Odpoveď kandidátky na poslankyňu za stranu „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ na otázky k právnej stránke očkovania

09.02.2012 01:22

Ing. Marián Fillo

 

       Náš čitateľ Štefan nám preposlal svoje otázky k právnej stránke očkovania, adresované strane „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“, a odpoveď, ktorú dostal od kandidátky č. 37 za túto stranu - Vandy Rybanskej.

       Otázky:

Dobrý deň,

       reagujem na túto emailovú diskusiu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/nazory-kandidatov-za-stranu-obycajni-ludia-a-nezavisle-osobnosti-na-ne-povinne-ockovanie/

       Touto problematikou sa zaoberám 2 roky a nepretržite načerpávam informácie z oblasti medicíny a oblasti práva. Dnes sa chcem zamerať na právnu stránku veci:

       Mám na všetkých kandidátov nasledovné otázky:

 • súhlasíte, že by sa mali dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy?
 • súhlasíte, že by sa mala dodržiavať ústava?
 • súhlasíte, že by sa mali dodržiavať medzinárodné zmluvy, ku ktorým pristúpila Slovenská republika?
   

       Ak ste odpovedali ÁNO, prečítajte si, prosím, dokument, ktorý som pred niekoľkými mesiacmi poslal poslancom. Tento dokument som si nechal vypracovať právnickou firmou, ktorá ma aj zastupuje.

       Napíšte mi, prosím, z pohľadu práva, čo si myslíte o terajšom právnom stave.

       Aj naďalej si myslíte, že je v súlade so zákonom povinne vyžadovať očkovanie?

       Nemali by sa lekári zamyslieť aj nad právnou stránkou veci a uvedomiť si, že ľudia nie sú dobytok, a teda majú svoje práva a právo nakladať s vlastným telom?

       Akým právom sa cudzia osoba snaží vpraviť karcinogény, kovy, fragmenty vírusov a modifikovanej DNA do novorodenca ?

 

       Vopred Ďakujem za odpovede.

Štefan

 

List poslancom

 

       Vážený pán poslanec, poslankyňa, kandidáti,

 

       rád by som Vás upozornil na terajší protiústavný právny stav v našej krajine.

       Ministerstvo zdravotníctva koná v rozpore s viacerými platnými právnymi predpismi pri vyžadovaní povinného očkovania.

       Rodičia sú pokutovaní za to, že chcú využiť svoje ústavné práva, keď nesúhlasia s očkovaním svojich neplnoletých detí podľa očkovacieho kalendára.

       Tento stav je smutným pozostatkom predchádzajúceho komunistického režimu, ktorý by sa nemal v dnešnej demokratickej spoločnosti nachádzať. V západnej Európe je vo viacerých krajinách očkovanie dobrovoľné a napriek tomu spoločnosti nehrozia žiadne smrteľné epidémie.

       Nižšie uvádzam prehľad aktuálneho stavu a v závere tohto dokumentu aj možnosť nahliadnuť na vyjadrenie Ligy lidských práv k téme povinného očkovania.

 

       Podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) Zákona c. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon") fyzické osoby sú povinné podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam".

       Podľa § 51 ods. 3 zákona: „Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa." 

       Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len Vyhláška), je jedným z druhov očkovania povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, uvedené v písm. a) tohto ustanovenia.

       Podľa ustanovenia § 5 ods. 3 vyhlášky: „Podrobnosti o očkovacích postupoch na povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek a na povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, sú uvedené v prílohe č. 2."

       Ustanovenie § 6 vyhlášky stanovuje druhy a termíny očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek. V časti A prílohy č. 2 vyhlášky sú stanovené očkovacie postupy na povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek, pričom v bode 1 sú uvedené postupy pri očkovaní novorodencov proti tuberkulóze a v bode 2 postupy pri očkovaní detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

       Z uvedených ustanovení zákona a vyhlášky podľa RÚVZ vyplýva povinnosť zabezpečiť vykonanie povinného očkovania u detí.

       Povinnosť fyzických osôb podrobiť sa povinnému očkovaniu je síce stanovená zákonom, ale nie sú splnené dve podmienky, ktoré upravuje článok 13 ods. 1 Ústavy SR a jeho výklad. 

       Článok 13 ods. 1 Ústavy SR:

Povinnosti možno ukladať

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,

b) medzinárodnou zmluvou podľa 61. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo

c) nariadením vlády podľa 61. 120 ods. 2."

       Formálnou podmienkou súladu povinností s Ústavou SR je uloženie povinnosti pri zachovaní pravidiel určených pre ukladanie povinností. Za účelom ochrany základných práv a slobôd sa táto úprava interpretuje veľmi striktne, čo znamená, že predpokladom je splnomocnenie uvedené v zákone spolu so splnením podmienky náležitej kvality udeleného splnomocnenia, ktoré sa dosiahne jedine vtedy, ak splnomocnenie jednoznačne vymedzí hranice, v ktorých je podzákonná úprava prípustná.

       Podľa ustanovenia § 62 písm. a) zákona, ktoré obsahuje splnomocňovacie ustanovenia:

Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení."

       Toto je znenie splnomocňujúceho ustanovenia zákona, ktorým splnomocňuje vyhlášku na uloženie povinnosti. Z toho vyplýva, že formálna podmienka splnená nie je, keďže splnomocnenie jednoznačne nevymedzilo hranice, v akých je prípustná úprava vo vyhláške, nie sú stanovené nijaké medze, teda nie je splnená podmienka „v medziach zákona".

       Podľa nálezu Ústavného súdu III. ÚS 100/02 z 30.I.2003: „Pokiaľ ide o realizáciu ústavného príkazu povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd vyplývajúcich z čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy, nemôže byť vo všeobecne záväznom nariadení uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone. Nerešpektovanie uvedeného príkazu ústavy by znamenalo negáciu zvrchovanosti zákona, a tým popretie samotného princípu právneho štátu."

       Materiálnou podmienkou, ktorá sa musí splniť, je zachovanie základného práva a slobody. Ak sa povinnosťou poprie základné právo alebo sloboda, materiálna podmienka čl. 13 ods. 1 nie je splnená. Za popretie základného práva nemožno označiť iba zrušenie základného práva alebo slobody, ale aj uloženie povinnosti, ktorej plnenie má za následok, že základné právo alebo sloboda sa pre oprávnenú osobu stane nedostupné alebo pred orgánom verejnej moci nevymožiteľné.

       Vyhláškou MZ SR sú obmedzované základné ľudské práva a slobody, najmä: 

 • čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená."
 • čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: „Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu."
 • čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života."
 • čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie."
 • čl. 41 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: „Starostlivosťo deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu."
   

       Podľa čl. 12 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky: „Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody."

       Povinnosť očkovania nie je stanovená v medziach zákona a nie sú ňou zachované základné ľudské práva a slobody.

       Okrem toho zákon č. 355/2007 Z.z. je v zrejmom rozpore so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Z ustanovenia § 1, § 2 ods. 1 a §2 ods. 7 písm. b) Zákona c. 576/2004 Z.z. vyplýva, že sa vzťahuje i na očkovanie.

       Ustanovenie § 11 ods. 8 písm. d): „Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 8)."

       Ustanovenie § 6 ods. 8 stanovuje: „Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade:

a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získaťinformovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,

b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,

c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá 1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo 2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu."

       Očkovanie vrátane povinného očkovania nie je v tomto ustanovení uvedené, jedná sa o taxatívny výpočet, to znamená, že RÚVZ nemôže tvrdiť, že okrem iného sa to vzťahuje aj na očkovanie, ktoré tam zjavne uvedené nie je. To znamená, že na vykonanie povinného očkovania sa vyžaduje informovaný súhlas rodičov dieťaťa.

       Ďalej: Slovenská republika ratifikovala Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne) (ďalej len Dohovor). Dohovor nadobudol v Slovenskej republike platnosť 1.XII.1999 a bol uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 40/2000 Z.z.

       V zmysle čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd."

       Dohovor je ratifikovanou a vyhlásenou medzinárodnou zmluvou, ktorá upravuje ľudské práva a základné slobody a ktorá poskytuje väčší rozsah týchto práv a slobôd ako poskytuje Ústava SR.

       Podľa čl. 5 Dohovoru: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť."

       Podľa čl. 6 ods. 2 Dohovoru: „Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom."

       Podľa čl. 26 ods. 1 Dohovoru: „Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehaťiným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných."

       V zmysle Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne ma každý právo očkovanie ako zdravotný zásah odmietnuť. Článok 26 Dohovoru umožňuje štátu obmedziť toto právo formou zákona len v prípadoch, kedy je to nutné k ochrane verejného zdravia.

 

       Ďalej by som rád upozornil na vyjadrenie Ligy lidských práv. PDF dokument je možné stiahnuť priamo tu:
ttp://www.llp.cz/_files/file/publikace/Analyza_ockovani.pdf

       Týmto Vás chcem požiadať, aby ste sa začali touto problematikou zaoberať a zosúladili našu legislatívu s ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne, aby sa rodičia mohli slobodne rozhodovať.

       Vopred ďakujem.

 

S pozdravom
rodič Štefan

 

Odpoveď Vandy Rybanskej

 

Vážený pán Štefan,

       veľmi ma potešilo, že sa zaujímate o veci verejné, hlavne keď ide o našu budúcnosť - naše deti a ich zdravie. Verím, že takých zodpovedných a odvážnych voličov raz u nás bude väčšina.

       Ako matka  sa ne/očkovaním zaoberám už od r. 2006, kedy som sa stala spoluzakladateľkou občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (IURO). Občianskou aktiviskou v samospráve som ešte dlhšie, práve preto, že si myslím, že:

 1. sa má dodržiavať Ústava
 2. sa majú dodržiavať VZPP (všeobecne-záväzné právne predpisy - pozn. red.)
 3. sa majú dodržiavať rozumné medzinárodné zmluvy a nerozumné treba ASAP (čo najskôr - pozn. red.) zrušiť.
   

       Ten dokument je nielen formálne reprezentatívny a presvedčivý, ale hlavne pravdivý, o čom viem už roky. Takže si zároveň dovolím upozorniť Vás na chybičku hneď v 2. vete. Správne má byť:

"MZ VEDOME koná v rozpore ..."

čo je dosť vážne spresnenie, lebo za vedomé nezákonné skutky Trestný zákon ukladá zvýšené trestné sadzby - spravidla dvojnásobné. Ďalšíe zvýšenie sadzby je za konanie "organizovanej skupiny".

       Dôkazom, že ministerstvo koná vedome, bolo ich vlastné vyhlásenie na rozporovom konaní IURO za zrušenie preočkovanie TBC a ďalších, ktorých som bola ako členka správnej rady aktívne osobne účastná na jar v r. 2010.

       Takže ak to chcete stručne: som si vedomá, že súčasný právny stav nie je v poriadku. Z vlastnej praxe viem, ako je ťažké niečo vôbec predložiť do parlamentu a často sme museli využiť pomoc poslancov, s ktorých inou agendou bytostne nesúhlasíme. Pred týždňom dokonca predstaviteľov IURO ani nevypočuli na zasadaní zdravotného výboru. Považujem to za škandál, lebo poslancov platíme práve preto, aby POČÚVALI občanov a konali v ich záujme. Ďalšie negatívne legislatívne zmeny sa prešmykli bez pozornosti IURO. :-( 

       Je teda kopa legislatívnej práce, opravnej i tvorivej. Keďže nechcem byť odkázaná na milosť a nemilosť cudzích poslancov (veď ktorý je ten môj??? - ďalšia potrebná zmena), využila som príležitosť kandidovať ako úplne NEZÁVISLÁ na kandidátke Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - pod číslom 37.

       Svoje návrhy som predložila už pri tvorbe nášho volebného programu pre zdravotníctvo: podarilo sa mi zvýšiť vážnosť kapitoly Zdravotníctvo z č. 5 na 2. a doplniť praxou zistenú zásadu:

"Dlhodobý a do veľkej miery oprávnený pocit neriešenia problémov, pretrvávajúcej nespravodlivosti a nedôstojného postavenia zdravotníkov škodí všetkým občanom. Budeme presadzovať, aby štát neignoroval názory zdravotníkov a organizácií, ktoré ich reprezentujú, ale viedol s nimi i verejnosťou trvalý, konštruktívny a transparentný dialóg a umožnil im tak zúčastňovať sa na tvorbe politiky a rozhodovaní v zdravotníctve. Sme presvedčení, že práve nedostatok takéhoto dialógu otvára dvere demagógii a nekompetentným/kontroverzným rozhodnutiam."

       Samozrejme, že som navrhla a získala čiastočnú podporu aj pre ďalšiu moju požiadavku:

"budeme žiadať dôkladné prehodnotenie počtu a termínov povinných plošných očkovaní detí (počnúc očkovaním proti pneumokokom) a nahrádzať ich dobrovoľným očkovaním hradeným štátom"

       Bohužiaľ, aj toto mimoriadne kompromisné znenie vzbudilo odpor u istých tiež-kandidátov, a preto v zmysle pravidla, že každý má právo veta, sa toto do programu ZATIAĽ nedostalo. :-(

       Ostáva to však mojím OSOBNÝM programom, ktorý chcem šíriť a získať preň podporu svojich voličov. Naša neštandardná kandidátka totiž funguje férovo: kandidáti, ktorí svojím osobným programom získajú najviac preferenčných krúžkov sa dostanú do parlamentu a tam budú mať právo presadzovať svoj víťazný OSOBNÝ volebný program. Teda AK získam cca 4 tisíc krúžkov od občanov, mala by som sa do parlamentu dostať a tam potom slobodne predkladať a riešiť túto problematiku. Ak krúžky dostane niekto iný s opačným názorom, bude realizovať svoj program on/a.

       Je to celkom otvorené a je to demokratické - zvíťazí to, čo má väčšiu podporu.

       Na vysvetlenie tohto novátorského prístupu používame prehlásenie:

"Vzhľadom na to, že kandidujem ako nezávislá na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, považujem za dôležité upozorniť, že toto je môj osobný postoj, a preto môže, ale nemusí byť v súlade s postojmi iných ľudí na našej občianskej kandidátke. V mnohých a hlavne zásadných názoroch sa všetci na kandidátke zhodujeme, sú však názory, v ktorých odmietame hrať falošnú hru na názorovú jednotu a otvorene priznávame aj názory rozličné. Túto skutočnosť však nepovažujeme za niečo, čo nás rozdeľuje, ale skôr za niečo, čo nás vzájomne obohacuje pri hľadaní cesty k pravde."

       Je prirodzené, že nepoznám osobne všetkých kandidátov, ani ich názory na jednotlivé témy. Preto by mňa samú dosť zaujímalo, koľkí naši poslanci Vám odpovedali - a s kým by som mohla na tejto misii spolupracovať.

 

       S Nádejou, že vo voľbách zvíťazí Pravda a Spravodlivosť nad lžami a mamonom

 

Ing. Vanda Rybanská
Dunajská Lužná, okr. Senec
kandidátka č. 37 za OĽaNO
https://obycajniludia.sk/vanda-rybanska/

 


Zverejnenie článku (grafická úprava + typografická korektúra) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Odpoveď kandidátky na poslankyňu za stranu „Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ na otázky k právnej stránke očkovania

sľuby

yoshi | 10.02.2012

Áno, kandidáti za poslancov nám pred voľbami posľubujú kadečo, len aby sa dostali ku korytu. Neviem, ale za tých niečo vyše 20 rokov som sa už toho napočúval dosť. Myslím si, že v politike jednotlivec neurobí nič, však poslanci ako hlasujú, na základe vedomia a svedomia?

drzim palce!

Alena | 09.02.2012

tak drzim palce p.Rybanskej, aby dostala dost hlasov a dostala tak sancu nieco zmenit!

Pridať nový príspevok