Očkovanie — väčšie zlo?

15.04.2016 17:18

International Medical Council on Vaccination18.XI.2014Shawn Siegel

 

    Pôvodný článok The Greater Harm
    z angličtiny preložila PhDr. Denisa Hubaček
    a preklad upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia: Shawn Siegel    O tom že vakcíny môžu spôsobovať a aj spôsobujú závažné, nenapraviteľné poškodenia zdravia, niet pochýb. V zozname americkou vládou uznávaných očkovaním spôsobených poškodení zdravia[1] nájdeme anafylaxiu (závažnú alergickú reakciu celého tela na zložku/zložky vakcíny), encefalopatiu (poškodenie mozgu), brachiálnu neuritídu (istý stupeň straty citlivosti v ramenách, rukách, dlaniach a na hrudníku, ktorý môže byť sprevádzaný aj niekoľko rokov trvajúcou chronickou bolesťou), chronickú artritídu, trombocytopenickú purpuru (pokles počtu krvných doštičiek, vedúci k „zvýšenej náchylnosti na krvácanie“, ktorý je spôsobený autoimunitnou poruchou — výrobou protilátok proti antigénom krvných doštičiek)[2] a…

„Akúkoľvek akútnu komplikáciu alebo následok (vrátane smrti) ochorenia, postihnutia, zranenia alebo stavov, uvedených vyššie, ak sa toto ochorenie, postihnutie, zranenie alebo poškodenie objaví v stanovenom časovom intervale.“

    Niektoré (ale zďaleka nie všetky) akútne komplikácie, na odškodnenie ktorých naši skromní súdni poverenci vynaložili vyše 3 miliardy dolárov:[3] Guillain-Barrého syndróm, poškodenie radiálnych nervov, transverzálna myelitída, Kleineov-Levinov syndróm (neurologické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa obdobiami nadmernej potreby spánku a porúch správania), sepsa (potenciálne smrteľný zápal, postihujúci celé telo), demyelinizácia (stav, kedy dochádza k poškodeniu myelínových obalov nervov, dôležitých pri prenose vzruchov medzi neurónmi — nervovými bunkami — čo má za následok stratu citlivosti, pohyblivosti, poznávacích a iných funkcií v závislosti od toho, ktoré nervy sú postihnuté), opsoklonus-myoklonus syndróm (neurologická porucha, ktorá je pravdepodobne výsledkom autoimunitného procesu, postihujúceho nervovú sústavu, ku ktorej prejavom patria nepredvídateľné pohyby očí, zhoršenie reči a jej zrozumiteľnosti),[4] obojstranná symetrická paralýza bránice (postihuje senzorické aj motorické nervy bránice a kontrolu dýchania), roztrúsená skleróza, Bellova obrna, zástava srdca a smrť.[5]

    To je len čiastočný zoznam, získaný zo záznamov jedného advokáta, všetky uznané ako spôsobené vakcínami, o ktorých nám tvrdia, že sú bezpečné — v tomto prípade DTaP, TdaP (oboje sú vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu), MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke), vakcínou proti ovčím kiahňam a chrípke, — a ktorými sú očkované naše deti opakovane už od dvoch mesiacov života.[6] Je to taký pomyselný katalóg z Pekla, pričom tieto vakcíny sú v skutočnosti ešte škodlivejšie, lebo uznané boli len poškodenia, ktoré vznikli v presne stanovených časových obdobiach po očkovaní, ktoré uvádza tabuľka Úradu pre zdravotnícke zdroje a služby v USA (angl. Health Resources and Services Administration = HRSA). Poškodenie mozgu (encefalopatia), vyvolané vakcínou so zložkou proti čiernemu kašľu, ktoré sa objavilo alebo bolo rozpoznané až po 72 hodinách od očkovania, nespĺňa podmienky pre odškodnenie, zatiaľčo u MMR vakcíny časové obdobie „nesmie byť kratšie ako 5 dní a dlhšie ako 15 dní“. Tieto obmedzenia sú lekárskym nezmyslom, pretože poškodenia mozgu, ktoré sa objavia po 72 hodinách po DTaP vakcíne alebo 4 či 16 dní po MMR vakcíne, sú automaticky zamietnuté ako nesúvisiace s očkovaním. Presnejšie povedané: obete očkovania a ich rodiny sú odpísané. Roky utrpenia, intenzívna snaha o rehabilitáciu a uzdravenie, napätá finančná situácia, ako aj napätie v rodine a medzi partnermi, ktoré tak často sprevádzajú ťažšie očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, sú zmietnuté zo stola kvôli vyslovene absurdným, neobhájiteľným obmedzeniam. Pokiaľ je poškodenie zdravia uznané ako spôsobené očkovaním, poškodený a jeho rodina sú závislí na odškodnení Programom na odškodnenie očkovaním spôsobených poškodení zdravia (angl. National Vaccine Injury Compensation Program = NVICP), ktorý je pre obete v USA jedinou možnou právnou cestou. NVICP, ktorý zdanlivo začal ako „alternatíva pre riešenie žiadostí o odškodnenie očkovaním spôsobených poškodení zdravia voči tradičnej občiansko-právnej žalobe“,[7] bol však ovládnutý výrobcami vakcín a stal sa ich partnerom. Vzťah sudcu a žalobcu, ktorý by mal byť založený na vzájomnom rešpekte a porozumení, sa stal nepriateľským.[8]

    Rozdiel medzi počtom hlásených vážnych očkovaním spôsobených poškodení zdravia[9] a v podstate neobmedzeným počtom tých nehlásených je ohromný. Povaha príznakov, zvyčajne spojených s prirodzeným, akútnym, dočasným ochorením, je v porovnaní s povahou vyššie uvedených očkovaním spôsobených poškodení zdravia smiešna. Prvé porovnanie hovorí o tom, koľko je spôsobených poškodení zdravia, druhé porovnanie o tom, aké ničivé sú tieto poškodenia.

    Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) si je spolu so zvyškom očkovacieho kartelu vedomé toho, že skutočný rozsah očkovaním spôsobených škôd je jedna veľká neznáma. Jeho vlastnými slovami: Systém pre hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní (angl. Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS) dostáva hlásenia „len o malom zlomku“ skutočného počtu nežiaducich udalostí,[5] zatiaľčo podľa odhadu, zverejneného kedysi v časopise Amerického zväzu lekárov (angl. Journal of American Medical Association = JAMA), ide len o 1%.[11] Veľká väčšina vážnych očkovaním spôsobených poškodení zdravia býva označená ako nesúvisiaca s očkovaním vďaka kognitívnej disonancii zo strany veľkej väčšiny lekárov a sestier, ktorí považujú za protivníka kohokoľvek z radových občanov. V rámci ich zdravotníckeho vzdelania sa im nedostane žiadnych podstatných údajov o očkovaní a keď nie sú schopní alebo ochotní vybočiť zo zabehnutých koľají svojho obmedzeného obzoru (zbaviť sa klapiek na očiach), odmietajú skúmať, uznávať alebo hlásiť to, čo je pre veci znalého človeka jasné poškodenie očkovaním. Srdcervúci encefalitický plač pripisujú kolike (zápche) alebo okamžité rozsiahle žalúdočno-črevné problémy[12] nejakej záhadnej vírusovej nákaze. Niekoľko-dňovú až niekoľko-týždňovú horúčku bezprostredne po očkovaní označia za normálnu, ignorujúc pri tom skutočnosť, aký pochybný je vlastne lekársky zákrok, ktorého účelom je ochrániť naše deti pred chorobou, keď im v skutočnosti chorobu privodí. Aj keby sme použili tie najopatrnejšie odhady, za uplynulých 25 rokov pravdepodobne došlo v dôsledku očkovania k najmenej 15.000 úmrtiam a ohromujúcemu počtu vyše 200.000 závažných (vrátane život ohrozujúcich) reakcií, trvalých zdravotných postihnutí, hospitalizácií a nutných návštev pohotovosti, to všetko iba v USA.

    Ak sa pokojne a do hĺbky zamyslíme nad očkovaním, zistíme, že sa vymyká ochrane, ktorú nám poskytuje elegantný, neopakovateľný, plnokrvný imunitný systém, ktorý každému z nás zanechala Matka Príroda. Je to strašne neprirodzený zásah, už len samotným spôsobom podania, ktorý navyše významne zhoršuje šialený zoznam jedovatých (toxických) prídavných látok.[13] Obchádzanie ochranných línií obehovej sústavy už hneď na začiatku umožňuje prienik nervových jedov (neurotoxínov) cez krvno-mozgovú prekážku (hemato-encefalickú bariéru) do mozgu. Okrem toho vďaka chemickým látkam, vznikajúcim v dôsledku vpichnutia toxínov a následnej zápalovej reakcie, môžu vakcíny spôsobiť zmenu vnútorného trenia (viskozity) krvi a následne spomaliť prietok krvi,[14][15][16][17] čo vedie k ischémii — nedostatku kyslíka — a k poklesu činnosti všetkých dotknutých životne dôležitých orgánov a tkanív. Záver je teda taký, že špecifické poškodenie v dôsledku očkovania je u každého jedinca nepredvídateľné v závislosti od toho, kde k takejto zmene dôjde — ktorý orgán je poškodený.

    Príznaky osýpok sú zvyčajne mierne: kašeľ, nádcha, bolesť hrdla, horúčka a červená škvrnitá vyrážka. Obvykle trvajú menej než týždeň. Výsledkom je silná, obvykle celoživotná prirodzená imunita. Na druhej strane: vysoko v zozname reakcií na MMR vakcínu stoja kŕče, autizmus, poruchy reči a poškodenie mozgu, ktoré môže u niektorých detí viesť k smrti.[9] Nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída, tiež vírusový zápal pečene) typu B môže mať závažnejší priebeh, ale je liečiteľná, a hlavné známe cesty prenosu sa novorodencov prakticky netýkajú, snáď s výnimkou prenosu z matky na dieťa — ale jednoduchá skutočnosť, že novorodenci obvykle nemajú otvorené rany, činí aj tento spôsob prenosu veľmi nepravdepodobným. Napriek tomu proti žltačke typu B očkujú väčšinu novorodencov už niekoľko hodín po narodení (platí pre USA, nie pre Slovensko ani pre Česko — pozn. red.), skoro všetkých ostatných vo veku 8 týždňov a pred zavŕšením 18 mesiacov života ešte dvakrát.[6] Očkovaním dostávajú zároveň aj vo vakcíne obsiahnuté bielkoviny z geneticky modifikovaných kvasiniek a hliník, známy-to nervový jed (neurotoxín), do svalov, odkiaľ sa tieto vstrebávajú do krvného obehu. Hliník sa vyskytuje v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou[18] a spája sa s chronickými kognitívnymi dysfunkciami[19] a adjuvanty (pomocné látky na posilnenie imunitnej odpovede — pozn. red.) v podobe hlinitých solí — vláknitých kryštálov, ako sú sklené vlákna — najprv zotrvávajú v mieste vpichu, kde spôsobujú neprirodzenú prehnanú imunitnú odpoveď, môžu tam však v podobe zhlukov pretrvávať aj niekoľko rokov. Bielkoviny z kvasiniek zostávajú nespracované a ich prítomnosť — ako aj prítomnosť akýchkoľvek iných bielkovín z potravy, pričom vakcíny ich obsahujú niekoľko — môže vyvolať alergie a chronické ochorenia[20] a spolu s prítomným hliníkom zahustiť krv a spomaliť tým prietoku krvi.[21] „Vedľajšie účinky“ vakcíny proti žltačke typu B zahrňujú kŕče, roztrúsenú sklerózu, artritídu, syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (angl. Sudden Infant Death Syndrome = SIDS), zápal pečene, astmu, autizmus, poruchy reči, cukrovku a smrť.

    Vôbec však nejde o vedľajšie účinky. Ide o dopady pohŕdania činnosťou vysoko vyvinutého imunitného systému celého tela, ktoré sa dali očakávať, a nahradenie obvyklých príznakov akútnych prenosných ochorení vážnymi chronickými očkovaním spôsobenými poškodeniami zdravia je vskutku desivé. Epidémia porúch reči a učenia, autizmu, ničivých porúch imunity, ako sú astma, cukrovka 1. typu, reumatoidná artritída či alergie, sa šíri po celej krajine, postihujúc najmenej jedno dieťa zo šiestich[22][23] a počet stále narastá. Mnohé z tohto chronického telesného nepohodlia a citového a intelektuálneho narušenia je jednoducho len menej bolestivým následkom schopnosti vakcíny vážne ublížiť. Dieťa, sužované sústavnými miernymi ťažkosťami s trávením alebo nepozornosťou v dôsledku rôznych stupňov poškodenia mozgu či jednoducho nedostatkom spánku pre zástavu dychu (apnoe), ktorá môže nasledovať po očkovaní, sa bude len ťažko sústrediť, učiť, správať sa alebo v niektorých prípadoch rozvíjať sa normálne.

    Trestná zodpovednosť tohto kartelu siaha poriadne hlboko. Napriek opakovaným požiadavkám na vypracovanie štúdie, ktorá by porovnala zdravie neočkovaných detí so zdravím detí očkovaných, napriek existencii nezávislého výskumu, ktorý dokazuje, že neočkované deti majú výrazne lepší celkový zdravotný stav,[24][25][26] naše úrady vytrvalo odmietajú konať či dokonca odpovedať pýtajúcim sa organizáciám, pretože chcú jednoducho udržať svoje zločiny v tajnosti. Okovy, ktoré nasadili oznamovacím prostriedkom hlavného prúdu (mainstreamovým médiám), im dovoľujú zostať očividne ľahostajnými voči týmto požiadavkám, keďže vďaka týmto okovám môže vôbec jestvovať celá očkovacia paradigma.

    Napriek tomu, že nepoznáme rozsah očkovaním spôsobených škôd, sú vakcíny naďalej označované za bezpečné, pretože ťažké poškodenia vakcínami sa považujú za mýty. Široká verejnosť sa dočíta, že niet žiadneho dôvodu na obavy. Časový odstup prejavov mnohých nežiaducich účinkov od očkovania spolu s kŕčovitou a nezaslúženou dôverou verejnosti v nepravdivé a nepodložené tvrdenia lekárov, že nežiaduce udalosti po očkovaní nesúvisia s očkovaním, udržujú občanov v tme. Manipulácie so štatistikami, zákulisné zmeny v diagnostike a vplyv všeobecnej viery v účinnosť očkovania na diagnostiku prenosných chorôb skresľujú akékoľvek pravdivé poznanie o skutočnom výskyte ochorení, údajne predchádzateľných očkovaním, čím očkovaciemu priemyslu napomáhajú v hrubej manipulácii s verejnou mienkou.

    Vďaka vyhýbaniu sa akejkoľvek zmysluplnej verejnej diskusii o sile imunitného systému a o dôležitej úlohe výživy pre jeho správny vývin a činnosť, je snáď najzákladnejším argumentom tohto kartelu označenie prenosných ochorení za škodlivého až smrteľného nepriateľa alebo dokonca za niečo, čo nás obťažuje a čoho sa musíme zbaviť napriek tomu, že tieto ochorenia sú, hoci aj za cenu určitého nepohodlia, v podstate nevyhnutným, liečivým procesom, ktorého cieľom je očistiť telo v prípade, že už denná, pravidelná detoxikácia nestačí — či už z dôvodu nedostatku živín, nadbytku jedov alebo oboch zároveň.

    Očkovací kartel — ovládajúci členov vlády, výrobcov, zdravotníctvo a oznamovacie prostriedky hlavného prúdu pomocou tých, ktorých uvádza do omylu — si napísal obžalobu sám na seba tým:

  • že potlačil akúkoľvek diskusiu o bezpečnosti, účinnosti a výkonnosti správne živeného prirodzeného imunitného systému,
  • že strašne dezinterpretuje hrozbu ochorení — ich skutočnej podstaty,
  • že zneužíva strach ako základnú pohnútku, ktorá človeka donúti k očkovaniu,
  • že vedome vytvára falošný dojem, že vakcíny sú z podstaty veci bezpečné
  • a že vytvára silné a falošné zdanie o účinnosti vakcín.

 

Zdroje:

[1]  https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccinetable.html

[2]  https://en.wikipedia.org/wiki/Immune_thrombocytopenic_purpura

[3]  https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/statisticsreport.pdf

[4]  https://en.wikipedia.org/wiki/Opsoclonus_myoclonus_syndrome

[5]  https://www.mctlawyers.com/vaccine-injury/cases/

[6]  https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-schedule.pdf

[7]  https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/index.html

[8]  začnite 11. minútou tohto rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=y1eoB-8si_g

[9]  https://wonder.cdc.gov/vaers.html

[10]  https://www.vaccinationcouncil.org/2013/10/19/revelations-by-shawn-siegel/

[11]  https://www.omsj.org/reports/JAMA-KesslerMedWatch.pdf

[12]  Hear this well (Počúvajte pozorne): Pokožku spaľujúca hnačka po očkovaní: https://www.youtube.com/watch?v=AQaOc2rr2ag

[13]  https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

[14]  očkovanie spúšťa zápal: https://elaine-moore.com/LinkClick.aspx?fileticket=bVWbIZe6IpM=&tabid=215&mid=705&forcedownload=true

[15]  bielkoviny akútnej fázy ako odpoveď na zápal: https://en.wikipedia.org/wiki/Acute-phase_protein

[16]  bielkoviny akútnej fázy príčinou tvorby rouleaux (zhlukov v tvare stĺpca mincí): https://healthoracle.org/downloads/R/Rouleaux%20Formation%20of%20RBC.pdf

[17]  zhlukovanie červených krviniek (rouleaux) / upchanie kapilár: https://www.bioe.psu.edu/labs/Lipowsky-Lab/red_cell_aggregation.html

[18]  toxikologický profil hliníka: https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp22-c1.pdf

[19]  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013409001895

[20]  https://www.healingdaily.com/conditions/allergies.htm

[21]  https://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Operations/Treatment/Documents/Coagulation.pdf

[22]  https://www.understandingspecialeducation.com/learning-disorders.html

[23]  https://www.med.umich.edu/yourchild/topics/chronic.htm

[24]  https://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

[25]  začnite 14. minútou tohto rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=NfaISU0AmZ8

[26]  https://vaccineinjury.info/survey.html