Odpoveď ministra zdravotníctva na prvý otvorený list predsedníčke vlády

21.03.2011 13:00

 Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Ivan UHLIARIK


Bratislava, 1.III.2011
Číslo: Z11327/2011-OKCLP

 
 

       Vážená pani Lipovská,

 

       v súvislosti s Vaším listom zo dňa 30.I.2011, v ktorom vyjadrujete svoj názor na povinné očkovanie detí v Slovenskej republike, adresovaným pani predsedníčke vlády Slovenskej republiky, si Vám dovoľujem uviesť nasledujúce stanovisko:

       Očkovanie patrí medzi najefektívnejšie spôsoby prevencie proti závažným infekčným ochoreniam. Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí. Slovenská republika sa riadi jednotným Národným imunizačným programom od roku 1986. Program sa plní v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, v súlade s praxou členských štátov krajín Európskej únie a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

       Povinné očkovanie, zakotvené v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, patrí k najvýznamnejším protiepidemickým opatreniam v oblasti primárnej starostlivosti. Zabraňuje vzniku a šíreniu závažných infekčných ochorení, ktoré ohrozujú verejné zdravie. Povinné očkovanie znamená, že je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Skutočnosť, že v Slovenskej republike nedochádza k vzniku a šíreniu závažných a nebezpečných infekcií, je najmä výsledkom pravidelného a dlhodobého povinného očkovania, ktoré chráni nielen jednotlivca, ale aj zdravie komunity detí, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované. Efektívnosť dlhoročného pravidelného systematického povinného očkovania detí sa odrazila na nulovom výskyte takých závažných ochorení ako je záškrt, detská obrna, osýpky, tetanus detí a mladistvých, a u ostatných ochorení, proti ktorým sa celoplošne očkuje, je chorobnosť na tieto nákazy veľmi nízka. Napr. dobrá epidemiologická situácia vo výskyte záškrtu je u nás ovplyvnená zavedením povinného očkovania v roku 1946. Povinná imunizácia proti tetanu a proti čiernemu kašľu od roku 1958 značne znížila výskyt týchto ochorení. Za 40 rokov povinného očkovania proti osýpkam sa dosiahla vysoká zaočkovanosť a v posledných rokoch aj eliminácia tohto ochorenia. Výskyt ružienky a parotitídy bol taktiež významne ovplyvnený zavedením povinnej vakcinácie v roku 1985 a 1987. Chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu B bola od polovice 80-tych rokov pozitívne ovplyvnená zavedením očkovania vybraných skupín zdravotníckych pracovníkov, dialyzovaných pacientov, novorodencov HBsAg pozitívnych matiek a od roku 1998 povinným očkovaním dojčiat. V súčasnosti sa na Slovensku detská populácie povinne očkuje proti 11 infekčným ochoreniam: tuberkulóze, diftérii, tetanu, pertusis, poliomyelitíde, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, morbilám, mumpsu a rubeole. Zaočkovanosť proti ochoreniam, proti ktorým sa povinne očkuje, dlhodobo prevyšuje 95% odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou. V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, dochádza k epidemickým výskytom týchto ochorení. Príkladom môžu byť početné epidémie osýpok v priebehu roka 2010 hlásené v Bulharsku, Taliansku, Grécku a Nemecku. Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy. Ochorenie sa rýchlo šíri najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. V krajinách s nízkou úrovňou zaočkovanosti sa stále vyskytujú epidémie osýpok. Zvýšená migrácia neočkovaných osôb predstavuje riziko šírenia tohto ochorenia. Okrem medicínskeho významu je očkovanie dôležité aj po ekonomickej stránke. Z ekonomického hľadiska sa skracuje alebo aj eliminuje hospitalizácia, znižujú sa jej finančné náklady. Náklady na očkovanie sú neporovnateľne nižšie ako náklady na liečbu, hospitalizáciu, liečbu komplikácií a ďalšie náklady v súvislosti s ochoreniami, proti ktorým je možno sa chrániť očkovaním.

       V prípade zavedenia povinného očkovania proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam bola v roku 2007 vypracovaná spoločnosťou Fourth Hurdle Consulting Limited farmakoekonomická analýza očkovania proti pneumokokom na Slovensku. Výsledky tohto modelu boli prezentované aj na Farmakoekonomickej konferencii v roku 2007. V tomto farmakoekonomickom modeli sú použité údaje zo Slovenska, resp. údaje z iných krajín Európy, a stanoviská odborníkov v oblasti epidemiológie a pediatrie. Materiály, týkajúce sa farmakoekonomických aspektov pripravovaného povinného očkovania proti pneumokokom boli zaslané ministrovi zdravotníctva SR.

       V súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a biomedicíne je v čl. 26 ods. 1 uvedené, že výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že povinnosť zabezpečiť povinné očkovanie ustanovená zákonom č. 355/2007 Z.z. nie je v rozpore s európskym dohovorom, nakoľko ide o obmedzenie práv z dôvodu ochrany verejného zdravia, čo dohovor vo vyššie citovanom ustanovení pripúšťa. Nerešpektovanie povinného očkovania môže ohroziť verejné zdravie nárastom počtu nebezpečných, život ohrozujúcich a často mrzačiacich ochorení vyvolávajúcich komplikácie. Tieto ochorenia môžu končiť aj smrťou.

       V súčasnosti nielen na Slovensku, ale i vo svete narastá vlna antivakcinačných aktivít, ktoré spochybňujú očkovanie a dávajú do príčinnej súvislosti s očkovaním závažné poruchy zdravia, najmä neurologické (napr. autizmus po očkovaní proti osýpkam, skleróza po očkovaní proti vírusovému zápalu pečene typu B, syndróm náhleho úmrtia dojčiat po očkovaní proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu). Občianske združenia založené na tento účel majú vytvorené vlastné internetové stránky, kde je možné nájsť množstvo poloprávd a vedecky nepodložených argumentov. ktoré evokujú dojem, že riziko očkovania je oveľa vyššie ako samotné ochorenie a je pre dieťa nebezpečné. Neuvedomujú si však, že cieľom nie je to, aby štát vyberal pokuty za odmietnutie povinného očkovania, ale poskytovanie bezplatnej a účinnej možnosti prevencie pred prenosnými ochoreniami. Vďaka očkovaniu však autori týchto internetových stránok videli choré deti na Slovensku, napr. so záškrtom alebo s detskou obrnou, iba z fotografií, resp. filmových dokumentov.

       Kvalite vakcín sa venuje mimoriadna pozornosť. Národnou autoritou pre bezpečnosť liečiv je Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR. Očkovanie je zásahom do organizmu a môžu sa po ňom - tak ako aj po každom inom lieku - vyskytnúť reakcie. V súlade s platnou legislatívou je každý lekár povinný hlásiť nežiaduce reakcie v súvislosti s aplikáciou liečiv na Štátny úrad pre kontrolu liečiv a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Hlásenie nežiaducich reakcií v súvislosti s očkovaním je každoročne kontrolované. Administratívna kontrola pravidelného povinného očkovania sa vykonáva vo všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast v SR. Očkovacie látky, ktoré sa používajú v Slovenskej republike, sú riadne registrované v rámci Európskej únie aj v rámci národnej registrácie a sú bezpečné a účinné. Ku každej vakcíne je priložená písomná informácia pre používateľa (PIL) a súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC). Informácie, ktoré sú uvedené v PIL, sú vypracované v súlade s platným medzinárodným liekopisom a s pokynmi Európskej liekovej agentúry (EMEA). PIL obsahuje okrem potrebných informácií o vlastnostiach lieku, jeho zložení, indikáciách, kontraindikáciách aj informácie o nežiadúcich účinkoch a frekvencii, s akou sa vyskytujú. V očkovacích látkach sa v stopových množstvách vyskytujú pomocné látky a ich koncentrácia podlieha prísnej kontrole nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Množstvo, v akom sa vyskytujú vo vakcínach, nepôsobí pre ľudský organizmus toxicky. Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR v rámci analýz každej šarže očkovacej látky pred jej spustením do verejnej distribučnej siete preveruje prítomnosť a koncentráciu všetkých zložiek vakcín a garantuje ich bezpečnosť. Výrobné procesy očkovacích látok sú schválené odbornými autoritami a keďže ide o registrované vakcíny, nie sú k nim výhrady ani v oblasti medicínskej etiky, ani zo strany regulačných úradov.

       Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním v Slovenskej republike vedie laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnej masívnej migrácii obyvateľstva a pri dobrovoľnom prístupe k očkovaniu nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené.

       Súčasne si Vás dovoľujem informovať, že MZ SR podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1.I.2011.

       Národné referenčné centrum pre pneumokokové infekcie bude získavať reálne údaje o jednotlivých sérotypoch, či počte a závažnosti invazívnych pneumokokových ochorení vyskytujúcich sa v Slovenskej republike. Tieto údaje umožnia v budúcnosti odborníkom MZ SR a ÚVZ SR prehodnotiť medicínsku opodstatnenosť a tiež nákladovú efektívnosť očkovania proti pneumokokovým infekciám.

 

       S pozdravom

Ivan UHLIARIK, v.r.

 


 

Tento list je odpoveďou ministra zdravotníctva SR na "Otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej", ktorý napísala Ing. Kristína Lipovská 30.I.2011. Aj keď je odpoveď ministra zdravotníctva datovaná 1.III.2011, doručená však bola Slovenskou poštou až 18.III.2011, tzn. vyše dva týždne po údajnom dátume napísania dokumentu, hoci ide o poštu čisto v rámci hlavného mesta Bratislavy.

 

Diskusia: Odpoveď ministra zdravotníctva na prvý otvorený list predsedníčke vlády

kráľovstvo krivých zrkadiel

jagapap | 21.03.2011

"Okrem medicínskeho významu je očkovanie dôležité aj po ekonomickej stránke. Z ekonomického hľadiska sa skracuje alebo aj eliminuje hospitalizácia, znižujú sa jej finančné náklady. Náklady na očkovanie sú neporovnateľne nižšie ako náklady na liečbu, hospitalizáciu, liečbu komplikácií a ďalšie náklady v súvislosti s ochoreniami, proti ktorým je možno sa chrániť očkovaním."..........píše pán Minister

On si z nás normálne robí dobrý deň.

mna to neprekvapuje

MartinBa | 21.03.2011

Vobec ma neprekvapuje takato odpoved, myslim si, ze p. Lipovska adresovala svoj dopis Premierke Radicovej, pretoze je zena a matka, ale ta ho podla mna ni nevidela. Zastavil sa na urade vlady, kde ho posunuli na MZ a tam nejaky uradnik skopiroval vsetky demagogicke clanky ktore nasiel do jedneho listu. Hlavne ma pobavil vyrok "Kvalite vakcín sa venuje mimoriadna pozornosť. Národnou autoritou pre bezpečnosť liečiv je Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR.", vsak ti ludia tam ani netusia co vakcina obsahuje... , hlavne ze biznis "kvete"

<< 1 | 2 | 3

Pridať nový príspevok