.Housom a potom šupho lekárovi ktorí vás pomaly ale isto zabije

Re:Senior

Magda | 12.12.2012

To vážne?? Ten doktor je teda riadna s...a. Nechápem z toho. Skutočne.

ale anooooo

alena | 11.12.2012

ale jasne, vsetko je len "nahoda", páni a dámy z ÚDZS ! Aj ten pan-otec rodiny,ktory po ockovani proti chripke z plneho zdravia ochrnul a musel byt niekolko mesiacov hospitalizovany - aj to bola len "nahoda", vsakze? a nevadi , ze v prib.letaku je uvedeny aj Guillan-Barre syndrom a ze to neni ojedinely pripad,ale podobnych "nahod" je po celom svete vela !!!!
Uz staci len dodat: "Nech zije takato "veda a vyskum"!"
Taketo zakryvanie si oci pred realitou je vrcholne ubohe a trapne!

Re:ale anooooo

Helena | 12.12.2012

Aj moja teta v Budapešti dostala Guillainov-Barrého syndróm z očkovania. Už leží v ústave. Kamarátkyna mama niekoľko hodín po očkovaní zomrela. Ja som sa z očkovania stala alergickom (strašným, zázrak že ma to nezabilo - len posledné roky sa z toho dostávam, lebo som úplne zmenila spôsob života).
Hovorím, že chvála Bohu, že máme takého človeka ako je pán Ing. Fillo, ktorý sa týmto zaoberá, ktorý tomu rozumie.

Je to katastrofa,

Daniela | 11.12.2012

ked preverujú dopad očkovania na poškodenie zdravia dieťatka a spôsobenie takejto neomluviteľnej újmy na zdraví vychádza kompetentným ako V SULADE ZO ZAKONOM, ved to je desivé :-(

precedens

bug.tom | 11.12.2012

keby to uzavreli ako opodstatnene, tak by spustili lavinu, to ale oni nemozu, kazde jedno bude zamietnute, inak by sa ich zvráteny ockovací system zrutil..

Re:precedens

bralenka | 11.12.2012

oni moc dobre vedia, koľko detských obetí má na krku očkovanie..
tiež som teraz čakala, ako dopadne Katka, že čo my ideme dalej robiť..okrem dlhej tortúry liečenia a verím že vyliečenia.
Vidím, že spravodlivosti sa nedočkáme.

Re:precedens

Magda | 12.12.2012

A existuje niekto, kto má nad "nimi" moc? Teda okrem pána boha, ktorý s tým zatiaľ nič nerobí... Či je to jednoducho stratené a do konca sveta tu budú vládnuť vakcinacisti, a o 10 rokov si budeme pichať vakcíny na raňajky, obed aj večeru a nedožijeme sa ani 30 rokov?

Re:Re:precedens

Ing. Marián FILLO | 13.12.2012

Isteže jestvuje spôsob:
BOJKOT

Len dovtedy sú pánmi, kým im niekto za tie ich gebuziny platí. Akonáhle im hromadne tie ich "najúžasnejšie výdobytky modernej medicíny" odmietneme, stratia príjmy a v dôsledku aj moc.

Re:Re:Re:precedens

Magda | 13.12.2012

Tak prečo to neurobíme? Viem si predstaviť, že keď RÚVZ v každom kraji dostanú naraz 1000, 2000, 5000, 10 000 hlásení o odmietnutí očkovania, tak nebudú vedieť, čo s tým majú robiť. Spadne im to na hlavu a pochopia, že je na Slovensku skutočne veľa ľudí, ktorí očkovať nechcú. Ja som očkovanie svojho dieťaťa odmietla. Nie na Slovensku, ale v USA. Pokutu sme síce nedostali, ale sústavne odmietať očkovanie v 2., 4., 6., 9. aj 12. mesiaci (čiže 5-krát) bolo dosť nepríjemné. Ale stálo to za to.

Re:Re:Re:Re:precedens

stará mama | 13.12.2012

aj my sme odmietli očkovanie už 2 razy a po tom, čo sme sa všetko o tomto dozvedeli to na veeeelmi dllllho ani nemáme v pláne !!!
Práve pre tieto veci, pretože už by nikoho nezaujímali prípadné dôsledky.
Pretože pre nich je očkovanie najlepší bizmis a Vám zostane len bezmocnosť a zúfalosť o čom svedčia tisíce prípadov. A práve pre to by si mali tí, ktorí sa rozhodli dať očkovať svoje deti veeeelmi dobre rozmyslieť !!

Re:Re:Re:Re:precedens

Ing. Marián FILLO | 15.12.2012

No najprv predsa treba mať tých 10.000 odmietnutí očkovania v kraji. Najbližšie je k tomu Bratislava, ale stále ešte pomerne ďaleko k tejto méte. I keď podľa mojich informácií 1000 ks tam už buď bolo, alebo zanedlho bude. V ostatných krajoch to je horšie...

Každopádne, snažíme sa šíriť osvetu a ono aj každý jeden človek, ktorému na veci záleží, môže trebárs poslať známym rodičom malých detí odkaz na článok ako je napr. tento:
https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/starostlivost-o-babetko/ockovanie-nasa-slobodna-volba/
v zmysle: 2x meraj a 1x rež

Najhoršie, čo sa nám môže stať, je apatia drvivej väčšiny obyvateľstva. Podstatné je preto vzbudiť o túto tému záujem u čo najväčšieho počtu rodičov (dospelých sa očkovanie týka len minimálne) a akonáhle ten záujem vzbudíme, už si nejakú cestu k informáciám nájdu. Niektorí možno budú naďalej očkovať, ale mnohí aj nie.

Každý môže prispieť svojou troškou, stačí chcieť. A keď fakt neviete ako, tak mi napíšte a ja už niečo určite vymyslím.

Re:Re:Re:Re:Re:precedens

Magda | 16.12.2012

Všetci sa boja, že práve oni budú tí, čo budú musieť platiť pokutu, keď ich lekár nahlási. Ale pointa je v tom, že keď odmietnu všetci, tak pokutu nedostane nikto. Nemôžem si pomôcť, ale pripomína mi to pád komunizmu. Keď sa proti nemu postavili všetci, tak už jednotlivec nebol stíhaný.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:precedens

Ing. Marián FILLO | 28.12.2012

Áno a je to v podstate príznačné, pretože zmýšľanie epidemiológov je doslova komunistické, tzn. v duchu "jedinec nám je úplne ukradnutý, ide nám len o vyššie dobro spoločnosti". Pričom, samozrejme, krátkozrako zabudli na to, že spoločnosť sa predsa skladá z jednotlivcov.

krátky komentár Katky Tumpachovej

Ing. Marián FILLO | 11.12.2012

Mňa udivila tá veta, že lokálna reakcia nie je nežiadúcim účinkom spadajúcim do hlásenia o nežiadúcich účinkoch, neviem kde zobrali že to malo menej ako 10 mm keď to Simonkine malo asi 3 cm v priemere. To už tak banalizujú, že dajú najavo človeku, že to podanie proste nemá zmysel.
Čakala som to.

Katka

Re:krátky komentár Katky Tumpachovej

ZP | 11.12.2012

Nikdy nepriznajú pravdu, pretože tá pravda je strašná! Proste napísali: Nežiadúci účinok po BCG vakcíne, nie je spôsobený BCG vakcínou...nemám slov, čo to tam sedia za ľudia???Za toto berú výplaty??Hnus! Nech uvedú príčinu vzniku neuroblastomu! Lebo inak je to len samá nepodložená omáčka a samozrejme zakrývanie skutočností...

Re:Re:krátky komentár Katky Tumpachovej

Ing. Marián Fillo | 11.12.2012

Dám ruku do ohňa za to, že tým nemenovaným prizvaným odborníkom bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Re:Re:Re:krátky komentár Katky Tumpachovej

ZP | 12.12.2012

A kto iný ako majster Slovenska v klamaní, vyhrážaní a vymýšľania štatistík a majster Europy v zamlčiavaní a popieraní nežiadúcich účinkov vakcín....

Re:krátky komentár Katky Tumpachovej

bralenka | 11.12.2012

Katka, čakala som na to vaše vyjadrenie a v kútiku duše som očakávala, že priznajú určité nežiadúce účinky. Asi ešte stále žijem v nejakom naivnom sne.
Našej Alicku ten neuroblastóm tiež nenahlásili... Držte s, Alicka sa drží.

Záznamy: 1 - 44 zo 44

Pridať nový príspevok